Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes"

Transkript

1 Sensorveiledning 2012 (laget av Arnhild Dordi Gjønnes) Noe bearbeidet av Ingun Sletnes a). Kan Vask og Rens AS klage til KOFA? Vask og Rens AS har deltatt i konkurransen og har dermed rettslig klageinteresse, jf. klageforskriften 6 andre ledd. KOFA kan vurdere om Vak og Rens har fått god nok begrunnelse ved avvisningen og om de har blitt avvist på en korrekt måte og spørsmålet om innsyn. 1 b). Kan Super Vask klage til KOFA? Super Vask har deltatt i konkurransen og har dermed rettslig klageinteresse, jf. klageforskriften 6 andre ledd. KOFA kan vurdere om begrunnelsen er god nok, om evalueringen har foregått på riktig måte og spørsmålet om innsyn. 2). Omfattes sykehuset Friskus av anskaffelsesregelverket? Offentlige sykehus eies av helseforetak i Norge. Helseforetak er egne rettssubjekter. Sykehuset er omfattet av anskaffelsesloven, se loa 2 og forskriften, se foa 1-2 andre ledd. Her må dere sjekke ut at helseforetakene går inn under a), b) og c). Det kan gjøres raskt. Det er åpenbart at helseforetakene, og dermed sykehusene er offentligrettslige organer. (I praksis vil nok slike avtaler bli inngått av helseforetakene, og ikke de enkelte sykehus) 3). Hva slags anskaffelse gjøres her? Anskaffelsen gjelder vask av arbeidsklær, håndklær og sengetøy, altså en vaskeritjeneste. Hvorvidt dette er en prioritert tjeneste eller uprioritert tjeneste kan være vanskelig å avgjøre. Dette er en uprioritert tjeneste som er omfattet av (FOA) vedlegg 6 uprioriterte tjenester kategori (27) Andre tjenester. Den har CPV-koden Dere har jo ikke tilgang til CPV-koder på eksamen. Derfor er spørsmålet vanskelig å avgjøre. I sensorveiledningen ble det sagt følgende: «Studentene har ikke tilgang til CPC/CPV-koder. Dersom de bommer på om dette er en uprioritert tjeneste og heller sier at det er en prioritert tjeneste, så bør ikke det telle mye i negativ retning, så lenge de ser sammenhengen mellom anskaffelsen og terskelverdiene». Jeg (Ingun) ser at KOFA i flere saker tidligere behandler dette som prioriterte tjenester, i en sak sies det at det er en prioritert tjeneste som går inn under vedlegg 16. (Sak 2011/229). Også i sak 2008/119 fulgte KOFA del III. Derimot i sak 2011/148 behandles en slik anskaffelse 1

2 som en uprioritert tjeneste, det samme gjelder sak 2112/122. Det er mulig at klassifiseringen er blitt endret i 2010, for nå står det kloakk og avfallstømming, rensing og lignende tjenester i vedlegg 16 og det passer dårlig på vaskeritjenester. Se også Dragsten som i sin bok fra 2013 som legger til grunn at dette er uprioriterte (andre) tjenester. 4). Hvilke deler av FOA gjelder for anskaffelsen? Anskaffelsen er anslått til å ha en verdi på ca. 8 mill, se foa 2-3 om beregningen. Det er ikke oppgitt mva. Tjenesten er en uprioritert tjeneste jf. foran som følger FOA del I og del II. Uprioriterte tjenester følger disse kapitlene uavhengig av tjenestens verdi. 5). a) Hvilke krav stiller FOA til konkurranseformen? Sykehuset har valgt konkurranseformen begrenset anbudskonkurranse. Sykehuset står fritt til å velge konkurranseform når anskaffelsen omfattes av del II, jf Dette er en anskaffelsesprosedyre som bare tillater de leverandører som invitert av oppdragsgiver/kvalifisert til å levere tilbud, men som ikke tillater forhandlinger, jf. foa 4-2 b. 5). b) Er kontraktsperioden OK? Det inngås her en rammeavtale og slike kan som hovedregel ikke inngås for mer enn fire år, jf. foa 6-1 (4). Her inngås det en kontrakt for fire år (3år pluss opsjon for ett år). Det er OK etter anskaffelsesregelverket. 6). Er kvalifikasjonskravene og dokumentasjonskravene som er stilt til leverandørene lovlige? Sykehuset skal kreve at leverandører levere skatteattest, jf. foa 8-7 (1). Kravet gjelder bare for norske leverandører. Det fremgår ikke av oppgaveteksten om denne begrensningen er lagt inn. Sykehuset kan stille krav til erfaring, gjennomføringsevne og økonomisk kapasitet. Dette er lovlige kvalifikasjons- eller utvelgelseskriterier etter foa 8-4 (1). De to første er tekniske kvalifikasjonskrav, det siste gjelde leverandørenes finansielle og økonomiske stilling. Krav til erfaring må stilles generelt. Det kan ikke som her løftes fram dokumentasjon kun av egen erfaring. Egenerfaring med leverandører fra tidligere oppdrag kan være problematisk dersom oppdragsgiver kun legger en subjektiv vurdering til grunn. Bruk av egne erfaringer forutsetter at erfaring er en del av det generelle kvalifikasjonskravet, det må være tillatt å legge fram erfaring fra andre oppdragsgivere, slike erfaringer må kreves og dokumenteres på samme måte og de må vurderes på samme måte som andre erfaringer. En tommelfingerregel er at slik 2

3 informasjon må være av nyere dato, nedfelt skriftlig og leverandørene må være kjent med at oppdragsgiver skal bruke denne erfaringen. Her må studenten vurdere om sykehuset har brutt kravet til likebehandling ved å legge vekt på en slik erfaring. Det er nokså åpenbart at slik kravet her er stilt er dette i strid med likebehandlingskravet i loa 5 og foa 3-1. De som tidligere har utført tjenesten for sykehuset får en fordel. Kravene til dokumentasjon av de tekniske kravene hvis dere behandlet saken etter del III må følge reglene i foa Kravet til erfaring de siste tre år (tjenestekontrakt) er ok, se foa 17-9 (1) c nr. 1. Bemanning og organisasjonsplan kan dere koble til 17-9 (1) a og ikke minst 17-9 (1) e nr. 3. Det anses å være er ok å innhente referanser, ikke bare bygge på dokumentasjon vedlagt tilbudet, men det må opplyses om det som her. (Dragsten s. 336) Hva med kvalifiseringsdokument? Her er det laget et kvalifiseringsdokument (kvalifikasjonsgrunnlag). Det er gitt regler om slike i foa 2-6. det er helt unødvendig å lage slikt her fordi det ikke er behov for å utdype/supplere kunngjøringe. Oppdragsgiver har således ikke plikt til å utarbeide dette dokumentet, men det er heller ikke forbudt. 7). Er sykehuset sin fremgangsmåte i forhold til å begrense antall leverandører som får inngi tilbud lovlige? Sykehuset kan begrense antall leverandører som skal få være med å gi tilbud i en begrenset anbudskonkurranse, jf. foa 8-6 som gjelder utvelgelse av overtallige kvalifiserte leverandører (en såkalt "avskalling"). Dersom sykehuset ønsker det, må dette være klart og tydelig kommunisert i konkurransegrunnlaget sammen med kriteriene. Dette er gjort i konkurransegrunnlaget. Sykehuset har satt en øvre og nedre grense, og sykehuset har fastsatt kriterier som de vil bruke ved utvelgelsen (kvalitet). Alle kvalitetskravene skal benyttes ved vurderingen, i og med at ikke noen er valgt ut. Spørsmålet som må reises er om disse kriteriene er objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Se punkt 6). Selv om kvalifikasjonskriteriene som sykehuset har oppstilt i konkurransegrunnlaget er lovlige, er evalueringen av leverandørene vilkårlig. Det er vanskelig å se at sykehuset har benyttet kriteriene på en objektiv og ikke-diskriminerende måte slik som foa krever. 8). Kan det gis tilleggsfrist for supplering av kvalifikasjonsdokumentene? HMS-erklæring her er reglene endret siden oppgaven ble gitt, glem det punktet. Spørsmålet som må diskuteres er hvorvidt ettersendelse av redegjørelse for bemanning er en supplering av kvalifikasjonsdokumenter, eller om det er ettersendelse av dokumentasjon som ikke er levert. I dette tilfellet er det to regler som er av interesse. Foa 12-3 gjelder tilleggsfrist for ettersendelse av dokumentasjon. Foa 12-4 gjelder supplerende opplysninger. Det er umulig 3

4 å supplere dokumentasjon som ikke er innlevert, som i dette tilfellet, redegjørelse av bemanning. Det kan vanskelig kalles for å supplere dokumentasjon. KOFA har i sak 2009/163, uttalt at det er klart at dokumentasjonen ikke kan anses som «supplerende» eller «utdypende», når leverandørene i utgangspunktet ikke hadde levert dokumentasjonen. Den nye dokumentasjonen oppdragsgiver etterspurte fra disse leverandørene måtte derfor betraktes som ny dokumentasjon. (KOFA-saken ble behandlet som en del III sak, men reglene i del II og del III er på dette punktet like) Oppdragsgiver hadde dermed heller ikke hjemmel i foa 21-4 for å gi tilleggsfrist for ettersending av denne dokumentasjonen. Innklagede pliktet da å avvise vedkommende leverandør etter FOA (1) bokstav a, da disse ikke kan anses for å oppfylle «de krav som er satt til leverandørens deltakelse i konkurransen», idet leverandøren ikke hadde innlevert den etterspurte dokumentasjonen for kvalifikasjonskravene og oppdragsgiver heller ikke hadde hjemmel for å be om at slik ytterligere dokumentasjon ble ettersendt. 9). Når skal de «avskallede» leverandørene få begrunnelse? Vask og Rens har etter foa annet ledd bokstav b krav på en kort begrunnelse på avvisningstidspunktet. Spørsmålet som må drøftes er om begrunnelsen som ble sendt ut til de «avskallede» leverandørene var gode nok. Det er ikke gitt at begge leverandørene ble «avskallet» på samme grunnlag. Her skal det gis en begrunnelse som fanger opp det. Det kan enten skje ved individuell begrunnelse, eller ved at oppdragsgiver begrunner hvorfor de leverandørene som fikk være med videre får være med, se veilederen s Sykehuset kan ikke bli hørt med at de skal få begrunnelsen på et senere tidspunkt. Den skal gis når Vask og Rens blir overtallig. Veilederen uttaler på s. 236 at ett av formålene med kravet til begrunnelse er å gi leverandøren mulighet til å påklage beslutningen. Dette for at leverandøren skal kunne ta nødvendige skritt for fortsatt å kunne delta i konkurransen. 10). Er tildelingskriteriene lovlige og har sykehuset fulgt anskaffelsesreglene for tildeling av kontrakt? Når kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, følger det av foa 13-2 (2) at tildelingskriteriene må ha tilknytning til kontraktens gjenstand, og være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbud. 4

5 Tildelingskriteriene her er pris, miljøegenskaper og kompetanse og erfaring. Kontrakten skal tildeles på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Det er miljøkriteriet og tildelingskriteriet kompetanse og erfaring som må diskuteres. Når det gjelder å bruke miljø som tildelingskriterium er det fullt lovlig, se forskriftsteksten og også sak C-513/99 Concordia. Miljøkravets tilknytning til kontraktens gjenstand ved å stille krav til energiforbruket i utførelsen av vaskerioppdraget, må kunne anses oppfylt. Spørsmålet som kan vurderes er om kravet til Svanelisens er i strid med kravet til forutberegnelighet, da det inneholder flere kriterier enn det som det skal legges vekt på ved tildelingen. Her skulle det legges særlig vekt på energiforbruket i utførelsen av vaskerioppdraget. Av kravet til forutberegnelighet i LOA 5 følger det at tildelingskriteriene skal være tilstrekkelig klart utformet, jf. KOFA 2003/211 og 2005/104. I dette ligger det at tildelingskriteriene skal være formulert slik at det er mulig for alle rimelig opplyst og påpasselige leverandører og tolke tildelingskriteriene på samme måte, jf. EU-domstolens dom C-19/00. Her må det kunne argumenteres for at dette kommer klart og tydelig frem i den nærmere beskrivingen av sykehusets konkurransegrunnlag. Derimot vil dokumentasjonskravet «Svanelisens eller annen dokumentasjon verifisert av akkreditert 3. part dvs. organer akkreditert etter standard EN serien eller tilsvarende standard» være ulovlig. Her begrenser sykehuset den tillatte dokumentasjonsmåten, med enten Svanelisens eller annen dokumentasjon verifisert at 3. part, dvs. organer akkreditert etter standard EN serien eller tilsvarende standard. Begrensningen er her at det må være en standard. I sak for KOFA 2008/119 kommer KOFA til at dette ikke vil være tillatt etter foa 17-3 (8). (Se foran om forholdet del II og del III). Selv om saken gjaldt en kontrakt over EØSterskelverdi, vil man ikke komme til noe annet under denne terskelen. Det som er viktig er at sykehuset må godta annen egnet dokumentasjon. Kompetanse og erfaring er også brukt som tildelingskriterium. I KOFA-sak 2009/88, uttales det at dersom tildelingskriteriene overlapper kvalifikasjonskriteriene etter konkurransegrunnlaget, vil kompetanse og erfaring være et ulovlig tildelingskriterium. I KOFA-avgjørelsen hadde oppdragsgiver brukt erfaring, kompetanse, resultater, ved evaluering av tildelingskriteriet kvalitet. Det er ikke tillatt å benytte kriterier anvendt under kvalifiseringen av leverandøren som tildelingskriterier. De samme kriteriene kan ikke gjentas. Kompetanse og erfaring vil ofte være krav som beskriver leverandørens egnethet og dermed lett være kvalifikasjonskriterier, dersom det ikke kommer tydelig frem at det under tildelingskriteriene er andre forhold enn de som er beskrevet under kvalifikasjonskriteriene, 5

6 som skal vurderes. Se KOFA 2009/132. Tildelingskriteriene omfatter kontraktens gjenstand. Lianakis-avgjørelsen fra EU-domstolen stiller et skarpt skille mellom kvalifikasjon- og tildelingskriterier. Forholdet mellom kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier er behandlet i veilederen i kap ). Er begrunnelsen for tildeling korrekt? Meddelelsen om tildelingsbeslutningen skal inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg med hensyn til tildeling av kontrakt, jf. foa nr. 1. Veilederen behandler kravet begrunnelse på s Begrunnelsen skal sette leverandøren i stand til på objektivt grunnlag å vurdere om den konkrete anskaffelses-prosedyre har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket. Det skal redegjøres for det valgte tilbudets egenskaper og relative fordeler i forhold til tildelingskriteriene. Sykehuset har i sin begrunnelse kun gitt en generell henvisning til en helhetsvurdering ut fra kriteriene i konkurransegrunnlaget. Det vil være helt umulig for Super Vask å gjøre seg opp en oppfatning av hva sykehuset har lagt vekt på. Begrunnelsen er ikke i samsvar med FOAs krav. Kan Super Vask få en nærmere begrunnelse? Før endringen av regelverket 1. juli 2012, hadde oppdragsgiver en plikt til å gi en nærmere begrunnelse etter anmodning, jf. foa (4). Nå har oppdragsgiver kun plikt til å gi en begrunnelse etter regelverket. Konkurransen i denne oppgaven skjedde i Sykehuset hadde da plikt til å gi en nærmere begrunnelse. Etter dagens regelverk kan oppdragsgiver gi en nærmere begrunnelse, men er ikke forpliktet. Men når den opprinnelige begrunnelsen ikke er i samsvar med regelverket vil jeg (Ingun) si at oppdragsgiver, dvs. sykehuset har plikt til å gi en supplerende begrunnelse som tilfredsstiller kravene i foa. Denne må sendes damtilge som hadde krav på begrunnelse opprinnelig. 12). Har Vask og Rens AS og Super Vask krav på innsyn? Begge leverandørene har krav på innsyn i saksdokumentene i saken, jf. offentleglova av 19. mai 2006 nr Når det gjelder innsyn i tilbud og protokoll etter anskaffelsesregelverket kan det etter offentleglova 23 tredje ledd gjøres unntak fra innsyn til valget av leverandør er gjort. Pris kan være et sentralt tildelingskriterium og en egenskap ved tilbudet som det er viktig for leverandøren å få kjennskap til. Sykehuset må derfor opplyse om totalprisen på tilbudet. Når det gjelder delpriser har det vært en oppfatning av at dette kan oppfattes som forretningshemmeligheter. Det må foretas en vurdering av slike forhold i den konkrete sak. Frostating lagmannsrett har i kjennelse av , gått langt i å la lovbestemt taushetsplikt vike for innsynsretten. Her måtte Nord-Trøndelag fylkeskommune gi innsyn i prisskjema. Bakgrunnen for dette syn i denne sak, var for at leverandøren skulle kunne føre dokumentet som bevis i en sak. KOFA har nylig i en stornemndssak (2012/9 Kongsvinger 6

7 kommune) behandlet spørsmålet om innsynsrett i priser. Her går KOFA ganske langt i å si taushetsplikt, men i den saken var det snakk om innsyn i en sak der konkurransenmåtte avlyses og kunngjøres på nytt. Husk at hver sak må vurderes konkret. Offentleglova regulerer hvilke dokumenter det skal gis innsyn i. Utgangspunktet er at alle saksdokumenter, journaler og lignende er åpne for innsyn. Det finnes flere unntak fra dette, og det praktisk viktigste er unntaket for andre tilbyderes drifts- og forretningshemmeligheter, se offl 13.. Det betyr at man ikke kan få innsyn i forretningshemmeligheter. I en prinsipputtalelse fra Justisdepartementet datert uttales det at kjerneområdet for taushetsplikten er næringsopplysninger som andre kan ha nytte av i egen virksomhet, m.a.o. forretningshemmeligheter i mer tradisjonell forstand. Ved tilbud om levering av fysiske varer vil opplysninger om produksjonsmetoder og nye produkter som er under utvikling, være typiske eksempler. Ved tilbud om levering av tjenester kan det i tillegg dreier seg om informasjon om strategier og liknende, og ved oppdrag som gjelder bygging og annet entreprenørarbeid kan opplysninger om arbeidsteknikker være å regne som forretningshemmeligheter. Dessuten, fremgår det av brevet, kan informasjon om markedsanalyser, økonomiske utregninger og prognoser, konkrete forretningsstrategier og liknende ha en slik karakter at konkurrenter kan utnytte dem. 13). Skulle sykehuset ha avlyst konkurransen? Tildeling av kontrakt på basis av ulovlige tildelingskriterier medfører at konkurransen må avlyses. I slike situasjoner er det ikke mulig å reparere skaden ut å måtte avlyse. Se KOFA 2009/132. 7

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av veier. Klagenemnda kom til at tildelingskriteriet "Vurdering av tilbyders

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

KOFA-sak 2015/83. KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015

KOFA-sak 2015/83. KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015 KOFA-sak 2015/83 KOFAs avgjørelse av 6. oktober 2015 Fra forrige frokostmøte: KOFA-sak 2014/70 Oppsummering om forpliktelseserklæring KOFA har reversert sin praksis med analogisk bruk av 17-9 (2) og 17-8

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelse, innsyn, tildelingsevaluering, avvisning av leverandør Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende tre entrepriser for rehabilitering av et renseanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSE MED FORHANDLING TEMA Hva er konkurranse med forhandling? Ulike former for konkurranse med forhandling Rettslige utgangspunkter foa 11-8 og 20-11 Når kan man benytte konkurranse med forhandling?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Webstep AS Lars Hillesgate 20 A 5008 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2010/47 16.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser

Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Klagenemnda fot offentlige anskaffelser Innklagede arrangerte en konkurranse for anskaffelse av totalentreprise til en skole. Klagenemnda fant at det i konkurransegrunnlaget ikke var klart nok sondret

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BALS3000 SKOLEEKSAMEN MANDAG 12. DESEMBER 2016 BEARBEIDET HØSTEN 2017

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BALS3000 SKOLEEKSAMEN MANDAG 12. DESEMBER 2016 BEARBEIDET HØSTEN 2017 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BALS3000 SKOLEEKSAMEN MANDAG 12. DESEMBER 2016 BEARBEIDET HØSTEN 2017 Oppgave 1 Ideen til oppgaven og noen av spørsmålene bygger på KOFAs avgjørelse 29.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av kalkleveranser og håndtering av filterstøv. Anskaffelsen var kunngjort ved bruk av kunngjøringsskjemaet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 "KVALIFIKASJONSGRUNNLAG" refereres følgende:

Klagenemndas medlemmer: Per Christiansen, Andreas Wahl og Jakob Wahl. Fra konkurransegrunnlaget punkt 5 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG refereres følgende: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt vedrørende mottak av restavfall til energiutnyttelse. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for bygging av omsorgsboliger på Evenshaugen. Konkurransen var delt opp i flere entrepriser det kunne gis deltilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med bygging av ny sentralarrest i Oslo. Klagenemnda fant

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - SKOLEEKSAMEN MANDAG 7. DESEMBER 2015

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - SKOLEEKSAMEN MANDAG 7. DESEMBER 2015 HiOA, Fakultet SAM Administrasjon og ledelse / Organisasjon og ledelse LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - SKOLEEKSAMEN MANDAG 7. DESEMBER 2015 Løsningsforslaget er bearbeidet i november

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, delvis avlysning. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, delvis avlysning Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av formingsmateriell. Klagenemnda fant at

Detaljer

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser

Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 9 Forvaltningsloven og offentleglova mm betydningen for anskaffelsesprosesser Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Forvaltningslovens anvendelse

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester og prosjektledelse i forbindelse med bygging av 12-15 boliger og et avlastningshjem.

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium. Avlysningsplikt. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale om arbeidsmarkedsopplæring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av tilbud, melding om avvisning Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, melding om avvisning Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider på Rogne

Detaljer

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015

Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015 Løsningsforslag eksamensoppgave høst 2014 offentlige anskaffelser noe bearbeidet høsten 2015 Innledende kommentarer Oppdragsgiver er her en kommune, Storevik kommune, og må følge anskaffelsesregelverket,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Blatt Gruppen AS Blakerveien 109 1920 SØRUMSAND Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0075-8 30.09.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 HiOA, Fakultet SAM Administrasjon og ledelse / Organisasjon og ledelse LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - DESEMBER 2013 NOE BEARBEIDET HØSTEN 2015 Lov om offentlige anskaffelser (loa)

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Hagen & Tobiasson Advokatfirma DA Postboks 395 Sentrum 0103 OSLO Deres ref.: Børre Hagen Vår ref.: 2015/0151-7 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 17.02.2016

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtaler for treningssko, badesko og sandaler. Klager

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Pro Pipe Norway AS Att. Jon Vørts Arnegårdsbakken 25 3511 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/169 13.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Ferjekonferansen 2010, Hvordan legge inn kvalitetsvurderinger i anbudskontrakter? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Ferjekonferansen 2010, Hvordan legge inn kvalitetsvurderinger i anbudskontrakter? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Ferjekonferansen 2010, 09.11.2010 Hvordan legge inn kvalitetsvurderinger i anbudskontrakter? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Kvalitetsvurderinger så mangt I kravspesifikasjonen som minstekrav I tildelingskriteriene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ASP-driftstjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-16 (1) ved ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på veibygging i Setermoen skytefelt. Klagenemnda fant at klager var rettmessig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjons-/kvalifikasjonskrav. Avvisning av leverandør. Innsyn. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om boring av grovhull

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om reparasjoner av moloer i Andenes havn. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 11-1 ved å benytte et

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Bentzen Transport AS Brobekkveien 107 0582 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0307-11 14.10.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer