Prosjektbeskrivelse juni Web TV for og med utviklingshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1

2 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og Stiftelsen SOR om midler til å utvikle BRA kanal - som skal være en web-tv kanal for og med utviklingshemmede i Hordaland. Her skal utviklingshemmede selv få komme til orde og være i dialog med hverandre og omverdenen. Med inspirasjon fra TV Glad i Danmark og Empo-tv i Ski, skal BRA kanal i Hordaland lage reportasjer og filmer som publiseres på en egen nettside som er brukertilpasset for målgruppen. Det å ha en kanal som er lokalt forankret er avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Prosjektet har en varighet på to år og skal bidra til å utvikle et permanent tilbud etter endt prosjektperiode. 1. Innledning Lørdag 4. juni 2012 drar jeg til Hordviktunet bofellesskap for å hente Jørgen. Vi skal på reportasjetur til Austevoll der musikalen Austevoll ut mot hav har premiere. En forestilling der utviklingshemmede har sentrale roller. På turen innover forbereder vi oss på det som venter oss og hvilke spørsmål Jørgen kan stille. Han har mange forslag. På fergen kikker han på meg og spør: «Hvor mange innbyggere er det i Austevoll, Camilla. «Jeg svarer at det vet jeg ikke. «Det må vi finne ut av, Camilla, sier han. Søk på Wikipedia! Vi kan jo ikke komme til Austevoll uten å vite dette.» Jeg søker opp på mobilen og finner ut at det er ca innbyggere i Austevoll. Jørgen lurer på om det er litt mer eller mindre enn Osterøy, og så søker vi opp at Osterøy har ca 7000 innbyggere. Når vi kommer frem, har teatergruppen ventet på oss. Vi hører flere rope innover i lokalene: De kommer, de kommer! Flere av aktørene i musikalen stiller seg ivrig opp for å bli intervjuet. Det er ikke vanskelig å finne intervjuobjekter. Vi snakker med flere og filmer både før og etter forestillingen. Før vi drar, er det mange som lurer på når reportasjen skal sendes på tv. Det er vanskelig å løsrive seg. Jeg ser gleden i ansiktet til Jørgen. Jeg ser gleden hos alle de som står igjen og vinker til oss. Jeg kjenner gleden som vokser frem hos meg selv. 2. Bakgrunn Ideen om å få på plass en medieredaksjon der utviklingshemmede i Hordaland kan få utvikle seg innen et kreativt fagfelt, har lenge vært ønsket både av de utviklingshemmede selv, pårørende og mange av dem som jobber innenfor tjenester til utviklingshemmede i Bergen. Medieverdenen er i stadig utvikling. I et fremtidsperspektiv er det viktig at også utviklingshemmede får ta del i den offentlige debatt og i ulik grad får hjelp til å bruke redskapene for å få det til. 2

3 Det var et filmprosjekt fra et bofellesskap i Bergen som vekket fagmiljøet på en SOR konferanse og ga Etaten til tjenester for utviklingshemmede ideen om å ta initiativ til å organisere en slik virksomhet. I filmen Senkveld fra Tertnesflaten fikk beboerne komme sammen om å lage en TV-sending. Fra å være storkonsumenter av medieunderholdning, fikk de medvirkende være aktive skapere og formidlere. I etterkant av filmprosjektet ble initiativtaker kontaktet og forespurt om å lage flere filmer sammen med noen utviklingshemmede. Noen av filmene ble vist på fagdager og informasjonsdager. Det ble også laget reportasjer fra ulike arrangementer i Hordaland som ble sendt på EMPO-TV. Bergen kommune har gjennom arbeidet med de aktuelle filmene det er vist til forutsetninger og kompetanse til å fortsette og videreutvikle arbeidet. Prosjektet vil i praksis bli knyttet opp til denne ressursen. Den nye kanalen er tenkt å få navnet BRA Kanal. Det er nå et ønske om å realisere ideen og få til et mer permanent opplegg. Derfor har en gått i samarbeid Bergen kommune, Utviklingssenteret og LUPE. Utviklingssenteret har en fylkesdekkende funksjon, slik at andre kommuner lett kan bli trukket inn i arbeidet. Utvikling av denne kanalen har flere likhetstrekk med det som er etablert i Ski EMPO- TV. Når en likevel satser på egen utvikling her i vest, er det fordi vi vil rette innholdet mer mot lokale forhold, som er mer gjenkjennelig for målgruppen. I tillegg ønsker man å utvikle en web side som er mer visuell og brukervennlig - også for dem som ikke kan lese og skrive. 3. Visjoner og mål Visjon BRA kanal ønsker å bidra til økt livskvalitet og deltagelse blant utviklingshemmede i Hordaland. Vi ønsker å inspirere utviklingshemmede til å leve et aktivt liv, og vi ønsker å spre kunnskap som kan føre til en holdningsendring for alle som bor, arbeider og kjenner til målgruppen. BRA kanal skal være en web-tv kanal av utviklingshemmede og for utviklingshemmede, ikke av og for funksjonsfriske. De utviklingshemmede skal selv være med å skape sin egen profil, med den formen for kreativitet som de har og det uttrykksbehovet og den humoren de har. Hovedmålet er å bidra til økt livskvalitet til de utviklingshemmede og bruke WEBTV som kanal for glede, inspirasjon og utvikling. Delmål 1: Bidra til at utviklingshemmede selv får komme i dialog med hverandre og omverdenen. 3

4 Det å ha en kanal som er lokalt forankret vil være avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Det er viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, og la dem få høre sin egen dialekt. BRA kanal vil jobbe for at utviklingshemmede oppmuntres til å ha mot til å si sin mening og til å skape kontakt til mennesker også utenfor sitt miljø. Delmål 2: Skape en aktiv medieredaksjon med medarbeidere som får spesiell opplæring. BRA kanal ønsker å involvere de utviklingshemmede i alle ledd av medieproduksjonen. Fra ide til ferdig produkt. Gjennom opplæring i spesifikke deler av planleggingen og den tekniske produksjonen, vil de få spesifikke og ulike ansvarsoppgaver. Vedkommende som leder medieredaksjonen må ha et øye for å se den enkeltes behov og gi opplæring som bidrar til mestringsopplevelser. Dette vil på sikt kunne øke eierskapsfølelsen, stoltheten og verdigheten til alle de involverte. Delmål 3: BRA kanal skal inspirere til å se hverandre på nye måter. Når vi arbeider med noe vi synes er kjekt og får tillit og ansvarsoppgaver, kan vi overraske og oppdage nye sider hos oss selv og andre. Vi inntar nye roller. Det er et mål at BRA kanal skal bidra til økt kunnskap hos pårørende og alle dem som arbeider med målgruppen. Delmål 4: Lage en web-side med god kvalitet og godt innhold Vi vil lage en web-side som kommuniserer visuelt og som også er tilpasset de som ikke kan lese og skrive. Denne vil bli programmert med tanke på dette. Reportasjene skal ha god kvalitet og godt innhold. BRA Kanal skal lage filmer og temaer som angår de utviklingshemmede. Det er derfor viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, la dem få høre sin egen dialekt på skjermen. Alt dette vil øke graden av identifikasjon og skaper glede hos dem som ser på. 4. Målgrupper Prosjektet har flere målgrupper Deltagere i prosjektet: I prosjektperioden vil medieredaksjonen bestå av en fast gruppe på 3-6 personer som skal ha hovedansvar med å lage programinnholdet på web-siden. Prosjektet vil skape ringvirkninger som også vil involverer de utviklingshemmede på dagsentrene, bofellesskap og avlastningsboligene. Eksempelvis vil vi i planlegging og filming av en reportasje på et arrangement kunne involvere en 3-4 personer som kan være med i forberedelsene av filmingen på det aktuelle stedet. Det kan være å trene med noen som skal bli intervjuet eller forberede andre ting. I andre året av prosjektperioden er målet å øke produksjonen av 4

5 reportasjer og filmer på web-siden. Flere deltagere vil da bli involvert i arbeidet. Mottakere: Mennesker med utviklingshemming Vi vil arbeide for at alle utviklingshemmede får informasjon og hjelp til å følge med på det som vi publiserer på web-siden. Vi ønsker at det skal påvirke dem og inspirere dem i hverdagen. Vi ønsker å treffe utviklingshemmede på ulike nivåer. Film har med sitt visuelle språk en unik evne til å treffe både hjerte og hjerne. De fleste utviklingshemmede får ikke ta del i mange av de tradisjonelle milepælene i livet. Gjennom BRA kanal og reportasjene vil lager på nettsiden, vil de kunne oppleve å bli sett og berømmet. Pårørende og ansatte i helsevesen som arbeider med utviklingshemming Mange av dem som jobber innen tjenestene til utviklingshemmede har uttrykt et ønske om å få en kanal for utviklingshemmede på Vestlandet. Innholdet på web-siden vil kunne ta opp etiske problemstillinger som kan føre til økt refleksjon og forståelsen omkring arbeidet de utfører for målgruppen. Helsepolitikere og byråkrater Vi ønsker at helsepolitikere og byråkrater skal få et innblikk i hverdagen til mennesker med utviklingshemming. Gjennom BRA Kanal vil de få mulighet til dette. Flere politikere har vist interesse og engasjement til initiativtakerne av dette prosjektet. Etter et avisoppslag i BA ( se vedlegg ), som synliggjorde saken i forkant av en informasjonsdag for politikere i Bergen, uttrykte flere politikere et sterkt engasjement for at en slik web-tv kanal kunne bli realisert. Folk flest Medieredaksjonen vil lage saker som opptar de utviklingshemmede. Det betyr at vi også vil kunne ha en appell til folk flest. Kanalen vil kunne bidra til å synliggjøre de utviklingshemmedes stemmer og bidra til økt forståelse for mennesker med utviklingshemming i samfunnet forøvrig. 5. Formidling Facebook -side Vi vil tidlig i fase 1 av prosjektet opprette en facebook -side for medieredaksjonen. Der vil vi legge ut informasjon om prosjektet og noen av reportasjene i opplæringsperioden vil bli publisert her. Formålet er å få kontakt med mennesker som har interesse for temaet (pårørende, interesserorganisasjoner, fagpersoner), og slik bygge et sosialt kontaktnett som kan bidra til å spre informasjon om prosjektet i sine sosiale nettverk. Når nettsiden er kommet på plass, vil vi fortsette å bruke facebook for å markedsføre BRA kanal sin web-side. 5

6 Nettside BRA kanal skal ha en egen nettside med kontaktinfo om medieredaksjonen og hvor alle reportasjer og filmer blir publisert. Nettsiden skal være visuell og brukervennlig også for dem som ikke kan lese eller skrive. Programmering av denne skal være optimal både for nettbrett og mobil. Det er et mål at nettsiden programmeres slik at den er enkel og brukervennlig også for de utviklingshemmede i medieredaksjonen. Informasjonspredning Ut over den informasjonen som formidles gjennom arbeidet og kanalen selv, vil styringsgruppen påse at erfaringer og fakta spres gjennom aktuelle nettverk. USHT har en strategisk rolle her, i form av kontakten mot alle kommunene i nedslagsfeltet. Vi vil sikre at erfaringene blir formidlet på aktuelle nettsider både hos offentlige tjenester og hos frivillige organisasjoner, på konferanser både lokalt og nasjonalt. Styringsgruppen og prosjektet vil ha kontakt med forskningsmiljø med sikte på om det er aktuelle tema som egner seg i forskningssammenheng. 6. Prosjektgjennomføring LUPE står ansvarlig for prosjektet. Selve gjennomføringen vil skje i regi av Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Prosjektet er forankret i Bergen kommune, jfr egen erklæring, og vil bli gjennomført av et dagsenter som tilbyr elementer av denne tjenesten i dag. Det er denne basisressursen og kompetansen en ønsker å bygge videre på i dette prosjektet. Utviklingssenteret, som er administrativt forankret i Bergen, har imidlertid oppgaver i forhold til alle kommunene i Hordaland. Utviklingssenteret har bidradd sterkt i forarbeider, og ideutforming til prosjektet, og vil delta aktivt i den videre gjennomføring, samt spredning av innhold og kunnskap til resten av fylket. SOR vil være partner i prosjektet. Det er utpekt prosjektleder med erfaring og kompetanse innen feltet utviklingshemmede, mediepedagogikk og filmproduksjon. Prosjektet, som er beregnet til å gå over 2 år, vil bli inndelt i 2 faser. Bergen kommune vil sikre at BRA kanal sin medieredaksjon får hensiktsmessige kontorlokaler sentralt og blir etablert innen rammen av de ordinære ressursene som gjelder for tjenestene, evt med bistand av ekstern finansiering, jfr pkt 5. 0 om budsjett. De tilsøkte midlene fra Extrastiftelsen vil gå med til delvis finansiering av stilling som prosjektleder, opplæring og følgekostnader til denne aktiviteten. 6

7 I prosjektperioden vil det bli registrert en del data om virksomheten; Leveransen av antall reportasjer på web siden vil gi god dokumentasjon Det vil bli utført mal/sjekk for antall klikk for besøkende til siden Uttalelser fra målgruppen om innholdet i form av en spørreundersøkelse Kople web siden opp mot facebook- side Kvalitative undersøkelser i form av intervjuer Legge til rette for forskning på temaet i etterkant Effekten for brukerne er helt avgjørende for om tiltaket har lykkes. Vi vil derfor i prosjektperioden legge vekt på slike data og registreringer. På denne måten kan en gjøre forbedringsarbeider underveis. 7. Prosjektfaser og fremdrift FORBEREDENDE ARBEIDER 1.mai 2013 til 31.desember 2013 Finne samarbeidspartnere og finansiere prosjektet. Sette sammen prosjekt og styringsgruppe. Utforme en detaljert virksomhetsplan og prosjektplan for prosjektperioden. Arrangere en navnekonkurranse. Utlyse en søknad og arrangere en workshop med utprøving av aktuelle kandidater til medieredaksjonen. Arbeide med å finne optimal arbeidsflyt av de tekniske systemene for prosjektperioden. FASE 1 av prosjektperioden 1.januar2014 til 31.desember 2014 I første fase vil reportasjene hovedsakelig være knyttet opp mot aktiviteter og arrangementer der utviklingshemmede deltar. Det skal bygges nettverk til målgruppen som vi skal dekke saker for. Bofelleskapene, dagsentrene, og avlastningsboligene vil være viktige steder for BRA kanal å besøke. I denne første fasen regner en med at mediaredaksjonen har fått sin grunnopplæring. Aktivitet Grunnopplæring til kandidatene i journalistikk og film Utprøving og arbeidsflyt av de tekniske systemene. 7 Tidsperiode 1 og 2.kvartal 1 og 2.kvartal

8 Lage facebook side Informasjonsarbeid til målgruppen Ferdigstille Web-siden Premiereåpning av kanalen Nettside i full drift med jevnlig publisering Evaluering av året 1.kvartal Hele perioden 3.kvartal 3.kvartal 3.kvartal 4.kvartal FASE 2 av prosjektperioden 1.januar2015 til 31.desember 2015 I andre fasen vil vi utvide reportasjene tidsmessig og med mer variert innhold. Det betyr at reportasjene ikke bare skal handle om de gode og kjekke tingene fra hverdagen, men også handle om det som kan være vanskelig. Vi vil blant annet kunne stille spørsmål ved tjenestetilbudet som utviklingshemmede får. Slik sett skal kanalen gi økt læring for utviklingshemmede, pårørende og de ansatte. I denne fasen vil vi satse på å oppnå et mer systematisert samarbeid med eksterne produksjonsselskap for å lage og publisere gode filmer for web-siden. Vi vil utvide grunnopplæringen som medarbeideren har fått i sin første del av prosjektet med mer spesifikk opplæring i den tekniske produksjonen eksempelvis i film/foto og videoredigering. Aktivitet Tidsperiode Opplæring til kandidatene i 1 og 2.kvartal postproduksjonen. Utvikle godt teamarbeid i medieredaksjonen 2og 3.kvartal Informasjonsarbeid til målgruppen Hele perioden Publisere nye reportasjer og filmer på Hele perioden nettsiden hver 14 dag. Samarbeide med eksterne aktører i Hele perioden mediemiljøet i Bergen Gjennomføre spørreundersøkelse 4.kvartal Evaluering av året / rapport 4.kvartal 8

9 8 Ansvar og organisering Det vil bli opprettet en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Styringsgruppen skal sikre de overordnete føringer for prosjektet, fremdrift, rapportering og budsjett. Den vil bli sammensatt slik; Byrådsavd Helse og omsorg, Bergen kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (leder) LUPE SOR Representant fra en annen kommune Etat fra botjenester i Bergen Prosjektleder skal i prosjektet rapportere til styringsgruppen. Prosjektgruppen skal bidra med å sikre den praktiske gjennomføringen i noen av de aktivitetene som skal gjennomføres. Prosjektgruppen vil ha spesielt fokus på hvordan vi kan engasjere målgruppen som skal delta og motta tilbudet som BRA Kanal skal tilby. Denne gruppen vil få en slik sammensetning: Prosjektleder Beboer i en av tjenestene 4 ansatte/ressurspersoner ute i tjenestene med spesiell fokus på dette området Referansegruppen vil bestå av ressurspersoner med bred kompetanse på formidling, film og media. Styringsgruppe skal bistå prosjektleder med kunnskap om produksjon og formidling. 9. Budsjett Budsjett for dette prosjektet er slik; fordelt over 2 år: totalt Inntekter søkt Extrastiftelsen egne midler sum Utgifter totalt tekn utstyr logo, supring til bruk i reportasjer

10 design nettside programmering og koding av nettside programmering og koding av supringer lyddesign lyd utstyr oppmuntringsmidler reklameeffekter lønn prosjektleder kjøp av tjenester opplæring reiser/møter adm/drift Utgiftene fordelt på kategorier Lønn m.v Kjøpte tjenester Materiell og utstyr andre utgifter, drift/adm sum Bergen kommune går inn med en egenandel i prosjektet i form av omdisponeringer av eksisterende ressurser, svarende til , for hvert årene i prosjektperioden. Vi opplyser at Bergen kommune har på annet grunnlagt søkt BUF direktoratet om 1 mill. til etablering av nye arbeidsplasser for utviklingshemmede, med fokus på film og Web TV. En er ikke avhengig av tildeling av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjekter, men gjennomføringen vil bli lettere. Videre har Bergen kommune vært i kontakt med Innovasjon Norge, og HIB,- senter for nyskaping, med sikte på finansieringsbistand til det film/web tekniske. En er heller ikke her avhengig av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjektet, men det vil gi mulighet til å øke omfanget og kvaliteten. 10 Etter endt prosjektperiode Etter at prosjektet er ferdig forutsettes det at virksomhet er etablert og kommet i drift. Kostnadene til videreføring av driften vil skje i regi av Bergen kommune v/ et av de eksisterende aktivitets/arbeidstiltakene, eventuelt et nyetablert mediasenter, avhengig av eventuelle andre organisatoriske endringer i tjenestene. 10

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen

Tid som gave. Statusrapport. 4. juni Ida Eide Johansen Tid som gave Statusrapport 4. juni 2015 Ida Eide Johansen Prosjektinformasjon Status rapportering, juni 2015 «Tid som gave», frivillighetsprosjekt Prosjekteier: USHT Prosjektleder: Ida Eide Johansen Prosjektgruppe

Detaljer

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER

FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER FORSKNINGS-OG UTVIKLINGSSTRATEGI FOR N.K.S. KLØVERINSTITUSJONER Innledning N.K.S. Kløverinstitusjoner ønsker å stimulere til å øke oppmerksomheten rundt forskning, utvikling og dokumentasjon. Vitenskapelig

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Innhold 1 Innledning... 2 2 HVORFOR kommunikasjon... 2 3 HVA skal kommuniseres... 3 4 HVEM skal nås med kommunikasjon... 4 4.1 Hovedmålgrupper... 4 4.2 Strategiske

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK TIL ELDRE I VEST UTVIKLINGSKONFERANSEN STAVANGER 26.02.2015 Sønneve Teigen og Randi Skumsnes Etablert 3-årige utviklingsprogram i regi av utviklingssentrene (2012-2014) - metodikk

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø

Innledning og resultater. 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø Innledning og resultater 3-årig interkommunalt samarbeidsprosjekt i palliasjon. Prosjektkoordinator Arnt Egil Ydstebø ..å gi et helhetlig og kvalitetsmessig godt tilbud til pasienter som trenger lindrende

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis

Prosjektbeskrivelse. Kartlegging av praksis Prosjektbeskrivelse Kartlegging av praksis Juni 2013 1 Sammendrag Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland skal gjennomføre et prosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter i hjemmesykepleien.

Detaljer

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13

PROSJEKTARBEID. Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 PROSJEKTARBEID Nasjonal kongress Landsgruppen for helsesøstre Tromsø Onsdag 24.04.13 May Aasebø Hauken Sykepleier, cand polit, PHD stipendiat, prosjektnerd Hemil, UIB/Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Kommunikasjonsstrategi for VKM 2014-2018 - eksternkommunikasjon Innledning Kommunikasjon skal bidra til at VKM oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Kommunikasjon står derfor sentralt i VKMs virksomhet. Kommunikasjon

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien

Prosjektrapport Askim kommune. Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport 2012 Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk syke/rusavhengige som mottar tjenester fra hjemmesykepleien Prosjektrapport for Frie midler Askim kommune Brukermedvirkning for psykisk

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant.

Prosjektperioden. I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Prosjektperioden I en prosjektperiode er det ofte mye midler. Bruk midlene du/dere har fått til å lage noe som tåler drift i etterkant. Tenk at det er drift dere skal komme frem til i prosjektperioden.

Detaljer

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse.

Lavenergiprogrammet og deltagende organisasjoner i programmet, må søke å koordinere sine aktiviteter for høyest mulig resultatoppnåelse. Handlingsplan 2015: Handlingsplanen bygger på strategien for 2013 2015 der overordnet mål er å heve kompetansen om energieffektivisering og energiomlegging hos den profesjonelle delen av byggenæringen.

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet.

Fræna kommune og Eide kommune er likestilte parter i prosjektet. PROSJEKTINFORMASJON Lindrende behandling; kompetanseheving og samhandling Navn på prosjektet LINDRING PÅ TVERS Deltakere: Lindring på tvers er et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Innhold, tiltak og virkemidler

Innhold, tiltak og virkemidler Innhold, tiltak og virkemidler Avtalepartene vil i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Programmet avgrenses til temaene sykefravær, heltid/deltid, kompetanse og rekruttering,

Detaljer

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL

FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Foto: Connie Slettan Olsen FRISKLIVSDOSETTEN EN AKTIV OG MENINGSFULL HVERDAG PROSJEKTPERIODE: HØSTEN 2013 TIL HØSTEN 2015 Hva er Frisklivsdosetten? Det er kjent at meningsfull aktivitet, som i størst mulig

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet.

Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Status pågående aktivitet / prosjekter i regi av Undervisningssykehjemmet. Handlingsplan : Satelittundervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, Verdal bo- og helsetun Her oppsummeres punktvis: årstall start

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten

Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Om FoU-arbeid og pådriverrollen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten Gro Anita Fosse Prosjektleder Fagkoordinator velferdsteknologi 05.03. 2015 Om å være pådriver..en pådriver går foran og

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni.

Søknad. Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. Søknad Dette skjemaet er til orientering. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig i digital form på Norgesuniversitetets hjemmeside i juni. 1. Prosjekttittel Tittelen bør være så kort som mulig, men må samtidig

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525)

Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Lesehulen 2.0 - pilot (Ref #1318537510525) Søknadssum: 40000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek, Unge Deichman / 992410213 Arne Garborgsplass

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634)

Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Psykisk helse for barn og unge (Ref #1307349456634) Søknadssum: 450000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Driftsmodell for uib.no

Driftsmodell for uib.no Driftsmodell for uib.no Nettstedet uib.no er universitetets offisielle hovedside, med lenker til forskning, utdanning og formidling, så vel som faglige og administrative enheter og tjenester. UiBs nettsider

Detaljer

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET?

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? FOREBYGGENDE HJEMMEBESØK HVA KAN VI FÅ UT AV DET? HELSE OG OMSORGSKONFERANSEN I HORDALAND SOLSTRAND 25-26 MARS 2015 Sønneve Teigen Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Et 3-årige utviklingsprogram

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

Legemidler og rusforebygging

Legemidler og rusforebygging Prosjektskisse: Legemidler og rusforebygging Bakgrunn: I mange år har Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) arbeidet med ulike prosjektet som alle har hatt som mål å redusere feil-/overforbruk av

Detaljer

Velferdsteknologi «Trygg sammen»

Velferdsteknologi «Trygg sammen» Velferdsteknologi «Trygg sammen» Et felles prosjekt mellom Gran kommune og Lunner kommune Prosjektbeskrivelse Gran kommune og Lunner kommune Foreløpig utgave, mai 2015 Bakgrunn Velferdsteknologi (VFT)

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011

Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Utvikling og virkninger ARR Åpen arena 2009-2011 Etter å ha gjennomført den tredje ARR Åpen Arena er det et ønske i Kompetansesenteret om å se på sammenhenger og utvikling fra ARR Åpen Arena 2009 2011.

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Søknad om midler fra. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Søknad om midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (maksimum 10 sider + budsjett) Det er skarp konkurranse om midlene, så bruk tid på å levere en bra prosjektbeskrivelse. ExtraStiftelsen Helse

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

«Trygt lokalsamfunn 2017»

«Trygt lokalsamfunn 2017» «Trygt lokalsamfunn 2017» Et prosessplan for kvalifisering av Tromsø kommune som et Trygt lokalsamfunn 2015-2017 RJ/SF-010615 Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Tromsø kommune - Trygt lokalsamfunn

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer