Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Lee Raymond i Oslo ExxonMobils tidligere toppsjef var i Oslo og benyttet anledningen til å møte de ansatte

2 s4 Hjemmekontor-løsning for mange i Retail og FI I løpet av det siste året har det skjedd store endringer i kontorsituasjonen for svært mange ansatte både i Retail og FI i Norge. l s25 Spennende jobb i Adriatic LNG Terminal Project Ringen ble sluttet for Sølve Waalen da han fikk sitt nåværende oppdrag som GBS Field Engineering Lead i Adriatic LNG Terminal Project. s35 Kilimanjaro ikke akkurat noen vanlig pensjonisttur Tormod Pettersen, tidligere flåtesjef og havnesjef på Slagen, og nå 70 år, nådde toppen av Kilimanjaro 31. januar. Spenstig pensjonisttilværelse! s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten bildeoversikt med ferske kolleger! s18 Lee Raymond på Oslo-besøk ExxonMobils tidligere toppsjef Lee Raymond var igjen i Oslo, og møtet ble også overført via storskjerm for ansatte både i Aberdeen og på Forus. s32 Husfest på Skøyen 9. desember 2005 Alle ansatte ble invitert til husfest og festivitas for å markere nye tider og ny eier av kontoret. s13 Progas AS bidrar i miljøprosjekt på Gardermoen 18. januar ble et nytt anlegg på Gardermoen for avising av fly med propanfyrt, infrarød strålevarme offisielt innviet det første i sitt slag i Europa. s22 Jobben min Ingvild Strand-Hansen Utdannet som sivilingeniør maskin med fag som dekket prosess og miljø nå er hun entusiastisk miljørådgiver på Forus. s29 The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg Verdens første offshore LNG- (flytende naturgass) terminal i betong blir nå bygd i en svær tørrdokk i Algeciras, ikke langt fra Gibraltar. s34 Historiske tilbakeblikk Esso Nytt for 50 år siden I forbindelse med salget av bygget på Skøyen, har vi katalogisert historiske arkiver før overføring til Forus. Her er noen smakebiter! s38 Mannskap og offiserer på Lista hedret Tankbåten Lista, som har seilt i mer enn 10 år uten rapporterte hendelser, fikk markert begivenheten 25. januar. XOM internmagasin april 2006 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: Stavanger Offsett. Internett: Forsidefoto: PhotoDisc 2 April 2006 April

3 Tekst Kirsten Hjemmekontor-løsning for mange i Retail og FI I løpet av det siste året har det skjedd store endringer i kontorsituasjonen for svært mange ansatte både i Retail og FI i Norge. Rundt 50 ansatte har nå fått hjemmekontorer de fleste av dem fra Retail-organisasjonen. For å høre litt om erfaringene, har vi tatt en prat med Erling Haslerud som er administrativ leder av Stor FI (omfatter Industrisalg, Marine Fuels, Wholesale Slagen, Esso Energi og Progas), samt ansvarlig for endringsprosesser i FI Europa, Afrika og Midt-Østen, og Erik Ingebrigtsen som har ansvaret for hjemmekontor-prosjektet i Retail. Funksjonalisering og virtuell jobbing muliggjør hjemmekontor Det er klart at ikke alle kan ha hjemmekontor, sier Erling. Denne ordningen passer for ansatte som jobber såkalt virtuelt det vil si at de utfører sitt arbeid på mange ulike arbeidsplasser i Norge eller i Europa. De har med andre ord en spesialisert rolle innenfor et stort geografisk arbeidsområde. Det er verken effektivt eller nødvendig at slike stillinger har en fast kontorplass, da arbeidet er ambulerende. De har behov for en kontorplass der de er til enhver tid. Vi er i prinsippet en salgsorganisasjon hvor de fleste ansatte har utadrettet markedsansvar med omfattende reisevirksomhet. Erik presiserer at moderne kommunikasjons- og datateknologi med høyhastighetskommunikasjon tilgjengelig overalt i virkeligheten, har gjort et tradisjonelt hovedkontor til en inneffektiv, feil-lokalisert og dyr løsning for utadvendte salgsorganisasjoner under stor konkurranse og kostnadspress, og med omfattende behov for kunde- og markeds nærhet. I dag kan man jo faktisk kommunisere med land jorda mens en flyr mellom tidssonene. På den annen side gjør prosjekter, fag- og kundemøter det nødvendig å ha et kontorfellesskap som har åpne, fleksible kontorplasser og datanettverksløsninger som kan utnyttes når behovet er der. Essos nye åpne kontorfellesskap på Skøyen er tilrettelagt spesielt for FI og Retails nye behov. Vi har fått et moderne kontor- Ikke alle kan ha hjemmekontor, sier Erling Haslerud, leder av Stor FI. Not everybody can have a home office, says Erling Haslerud, Manager of Large IW. Home office a solution that suits many within Retail and IW During the last year many employees within Retail and Industrial Wholesale (IW) Norway have experienced major changes in their office situation. Around 50 employees have now become home office based the majority of whom are from the Retail organization. To learn a little about their experience we had a talk with Erling Haslerud who is Manager of Large IW (includes Industrial Wholesale, Marine Fuels, Wholesale Slagen, Esso Energi and Progas), who is responsible for change processes within IW Europe, Africa and the Middle East, and Erik Ingebrigtsen, who is responsible for the home office project within Retail. Functionalization and virtual work make home offices possible Obviously, not everybody can have a home-office, Erling says. This is an arrangement that suits employees working "virtually" which means that they perform their work from a variety of workplaces in Norway or Europe. In other words, they have a specialized role within a large geographical work area. It is neither efficient nor necessary for such positions to have a permanent office, since the work is ambulant. What they need is a desk where they may find themselves at any time. In principle we are a sales organization where the majority of employees have an external market position involving extensive travelling. Erik emphasizes that modern communications and computer technology with high speed communication available "everywhere" more or less have turned the traditional main office into an inefficient, expensive solution with the wrong location, hotell med alle fasiliteter, og vi deler det med andre funksjoner som er administrative støttefunksjoner for ledelse og salg. Landet rundt har vi utviklet tilsvarende kontorhotellplasser: På raffineriet, de største terminalene samt på hovedkontoret i Stavanger. Vi har derfor en voldsom fleksibilitet som salgsfolkene trenger. Landet rundt kan vi arbeide med og møtes om stedlige prosjekter eller kundekonstellasjoner. For FI-organisasjonen er det en stor fordel at vi har fått tilgang til kontorstøtte-løsninger hjemme. Dette betyr igjen at vi ikke kaster bort noe tid på unødvendige arbeidsreiser i tett rusjtrafikk. Forberedelsen til neste oppgave og neste kundebesøk blir på den måten mindre tidkrevende og mer fokusert, og vi kan til og med stille opp for familien når det behøves! Innen Retail jobber nå over halvparten av de ansatte med base i et hjemmekontor, fortsetter Erik. Hos oss er det bare Kundeservice-funksjonen på kortsiden, samt Butikkavdelingen som har en utstrakt møtefrekvens med Essos butikkleverandører, og som typisk jobber i team, som fortsatt har faste kontorplasser på Skøyen. Denne gruppen har omfattende reiseaktivitet innen- og utenlands, og det er egentlig bare teamarbeidet internt og eksternt som avholder Butikkavdelingen fra å velge hjemmekontorløsningen som den mest effektive også for dem. I tillegg er det en kjensgjerning at Retail nå er en integrert del av en europeisk salgsorganisasjon som har et felles stabsog støtteapparat. Noen av disse er lokalisert i Brussel, noen i Manchester, andre i Praha og ytterligere funksjoner er i Budapest. Denne funksjonaliseringen gir stor kompetanse og kostnadseffektivitet i forhold til de tradisjonelle lokale fullskala støtteorganisasjonene vi brukte i gamle dager. Retails kontaktflater er blitt mer mangfoldige og mer internasjonale enn før. Organisasjonen har fått en flat kommandostruktur med maks myndighet delegert til hvert utøvende ledd. Fagkontakter og tjenestereiser gjennomføres derfor på Europa-nivå for de fleste virtuelle spesialisert posisjonene, mens selgerne og distriktssjefene likevel er på reise fra kunde til kunde, eller fra stasjon til stasjon. Men hvorfor hjemmekontor? Salg, salgsstøtte og salgsledelse er velegnede aktiviteter for hjemmekontor og distansearbeid. De betjener best kundene der kundene er tilgjengelige, enten det er på stedet, på telenettet eller på data. En selgers kontorplass vil erfaringsmessig especially for market orientated sales organizations under considerable competition and costs pressure and with an extensive need for closeness to customers and markets. In our day and age it is possible to communicate with mother earth below while flying between time zones. On the other hand; projects, technical meetings and customer conferences make it necessary to have an office environment with open, flexible office accommodations and communications network solutions that may be used whenever required. Esso s new, open offices at Skøyen have been especially adapted to meet IW s and Retail s new requirements. We have got a modern office hotel with all facilities, which we share with other functions that are administrative support functions for management and sales. Around the country similar office hotel facilities have been set up: At the refinery, the major terminal and at the main office in Stavanger. We therefore boast a tremendous facility which is what the sales people need. We can now meet in any location around the country to talk about local projects or customer constellations. For the IW organization it is a great advantage that we now have access to home-based office support solutions. This means that we do not waste valuable time in unnecessary commuting to and from work in the rush hour traffic. In this manner, preparations for the next task and next customer visit become more focused, and we can even be there for the family if need be! Within Retail more than half of the employees work from a home-based office, Erik continues. In our organization it is only the Customer Services function dealing with card purchases, and the Shop Department, which has an extensive meeting frequency with Esso s shop suppliers, and who typically work in teams, who still have permanent offices at Skøyen. This group travels extensively both nationally and abroad, and it is really only the internal and external team work that prevents the shop department from choosing a home-based office solution as the most efficient also for them. What is more, it is a fact that Retail is now an integrated part of a European sales organization with a joint staff and support organization. Some of these are located in Brussels, some in Manchester, others in Prague, with further functions in Budapest. This functionalization provides considerable competence and cost efficiency compared to the local, full-scale support organization of the old days. 4 April 2006 April

4 HANS JØRGEN GASMANN Jeg savner det faglige og sosiale miljøet Hans Jørgen er veteran i Esso med 30 år i selskapet. Han jobber nå som distriktssjef for DO-stasjoner det vil si forhandlereide stasjoner. Hovedoppgaver er bl.a. relasjonsbygging, fornyelse og oppfølging av kontrakter, påse at Esso sine butikk- og driftsstandarder følges, samt økonomi, regnskap og budsjettering. Jeg sitter i Bærum på hjemmekontor. Det er bare kona og jeg i huset nå, så det er ingen som forstyrrer meg i arbeidet mitt. Barna er voksne og har flyttet ut, så et av de tidligere barnerommene er gjort om til kontor. Jeg er i en heldig situasjon da jeg ikke sitter altfor mye hjemme, men er mye ute på veien til og fra møter med forhandlere og fra tid til annen også med andre kunder/leverandører. Jeg forsøker også å holde kontakt med kollegaer på telefonen, samt at noen av oss fortsatt klarer å treffes på trening fra en til to ganger i uken. I tillegg møtes vi til ekstern lunsj en gang i blant, samt at det er både møter og sammenkomster i avdelingen. Slik sett er det kanskje lettere for meg å akseptere en hjemmekontorløsning enn for mange andre. Klarer du å skille mellom jobb og privatliv? I begynnelsen syntes jeg det var vanskelig, men jeg er nok blitt flinkere og mer bevisst, men føler fortsatt at jeg er tilgjengelig flere timer i døgnet. Det er for lett å sette seg inn på kontoret for bl.a. å sjekke en selv om kontordagen egentlig er over. Hva er fordelene med hjemmekontor sett fra ditt ståsted? Jeg jobber nok mer effektivt og har en annen frihet enn jeg hadde før, men for at det skal være effektivt, er man samtidig avhengig av at kollegaer er tilgjengelig både på telefon og mail dersom det er noe. Tidligere var det lett å få svar bare ved å gå innom de forskjellige avdelingene. I tillegg er jeg helt avhengig av at de tekniske installasjonene fungerer, hvis ikke kan jeg kaste bort utrolig mye tid. Og ulempene er? Uten tvil så savner man både det faglige og sosiale miljøet, kaffepraten og ikke minst både det å være og føle seg som en del av et større fellesskap. Man burde også fått mye bedre oppfølging, støtte og veiledning ved etableringen, slik at man vet at man jobber så funksjonelt som mulig, og gjør nytte av de mulighetene som ligger i det å jobbe hjemmefra. Hva er da totalvurderingen? Jeg er stort sett fornøyd det fungerer greit, men hadde jeg kunnet velge, ville jeg valgt meg tilbake slik det var før. Men, som sagt er jeg nok heldig stilt i forhold til mange andre. HANS JØRGEN GASMANN I miss the professional and social environment Hans Jørgen is an Esso veteran with 30 years time of service in the company. He now works as a District Manager for DO stations i.e. stations owned by distributors. His main tasks are relation building, renewal and follow-up of contracts, making sure that Esso s standards for stores and operations are observed, and economy, accounting and budgeting. I work from my Bærum home office. There are only my wife and myself in the house now, so there is no one to disturb me in my work. The kids are grown up and have left the nest, and one of their previous rooms has been turned into an office. I am in a lucky situation as I do not spend all my working time at home, but travel at lot, meeting distributors, and from time to time other customers/suppliers. I also try to keep in touch with my colleagues on the phone, and some of us still manage to meet at work-outs once or twice a week. In addition to that we meet over lunch in town sometimes, and there are also social gatherings and get-togethers in the department. So in one sense it is easier for me to accept a home-based office than for many others. Do you succeed in separating your job and your private life? To start with I found it difficult, but I have become more adept and conscious about it. However, I still feel that I m available more hours a day. It is so easy to pop into the office to check your box etc., even if your day at the office is really over. What are the advantages of a home office from your point of view? I think I work more efficiently and enjoy a different kind of freedom from what I had before. But in order for your work to be efficient, you depend on your colleagues being available on the phone and mail in case something comes up. In the past it was easier to get an answer just by calling on the different departments. What is more, I m entirely dependent upon all the technical installations working at all times, if not I can easily throw away an enormous amount of time. And the disadvantages? Without doubt one misses the professional and social environment, a talk over a cup of coffee, and not least being within and feeling a part of a larger community. I also think that the follow-up should have been better, more support and guidance at the beginning, so that you know that you are working as functionally as possible, making use of the potential that lies in having a home-based office. What is then your total assessment? On the whole I m satisfied things are working out fine, but if I could choose, I would have chosen to return to the way it was before. But, as I said, I m in an envious position compared to so many others. stå tom minst 50 % av tiden, samtidig som en fast kontorplass i et vanlig kontorbygg fort koster fra til kroner i drift pr. år. Når nå teknologien har gjort oss grenseløse og fleksible, er det ingen gode organisatoriske eller markedsmessige grunner til å tviholde på kontorplasser som koster mye og som ofte er tomme. Dette er også en basistanke for alle organisasjonsmessige endringer jeg jobber med ute i Europa, sier Erling. Hjemmekontoret gir derfor FI og Retail både fleksibilitet, kapasitet, slagkraft og kostnadseffektivitet i en grad vi aldri har hatt før. Arbeidsformen er ny og skal tilpasses den enkeltes arbeidsansvar og rytme. Vi har en spennende tid foran oss, og det skal konkurrentene få merke, sier en fornøyd Erik. Hjemmekontorkonseptet på plass Er alle kommet på plass i sine hjemmekontorer nå? Ja, nå er alle på plass. Skøyen-kontoret er solgt og Essos reduserte kontorbehov er leid tilbake fra den nye huseieren Hoegh Invest. Nye kontorhotellplasser finnes i alle etasjer, og funksjonelle møterom og stillerom er øremerket til fellesaktiviteter og 1:1 møter. Konseptet er definitivt på plass, og kontorhotellet har et godt og mangfoldig belegg hver eneste dag. Vi samler nå kunnskap om erfaringene som er gjort så langt og har intervjuet alle som er på hjemmekontor om hvordan de trives, hvordan jobben gjøres osv. Evalueringene vil fortsette for å tilpasse løsningene og arbeidsmiljøet best mulig. Vi ser uansett at det er behov for et miljø hvor folk kan treffes for å utveksle erfaringer, diskutere eller bare ha sosialt samvær. Som en følge av dette, ser vi nå på hvordan vi kan bedre det gode samholdet vi har rundt Skøyen. I dette arbeidet er personalavdelingen sentral. Kristin Bang-Hoff koordinerer arbeidet, og rundt henne er vi jo vant til at ting skjer. Så fremtidens Esso blir nok bare bedre og bedre. Retail har, som FI, alle sine definerte stillinger på plass på hjemmekontor, sier Erik. Vi følger nøye opp våre ansatte gjennom ulike former for erfaringsutveksling, og vi er nå midt inne i den første fasen med å samle kunnskap om hvordan flyttingen hjem påvirker de ansattes trivsel, effektivitet og samarbeid på tvers av sine funksjonslinjer. Vi vil senere i vår gjennomføre en HAMU-undersøkelse, både for de som er flyttet hjem og de som sitter på Skøyen. For begge grupper er dette store endringer i arbeidsmiljøet, og for oss er det viktig å forstå hvordan ulike grupper opplever disse endringene. Men vi ser allerede nå som i FI et behov for å ha ulike arenaer hvor vi kan treffes både for faglig og sosialt påfyll. Retail s business relations have become more diversified and international than before. The organization has a flat command structure with maximum authority delegated to each exercising link. Technical contacts and business travels are therefore made on a European level for the majority of positions within virtual specialization, while the sellers and district managers are still making calls from "customer to customer ", or from site to site. But why home-based offices? Sales, sales support and management are activities that are well suited for home-based offices and distance work. Customers are best served where they are available, whether it be at location, on the telecommunications network or the computer. Experience shows that the office of a salesman will be empty at least 50% of the time, and the cost of operating a permanent office space in a conventional office building easily reaches 50,000 to 100,000 NOK annually. Now, when technology has removed limits and made us flexible, there are no obvious organizational or market related reasons for holding on to offices that cost a lot and that are empty much of the time. This is also the basic idea of all organizational changes I m working with in Europe, Erling says. The home office therefore gives IW and Retail a flexibility, capacity, and cost efficiency that we have never seen before. The form of work is new and must be adapted to the individual s responsibility and rhythm. We have an exciting time ahead, which our competitors soon will notice, says Erik contentedly. The home office concept in place Has everyone been installed in their home offices now? Yes, everyone has now been installed. The Skøyen office building has been sold, with Esso leasing its reduced office space requirement from the new owner of the building, Hoegh Invest. New office hotel facilities are found on all floors and functional conference rooms and silent rooms are earmarked for joint activities and 1:1 meetings. The concept is definitely in place, with the office hotel having a steady and varied occupancy from day to day. We are now acquiring knowledge about the experience made so far, and have interviewed all personnel with a home office about how they like it, how they perform their work, etc. The evaluations will continue in order to adapt the solutions and working environment to the employees need as well as possible. We recognize already that there is a 6 April 2006 April

5 Hvordan løser dere det? I FI har vi en fast kaffesamling hver fredag kl på Skøyen. De som har anledning til å komme, kommer da. I tillegg har vi lagt opp til to møter i Stor FI i året. Også i Retail legger vi opp til at Skøyen skal være det naturlige treffpunkt for alle. Vi oppfordrer alle til å benytte de kontorhotell fasilitetene som finnes der at avdelingsmøter og 1:1 møter holdes der, og at Skøyen oppsøkes dersom man har behov for faglig kontakt og sosial interaksjon som avveksling fra et noe ensommere hjemmekontor. Hvordan forberedte dere de ansatte på å jobbe hjemme? Det var viktig å gi trening. Alle ansatte fikk 2-3 dagers opplæring hvor bl.a. bedriftslegen ga gode råd om prioriteringer, om ikke å få dårlig samvittighet, å kunne skille mellom jobb og fritid, ha en bestemt arbeidstid og også ha fritid. Det tok litt tid å få etablert seg med tekniske hjelpemidler som pc, faks og møbler, men vi vil berømme GIS-avdelingen for å ha vært veldig tilgjengelige og hjelpsomme i den krevende oppstartsfasen og også i driften av våre hjemmekontorer. De har vært til stor hjelp! Fordeler og ulemper Hva er de private følgene av hjemmekontoret? Hjemmekontor gir muligheter for stor fleksibilitet m.h.t. jobb og familie det er lettere å koordinere arbeidet og reisene med familielivet. Den ansatte kan styre hverdagen sin bedre, og får mer kontroll over vekslingen mellom privat tid og arbeidstid. Mange påpeker også at det kan bli lettere å dele omsorgsbehov mellom utearbeidende familiemedlemmer når graden av permanent nærvær i hjemmet øker. Alle får dessuten en månedlig kostnadsrefusjon som skal dekke visse ekstrautgifter som oppstår som følge av hjemmearbeidsplassen (Staten har satt tak på størrelsen av denne ytelsen). Eksperter påpeker at den ansattes tidsbesparelse i form av reduserte arbeidsreiser i ubekvem rusjtid i alle tilfeller er betydelig og ofte fremstår som en privat gevinst. Erling jobber selv på hjemmekontor og medgir at det var en tilvenningsprosess. Det tok tid å finne en effektiv måte å jobbe på. Jeg brukte nok to-tre måneder på å venne meg til hjemmekontoret, men etter et års erfaring synes jeg det går greit å jobbe hjemme, spesielt i perioder med mye reiseaktivitet. Min erfaring rimer godt med Erlings, sier Erik. Å jobbe hjemmefra er svært effektivt når man har lært det. need for an environment where people may meet to exchange experience, have discussions or just get together in a social context. As a consequence of this we are now considering how we can improve the sense of community that we have at Skøyen. The Human Resources department has a central role in these efforts. Kristin Bang-Hoff coordinates the work, and she is a person known for getting things done. So I believe Esso in the future will only become better and better. Retail has, like IW, all its defined positions in place in their home offices, Erik says. We are following up all employees through various forms of exchange of experience. Right now we are into the first phase where we collect knowledge on how the relocation has affected the well being and efficiency of the employees, and co-operation across functional lines. Later this year we will conduct a HAMU survey both for those who have been relocated and those who are still working at the Skøyen office. Both groups have had to adapt to major changes in the working environment, and it is important for us to understand how various group experience these changes. Already now we see as in IW a need for having different arenas where we can meet both to get professional input and social stimulus. How do you resolve this? In IW we have a regular coffee gathering at Skøyen every Friday at 1400 hours. Those who can make it attend these meetings. In addition to that we are providing for two major meetings within Large IW a year. In Retail we are also providing for Skøyen becoming the natural meeting point for everybody. We encourage everybody to use the office hotel facilities that are available there to organize section meetings and 1:1 meetings there, and also to come to Skøyen at any time that one feels the need for professional update and social interaction as a change of scene and break from the more lonely home office. How did you prepare the employees for a home office existence? It was essential to give some kind of training. All employees had 2-3 days training where amongst other the company physician gave sound advice on priorities, on not having a bad consciousness, on being able to distinguish between job and off time, having fixed working hours, and also taking time off. It took some time getting all the technical aids established, such as pc, fax and furniture, but we would like to commend the GIS department for being extremely available and helpful during the demanding start-up phase and in the operation of our home offices. They have been a great help! JØRN SCHUMANN Hjemmekontor er effektivt, men krever selvdisiplin Jørn jobber i Global Planning, Fuels, og rapporterer funksjonelt til Mike Schwehr i Brussel og administrativt til Erling Haslerud i Norge. Hvor lenge har du hatt hjemmekontor? Siden november i fjor etter å ha jobbet i Marine Fuels i Antwerpen. Det var en stor overgang, sier Jørn leende. Etter å ha hatt ca. to timers reisevei hver dag, kan jeg nå bare ta på meg skoene for å gå på kontoret. Jeg har innredet kontor i et uthus i hagen det er bra på mange vis jeg har kontor i eget bygg, ikke på soverommet. Så jeg går faktisk ut på jobb og jeg låser døra hjemme. På den måten blir det enklere å skille mellom jobb og privatliv tror jeg også for resten av familien, og da kanskje spesielt for barna. Hvilken type jobb har du? Jeg jobber i Global Planning, Fuels Marketing, og er nå i et prosjekt for I&W sammen med andre hjemmekontorister fra andre deler av Europa. Vi treffes på møter rundt om i Europa ca. en gang i kvartalet, og holder ellers kontakt med hverandre via epost og telefon. Prosjektgruppen har til oppgave å analysere ExxonMobil-eide forhandlere i I&W, samt å anbefale en fremtidig struktur for denne delen av Marketing. Målsettingen er at prosjektet er avsuttet innen utgangen av Mitt arbeidsområde i prosjektet er Norge og Finland. Hva er den største fordelen/ulempen med å ha hjemmekontor? Det er faktisk mer effektivt, men det krever selvdisiplin. I tillegg er det fint å spare reisetiden til og fra jobb. Den største omstillingen var faktisk å skru om hodet det vil si å ikke få dårlig samvittighet bare man tar en tur til postkassen. Ulempen er at man mister det kollegiale, kaffepraten og diskusjonen. Jeg forsøker imidlertid å holde kontakten med resten av organisasjonen via telefonen og ved å reise inn til Oslo en gang i uka. Og totalvurderingen er? Jeg mener hjemmekontor er en bra løsning for en periode, kanskje spesielt dersom man er i en fase av livet hvor man har små barn. I tillegg har jeg jobbet snart 10 år i selskapet, jeg kjenner både folk og firmakultur, og jeg er derfor ikke avhengig av å møte kollegaer hver dag. Jeg ser derimot betenkeligheten med å sende unge/nyansatte til et hjemmekontor. Disse skal motiveres, trenes og bli en del av firmakulturen noe som kan være en utfordring uten andre kollegaer i umiddelbar nærhet. JØRN SCHUMANN A home-based office is efficient, but demands discipline Jørn works in Global Planning, Fuels, reporting functionally to Mike Schwehr in Brussels, and administratively to Erling Haslerud in Norway. For how long have you been working from a home office? Since November last year, after having worked at Marine Fuels in Antwerp. That was quite a transition, Jørn says, laughing. After having had around two hours travelling time each day, I now only have to put on my shoes to go to the office. I have made an outhouse in the garden into an office it s ideal in many ways I have my office in a separate building, and not in the bedroom. So I actually leave my house and lock the door behind me to go to work. In this manner it becomes easier to separate between job and private life I think also for the rest of the family, in particular the children. What kind of job do you have? I work in Global Planning, Fuels Marketing, and am currently taking part in an I&W project together with other home office based employees from other parts of Europe. We gather at meetings around Europe once every quarter, and for the rest keep in touch by and telephone. It is the project group s assignment to analyze ExxonMobil owned distributors within I&W, and to recommend a future structure for this part of Marketing. The objective is to complete the project by the end of My work area within the project is Norway and Finland. What is the greatest advantage/disadvantage of having a home-based office? It is actually more efficient, but it demands quite a lot of self-discipline. It is also nice not having to commute to and from an office in town. The largest adjustment for me was mental for instance not getting a bad consciousness if you take five minutes to go to the outside mailbox. The disadvantage is that you lose day-to-day contact with your colleagues, the informal talk over coffee, and the discussion. However, I try to keep in touch with the rest of the organization by phone and by going into Oslo once a week. And what is your total assessment? In my opinion a home office is an ok solution for a period, especially if you are in a phase of life with small children. What is more, I will soon have worked 10 years in the company so I know both the people and corporate culture quite well, and there is really no need for me to see my colleagues every day. However, I would have scruples about placing young/newly employed personnel into home offices. They need to be motivated and trained to become a part of the corporate culture which is not easy to accomplish without other colleagues nearby. 8 April 2006 April

6 LARS K. BJØRNÅ The challenge lies in getting people to respond LARS K. BJØRNÅ Utfordringen er å få folk til å respondere Lars jobber som Focus Market Implementation Lead i Retail det vil si at han leder prosjektet med å definere og gjennomføre en fornyelsesplan for Essos bensin stasjonskjede i et avgrenset geografisk område (focus market). I 2001 ble det laget en plan for Oslofjord-området og fram til nå har man jobbet med å implementere denne planen. Nå ser man på mulige nye områder Bergen og Stavanger og Lars arbeider sammen med andre i Retail-organisasjonen med å definere hva som kreves for å gjennomføre nye markeder. Lars har vært ansatt i Esso siden 1992 og sitter nå på hjemmekontor på Rykkinn i Bærum, hvor et rom i boligen er omgjort til kontor. Jeg er glad jeg har fått et greit kontor to små rom i kjelleren ble slått sammen til ett og pusset opp. Vi har fått alle tekniske hjelpemidler installert samt støtte til innkjøp av kontormøbler, og jeg vil si at det fungerer bra. Det eneste jeg har å klage på er hastigheten på nettverket den er dårlig noe som kan være en utfordring når man jobber med store filer/applikasjoner over nettet. På et hjemmekontor er man også mer avhengig av telefon og og mange opplever nok utfordringen med å få folk til å respondere slik man ønsker. I et prosjekt er man avhengig av samhandling, og til tider kreves det veldig mye ing, telefonering og SMS-ing for å sikre fremdrift. Hva er fordelene med hjemmekontor? For meg som har barn i skolealder, er det en fordel å være tilgjengelig for dem når de skal avsted og kommer hjem fra skolen. Et annet stort pluss er at jeg slipper reisevei og har fleksibilitet, slik at jeg til en viss grad kan styre arbeidsdagen min slik det passer for meg og familien. Jeg jobber nok mer nå enn tidligere og er også mer effektiv fordi jeg bruker mindre tid på uproduktive ting. Man må imidlertid ha selvdisiplin og gode rutiner når man jobber alene på et hjemmekontor, ellers kan ting lett flyte litt ut, og avislesning og TVtitting kan ta mer tid enn det burde. Og ulempene hva vil du da påpeke? Den største ulempen er nok at man har mindre kontakt med kollegaer, både sosialt og ikke minst faglig. Samtidig er det en utfordring å skille mellom jobb og fritid det er lett å stikke ned på kontoret en kveldsstund for å få unna flere ting. I Esso er vi kjent for å jobbe mye også fordi mye kreves av hver enkelt. Vi ble oppfordret til å slå av PC en når arbeidsdagen var slutt, men i praksis er det nok for mange veldig fristende å bare skulle jobbe litt til... utover kvelden og i helgene. Dette kan være frustrerende for familien. I tillegg er nok terskelen høyere når det gjelder å skaffe seg informasjon om ting som skjer i organisasjonen. Min stilling er riktignok definert som hjemmebasert med såkalt hotellmulighet det vil si at jeg kan dra inn på kontoret av og til, men i praksis skjer ikke det på regulær basis, også fordi de som du gjerne skulle møtt, kanskje selv sitter på hjemmekontor eller ikke er til stede. Hva er da totalvurderingen din av hjemmebasert kontorløsning? For å si det slik jeg var relativt positiv i utgangspunktet og det har stort sett gått som forventet. Jeg er fornøyd med å jobbe på denne måten, selv om ikke alt er 100 %. Mitt viktigste ankepunkt er at jeg mister litt av fellesskapsfølelsen samt det å være oppdatert over hva som skjer i organisasjonen det er et savn. Besøk inn til kontoret kan kompensere litt, men blir ikke det samme fordi nettverket der er delvis blitt borte. Vi som er lokalisert i Asker/Bærum-området, har forsøkt å få til en lunsj i ny og ne for å treffes og utveksle nytt noe som er veldig ok. Så får vi håpe at opplevelsen fortsatt er positiv etter år hjemme. Lars works as Focus Market Implementation Lead in Retail which means that he leads the project of defining and implementing a renewal plan for Esso s chain of gas stations in a delimited geographical area (focus market). In 2001 a plan for the Oslofjord area was prepared, and until now they have worked to implement this plan. Now new potential areas are being considered e.g. Bergen and Stavanger and Lars is working close with other personnel in the Retail organization to define what it takes to open new markets. Lars has been employed with Esso since 1992, and is now working from his home office, at Rykkinn, Bærum, where a room in his house has been turned into an office. I m glad I ve got a functional office two small rooms in the basement were combined into one and refurbished. We have had all kinds of technical aids installed and received support to buy office furniture. I would say that it has worked out quite well. The only thing I would complain about is the speed of the network which is bad and that can be a challenge when you re working with large files/ applications on the net. In a home office you are also more dependent on the phone and and I dare say there are many like me who find it a challenge getting people to respond the way they want. In a project you depend on co-action, and at times a lot of ing, telephoning and sms texting is required to ensure progress. What are the advantages of a home office? For me, with children at school, it is an advantage to be available when they set off in the morning and when they come home from school. It s another great plus that I don t have to commute to and from work, and that I have the flexibility to control my work day to some extent in a way that suits my family and me. I work more now than I used to, and I think I m also more efficient because I spend less time on unproductive things. However, you need a lot of selfdiscipline and good routines when you work alone from a home office. Otherwise things can easily get out of hand, with newspaper reading and TV watching taking more time than it should. And what would you say are the disadvantages? The largest disadvantage is that you have less contact with your colleagues, both socially and professionally. At the same time it is a challenge to separate job and leisure time it s so convenient to pop into the office for an hour or two in the evening to get more things done. In Esso we are known for working hard also because this is demanded of us. We were encouraged to turn off the PC when the working day is over, but in practical terms it is tempting for many just to do a little bit more in the evening and during weekends. This may create frustrations for the family. I also think it takes more of an effort for you to go and get information about things happening in the organization. My position is defined as home office based with a possibility of using the hotel this means that I can go into the office from time to time, but this is not something I do on a regular basis, may simply because those I would have liked to see also are in their home offices, or in any case they are not present. What is then your total assessment of the home based office concept? To put it like this I was relatively positive about it from the start and overall it has turned out the way I expected. I m satisfied about working in this manner, even if everything is not 100%. My chief objection is that I lose a sense of community and being updated on what happens in the organization I really miss that. Visits to the office may compensate a bit, but it s not the same because the network there is more or less gone. We who are located in the Asker/ Bærum area have tried to organize a lunch from time to time to meet and exchange news and I really like that. Let s just hope that I will still have a positive experience after years at home. Det er viktig med stram disiplin, både på seg selv og eventuelle barn som måtte være hjemme på samme tid. Kombi nasjonen mellom hjemmekontor og reisevirksomhet er en meget god løsning, både effektivitetsmessig og i forholdet til familien. Vil dere med erfaringene som er gjort så langt kalle hjemmekontorløsningen en suksess? Ja, det vil jeg, sier Erling. Men vi skal likevel ikke skjule at det er enkelte som ikke umiddelbart trives med en slik løsning, og de har vi så langt det er mulig gitt anledning til å jobbe i kontorfellesskap. Vår fordel er at det vil være et permanent Esso-kontor på Skøyen med felles kontor- og konsernfunksjoner. Vi vil derfor kunne utvikle nyansatte i et avansert og attraktivt fagmiljø i tidlig karrierefase. Vi vil også drifte funksjoner herfra som ikke har noen fordeler ved å søke hjemmekontorløsninger. Våre heleide datterselskaper Esso Energi og Progas er bygget opp om en annen kundeportefølje, og der jobber alle i kontorfellesskap på Skøyen. Dette er komplette, små selskaper som er mye basert på telefonsalg, har sin egen fakturering, betalingsoppfølging etc. og de betjener mest privatbrukere og småkunder som for eksempel ExxonMobil-ansatte og pensjonister. De andre FI-avdelingene er sentralisert om større og enklere aktiviteter. Jeg vil likevel understreke at alle på hjemmekontorene har tilhørighet til organisasjonen på Skøyen. Vi sliter heller ikke med rekruttering i nedstrøms organisasjonen ExxonMobil blir ansett som en god skole, og det er fremdeles meget attraktivt å jobbe i selskapet. Erik utdyper dette videre: Vi må være flinke til å lytte til organisasjonen og se på effektene av den endringen vi nå har gjennomført. Umiddelbart ser dette ut til å være en suksess, men slike store endringer er krevende både for de enkelte berørte personene og for organisasjonen. Spesielt krevende er det i en organisasjon som allerede er funksjonalisert og hvor mye av arbeidet hver enkelt av oss gjør, er rettet ut mot markedet eller mot våre felles stabsfunksjoner forskjellige steder i Europa. Dette setter store krav til effektiv kommunikasjon på tvers av organisasjonen i fremtiden. Vi må være flinke til å sørge for at dette blir fullt ut ivaretatt i en ny organisasjonsmodell hvor vi ikke møtes på samme måte som da alle hadde fast kontor på Skøyen. Vi må nok også jobbe mye hardere enn før med fellesskapløsningene i Esso, slik at det ikke blir en utskilling av de på kontoret og oss andre hjemmebaserte i fremtiden. Esso på Skøyen har vært kjent for høy trivsel og sterkt kollegialt samhold. Disse kvalitetene har vært lette å pleie i et tett kontorfellesskap. Nå må vi oppsøke hverandre og anledningene, samt vise et mer direkte engasjement for å holde fellesskapet Advantages and disadvantages What are the consequences to your private life of a home based office? The home office offers large flexibility with regard to job and family it is easier to coordinate work and journeys with family life. Employees can adjust their everyday lives better, having more control over the shift between their private and working life. It has also been pointed out that when the degree of permanent presence at home increases, it becomes easier for working parents to take more equal part in the care for their children. Moreover, everybody gets a monthly cost reimbursement to cover extra expenditure that occurs as a result of the home-based office (the government has set a ceiling for the size of this benefit). Experts point out that the time saving in the form of reduced commuting during rush hours in any case is considerable, and often represents a personal gain. Erling works from a home office himself and admits that it was a process that took some time getting accustomed to. It took time to find an efficient way of working. I guess I spent two-three months getting used to the home office, but after a year I think it is ok to work from home, especially in periods with extensive traveling activity. My experience is much the same as Erling s, Erik says. Working from home is very efficient when you have learnt it. It is important to be disciplined, both towards yourself and towards any children who happen to be at home at the same time. The combination between home offices and travel activity is a very good solution, both efficiency wise and for the family. Would you, based on your experience so far, call the home based offices a success? Yes, I would, Erling says. But still it is important not to conceal the fact that some people are not happy with this solution, and they, to the extent possible, have been given the opportunity to work in an office environment. We have a large advantage in that there will be a permanent Esso office at Skøyen, with joint staff and corporate functions. We will therefore be able to train new employees in their early career phase in an advanced and attractive professional environment. We shall also operate functions from there which have no advantages in seeking home-based office solutions. Our fully owned subsidiaries Esso Energi and Progas are built up for different customer portfolios, and in these companies everyone works in an office environment at Skøyen. These companies are complete, small companies Juni April April 2006

7 like varmt som før. Men dette er jo egentlig i tråd med våre inkluderende aktiviteter med forhandlere og stasjonsansatte som er spredd på 300 steder Norge rundt. De har også vært våre arbeidende kolleger i 100 år, så dette skal vi nok klare, sier Erik optimistisk. Dessuten har vi fortsatt sterke og inspirerende stabskolleger på Skøyen som vi alltid kan utfordre til et fagmøte når ensomhet eventuelt truer hverdagen på hjemmekontoret. Det er viktig å huske at disse funksjonene er like viktige som salgsfunksjonene, uten støtteapparatet er det jo ikke så mye som fungerer, sier Erling før han haster videre. which are extensively based on telephone sales, with their own invoicing, payment follow-up, etc. They serve mostly private and small customers as e.g. ExxonMobil employees and retirees. The other IW departments are centralized towards bigger and simplified activities. Still, I would like to underline that everyone at the home offices belong to the organization at Skøyen. We do not have any problems with recruitment in the downstream organization ExxonMobil is regarded as a good school, and it is still considered as a very attractive work place. Erik adds: We must become adept at listening carefully to the organization and evaluating the effects of the change that we have carried out. For the time being, this seems to be a success, but big changes such as this are demanding both for the individuals affected and for the organization. This is especially demanding in an organization which already is functionalized and where much of the work that we do is aimed at the market or our joint staff functions in different places of Europe. This puts great demands on effective communication across the organization in future. We have to see to it that this is fully taken care of in an organization model where we do not meet in the same manner as when everybody occupied a permanent office at Skøyen. We will also have to work much harder than before at maintaining community solutions so that we do not get a segregation between personnel at the Skøyen office and personnel with home-based offices in the future. Esso at Skøyen has a reputation for high well-being and a strong sense of community among the employees. It was easy to nurture these qualities in a close office community. We will now have to call on each other and use the opportunities that present themselves. We will also have to show a more direct involvement in order to sustain the same warm relations as before. But, in a sense this is in line with the activities that we have always pursued, to include distributors and gas station employees scattered on 300 locations around Norway. They have been our working colleagues for 100 years, so I m confident we shall manage this, Erik says optimistically. Besides, we still have a number of strong and inspiring staff colleagues at Skøyen whom we can always challenge to attend a meeting should the loneliness of our home office become too hard to bear. We should also bear in mind that these functions are equally important as the sales functions, without the support organization nothing much would work, Erling says, before he hastens away. Tekst Arvid Progas AS bidrar i miljøprosjekt på Gardermoen avising av fly med infrarød strålevarme 18. januar ble et nytt anlegg på Gardermoen for avising av fly med propanfyrt, infrarød strålevarme offisielt innviet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Anlegget, som er det første i sitt slag i Europa, vil bidra sterkt til en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv avising av fly. Progas AS har prosjektert og levert propanforsyningsanlegget, og vil også forsyne anlegget med propangass i en to års prøveperiode. XOM var til stede under åpningen og fikk sett hvordan en nediset SAS 737-maskin ble tauet inn i den nye hangaren og effektivt aviset gjennom eksponering av infrarøde stråler utviklet av gigantiske "varme ovner" i taket. Jøran Ellingsen fra Progas AS gir oss en beskrivelse av prinsippet for denne avisingsmetoden: Strålevarme gir effektiv avising og stor miljøgevinst I den nye hallen på Gardermoen er det montert strålevarmeenheter i taket som genererer infrarøde stråler som overføres tilnærmelsesvis tapsfritt i luft, og de omsettes først til varme når de treffer faste legemer. Som du så under demonstrasjonen, foregår oppvarmingen raskt og strålingen reflekteres effektivt under avisingsprosessen, sier Jøran, som understreker at en stor fordel med metoden er miljøgevinsten. I dag pøses store mengder glykol på flykroppene for å fjerne is og snø. 80 % av glykolen gjenvinnes, mens resten blåses av flyene under takeoff og renses i jordsmonnet langs rullebanene. Utslipp av disse kjemikaliene håper man nå å redusere ut fra lokale miljøhensyn. Jøran understreker at selve prinsippet med infrarød strålevarme for ulike oppvarmingsformål er relativt gammelt og velkjent. Progas introduserte allerede på slutten av 1960-tallet infrarød Jøran Ellingsen og kollega Thomas Grøstad foran lagertanken som forsyner anlegget med propangass. Avisingshangaren i bakgrunnen. Jøran Ellingsen and colleague Thomas Grøstad in front of the storage tank that supplies the facility with propane gas. The de-icing hangar in the background. Progas AS contributes to green project at Gardermoen aircraft are de-iced by using infrared radiant heating On 18 January Minister of Transport Liv Signe Navarsete officially opened a new facility at Gardermoen where aircraft are de-iced by using propane fired, infrared radiant heating. The facility, first of its kind in Europe, will make a strong contribution to a more environmentally friendly and cost efficient de-icing of aircraft. Progas AS has designed the propane supply plant and will supply propane for a two-year trial period. XOM was present during the opening and witnessed how an ice-covered SAS 737-machine was efficiently de-iced in the new hangar through the exposure from infrared beams generated by gigantic heaters in the ceiling. Jøran Ellingsen of Progas AS gives us a description of the principle of this de-icing method: Radiant heat provides efficient de-icing and huge environmental gains In the new hangar at Gardermoen, radiant heaters are installed in the ceiling. The heaters are emitting infrared rays that are transferred more or less without loss in the air being converted into heat when they hit solid bodies ( aircraft surface). As you saw during the demonstration, the heating goes fast as most of the radiation is effectively absorbed by the aircraft. Some of the radiation will be reflected depending on whether 12 April 2006 April

8 strålevarme for oppvarming i husdyrrom, industrihaller, ulike tørkeprosesser etc., og senere har vi bl.a. fått de velkjente terrassevarmerne. Han forteller videre at det var et amerikansk datterselskap av Radiant Energy Corp. som utviklet InfraTechsystemet det første systemet i verden for avising av fly som ikke er basert på kjemikaler. Oppfinneren av systemet, John Chew, Radiant Aviation Services Inc., var for øvrig til stede under åpningen. Han var strålende fornøyd og hevdet at Gardermoen så langt hadde det best avisingsanlegget i hele verden. Erfaring og LPG-kompetanse sikret Progas deltakelse i prosjektet Først ut var Buffalo International Airport i USA som tok sitt anlegg i bruk i 1997, og i dag har flere flyplasser i USA slike anlegg i drift. Allerede i 1997 ble idéen om et pilotprosjekt på Gardermoen lansert. I 2001 ble det inngått kontrakt mellom Radiant Aviation Services Inc. og Oslo Lufthavn om leveranse av et anlegg på Gardermoen. Det ble bygget fundamenter for propantank og avisingshall dette året, men terroraksjonene den 11. september rammet flyindustrien og flyselskapene hardt økonomisk, og prosjektet ble lagt på is. I ettertid arbeidet imidlertid Radiant Aviation Europe (RAS) intenst for å få prosjektet gjenopptatt og realisert. I juli 2005 lyktes det endelig direktør i RAS, Svein Utkilen, å få kontrakt med SAS Ground Services (SGS) om bygging av en avisingshall, forteller Jøran. Han sier at Progas har deltatt som partner og rådgiver under hele introduksjonsprosessen i Norge. Vi ble valgt som partner på grunn av vår erfaring og kompetanse vedrørende prosjektering og bygging av LPG-anlegg, samt vår kunnskap om infrarød oppvarming generelt og vår konkurransedyktige pris på LPG. Hvilke utsikter ser dere for denne avisingsmetoden i framtiden? Anlegget vil bli testet ut i to år, og målet er å gjennomføre 500 avisingsoperasjoner i denne perioden. Antall avisinger på Gardermoen er ca per år, og på enkeltdager kan de være oppe i 350. Potensialet ved full utbygging på Gardermoen er leveranser i størrelsesorden tonn propangass i året. Erfaringer fra prøveperioden vil danne grunnlaget for om det vil bygges flere anlegg på Gardermoen, og også på andre flyplasser i Norge og Europa, opplyser Jøran. Jøran Ellingsen ( i midten) og Thomas Grøstad, begge fra Progas AS, i samtale med samferdselsminister Liv Signe Navarsete under åpning av det nye anlegget 18. januar. I taket ses noen av ovnene som genererer infrarød strålevarme. Jøran Ellingsen ( in the middle) and Thomas Grøstad, both from Progas AS, in conversation with Minister of Transport Liv Signe Navarsete during opening of the facility 18 January. In the ceiling some of the heaters generating radiant heat. the aircraft surface is covered by ice, snow, etc. Jøran says, emphasizing the environmental benefit of this method. Large amounts of glycol are today being poured on aircraft bodies to remove ice and snow. 80% of the glycol is recovered, while the rest is blown off during take-off and cleaned in the soil along the runways. There is a wish to cut emissions of these chemicals to protect local communities. Jøran underlines that the principle of using infrared radiation heat for various heating purposes is relatively old and wellknown per se. As early as the late 1960s Progas introduced infrared radiant heating in poultry houses, factory halls, ship yards and for various drying/heating processes. Later we introduced the familiar terrace heaters in the Norwegian market. He also tells us that it was an American subsidiary of Radiant Energy Corp. that developed the InfraTech system the first system in the world for de-icing aircraft that was not based on chemicals. Actually, the inventor of the system, John Chew, Radiant Aviation Services Inc., attended the opening. He was radiant about the new Gardermoen facility, claiming that it is the best facility worldwide. Experience and LPG competence secured Progas participation in the project First out was Buffalo International Airport in the US which adopted its facility in 1997, and today several airports in the US operate such facilities. The idea for a pilot project at Gardermoen was launched back in In 2001 the contract was signed between Radiant Aviation Services Inc. and Oslo Airport for the delivery of a facility to Gardermoen. The foundations for the propane tank and de-icing hall were built the same year, but the 9/11 terror attacks hit the aviation industry and airline companies hard, so the project was shelved. However, after that Radiant Aviation Europe (RAS) worked intensively to get the project resumed and realized. Finally, in July 2005, Managing Director of RAS, Svein Utkilen, succeeded in landing a contract with SAS Ground Services (SGS) for the building of a de-icing hall, Jøran reports. He says that Progas has participated as a partner and advisor during the whole introduction process in Norway. We were picked as a partner because of our experience and competence from engineering and building of LPG plants, our knowledge about infrared heating in general, as well as our competitive price for LPG. What are the prospects for this de-icing method in the future, as you see it? The facility will be tested out for two years, and the goal is to carry out 500 de-icing operations during this period. The number of de-icing operations at Gardermoen is around 8,000 annually, and on some days they may reach as many as 350. A full development at Gardermoen has the potential for supplies in the region of 3,000 4,000 tons of propane gas yearly. Experience from the trial period will form the basis for deciding whether more facilities are to be built at Gardermoen, and also at other airports in Norway and Europe, Jøran states. Kort beskrivelse av anlegget: Avisingsanleggets installerte effekt er 9 MW, tilsvarende et propanforbruk på ca. 700 kg per time. Progas har prosjektert og levert propanforsynings anlegget. Anleggets hovedkomponeneter er en lagertank på 115 m 3 (kapasitet ca. 50 tonn) og en varmeveksler/fordamper med kapasitet 800 kg propangass per time. I tillegg kommer diverse armatur, reguleringsog sikringsutstyr. Fordeler med infrarød avising: - relativt lavt energiforbruk gjennom effektiv varmeoverføring - redusert bemanning under avising - miljøpotensial gjennom at glykolforbruket reduseres med min. 70 % - redusert helserisiko for operatørene - reduserte kostnader for infrastruktur - totale kostn. reduseres betydelig hensyn tatt innsatsfakt. bemanning, energi/råvarer og investeringer - sikrere og mer effektiv metode - metoden gir i gjennomsnitt raskere avising enn med glykol Brief description of the facility: Total capacity is 9 MW, which corresponds to a propane consumption of around 700 kg per hour. Main components in the gas supply unit are a storage tank of 115 m 3 (capacity around 50 tons) and a heat exchanger/ vaporizer with a capacity of 800 kg propane gas per hour. In addition you will find various regulation, valves, fittings and safety equipment installed. The benefits of infrared de-icing: - relatively low energy consumption through efficient heat transfer - reduced manning during de-icing - environmental potential through glycol consumption being reduced by min. 70% - reduced health risk for operators - lower infrastructure costs - total costs are cut substantially when all input factors such as manning, energy/raw material and investments are taken into consideration - safer and more efficient method - on average the method gives a faster de-icing than glycol 14 April 2006 April

9 Tekst Terje H. Andersen PROGAS velkjent navn i gassbransjen Progas i sin nåværende form ble etablert i 1997, og er et datterselskap av Esso Norge (100 %). Progas har en sentral rolle i det norske LPG-markedet (propan/butan) med en markedsposisjon på ca. 37 %. Våre kunder omfatter store industribedrifter som f.eks. Hydro Aluminium, Norgips, Glava, Kraft Foods ( Maarud fabrikker) og også småindustri og private husholdninger (gasskomfyr/peis, terrassevarme). På landsbasis distribueres LPG med bil primært fra Slagen, mens mindre kvanta distribueres ut fra gassterminalen på Kårstø. Det sentrale østlandsområdet er vårt hjemmemarked naturlig nok på grunn av raffineriets beliggenhet. Ola Nordmann har etter hvert begynt å få øynene opp for gass som en attraktiv energibærer, og det private marked har et potensial. Markedet for gass har vist en stigende utvikling de senere år, med en topp i 2003 som primært skyldtes de ekstreme el-prisene. Progas sin stab teller i dag 10 medarbeidere en stab med mye kunnskap etter lang fartstid i gassbransjen. Vår visjon er å være spesialisten på LPG som leverer gode løsninger for våre kunder, der sikkerhet, kvalitet og pålitelighet er nøkkelord. Med hensyn til sikker bruk av gass, har bransjen nylig utarbeidet en felles norsk gassnorm som skal gi visse føringer vedrørende krav og regler for utforming, installasjon, kontroll og drift/vedlikehold av gassanlegg. Progas har vært en viktig bidragsyter i denne prosessen sammen med andre LPG- og naturgasselskap i Norge. Progas er et velkjent navn i gassbransjen og har en lang historie i Norge. Esso har vært engasjert i Progas siden oppstart av raffineriet tidlig på 60-tallet, med en eierandel på 33 % fram til I perioden het firmaet AGA- Progas, hvor Aga var majoritetsaksjonær med 67 %. I 1997 besluttet eierne å avvikle Aga-Progas ved at Aga overtok salg/markedsføring av flaskegassdelen og innlemmet dette i AGA, mens Esso etablerte nåværende Progas og tok ansvar for salg/markedsføring av gass i bulk gjennom det nye selskapet. Øvrige aktører i bulkmarkedet er Statoil og Shell. PROGAS familiar name in the gas business Progas, a subsidiary of Esso Norge (100%), was established in its present form in Progas occupies a central role in the Norwegian LPG market (propane/butane), with its market position of around 37%. Our customers include major industrial companies such as Hydro Aluminium, Norgips, Glava, Kraft Foods ( Maarud fabrikker) as well as light industry and private households (gas stoves/fireplaces, terrace heating). On a national basis LPG is distributed by truck primarily ex Slagen, while smaller volumes are distributed from the Kårstø gas terminal. The eastern part of the country is our home market naturally enough owing to the location of the refinery. The average Norwegian has gradually grasped the benefits of gas as an attractive energy carrier, so the private market has potentials. The market for gas has shown an increasing trend in recent years, with a peak in 2003, which was primarily due to the extreme prices of electricity. Progas workforce currently counts 10 employees and it is a staff with considerable knowledge of the gas business. Our vision is to be a LPG specialist, supplying satisfactory solutions to our customers, where the keywords are safety, quality and reliability. As concerns the safe use of gas, the business has recently prepared a common Norwegian gas norm that provides guidelines on requirements and regulations for the design, installation, control and operation/ maintenance of gas facilities. Progas has been a major contributor to this process together with other LPG and natural gas companies in Norway. Progas is a familiar name in the gas business and has a long standing history in Norway. Esso has been involved in Progas since the start-up of the refinery early 60s, and held a 33% ownership interest until During the period the company went under the name of AGA-Progas, in which Aga was the majority shareholder. In 1997 the owners decided to wind up Aga-Progas. Aga took over the sale/marketing of the bottled gas part, which was incorporated into AGA, while Esso set up the present Progas, assuming responsibility for the sale/marketing of gas in bulk through the new company. Other players in the bulk market include Statoil and Shell. 16 April 2006 April

10 Tekst Kirsten Lee Raymond på Oslo-besøk ExxonMobils tidligere toppsjef Lee Raymond var igjen i Oslo og benyttet anledningen til å møte de ansatte mandag 30. januar. I tillegg til å snakke til de ansatte i Oslo, ble møtet også overført via storskjerm slik at ansatte både i Aberdeen og på Forus kunne få ta del i møtet, samt at de Slagen-ansatte hadde lydoverføring. Lee Raymond åpnet med å si at han hadde vært i Norge så ofte som ganger i løpet av de siste 20 årene og da på denne tiden av året i forbindelse med en lukket konferanse på Sanderstølen. Jeg har foreslått for arrangørene at de kunne legge denne konferansen til sommeren, men det er klart de får nok en lav leie på denne tiden av året og det er jo noe jeg kan forholde meg til, sa han litt ironisk. Første gang jeg var i Norge var i 1984, og det har skjedd store endringer siden den gang først og fremst på teknologisiden. Sikkerhet Han gikk deretter over til å snakke om sikkerhet som han sa var grunnleggende i vår bedriftskultur; Dette er en forpliktelse vi har overfor alle våre ansatte de som jobber på våre plattformer, raffinerier og kjemiske anlegg, er alle utsatt for risiko og de fortjener å være trygge. I tillegg har det vist seg at jo bedre sikkerheten er, jo bedre er driften. I løpet av de siste 20 årene har det vært en enorm framgang på sikkerhetssiden i selskapet vårt. I fjor hadde vi 51 fraværsskader på verdensbasis blant våre ansatte ser vi noen år tilbake hadde vi da like mange bare i USA. I tillegg kan vi vise til at vi har mindre driftsavbrudd i våre raffinerier enn noen gang før. Lønnsomheten i selskapet Vi skal nå legge fram resultatene for 4. kvartal, og jeg kan i alle fall si at vi ikke taper penger. (Reds. anmerkning: Senere på dagen ble ExxonMobils årsresultat for 2005 offentliggjort og det var det beste resultat i historien for noe selskap i USA!) I fire av de seks siste årene har vi vært den mest lønnsomme organisasjonen i verden. Dette gir oss muligheten til å gjøre det vi ønsker fordi vi har den finansielle styrken som trengs. Vårt mål er ikke bare å være bedre enn de andre selskapene, men å være det beste både på lang og på kort sikt! ExxonMobils tidligere toppsjef Lee Raymond var igjen i Oslo og benyttet anledningen til å møte de ansatte 30. januar. ExxonMobil s previous CEO Lee Raymond, again paid a visit to Oslo, taking the opportunity to meet with the employees on 30 January. Lee Raymond visits Oslo ExxonMobil s previous CEO Lee Raymond, again paid a visit to Oslo, taking the opportunity to meet with the employees on 30 January. In addition to talking to personnel at ExxonMobil s Oslo office, the meeting was televised on large screens to enable both employees in Aberdeen and Stavanger to take part in the meeting. Slagen employees enjoyed an audio transmission. Lee Raymond started by saying that he had visited Norway as much as times over the last 20 years and always at this time of the year often to attend the well known Sanderstolen conference. I ve suggested to the organizers that they schedule the conference for the summer season instead, but obviously they benefit from a lower rent at this time of year which is definitively something I sympathize with, he said, jokingly. The first time I came to Norway was in 1984, and I ve seen tremendous change since then primarily on the technology side. Safety He then switched to talking about safety, which he said was a fundamental pillar of our corporate culture; This is a commitment that we have to all our employees; people who work on our platforms and at our refineries and chemical plants, are all exposed to risk and they deserve to feel safe. What is more, it has been shown that safety and operations go hand in hand, the better the safety, the better the operational result. Over the past 20 years we have seen Raymond åpnet så for spørsmål sendt inn fra de ansatte i forkant av møtet. Første spørsmål var hvorfor ExxonMobil har blitt det største og mest vellykkede olje- og gasseselskapet i verden, og hva det er som skiller oss fra mange av de andre energiselskapene? Først og fremst fordi vi har de beste folkene! Det er menneskene som skaper selskapet, som setter målsettingene ut i livet. Å være det største oljeselskapet har aldri vært målsettingen, men derimot å forvalte aksjonærenes penger på best mulig måte. Vi har ingen målsettinger med hensyn til volum, men ser på avkastning. Det vi tjener per fat er det viktige altså volumet på avkastningen. Selskapets fokus er dermed mer på kostnader enn noe annet. Olje og gass som dominerende energikilder Hvor lenge tror du olje og gass vil fortsette å være de dominerende energikildene i verden, og hvilke energikilder kan du se vil ta over? Lenge også fordi prisen på olje i dag er så lav den er ikke en gang på nivå med det den var rundt Alternativene er ikke lette å finne fordi disse ikke kan konkurrere. Teknologien vil imidlertid utvikles og åpne for både rent kull og kjernekraft, men da må man bygge stort. Tidligere snakket flere land om å legge ned atomkraftverk, denne tanken er imidlertid nå forlatt av de fleste. Vind og sol vil kun kunne dekke rundt 1 % av energibehovet, selv om disse skulle vokse med 20 % de neste årene. Folk spør seg om vår ressursbase er stor nok for å dekke energibehovet mitt svar er er ja med den teknologiske utviklingen vi nå har, og som også vil fortsette. Noen tror også at hydrogen er svaret på det meste, men det er ineffektivt. Jeg tror heller ikke vi vil få se verken solcellebiler eller solcellefly i vår levetid. Vi er ikke imot verken vind- eller solenergi, men har konkludert at det ikke er økonomisk lønnsomt. Det samme gjelder i dag som tidligere da selskapet faktisk brukte en masse penger på disse energikildene konklusjonen er at vi får bedre avkastning ved å investere i andre ting nemlig olje og gass. Som selskap vil vi heller aldri kunne vært bekjent av å ta imot subsidier fra noen regjering til alternative energiformer. Hvordan kan vi fortsatt være involvert i olje- og gassutviklingen nå som nasjonale oljeselskaper ser ut til å ta over en større andel av virksomheten i land over hele verden? Vi har de finansielle ressursene, teknologien og folkene. Vi støtter teknologiutvikling, har også mye egen forskning, og dette styrker vår konkurranseposisjon. CCR Selskapet bruker 100 millioner dollar til samfunnsstøtte (CCR) rundt i verden vil vi nå se en økende del av denne støtten bli brukt i nye områder? great progress on the safety side within our company. Last year we registered 51 lost time accidents on a world basis among a workforce of 85,000 if we go a few years back we had just as many in the US alone. In addition, we can boast fewer operational disruptions in our refineries than ever before. Company profitability We are now about to submit the result for the 4th quarter 2005 and at least I can say that we are not losing money. (Editor s comment: Later in the day ExxonMobil s annual profits for 2005 were made public and it was the best result in history for any US company!) For four of the last six years we have been the most profitable organization worldwide. This gives us the opportunity to engage in what we believe in, as we have the financial clout that it takes. Our goal is not only to be better than the other companies, but to be the best company both in the long and short term! Mr. Raymond then replied to questions that had been submitted from employees prior to the meeting. The first question was how ExxonMobil had become the largest and most successful oil and gas company in the world, and what it is that distinguishes us from many other energy companies? First and foremost because we have the best people! It s the people who make the company and who put plans into action. To be the leading oil major was never our goal, but to steward shareholders money in the best possible manner. We have no objectives about volumes but are concerned with the returns on capital. What we can fetch per barrel is the main thing i.e. the volume of profits. This means company focus is more on costs than anything else. Oil and gas as dominant sources of energy How long do you foresee oil and gas continuing to be the dominant sources of energy throughout the world, and which energy sources do you see taking over? A long time also because the price of oil today is so low it s not even near the level it had around Alternatives are not easy to find because they are not competitive. However, the technology will be refined and we will get both clean coal and nuclear power, provided one builds on a large enough scale. In the past, a number of countries considered closing atomic power plants, however, most of them have now abandoned this idea. Wind and sun power will only cover around 1% of the energy demand, even if they were to grow by 20% per year for the next 20 years. People are asking whether our resource base is sufficient to cover the energy demand my answer is yes, given the technological development we are 18 April 2006 April

11 A look-back on Lee Raymond s career and his present role What is your present role in the company? I have worked for the company for 42 years and still have a formal role, and an office in Dallas. However, I will no longer be involved in day-to-day operations. That is the responsibility of the new management. Vårt mål er ikke bare å være bedre enn de andre selskapene, men å være det beste både på lang og på kort sikt, sa Raymond i Oslo til de ansatte der, og via storskjerm til de ansatte i Aberdeen og på Forus, og via lydoverføring til de Slagen-ansatte. Our goal is not only to be better than the other companies, but to be the best company both in the long and short term, Mr. Raymond said in Oslo to the employees there, and via televised large screens to the employees at Forus and in Aberdeen and via audio transmission to the Slagen employees. Land som for eksempel Chad, Angola, Nigeria og Øst-Russland får nå mer i sosial støtte enn andre steder. Dette hjelper også våre egne ansatte ved at det er med på å minske risiko. Vi gir bl.a. penger til malariabekjempelse, og for de som tror at AIDS er den sykdommen som dreper flest i Afrika, er ikke så tilfellet malaria dreper flere. Vi er imidlertid en privat organisasjon, vi kan ikke erstatte regjeringer og må balansere og være varsomme slik at denne type støtte gagner både land og selskap. Vi er imidlertid en privat organisasjon og kan ikke erstatte myndighetene, så vi må balansere varsomt og opptre klokt. Et tilbakeblikk på karrieren og Raymonds nåværende rolle Hva er din nåværende rolle i selskapet? Jeg har vært i selskapet i 42 år og har fortsatt en formell rolle med kontor i Dallas, men jeg vil ikke lenger være involvert i den daglige driften. Dette er den nye ledelsens ansvar. Er det noe du angrer på at du ikke har gjort, eventuelt noe du angrer at du har gjort? Jeg bruker ikke mye tid på å se meg tilbake. Det er ikke noe spesielt jeg vil trekke fram, men noen ganger kunne vi ha gjort ting raskere det hadde vært bedre. En av de beste tingene vi har gjort, var at vi kjøpte tilbake våre egne aksjer. Vi hadde mye penger på 80-tallet. Oljeprisen falt kraftig og vi hadde nok hatt høyere volumer, men lavere avkastning, dersom vi hadde investert i prosjekter på det tidspunktet. Så å kjøpe tilbake egne aksjer var en riktig avgjørelse. Aksjer kjøpt for 1000 dollar i 1984 er nå verd dollar. Hva vil du si har vært det kjekkeste oppdraget du har hatt for selskapet? seeing today, and which will continue. There are also some who believe that hydrogen is the answer to almost everything, but the fact is, it is inefficient. Nor do I believe that we will see solar cars or planes in our lifetime. It is not that we are against wind or solar energy, but we have concluded that it is not commercially profitable. The picture is the same today as when the company actually spent a lot of money investing in these energy sources and the conclusion is that we would have had higher returns through investing in other things and that is oil and gas. Nor would a company as ours feel comfortable about receiving subsidies from any government to engage in alternative energy forms. How can we continue to stay involved in the oil and gas business now that national oil companies appear to be taking over a large stake of the activities in countries all over the world? We have the financial resources, the technology, and the people. We support technological development, and the company engages in considerable research projects on its own. All of this strengthens our competitive position. CCR The company spends 100 million dollars on Corporate Citizenship around the world are we now going to see an increasing share of this support being channeled into new areas? Countries like Chad, Angola, Nigeria and East Russia are now receiving more in social support than other places. This also helps our own employees as it contributes to reducing risk. Amongst other things we give money to fight malaria, and for those of you of who believe that the AIDS disease is the greatest killer in Africa, that is not the case malaria kills more. We are however a private organization, we cannot replace governments. We need to walk the line carefully and be prudent. Verden vil ikke kunne klare seg uten olje og gass. Alle mennesker rundt om i verden arbeider for å få et bedre liv og en bedre framtid. Økonomien er livslinjen for alle vår oppgave er å ha integritet i alt vi gjør. The world economy cannot do without oil and gas. People the world over are striving for a better life and a brighter future. The economy is the lifeline for all of us our task is to retain the integrity in everything we do. Ingen av de datterselskapene jeg har arbeidet for, eksisterer i dag. Min kone sier at jeg har stengt alle ned. Men selskapet forandrer og utvikler seg hele tiden og slik må det være, forandring er uunngåelig. Den gang jeg jobbet for Exxon Nuclear, tenkte jeg hva gjør jeg her? Men oppsummert må jeg si at det beste jeg har opplevd, er alle menneskene jeg har jobbet sammen med og som har støttet meg i løpet av alle mine år i selskapet. Til slutt oppsummerte Lee Raymond med at selskapet i dag er der vi er fordi man har klart å styre gjennom skiftende tider i et fritt market som går opp og ned som belønner og også straffer. Vi investerer ikke bare i gode, men også i dårlige tider, og vi har finansiell styrke. Å kunne tilpasse seg endring, er en kontinuerlig prosess og en konkurransefordel. Mange av tingene vi gjør er basert på en enorm arv selskapet springer ut fra Standard Oil etter sammenslåingen med Mobil er vi nå % tilbake der det opprinnelige selskapet startet. Verden vil ikke kunne klare seg uten olje og gass. Alle mennesker rundt om i verden arbeider for å få et bedre liv og en bedre framtid. Økonomien er livslinjen for alle vår oppgave er å ha integritet i alt vi gjør. Takk for støtten gjennom 20 år det er viktig å kunne lytte, og husk gjør alltid ditt beste. Looking back, is there anything you regret having done? I don t spend much time looking back. There is nothing in particular I would highlight, but on a few occasions we could have acted faster it would have given some better results. One of the wisest things we did was to rebuy our own stock. We had a lot of funds in the 80s. Oil prices fell dramatically and we would presumably have had higher volumes, but lower returns, if we had invested in projects at the time. So to buy back stock was the right decision. Stock bought for 1000 dollars in 1984 is now worth 10,000 dollars. What would you say is the most exciting assignment you have taken on for the company? None of the subsidiaries I have worked for exist today. My wife says I have shut them all down. But companies change and evolve constantly, and this is the way it should be. Change is inevitable. When I worked for Exxon Nuclear I used to think what am I doing here? But summed up I would have to say that the best thing for me has been all the people I have worked together with and who have supported me during all my years in the company. By way of conclusion Lee Raymond said that one reason for the company s enviable position today is that it has managed to maneuver through changing times in a free but volatile market a market that both rewards and punishes. We invest in both good times and bad, simply because we have the financial strength to do so. Adapting to change is a continuous process and a competitive edge. Many of the things we do are based on our vast heritage the company springs from Standard Oil following the merger with Mobil we are 62 65% back to where the original company started. World economy cannot do without oil and gas. People the world over are striving for a better life and a brighter future. The economy is the lifeline for all of us our task is to retain the integrity in everything we do. Thanks for the support you have given me throughout 20 years it is important to be a good listener and remember; always do your best. 20 April 2006 April

12 Tekst Kirsten JOBBEN MIN Ingvild Strand-Hansen humørfylt miljørådgiver Jobben som miljørådgiver er kjempespennende! Jeg føler virkelig at jeg er kommet på rett hylle, og synes jeg er heldig som får lov til å jobbe med så spennende og aktuelle problemstillinger. Jeg har alltid vært interessert i miljøspørsmål, og har nå fått muligheten til å jobbe med mange forskjellige aspekter relatert nettopp til dette. I de tidligere jobbene mine var det ikke alltid like lett å formidle til omverdenen hva det i grunnen var jeg jobbet med, det er i alle fall ikke noe problem nå, sier Ingvild og ler den smittende latteren sin. Første jobb på Slagen Ingvild startet karrieren sin på Slagen-raffineriet som prosjektingeniør, like etter at hun var ferdig med studiene på NTNU i desember Jeg var ferdig uteksaminert 18. desember og den 19. fikk jeg jobben i Esso. Jeg er utdannet sivilingeniør maskin, men har hatt fag som dekker prosess og miljø, og har dermed en utdanning som kan være relevant på flere områder. Totalt var jeg 1 1/2 år i mekanisk avdeling. Jeg lærte mye av å jobbe på Slagen om systemer, organisering av arbeidet og det å jobbe i team. Jeg var prosjektleder for mindre prosjekter alt fra legging av rør til innkjøp av moped! Det var en kjekk jobb og jeg trivdes veldig godt. Mannen min, Håvard, jobber i BP og pendlet da fra Forus til Tønsberg. Det er klart at slik kunne det ikke være på lang sikt. Vi er begge trøndere, så det var ikke noe spesielt som holdt oss i Vestfold/Tønsberg. Da jeg så en eksternt utlyst stilling i selskapet vårt på Forus, søkte jeg derfor på den og fikk jobben. Videre karriere i oppstrøm Hvilken jobb fikk du da? Ingvild Strand-Hansen cheerful environmental advisor The job as environmental advisor is very exciting! I really feel that I have come to the right place in my current position, and I feel lucky to be allowed to work with such interesting and topical problems. I have always been interested in environmental issues, and I have now the possibility to work with many different aspects related to this. In my previous jobs it was not always easy to communicate to the outside world what I actually was working with, that s for sure. It is at least not a problem any longer, Ingvild says and laughs her catchy laughter. First job at Slagen Ingvild started her career at the Slagen refinery as a project engineer immediately after finishing her studies at the Norwegian University of Science and Technology in December of I graduated from the university on 18th December, on the 19th I got the job in Esso. I graduated as a mechanical engineer, but I have had subjects covering both process and environment, thus having an education which may be relevant within several areas. Totally I worked 1 1/2 year in the mechanical department. I learnt a lot from working at Slagen about systems, organizing of the work and about working in a team. I was project manager for smaller projects varying from pipelaying to purchase of a moped! It was a great job and I enjoyed it very much. My husband, Håvard, works for BP and commuted from Forus to Tønsberg. Of course, in the long run that had to change. We are both from the Trøndelag area (mid-norway) so there was nothing special Det var som mekanisk ingeniør i Maintenance & Reliability Group. Jeg startet opp i juli 2002 og hadde denne jobben fram til mars I jobben som mekanisk ingeniør startet jeg med å jobbe med ventiler, så utviklet jobben seg til å omfatte det mekaniske utstyret på Jotun og i tillegg utvikling av en utstyrsstrategi (PESTRA) for offshore-installasjonene. I evalueringssamtalene ga jeg imidlertid uttrykk for at jeg ønsket meg miljørådgiver-jobben, og det er jo kjekt å registrere at selskapet er lydhøre for denne typen innspill. Hva er hovedfokus i jobben din som miljørådgiver? Hovedfokuset ligger på utslipp til luft det vil si CO2 og NOx. Jeg jobber i SHE-gruppen i NSP og er dermed involvert både i det som gjelder på norsk og på britisk sokkel. Jeg jobber med alt fra kvotehandel, rapportering av miljøtall både internt og eksternt, samt regelverk. Nå venter vi for eksempel på nye retningslinjer for NOx utslipp. CO2-avgift kontra kvotehandel er en annen problemstilling. Jeg må holde meg faglig oppdatert selv om jeg selvsagt jobber i et team og ikke har ansvar for alt alene! Jeg er også med i forskjellige OLFgrupper, og gjennom dette arbeidet treffer jeg mye folk og får et faglig nettverk på tvers av selskapene. Fritid og hobbier Hva med hobbier? Da er stikkordene fotball og ski. Jeg har spilt fotball helt fra tidlig på barneskolen og spiller nå på ExxonMobil sitt bedriftslag. Vi sliter litt med rekrutteringen akkurat nå, men resultatmessig går det bedre og bedre for hvert år. Og det kan faktisk være en fordel å være interessert i fotball når du er jente i et Jeg har spilt fotball fra tidlig på barneskolen og spiller nå på ExxonMobils bedriftslag. Det kan faktisk være en fordel å være interessert i fotball når du er jente i et mannsdominert miljø! I have played soccer from early in the primary school, and I now participate in the ExxonMobil company team. It may actually be an advantage to be interested in soccer when your are a girl in a male dominated environment. which kept us in Vestfold/Tønsberg. When I saw an externally advertised position in our company at Forus, I therefore applied and got the job. Further career in Upstream What job did you get? I got a job as mechanical engineer in Maintenance & Reliability Group. I started in July 2002 and had this job until March In the job as a mechanical engineer I started working with valves, then the job expanded to include the mechanical equipment at Jotun and in addition development of an equipment strategy (PESTRA) for the offshore installations. In the appraisal process I expressed, however, that I would like the environmental advisor position, and it is nice to register that the company is sensitive to this type of input. What is the main focus in your job as environmental advisor? The main focus is on emission to air that is CO2 and NOx. I work in the SHE group in NSP and is thus involved both in activities relating to the Norwegian and the British shelf. I work with everything from trading of quotas, reporting of environmental figures both internally and externally and to regulations. Now we are for example waiting for new guidelines for NOx emissions. A CO2 fee versus quota trading is another problem to be addressed. I have to keep myself professionally updated even if I of course work in a team and do not have the responsibility MY JOB 22 April 2006 April

13 The job as environmental advisor is very exciting! I really feel that I have come to the right place in my current position, and I feel lucky for everything myself! I am also a member of different OLF groups, and through this work I meet a lot of people and get a professional network across all the companies. Leisure time and hobbies What about hobbies? Spennende jobb i Adriatic LNG Terminal Project ringen er sluttet for Sølve Waalen JOBBEN MIN to work with such interesting and topical problems. mannsdominert miljø! Ellers er jeg glad i å gå på ski både langrenn og telemark. Jeg er vokst opp med ski om vinteren jeg bodde i Buvika som ligger rett sør for Trondheim. En stund var det nesten bare telemarkskjøring som gjaldt, men jeg må innrømme at jeg er blitt mer og mer glad i langrenn igjen. Jeg synes det er flott at bedriften kan tilby oss å låne hytter i skiterreng Sirdalen er bare en liten kjøretur unna Forus. Og jeg har vært heldig tror jeg har fått låne hytte hver vinter. Dessuten har venner også mulighet for å få låne hytter, så totalt sett får vi benytte oss av snø og fjell i rimelig stor grad. I tillegg til disse aktivitetene trener jeg på SATS noe jeg begynte med da jeg jobbet på Slagen det gjelder jo å holde seg i form. Ingvild har vært formann i Fritidsklubben de siste tre årene og synes det har vært artig. Gjennom dette vervet har jeg fått kontakt med folk i andre avdelinger som jeg ellers etter all sannsynlighet ikke hadde blitt kjent med i det hele tatt. Jeg må ha en vikar fra sommeren vervet anbefales herved på det sterkeste! Så du trives i Stavanger-området? Ja, så absolutt! Vi har mange studievenner som har slått seg ned i området og har et sosialt nettverk her. Jeg giftet meg i mai i fjor, og nå venter jeg barn i juli. Det er klart at familiene i Trøndelag nok skulle ha ønsket at vi var litt nærmere, men det er jo ikke lenger vekke enn at det går an å ta seg en flytur en gang i blant. Then the catchwords are soccer and skies. I have played soccer from early in the primary school, and I now participate in the ExxonMobil company team. We struggle a little with the recruitment at the moment, but result wise we get better and better each year. And it may actually be an advantage to be interested in soccer when you are a girl in a male dominated environment. I am also fond of skiing both cross country and telemark. I have grown up with skiing in winter I lived in Buvika which is located south of Trondheim. For a period of time it was only telemark skiing that interested me, but I have to admit that I have become more and more fond of cross country skiing again. I think it is great that the company can offer the employees cabins for hire in ski terrain Sirdalen just a short drive away from Forus. And I have been lucky I think I have been lucky to hire a cabin every winter. Besides, friends also have the possibility of borrowing cabins, so totally we have the chance of enjoying snow and mountains to a reasonable degree. In addition to these activities I exercise at SATS which I started doing when I worked at Slagen it is important to keep fit. Ingvild has been the chairman of the Rec. Club at Forus for the last three years and she says: Through this task I have got to know people in other departments which I otherwise probably would not have got to know at all. I need a substitute as of this summer I really recommend it! So you enjoy living in the Stavanger area? Yes, absolutely! We have many friends from our period of study which also have settled in the area and have thus a social network here. I got married in May last year and expect a baby in July. Of course, our families in Trøndelag would have wanted that we were somewhat closer, but still we are not further away than a short trip by plane once in a while. Tekst Arvid Ringen ble sluttet for Sølve Waalen da han fikk sitt nåværende oppdrag som GBS Field Engineering Lead i Adriatic LNG Terminal Project (se omtale av prosjektet s. 29). Før Sølve begynte hos Esso i 1978, deltok han i prosjekteringen og byggingen av de enorme betongplattformene til Frigg- og Statfjordfeltene i Nordsjøen. Hos ExxonMobil i Norge har han innehatt en rekke forskjellige stillinger for eks. lederstillinger innenfor Prosjektering, Utbygging, Drift og HMS. Kan du fortelle om hovedoppgavene dine i dette prosjektet? Field Engineering innebærer å følge opp prosjekteringen på byggeplassen og legge til rette for eventuelle endringer som må gjøres pga. uoverensstemmelser, forandringer i konstruksjonsmetoder eller avvik som er i ferd med å bygges inn i det endelige produktet grunnet feil ved arbeidsutførelsen, misforståelser osv. Tegninger, prosedyrer og spesifikasjoner utarbeidet av AK GBS Engineering i Oslo. Jeg følger også opp timeplanen for levering av prosjekttegninger i forhold til byggeplassens behovs. Vi arbeider derfor tett sammen med Chuck Mueller og hans team (Chuck er leder for EM GBS Engineering Team i Oslo). Endringer kan ofte skje, da prosjektering av dekksmoduler og LNG-tanker foregår parallelt med byggingen av GBSen her hos oss. Vi får også jevnlig forespørsler fra Acciona om å foreta endringer for å tilpasse oss deres ønsker om endring i konstruksjonsmetoder, sier Sølve. Så forklarer han hvordan organisasjonen er bygd opp: Personell fra terminaleierne og Aker Kvaerner (AK) utgjør et team. Dette teamet blir i hele prosjektet kalt for One Team. Sølve Waalen foran den enorme betongstrukturen som bygges i en dokk i Algeciras i Sør-Spania. Sølve Waalen in front of the giant GBS being built in the casting basin in Algeciras in southern Spain. Exciting job in the Adriatic LNG Terminal Project the circle is complete for Sølve Waalen Getting his current assignment as a GBS Field Engineering Lead in the Adriatic LNG Terminal Project, The circle is complete for Sølve Waalen. Prior to joining Esso in 1978, Sølve took part in engineering and construction of the giant concrete gravity platforms for the Frigg and Statfjord fields. For ExxonMobil in Norway he has held a variety of positions i.a. supervisory assignments within Engineering, Development, Production Operations, and SHE. Could you tell us what your main tasks are in this project? Field Engineering means to follow up engineering at the construction site and facilitate any changes that will have to be done to engineering deliverables i.a. due to clashes, changes in construction methods or non conformances being built into the final product due to error in workmanship, misunderstandings, etc. Engineering Deliverables are drawings, procedures and specifications produced by AK GBS Engineering in Oslo. I also steward engineering deliverables versus construction site need dates. This is a joint effort with Chuck Mueller and his team (Chuck is heading the EM GBS Engineering Team in Oslo). We work together as there are constantly changes caused by new requirements from 24 April 2006 April

14 Bilde av dokken mens fundamentene for GBSen blir bygget og før byggearbeidene startet. Gibraltar ses i bakgrunnen. Picture of the casting basin while constructing the foundations for the GBS prior to start up of the construction works. Gibraltar is seen in the background. Det er ikke et fullstendig integrert team, men målet er at de forskjellige leverandørene skal oppfatte oss som et team. Kan du beskrive en typisk dag på jobben? En arbeidsdag består vanligvis av diverse møter med AK og/ eller Acciona, interne EM-diskusjoner rundt aktuelle saker, gjennomgang av dokumenter og besøk i dokken hvor GBSen bygges. AK GBS Engineering i Oslo har representanter på stedet som vi samarbeider med fra dag til dag. Vi løser utfordringer som måtte oppstå i forbindelse med bruk av tegningsunderlaget på byggeplassen. Annenhver uke har vi konstruksjonsgjennomganger hvor vi, Acciona og prosjekteringsteamet i Oslo sammen vurderer tegningene og kommenterer hvorvidt de er konstruksjonsvennlige eller ikke. Vi har også daglige diskusjoner om dette temaet, sier Sølve, og forteller oss at han også deltar i koordinering av grensesnitt mot andre deler av prosjektet. GBSen har grensesnitt mot LNGtankene, dekksmodulene og rørledningen når det gjelder belastninger og tekniske/produksjonssystemer. Det er også grensesnitt mot Acciona når det gjelder deres behov for å kunne feste sitt utstyr midlertidig til betongkonstruksjonen. Likeledes har leverandøren som skal frakte og installere LNGtankene og modulene, og leverandøren som skal koble sammen og klargjøre terminalen, et tilsvarende behov som må ivaretas. Prosjektet har en streng prosess for styring av grensesnitt og informasjonen som de ulike partene har behov for. AK har ansvaret for å koordinere denne prosessen, mens min topside, tanks. etc., and also requests from Acciona to make changes to fit their needs for construction methods, etc., says Sølve before explaining to us how the organization is set up: - Personnel from the terminal owners and Aker Kvaerner (AK) jointly form a team, and the expression One Team is used throughout the project for the joint team. It is not a full integration, but the expectation is that we shall be seen as One Team by the different construction contractors. Could you describe a typical day on the job? A working day normally consists of a mix of meetings with AK and/or Acciona, internal Company discussions around current issues, review of documentation and visiting the work face in the casting basin. AK GBS Engineering in Oslo has representatives on the site that we work with on a daily basis, sorting out issues that occur in the execution of the construction of the GBS when the drawings generated by the design team in Oslo are taken into use on site. Bi-weekly we have Constructability Reviews in which construction personnel together with engineering look at the design and comment if it is construction friendly or not. There are also day-to-day discussions around this topic, says Sølve, telling us he is also involved in so called Interface Management. The GBS has interfaces with the LNG tanks, topside and pipelines with respect to loads on the GBS and systems crossing the interfaces. There are also interfaces towards Acciona with respect to their needs for embedment plates in the concrete for rolle er mer å overvåke at prosessen fungerer etter hensikten. Selv om jobben min dreier seg mest om prosjektering, deltar jeg også i byggeledelsen som del av ledelsesteamet på byggeplassen. Hvordan er jobben du har nå i forhold til dine tidligere oppdrag i Norge? Dette oppdraget er svært forskjellig fra Odin Drift og Oppstrøm HMS, som begge hadde med produksjons å gjøre. Denne jobben er konstruksjonsrelatert, og derfor mer lik mitt alle første prosjekt for Esso, Odin-prosjektet i , og noen år senere, Balder-prosjektet. Da jeg hørte om Adriatic LNG Terminal Project, syntes jeg det virket interessant og ba om å bli vurdert med tanke på en stilling der. Og her er jeg altså. Jeg føler at jeg er tilbake til utgangspunktet og må si at det er fint å drive med prosjektering og bygging av en betongplattform igjen du kan derfor godt si at ringen er sluttet. Hva er det mest spennende og utfordrende med dette oppdraget? Blandingen av ulike kulturer utgjør den største utfordringen, og dermed forventningen og forståelsen av hva som utgjør god kvalitet. Vi har tre forskjellige hovedkulturer, den spanske, amerikanske og norske, iblandet enkeltpersoner fra mange andre land. Å sikre at GBSen får riktig kvalitet, har vært en stor utfordring. Accionas erfaring er fra store byggeoppdrag på land, hvor kravene ikke er så strenge. Som et resultat av dette, har AK og EM måttet etablere et større team enn planlagt. AKs team her i Spania er nå nesten det samme som ledet Sakhalin II GBS-prosjektet i Russland. Når det gjelder miljøkrav, er spansk lovgivning svært lik den norske. Vi har utført en konsekvensanalyse og en har etablert en miljø styringsplan. De viktigste oppgavene er å håndtere vann og støy fra byggeplassen, svarer Sølve. Med hensyn til faglært arbeidskraft så er den i hovedsak spansk og portugisisk med islett av endel andre nasjonaliteter. Disse arbeiderne er like dyktige som tilsvarende norsk arbeidskraft. Vi fokuserer kontinuerlig på sikkerhet i vårt daglige arbeid. Sett med spanske øyne er sikkerhetsresultatene svært gode, og de er langt bedre enn spansk gjennomsnitt. Resultatene er også i samsvar med 2006-målene som Acciona har satt for sin del av prosjektet. Hva er prosjektets framdriftsplan? Byggingen av GBSen skal være fullført i 1. kvartal Etter at dekksmodulene er installert, vil hele installasjonen bli tauet til Italia i 1. kvartal 2008, sier Sølve. construction aids and for the Heavy Haul Contractor and the Integration Contractor for their construction aids and need for fixing construction aids to the GBS. There is a rigid process in the project for managing interfaces and information required by the different parties. AK has the lead role with assigned Interface Coordinators. My role is more to monitor the process and be a Company contact point for the GBS. Furthermore, although my job is mostly engineering related, I am also involved in construction management as a part of the management team on site. How is your current job compared to your previous assignments in Norway? This assignment is very different from Odin Operations and Upstream SHE, both of which were Production function related. This job is construction related, more similar to my first project assignment in Esso, the Odin Project back around 1981/82, and later on, the Balder project. When I heard about the Adriatic LNG Terminal Project, I found it of interest and asked to be considered for a job, and here I am. I am now back to the roots and enjoy being close to GBS engineering and construction again so you could say the circle is complete. What do you think is the most exciting and challenging about your current assignment? The largest challenge we have at site is the mix of cultures and by that expectations and understanding of what is good quality. On an overall basis we have Spanish, US and Norwegian cultures mixed with several individuals from many countries. To get the right quality built into the GBS has been a challenge. Acciona reference level is large onshore construction jobs with less stringent requirements. This has caused AK and Company to have a larger team on site than planned. AK now has more or less the full team that managed the Sakhalin II GBS construction on site here in Spain. Regarding the environment, legislation in Spain is very similar to Norway. We have carried out a consequence analysis and we have an Environmental Monitoring Plan. The main issues are handling of water and noise from the construction site, answers Sølve. - As for the skilled labor on site, the workers are as good as we get them in Norway. In addition, we focus very much on safety on a daily basis. The safety record is very good seen with Spanish eyes, far better than the Spanish average and also in line with the target set for 2006 for Acciona in the project. 26 April 2006 April

15 Generelt, med tanke på jobb og fritid liker du å bo i Spania? Ja, alt tatt i betraktning har jeg det fint, både på arbeid og i fritiden. Prosjektet har vært gjennom en del endringer undervegs som har krevet en del for å omstille seg. Privat har Eva måttet være aktiv for å bygge opp et nytt nettverk av venner, mens jeg har kolleger på jobben. Andaluciaregionen er en meget vakker del av Spania, men kystområdene er dessverre i ferd med å bli ødelagt på grunn av ukontrollert utbygging. De indre delene av landet er imidlertid ennå ikke spolert. Vi har oppdaget noen flotte turområder og prøver å dra ut hver helg. Vi besøker landsbyer og store byer som Cadiz, Cordoba, Sevilla, Granada osv. Vi er blitt kjent med mange kjekke nye mennesker, men vi savner barn, barnebarn og venner, samt det som er bra med Norge. Jeg går på spanskkurs sammen med Eva, og vi har tilegnet oss noe grunnleggende kunnskaper i språket. Derfor forstår vi nå mye bedre hvor vanskelig det må være for utlendinger i Norge å lære et nytt språk i farten, når de befinner seg i et miljø hvor engelsk holder for å klare seg. Sølve sier dette sannsynligvis vil bli et av hans siste oppdrag for ExxonMobil. Når oppdraget i Spania er over, ønsker vi å dra tilbake til Norge. Jeg kan pensjonere meg i en ikke altfor fjern framtid, så det ville ikke være naturlig å påta seg et langsiktig oppdrag et annet sted. Gjennom å oppholde oss i et fremmed land i moden alder har vi lært å sette pris på familien og nettverket av venner vi har i Norge, samtidig som vi vil ta med oss de kvalitetene som det å tilbringe deler av tiden i utlandet medfører. Men enn så lenge tar vi fatt på nok ett år i Spania. What is the project schedule? En skisse av hvordan Adriatic LNG-teminalen vil se ut etter at den er installert utenfor kysten av Nord-Italia. An artist impression of what the complete Adriatic LNG Terminal will look like after offshore installation in northern Italy. The GBS is scheduled to be complete 1Q Following installation of the top side facilities, the completed installation will leave for Italy 1Q 2008, says Sølve. Overall, at work and in your leisure time do you enjoy staying in Spain? Yes, all in all, I have a good time both at work and in my leisure time. It was challenge to get settled, especially for Eva who has had to build a new network of friends while I have colleagues at work. The Andalucia area is a very beautiful part of Spain, but the coastline is unfortunately about to be destroyed by uncontrolled development. The interior, however, is still not spoiled. We have found some good areas for hiking and try to do that most weekends. We also try to visit villages and cities like Cadiz, Cordoba, Sevilla, Granada, etc. We get to know a lot of new people, but we also learn to miss our family and network of friends and the good things about Norway. I am going to Spanish classes together with Eva, and we have picked up some basic language skills. We can now much better appreciate the difficulties expats in Norway have had learning a new language on the run in an environment where English is enough to get by. Sølve says this is probably going to be one of his last assignment in ExxonMobil. When the assignment in Spain is over, we would like to return to Norway. I can retire in a not too distant future, so it would not be natural to move to a long-term assignement somewhere else. Going to another country in our age has taught us to value our family and network of friends in Norway. Meanwhile, Eva and I are looking forward to our second year in Spain. Tekst Arvid The Adriatic LNG Terminal Verdens første offshore LNG (Liquified Natural Gas flytende naturgass) terminal i betong blir nå bygd i en svær tørrdokk i Algeciras, sør i Spania, ikke langt fra Gibraltar. Terminalen bygges for Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG), et joint venture selskap, eid av datterselskaper av ExxonMobil (45 %), Qatar Petroleum (45 %) og Edison Spa. ExxonMobil personell bidrar med ekspertise innen prosjektledelse for joint venture-selskapet. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg som er basert på innovativ teknologi består av en betongstruktur som rommer to gigantiske tanker, hver med et volum på m 3. Ca m 3 med betong, tonn med armerings-stål og tonn med mekanisk utstyr går med for å bygge betongstrukturen. I tillegg vil meter med varmekabler bli installert i betongveggene og tankbunnen for å kontrollere temperaturen den blir utsatt for under LNG-lagringen. På toppen av betongstrukturen skal det installeres flere moduler med prosessanlegg, samt et boligkvarter for 60 personer. Alle modulene blir installert mens terminalen ligger i dokken i Spania. Med lengde og bredde på henholdsvis 180 meter og 88 meter, og en høyde på 47 meter på betongdelen, blir dette et enormt anlegg. Når dekksmodulene er installert, vil maks høyde på anlegget være 115 meter til toppen av flammetårnet. Når bygging, modulinstallasjon og sammenkoplingsarbeider er fullført i Spania, er planen å starte tauing av terminalen til Italia i januar 2008, hvoretter den installeres på 29 meters havdyp i det nordlige Adriaterhavet 17 km øst for Porto Levante. Samtidig vil terminalen koples opp til en allerede installert 30 tommers rørledning (15 km strekning til havs, 10 km gjennom våtmark og 15 km inn på land.) Terminalen, som er planlagt å starte driften i mai 2008, vil motta LNGgass fra Quatars enorme North Field gassfelt som innholder 900 trillioner kubikkfot gass. Etter at den flytende naturgassen igjen er omdannet til gassform på terminalen, vil den bli transportert i rørledninger og distribuert i det italienske markedet. Terminalen har en behandlingskapasitet på ca. 6 millioner tonn LNG i året. Ca m 3 betong, tonn stål og tonn med mekanisk utstyr går med til bygging av betongstrukturen. Her ser vi bilde fra første støpe operasjon med betong. Approximately 90,000 m 3 of concrete, 24,0000 tons of reinforcement steel and 5,500 tons of mechanical equipment will be required to build the concrete structure. Here we see picture of the first concrete pour. The Adriatic LNG Terminal The world s first concrete offshore LNG Terminal is now being built in a large casting basin in Algeciras in southern Spain, not far from Gibraltar. The terminal is being built for Terminale GNL Adriatico (Adriatic LNG) a joint venture company owned by affiliates of ExxonMobil (45%), Qatar Petroleum (45%), and Edison Spa. ExxonMobil personnel are providing the project management expertise to develop the project for the JV. The Adriatic LNG Terminal is a unique facility utilizing innovative technology consisting of a concrete structure accommodating two huge tanks, each with a net volume of 125,000 m 3. Approximately 90,000 m 3 of concrete, 24,0000 tons of reinforcement steel and 5,500 tons of mechanical equipment will be required to build the concrete structure. In addition about 53,400 meters of heating conduits will be installed in the concrete tank walls and floor to control the temperature imposed by the LNG storage. On top of the concrete structure, several steel modules with equipment and processing facilities, as well as living quarters for 60 persons, will be installed. All modules will be installed while the structure is in the casting basin in Spain. The concrete structure is huge 180 meters long by 88 meters wide, with a height of about 47 meters. With the topside modules installed, the maximum height of the facility will be about 115 meters to top of the flare tower. When construction, module installation and hookup works are completed in Spain, the plan is to start tow of the terminal to Italy in January 2008 and install it in 29 meters water 28 April 2006 April

16 I betongstrukturen skal det installeres to enorme tanker, hver med et volum på m 3. Her er en skisse av en av tankene. The GBS will accommodate two huge storage tanks, each with a net volume of 125,000 m 3. Here we see an artist impression of one of the tanks. Tauingen av terminalen er planlagt å starte i januar 2008, og terminalen vil bli satt i drift i mai Her er taueruten fra Spania til Italia. The towing of the terminal is planned to start in January 2008, and the terminal will come on stream in May Here we see the towing route from Spain to Italy. Hovedkontraktør for Adriatic LNG Terminal-prosjektet er Aker Kvaerner (AK), mens Snamprogetti er hovedkontraktør for rørledningen. AK har lang erfaring med bygging av betongplattformer i Nordsjøen og også omfattende erfaring med prosjektering av LNG-regassifiseringsanlegg. En betydelig del av terminalprosjektets engineering og såkalte pre-execution aktiviteter foregår i Aker Kvaerners kontorer i Oslo. All prosjektering for betongstrukturen og de to forankringsplattformene i betong blir utført i Oslo. Dekksanlegget blir prosjektert av Aker Kvaerner i Houston,mens LNG-tankene blir prosjektert i Darlington i England av Wessoe Oil and Gas Ltd, en underleverandør til Aker Kvaerner. Aker Kvaerner er også ansvarlig for de marine operasjonene inklusive tauing av anlegget fra Spania til Italia, samt installasjon av anlegget i Italia. Endelig håndterer Aker Kvaerner Oslo de fleste av støttefunksjonene som innkjøp, kontraktsforhold, regnskap, utbetalinger og rapporteringer for alle de europeiske arbeidsstedene som deltar i prosjektet. Et stedlig prosjektteam har arbeidet sammen med Aker Kvaerner i Oslo siden prosjektstarten tidlig i Gruppens primære rolle er å overvåke den tekniske integriteten til prosjekteringsarbeidet, samt styre prosjektets økonomi og koordinere arbeidet med de andre deltakerne i Europa og USA. Gruppens oppgaver omfatter prosjektledelse, prosjektering, myndighetskontakt, marine operasjoner og prosjekt-kontroll. Medarbeiderne fra prosjektteamet kommer fra Edison, depth in the northern part of the Adriatic Sea 17 km to the east of Porto Levante, near Venice. At the same time, the terminal will be hooked up to the already installed 30 pipeline (15 km offshore, 10 km wetlands, 15 km onshore). The terminal is planned to come on stream in May It will receive LNG gas from Qatar s giant North Field which contains 900 trillion cubic feet of gas. Following re-gasification of the LNG on the terminal, the natural gas will be transported in pipelines and distributed within the Italian market. The terminal has capacity to re-gasify approximately 6 million tons of LNG per year. The main contractor for the execution of the Adriatic LNG Terminal Project is Aker Kvaerner while Snamprogetti is the main contractor for the pipeline. AK has extensive experience designing and building concrete platforms in the North Sea, and also in the designing of LNG re-gasification plants. A significant portion of the terminal project engineering and other pre-execution activities take place at Aker Kvaerner s offices in Oslo. All concrete engineering and design for the GBS and the two concrete mooring platforms is undertaken in Oslo. This includes designs for the facility s systems that interface with the concrete GBS, including the soil foundation, LNG tank flooring, insulation, and topsides foundations. Aker Kvaerner Oslo is also responsible for marine operations, including the towing of the completed facility from Spain to Italian waters, and the installation of the facility once it has arrived. Finally, most back office activities procurement, ExxonMobil Development (Houston, Texas), ExxonMobil i Norge (Stavanger og Oslo) og Esso Australia (Melbourne), og teamet har dessuten innleide rådgivere fra Norge, England og Skottland. På topp arbeidet over 175 personer fra Aker Kvaerner og underleverandører i Adriatic LNG Project i Oslo, mens toppbemanning i det stedlige prosjektteamet har vært 15 fulltidsansatte og 5 deltidsansatte. Det spanske selskapet Acciona Infraestructuras, som er en del av Acciona-gruppen, er ansvarlig for bygging av betongstrukturen. Company Site Team, Oslo Adriatic LNG Project Foran f.v. (Front row, from left): Jennifer Jansen (EMDC), Gro Linevik (konsulent/consultant), Hilde Hernaes (konsulent/consultant), Sarah Sheales (Esso Australia), Anton Gjørven (konsulent/consultant). Andre rad f.v. (back row, from left): Martin Sandve (ENAS), Gary Hurst (EMDC), Bjørn-Olaf Andresen (konsulent/consultant), Chuck Mueller (EMDC), Thomas Rivenes (ENAS), Bob Reah (konsulent/ consultant) og/and Rory Glen (konsulent/ consultant). contracting, accounting, invoicing, and reporting for all Europe work sites are handled by AkerKvaerner Oslo. At peak, there were over 175 Aker Kvaerner and subcontractors personnel working on the Adriatic LNG Project in Oslo, while the Company Site Team in Oslo consisted of 15 full time and 5 part time staff. A Company Project site team has resided with Aker Kvaerner in Oslo since the Project work began in early Their primary roles are to oversee the technical integrity of the designs, steward the financial aspects of the Project, and interface with other parts of the Project in Europe, and the US. This team includes project management, engineering, regulatory, marine operations and project controls staff, who hail from Edison, ExxonMobil Development (Houston, Texas), Esso Norway (Stavanger and Oslo), and Esso Australia (Melbourne). The team is augmented with contract advisors from Norway, England, and Scotland. The Spanish company Acciona Infraestructuras, part of the Acciona Group, is responsible for the construction of the concrete structure. 30 April 2006

17 Husfest på Skøyen Tekst Kristin Bang Hoff Fredag 9. desember 2005 var det stor fest på Skøyen. For å markere at en periode med mange endringer avsluttes og se framover mot nyere tider og ny eier av kontoret, ble alle ansatte invitert til Husfest. Atriet var ikke til å kjenne igjen med kafé-bord, tapasbufeer, musikere og masse mennesker. Her var det rikelig anledning til å mingle og snakke med både nåværende og tidligere kolleger. Mange pensjonister benyttet anledningen til å komme. Det ble musikalske innslag fra både eksterne og interne krefter. Gisle Børge Styve stilte med trio og sørget for god stemning. Våre egne Slow Brokers holdt et forrykende show om hjemmekontoristens arbeidsantrekk, og Siri og Kristin tok et tilbakeblikk på våre 16 år i bygget. Terje Valebjørg stod for høytidelighetene og overrakte husets symbolske nøkkel til ny eier. Til slutt var det flotte kunstgevinster og give-aways til alle! Kanskje blir det ikke 16 år til neste husfest... Terje Valebjørg overrekker "Husets nøkkel" til den nye eieren. Terje Valebjørg handed over the Key of the House to the new owner. House Party at Skøyen On Friday, 9 December 2005, there was a big party at Skøyen. To mark the conclusion of a period with many changes and to look forward to new times and a new office owner, all employees were invited to attend a House Party. The atrium had changed beyond recognition with café tables, tapas buffets, musicians, and lots of people. It was an opportune occasion for mingling and talking to current and former colleagues. Many retired people also used the opportunity to take part in this event. There was musical entertainment by both internal and external players. Gisle Børge Styve and his musical trio participated, contributing to creating a merry atmosphere. Our internal group Slow Brokers had a tremendous show about the clothes of home office clerks, while Siri and Kristin gave a flashback about our 16 years in the Skøyen office. Terje Valebjørg was the ceremony master, handing over the symbolic key of the house to the new owner. Finally, there was a draw of nice pieces of art and give-aways to everybody! Maybe there will be a new house party before 16 new years have passed... Atriet var nesten ikke til å kjenne igjen; godt fylt opp med folk, mat, kafébord og musikere. The atrium had changed beyond recognition with café tables, tapas buffet, musicians and lots of people. Gisle Børge Styve trio stod for musikalsk underholdning mens Siri og Kristin styrte showet. Gisle Børge Styve and his musical trio participated while Siri and Kristin managed the show. The Slow Brokers i korrekt hjemmekontorantrekk. The Slow Brokers dressed as home office clerks. Kantina med kokk Randi i spissen stod for bugnende tapasbuffet. The cantineen headed by Randi served a delicious tapas buffet. 32 April 2006 April

18 Tekst Eirik Hauge Historiske tilbakeblikk I forbindelse med salget av bygget på Skøyen, er det foretatt en gjennomgang og kategorisering av bl.a. historiske arkiver før overføring til Forus. Her finnes mye interessant materiale, som også XOMs lesere forhåpentligvis kan ha glede av å lese. Denne gang har vi sakset et par saker fra internmagasinet Esso Nytt for 50 år siden i april 1956: Det bygges... det bygges... Vi bringer her et bilde av nybygget i Munkedamsveien slik som det så ut 10. april i år. Råbygget var da ført opp til 4. etasje. Bildet gir et godt inntrykk av utsikten mot Vika Terrasse, Glitnegården og Slottet som vi vil kunne se fra kontorene på nord/vestsiden. Esso kom Lufthansa-flyet til hjelp på Sola Det første LUFTHANSA-flyet som har landet på norsk jord etter krigen, gikk ned på Sola flyplass ved Stavanger i vinter. Det var et Super Constellation på vei non-stop fra Los Angeles til Hamburg som ble tvunget til å gå ned på Sola fordi det manglet bensin. På Sola flyplass sto en tankbil fra Esso klar til å fylle bensin på kjempeflyet, som var gjenstand for betydelig oppmerksomhet under oppholdet på flyplassen. Historical flashbacks In connection with the sales of the Skøyen office, there has been done some categorizing and other work on our historical archives prior to the archives being moved to Forus. These files contain a lot of exciting material, which we think might be of interest to our readers. This time we bring you two small items which we picked from the April 1956 issue of our internal magazine Esso Nytt: Construction is ongoing We bring you a picture of the newbuilding at Munkedamsveien as of 10 April this year (1956). The frame of the building had then reached the fourth floor. The picture gives a good impression of the view on Vika Terrasse, the Glitne building and the Royal Castle, seen in the background on the right. Tekst Kirsten Kilimanjaro ikke akkurat noen vanlig pensjonisttur Tormod Pettersen, tidligere blant annet flåtesjef og havnesjef på Slagen, og nå 70 år, nådde toppen av Kilimanjaro 31. januar. I den anledning har han sendt oss noen ord om Tanzaniaturen og hva som eventuelt kan vente og friste i pensjonisttilværelsen om ikke før... Turen startet med en spennede fotosafari i Ngorongoro-krateret med dyr og en svært interessant Masai-stamme som riktignok holdt til på utsiden av krateret, men fikk benytte vannhullene i krateret til sine husdyr. Vandringen til toppen av Kilimanjaro tok til sammen 5 døgn, 3 dager pluss mesteparten av en natt opp, 2 døgn ned. Gruppen som Tormod var med i, var på 14 personer. 29 bærere tok hånd om og tilberedte all mat de trengte på turen samt at de bar den tyngste bagasjen. Noen av bærerne var også med opp til toppen som eskorte. Selv måtte alle bære det de trengte av vann underveis, niste, klesskift og regntøy. Vi startet på 1900 moh og de av oss som kom opp, endte på Uhuru Peak på 5895 moh. Det vil si ca meter opp og tilsvarende ned til sammen ca. 9 mil å gå. Da gikk vi først gjennom tett regnskog, videre gjennom natur med gradvis avtagende vekster til det bare gjenstod stein og fjell, men med et panorama som overgikk det meste jeg har opplevd (se bilde). På turen opp, som gikk i et svært sakte Kilimanjaro not just any ordinary senior citizen trip Tormod Pettersen, previously i.a. fleet manager and harbour master at Slagen, and now 70 years old, reached the top of Kilimanjaro on 31 January. In that connection he has sent us a few words about the Tanzania trip and what possibly may be expected and tempting in a senior citizen way of life if not before... The trip started with an exciting photo safari in the Ngorongoro crater with 30,000 animals and a very interesting Masai-tribe which lived on the outside of the crater, but used the water holes in the crater for their domestic animals. Bildet ble tatt av en påpasselig fotograf foran kontrolltårnet på Sola flyplass idet Esso-bilen fylte brennstoff i oljetankene til Constellation-maskinen. Takket være rask service fra Esso kunne Lufthansa- flyet gå på vingene etter få minutter. Esso comes to the rescue of a Lufthansa aircraft at Sola The first Lufthansa plane to touch Norwegian soil after the war, landed at Sola airport near Stavanger this winter. It was a Super Constellation aircraft on a non-stop flight from Los Angeles to Hamburg which was forced to land due to lack of fuel. At Sola airport a tank truck from Esso stood ready to refuel this giant aircraft which received considerable attention from on-lookers during its short stay at the airport. Tormod Pettersen, 70 år og Kilimanjaro-bestiger. Tormod Pettersen, age 70 and Kilimanjaro climber. The picture was taken by an attentive photographer in front of the control tower at Sola airport as the Esso truck was refuelling the Constellation machine. Thanks to a speedy service by Esso, the Lufthansa aircraft was airborne a few minutes after it had landed. 34 April 2006

19 tempo for at vi ikke skulle bli utslitt for tidlig og samtidig kunne tilpasse oss en stadig tynnere luft, opplevde vi både pent vær, vind, regn, sludd og torden. Det vakte berettiget oppsikt at ingen av oss fikk hodepine og at vi var en well senior group alle rundt 70 år. Etter en siste soveperide på ca. 5 timer, fikk vi i oss noe kjeks og godt med vann. Deretter startet vi så på siste etappe opp til toppen kl Vi gikk i stummende mørke på en sti bare opplyst av våre hodelykter og en tindrende stjernehimmel. Jeg har aldri sett himmelen så full av stjerner. Det var lite vind, men kaldt. Etter hvert ble det meget bratt og stien gikk i sikk-sakk. 20 m fra kraterkanten, ca. kl tok vi en hvil i god form og ved godt mot. Solen var i ferd med å komme opp over horisonten. Jeg oppdaget da at vi bare var 6 igjen inklusive reiselederen, av de 14 som forsøkte seg på siste etappe. De andre hadde snudd underveis. Da jeg reiste meg for å fortsette de 20 m opp til Gillmans point 5695 moh. var jeg plutselig tung som bly. Resten av turen den dagen ble en slitsom affære. Men 1,5 t etter dette var vi endelig ved reisens mål; Uhuru Peak 5895 moh. (Den grimasen dere ser på bildet på forrige side er resultatet av et forsøk på å få fram et triumferende smil.) Er man vant til å gå i fjellet med oppakning, er i rimelig god form, har brukbar kondisjon og ikke er overvektig, har man alle The hike to the top of Kilimanjaro took altogether 5 days, 3 days plus most of a night up, and 2 days down. Tormod s group consisted of 14 persons. 29 porters took care of and prepared all the food they needed on the trip and also carried the heaviest luggage. Some of the porters also joined in as escort to the top. The tourists themselves had to carry the water they needed on the way, travelling provisions, change of clothes and rain gear. We started at 1900 meter above sea level and those of us who managed to climb to the top reached Uhuru Peak at 5895 meter. That is about 4000 meter up and the identical distance down altogether about 90 kilometers of walking. The trip started by walking through thick rain forest, then through a scenery with gradually fewer plants until only rocks and mountains remained, but with a panorama exceeding most of what I have experienced. (See picture). On the trip up we walked very slowly not to be exhausted too early, and at the same time we could adjust to an increasingly thinner air. We experienced both nice weather, wind, rain, sleet and thunder. It attracted justified attention that none of us got a headache and that we were a well senior group all about 70 years old. After a final sleeping period of about 5 hours, we ate some biscuits and drank a lot of water. We then started on the Turen opp til Kilimanjaro gikk først gjennom tett regnskog, videre gjennom natur med gradvis avtagende vekster til det bare gjenstod stein og fjell, men med en fantastisk panoramautsikt. The hike started through thick rain forest, then through a scenery with gradually fewer plants until only rocks and mountains remained, but with a fantastic panorama view. Siste overnattingssted Tormod hvilte med Mount Kilimanjaro ruvende langt oppe under skyene. The last place Tormod rested with Mount Kilimanjaro looming far away under the clouds. muligheter til å få en fin tur opp på Kilimanjaro. Eldste mann som har vært der oppe, var 78 år. Også hjerteopererte har vært der. Det finnes grupper hvor alle har kommet opp gjennomsnittlig kommer 80 til 90 % opp (avhengig av kilde). Svært viktig er det at man fra første stund går sakte, drikker godt med vann, får godt med søvn, er riktig kledd både dag og natt og følger reiselederens formaninger. Turen hadde også sine elementer av dramatikk og sterke opplevelser. Imponerende var det å få hilse på to norske ildsjeler på et hospital og se hva de hadde fått til sammen med innfødt sykehuspersonell. Ille var det å se og høre om de som måtte benytte hospitalet, men det er en helt annen fortelling. home leg to the peak at about 0000 hrs. We walked in total darkness on a path just lit up by our headlamps and a sparkling starry sky. It was almost no wind, but cold. Gradually the path became very steep and went zigzag. About 20 meters from the edge of the crater, about 0630 hrs., we rested in good shape and good spirit. The sun was about to rise over the horizon. I then saw that we were only 6 participants left of the 14 who tried walking the last lap, including the travel guide. The others had turned back on the way. When I stood up to continue the 20 meters up to Gillman s point at 5695 meters above sea level, I suddenly felt heavy as lead. The rest of the trip that day was very tiring. But 1.5 hours later we finally reached the goal of our journey; Uhuru Peak 5895 meter high. (The grimace you see on the picture on the previous page is the result of trying to present a triumphant smile). If you are used to climbing the mountains with rucksack, are reasonably fit, and in fairly good condition and not overweighty, you should have every chance of having a nice trip up to the Kilimanjaro. The oldest man who has been on the top was 78 years old. Also persons having undergone heart surgery have been there. There are groups in which everyone has managed to reach the peak on the average 80 to 90% succeed (depending of source). It is very important to start slowly, drink a lot of water, have enough sleep, be properly dressed for both day and night and follow the injunctions from the guide. The trip also had its elements of drama and strong experiences. It was impressive to meet two Norwegian fiery souls at an hospital and see what they had achieved together with native hospital personnel. It was bad to see and hear about those who had to use the hospital, but that is a different story. Reisens mål Kilimanjaro 5895 moh. The goal of the trip Kilimanjaro 5895 meters above sea level. April

20 Transport og Forsyning hedrer mannskap og offiserer på Lista Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: Tekst Anita Lindholm Tankbåten "Lista", som er innleid på "time charter" til Esso Norge AS, har seilt i mer enn 10 år uten rapporterte hendelser. For å markere dette, ble det 25. januar arrangert en tilstelning om bord for mannskap, samt representanter fra rederi og Esso. Som påskjønnelse for det flotte sikkerhetsresultatet, fikk mannskapet overrakt en 42- tommers flatskjerm-tv. "Lista", som eies av A/S J.Ludwig Mowinckels Rederi, går i kystfart langs norskekysten med produkter til våre terminaler, og tankbåten sørger dermed for at bensin og andre oljeprodukter kommer ut til bensinstasjoner og kunder i det ganske land. Dette er en viktig oppgave som til tider kan være utfordrende med de værmessige forhold vi har i Norge, særlig på vinterstid, sa Transport- og Forsyningsdirektør Bjørn Nilsen-Aas under en tale før overrekkelsen av gaven. I talen berømmet han skipets mannskap og offiserer for godt utført arbeid og takket samtidig rederiet for godt samarbeid. Han sa bl.a. at selv om effektivitet og lønnsomhet er viktig, så har Esso ingen viktigere forretningsmål enn sikkerhet for mannskap, skip og last. Han roste også rederiet og ikke minst skipets mannskap for sikker og lytefri drift samt høy effektivitet. Skipets kaptein takket på vegne av offiserer og mannskap, mens direktør Børge Rosenberg fra A/S J. Ludwig Mowinckels rederi takket for gaven på vegne av rederiet. Han fremhevet at så lenge rederi og skip tilfredsstiller Essos krav til teknisk standard og sikkerhet, er samarbeidet lett. Han takket videre for et godt samarbeid i årene som har gått og håpet på fortsatt godt samarbeid for fremtiden. Supply and Transportation honours crews and officers on the "Lista". The tanker "Lista", which operates for Esso Norge AS on a time charter, has sailed for more than 10 years without any reported incidents. To celebrate this excellent result, a gathering was organized onboard 25 January for crews and representatives of the shipowner and Esso. In appreciation of the great safety performance a 42-inch flat screen TV was handed over to the crew. The "Lista", owned by A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi, operates in the coastal trade carrying products to our terminals along the coast. The tanker thereby ensures the supply of gasoline and other oil products to gas stations and customers all over the country. This can be an exacting task, with the extreme weather conditions that we have in Norway, especially during the winter, Manager of Supply and Transportation, Bjørn Nilsen-Aas, said in his speech before presenting the gift. In his speech he commended the ship s crew and officers for a job well done, and thanked the shipowner for smooth co-operation. He said that even if efficiency and profitability are substantial concerns, Esso has no business goals that take precedence over safety for crew, ship and cargo. He also praised the shipowner and not to forget the crew for safe and flawless operations and a high efficiency. The ship s master expressed his thanks on behalf of his officers and crew, while Managing Director Børge Rosenberg of A/S J. Ludwig Mowinckels Rederi gave thanks for the gift on behalf of the shipowner. He emphasized that as long as shipowner and ship satisfy Esso s requirements to technical standards and safety, co-operation is easy. By way of conclusion he expressed his appreciation for the good working relations that have existed in the past, hoping for continued co-operation in the future. ODD RUNE FLO MANAGER TERRITORIAL WEST DO OSLO FUELS MARKETING RETAIL SALES DEPARTMENT KJERSTI VOLLDAL MARKETING TRAINEE OSLO FUELS MARKETING RETAIL SALES DEPARTMENT KARIN TAUBER GJESDAHL TERRITORIAL MANAGER EAST CO OSLO FUELS MARKETING RETAIL SALES DEPARTMENT OVE ANDREAS LØVIK BUSINESS SUPPORT ADMINISTRATOR OSLO FUELS MARKETING RETAIL SALES DEPARTMENT BJØRN BREKKE TECHNICIAN MAINTENANCE SLAGEN REFINING DEPARTMENT MAINTENANCE DEPARTMENT ROLAND HARB ENGINEER RESERVOIR FORUS PRODUCTION NORTH SEA PRODUCTION SVEIN BERGUM SPECIALIST CATEGORY NORWAY TROND VIGGO DAHLEN TECHNICIAN SHIFT ONSITE SLAGEN REFINING DEPARTMENT PROCESS DEPARTMENT RUNE CHRISTOFFERSEN TECHNICIAN SHIFT A OFFSITE SLAGEN REFINING DEPARTMENT PROCESS DEPARTMENT JOHNNY HAUGSDAL TECH 1/2 MECH FORUS PRODUCTION NORTH SEA PRODUCTION VIGGO HOLT TECH 1-MECH FORUS PRODUCTION NORTH SEA PRODUCTION STIG FOLGERØ ENGINEER MACHINERY FORUS PRODUCTION NORTH SEA PRODUCTION ROGER JOHANNESSEN TECHNICIAN SHIFT D OFFSITE SLAGEN REFINING DEPARTMENT PROCESS DEPARTMENT OSLO FUELS MARKETING RETAIL SALES DEPARTMENT Fra venstre (from left): Anita Lindholm og/and Eigill Manvik (Esso), Kåre Helistø og/and Steinar Buholm (mannskap/crew), Stein Inge Carlsen (kaptein/master), Geir Marthinsen (Esso), Ragnhild Bondal Lie (Esso), Bjørn Nilsen-Aas (Esso), Børge Rosenberg (J. Ludwig Mowinckel) og/and Asbjørn Grini (Vista Management). 38 April 2006

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Arealplanlegging og arealstrategi

Arealplanlegging og arealstrategi Arealplanlegging og arealstrategi FDVU-VERKTØY, AS BUILT DOKUMENTASJON OG BIM NBEF19-20 mai 2011, Britannia Hotel, Trondheim 1 - Classification: Internal 2011-05-19 Arealplanlegging og arealstrategi Fortid

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store?

Smarte hjem konferansen 2015. Kan vi konkurrere med de store? Smarte hjem konferansen 2015 Kan vi konkurrere med de store? Om oss - Etablert 2003 - Utvikler egen HW og SW - Fokus - DIY - Strømsparing #smartehjem Networks for devices connected to the internet (think

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

«Nett for enhver pris»

«Nett for enhver pris» Norges energidager 2015 «Nett for enhver pris» Fri flyt av energi - den femte frihet eller -landeplage? Petter Støa SINTEF Energi Brussel Vi er norske, men skal og må agere i Europa Teknologi for et bedre

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig!

DESEMBER 2010. Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! DESEMBER 2010 Så er det altså tid for å sende ut planene for desember. Tiden går fort men vi er klare for juleforberedelser, og gleder oss veldig! Det viktigste for oss i desember er å ta det med ro! Vi

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet:

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: SIDEMÅL I VIDEREGÅENDE SKOLE Under nasjonsbyggingen var det et behov for å skape oss et eget skriftspråk. Vi fikk utviklet to skriftspråk som begge hadde

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken

Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Sjømannskirkens beredskapsordning Emergency Agreement with Sjømannskirken Når ulykker skjer er det viktig å ha et tilgjengelig nettverk Sjømannskirken har erfaring og omfattende kompetanse på oppfølging

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma

EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma EHF more than invoice En brukerhistorie What, why and how? Asgeir Eliassen EDI Man Visma EHF «Brukerhistorie» Erfaringer og fokusområder This presentation is about EHF in the supply chain (electronic orders)

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Department of Economics Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics Academic contact during examination: Joakim Prestmo Phone: 73 59 83 37 Examination date: 04.12.2015 Examination time (from-to):

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i

Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i Workers of the world, unite? Solidaritet har vært et slagord i fagbevegelsen siden 1848 Fra internasjonalisme til inter nasjonalisme i etterkrigstiden Nasjonsbygging og nasjonalt trepartssamarbeid Konsekvenser

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer