Prosjektbeskrivelse juni Web TV for og med utviklingshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse juni 2013. Web TV for og med utviklingshemmede"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse juni 2013 Web TV for og med utviklingshemmede Glede, inspirasjon og utvikling SOR 1

2 Sammendrag LUPE søker i samarbeid med Bergen kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, og Stiftelsen SOR om midler til å utvikle BRA kanal - som skal være en web-tv kanal for og med utviklingshemmede i Hordaland. Her skal utviklingshemmede selv få komme til orde og være i dialog med hverandre og omverdenen. Med inspirasjon fra TV Glad i Danmark og Empo-tv i Ski, skal BRA kanal i Hordaland lage reportasjer og filmer som publiseres på en egen nettside som er brukertilpasset for målgruppen. Det å ha en kanal som er lokalt forankret er avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Prosjektet har en varighet på to år og skal bidra til å utvikle et permanent tilbud etter endt prosjektperiode. 1. Innledning Lørdag 4. juni 2012 drar jeg til Hordviktunet bofellesskap for å hente Jørgen. Vi skal på reportasjetur til Austevoll der musikalen Austevoll ut mot hav har premiere. En forestilling der utviklingshemmede har sentrale roller. På turen innover forbereder vi oss på det som venter oss og hvilke spørsmål Jørgen kan stille. Han har mange forslag. På fergen kikker han på meg og spør: «Hvor mange innbyggere er det i Austevoll, Camilla. «Jeg svarer at det vet jeg ikke. «Det må vi finne ut av, Camilla, sier han. Søk på Wikipedia! Vi kan jo ikke komme til Austevoll uten å vite dette.» Jeg søker opp på mobilen og finner ut at det er ca innbyggere i Austevoll. Jørgen lurer på om det er litt mer eller mindre enn Osterøy, og så søker vi opp at Osterøy har ca 7000 innbyggere. Når vi kommer frem, har teatergruppen ventet på oss. Vi hører flere rope innover i lokalene: De kommer, de kommer! Flere av aktørene i musikalen stiller seg ivrig opp for å bli intervjuet. Det er ikke vanskelig å finne intervjuobjekter. Vi snakker med flere og filmer både før og etter forestillingen. Før vi drar, er det mange som lurer på når reportasjen skal sendes på tv. Det er vanskelig å løsrive seg. Jeg ser gleden i ansiktet til Jørgen. Jeg ser gleden hos alle de som står igjen og vinker til oss. Jeg kjenner gleden som vokser frem hos meg selv. 2. Bakgrunn Ideen om å få på plass en medieredaksjon der utviklingshemmede i Hordaland kan få utvikle seg innen et kreativt fagfelt, har lenge vært ønsket både av de utviklingshemmede selv, pårørende og mange av dem som jobber innenfor tjenester til utviklingshemmede i Bergen. Medieverdenen er i stadig utvikling. I et fremtidsperspektiv er det viktig at også utviklingshemmede får ta del i den offentlige debatt og i ulik grad får hjelp til å bruke redskapene for å få det til. 2

3 Det var et filmprosjekt fra et bofellesskap i Bergen som vekket fagmiljøet på en SOR konferanse og ga Etaten til tjenester for utviklingshemmede ideen om å ta initiativ til å organisere en slik virksomhet. I filmen Senkveld fra Tertnesflaten fikk beboerne komme sammen om å lage en TV-sending. Fra å være storkonsumenter av medieunderholdning, fikk de medvirkende være aktive skapere og formidlere. I etterkant av filmprosjektet ble initiativtaker kontaktet og forespurt om å lage flere filmer sammen med noen utviklingshemmede. Noen av filmene ble vist på fagdager og informasjonsdager. Det ble også laget reportasjer fra ulike arrangementer i Hordaland som ble sendt på EMPO-TV. Bergen kommune har gjennom arbeidet med de aktuelle filmene det er vist til forutsetninger og kompetanse til å fortsette og videreutvikle arbeidet. Prosjektet vil i praksis bli knyttet opp til denne ressursen. Den nye kanalen er tenkt å få navnet BRA Kanal. Det er nå et ønske om å realisere ideen og få til et mer permanent opplegg. Derfor har en gått i samarbeid Bergen kommune, Utviklingssenteret og LUPE. Utviklingssenteret har en fylkesdekkende funksjon, slik at andre kommuner lett kan bli trukket inn i arbeidet. Utvikling av denne kanalen har flere likhetstrekk med det som er etablert i Ski EMPO- TV. Når en likevel satser på egen utvikling her i vest, er det fordi vi vil rette innholdet mer mot lokale forhold, som er mer gjenkjennelig for målgruppen. I tillegg ønsker man å utvikle en web side som er mer visuell og brukervennlig - også for dem som ikke kan lese og skrive. 3. Visjoner og mål Visjon BRA kanal ønsker å bidra til økt livskvalitet og deltagelse blant utviklingshemmede i Hordaland. Vi ønsker å inspirere utviklingshemmede til å leve et aktivt liv, og vi ønsker å spre kunnskap som kan føre til en holdningsendring for alle som bor, arbeider og kjenner til målgruppen. BRA kanal skal være en web-tv kanal av utviklingshemmede og for utviklingshemmede, ikke av og for funksjonsfriske. De utviklingshemmede skal selv være med å skape sin egen profil, med den formen for kreativitet som de har og det uttrykksbehovet og den humoren de har. Hovedmålet er å bidra til økt livskvalitet til de utviklingshemmede og bruke WEBTV som kanal for glede, inspirasjon og utvikling. Delmål 1: Bidra til at utviklingshemmede selv får komme i dialog med hverandre og omverdenen. 3

4 Det å ha en kanal som er lokalt forankret vil være avgjørende for å skape deltagelse blant utviklingshemmede. Nærhet til det som skjer på skjermen, skaper større grad av identifikasjon hos dem som ser på. Det er viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, og la dem få høre sin egen dialekt. BRA kanal vil jobbe for at utviklingshemmede oppmuntres til å ha mot til å si sin mening og til å skape kontakt til mennesker også utenfor sitt miljø. Delmål 2: Skape en aktiv medieredaksjon med medarbeidere som får spesiell opplæring. BRA kanal ønsker å involvere de utviklingshemmede i alle ledd av medieproduksjonen. Fra ide til ferdig produkt. Gjennom opplæring i spesifikke deler av planleggingen og den tekniske produksjonen, vil de få spesifikke og ulike ansvarsoppgaver. Vedkommende som leder medieredaksjonen må ha et øye for å se den enkeltes behov og gi opplæring som bidrar til mestringsopplevelser. Dette vil på sikt kunne øke eierskapsfølelsen, stoltheten og verdigheten til alle de involverte. Delmål 3: BRA kanal skal inspirere til å se hverandre på nye måter. Når vi arbeider med noe vi synes er kjekt og får tillit og ansvarsoppgaver, kan vi overraske og oppdage nye sider hos oss selv og andre. Vi inntar nye roller. Det er et mål at BRA kanal skal bidra til økt kunnskap hos pårørende og alle dem som arbeider med målgruppen. Delmål 4: Lage en web-side med god kvalitet og godt innhold Vi vil lage en web-side som kommuniserer visuelt og som også er tilpasset de som ikke kan lese og skrive. Denne vil bli programmert med tanke på dette. Reportasjene skal ha god kvalitet og godt innhold. BRA Kanal skal lage filmer og temaer som angår de utviklingshemmede. Det er derfor viktig å oppsøke steder og mennesker de kjenner, la dem få høre sin egen dialekt på skjermen. Alt dette vil øke graden av identifikasjon og skaper glede hos dem som ser på. 4. Målgrupper Prosjektet har flere målgrupper Deltagere i prosjektet: I prosjektperioden vil medieredaksjonen bestå av en fast gruppe på 3-6 personer som skal ha hovedansvar med å lage programinnholdet på web-siden. Prosjektet vil skape ringvirkninger som også vil involverer de utviklingshemmede på dagsentrene, bofellesskap og avlastningsboligene. Eksempelvis vil vi i planlegging og filming av en reportasje på et arrangement kunne involvere en 3-4 personer som kan være med i forberedelsene av filmingen på det aktuelle stedet. Det kan være å trene med noen som skal bli intervjuet eller forberede andre ting. I andre året av prosjektperioden er målet å øke produksjonen av 4

5 reportasjer og filmer på web-siden. Flere deltagere vil da bli involvert i arbeidet. Mottakere: Mennesker med utviklingshemming Vi vil arbeide for at alle utviklingshemmede får informasjon og hjelp til å følge med på det som vi publiserer på web-siden. Vi ønsker at det skal påvirke dem og inspirere dem i hverdagen. Vi ønsker å treffe utviklingshemmede på ulike nivåer. Film har med sitt visuelle språk en unik evne til å treffe både hjerte og hjerne. De fleste utviklingshemmede får ikke ta del i mange av de tradisjonelle milepælene i livet. Gjennom BRA kanal og reportasjene vil lager på nettsiden, vil de kunne oppleve å bli sett og berømmet. Pårørende og ansatte i helsevesen som arbeider med utviklingshemming Mange av dem som jobber innen tjenestene til utviklingshemmede har uttrykt et ønske om å få en kanal for utviklingshemmede på Vestlandet. Innholdet på web-siden vil kunne ta opp etiske problemstillinger som kan føre til økt refleksjon og forståelsen omkring arbeidet de utfører for målgruppen. Helsepolitikere og byråkrater Vi ønsker at helsepolitikere og byråkrater skal få et innblikk i hverdagen til mennesker med utviklingshemming. Gjennom BRA Kanal vil de få mulighet til dette. Flere politikere har vist interesse og engasjement til initiativtakerne av dette prosjektet. Etter et avisoppslag i BA ( se vedlegg ), som synliggjorde saken i forkant av en informasjonsdag for politikere i Bergen, uttrykte flere politikere et sterkt engasjement for at en slik web-tv kanal kunne bli realisert. Folk flest Medieredaksjonen vil lage saker som opptar de utviklingshemmede. Det betyr at vi også vil kunne ha en appell til folk flest. Kanalen vil kunne bidra til å synliggjøre de utviklingshemmedes stemmer og bidra til økt forståelse for mennesker med utviklingshemming i samfunnet forøvrig. 5. Formidling Facebook -side Vi vil tidlig i fase 1 av prosjektet opprette en facebook -side for medieredaksjonen. Der vil vi legge ut informasjon om prosjektet og noen av reportasjene i opplæringsperioden vil bli publisert her. Formålet er å få kontakt med mennesker som har interesse for temaet (pårørende, interesserorganisasjoner, fagpersoner), og slik bygge et sosialt kontaktnett som kan bidra til å spre informasjon om prosjektet i sine sosiale nettverk. Når nettsiden er kommet på plass, vil vi fortsette å bruke facebook for å markedsføre BRA kanal sin web-side. 5

6 Nettside BRA kanal skal ha en egen nettside med kontaktinfo om medieredaksjonen og hvor alle reportasjer og filmer blir publisert. Nettsiden skal være visuell og brukervennlig også for dem som ikke kan lese eller skrive. Programmering av denne skal være optimal både for nettbrett og mobil. Det er et mål at nettsiden programmeres slik at den er enkel og brukervennlig også for de utviklingshemmede i medieredaksjonen. Informasjonspredning Ut over den informasjonen som formidles gjennom arbeidet og kanalen selv, vil styringsgruppen påse at erfaringer og fakta spres gjennom aktuelle nettverk. USHT har en strategisk rolle her, i form av kontakten mot alle kommunene i nedslagsfeltet. Vi vil sikre at erfaringene blir formidlet på aktuelle nettsider både hos offentlige tjenester og hos frivillige organisasjoner, på konferanser både lokalt og nasjonalt. Styringsgruppen og prosjektet vil ha kontakt med forskningsmiljø med sikte på om det er aktuelle tema som egner seg i forskningssammenheng. 6. Prosjektgjennomføring LUPE står ansvarlig for prosjektet. Selve gjennomføringen vil skje i regi av Bergen kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Prosjektet er forankret i Bergen kommune, jfr egen erklæring, og vil bli gjennomført av et dagsenter som tilbyr elementer av denne tjenesten i dag. Det er denne basisressursen og kompetansen en ønsker å bygge videre på i dette prosjektet. Utviklingssenteret, som er administrativt forankret i Bergen, har imidlertid oppgaver i forhold til alle kommunene i Hordaland. Utviklingssenteret har bidradd sterkt i forarbeider, og ideutforming til prosjektet, og vil delta aktivt i den videre gjennomføring, samt spredning av innhold og kunnskap til resten av fylket. SOR vil være partner i prosjektet. Det er utpekt prosjektleder med erfaring og kompetanse innen feltet utviklingshemmede, mediepedagogikk og filmproduksjon. Prosjektet, som er beregnet til å gå over 2 år, vil bli inndelt i 2 faser. Bergen kommune vil sikre at BRA kanal sin medieredaksjon får hensiktsmessige kontorlokaler sentralt og blir etablert innen rammen av de ordinære ressursene som gjelder for tjenestene, evt med bistand av ekstern finansiering, jfr pkt 5. 0 om budsjett. De tilsøkte midlene fra Extrastiftelsen vil gå med til delvis finansiering av stilling som prosjektleder, opplæring og følgekostnader til denne aktiviteten. 6

7 I prosjektperioden vil det bli registrert en del data om virksomheten; Leveransen av antall reportasjer på web siden vil gi god dokumentasjon Det vil bli utført mal/sjekk for antall klikk for besøkende til siden Uttalelser fra målgruppen om innholdet i form av en spørreundersøkelse Kople web siden opp mot facebook- side Kvalitative undersøkelser i form av intervjuer Legge til rette for forskning på temaet i etterkant Effekten for brukerne er helt avgjørende for om tiltaket har lykkes. Vi vil derfor i prosjektperioden legge vekt på slike data og registreringer. På denne måten kan en gjøre forbedringsarbeider underveis. 7. Prosjektfaser og fremdrift FORBEREDENDE ARBEIDER 1.mai 2013 til 31.desember 2013 Finne samarbeidspartnere og finansiere prosjektet. Sette sammen prosjekt og styringsgruppe. Utforme en detaljert virksomhetsplan og prosjektplan for prosjektperioden. Arrangere en navnekonkurranse. Utlyse en søknad og arrangere en workshop med utprøving av aktuelle kandidater til medieredaksjonen. Arbeide med å finne optimal arbeidsflyt av de tekniske systemene for prosjektperioden. FASE 1 av prosjektperioden 1.januar2014 til 31.desember 2014 I første fase vil reportasjene hovedsakelig være knyttet opp mot aktiviteter og arrangementer der utviklingshemmede deltar. Det skal bygges nettverk til målgruppen som vi skal dekke saker for. Bofelleskapene, dagsentrene, og avlastningsboligene vil være viktige steder for BRA kanal å besøke. I denne første fasen regner en med at mediaredaksjonen har fått sin grunnopplæring. Aktivitet Grunnopplæring til kandidatene i journalistikk og film Utprøving og arbeidsflyt av de tekniske systemene. 7 Tidsperiode 1 og 2.kvartal 1 og 2.kvartal

8 Lage facebook side Informasjonsarbeid til målgruppen Ferdigstille Web-siden Premiereåpning av kanalen Nettside i full drift med jevnlig publisering Evaluering av året 1.kvartal Hele perioden 3.kvartal 3.kvartal 3.kvartal 4.kvartal FASE 2 av prosjektperioden 1.januar2015 til 31.desember 2015 I andre fasen vil vi utvide reportasjene tidsmessig og med mer variert innhold. Det betyr at reportasjene ikke bare skal handle om de gode og kjekke tingene fra hverdagen, men også handle om det som kan være vanskelig. Vi vil blant annet kunne stille spørsmål ved tjenestetilbudet som utviklingshemmede får. Slik sett skal kanalen gi økt læring for utviklingshemmede, pårørende og de ansatte. I denne fasen vil vi satse på å oppnå et mer systematisert samarbeid med eksterne produksjonsselskap for å lage og publisere gode filmer for web-siden. Vi vil utvide grunnopplæringen som medarbeideren har fått i sin første del av prosjektet med mer spesifikk opplæring i den tekniske produksjonen eksempelvis i film/foto og videoredigering. Aktivitet Tidsperiode Opplæring til kandidatene i 1 og 2.kvartal postproduksjonen. Utvikle godt teamarbeid i medieredaksjonen 2og 3.kvartal Informasjonsarbeid til målgruppen Hele perioden Publisere nye reportasjer og filmer på Hele perioden nettsiden hver 14 dag. Samarbeide med eksterne aktører i Hele perioden mediemiljøet i Bergen Gjennomføre spørreundersøkelse 4.kvartal Evaluering av året / rapport 4.kvartal 8

9 8 Ansvar og organisering Det vil bli opprettet en styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Styringsgruppen skal sikre de overordnete føringer for prosjektet, fremdrift, rapportering og budsjett. Den vil bli sammensatt slik; Byrådsavd Helse og omsorg, Bergen kommune Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (leder) LUPE SOR Representant fra en annen kommune Etat fra botjenester i Bergen Prosjektleder skal i prosjektet rapportere til styringsgruppen. Prosjektgruppen skal bidra med å sikre den praktiske gjennomføringen i noen av de aktivitetene som skal gjennomføres. Prosjektgruppen vil ha spesielt fokus på hvordan vi kan engasjere målgruppen som skal delta og motta tilbudet som BRA Kanal skal tilby. Denne gruppen vil få en slik sammensetning: Prosjektleder Beboer i en av tjenestene 4 ansatte/ressurspersoner ute i tjenestene med spesiell fokus på dette området Referansegruppen vil bestå av ressurspersoner med bred kompetanse på formidling, film og media. Styringsgruppe skal bistå prosjektleder med kunnskap om produksjon og formidling. 9. Budsjett Budsjett for dette prosjektet er slik; fordelt over 2 år: totalt Inntekter søkt Extrastiftelsen egne midler sum Utgifter totalt tekn utstyr logo, supring til bruk i reportasjer

10 design nettside programmering og koding av nettside programmering og koding av supringer lyddesign lyd utstyr oppmuntringsmidler reklameeffekter lønn prosjektleder kjøp av tjenester opplæring reiser/møter adm/drift Utgiftene fordelt på kategorier Lønn m.v Kjøpte tjenester Materiell og utstyr andre utgifter, drift/adm sum Bergen kommune går inn med en egenandel i prosjektet i form av omdisponeringer av eksisterende ressurser, svarende til , for hvert årene i prosjektperioden. Vi opplyser at Bergen kommune har på annet grunnlagt søkt BUF direktoratet om 1 mill. til etablering av nye arbeidsplasser for utviklingshemmede, med fokus på film og Web TV. En er ikke avhengig av tildeling av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjekter, men gjennomføringen vil bli lettere. Videre har Bergen kommune vært i kontakt med Innovasjon Norge, og HIB,- senter for nyskaping, med sikte på finansieringsbistand til det film/web tekniske. En er heller ikke her avhengig av slike midler for å gjennomføre det omsøkte prosjektet, men det vil gi mulighet til å øke omfanget og kvaliteten. 10 Etter endt prosjektperiode Etter at prosjektet er ferdig forutsettes det at virksomhet er etablert og kommet i drift. Kostnadene til videreføring av driften vil skje i regi av Bergen kommune v/ et av de eksisterende aktivitets/arbeidstiltakene, eventuelt et nyetablert mediasenter, avhengig av eventuelle andre organisatoriske endringer i tjenestene. 10

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer