Om følelser og celler. Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om følelser og celler. Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda tje@hivolda.no"

Transkript

1 Om følelser og celler Tor-Johan Ekeland Professor dr.philos. Høgskulen i Volda

2 Vestleg tradisjon: Følelser sett på med mistru Noko vi må passe oss for dei «kjem over oss», rammar oss Følelsar gjer oss til natur Forstyrrer fornufta er fornufta underlegen Ikkje til å stole på som kjelde til kunnskap Følelser høyrer subjektiviteten til, fornufta objektiviteten

3 På den andre sida I diskursar om mental helse heiter det: Viktig å kjenne på følelsane Viktig å snakke om følelsar Viktig å vise følelsar.. og i folkepsykologien ser det ut til at det er «følelsar» som gjer oss til menneske

4 Aristoteles Et vesen uten følelser er ikke noe menneske, snarere et monster Ikkje noko skarpt skilje mellom fornuft og følelsar Følelsar ein viktig føresetnad for det gode liv Følelsar forankra og kultivert i den sosiale relasjon Følelsar som etisk veiviser

5 Følelser betyder alt, for uden dem ville intet have betydning. Væsener uden følelser ville ikke opleve nogen mening med livet, eller for den sags skyld nogen mening med at begå selvmord. Følelser er livets energi. Følelser er det, der binder os sammen (Elster, 1999: 403 i Fineman, 2007)

6 The dealer Descartes: Cogito, ergo sum Ei ontologisk utsegn (ergo sum=eg er) vert basert på eit epistemologisk datum: Cogito (eg tenkjer). res extensa (det som har utstrekning) res cogitans (det som tenker).

7 Modernitetens kunnskapsprosjekt: stemmer kartet med terrenget? Kart = Epistemologi metode Deduksjon Induksjon Terreng = Ontologi Utfordring: å avdekke terrenget og etablere kunnskap som korresponderer Moderniteten Trua på sanninga og metoden Trua på sisteinstansar Trua på avsløringa Trua på framsteget Trua på fridomen

8 Descartes problem Når det subjektive (cogito) er blitt skilt ut fra det objektive, korleis kan det likevel vere eit sikkert utgangspunkt for den empiriske erkjenninga av det objektive?.og svaret strever vi med ennå

9 Fenomenologien Edmund Husserl Krisa i dei europeiske vitskapane og den transendentale fenomenologien Krisa er at vitskapane berre ser kjensgjerningane, men ikkje meiningsaspekta ved tilværet Implikasjon: Ein subjektlaus medisin dvs ein medisin utan «følesar» (Pasienten har ein kropp vs er ein kropp)

10 Den biomedisinske arkitekturen Sykdom kan avgrenses som nomotetiske enheter Enhetene kan reduseres til underliggende patologi og etiologi Biologisk nivå er primært (reduksjonisme) Det kan utvikles spesifikk terapi for spesifikke enheter Diagnose predikerer behandling Implikasjon: sykdom kan studeres uavhengig av den syke personen (modernisert utgåve i evidensbasert medisin) Problem: kulturelle, historiske, subjektive og ideografiske tilhøve fell utanom

11 Objektivitet vs subjektivitet: Objektivitet: Ontologisk objektivitet: det verande slik som det er, konkret som ting uavhengig av menneskets oppdaging av det Kunnskapsteoretisk objektivitet: sakleg, upartisk, nøytral, nøyaktig, intersubjektiv og allmenngyldig Subjektivitet: Ontologisk subjektivitet det som berre eksisterer avhengig av medvit Kunnskapsteoretisk subjektivitet usakleg, partisk, vilkårlig

12 Subjekt eller objekt Det som kan forklarast utanfrå, er objekt og ting. Det som er skapt av eit medvit, må tolkast innanfrå (subjekt) Objektforståing kan rekonstruerast, og det kan finnast ei, rett forståing Subjektforståing er alltid subjektivt prega, og i prinsippet ikkje repeterbar

13 Gamle og nye heltar? Epistemologiske spenninger Sigmund Freud ( ) Den andre Subjektivering Ideografisk Intensjonalitet Emil Kraepelin ( ) Det andre Objektivering Nomotetisk Kausalitet

14 Epistemologiske feil The problem with epistemological errors is that it is difficult to oppose them by experience, because they also govern experience..in the long run epistemological errors will reveal themselves in practice by their systemic and ecological consequences. (Ekeland, 2007 p 5)

15

16 Eksempel på epistemologisk feil OPERATION ICE PICK

17 Desperate somatiske kurer Fall-lem Tredehjul Svingmaskin Korsfestelsesapparat Langbad Malariabehandling Feberterapier Sengeleie Søvnterapi Varme bad Kalde bad Våte pakninger Elektrisk lysbad Defokalisering (kirurgisk fjerning av tenner, mandler, livmorhalser, eggstokker, testikler, galleblære, tykktarm) Brekkmidler Insulinsjok Cardiazolsjokk Anafylaktisk sjokkkur Lobotomi Elektrosjokk Adrenallektomi Kapsulotomi Den biomedisinske psykiatrien bygger på ein epistemologisk feil

18 Objektivering Å redusere subjektet (den andre) til noko objektivert (det andre) inneber å skape avstand til den andre som medmenneske. Når subjektet blir sett som objekt blir det nekta posisjonen som a speaking I og blir stumt. Avstand til den andre som subjekt aukar sjansane for manipulering, kontroll, human engineering og inhumanitet Å vedlikehalde den andre som subjekt (medmenneske) er den viktigaste måten å beskytte osss sjølve mot egne inhumane krefter Implikasjon: etikken må kome før evidensen

19 Korleis skal vi forstå følelsar? Objektontologisk? Subjektontologisk?

20 Under ontogenesen blir erfaringer skrevet inn i kroppen epigenetisk forandring av gen-uttrykk major life events / erfaring,morsomsorg neglekt, traume, misbruk

21 Under fylogenesen blir erfaringer skrevet inn i arten Følelsar Er skrivemåten Et relasjonelt fenomen Grensesnittet omgjevnad biologisk eining Evolusjonært: eit primært kommunikasjonssystem

22 Kommunikasjonsformer Analog: Digital: SLANGE

23 All erfaring er også læring Læringas ulike nivå: Fylogenetisk Ontogenetisk Kulturelt Sosialt - intersubjektivt Subjektivt. følesar er kroppens hukommelse

24 DET SOSIALE DET BIOLOGIS KE Kulturelt nivå Strukturnivå Interpersonlig Dyadisk nivå Mentalt nivå Cortikalt nivå Subcortikalt Organsystem Oppdeling av heilskap for tenking om heilskap Det kliniske systemet Organnivå Cellenivå

25 Smerte "an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage". (IASP)

26 «En kvinne i førtiårene var i økende grad preget av sterke smerter. Smertene var lokalisert i nakke, rygg, underliv, armer og ben. Hun oppsøkte den ene spesialisten etter den andre. Tallrike behandlinger ble oppstartet. Medikamenter, fysioterapi, kiropraktor, akupunktur og andre alternativ ble prøvet. Noen ga forbigående bedring, andre forverring. Situasjonen ble etterhvert desperat. Hun ble også henvist til psykolog uten resultat. Hun fikk innvilget uførepensjon. Til slutt anbefalte hennes gynekolog operasjon. Etterhvert gjennomgikk hun flere operasjoner i underlivet. I brevet fra gynekologen stod det: "Vi har nå fjernet livmoren og eggstokkene. Det kan umulig være mer igjen i underlivet som forårsaker smerte." Kvinnen oppsøkte nå min kollega, en allmennpraktiker. Hun hadde hørt at denne legen var spesielt flink med vanskelige pasienter. Han lyttet. Hun fikk en time noen dager senere, en dag han kunne avsette tid. Han ønsket å sette seg grundig inn i problemene. Etter en lang samtale fulgt av en grundig kroppsundersøkelse, ble min kollega aggressiv. Han merket at det var liten sammenheng mellom hennes beskrivelse og "objektive" tegn til sykdom. Nå ønsket han å avslutte hele samtalen og å be henne finne en annen lege. Det var lite hensiktsmessig å satse så mye tid på en så håpløs pasient. Men han klarte likevel å beholde sin vennlighet. Til slutt stilte han et spørsmål: "Si meg, hva tror du selv er årsaken til dine plager?"

27 Etter en pause svarte pasienten: "Takk for at du er så vennlig. Ingen har tatt seg så mye tid før. Far var alkoholiker. Han mishandlet mor. Mor hadde lite å stille opp med. Jeg var den gangen tenåring. Mor ble mer og mer plaget av hodepine. Far var snillere mot henne når hun var syk. Jeg ble også syk, jeg fikk mye vondt. Når jeg hadde vondt var far og mor snill mot meg og mot hverandre. Jeg har lært meg å være syk fra jeg var liten. Det var eneste måten jeg kunne overleve på.» (Husebø, 1992, s. 230)

28 «The mind and the world jointly make up the mind and the world». Putnam (1981, s. xi):

29

30 Under ontogenesen blir erfaringer skrevet inn i kroppen epigenetisk forandring av gen-uttrykk major life events / erfaring,morsomsorg neglekt, traume, misbruk

31 Praksisproblem Overser erfaringsbasert etiologi Objektiverer subjektivitet (krenkande) God på å behandle sjukdom dårleg på å behandle sjuke mennesker Blind for eiga samfunnsmessige rolle (overbehandling, medikalisering etc) «... - and ignorance of the context happens to be one of our most highly developed cultural values.» (Wilden, 1972, s. 114).

32 the crisis in medicine is worsening, not improving it is not the case that modern medicine is ineffective but rather that it has become depersonalised

33 Formålsrasjonalitetens etikk i vårt moderne samfunn gjør oss til spaltede personer der del er rasjonell, men ufølsom for andres lidelser, mens den andre delen er emosjonell, men ikke rasjonell. Dermed blir de egentlige moralske spørsmål borte. Det ligger derfor i omsorgen en forpliktelse til å reise de grunnleggende moralske spørsmål slik at moralen blir både rasjonell og emosjonell (Martinsen, 1988 s. 17)

34 Den andre eller en av de andre? "Møtet med klienten er alltid møtet med noe ukjent. Å formulere hypoteser og stille diagnoser er å forsøke å inkorporere den andre i din verden og dine kategorier. Dette er dømt til å mislykkes. Det unike andre mennesket kan bare erkjennes ved å lytte og se så åpent som mulig. Forståelsen vokser frem spontant" (Smedslund 1998, s. 1092).

35 Subjektiveringa før objektiveringa.. Vi ber ikke om utskrifter Forklaringer, diagnoser, prosedyrer Vi ber ikke engang om overbevisninger Vi ber om å bli sett av en annen Vi ber om et ansikt (Stein Mehren 1998) Etikken må komme før evidensen

36

37 Skal oppdage psykiske problemer hos spedbarn Forskningsprosjekt skal oppdage psykiske problemer hos spedbarn. - Det er ikke så lett å oppdage, men man kan merke det nesten fra de er nyfødte at de strever med noe og ikke har det optimalt, sier psykolog og spedbarnsforsker Hanne Cecilie Braarud. Blir ikke psykiske problemer hos spedbarn fanget opp tidlig, kan det føre til psykiske lidelser som voksen.

38 - Beskjedenhet kan forebygges Beskjedenhet kan gå over i sosial angstlidelse, som er den tredje mest hyppige psykiatriske lidelsen - etter depresjon og rusproblematikk. - Men det er sånn at sosial angstlidelse i barndom kan føre til rusproblematikk og depresjon i voksen alder. Så det ser ut som beskjedenhet er en forløper til veldig mye, sier Aune. 20 % av alle nyfødte har dette i seg: Hvis du løfter opp seks uker gamle barn foran et ukjent ansikt, så vil en av fem snu seg bort (overraskelsesrefleks).

39 Dei (post)moderne lidingane Eteforstyrringar Angst og depresjon Personlegdomsforstyrringane Relasjonsskadane Sjølvskading Atferdsproblem Stressrelaterte lidingar Muskel-skjelett Kvar kjem dei frå?

40 DSM-redaktør Anything you put in that book, any little change you make, has huge implications not only for psychiatry but for pharmaceutical marketing, research, for the legal system, for who s considered to be normal or not, for who s considered disabled, (Dr. Michael First, professor of psychiatry, editor the fourth edition of DSM) RVTSBergensept2011

41 Allan Frances, tidligere leder av DSM IV-komiteen As chairman of the task force that created the current Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM- IV), which came out in 1994, I learned from painful experience how small changes in the definition of mental disorders can create huge, unintended consequences. (.) Our panel (..) inadvertently contributed to three false "epidemics" - attention deficit disorder, autism and childhood bipolar disorder

42 Normalitet under endring?

43 The empathy deficit Even as they become more connected, young people are caring less about others October 17, 2010 Keith O Brien Share Print Young Americans today live in a world of endless connections and up-to-theminute information on one another, constantly updating friends, loved ones, and total strangers Quiz tomorrow...gotta study! about the minutiae of their young, wired lives. And there are signs that Generation Wi-Fi is also interested in connecting with people, like, face-to-face, in person. The percentage of high school seniors who volunteer has been rising for two decades. But new research suggests that behind all this communication and connectedness, something is missing. The study, conducted by researchers at the University of Michigan Institute for Social Research, found that college students today are 40 percent less empathetic than they were in 1979, with the steepest decline coming in the last 10 years.

44

45 Endring i modal karakter? Fortrengningskulturen Den faste karakteren Internalisering av dygder Sjølvkontroll Lojalitet Mild askese Tvangskarakter light Merkevarekulturen Den fleksible karakteren Omgjengeleg Endringsvillig og nyskapande Resultatorientert Strategisk veremåte Psykopati light

46 Dany-Robert Dufour Ny subjektvitet: Samanbrot av «dei store forteljingane» Fråver av repressive instansar Manglande reiskap for situert identitet Grenselaust (psykotisk) subjektivitet

47 Axel Honnet Sfære Anerkjenningsform oppleving Privat Kjærleik Sjøltillit Sosiale rettar Likeverd Sjølrespekt Fellesskap Særleg unik Sjølverdi

48 Seinmoderne frihetspatologiar Kulturelle ideal Kontinuerlig utvikling av sjølvet Fleksibilitet Omstillingsberedskap Identitetseksperiment Investering i sjølvets potensialer Patologier Depresjon som svar på stagnasjon Angst som unheimlich Umettelig, sjølvsentrert trang til anerkjenning Liding som kommunikasjon Liding som anerkjenning Liding som identitetshavari

49 Det tredje Sosialiseringas grunnskjema: Den eine Den Andre Oppsummert: «Det tredje» er svekt, porøst, ustabilt, nedbygd eller borte «Den andre» er ustabil/varierande/karakterlaus/upåliteleg «Den eine» må intensivere jakta på den andres blikk Problem: Eg utan vi Blir aldri «ferdigsett» Sjølvobjektivering Autoimmune psykiske reaksjonar

50 Instrumentalistisk sjølvpleie Habermas: livsverda blir kolonialisert når alle handlingar blir instrumentelle Kulturen innbyd til ei instrumentell kolonialisering av sjelslivet. Ein objektiviserer sitt eige sjølv for å vera kulturelt salgbar. Å bli sjølvoppteken er ei kulturell plikt

51 The Asclepion medical system medicine was contextual medicine Å rehabilitere legekunsten er ikkje å avvikle den vitskaplege medisinen, men å utvide den

52 Kommunikativ metaperspektiv «A priori it can be argued that all perception and all response, all behavior and all classes of behavior, all learning and all genetics, all neurophysiology and endocrinology, all organization and all evolution - one subject matter - must be regarded as communication in nature, and therefore subject to the great generalization or "laws" which apply to communicative phenomena.» (Bateson, 1972, s. 282)

53 Den profesjonelle relasjonen: Problem Hjelpar Relasjonelt felt Klient Systemverda Kontekst Livsverda

54 Generaliserbar kunnskap dvs det klienten har til felles med andre med same problem; kan skaffast som skjemaviten (monologisk), kroppsobjektet Objektivering Hjelpar Klient Subjetivering Klienten som subjekt, det som er særskilt for dette individet; livsverda; kan skaffast kommunikativt (dialogisk),kroppsubjektet

55 Den hjelpande konteksten Relasjon Likt Empati Forståelse Omsorg Ulikt Innsikt/erkjennelse Innhold

56 The environment as a whole is as much a part of the identity of the organism as anything «internal» to the organism.(...) When we speak of «experience», therefore, we do not mean merely a flow of mental representations. We mean to include bodily experience in all of its richness, and all that goes to make it up - the organism and its nature, the environment and its nature, and our understanding (our way of grasping) their ongoing interaction». (Johnson, 1987, s. 207).

57 Empati I Rogers-tradisjonen definerte Carkhuff omgrepet slik: «..the ability to recognize, sense, and understand the feelings that another person has associated with his behavior and verbal expressions, and to accurately communicate this understanding to him». (Carkhuff, 1971, s. 266) Oslo tje

58 «...medicine will eventually flounder in a sea of irrelevancy unless it learns more of the relations of the body... to the total environment,...the past, and the aspirations of human beings.» (Dubos, 1965)

59 The environment as a whole is as much a part of the identity of the organism as anything «internal» to the organism.(...) When we speak of «experience», therefore, we do not mean merely a flow of mental representations. We mean to include bodily experience in all of its richness, and all that goes to make it up - the organism and its nature, the environment and its nature, and our understanding (our way of grasping) their ongoing interaction». (Johnson, 1987, s. 207).

60

61 Psykologiske mekanismer Trussel erfaring Teikn/ trussel Trusseleval uering Attribusjon Hypotese Muleg handling Fleire teikn Fysiologisk/ emosjonell aktivering Selektiv persepsjon

62 A sign is not material and neither is it mental Sign Object Smoke Fire Interpretant Fear

63 According to Cognitive Semantics Basic emotional metaphores are common to all known languages: 1. positive feelings are always warm 2. happiness is always up 3. important is always big 4. intimacy is always close 5. to understand is always to grasp Body experience is a hidden part of our ideas - scientific or everyday

64 Antonio Damasio: Feelings let us mind the body, attentively, as during an emotional state, or faintly, as during a background state. They let us mind the body live, when they give us perceptual images of the body, or by rebroadcast, when they give us recalled images of the bodystate appropriate to certain circumstances, in as if feelings Descartes error 1994

65 MEANING Semiotics sees meaning as connected to the formation of interpretants in receptive, historical systems (evolutionary or cultural). In a biosemiotic understanding living systems are basically engaged in semiotic interactions, i.e. interpretative processes, and Organic evolution exhibits an inherent tendency toward an increase in semiotic freedom.

66 Semiotic freedom is a measure of the depth of meaning communicated or interpreted by living systems. More semiotic freedom implies a capacity to handle more sophisticated messages Semiotic freedom refers to an activity that is free in the sense of being underdetermined by the constraints of natural lawfulness.

67 Tidsskrift for Den norske legeforening Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 932-5

68

69 Patologi Fastfrosne utålelege følelser Følelser som konflikt Følelse som mangel/deprivasjon

Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi?

Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi? Frå behandling til samhandling Kva slags kunnskap treng vi? HUSK Mot samme mål Sandnes 11 mars 2009 Tor-Johan Professor dr.philos. Høgskulen i Volda Korleis veit vi det vi trur vi veit? Kunnskap:.skapt

Detaljer

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier

Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn og familier MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 5 Eystein Victor Våpenstad Oslo Spontanitet i psykoanalytisk orientert arbeid med barn

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern

Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Ny kunnskap ny praksis Et nytt psykisk helsevern erfarings kompetanse.no 2011:1 1 Tor-Johan Ekeland erfarings kompetanse.no 2011:1 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen

NF-rapport nr. 13/2012. Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid. Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen NF-rapport nr. 13/2012 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid 20 15 Cecilie Høj Anvik Annelin Gustavsen 10 5 Ikke slipp meg! Unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for ILP Masteroppgave2014 30stp Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Hilde Ericsson Forord Denne masteroppgaven på 30 studiepoeng,

Detaljer

Synshemming, embodiment og meningsdannelse

Synshemming, embodiment og meningsdannelse Cecilie Høj Anvik Synshemming, embodiment og meningsdannelse Om bevegelse gjennom landskap av erfaringer Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, oktober 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie

Forord. Trondheim, august 2012. Hanne Elisabeth Sørlie Forord Barnevernet og skilsmissebarnet har hatt en trang fødsel! Jeg startet opp i 2009, og etter en lang pause, avrunder jeg nå arbeidet i 2012. Det har vært en krevende prosess, samtidig som arbeidet

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem

Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem Bjørn Øystein Angel Å flytte hjem igjen etter å ha bodd i fosterhjem - en analyse av barns selvoppfatninger og livshistorier Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, august 2009 Norges

Detaljer

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN

KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN KRITIKKEN AV BEHAVIORISMEN En atferdsanalytiker og en kritiker sine oppfatninger om atferdsanalysens tilnærming til vitenskap Linn Ebeltoft Sparby Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Fagessay Vitenskap og psykologi Folk blir bedre Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Bedring handler om levde liv. Det handler

Detaljer

Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring. Jahn Petter Johnsen

Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring. Jahn Petter Johnsen Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring Jahn Petter Johnsen Avhandling for dr.scient.-graden Institutt for samfunns- og markedsfag Norges

Detaljer

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb

Kvinners behov. Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital. Av Evelyn Dyb Kvinners behov Et tilpasset tilbud til kvinner ved Frelsesarmeens Gatehospital Av Evelyn Dyb 2 Innhold Forord...4 Sammendrag...5 Summary...7 1 Innledning... 10 1.1 Resultater fra evalueringen...10 1.2

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre med dem?

Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre med dem? MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 21 Jan-Vegard Nilsen Oslo Hvorfor kjenner jeg på disse følelsene og hva skal jeg gjøre

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN et aksjonsforskningsprosjekt med utgangspunkt i relasjoner og materialitet Ulrika Oterholm 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Livet etter trafikkulykken

Livet etter trafikkulykken 16 Gjertrud Husøy Høgskolelektor/Ass. Professor LIFE AFTER A TRAFFIC-ACCI- DENT. A PHENOMENOLOGI- CAL STUDY OF STRESS AND COPING OF PERSONS WITH WHIPLASH AFTER A TRAFFIC- ACCIDENT ABSTRACT: Traffic-accidents

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

Med! eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement til straff

Med! eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement til straff Med! eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement til straff av Ann Kristin Eide og Hege Gjertsen NF-rapport nr. 14/2009 ISBN-nr.: 978-82-7321-588-8 ISSN-nr.:

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro

Bergen, mai 2011 Sigrid Nilsen Tro Forord Det daglige arbeidet i Nav handler om å realisere lovens intensjoner og politiske føringer, innenfor gitte rammer, til beste for den enkelte bruker. Skjønnsutøvelse i Nav handler om å veie intensjoner,

Detaljer

Den fenomenale kroppen

Den fenomenale kroppen Fagartikkel Vitenskap og psykologi Finn Skårderud Professor dr. med. Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling Høgskolen i Lillehammer Kontakt finns@online.no Den fenomenale kroppen Anti-Descartes.

Detaljer