Registre. Tilrettelegger: 1 av 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registre. Tilrettelegger: 1 av 25"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 25

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 25

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Selskapets revisorer Opplysninger om utsteder Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre og ledelse Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 25

4 1. Risikofaktorer Agder Energi AS er utsteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene som datterselskapene. Aktivitetene til konsernet Agder Energi medfører ulike typer risiko; markedsrisiko (inkludert pris-, valuta- og renterisiko), motparts-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Risiko styres innenfor mål og rammer som fastsettes av styret og måles og følges opp av Agder Energis enhet for Risiko og kontroll. Risikofaktorer og risikostyring er beskrevet i detalj i årsrapport for 2014, note 28, side (www.ae.no). Markedsrisiko Markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko og renterisiko. Kraftpris Produksjonsportefølje Agder Energis vannkraftproduksjon er utsatt for både pris- og mengderisiko fordi både fremtidig pris og tilsig er ukjent. Produksjonsporteføljen har til hensikt å ivareta vannkraftproduksjonen og risiko i tilknytning til denne. Nettoeksponeringen i porteføljen består av forventet fremtidig produksjon, kjøps- og salgsforpliktelser under langsiktige fysiske kontrakter, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. Omfanget av bilaterale finansielle kontrakter er begrenset. De fysiske salgsforpliktelsene i porteføljen består av kommersielle salgskontrakter, konsesjonskraftforpliktelser samt diverse frikraft- og erstatningskraftavtaler. De kommersielle avtalene har ulik varighet og er avsluttet innen utgangen av Konsernet har avtaler om erstatningskraft som er evigvarende og konsesjonskraftavtalene er også evigvarende. Disse evigvarende avtalene utgjør mindre enn ti prosent av konsernets middelproduksjon. Sluttbrukerportefølje Med sluttbrukervirksomhet menes salg til private konsumenter, offentlig virksomhet og private bedrifter. Det inngås både fysiske og finansielle kontrakter. Fysiske kontrakter leveres hovedsakelig til spotpris, variabel pris eller fast pris. Løpende leveranser av kraft skjer ved innkjøp til spotpris. Flere av de fysiske kontraktene som inngås har en volumfleksibilitet. Nettoeksponeringen i sluttbrukerporteføljene består av de til enhver tid oppdaterte salgsforpliktelser med ulik bindingstid for pris, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. I all hovedsak har de løpetider som ligger innenfor tre år. Sluttbrukervirksomheten eksponeres for kraftprisrisiko når det avtales faste priser med sluttbruker og der endringer i flytende priser må varsles til sluttbrukerne med en viss frist. Når det foreligger slik prisrisiko, sikres priser gjennom inngåelse av finansielle kontrakter på Nasdaq eller internt mot konsernets produksjonsportefølje. Tradingporteføljer Agder Energi har ulike porteføljer for trading som forvaltes uavhengig av selskapets forventede kraftproduksjon. Alle tradingkontraktene vurderes til virkelig verdi. Valutarisiko Agder Energi er utsatt for valutarisiko gjennom produksjonsvirksomheten og sluttbrukervirksomheten. Den vesentligste valutaeksponeringen oppstår i produksjonsvirksomheten som følge av salg av fysisk kraft. Omsetningen på Nord-Pool gjøres opp i euro og i tillegg har Agder Energi inngått langsiktige kraftsalgsavtaler med oppgjør i euro. Ut over dette oppstår valutarisiko som følge av at finansiell handel på Nasdaq OMX også gjøres opp i euro. I sluttbrukervirksomheten skjer innkjøpet av kraft på NordPool og gjøres opp i euro. Det oppstår derfor valutarisiko når det inngås salgsavtaler med kunder til fast pris i norske kroner. Renterisiko Det alt vesentlige av renterisikoen er knyttet til innlånsporteføljen. Konsernet har i tillegg en renteeksponering knyttet til skjermingsrenten i grunnrenteskattregimet og i referanserenten ved fastsettelse av inntektsrammen til nettvirksomheten. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 25

5 Kreditt- og motpartrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en part i en finansiell eller fysisk handel vil påføre den annen part et finansielt tap ved ikke å innfri sine forpliktelser. Agder Energi påtar seg motpartsrisiko ved salg av kraft, distribusjon av kraft (nettleie) og ved salg av andre varer og tjenester. Ved handel med finansielle instrumenter foreligger det også motpartsrisiko. Hoveddelen av inngåtte finansielle kraftkontrakter cleares på Nasdaq. For disse kontraktene antas liten motpartsrisiko. For alle andre inngåtte kraftkontrakter fastsettes rammene mot den enkelte motpart med utgangspunkt i en intern kredittrating. Forsikringsrisiko Agder Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har dekning på 100 mill. kr for tingskader (førsterisiko) på overføringslinjer, men har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er omfattet av personalforsikringer iht. lov om yrkesskadeforsikring og sentralt og lokalt avtaleverk. Likviditetsrisiko Agder Energi påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer, samt ved variasjon i sikkerhetskrav knyttet til finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nasdaq). Agder Energi anses i kapitalmarkedet å ha lav kredittrisiko og har god tilgang til kredittmarkedet. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 25

6 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: EUR: Låntaker/Selskapet/ Agder Energi: Agder Energi konsernet/konsernet: NOK: NVE: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Verdipapirdokument: VPS: Årsrapport 2014: Årsrapport 2013: Euro Agder Energi AS. Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Norges vassdrags- og energidirektorat Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. DNB Bank ASA, DNB Markets. Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2014 slik denne foreligger på Selskapets årsrapport for 2013 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 25

7 3. Ansvarlige 3.1 Personer Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. 3.2 Ansvarserklæring Agder Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, 22. juni 2015 Agder Energi AS Tom Nysted Stein Johnsgård Konsernsjef Finanssjef Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 25

8 4. Selskapets revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: Ernst & Young AS, Gravane 12, 4610 Kristiansand Foretaksregistret: NO MVA Telefon: Link: Ernst & Young er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 25

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Agder Energi AS, det kommersielle navnet er Agder Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Selskapets forretnings- og besøksadresse er Kjøita 18, 4630 Kristiansand, telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble registrert i enhetsregisteret 4. mai Selskapet ble stiftet 14. april Utsteders domisil og juridisk form Agder Energi AS er morselskapet i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Selskapet er underlagt norsk lovgivning, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven Kort om Agder Energi Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vannkraft er en evigvarende naturressurs og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt ansatte, først og fremst i Agder-fylkene, men også flere andre steder i Norge, samt i Sverige, Belgia og Sveits. Hovedkontoret er i Kristiansand. Årlig produserer konsernets 48 hel- og deleide kraftverk rundt 7,9 TWh fornybar energi. Konsernet har betydelige vindkraftinteresser gjennom selskapene Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind), Bjerkreim Vind og Fosen Vind. Disse selskapene har planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, til sammen kilometer linjer og kabler. Selskapet har nettkunder. Markedsselskapet LOS er strømleverandør i til husholdninger og til bedriftsmarkedet. Otera leverer tekniske tjenester til kunder som har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde infrastruktur. Hovedsatsningsområdet er kraftforsyning og fornybar energi. Otera har Norge og Sverige som markedsområde. Agder Energi Varme har fjernvarmeanlegg blant annet i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Morselskapet Agder Energi AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Kristiansand. Selskapet er morselskap i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap og består av staber og sentraliserte fellestjenester. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 25

10 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 25

11 6. Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet 6.1 Hovedvirksomhet Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping: Vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked og forretningsutvikling. Morselskapet, Agder Energi AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen Forretningsområder Vannkraft Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Vannkraft AS. Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 48 hel- eller deleide kraftstasjoner på Aust- og Vest-Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi ca 5 % av Norges samlede energibehov Kraftforvaltning Resultatområdet kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Resultatområdet har også ansvar for konsernets trading-porteføljer. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS. Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg og optimalisering av konsernets produksjonsrelaterte kraftomsetning. Det ble i 2014 produsert GWh (7 738 GWh i 2013), det tredje høyeste volumet siden etableringen av Agder Energi. Volumet omfatter både produksjon i heleide kraftverk, samt Agder Energis del av produksjonen i deleide kraftverk. Middelproduksjonen er på GWh. Gjennomsnittlige spotpriser i Agder Energis prisområde (NO2) var 22,8 øre/kwh i 2014 (29,1 øre/kwh i 2013), en nedgang på 22 % fra Salg av konsesjonskraft og levering av kraft i henhold til enkelte eldre avtaler med industrien skjer til priser som ligger langt under prisen i spotmarkedet. Realiserte verdier på fysiske og finansielle sikringskontrakter medførte at Agder Energi likevel oppnådde en gjennomsnittspris på 28,8 øre/kwh i 2014 (29,0 øre/kwh i 2013) på produsert volum i Resultatområdene omsatte i 2014 for mill. kr (2 596 mill. kr i 2013). Driftsresultatet ble mill. kr mot mill. kr i Økningen skyldes realiserte merverdier fra kraftprissikringen på 531 mill. kr (72 mill kr i 2013). Fallet i spotprisene trekker motsatt vei og medførte at spotverdien av produksjonen falt med 9 % til mill. kr (2 317 mill.kr i 2013) til tross for volumøkningen. Netto realisert valutatap var -47 mill. kr i 2014 (75 mill. kr i 2013). Resultat før skatt ble mill. kr, mot mill. kr i Skattekostnaden ble 717 mill. kr (758 mill. kr i 2013) og resultat etter skatt 824 mill. kr (694 mill. kr i 2013). Nedgangen i skattekostnaden gjelder grunnrentebeskatningen. Redusert spotverdi av produksjonen medfører reduksjon i betalbar grunnrenteskatt. I tillegg kommer redusert kostnad vedrørende utsatt skatt grunnrente. Det er investert for 538 mill. kr (777 mill. kr i 2013) i 2014, hvorav 345 mill. kr (535 mill. kr i 2013) gjelder nyinvesteringer. Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk og Iveland 2 utgjør hoveddelen av nyinvesteringene. Førstnevnte ble offisielt åpnet i oktober og Iveland 2 forventes å bli satt i prøvedrift i 2. kvartal Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 25

12 Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning hadde driftsinntekter i første kvartal 2015 på 809 mill. kr (844 mill. kr i første kvartal 2014) og fikk et driftsresultat på 494 mill. kr (564 mill. kr). Resultat før skatt ble 474 mill. kr (531 mill. kr). Vannkraftproduksjonen var på GWh (2 696 GWh). Til tross for en høy vannkraftproduksjon i kvartalet, er ressurssituasjonen fortsatt vesentlig bedre enn normalt. I prisområde NO2 var fyllingsgraden om lag 11 % høyere enn gjennomsnittet de siste 10 årene. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i 1. kvartal 2015 var 23,9 øre/kwh (24,9 øre/kwh i første kvartal 2014), en nedgang på 4 % fra året før. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft har medført at konsernets oppnådde priser er høyere enn spotprisene, men lavere enn samme periode i fjor. Skattekostnaden ble 258 mill. kr i første kvartal 2015 (243 mill. kr i første kvartal 2014), og den effektive skattesatsen ble 54,4 % (45,8 %). Høyere produksjon medfører økt betalbar grunnrenteskatt. I tillegg kommer høyere kostnadsestimat knyttet til utsatt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble på 216 mill. kr i første kvartal 2015 (288 mill. kr i første kvartal 2014). Det er i kvartalet investert for 80 mill. kr i første kvartal 2015 (136 mill. kr i første kvartal 2014) i varige driftsmidler. 44 mill. kr (96 mill. kr) gjelder nyinvesteringer og hvor ferdigstillelsen av kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk i fjor er hovedårsaken til nedgangen. Agder Energis kraftproduksjon på 7,8 TWh plasserer selskapet som det fjerde største vannkraftprodusenter i landet (Kilde:Agder Energi). Vannkraftprodusent Årlig middelproduksjon (TWh) Statkraft 42,0 Hydro 10,0 E Co Energi 9,7 Agder Energi 7,8 BKK 6, Nett Resultatområdet skal ivareta samfunnsansvaret knyttet til forsyningsplikt av elektrisk energi. Inntektsrammen settes av myndighetene. Det er effektiv drift kombinert med god forvaltning av strømnettet som er Resultatområdets verdidrivere. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett AS, som har monopol på utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i Agder. Selskapet er en autonom enhet styrt gjennom selskapets generalforsamling og styre. Resultatområdet omsatte for mill. kr i 2014 (1 423 mill. kr i 2013). Driftsresultatet ble 141 mill. kr i 2014 mot 479 mill. kr året før. Nedgangen i driftsresultatet var ventet og skyldes i hovedsak redusert inntektsramme. Inntektsrammen for det enkelte år er avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. I 2013 var inntektsrammen unormalt høy på grunn av ekstraordinært høye kostnader i Inntektsrammen i 2014 var lav som følge av generelt lavere kostnader i nettbransjen i 2012 sammenliknet med Nedgangen i rentenivået påvirker også inntektsrammen negativt. I tillegg medførte kraftig vind, store nedbørsmengder ved inngangen til året og svært mange lynnedslag i sommerhalvåret høyere kostnader for feilretting og ikke levert energi (KILE) enn normalt. KILE utgjør 50 mill. kr som er på nivå med Gjennomsnittlig KILE de siste 10 årene har vært 38 mill. kr. Det er i 2014 investert for 366 mill. kr (429 mill. kr i 2013), hvorav 229 mill. kr (216 mill. kr i 2013) gjelder nyinvesteringer. Nettariffen ble i 2014 redusert med ca. 1 % i distribusjonsnettet. Resultatområdet hadde i 1. kvartal 2015 driftsinntekter på 314 mill. kr (302 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble 59 mill. kr (56 mill. kr). Økningen i inntektene skyldes høyere inntektsramme. Inntektsrammen fastsettes av NVE for det enkelte år og er Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 25

13 avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. Inntektsrammen var lav i 2014 som følge av generelt lavere kostnader i nettbransjen i Nedgangen i rentenivået påvirket også inntektsrammen negativt. I 2015 er inntektsrammen på et mer normalt nivå, selv om rentenivået forventes å holde seg lavt også i I 1. kvartal 2015 er avskrivningene redusert med 6 mill. kr sammenlignet med samme periode i fjor som følge av en revurdering av levetiden på varige driftsmidler. Samtidig har det vært en økning i øvrige driftskostnader. Dette skyldes i sin helhet stormen Nina som i januar medførte feilrettingskostnader og kostnader for ikke levert energi (KILE) på totalt 26 mill. kr. Innen resultatområdet er det i 1. kvartal 2015 investert 76 mill. kr (88 mill. kr i første kvartal 2014), hvorav 56 mill. kr (51 mill. kr) gjelder nyinvesteringer. Nettvirksomheten har en såkalt nettkapital på 3,3 mrd.kr og landets andre største regional- og distribusjonsvirksomhet for kraft. (Kilde:Agder Energi). Nettvirksomhet NVE kapital (mrd.kr) Hafslund 7,1 Agder Energi Nett 3,3 BKK 3,3 Eidsiva 2,8 Skagerak 2, Marked og forretningsutvikling Resultatområdet består av entreprenøren Otera AS, sluttbrukerleverandøren LOS AS, fjernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS. I tillegg inngår konsernets ventureportefølje samt strategiske og finansielle eierposisjoner. Otera AS leverer entreprenørtjenester innen elektrisk infrastruktur. Resultatene skapes gjennom god og effektiv prosjektgjennomføring. LOS AS er strømleverandør i bedriftsmarkedet og kraftleverandør totalt. LOS skaper verdier gjennom marginen selskapet genererer ved salg av strøm kombinert med en kostnadseffektiv driftsmodell. Agder Energi Varme AS leverer fjernvarme og fjernkjøling på Agder. Selskapet skaper verdier gjennom å etablere infrastruktur for å produsere og distribuere vannbåren varme og kjøling til bygg. Produksjonen er basert på spillvarme og fornybare energikilder. Agder Energi Venture AS investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase og skaper verdi gjennom å være en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling. Resultatområdet hadde i 2014 en omsetning på mill. kr (5 450 mill. kr i 2013) og oppnådde et driftsresultat på 127 mill. kr (116 mill. kr i 2013). Strømleverandøren LOS hadde en omsetning på mill. kr i 2014, mot mill. kr i Driftsresultatet ble 110 mill. kr (98 mill. kr i 2013), det høyeste noensinne. Gjennom året leverte LOS et samlet volum på GWh (9 849 GWh i 2013). Volumnedgangen på 12 % skyldes i stor grad høyere temperaturer. Otera hadde i 2014 en omsetning på 899 mill. kr (848 mill. kr i 2013), og driftsresultatet ble 10 mill. kr (5 mill. kr i 2013). Ordrereserve for leveranse i 2015 var 625 mill. kr ved utgangen av I 2. kvartal ble Otera Elektro solgt til Bravida. Selskapet omsatte i 2013 for om lag 500 mill. kr, men har hatt svake resultater de siste par årene. Otera Elektro er presentert som ikke videreført virksomhet og selskapets omsetning og resultat inngår ikke i tallene over. Agder Energi Varme hadde i 2014 en omsetning på 83 mill. kr (90 mill. kr i 2013) og oppnådde et driftsresultat på 7 mill. kr (14 mill.kr i 2013). Levert energi hadde en nedgang på 18 GWh til 118 GWh (136 GWh). Volumnedgangen skyldes det milde været i 2014, mens vekst i antall kunder har bidratt positivt. Selskapet hadde i 2014 høyere positive bidrag fra sikringsaktiviteter på kraft enn året før. Det er investert for 27 mill. kr (52 mill. kr i 2013) i Investeringene vil fremover holde seg på samme nivå som i Konsernet har organisert sine ventureaktiviteter gjennom selskapet Agder Energi Venture. Selskapet har i 2014 ikke foretatt vesentlige realiseringer, men det er gjennomført oppfølgings- og nyinvesteringer. Ventureporteføljens to største investeringer, NEG og NetNordic leverte en samlet omsetning på 490 mill. kr (443 mill. kr i 2013) og Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 25

14 et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 46 mill. kr (44 mill. kr i 2013). Resultatområde marked og forretningsutvikling hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på mill. kr (1 324 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble 23 mill. kr (23 mill. kr). Strømleverandøren LOS hadde en omsetning på 943 mill. kr, mot 998 mill. kr i 1. kvartal Driftsresultatet ble 36 mill. kr (35 mill. kr). I samme periode leverte selskapet et samlet volum på GWh (2 680 GWh). Nedgangen i omsetning skyldes både lavere spotpriser og lavere volum som følge av en mild vinter. Oteras omsetningen utgjorde 185 mill. kr i 1. kvartal 2015 (167 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble - 12 mill. kr (-11 mill. kr). Oteras virksomhet er utsatt for sesongvariasjoner og 1. kvartal er normalt årets svakeste. I tillegg er resultatet i 1. kvartal 2015 belastet med engangseffekter på om lag 4 mill. kr. Agder Energi Varme hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på 31 mill. kr (33 mill. kr i første kvartal 2014) og oppnådde et driftsresultat på 5 mill. kr (8 mill. kr). Levert energi var 47 GWh (48 GWh). Det lave volumet skyldes en mild vinter, mens vekst i antall kunder har bidratt positivt. Selskapet hadde lavere bidrag fra sikringsaktiviteter på kraft enn i samme periode i fjor. Det er investert for 4 mill. kr (4 mill. kr) i første kvartal LOS har en dominerende markedsandel i Agder-fylkene i husholdningssegmentet. Innenfor bedriftsmarkedet (ekskl. kraftkrevende industri) er LOS den største leverandøren med en markedsandel på omkring en femdel.(kilde: Agder Energi). Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 25

15 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Organisasjonsstruktur Agder Energi AS er morselskap i Agder Energi konsernet og består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: Aksjer i datterselskapet og tilknyttede selskaper per Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 25

16 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Agder Energi AS er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene for å betjenee sine forpliktelser. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Datterselskapene inngår i felles konsernkontosystem med Selskapet for å oppnå nettinggevinst og effektiv styring av likviditetsposisjoner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 25

17 8. Fremtidsutsikter Kraftproduksjon Agder Energi har flere store prosjekter som gradvis vil øke konsernets kraftproduksjon og gi rett til elsertifikater. Innen vannkraft har Agder Energi en portefølje av nyinvesteringer, inkludert igangsatte prosjekter på GWh. I tillegg har Agder Energi deleierskap i flere store vindkraftprosjekter der det foreligger rettskraftig konsesjon. Klimautfordringen, teknologiutvikling, et økende fokus på forsyningssikkerhet og behovet for ny økonomisk vekst har initiert store endringsprosesser i de europeiske energimarkedene og innenfor europeisk energipolitikk. Økonomiske støtteordninger og teknologiutvikling driver frem store mengder ikke regulerbar fornybar kraft. Det er en økende usikkerhet om den videre utviklingen i kraft- og elsertifikatprisen. Dette vil ha betydning for hvordan Agder Energi prioriterer sine investeringer fremover. Økt markedsintegrasjon og klimatiltak øker behovet for fleksibel kraft i Europa. EU har et felles mål for fornybar energi på 27 prosent. Det betyr at fornybar energi vil få en økende rolle i den europeiske energiomleggingen frem mot For norsk fornybar energi gir dette både utfordringer og muligheter. Med gode utvekslingsmuligheter kan vi dra nytte av denne utviklingen. Vannregionmyndigheten på Agder, Vest-Agder fylkeskommune, er i ferd med å sluttføre arbeidet med en vannforvaltningsplan for Agder. Miljømålene som fastsettes i denne kan få konsekvenser for kraftverkene. Det arbeides aktivt for å fremme selskapets synspunkter i forbindelse med at miljømål og tiltaksprogram blir fastsatt. Kraftverkene har ikke bare en bedriftsøkonomisk verdi, men representerer store samfunnsmessige verdier i tillegg til at de er av stor betydning for flomberedskapen og forsyningssikkerheten i regionen. Terminprisene på kraft har falt ytterligere i første kvartal 2015 og indikerer lave priser i årene fremover. Konsernets sikringsaktiviteter som bidro vesentlig i 2014, antas å gi mindre bidrag i 2015 og Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en betydelig høyere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi også en høy vannkraftproduksjon i Høyere inntektsramme i Agder Energi Nett forventes å gi selskapet et bedre resultat i 2015 sammenlignet med Nettselskapets inntektsramme og resultater forventes også å øke i årene fremover. 8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntaker etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper for Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 17 av 25

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder.

ÅRSRAPPORT 2014. God kraft. Godt klima. Spiraltromma, som veier 26 tonn, heises på plass i Iveland 2 kraftverk i Iveland i Aust-Agder. ÅRSRAPPORT 4 God kraft. Godt klima. Agder Energi Postboks 63 Lundsiden, 466 Kristiansand Besøksadresse hovedkontor: Kjøita 8, 463 Kristiansand Telefon: 38 6 7 Organisasjonsnummer: NO 98 95 34 Spiraltromma,

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 4. juli 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 36 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall

INNHOLD. Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD Klikk på teksten for å komme til ønsket sidetall Hovedtall 4 Konsernstruktur 8 Her er Agder Energi 9 Kort om Agder Energi 1 Virksomhetsbeskrivelse 11 Viktige begivenheter 12 Konsernsjefens

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010

HoVeDtaLL RESULTAT. Def. 2012 2011 2010 årsrapport 2012 HoVeDtaLL RESULTAT Mill. kr % 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2011 2010 2012 2011 2010 ebitda Driftsresultat årsresultat Driftsmargin egenkapitalavkastning

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 27 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt

Detaljer

REGISTRERINGSDOKUMENT

REGISTRERINGSDOKUMENT REGISTRERINGSDOKUMENT Olav Thon Eiendomsselskap ASA desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: 23 08 00 00 Registreringsdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Lyse Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 19. juni 2007 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 38 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913

FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913 Bjørkelangen, 13. juni 2012

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18.06 2015 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Drammen, 09.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 5 3. Definisjoner... 6 4. Revisorer... 7 5. Opplysninger

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 20.02 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer