Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit"

Transkript

1 Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit Bokmål GAN Aschehoug Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 1 9/9/08 11:22:37 AM

2 Innhold Innledning 4 Tekstutvalg 4 Oppslag og sjanger 4 Oppgaver 5 De fire oppgavetypene 5 Hvordan arbeide med Les og forstå 6 Forslag til arbeidsmetoder 6 Differensiering 6 Lesestrategier 8 Om fasiten 9 Litteraturliste 9 Fasit GAN Aschehoug, Oslo ISBN Bokmål 1. utgave / 3. opplag 2008 Forlagsredaktør: Kristin Hide Illustrasjon: Thor W. Kristensen Grafisk design: Allworthy Design Trykk: webergs printshop, 2008 Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 2 9/9/08 11:22:37 AM

3 «Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet.» (Fra Kunnskapsløftet Å kunne lese i norsk) Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 3 9/9/08 11:22:38 AM

4 Innledning Å kunne lese er framhevet som en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet. Foruten en satsning på begynneropplæringen i lesing, forutsetter læreplanen i norsk også en aktiv leseopplæring på trinn, trinn og i videregående opplæring. Slik leseopplæring etter at lesekoden er knekt, blir ofte kalt den «andre» eller «viderekomne» leseopplæringen. Det er med god grunn at dette blir vektlagt. Gode leseferdigheter er vesentlig for at elevene skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet og for at de skal lykkes både i videre utdanning og i arbeidslivet. Les og forstå 1 og Les og forstå 2 er først og fremst utviklet for å styrke leseforståelsen hos elever på trinn. Bøkene vil også være velegnet for elever i videregående opplæring som har behov for å arbeide spesifikt med leseforståelse og sjangerbevissthet. Hensikten med bøkene er å trene elevene til å bli funksjonelle og aktive lesere. Det betyr lesere som både kan finne fram til relevant informasjon, tolke og forstå det de har lest, og som kan trekke rimelige slutninger. For å kunne teste hvor mye eleven har skjønt av teksten, må spørsmålene være konstruert slik at eleven må søke etter svarene i teksten og begrunne ut fra den, noen ganger også kombinert med egne erfaringer. Leseforståelse innebærer i disse bøkene alt fra å finne informasjon og se sammenhenger i teksten, til å tolke og gjøre selvstendige vurderinger. Les og forstå-bøkene kan benyttes som en ressurs for å øve sjangerbevissthet generelt og leseforståelse spesielt en ressurs for å differensiere undervisningen et supplement til læreverkene elevene ellers bruker et læremiddel i tilvalgsfaget fordypning i norsk et læremiddel i sidemålsundervisningen et læremiddel i videregående opplæring rettet mot elever som trenger tilrettelagte tekster og oppgaver Tekstutvalg Tekstene i Les og forstå 1 og 2 spenner vidt når det gjelder både sjangrer og tema. Elevene møter for eksempel sjangere som leserinnlegg, blogg, artikkel, anmeldelse, nyhetsmelding, novelle og intervju. Begge bøkene har flere eksempler på sammensatte tekster, for eksempel kart og statistikk. Vi har lagt vekt på at tekstene skal passe for aldersgruppen, og at de skal motivere ungdommene til å lese. Et flertall av tekstene er autentiske saktekster. Ved å ha en overvekt av saktekster får elevene mye øving i å lese og arbeide med sjangrer som de ofte støter på i hverdagen. Les og forstå 2 inneholder 29 tekster (64 sider) både saktekster, sammensatte tekster og skjønnlitterære tekster. 4 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 4 9/9/08 11:22:38 AM

5 Oppslag og sjanger Hvert oppslag omhandler en sjanger i form av en eksempeltekst og tilhørende oppgaver. Eksempelteksten står på venstre side av oppslaget og oppgavene på høyre side. Inndelingen i én side tekst og én side oppgaver gir en oversiktlig arbeidsmengde. Nederst på hver side er det angitt hvilken sjanger teksten tilhører. Dette er viktig informasjon siden hver sjanger/teksttype har sine særmerker. Alle tekstene er illustrert. Leseren må søke informasjon i både ord og bilder for å finne svar på spørsmålene. I Les og forstå 2 møter eleven et mangfold av sjangrer. Vi har valgt å fokusere på teksttyper som er relativt korte, og som eleven vil få bruk for å kunne. På den måten skapes motivasjon for lesing og læring. Det er de færreste som ender opp som romanforfattere, mens flertallet vil ha nytte av sjangrer som matoppskrifter, instruksjonsbøker, kart, nettsider, anmeldelser og artikler. Elever som trenger lesetrening på dette nivået, liker ofte tekster som de rent praktisk ser en nytteverdi av. De vil også lettere kunne motivere seg for lesingen dersom de møter tekster med emner som interesserer dem. I og med at flere av sjangrene er teksttyper eleven vanligvis møter i andre skolefag enn norsk, har vi lagt til rette for en tverrfaglig bruk av Les og forstå. Oppgaver Oppgavene er ordnet i fire faste kategorier;,, Spørsmål til diskusjon og Aktivitetsoppgaver. Spørsmålene i tilknytning til teksten er laget slik at elevene får vist ulike aspekter ved leseforståelse. Målet med oppgavene er at elevene skal kunne finne informasjon i teksten forstå og tolke hensikten og hovedtrekkene i teksten kunne dra rimelige slutninger på bakgrunn av informasjon i teksten, kombinert med egen forkunnskap og egne erfaringer kunne vurdere og reflektere over form og innhold i teksten kunne bruke eksempler fra teksten og egne erfaringer/kunnskap som støtte for stand punkt i diskusjoner forstå at ulike tekster skal leses på forskjellige måter (sjangerbevissthet) fordype seg i ulike sjangrer og temaer gjennom muntlige og skriftlige aktiviteter De fire oppgavetypene Dette er oppgavetypen med lavest vanskegrad. Spørsmålene er konkrete, og eleven finner svaret direkte i tekstene. På denne måten får eleven øving i å søke i en tekst og å finne opplysningene som det blir spurt etter. Som tekst regnes også tabeller, grafer, illustrasjoner, bilder og bildetekster. 5 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 5 9/9/08 11:22:38 AM

6 Disse spørsmålene er på et høyere nivå og krever mer av elevene fordi de må fordype seg i form og innhold. Svarene finnes ikke direkte i teksten, og spørsmålene krever at elevene selv formulerer svaret. Spørsmålene er dermed av en mer åpen karakter. Elevene må se etter ledetråder på ulike steder i oppslaget og på den måten se sammenhenger. De må lese mellom linjene, forklare ord og begreper, forstå og tolke budskapet. Spørsmålene krever en viss evne til å trekke slutninger som støtter seg på egne erfaringer og på tilegnet kunnskap fra teksten. Spørsmål til diskusjon Dette er spørsmål som inspirerer til diskusjoner, i par eller gruppe. Spørsmålene er knyttet til tema og problemstillinger som omhandles i tekstene, og man kan velge ett spørsmål eller alle, avhengig av tid og interesse. Flere av spørsmålene gir elevene anledning til både å reflektere, til å komme med egne meninger og til å gjøre vurderinger. I noen av oppslagene kan det være lurt å gi elevene noe tid til å forberede seg før diskusjonen. Aktivitetsoppgaver I aktivitetsoppgavene får elevene mulighet til å fordype seg i sjangeren eller temaet de nettopp har arbeidet med. De får sjansen til å være kreative og til å lage både muntlige og skriftlige produkter. Siktemålet er at elevene skal få en bedre forståelse av sjangrene og problemstillingene som tekstene tar opp. Det er meningen at elevene, i samråd med lærer, velger én av aktivitetsoppgavene. Oppgavetypene gir en naturlig veksling mellom lesing, skriving og muntlige aktiviteter. De ulike språklige funksjonene forsterker og utfyller hverandre gjensidig samtidig som vekslingen er med på å gjøre læringsprosessen mer helhetlig. Hvordan arbeide med Les og forstå Les og forstå kan brukes i hele elevgruppa, i mindre grupper eller i individuelt arbeid. Les og forstå kan brukes når elevene skal arbeide spesifikt med leseforståelse. når elevene skal fordype seg i bestemte sjangrer. når elevene skal fordype seg i et bestemt tema. Det forutsetter at læreren har dannet seg en oversikt over hvilke temaer som dekkes i Les og forstå-bøkene. som et fast innslag i norskunder - visningen ved at elevene arbeider med en tekst per uke eller annenhver uke. som tekstsamling og oppgavebank i sidemålsundervisningen. Forslag til arbeidsmetoder En forberedelse til arbeidet med det enkelte oppslaget kan være at elevene ser på teksten og diskuterer ut fra et førsteinntrykk spørsmål som blant annet: Hva slags tekst er dette? Hva vet du om emnet fra før? 6 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 6 9/9/08 11:22:38 AM

7 En diskusjon i samlet elevgruppe vil være til støtte for alle. Gjennomgang av oppgavetyper. Inndelingen i faste oppgavetyper med symbol og overskrift antyder for elevene hva slags strategi han eller hun må bruke for å finne svar på spørsmålene. Likevel er det viktig med en felles gjennomgang av oppgavetypene før elevene begynner. Eventuell gjennomgang og oppsummering av teksten i fellesskap. Elevene arbeider hver for seg med lesing og oppgavene under Hva står det i teksten? og. Læreren har her muligheten til å tilpasse undervisningen ved å ta stilling til om enkelte elever bare skal jobbe med de enkleste spørsmålene, og om oppgavene til Hva står det i teksten? skal besvares skriftlig eller muntlig. De første gangene elevene arbeider med Les og forstå, kan det være lurt at læreren trekker fram noen eksempler og tydelig viser hvor i teksten svaret finnes, og hvordan ledetråder i teksten kan sees i sammenheng for å gi mening. Gjennomgang av oppgaver i fellesskap. Hvilke erfaringer skal til for å trekke slutninger som fører til rimelige svar? Videre arbeid med tema og problemstillinger fra teksten i Spørsmål til diskusjon. Læreren bør komme med oppfølgingsspørsmål til elevdiskusjonen for å bevisstgjøre elevene på bestemte sider ved temaet eller for å få dem til å begrunne synspunktene sine ytterligere. Fordypning i sjanger og tema ved at elevene velger én av aktivitetsoppgavene. Læreren må vurdere om det er tid til både Spørsmål til diskusjon og Aktivitetsoppgaver. Differensiering Les og forstå egner seg godt til differensiering. Ettersom oppgavetypene er nivådelte og knyttet til ulike aspekter ved leseforståelse, kan elevene avansere fra lette til vanskeligere oppgavetyper eller fra Les og forstå 1 til Les og forstå 2. Les og forstå 1 er beregnet på de elevene som trenger spesiell oppfølging når det gjelder lesetrening. Tekstene er gjennomgående kortere og noe enklere enn i Les og forstå 2, og skriften er større. Det er også lagt vekt på at illustrasjonene skal støtte opp om informasjonen teksten gir. Les og forstå 2 er beregnet på de normalt sterke leserne. De fleste tekstene er på én A4-side, men noen tekster strekker seg over to sider. Generelt er tekstene og oppgavene noe mer krevende enn i Les og forstå 1. Blant annet er det lagt større vekt på at elevene må forklare mer avanserte ord og begreper på selvstendig grunnlag. Inndelingen av sjangrer i de to bøkene er bevisst gjort slik at elevene finner de samme sjangrene på de samme sidene i de to bøkene. For eksempel er første 7 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 7 9/9/08 11:22:38 AM

8 sjanger i hver av de to bøkene reiseblogg, den neste sjangeren i begge bøker er intervju. Ofte er også tema og problemstillinger noenlunde sammenfallende i de to bøkene. Dette gjør det mulig å arbeide med Les og forstå 1 og Les og forstå 2 i samme undervisningsøkt. Lesestrategier Arbeidet med de enkelte tekstene kan også lett kombineres med systematisk øving i ulike lesestrategier. Her følger noen forslag til hva elevene kan gjøre før, under og etter lesingen: Før elevene går i gang med teksten, kan de diskutere følgende spørsmål: Hva forteller overskriften oss? Hvilken sjanger tilhører teksten? Hva vet dere allerede om emnet i teksten? Hva tror du teksten handler om? Dette er spørsmål som aktiviserer forkunnskapen til elevene og som foregriper og forbereder den videre lesingen. Underveis og etter at elevene har lest teksten, kan det være hensiktsmessig å spørre hvilke nye ord, begreper og vendinger som elevene møter i teksten. Dette kan være med på å øke ord- og begrepsforståelsen, og elevene får mulighet til å finne ut både hva ord betyr, og hvordan de fungerer. Særlig svake lesere kan lett henge seg opp i ord de ikke forstår. Å gjøre det til en fast øving å diskutere og å slå opp nye og vanskelige ord, vil være til stor hjelp for mange elever. Derfor er det lurt å ha ordbøker tilgjengelig i undervisningsrommet. På Internett er Bokmålsordboka og Nynorskordboka fritt tilgjengelige på Språkrådet sine sider; Elevene kan bevisstgjøres på å overvåke egen lesing. Forstår jeg det jeg leser nå? Gir teksten mening? Når elevene har lest teksten, kan de trene seg på å oppsummere den. De kan prøve å trekke ut det viktigste i innholdet eller å antyde hva budskapet i teksten er. I oppsummeringen kan det også være rom for å vurdere ulike sider ved form og innhold. Forslagene over er en forenkling av noen vanlige lesestrategier. Vi anbefaler at læreren setter seg nærmere inn i dem. De fleste nyere læreverkene i norsk til Kunnskapsløftet har med en egen bolk om lesestrategier. I tillegg er det skrevet flere veiledningshefter og bøker om emnet. Litteraturlisten nedenfor gir tips til videre fordypning. Om fasiten I fasiten formulerer vi forslag til svar på spørsmålene under de to første oppgavetypene. Under den første oppgavetypen,, innebærer spørsmålstypen at enkelte svar er mer korrekte eller sannsynlige enn andre. For den andre oppgavetypen, 8 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 8 9/9/08 11:22:39 AM

9 , foreslår vi et mulig svar, men her er det enkelte steder flere mulige løsninger. Vi prøver å vise «kjernen» i svaret, men fasitsvarene er ikke nødvendigvis formulert slik eleven bør svare. Fasiten kan være en hjelp til læreren for å kontrollere elevens leseforståelse, uten at man som lærer må se seg blind på fasitsvarene. Dette gjelder spesielt tolkningsoppgavene. Til enkelte spørsmål er det ikke formulert svar i det hele tatt, ettersom svarene vil kunne variere fra leser til leser. Dette er markert med «Eget svar» i fasiten. Vi har ikke laget noen fasit for de to siste oppgavetypene, men gir noen råd og tips om arbeidsmetoder og kildehenvisninger som kan brukes ved behov. Litteraturliste Hefter og tidsskrift Lesesenteret (2005): Perlejakten på sporet av gode leseprosjekter i skolen Lesesenteret (2006): Bok i bruk på femte til sjuende trinn Lesesenteret (2007): Bok i bruk på åttande til tiande trinn Lesesenteret (2007): Bok i bruk for videregående skole Lesesenteret (2007): Fagbok i bruk Norsklæraren nr Tema: Lesing Bøker Allard, Rudqvist og Sundblad (2006): Den nye LUS-boken En bok om leseutvikling, Cappelen Akademisk Forlag Bjorvand, A.M. og Tønnesen, E.S. (2002): Den andre leseopplæringa, Universitetsforlaget. Elbro, C. (2004): Forsøg med læsning aktiviteter til læsning og læseundervisning, Gyldendal Elbro, C. (2001): Læsning og læseundervisning, Gyldendal Kulbrandstad, L. (2003): Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning. Løvland, A. (2007): På mange måtar, Landslaget for norskundervisning, Fagbokforlaget Schwebs, T. og Otnes, H. (2001): tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier, Landslaget for norskundervisning, Cappelen Skaftun, A. (2006): Å kunne lese, Fagbokforlaget. 9 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 9 9/9/08 11:22:39 AM

10 Fasit Reiseblogg På reise i Tyrkia s Anders og Alexander besøker Istanbul. 2 Istanbul ligger på to kontinenter, i både Europa og Asia. 3 I den tyrkiske kebaben er det ordentlig kjøtt, ferske grønnsaker og nybakt pitabrød. Og du får ikke med den ekle Thousand Island-dressingen, ifølge guttene. 4 De besøker Hagia Sofia-moskeen. 5 Miklagard betyr «Den store byen». I vikingtiden var Istanbul den aller største byen i Europa. 1 Mulig svar: Alexander er begeistret fordi byen er så stor og det er så mange inntrykk. 2 Et strede er et trangt sund. (I oppgaven i 1. utg. står det «et stred».) 3 Et kontinent er en verdensdel og/eller sammenhengende fastland. 4 En moské er muslimenes hellige bygning, som de kristnes kirke. 5 Mulig svar: Vikingen hadde nok behov for å vise at han hadde vært der. Til aktivitetsoppgave 1: I denne oppgaven kan elevene få øvelse i å skrive korte kommentarer. Bloggen kan de skrive i et tekstbehandlingsprogram, eller de kan opprette en gratis blogg på for eksempel Eventuelt kan de legge ut teksten på en læringsplattform, for eksempel Fronter. Da kan elevene i tillegg få trening i å svare på og kommentere hverandres innlegg fortløpende. Intervju I Fødd til stein s Nina Askeland er anleggsgartner. 2 Hun sier at han er 60 år gammel og at han kan alt om stein. Også det som ikke står i lærebøkene. 3 Hun liker at et så dødt materiale kan ha så mye liv i seg, og at steinene blir finere og mykere jo eldre de blir. 4 Nina har fire sertifikater: bilsertifikat, truckførerbevis, maskinbevis og sprøytesertifikat. 5 Det er Nina som er Lille-Otto. Tilnavnet har hun fått av farfar. 1 Mulig svar: Nina liker å være anleggsgartner fordi hun er glad i fysisk arbeid. Dessuten er anleggsgartner familieyrket. 2 Det betyr at Ninas far, farfar og oldefar også har vært gartnere. 3 Nina er så hvit i håret fordi hun jobber ute hele tiden, og sola bleker gjerne håret. En annen grunn kan være at det virvles opp støv når hun hakker i steinene. 4 Nina mener nok at det er de tre kaldeste vintermånedene, og da er det ikke så mye man får gjort som 10 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 10 9/9/08 11:22:39 AM

11 gartner i Norge. I tillegg kan det være kaldt og utrivelig å arbeide ute. 5 Hun merker det ved at hun som regel får hyggelige kommentarer om det. Hun nevner et eksempel på det motsatte, nemlig en oppdragsgiver som trodde hun bare var sommervikar. Til aktivitetsoppgave 1: Et godt intervju er også ofte godt planlagt. Derfor er det viktig at elevene før intervjuet har stilt seg noen viktige spørsmål, f.eks.: Hvem er målgruppen for intervjuet, hva vil det være interessant å få vite (skrive ned spørsmål på forhånd), og hvordan skal intervjuet gjennomføres (penn, papir, mikrofon)? Læreboka har ofte en gjennomgang av intervjusjangeren. Det kan være greit å se i den først. Ellers er no et nyttig nettsted. Til aktivitetsoppgave 2: Samtal gjerne med elevene før de går i gang med oppgaven, slik at de har noen rammer for tekstskrivingen. Elevene kan for eksempel skrive og trene på å framføre et kort foredrag om «Mitt drømmeyrke», eller de kan skrive om drømmene sine i et brev eller en dagbok. For sterke elever kan dette også være et egnet tema for et essay. Kanskje arbeidet kan knyttes opp mot «Programfag til valg» og elevens individuelle arbeidsmappe i dette faget? Navnespalte Førstefødt på to kontinent s Ulrik er opprinnelig et tysk navn. 2 Ulriks mormor foreslo navnet. 3 Rolfsen er filmregissør. 4 Han prøvde å gi medeleven et klengenavn fordi han ville beholde navnet for seg selv. 5 Gunnar Staalesen har skrevet krimromanen som Rolfsen skal lage film av. 1 Det var ganske få, under 0,1 prosent, som hadde navnet Ulrik mellom 1900 og ca. 1985, kurven er jevn før den raskt stiger ganske mye fra ca I 2000 er det rundt 0,80 prosent av befolkningen som heter Ulrik. 2 Mulig svar: Det var lettere å uttale, og var en amerikanisering av navnet. Rick er en forkortelse av Ulrik. 3 Klengenavn betyr oppnavn eller økenavn, premiere betyr første offentlige framføring, odel betyr å ha eiendomsrett til noe (i flere sammenhenger er odel knyttet til den førstefødte). 4 Gymnas er det samme som videregående skole i dag. 5 Mulig svar: Ulrik Imtiaz Rolfsen var det første barnet faren hans fikk, og Imtiaz betyr den førstefødte på pakistansk. Også det norske fornavnet hans, Ulrik, betyr den førstefødte. 11 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 11 9/9/08 11:22:39 AM

12 Til spørsmål til diskusjon 1: Spørsmål til diskusjon 1 gir også en mulighet til å diskutere om det er ulike navnetradisjoner i ulike kulturer. I Norge er det ganske vanlig å kalle opp barn etter besteforeldre hvordan er det i andre land? Til spørsmål til diskusjon 2: Navneloven ble revidert og myket opp i 2003, og dermed ble det lettere å få tillatelse fra Folkeregisteret til å hete det man vil. Et kjent eksempel på navnebytte er programlederen Espen Thoresen som etter nye navneloven skiftet navn til Espen Thoresen Hværsaagod og senere til Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha. Fortsatt er det begrensninger på hva man kan hete. Navn som 200 eller færre personer i Norge har som etternavn, er beskyttet. Andre kan bare ta et slikt navn dersom alle som allerede har dette etternavnet, samtykker. Navn som kan tenkes å bli til plage for et barn, kan også avvises. Som regel kan man bare skifte navn én gang hvert tiende år. Statistisk sentralbyrå har egne nettsider med navnestatistikk, Aftenposten har en egen navnespalte i del 2 hver dag. Se også bøker/navneleksikon om etymologi (hva et fornavn betyr), samt navnesider på Internett. Holdningskampanje s Internett er fantastisk fordi det gir et hav av muligheter, du kan lage egen hjemmeside, besøke andres nettsider, laste ned musikk og filmer, chatte med venner og dele bilder. 2 Det er ikke mulig å angre når noe er sagt eller gjort. Det finnes ingen angreknapp. 3 Eksempler på ryktespredning: «Mannen i rød bil er voldtektsforbryter», filming fra klassefesten, fortelle videre at en du kjenner, er kjip. 4 På fotografiet ser vi to gutter som er uenige om hvorvidt de skal trykke på en bestemt knapp på tastaturet (enter- eller sendknappen, kanskje?). 5 Han kan være en mulig voldtektsforbryter. 1 Mulig svar: En person har publisert noe på Internett eller sendt en e-post med et innhold han nå angrer på å ha sendt/ publisert; det var jo bare på tull 2 Mulig svar: På mange nettsteder er det slik at hvis noe først er publisert, så kan det ikke fjernes. Når noe ligger ute på Internett, er det dessuten lett for andre å kopiere det eller laste det ned på sin egen maskin. På den måten kan bilder og filer vandre rundt på Internett selv om de er fjernet fra det opprinnelige nettstedet. 12 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 12 9/9/08 11:22:39 AM

13 3 Mulig svar: Ungdommer er nok ment som målgruppe her fordi det er de som er mest aktive på Internett. Både språket og innholdet på er tilpasset denne aldersgruppen. 4 Når du trykker på ikonet, vil skriftstørrelsen endre seg. 5 Mulig svar: Eksempler på virkemidler som er brukt: ungdommelig og muntlig språk, bilder av ungdommer, mange farger, utheving av overskrift og mellomtitler, gjentagelser, korte setninger. er del av en kampanje om personvern som Datatilsynet, Teknologirådet og Utdanningsdirektoratet står bak. Nettstedet ble åpnet januar Foruten nettstedet er det også laget en del trykt informasjonsmateriale. Ungdomsskoler og videregående skoler kan bestille dette materialet som klassesett. Denne oppgaven kommer inn på aspekter både ved nettvett og personvern. Både Forbrukerrådet og Redd Barna har forslag til nettvettregler på sine internettsider. Ellers er det mye informasjon å hente på Ung.no sine sider: Se og www. datatilsynet.no for mer informasjon om personvern på Internett. Den svenske ungdomsfilmen «Hip Hip Hora» fra 2004 er velegnet for å skape debatt om personvern. Den handler om 13-årige Sofie som blir full og bevisstløs på en fest. Noen gutter tar krenkende bilder av henne og distribuerer dem videre. Ryktene om Sofie sprer seg fort. Hva kan Sofie og vennene gjøre? Se veiledning til et større undervisningsopplegg om denne filmen: upload/524/filmsamtal/filmhandledning. pdf Novelle Når en såpeboble sprekker s Hun har store blå øyne, håret er lyst, brystene er store og flotte, og midjen er smal som på en slank panter. 2 Mannen i bilen har solbriller, gelé i håret, Giovanni-frakk, tydelige biceps gjennom den tynne Mexx-skjorta, og han bruker Hugo for menn. 3 Det sto at bilen skulle stå utenfor villaen om ti minutter, presis klokka åtte. 4 Moren var kledd i rødt og var klar for jet-set og nattklubb. Hun var nevrotisk og drakk champagne. Hun hadde nettopp kommet tilbake fra ansiktsklinikk i Sveits. 5 Klokka blir en gammel og velbrukt sykkel parkert utenfor rekkehuset, og den perfekte mannen ringer på døren. 13 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 13 9/9/08 11:22:40 AM

14 1 Mulig svar: Dr. Andersson er trolig plastikkirurgen hennes. 2 Første del av handlingen foregår i et rikmannsmiljø. 3 Bil sykkel, villa rekkehus, parfyme svettelukt m.m. 4 Mulig svar: Et falskt reklameglis er et påklistret/kunstig smil. 5 Mulig svar: Jenta og gutten er perfekte i form av at de er slik de er skapt, med kviser, svettelukt, slitte sko. De er som ungdommer flest. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning har gitt ut veiledningsheftet Bok i bruk på åttende til tiende trinn. Den er en svært god hjelp til å finne informasjon om og forslag til ny barne- og ungdomslitteratur. Les mer: Artikkel I Detektiv-DNA s DNA er et langt trådformet molekyl som finnes i alle celler (arvestoffet til alle organismer). 2 En forbryter vil ofte legge igjen spor etter seg i form av hår, blod eller hudrester, og inne i cellene til disse sporene ligger et «avtrykk» i form av DNA. 3 DNA-mønsteret finnes i alle cellene i kroppen. 4 Myndighetene i Norge kan bruke DNA-undersøkelser til å bevise slektskap i gjenforeningssaker. 5 Tiger, panda, neshorn, gorilla, enkelte aper og mange fuglearter blir beskrevet som utrydningstruete. 1 Mulig svar: Bevismateriale er «ting» som bekrefter eller avkrefter om en person er skyldig i noe. DNA-funn er f.eks. sterke bevis. 2 Forskjeller mellom fingeravtrykk og DNA-spor: Fingeravtrykk finner man bare på fingrene, DNA-materiale finnes i hårstrå, blod, hudrester m.m. DNA-materiale kan brukes i flere sammenhenger, og det kan også gi mer informasjon enn fingeravtrykk, f.eks. om slektskap. 3 Et molekyl er den minste enheten til en kjemisk forbindelse. Det består av minst to atomer som vanligvis deler ett eller flere par av elektroner i såkalte kovalente bindinger. 4 Det er viktig at de ikke er i slekt med hverandre for at vi skal få levedyktige bestander av dyregruppene. 5 Mulig svar: Det er viktig å ta vare på ulike dyre- og plantearter, for alle lever i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning har gitt ut veiledningsheftet Fagbok i bruk Grunnleggende ferdigheter. Det gir mange tips om 14 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 14 9/9/08 11:22:40 AM

15 hvordan man kan arbeide systematisk og grundig med fagtekster. Les mer: Turistbrosjyre Eventyr ved kanten af Indlandsisen s Turene starter på fredager. 2 Det er fastlandsklima med stabile værforhold. 3 Det bor 550 mennesker der. 4 Du kan se moskus, reinsdyr, snøhare, polarrev, rype og ravn. 5 Det blir anbefalt at du går ut for å se på nordlyset. 6 Hvis du reiser rundt 17. mai, koster turen danske kroner. 1 Mulig svar: Prisene varierer trolig etter høysesong og lavsesong. 2 City-break betyr en pause fra (det underforstått hektiske) bylivet. 3 Amerikanerne var ute etter en strategisk plassering i forhold til Sovjet under den kalde krigen. (Den amerikanske flyplassen ved Kangerlussuaq ble lagt ned i I dag er den hovedflyplassen på Grønlands vestkyst.) 4 Halv pension (halvpensjon) betyr at frokost og middag (eller to måltider) er inkludert i overnattingsprisen. 5 Mulig svar: Det er så mye som er flott på Grønland at man nesten ikke kan tro det, som i et eventyr. Til aktivitetsoppgave 1: Oppgaven kan være godt egnet til å diskutere og sammenligne bruk av ulike virkemidler. Elevene kan med fordel bli bedt om å fortelle gruppa hvorfor de har valgt som de har gjort, og hva de eventuelt ville gjort annerledes i ettertid. Brosjyrene elevene lager, kan for eksempel henges opp på veggen i undervisningsrommet. Elevene kan sammenligne sitt eget arbeid med ekte annonser eller brosjyrer. Hvordan skiller deres egne produkter seg fra de ekte annonsene/brosjyrene? Diskusjonsinnlegg Ut av skapet s Karl Magnus begynte å innse at han var homofil i 9. klasse. 2 Det var ingen som fikk vite noe på ungdomsskolen fordi Karl Magnus hadde lav selvtillit og ikke turte fortelle det. 3 På videregående forandret alt seg fordi selvtilliten ble bedre og han følte seg sterkere. 4 Han råder andre til å snakke med noen som de stoler 100 prosent på. 5 Andre unge som har spørsmål eller vil prate, kan henvende seg til Homofiles ungdomstelefon eller til Skeiv Ungdom. 15 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 15 9/9/08 11:22:40 AM

16 1 Mulig svar: Begge kaller seg frustrerte fordi det er noe som uroer dem. «Frustrertgutt16» tror kameraten er homofil, mens han selv ikke er det. «En frustrert gutt på 16» er forelsket i en gutt på 24 år, og faren til 16-åringen nekter han å treffe 24-åringen. 2 Mulig svar: La faren få litt mer tid på seg til å tenke over saken. Gå sakte fram. Snakke om det av og til. 3 Eget svar. 4 Uttrykket «å komme ut av skapet» betyr at man står fram som homofil, det vil si at man forteller det til andre. 5 Eget svar. Til aktivitetsoppgave 1 og 2: På er det flere innlegg og kommentarer til Karl Magnus innlegg, i tillegg til en mengde andre innlegg. Et annet aktuelt nettsted der ungdommer ytrer seg, er: Fortelling Drømmen om sølvpengene s De to kameratene dro av sted fordi de skulle finne Nordpolen. 2 De måtte avbryte ferden fordi de støtte på drivende isfjell. 3 Den ene av dem fikk ikke sove, og han ble liggende og se på en humle som fløy ut av kameratens nesebor. Humla fløy inn i en busk og ble der en stund, før den fløy tilbake til neseboret. 4 Han sa at de andre skulle gå i forveien. Han ville bli igjen for å grave og lete bak busken. 5 Sølvskatten ble delt mellom mannen som fant den, og kameraten hans. 1 Horisont betyr synsrand, synskrets. Strabasene betyr anstrengelse, slit, påkjenning. Følgesvenn kommer av svenn (= tjener) og betyr her en kamerat som er i reisefølget. 2 Mulig svar: Han ville ha skatten for seg selv. 3 Mulig svar: Samvittigheten, en indre stemme som fokuserte på «det gode» i mennesket. 4 Mulig svar: Han følte nok at det var det riktigste tross alt. 5 Mulig svar: At man bør dele med hverandre. Da har man det også best selv. Til aktivitetsoppgave 1 I denne oppgaven kan det være lurt å bruke eventyr som en innfallsvinkel. I eventyrene er det ofte lettere for elevene å skjønne hva som menes med moral. For å komme i gang med skriving av fortelling kan elevene få hjelp av stikkord som: Hva foregår? Hvem er med? Hvor foregår det? Når foregår det? De fleste lærebøker for ungdomstrinnet har for øvrig gode kapitler om skriving av fortelling og novelle. 16 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 16 9/9/08 11:22:40 AM

17 Inger Margrete Gaarders bok Pandoras krukke og andre fortellinger om mennesker og makter har mange fortellinger, sagn og fabler knyttet til egenskaper, verdier og dødssynder. En annen antologi hvor forfattere har skrevet med utgangspunkt i de sju dødssyndene, er synd.no utgitt på Samlaget i Den fortellingen her som kanskje er best egnet for bruk i ungdomsskolen, er Are Kalvøs fortelling om gjerrigskap, «Flaskepant-nazien». Reportasje I Innvandra mat s Fransk, kinesisk og tyrkisk kjøkken blir ifølge teksten regnet som de tre beste i verden. 2 Kvalsnes kom til Norge for første gang i Morfaren laget frokost til døtrene sine. På vei hjem fra arbeidet kjøpte han grønnsaker som han renset og gjorde ferdige til middagen. 4 Fetaost, oliven, syltetøy og brød er fast frokost i de fleste tyrkiske hjem. 5 Grønn paprika, bifftomater og løk er de tre mest karakteristiske ingrediensene i tyrkisk mat. 1 I 1962 var det ikke så vanlig å spise den typen grønnsaker som blir nevnt. I tillegg kostet importerte grønnsaker forholdsvis mye sammenlignet med norske grønnsaker. Utenlandske matretter var heller ikke så vanlig som nå. 2 I Tyrkia spiser de fleste to varme måltider om dagen, både til lunsj og middag. Det er også mer vanlig å spise yoghurt enn å drikke melk. Tyrkerne bruker nok mer av både grønnsaker og krydder enn mange nordmenn gjør. 3 Tidligere var det vanlig både i Norge og i Tyrkia at de fleste hadde arbeidet sitt hjemme eller i nærheten av hjemstedet. Nå er det vanligere å ha lengre reisevei til arbeid. Da spiser de fleste lunsj i kantina eller på restaurant. 4 Om sommeren er det større utvalg av friske frukter og dessuten ganske så varmt, og da er det nok mer forfriskende med frukt enn med kaker. 5 Mulig svar: Mat og matretter som har kommet til Norge fra andre land, og som etter hvert er blitt vanligere å bruke også her. I boka teksten er hentet fra, Innvandra mat (Det Norske Samlaget), forteller innvandrere fra ulike deler av verden om mattradisjonene i hjemlandet. I tillegg er det mange oppskrifter fra landene. Til aktivitetsoppgave 1: Elevene kan få nyttig informasjon ved å intervjue foreldre eller besteforeldre om mattradisjoner. Mange kokebøker spesialiserer seg på desserter. De kan eventuelt være en ressurs i denne sammenhengen. 17 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 17 9/9/08 11:22:40 AM

18 Det samme kan bøker om norske/utenlandske mattradisjoner, blant andre Fra bambusskudd til gurkemeie (Aschehoug 1997) av Sissel Keyn Lodding og Mat og måltid (Aschehoug 2006) av Henry Notaker. Notaker har også et eget nettsted om mat: Til aktivitetsoppgave 2: Elevene kan få konkrete tips om intervju og forberedelser på nettstedet Matoppskrift Köfte tyrkiske kjøttboller s Köfte er boller av malt kjøtt og en av de mest populære rettene i Tyrkia. 2 Persisk köfte, kylling-köfte, köfte med hvit saus eller tørre köfte. 3 Tülin liker best å lage köfte av karbonadedeig, stekt i ovn. 4 Med denne oppskriften får du 20 köfte. 5 Ayran består av yoghurt og vann smakt til med salt. 1 Grunnoppskrift er det samme som basis oppskrift/utgangspunktet. 2 Mulig svar: Dersom hver person spiser tre kjøttkaker, passer oppskriften til maks. seks personer. 3 Konsistens betyr tetthet eller fasthet og beskriver tilstanden til et stoff/en form. 4 Det er nok mer kryddersmak på tyrkiske köfte enn på norske kjøttkaker. 5 Mulig svar: Fordi de har form som et kvinnelår. Til aktivitetsoppgave 3: Et informativt nettsted om krydder er: Se ellers Fægri, K.: Krydder: på kjøkkenet og i verdenshistorien (Cappelen, 1996). Kortfilmmanus Tidsklem s Hun står foran speilet og sminker seg. 2 Moren hennes heter Margrethe. 3 Hun sier at de skal leie en film og bestille pizza. Hun skal overnatte der. 4 Anders, kjæresten, har skaffet spriten. 5 Moren sitter og skriver ved et bord. 1 Fordi det er replikker, ulike scener, innrykk for direkte tale, og sceneanvisninger. 2 Hun vil nok ikke fortelle sannheten. 3 Mulig svar: Hun signaliserer kanskje bestemthet og myndighet. 4 Eget svar. 5 Anette ville kanskje at moren skulle bry seg mer, og sette tydeligere grenser. 6 Forkortelsen Int. betyr interiør (scenen skal spilles inn inne). 18 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 18 9/9/08 11:22:41 AM

19 Tidsklem ble kåret som vinner av Amandusprisen for beste manus i 2006, og filmen finnes på DVD-en: Amandus 2006, (Norsk Filminstitutt, Amandus er en filmkonkurranse og filmfestival for ungdom under 20 år. Les mer på Studieheftet «Slyngelfilm» er nyttig for dem som vil arbeide grundigere med kortfilmmanus. Heftet kan bestilles fra Filmbutikken hos Norsk Filminstitutt i Oslo, telefon og Internett: eller Kart London s Det øverste kartet er et bykart (turistkart), mens det nederste kartet er et rutekart (t-banekart) som viser undergrunnslinjene/t-banelinjene i London). 2 Speaker s Corner ligger i C2. 3 Symbolet betyr postkontor, betyr undergrunns- symbolet stasjon/t-banestasjon. 4 C2, E2 og F1. 5 Circle Line har gul som farge. 6 West Ruislip og Epping. 1 Fra hjørnet av Wigmore Street og Marylebone Lane (E1) er den korteste veien til en undergrunnsstasjon trolig å gå ned Marylebone Lane, ta til høyre i Oxford Street og ta t-banen fra stasjonen Bond Street. 2 Nærmeste postkontor er i Grosvenor Street (E2), alternativt i Albemarle Street (F3). 3 Mulig svar: Følge Grosvenor Street og Maddox Street til Regent Street, ta til høyre i Regent Street et lite stykke, så er Beak Street på venstre hånd. 4 Mulig svar: Central Line fra Tottenham Court Road til Oxford Circus, Bakerloo Line fra Oxford Circus til Edgware Road. 5 Mulig svar: Piccadilly Line fra Piccadilly Circus til Holborn, Circle Line fra Holborn til St. Paul s. Til aktivitetsoppgave 1: Framgangsmåten er uavhengig av London-kartet, så man kan også bruke et annet kart enn London-kartet. Til aktivitetsoppgave 2: På nettsidene til reisebyrå og flyselskaper er det lett å finne egne pakketurer eller flybilletter og hotellovernatting hver for seg. En mye brukt nettside for hotellbestilling er 19 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 19 9/9/08 11:22:41 AM

20 Instruksjon Multiquick blender s Den består av åtte deler. 2 Stavmikseren kan brukes til å tilberede dip, sauser, majones og babymat. 3 Du kan unngå spruting ved å bruke beholderen. 4 Du må ta den bort fra platen for å beskytte den mot overoppheting. 5 Motordelen, hakketilbehøret og girkoblingen kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen. 1 En kniv består av et skaft og et blad. Knivbladet er den tynne og flate delen av kniven, og det har en skarp kant/egg. 2 Motordelen kan bli ødelagt hvis det kommer vann inn i den. 3 Å overdosere betyr å måle opp for mye av noe/ta for mye av noe. 4 Salt kan forårsake rust på knivbladene og hakketilbehøret. 5 Mulig svar: Drikken er gul. Eggeplommen minner om en sol. Drikken gir mye energi og kan være en forfriskende start på dagen. Til spørsmål til diskusjon 1: Instruksjoner og brukerveiledninger er noe de fleste elever kjenner til og kommer til å bruke før eller senere. Det kan derfor være lurt å bruke tid på dette spørsmålet. I tillegg er det en god forberedelse til aktivitetsoppgave 1 og 2. Biografi Mensen Ernst løperkonge av Europa s Mensen Ernst var den store løperkongen i Europa. Han løp både svært langt og svært fort. 2 Han vokste opp på husmannsplassen Øyren i Fresvik i Sogn. 3 Det mest berømte løpet hans gikk mellom Paris og Moskva. 4 Han brukte 59 dager. 5 Han passerte oldtidsbyen Babylon. 1 Mulig svar: En biografi er en tekst som handler om livet til en person. Et annet ord for biografi er livsskildring. 2 Mulig svar: En husmannsplass var et lite gårdsbruk med tilhørende jord som en husmann fikk bo på og bruke, mot å utføre visse plikter overfor den gårdbrukeren/storbonden som eide jorda. Ofte dreide det seg om arbeidsplikt, det vil si at husmannen måtte hjelpe til med arbeidet på storgården. 3 Mulig svar: Luftlinje er den avstanden som måles i luften mellom to steder, det vil si den korteste avstanden mellom stedene. 4 Mulig svar: Utholdenhet, styrke, vilje, positivitet, kjennskap til andre språk og kulturer. 5 Mulig svar: Han ble kalt «kunstløber» fordi han nærmest ble sett på som en kunstner. Løpene hans ble omtalt i avisene, og folk kom for å se på han. 20 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 20 9/9/08 11:22:41 AM

Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit

Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit Les og forstå 1 Lærerens bok med fasit Bokmål GAN Aschehoug Les og forsta _1BM_2.opptrykk.in1 1 10/25/07 2:01:05 PM Innhold Innledning 4 Tekstutvalg 4 Oppslag og sjanger 5 Oppgaver 5 De fire oppgavetypene

Detaljer

Les og forstå 3 Lærerens bok med fasit

Les og forstå 3 Lærerens bok med fasit Les og forstå 3 Lærerens bok med fasit Bokmål GAN Aschehoug Les og forsta _3_BM.indd 1 8/20/09 11:24:04 AM Innhold Innledning 4 Tekstutvalg 4 Oppslag og sjanger 5 Oppgaver 5 De seks oppgavetypene 5 Hvordan

Detaljer

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit

Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Leseforståelse B Lærerveiledning med fasit Innhold Målgrupper og hensikt 3 Bokas innhold 3 Arbeidsmetoder 4 Mål 5 Om fasiten 5 Fasit 6 2004 GAN Forlag, Oslo 2004 Görel Hydén, Magdalena Schubert, Cecilia

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et

Mangfold i språk og tekst. Lesesenter et 1 Lesesenter et Redaktør: Margunn Mossige www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

Lesing på skjerm. Lesesenteret

Lesing på skjerm. Lesesenteret 1 Lesesenteret Redaktør: Anne Mangen www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Språklig kvalitet i læremidler

Språklig kvalitet i læremidler Språkrådets skrifter Nr. 3 Språklig kvalitet i læremidler Rapport utarbeidet ved Høgskolen i Vestfold på oppdrag av Språkrådet Dagrun Skjelbred, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland, Jannike Ohrem

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering

Litteraturundervisning. for kommende ingeniørstudenter. -et forsøk med lesestimulering Litteraturundervisning for kommende ingeniørstudenter -et forsøk med lesestimulering Ellen Cecilie Evju Masteroppgave ved Institutt for lærerutdanning UNIVERSITETET I OSLO 22.5.2007 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

II KAPITTELVEILEDNING

II KAPITTELVEILEDNING Innhold I GENERELL DEL 6 Innledning 6 Ressursperm for læreren 6 Elevboka 6 Lettlestutgaven 9 Nettsider 9 Samfunnsfaget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 9 Læringsstrategier 9 Å være et pedagogisk

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Synshemming og arbeid

Synshemming og arbeid Synshemming og arbeid En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten Masteroppgave ved Institutt for Sosialantropologi Eva Jeppsson Universitetet i Bergen Mai 2013

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer