Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit"

Transkript

1 Les og forstå 2 Lærerens bok med fasit Bokmål GAN Aschehoug Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 1 9/9/08 11:22:37 AM

2 Innhold Innledning 4 Tekstutvalg 4 Oppslag og sjanger 4 Oppgaver 5 De fire oppgavetypene 5 Hvordan arbeide med Les og forstå 6 Forslag til arbeidsmetoder 6 Differensiering 6 Lesestrategier 8 Om fasiten 9 Litteraturliste 9 Fasit GAN Aschehoug, Oslo ISBN Bokmål 1. utgave / 3. opplag 2008 Forlagsredaktør: Kristin Hide Illustrasjon: Thor W. Kristensen Grafisk design: Allworthy Design Trykk: webergs printshop, 2008 Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: GAN Aschehoug Postboks 363 Sentrum 0102 Oslo E-post: Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med GAN Aschehoug er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 2 9/9/08 11:22:37 AM

3 «Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og samfunnet.» (Fra Kunnskapsløftet Å kunne lese i norsk) Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 3 9/9/08 11:22:38 AM

4 Innledning Å kunne lese er framhevet som en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet. Foruten en satsning på begynneropplæringen i lesing, forutsetter læreplanen i norsk også en aktiv leseopplæring på trinn, trinn og i videregående opplæring. Slik leseopplæring etter at lesekoden er knekt, blir ofte kalt den «andre» eller «viderekomne» leseopplæringen. Det er med god grunn at dette blir vektlagt. Gode leseferdigheter er vesentlig for at elevene skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet og for at de skal lykkes både i videre utdanning og i arbeidslivet. Les og forstå 1 og Les og forstå 2 er først og fremst utviklet for å styrke leseforståelsen hos elever på trinn. Bøkene vil også være velegnet for elever i videregående opplæring som har behov for å arbeide spesifikt med leseforståelse og sjangerbevissthet. Hensikten med bøkene er å trene elevene til å bli funksjonelle og aktive lesere. Det betyr lesere som både kan finne fram til relevant informasjon, tolke og forstå det de har lest, og som kan trekke rimelige slutninger. For å kunne teste hvor mye eleven har skjønt av teksten, må spørsmålene være konstruert slik at eleven må søke etter svarene i teksten og begrunne ut fra den, noen ganger også kombinert med egne erfaringer. Leseforståelse innebærer i disse bøkene alt fra å finne informasjon og se sammenhenger i teksten, til å tolke og gjøre selvstendige vurderinger. Les og forstå-bøkene kan benyttes som en ressurs for å øve sjangerbevissthet generelt og leseforståelse spesielt en ressurs for å differensiere undervisningen et supplement til læreverkene elevene ellers bruker et læremiddel i tilvalgsfaget fordypning i norsk et læremiddel i sidemålsundervisningen et læremiddel i videregående opplæring rettet mot elever som trenger tilrettelagte tekster og oppgaver Tekstutvalg Tekstene i Les og forstå 1 og 2 spenner vidt når det gjelder både sjangrer og tema. Elevene møter for eksempel sjangere som leserinnlegg, blogg, artikkel, anmeldelse, nyhetsmelding, novelle og intervju. Begge bøkene har flere eksempler på sammensatte tekster, for eksempel kart og statistikk. Vi har lagt vekt på at tekstene skal passe for aldersgruppen, og at de skal motivere ungdommene til å lese. Et flertall av tekstene er autentiske saktekster. Ved å ha en overvekt av saktekster får elevene mye øving i å lese og arbeide med sjangrer som de ofte støter på i hverdagen. Les og forstå 2 inneholder 29 tekster (64 sider) både saktekster, sammensatte tekster og skjønnlitterære tekster. 4 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 4 9/9/08 11:22:38 AM

5 Oppslag og sjanger Hvert oppslag omhandler en sjanger i form av en eksempeltekst og tilhørende oppgaver. Eksempelteksten står på venstre side av oppslaget og oppgavene på høyre side. Inndelingen i én side tekst og én side oppgaver gir en oversiktlig arbeidsmengde. Nederst på hver side er det angitt hvilken sjanger teksten tilhører. Dette er viktig informasjon siden hver sjanger/teksttype har sine særmerker. Alle tekstene er illustrert. Leseren må søke informasjon i både ord og bilder for å finne svar på spørsmålene. I Les og forstå 2 møter eleven et mangfold av sjangrer. Vi har valgt å fokusere på teksttyper som er relativt korte, og som eleven vil få bruk for å kunne. På den måten skapes motivasjon for lesing og læring. Det er de færreste som ender opp som romanforfattere, mens flertallet vil ha nytte av sjangrer som matoppskrifter, instruksjonsbøker, kart, nettsider, anmeldelser og artikler. Elever som trenger lesetrening på dette nivået, liker ofte tekster som de rent praktisk ser en nytteverdi av. De vil også lettere kunne motivere seg for lesingen dersom de møter tekster med emner som interesserer dem. I og med at flere av sjangrene er teksttyper eleven vanligvis møter i andre skolefag enn norsk, har vi lagt til rette for en tverrfaglig bruk av Les og forstå. Oppgaver Oppgavene er ordnet i fire faste kategorier;,, Spørsmål til diskusjon og Aktivitetsoppgaver. Spørsmålene i tilknytning til teksten er laget slik at elevene får vist ulike aspekter ved leseforståelse. Målet med oppgavene er at elevene skal kunne finne informasjon i teksten forstå og tolke hensikten og hovedtrekkene i teksten kunne dra rimelige slutninger på bakgrunn av informasjon i teksten, kombinert med egen forkunnskap og egne erfaringer kunne vurdere og reflektere over form og innhold i teksten kunne bruke eksempler fra teksten og egne erfaringer/kunnskap som støtte for stand punkt i diskusjoner forstå at ulike tekster skal leses på forskjellige måter (sjangerbevissthet) fordype seg i ulike sjangrer og temaer gjennom muntlige og skriftlige aktiviteter De fire oppgavetypene Dette er oppgavetypen med lavest vanskegrad. Spørsmålene er konkrete, og eleven finner svaret direkte i tekstene. På denne måten får eleven øving i å søke i en tekst og å finne opplysningene som det blir spurt etter. Som tekst regnes også tabeller, grafer, illustrasjoner, bilder og bildetekster. 5 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 5 9/9/08 11:22:38 AM

6 Disse spørsmålene er på et høyere nivå og krever mer av elevene fordi de må fordype seg i form og innhold. Svarene finnes ikke direkte i teksten, og spørsmålene krever at elevene selv formulerer svaret. Spørsmålene er dermed av en mer åpen karakter. Elevene må se etter ledetråder på ulike steder i oppslaget og på den måten se sammenhenger. De må lese mellom linjene, forklare ord og begreper, forstå og tolke budskapet. Spørsmålene krever en viss evne til å trekke slutninger som støtter seg på egne erfaringer og på tilegnet kunnskap fra teksten. Spørsmål til diskusjon Dette er spørsmål som inspirerer til diskusjoner, i par eller gruppe. Spørsmålene er knyttet til tema og problemstillinger som omhandles i tekstene, og man kan velge ett spørsmål eller alle, avhengig av tid og interesse. Flere av spørsmålene gir elevene anledning til både å reflektere, til å komme med egne meninger og til å gjøre vurderinger. I noen av oppslagene kan det være lurt å gi elevene noe tid til å forberede seg før diskusjonen. Aktivitetsoppgaver I aktivitetsoppgavene får elevene mulighet til å fordype seg i sjangeren eller temaet de nettopp har arbeidet med. De får sjansen til å være kreative og til å lage både muntlige og skriftlige produkter. Siktemålet er at elevene skal få en bedre forståelse av sjangrene og problemstillingene som tekstene tar opp. Det er meningen at elevene, i samråd med lærer, velger én av aktivitetsoppgavene. Oppgavetypene gir en naturlig veksling mellom lesing, skriving og muntlige aktiviteter. De ulike språklige funksjonene forsterker og utfyller hverandre gjensidig samtidig som vekslingen er med på å gjøre læringsprosessen mer helhetlig. Hvordan arbeide med Les og forstå Les og forstå kan brukes i hele elevgruppa, i mindre grupper eller i individuelt arbeid. Les og forstå kan brukes når elevene skal arbeide spesifikt med leseforståelse. når elevene skal fordype seg i bestemte sjangrer. når elevene skal fordype seg i et bestemt tema. Det forutsetter at læreren har dannet seg en oversikt over hvilke temaer som dekkes i Les og forstå-bøkene. som et fast innslag i norskunder - visningen ved at elevene arbeider med en tekst per uke eller annenhver uke. som tekstsamling og oppgavebank i sidemålsundervisningen. Forslag til arbeidsmetoder En forberedelse til arbeidet med det enkelte oppslaget kan være at elevene ser på teksten og diskuterer ut fra et førsteinntrykk spørsmål som blant annet: Hva slags tekst er dette? Hva vet du om emnet fra før? 6 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 6 9/9/08 11:22:38 AM

7 En diskusjon i samlet elevgruppe vil være til støtte for alle. Gjennomgang av oppgavetyper. Inndelingen i faste oppgavetyper med symbol og overskrift antyder for elevene hva slags strategi han eller hun må bruke for å finne svar på spørsmålene. Likevel er det viktig med en felles gjennomgang av oppgavetypene før elevene begynner. Eventuell gjennomgang og oppsummering av teksten i fellesskap. Elevene arbeider hver for seg med lesing og oppgavene under Hva står det i teksten? og. Læreren har her muligheten til å tilpasse undervisningen ved å ta stilling til om enkelte elever bare skal jobbe med de enkleste spørsmålene, og om oppgavene til Hva står det i teksten? skal besvares skriftlig eller muntlig. De første gangene elevene arbeider med Les og forstå, kan det være lurt at læreren trekker fram noen eksempler og tydelig viser hvor i teksten svaret finnes, og hvordan ledetråder i teksten kan sees i sammenheng for å gi mening. Gjennomgang av oppgaver i fellesskap. Hvilke erfaringer skal til for å trekke slutninger som fører til rimelige svar? Videre arbeid med tema og problemstillinger fra teksten i Spørsmål til diskusjon. Læreren bør komme med oppfølgingsspørsmål til elevdiskusjonen for å bevisstgjøre elevene på bestemte sider ved temaet eller for å få dem til å begrunne synspunktene sine ytterligere. Fordypning i sjanger og tema ved at elevene velger én av aktivitetsoppgavene. Læreren må vurdere om det er tid til både Spørsmål til diskusjon og Aktivitetsoppgaver. Differensiering Les og forstå egner seg godt til differensiering. Ettersom oppgavetypene er nivådelte og knyttet til ulike aspekter ved leseforståelse, kan elevene avansere fra lette til vanskeligere oppgavetyper eller fra Les og forstå 1 til Les og forstå 2. Les og forstå 1 er beregnet på de elevene som trenger spesiell oppfølging når det gjelder lesetrening. Tekstene er gjennomgående kortere og noe enklere enn i Les og forstå 2, og skriften er større. Det er også lagt vekt på at illustrasjonene skal støtte opp om informasjonen teksten gir. Les og forstå 2 er beregnet på de normalt sterke leserne. De fleste tekstene er på én A4-side, men noen tekster strekker seg over to sider. Generelt er tekstene og oppgavene noe mer krevende enn i Les og forstå 1. Blant annet er det lagt større vekt på at elevene må forklare mer avanserte ord og begreper på selvstendig grunnlag. Inndelingen av sjangrer i de to bøkene er bevisst gjort slik at elevene finner de samme sjangrene på de samme sidene i de to bøkene. For eksempel er første 7 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 7 9/9/08 11:22:38 AM

8 sjanger i hver av de to bøkene reiseblogg, den neste sjangeren i begge bøker er intervju. Ofte er også tema og problemstillinger noenlunde sammenfallende i de to bøkene. Dette gjør det mulig å arbeide med Les og forstå 1 og Les og forstå 2 i samme undervisningsøkt. Lesestrategier Arbeidet med de enkelte tekstene kan også lett kombineres med systematisk øving i ulike lesestrategier. Her følger noen forslag til hva elevene kan gjøre før, under og etter lesingen: Før elevene går i gang med teksten, kan de diskutere følgende spørsmål: Hva forteller overskriften oss? Hvilken sjanger tilhører teksten? Hva vet dere allerede om emnet i teksten? Hva tror du teksten handler om? Dette er spørsmål som aktiviserer forkunnskapen til elevene og som foregriper og forbereder den videre lesingen. Underveis og etter at elevene har lest teksten, kan det være hensiktsmessig å spørre hvilke nye ord, begreper og vendinger som elevene møter i teksten. Dette kan være med på å øke ord- og begrepsforståelsen, og elevene får mulighet til å finne ut både hva ord betyr, og hvordan de fungerer. Særlig svake lesere kan lett henge seg opp i ord de ikke forstår. Å gjøre det til en fast øving å diskutere og å slå opp nye og vanskelige ord, vil være til stor hjelp for mange elever. Derfor er det lurt å ha ordbøker tilgjengelig i undervisningsrommet. På Internett er Bokmålsordboka og Nynorskordboka fritt tilgjengelige på Språkrådet sine sider; Elevene kan bevisstgjøres på å overvåke egen lesing. Forstår jeg det jeg leser nå? Gir teksten mening? Når elevene har lest teksten, kan de trene seg på å oppsummere den. De kan prøve å trekke ut det viktigste i innholdet eller å antyde hva budskapet i teksten er. I oppsummeringen kan det også være rom for å vurdere ulike sider ved form og innhold. Forslagene over er en forenkling av noen vanlige lesestrategier. Vi anbefaler at læreren setter seg nærmere inn i dem. De fleste nyere læreverkene i norsk til Kunnskapsløftet har med en egen bolk om lesestrategier. I tillegg er det skrevet flere veiledningshefter og bøker om emnet. Litteraturlisten nedenfor gir tips til videre fordypning. Om fasiten I fasiten formulerer vi forslag til svar på spørsmålene under de to første oppgavetypene. Under den første oppgavetypen,, innebærer spørsmålstypen at enkelte svar er mer korrekte eller sannsynlige enn andre. For den andre oppgavetypen, 8 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 8 9/9/08 11:22:39 AM

9 , foreslår vi et mulig svar, men her er det enkelte steder flere mulige løsninger. Vi prøver å vise «kjernen» i svaret, men fasitsvarene er ikke nødvendigvis formulert slik eleven bør svare. Fasiten kan være en hjelp til læreren for å kontrollere elevens leseforståelse, uten at man som lærer må se seg blind på fasitsvarene. Dette gjelder spesielt tolkningsoppgavene. Til enkelte spørsmål er det ikke formulert svar i det hele tatt, ettersom svarene vil kunne variere fra leser til leser. Dette er markert med «Eget svar» i fasiten. Vi har ikke laget noen fasit for de to siste oppgavetypene, men gir noen råd og tips om arbeidsmetoder og kildehenvisninger som kan brukes ved behov. Litteraturliste Hefter og tidsskrift Lesesenteret (2005): Perlejakten på sporet av gode leseprosjekter i skolen Lesesenteret (2006): Bok i bruk på femte til sjuende trinn Lesesenteret (2007): Bok i bruk på åttande til tiande trinn Lesesenteret (2007): Bok i bruk for videregående skole Lesesenteret (2007): Fagbok i bruk Norsklæraren nr Tema: Lesing Bøker Allard, Rudqvist og Sundblad (2006): Den nye LUS-boken En bok om leseutvikling, Cappelen Akademisk Forlag Bjorvand, A.M. og Tønnesen, E.S. (2002): Den andre leseopplæringa, Universitetsforlaget. Elbro, C. (2004): Forsøg med læsning aktiviteter til læsning og læseundervisning, Gyldendal Elbro, C. (2001): Læsning og læseundervisning, Gyldendal Kulbrandstad, L. (2003): Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver, Fagbokforlaget. Landslaget for norskundervisning. Løvland, A. (2007): På mange måtar, Landslaget for norskundervisning, Fagbokforlaget Schwebs, T. og Otnes, H. (2001): tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier, Landslaget for norskundervisning, Cappelen Skaftun, A. (2006): Å kunne lese, Fagbokforlaget. 9 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 9 9/9/08 11:22:39 AM

10 Fasit Reiseblogg På reise i Tyrkia s Anders og Alexander besøker Istanbul. 2 Istanbul ligger på to kontinenter, i både Europa og Asia. 3 I den tyrkiske kebaben er det ordentlig kjøtt, ferske grønnsaker og nybakt pitabrød. Og du får ikke med den ekle Thousand Island-dressingen, ifølge guttene. 4 De besøker Hagia Sofia-moskeen. 5 Miklagard betyr «Den store byen». I vikingtiden var Istanbul den aller største byen i Europa. 1 Mulig svar: Alexander er begeistret fordi byen er så stor og det er så mange inntrykk. 2 Et strede er et trangt sund. (I oppgaven i 1. utg. står det «et stred».) 3 Et kontinent er en verdensdel og/eller sammenhengende fastland. 4 En moské er muslimenes hellige bygning, som de kristnes kirke. 5 Mulig svar: Vikingen hadde nok behov for å vise at han hadde vært der. Til aktivitetsoppgave 1: I denne oppgaven kan elevene få øvelse i å skrive korte kommentarer. Bloggen kan de skrive i et tekstbehandlingsprogram, eller de kan opprette en gratis blogg på for eksempel Eventuelt kan de legge ut teksten på en læringsplattform, for eksempel Fronter. Da kan elevene i tillegg få trening i å svare på og kommentere hverandres innlegg fortløpende. Intervju I Fødd til stein s Nina Askeland er anleggsgartner. 2 Hun sier at han er 60 år gammel og at han kan alt om stein. Også det som ikke står i lærebøkene. 3 Hun liker at et så dødt materiale kan ha så mye liv i seg, og at steinene blir finere og mykere jo eldre de blir. 4 Nina har fire sertifikater: bilsertifikat, truckførerbevis, maskinbevis og sprøytesertifikat. 5 Det er Nina som er Lille-Otto. Tilnavnet har hun fått av farfar. 1 Mulig svar: Nina liker å være anleggsgartner fordi hun er glad i fysisk arbeid. Dessuten er anleggsgartner familieyrket. 2 Det betyr at Ninas far, farfar og oldefar også har vært gartnere. 3 Nina er så hvit i håret fordi hun jobber ute hele tiden, og sola bleker gjerne håret. En annen grunn kan være at det virvles opp støv når hun hakker i steinene. 4 Nina mener nok at det er de tre kaldeste vintermånedene, og da er det ikke så mye man får gjort som 10 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 10 9/9/08 11:22:39 AM

11 gartner i Norge. I tillegg kan det være kaldt og utrivelig å arbeide ute. 5 Hun merker det ved at hun som regel får hyggelige kommentarer om det. Hun nevner et eksempel på det motsatte, nemlig en oppdragsgiver som trodde hun bare var sommervikar. Til aktivitetsoppgave 1: Et godt intervju er også ofte godt planlagt. Derfor er det viktig at elevene før intervjuet har stilt seg noen viktige spørsmål, f.eks.: Hvem er målgruppen for intervjuet, hva vil det være interessant å få vite (skrive ned spørsmål på forhånd), og hvordan skal intervjuet gjennomføres (penn, papir, mikrofon)? Læreboka har ofte en gjennomgang av intervjusjangeren. Det kan være greit å se i den først. Ellers er no et nyttig nettsted. Til aktivitetsoppgave 2: Samtal gjerne med elevene før de går i gang med oppgaven, slik at de har noen rammer for tekstskrivingen. Elevene kan for eksempel skrive og trene på å framføre et kort foredrag om «Mitt drømmeyrke», eller de kan skrive om drømmene sine i et brev eller en dagbok. For sterke elever kan dette også være et egnet tema for et essay. Kanskje arbeidet kan knyttes opp mot «Programfag til valg» og elevens individuelle arbeidsmappe i dette faget? Navnespalte Førstefødt på to kontinent s Ulrik er opprinnelig et tysk navn. 2 Ulriks mormor foreslo navnet. 3 Rolfsen er filmregissør. 4 Han prøvde å gi medeleven et klengenavn fordi han ville beholde navnet for seg selv. 5 Gunnar Staalesen har skrevet krimromanen som Rolfsen skal lage film av. 1 Det var ganske få, under 0,1 prosent, som hadde navnet Ulrik mellom 1900 og ca. 1985, kurven er jevn før den raskt stiger ganske mye fra ca I 2000 er det rundt 0,80 prosent av befolkningen som heter Ulrik. 2 Mulig svar: Det var lettere å uttale, og var en amerikanisering av navnet. Rick er en forkortelse av Ulrik. 3 Klengenavn betyr oppnavn eller økenavn, premiere betyr første offentlige framføring, odel betyr å ha eiendomsrett til noe (i flere sammenhenger er odel knyttet til den førstefødte). 4 Gymnas er det samme som videregående skole i dag. 5 Mulig svar: Ulrik Imtiaz Rolfsen var det første barnet faren hans fikk, og Imtiaz betyr den førstefødte på pakistansk. Også det norske fornavnet hans, Ulrik, betyr den førstefødte. 11 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 11 9/9/08 11:22:39 AM

12 Til spørsmål til diskusjon 1: Spørsmål til diskusjon 1 gir også en mulighet til å diskutere om det er ulike navnetradisjoner i ulike kulturer. I Norge er det ganske vanlig å kalle opp barn etter besteforeldre hvordan er det i andre land? Til spørsmål til diskusjon 2: Navneloven ble revidert og myket opp i 2003, og dermed ble det lettere å få tillatelse fra Folkeregisteret til å hete det man vil. Et kjent eksempel på navnebytte er programlederen Espen Thoresen som etter nye navneloven skiftet navn til Espen Thoresen Hværsaagod og senere til Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha. Fortsatt er det begrensninger på hva man kan hete. Navn som 200 eller færre personer i Norge har som etternavn, er beskyttet. Andre kan bare ta et slikt navn dersom alle som allerede har dette etternavnet, samtykker. Navn som kan tenkes å bli til plage for et barn, kan også avvises. Som regel kan man bare skifte navn én gang hvert tiende år. Statistisk sentralbyrå har egne nettsider med navnestatistikk, Aftenposten har en egen navnespalte i del 2 hver dag. Se også bøker/navneleksikon om etymologi (hva et fornavn betyr), samt navnesider på Internett. Holdningskampanje s Internett er fantastisk fordi det gir et hav av muligheter, du kan lage egen hjemmeside, besøke andres nettsider, laste ned musikk og filmer, chatte med venner og dele bilder. 2 Det er ikke mulig å angre når noe er sagt eller gjort. Det finnes ingen angreknapp. 3 Eksempler på ryktespredning: «Mannen i rød bil er voldtektsforbryter», filming fra klassefesten, fortelle videre at en du kjenner, er kjip. 4 På fotografiet ser vi to gutter som er uenige om hvorvidt de skal trykke på en bestemt knapp på tastaturet (enter- eller sendknappen, kanskje?). 5 Han kan være en mulig voldtektsforbryter. 1 Mulig svar: En person har publisert noe på Internett eller sendt en e-post med et innhold han nå angrer på å ha sendt/ publisert; det var jo bare på tull 2 Mulig svar: På mange nettsteder er det slik at hvis noe først er publisert, så kan det ikke fjernes. Når noe ligger ute på Internett, er det dessuten lett for andre å kopiere det eller laste det ned på sin egen maskin. På den måten kan bilder og filer vandre rundt på Internett selv om de er fjernet fra det opprinnelige nettstedet. 12 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 12 9/9/08 11:22:39 AM

13 3 Mulig svar: Ungdommer er nok ment som målgruppe her fordi det er de som er mest aktive på Internett. Både språket og innholdet på er tilpasset denne aldersgruppen. 4 Når du trykker på ikonet, vil skriftstørrelsen endre seg. 5 Mulig svar: Eksempler på virkemidler som er brukt: ungdommelig og muntlig språk, bilder av ungdommer, mange farger, utheving av overskrift og mellomtitler, gjentagelser, korte setninger. er del av en kampanje om personvern som Datatilsynet, Teknologirådet og Utdanningsdirektoratet står bak. Nettstedet ble åpnet januar Foruten nettstedet er det også laget en del trykt informasjonsmateriale. Ungdomsskoler og videregående skoler kan bestille dette materialet som klassesett. Denne oppgaven kommer inn på aspekter både ved nettvett og personvern. Både Forbrukerrådet og Redd Barna har forslag til nettvettregler på sine internettsider. Ellers er det mye informasjon å hente på Ung.no sine sider: Se og www. datatilsynet.no for mer informasjon om personvern på Internett. Den svenske ungdomsfilmen «Hip Hip Hora» fra 2004 er velegnet for å skape debatt om personvern. Den handler om 13-årige Sofie som blir full og bevisstløs på en fest. Noen gutter tar krenkende bilder av henne og distribuerer dem videre. Ryktene om Sofie sprer seg fort. Hva kan Sofie og vennene gjøre? Se veiledning til et større undervisningsopplegg om denne filmen: upload/524/filmsamtal/filmhandledning. pdf Novelle Når en såpeboble sprekker s Hun har store blå øyne, håret er lyst, brystene er store og flotte, og midjen er smal som på en slank panter. 2 Mannen i bilen har solbriller, gelé i håret, Giovanni-frakk, tydelige biceps gjennom den tynne Mexx-skjorta, og han bruker Hugo for menn. 3 Det sto at bilen skulle stå utenfor villaen om ti minutter, presis klokka åtte. 4 Moren var kledd i rødt og var klar for jet-set og nattklubb. Hun var nevrotisk og drakk champagne. Hun hadde nettopp kommet tilbake fra ansiktsklinikk i Sveits. 5 Klokka blir en gammel og velbrukt sykkel parkert utenfor rekkehuset, og den perfekte mannen ringer på døren. 13 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 13 9/9/08 11:22:40 AM

14 1 Mulig svar: Dr. Andersson er trolig plastikkirurgen hennes. 2 Første del av handlingen foregår i et rikmannsmiljø. 3 Bil sykkel, villa rekkehus, parfyme svettelukt m.m. 4 Mulig svar: Et falskt reklameglis er et påklistret/kunstig smil. 5 Mulig svar: Jenta og gutten er perfekte i form av at de er slik de er skapt, med kviser, svettelukt, slitte sko. De er som ungdommer flest. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning har gitt ut veiledningsheftet Bok i bruk på åttende til tiende trinn. Den er en svært god hjelp til å finne informasjon om og forslag til ny barne- og ungdomslitteratur. Les mer: Artikkel I Detektiv-DNA s DNA er et langt trådformet molekyl som finnes i alle celler (arvestoffet til alle organismer). 2 En forbryter vil ofte legge igjen spor etter seg i form av hår, blod eller hudrester, og inne i cellene til disse sporene ligger et «avtrykk» i form av DNA. 3 DNA-mønsteret finnes i alle cellene i kroppen. 4 Myndighetene i Norge kan bruke DNA-undersøkelser til å bevise slektskap i gjenforeningssaker. 5 Tiger, panda, neshorn, gorilla, enkelte aper og mange fuglearter blir beskrevet som utrydningstruete. 1 Mulig svar: Bevismateriale er «ting» som bekrefter eller avkrefter om en person er skyldig i noe. DNA-funn er f.eks. sterke bevis. 2 Forskjeller mellom fingeravtrykk og DNA-spor: Fingeravtrykk finner man bare på fingrene, DNA-materiale finnes i hårstrå, blod, hudrester m.m. DNA-materiale kan brukes i flere sammenhenger, og det kan også gi mer informasjon enn fingeravtrykk, f.eks. om slektskap. 3 Et molekyl er den minste enheten til en kjemisk forbindelse. Det består av minst to atomer som vanligvis deler ett eller flere par av elektroner i såkalte kovalente bindinger. 4 Det er viktig at de ikke er i slekt med hverandre for at vi skal få levedyktige bestander av dyregruppene. 5 Mulig svar: Det er viktig å ta vare på ulike dyre- og plantearter, for alle lever i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning har gitt ut veiledningsheftet Fagbok i bruk Grunnleggende ferdigheter. Det gir mange tips om 14 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 14 9/9/08 11:22:40 AM

15 hvordan man kan arbeide systematisk og grundig med fagtekster. Les mer: Turistbrosjyre Eventyr ved kanten af Indlandsisen s Turene starter på fredager. 2 Det er fastlandsklima med stabile værforhold. 3 Det bor 550 mennesker der. 4 Du kan se moskus, reinsdyr, snøhare, polarrev, rype og ravn. 5 Det blir anbefalt at du går ut for å se på nordlyset. 6 Hvis du reiser rundt 17. mai, koster turen danske kroner. 1 Mulig svar: Prisene varierer trolig etter høysesong og lavsesong. 2 City-break betyr en pause fra (det underforstått hektiske) bylivet. 3 Amerikanerne var ute etter en strategisk plassering i forhold til Sovjet under den kalde krigen. (Den amerikanske flyplassen ved Kangerlussuaq ble lagt ned i I dag er den hovedflyplassen på Grønlands vestkyst.) 4 Halv pension (halvpensjon) betyr at frokost og middag (eller to måltider) er inkludert i overnattingsprisen. 5 Mulig svar: Det er så mye som er flott på Grønland at man nesten ikke kan tro det, som i et eventyr. Til aktivitetsoppgave 1: Oppgaven kan være godt egnet til å diskutere og sammenligne bruk av ulike virkemidler. Elevene kan med fordel bli bedt om å fortelle gruppa hvorfor de har valgt som de har gjort, og hva de eventuelt ville gjort annerledes i ettertid. Brosjyrene elevene lager, kan for eksempel henges opp på veggen i undervisningsrommet. Elevene kan sammenligne sitt eget arbeid med ekte annonser eller brosjyrer. Hvordan skiller deres egne produkter seg fra de ekte annonsene/brosjyrene? Diskusjonsinnlegg Ut av skapet s Karl Magnus begynte å innse at han var homofil i 9. klasse. 2 Det var ingen som fikk vite noe på ungdomsskolen fordi Karl Magnus hadde lav selvtillit og ikke turte fortelle det. 3 På videregående forandret alt seg fordi selvtilliten ble bedre og han følte seg sterkere. 4 Han råder andre til å snakke med noen som de stoler 100 prosent på. 5 Andre unge som har spørsmål eller vil prate, kan henvende seg til Homofiles ungdomstelefon eller til Skeiv Ungdom. 15 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 15 9/9/08 11:22:40 AM

16 1 Mulig svar: Begge kaller seg frustrerte fordi det er noe som uroer dem. «Frustrertgutt16» tror kameraten er homofil, mens han selv ikke er det. «En frustrert gutt på 16» er forelsket i en gutt på 24 år, og faren til 16-åringen nekter han å treffe 24-åringen. 2 Mulig svar: La faren få litt mer tid på seg til å tenke over saken. Gå sakte fram. Snakke om det av og til. 3 Eget svar. 4 Uttrykket «å komme ut av skapet» betyr at man står fram som homofil, det vil si at man forteller det til andre. 5 Eget svar. Til aktivitetsoppgave 1 og 2: På er det flere innlegg og kommentarer til Karl Magnus innlegg, i tillegg til en mengde andre innlegg. Et annet aktuelt nettsted der ungdommer ytrer seg, er: Fortelling Drømmen om sølvpengene s De to kameratene dro av sted fordi de skulle finne Nordpolen. 2 De måtte avbryte ferden fordi de støtte på drivende isfjell. 3 Den ene av dem fikk ikke sove, og han ble liggende og se på en humle som fløy ut av kameratens nesebor. Humla fløy inn i en busk og ble der en stund, før den fløy tilbake til neseboret. 4 Han sa at de andre skulle gå i forveien. Han ville bli igjen for å grave og lete bak busken. 5 Sølvskatten ble delt mellom mannen som fant den, og kameraten hans. 1 Horisont betyr synsrand, synskrets. Strabasene betyr anstrengelse, slit, påkjenning. Følgesvenn kommer av svenn (= tjener) og betyr her en kamerat som er i reisefølget. 2 Mulig svar: Han ville ha skatten for seg selv. 3 Mulig svar: Samvittigheten, en indre stemme som fokuserte på «det gode» i mennesket. 4 Mulig svar: Han følte nok at det var det riktigste tross alt. 5 Mulig svar: At man bør dele med hverandre. Da har man det også best selv. Til aktivitetsoppgave 1 I denne oppgaven kan det være lurt å bruke eventyr som en innfallsvinkel. I eventyrene er det ofte lettere for elevene å skjønne hva som menes med moral. For å komme i gang med skriving av fortelling kan elevene få hjelp av stikkord som: Hva foregår? Hvem er med? Hvor foregår det? Når foregår det? De fleste lærebøker for ungdomstrinnet har for øvrig gode kapitler om skriving av fortelling og novelle. 16 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 16 9/9/08 11:22:40 AM

17 Inger Margrete Gaarders bok Pandoras krukke og andre fortellinger om mennesker og makter har mange fortellinger, sagn og fabler knyttet til egenskaper, verdier og dødssynder. En annen antologi hvor forfattere har skrevet med utgangspunkt i de sju dødssyndene, er synd.no utgitt på Samlaget i Den fortellingen her som kanskje er best egnet for bruk i ungdomsskolen, er Are Kalvøs fortelling om gjerrigskap, «Flaskepant-nazien». Reportasje I Innvandra mat s Fransk, kinesisk og tyrkisk kjøkken blir ifølge teksten regnet som de tre beste i verden. 2 Kvalsnes kom til Norge for første gang i Morfaren laget frokost til døtrene sine. På vei hjem fra arbeidet kjøpte han grønnsaker som han renset og gjorde ferdige til middagen. 4 Fetaost, oliven, syltetøy og brød er fast frokost i de fleste tyrkiske hjem. 5 Grønn paprika, bifftomater og løk er de tre mest karakteristiske ingrediensene i tyrkisk mat. 1 I 1962 var det ikke så vanlig å spise den typen grønnsaker som blir nevnt. I tillegg kostet importerte grønnsaker forholdsvis mye sammenlignet med norske grønnsaker. Utenlandske matretter var heller ikke så vanlig som nå. 2 I Tyrkia spiser de fleste to varme måltider om dagen, både til lunsj og middag. Det er også mer vanlig å spise yoghurt enn å drikke melk. Tyrkerne bruker nok mer av både grønnsaker og krydder enn mange nordmenn gjør. 3 Tidligere var det vanlig både i Norge og i Tyrkia at de fleste hadde arbeidet sitt hjemme eller i nærheten av hjemstedet. Nå er det vanligere å ha lengre reisevei til arbeid. Da spiser de fleste lunsj i kantina eller på restaurant. 4 Om sommeren er det større utvalg av friske frukter og dessuten ganske så varmt, og da er det nok mer forfriskende med frukt enn med kaker. 5 Mulig svar: Mat og matretter som har kommet til Norge fra andre land, og som etter hvert er blitt vanligere å bruke også her. I boka teksten er hentet fra, Innvandra mat (Det Norske Samlaget), forteller innvandrere fra ulike deler av verden om mattradisjonene i hjemlandet. I tillegg er det mange oppskrifter fra landene. Til aktivitetsoppgave 1: Elevene kan få nyttig informasjon ved å intervjue foreldre eller besteforeldre om mattradisjoner. Mange kokebøker spesialiserer seg på desserter. De kan eventuelt være en ressurs i denne sammenhengen. 17 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 17 9/9/08 11:22:40 AM

18 Det samme kan bøker om norske/utenlandske mattradisjoner, blant andre Fra bambusskudd til gurkemeie (Aschehoug 1997) av Sissel Keyn Lodding og Mat og måltid (Aschehoug 2006) av Henry Notaker. Notaker har også et eget nettsted om mat: Til aktivitetsoppgave 2: Elevene kan få konkrete tips om intervju og forberedelser på nettstedet Matoppskrift Köfte tyrkiske kjøttboller s Köfte er boller av malt kjøtt og en av de mest populære rettene i Tyrkia. 2 Persisk köfte, kylling-köfte, köfte med hvit saus eller tørre köfte. 3 Tülin liker best å lage köfte av karbonadedeig, stekt i ovn. 4 Med denne oppskriften får du 20 köfte. 5 Ayran består av yoghurt og vann smakt til med salt. 1 Grunnoppskrift er det samme som basis oppskrift/utgangspunktet. 2 Mulig svar: Dersom hver person spiser tre kjøttkaker, passer oppskriften til maks. seks personer. 3 Konsistens betyr tetthet eller fasthet og beskriver tilstanden til et stoff/en form. 4 Det er nok mer kryddersmak på tyrkiske köfte enn på norske kjøttkaker. 5 Mulig svar: Fordi de har form som et kvinnelår. Til aktivitetsoppgave 3: Et informativt nettsted om krydder er: Se ellers Fægri, K.: Krydder: på kjøkkenet og i verdenshistorien (Cappelen, 1996). Kortfilmmanus Tidsklem s Hun står foran speilet og sminker seg. 2 Moren hennes heter Margrethe. 3 Hun sier at de skal leie en film og bestille pizza. Hun skal overnatte der. 4 Anders, kjæresten, har skaffet spriten. 5 Moren sitter og skriver ved et bord. 1 Fordi det er replikker, ulike scener, innrykk for direkte tale, og sceneanvisninger. 2 Hun vil nok ikke fortelle sannheten. 3 Mulig svar: Hun signaliserer kanskje bestemthet og myndighet. 4 Eget svar. 5 Anette ville kanskje at moren skulle bry seg mer, og sette tydeligere grenser. 6 Forkortelsen Int. betyr interiør (scenen skal spilles inn inne). 18 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 18 9/9/08 11:22:41 AM

19 Tidsklem ble kåret som vinner av Amandusprisen for beste manus i 2006, og filmen finnes på DVD-en: Amandus 2006, (Norsk Filminstitutt, Amandus er en filmkonkurranse og filmfestival for ungdom under 20 år. Les mer på Studieheftet «Slyngelfilm» er nyttig for dem som vil arbeide grundigere med kortfilmmanus. Heftet kan bestilles fra Filmbutikken hos Norsk Filminstitutt i Oslo, telefon og Internett: eller Kart London s Det øverste kartet er et bykart (turistkart), mens det nederste kartet er et rutekart (t-banekart) som viser undergrunnslinjene/t-banelinjene i London). 2 Speaker s Corner ligger i C2. 3 Symbolet betyr postkontor, betyr undergrunns- symbolet stasjon/t-banestasjon. 4 C2, E2 og F1. 5 Circle Line har gul som farge. 6 West Ruislip og Epping. 1 Fra hjørnet av Wigmore Street og Marylebone Lane (E1) er den korteste veien til en undergrunnsstasjon trolig å gå ned Marylebone Lane, ta til høyre i Oxford Street og ta t-banen fra stasjonen Bond Street. 2 Nærmeste postkontor er i Grosvenor Street (E2), alternativt i Albemarle Street (F3). 3 Mulig svar: Følge Grosvenor Street og Maddox Street til Regent Street, ta til høyre i Regent Street et lite stykke, så er Beak Street på venstre hånd. 4 Mulig svar: Central Line fra Tottenham Court Road til Oxford Circus, Bakerloo Line fra Oxford Circus til Edgware Road. 5 Mulig svar: Piccadilly Line fra Piccadilly Circus til Holborn, Circle Line fra Holborn til St. Paul s. Til aktivitetsoppgave 1: Framgangsmåten er uavhengig av London-kartet, så man kan også bruke et annet kart enn London-kartet. Til aktivitetsoppgave 2: På nettsidene til reisebyrå og flyselskaper er det lett å finne egne pakketurer eller flybilletter og hotellovernatting hver for seg. En mye brukt nettside for hotellbestilling er 19 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 19 9/9/08 11:22:41 AM

20 Instruksjon Multiquick blender s Den består av åtte deler. 2 Stavmikseren kan brukes til å tilberede dip, sauser, majones og babymat. 3 Du kan unngå spruting ved å bruke beholderen. 4 Du må ta den bort fra platen for å beskytte den mot overoppheting. 5 Motordelen, hakketilbehøret og girkoblingen kan ikke vaskes i oppvaskmaskinen. 1 En kniv består av et skaft og et blad. Knivbladet er den tynne og flate delen av kniven, og det har en skarp kant/egg. 2 Motordelen kan bli ødelagt hvis det kommer vann inn i den. 3 Å overdosere betyr å måle opp for mye av noe/ta for mye av noe. 4 Salt kan forårsake rust på knivbladene og hakketilbehøret. 5 Mulig svar: Drikken er gul. Eggeplommen minner om en sol. Drikken gir mye energi og kan være en forfriskende start på dagen. Til spørsmål til diskusjon 1: Instruksjoner og brukerveiledninger er noe de fleste elever kjenner til og kommer til å bruke før eller senere. Det kan derfor være lurt å bruke tid på dette spørsmålet. I tillegg er det en god forberedelse til aktivitetsoppgave 1 og 2. Biografi Mensen Ernst løperkonge av Europa s Mensen Ernst var den store løperkongen i Europa. Han løp både svært langt og svært fort. 2 Han vokste opp på husmannsplassen Øyren i Fresvik i Sogn. 3 Det mest berømte løpet hans gikk mellom Paris og Moskva. 4 Han brukte 59 dager. 5 Han passerte oldtidsbyen Babylon. 1 Mulig svar: En biografi er en tekst som handler om livet til en person. Et annet ord for biografi er livsskildring. 2 Mulig svar: En husmannsplass var et lite gårdsbruk med tilhørende jord som en husmann fikk bo på og bruke, mot å utføre visse plikter overfor den gårdbrukeren/storbonden som eide jorda. Ofte dreide det seg om arbeidsplikt, det vil si at husmannen måtte hjelpe til med arbeidet på storgården. 3 Mulig svar: Luftlinje er den avstanden som måles i luften mellom to steder, det vil si den korteste avstanden mellom stedene. 4 Mulig svar: Utholdenhet, styrke, vilje, positivitet, kjennskap til andre språk og kulturer. 5 Mulig svar: Han ble kalt «kunstløber» fordi han nærmest ble sett på som en kunstner. Løpene hans ble omtalt i avisene, og folk kom for å se på han. 20 Les og forsta _2BM_3.opplag.indd 20 9/9/08 11:22:41 AM

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet

Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Kapittel 4: Å gå i dialog med andre Tankene bak kapitlet Hovedformålet med dette kapitlet er å gi elevene et grunnlag for å utvikle «evne til demokratisk deltakelse», som er et av punktene i læringsplakaten.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål.

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen. Tusen millioner. n nb. u r 2B. Bokmål. Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl I llus t ras joner : Anne Holt og J ohn Thor esen n nb u r 2B ok G Tusen millioner Bokmål Tusen millioner snøfnugg daler, lever tusen millioner virvler rundt og svever

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn

Veiledning i oppfølging av. resultater fra. nasjonal prøve i lesing. 5. trinn Versjon 17. september 2008 Bokmål Veiledning i oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i lesing 5. trinn Høsten 2008 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve i lesing

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009

Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Versjon 21. juli 2009 Bokmål Veiledning del 1 til nasjonal prøve i lesing 2009 Informasjon om prøven og gjennomføringen 8. trinn 1 Informasjon om nasjonal prøve i lesing på 8. trinn Torsdag 17. september

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015

IKT i norskfaget. Norsk 2. av Reidar Jentoft 25.03.2015. GLU3 1.-7.trinn. Våren 2015 IKT i norskfaget Norsk 2 av Reidar Jentoft 25.03.2015 GLU3 1.-7.trinn Våren 2015 Bruk av digitale verktøy i praksis I denne oppgaven skal jeg skrive om bruk av IKT fra praksisperioden i vår. IKT er en

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn

Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn Undervisningsopplegg Skolejoggen 8.-10.trinn Fag: KROPPSØVING SAMFUNNSFAG NORSK Periode: Tema: 20. AUGUST 25. SEPTEMBER Skolejoggen INNLEDNING: Dette undervisningsopplegget skal gi elevene innblikk i levekår

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004)

SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) SKJØNNLITTERATUR - NOVELLE En nesten pinlig affære (Johan Harstad, 2004) Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Muntlige tekster Mestre ulike muntlig roller i

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gutten og nøttene. Denne gang: Gutten og nøttene. Hva tenker du er temaet i denne fabelen? Oppgave : Les fabelen

Gutten og nøttene. Denne gang: Gutten og nøttene. Hva tenker du er temaet i denne fabelen? Oppgave : Les fabelen Denne gang: Gutten og nøttene Oppgave : Les fabelen En liten gutt fikk lov av moren sin å stikke hånden ned i et glass fullt av nøtter på kjøkkenet. Han tok en stor håndfull. Men da han skulle ta hånden

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober

Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Leseopplæring for ungdomstrinnet og videregående skole: Ny Giv 03. oktober Av Sture Nome, rådgiver ved Senter for skriveopplæring og skriveforsking, HiST. Hva er lesing etter Leselosmodellen? Hva er lesing?

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best?

Læringsstiler. Hvordan lærer jeg best? Læringsstiler Hvordan lærer jeg best? Hensikten med dette spørreskjemaet er at du skal finne ut noe om hvilken læringsstil du foretrekker når du arbeider med informasjon. Du har antakelig en læringsstil

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå!

Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk. Underveisprøver i muntlig språkbruk Norsk nå! Norsk nå! Underveisprøver i muntlig språkbruk Om prøvene A1a A1b A2a A2b Til Norsk nå! er det utarbeidet underveisprøver i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig produksjon og muntlig språkbruk. Hver

Detaljer

Forord. Dagens digitale samfunn. Barn og unges mediebruk en arena for læring? 1

Forord. Dagens digitale samfunn. Barn og unges mediebruk en arena for læring? 1 Barn og unges mediebruk en arena for læring? 1 Forord Denne oppgaven var ikke så lett å skrive. Jeg tror det er fordi det er den første oppgaven i faget og stoffet er ganske nytt. Jeg har slitt med å finne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk

6. trinn lage spørsmål RLE og norsk 6. trinn lage spørsmål RLE og norsk Fyll inn: Hva? Hvem? Når? Hvordan? Hvorfor? 1 2 3 4 5 6 7 Skole: Lesestrategi: Trinn: 6. Fag: Varighet: (1 time, flere timer, en uke, flere uker..) Fremgangsmåte: Førlesing

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet

Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet Nabospråksundervisning SIST ENDRET: 10.09.2015 Dette undervisningsopplegget handler om å arbeide med nabospråk. Innhold Førlesing og vokabular for elever med noe behov for tilrettelegging på ungdomstrinnet

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Reven og storken. Denne gang: Reven og storken. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler

Reven og storken. Denne gang: Reven og storken. Innhold: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Reven og storken Innhold: Les fabelen: «Reven og storken» Samtale om teksten: Snakk om ord og begreper. Les fabelen: Les i ett minutt. Hvor mange ord? Leseforståelse: Finn ordene som mangler.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål:

Undervisningsopplegg og filmvisning dekker følgende kompetansemål: FN-film fra Sør: Amazonia Lærerveiledning Undervisningsopplegget med forberedelse i klasserommet og visning av filmen Amazonia med kort presentasjon fra FN-sambandet, vil lære elevene om hva en regnskog

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

Vinden og solen. Denne gang: Vinden og solen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler

Vinden og solen. Denne gang: Vinden og solen. Lærerveiledning: Lese og skrive med Æsops fabler Denne gang: Vinden og solen Lærerveiledning: Øvingsarkene i dette opplegget er tenkt brukt for elever i 4. 7. trinn. Noe av dette kan også brukes på 3. trinn, og kanskje for elever på 2. trinn, som har

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord

IKT i læring HØST Lise Hvila. Forord Forord Dette er sluttresultatet av hovedoppgaven i emnet «Sosiale medier», en artikkel som omhandler barn og unges mediebruk og hvordan det kan være en god læringsarena. Etter to gode forelesinger om sosiale

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret)

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: fylles ut av eksamenskontoret FAGKODE: fylles ut av eksamenskontoret VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) LOKALT GITT EKSAMEN EKSAMENSDELEN FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) Fagnavn Fagkode Norsk NOR1206 Forberedelsesdager

Detaljer

Liv Eirill Evensen. Roman. Omnipax, Oslo 2016

Liv Eirill Evensen. Roman. Omnipax, Oslo 2016 Liv Eirill Evensen Én av tusen Roman Omnipax, Oslo 2016 DREYERS FORLAG 2016 Epub-produksjon: Specialtrykkeriet Viborg A/S ISBN 978-82-8265-083-4 Det må ikke kopieres eller tilgjengeliggjøres noe fra denne

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Mennesker er nysgjerrige

Mennesker er nysgjerrige Mennesker er nysgjerrige Vi mennesker har alltid vært nysgjerrige og undret oss over det som er rundt oss. Kanskje det er noe av det som gjør oss til mennesker? Hva hvis? Tenk om Så rart! Hvorfor er det

Detaljer

Lesing av fagtekst! - med eksempler fra naturfag! Wenche Erlien! Lesing av fagtekst!

Lesing av fagtekst! - med eksempler fra naturfag! Wenche Erlien! Lesing av fagtekst! - med eksempler fra naturfag! Wenche Erlien! Tema for foredraget! Hvorfor er lesing viktig for å lære fag? Hvordan kan systematisk arbeid med lesestrategier og aktiv lesing gi bedre læring? Praktiske eksempler

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Lesing av fagtekst i naturfag. Wenche Erlien, Naturfagsenteret

Lesing av fagtekst i naturfag. Wenche Erlien, Naturfagsenteret Lesing av fagtekst i naturfag Wenche Erlien, Naturfagsenteret Naturfagsenteret Nasjonalt ressurssenter i naturfag Kjerneaktiviteter Tidsskriftet Naturfag Naturfagkonferansen naturfag.no www.naturfagsenteret.no

Detaljer

En nesten pinlig affære

En nesten pinlig affære En nesten pinlig affære En novelle av Johan Harstad Kompetansemål etter 10. årstrinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

Lesing av fagtekst! Wenche Erlien!

Lesing av fagtekst! Wenche Erlien! Wenche Erlien! Tema for foredraget! Hvordan kan systematisk arbeid med lesestrategier gi bedre læring? begreper leseengasjement lesestrategier før under og etter lesing tydelige leseoppdrag Viktigste begrunnelser

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer