Registre. Tilrettelegger: 1 av 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registre. Tilrettelegger: 1 av 25"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 25

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Finanstilsynet har ikke kontrollert og godkjent riktigheten eller fullstendigheten av opplysningene som gis i Registreringsdokumentet. Kontrollen og godkjennelsen knytter seg utelukkende til at utsteder har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste med innholdskrav. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 25

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Selskapets revisorer Opplysninger om utsteder Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre og ledelse Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Dokumentasjonsmateriale Kryssreferanseliste Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 25

4 1. Risikofaktorer Agder Energi AS er utsteder av obligasjonene for konsernet og er derfor eksponert for de samme risikofaktorene som datterselskapene. Aktivitetene til konsernet Agder Energi medfører ulike typer risiko; markedsrisiko (inkludert pris-, valuta- og renterisiko), motparts-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Risiko styres innenfor mål og rammer som fastsettes av styret og måles og følges opp av Agder Energis enhet for Risiko og kontroll. Risikofaktorer og risikostyring er beskrevet i detalj i årsrapport for 2014, note 28, side (www.ae.no). Markedsrisiko Markedsrisiko vil i hovedsak være knyttet til kraftprisrisiko, valutarisiko og renterisiko. Kraftpris Produksjonsportefølje Agder Energis vannkraftproduksjon er utsatt for både pris- og mengderisiko fordi både fremtidig pris og tilsig er ukjent. Produksjonsporteføljen har til hensikt å ivareta vannkraftproduksjonen og risiko i tilknytning til denne. Nettoeksponeringen i porteføljen består av forventet fremtidig produksjon, kjøps- og salgsforpliktelser under langsiktige fysiske kontrakter, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. Omfanget av bilaterale finansielle kontrakter er begrenset. De fysiske salgsforpliktelsene i porteføljen består av kommersielle salgskontrakter, konsesjonskraftforpliktelser samt diverse frikraft- og erstatningskraftavtaler. De kommersielle avtalene har ulik varighet og er avsluttet innen utgangen av Konsernet har avtaler om erstatningskraft som er evigvarende og konsesjonskraftavtalene er også evigvarende. Disse evigvarende avtalene utgjør mindre enn ti prosent av konsernets middelproduksjon. Sluttbrukerportefølje Med sluttbrukervirksomhet menes salg til private konsumenter, offentlig virksomhet og private bedrifter. Det inngås både fysiske og finansielle kontrakter. Fysiske kontrakter leveres hovedsakelig til spotpris, variabel pris eller fast pris. Løpende leveranser av kraft skjer ved innkjøp til spotpris. Flere av de fysiske kontraktene som inngås har en volumfleksibilitet. Nettoeksponeringen i sluttbrukerporteføljene består av de til enhver tid oppdaterte salgsforpliktelser med ulik bindingstid for pris, samt kontrakter på Nasdaq og bilaterale finansielle kontrakter. I all hovedsak har de løpetider som ligger innenfor tre år. Sluttbrukervirksomheten eksponeres for kraftprisrisiko når det avtales faste priser med sluttbruker og der endringer i flytende priser må varsles til sluttbrukerne med en viss frist. Når det foreligger slik prisrisiko, sikres priser gjennom inngåelse av finansielle kontrakter på Nasdaq eller internt mot konsernets produksjonsportefølje. Tradingporteføljer Agder Energi har ulike porteføljer for trading som forvaltes uavhengig av selskapets forventede kraftproduksjon. Alle tradingkontraktene vurderes til virkelig verdi. Valutarisiko Agder Energi er utsatt for valutarisiko gjennom produksjonsvirksomheten og sluttbrukervirksomheten. Den vesentligste valutaeksponeringen oppstår i produksjonsvirksomheten som følge av salg av fysisk kraft. Omsetningen på Nord-Pool gjøres opp i euro og i tillegg har Agder Energi inngått langsiktige kraftsalgsavtaler med oppgjør i euro. Ut over dette oppstår valutarisiko som følge av at finansiell handel på Nasdaq OMX også gjøres opp i euro. I sluttbrukervirksomheten skjer innkjøpet av kraft på NordPool og gjøres opp i euro. Det oppstår derfor valutarisiko når det inngås salgsavtaler med kunder til fast pris i norske kroner. Renterisiko Det alt vesentlige av renterisikoen er knyttet til innlånsporteføljen. Konsernet har i tillegg en renteeksponering knyttet til skjermingsrenten i grunnrenteskattregimet og i referanserenten ved fastsettelse av inntektsrammen til nettvirksomheten. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 25

5 Kreditt- og motpartrisiko Kredittrisiko er risikoen for at en part i en finansiell eller fysisk handel vil påføre den annen part et finansielt tap ved ikke å innfri sine forpliktelser. Agder Energi påtar seg motpartsrisiko ved salg av kraft, distribusjon av kraft (nettleie) og ved salg av andre varer og tjenester. Ved handel med finansielle instrumenter foreligger det også motpartsrisiko. Hoveddelen av inngåtte finansielle kraftkontrakter cleares på Nasdaq. For disse kontraktene antas liten motpartsrisiko. For alle andre inngåtte kraftkontrakter fastsettes rammene mot den enkelte motpart med utgangspunkt i en intern kredittrating. Forsikringsrisiko Agder Energi konsern har en betydelig risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler, tapt produksjon, avbrudd ved overføring av energi og skade på tredjemanns liv og eiendom. Konsernet har dekning på 100 mill. kr for tingskader (førsterisiko) på overføringslinjer, men har ikke forsikringsdekning for avbrudd knyttet til overføring av energi. Øvrige forhold er dekket via konsernets energiforsikring. Det er også tegnet styre- og ansvarsforsikring for konsernet. Konsernets ansatte er omfattet av personalforsikringer iht. lov om yrkesskadeforsikring og sentralt og lokalt avtaleverk. Likviditetsrisiko Agder Energi påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med den kontantstrømmen som eiendelene genererer, samt ved variasjon i sikkerhetskrav knyttet til finansielle kontrakter i terminmarkedet (Nasdaq). Agder Energi anses i kapitalmarkedet å ha lav kredittrisiko og har god tilgang til kredittmarkedet. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 25

6 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: EUR: Låntaker/Selskapet/ Agder Energi: Agder Energi konsernet/konsernet: NOK: NVE: Prospekt: Registreringsdokument: Tilrettelegger: Verdipapirdokument: VPS: Årsrapport 2014: Årsrapport 2013: Euro Agder Energi AS. Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Norges vassdrags- og energidirektorat Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. DNB Bank ASA, DNB Markets. Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som tas opp av Selskapet. Verdipapirsentralen. Selskapets årsrapport for 2014 slik denne foreligger på Selskapets årsrapport for 2013 slik denne foreligger på Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 25

7 3. Ansvarlige 3.1 Personer Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand er ansvarlig for innholdet i dette Registreringsdokumentet. 3.2 Ansvarserklæring Agder Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Kristiansand, 22. juni 2015 Agder Energi AS Tom Nysted Stein Johnsgård Konsernsjef Finanssjef Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 25

8 4. Selskapets revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: Ernst & Young AS, Gravane 12, 4610 Kristiansand Foretaksregistret: NO MVA Telefon: Link: Ernst & Young er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 25

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Agder Energi AS, det kommersielle navnet er Agder Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Selskapets forretnings- og besøksadresse er Kjøita 18, 4630 Kristiansand, telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble registrert i enhetsregisteret 4. mai Selskapet ble stiftet 14. april Utsteders domisil og juridisk form Agder Energi AS er morselskapet i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap. Selskapet er underlagt norsk lovgivning, den mest relevante loven for konsernets virksomhet er Aksjeselskapsloven Kort om Agder Energi Agder Energi foredler og forvalter naturlig, fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vannkraft er en evigvarende naturressurs og er grunnlaget for at Agder Energi gjennom sin virksomhet skaper verdier for eiere, ansatte og samfunnet. For Sørlandet skaper Agder Energi betydelige ringvirkninger gjennom innkjøp av varer og tjenester i regionen, samt årlig utbytte, skatter og avgifter til eierkommunene. Agder Energi eies av de 30 kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding AS (45,5 %). Agder Energi er en betydelig kompetansebedrift og arbeidsgiver. Konsernet har rundt ansatte, først og fremst i Agder-fylkene, men også flere andre steder i Norge, samt i Sverige, Belgia og Sveits. Hovedkontoret er i Kristiansand. Årlig produserer konsernets 48 hel- og deleide kraftverk rundt 7,9 TWh fornybar energi. Konsernet har betydelige vindkraftinteresser gjennom selskapene Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind), Bjerkreim Vind og Fosen Vind. Disse selskapene har planer for bygging av vindparker flere steder i landet. Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for regional- og fordelingsnettet i begge Agder-fylkene, til sammen kilometer linjer og kabler. Selskapet har nettkunder. Markedsselskapet LOS er strømleverandør i til husholdninger og til bedriftsmarkedet. Otera leverer tekniske tjenester til kunder som har ansvaret for å bygge, drifte og vedlikeholde infrastruktur. Hovedsatsningsområdet er kraftforsyning og fornybar energi. Otera har Norge og Sverige som markedsområde. Agder Energi Varme har fjernvarmeanlegg blant annet i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Morselskapet Agder Energi AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Kristiansand. Selskapet er morselskap i Agder Energi konsernet og ivaretar eierrollen i hel- og deleide datterselskap og består av staber og sentraliserte fellestjenester. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 25

10 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 25

11 6. Presentasjon av Agder Energi AS og konsernet 6.1 Hovedvirksomhet Agder Energi er organisert i fire resultatområder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og verdiskaping: Vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked og forretningsutvikling. Morselskapet, Agder Energi AS, består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Resultatområdene og stabsenhetene i morselskapet blir ledet av konserndirektører, som sammen med konsernsjefen utgjør konsernledelsen Forretningsområder Vannkraft Resultatområdet vannkraft har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg. Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Vannkraft AS. Hoveddelen av Agder Energis energiproduksjon kommer fra vannkraft. Dette skjer gjennom 48 hel- eller deleide kraftstasjoner på Aust- og Vest-Agder, samt i sørvestre Telemark. Til sammen produserer vi ca 5 % av Norges samlede energibehov Kraftforvaltning Resultatområdet kraftforvaltning har ansvar for å maksimere resultatet knyttet til konsernets kraftproduksjon. Resultater skapes gjennom fysisk disponering av vannressursene og finansiell styring av markedsrisiko, basert på hydrologi, værdata og markedsinformasjon. Resultatområdet har også ansvar for konsernets trading-porteføljer. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Kraftforvaltning AS, på vegne av Agder Energi Vannkraft AS. Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg og optimalisering av konsernets produksjonsrelaterte kraftomsetning. Det ble i 2014 produsert GWh (7 738 GWh i 2013), det tredje høyeste volumet siden etableringen av Agder Energi. Volumet omfatter både produksjon i heleide kraftverk, samt Agder Energis del av produksjonen i deleide kraftverk. Middelproduksjonen er på GWh. Gjennomsnittlige spotpriser i Agder Energis prisområde (NO2) var 22,8 øre/kwh i 2014 (29,1 øre/kwh i 2013), en nedgang på 22 % fra Salg av konsesjonskraft og levering av kraft i henhold til enkelte eldre avtaler med industrien skjer til priser som ligger langt under prisen i spotmarkedet. Realiserte verdier på fysiske og finansielle sikringskontrakter medførte at Agder Energi likevel oppnådde en gjennomsnittspris på 28,8 øre/kwh i 2014 (29,0 øre/kwh i 2013) på produsert volum i Resultatområdene omsatte i 2014 for mill. kr (2 596 mill. kr i 2013). Driftsresultatet ble mill. kr mot mill. kr i Økningen skyldes realiserte merverdier fra kraftprissikringen på 531 mill. kr (72 mill kr i 2013). Fallet i spotprisene trekker motsatt vei og medførte at spotverdien av produksjonen falt med 9 % til mill. kr (2 317 mill.kr i 2013) til tross for volumøkningen. Netto realisert valutatap var -47 mill. kr i 2014 (75 mill. kr i 2013). Resultat før skatt ble mill. kr, mot mill. kr i Skattekostnaden ble 717 mill. kr (758 mill. kr i 2013) og resultat etter skatt 824 mill. kr (694 mill. kr i 2013). Nedgangen i skattekostnaden gjelder grunnrentebeskatningen. Redusert spotverdi av produksjonen medfører reduksjon i betalbar grunnrenteskatt. I tillegg kommer redusert kostnad vedrørende utsatt skatt grunnrente. Det er investert for 538 mill. kr (777 mill. kr i 2013) i 2014, hvorav 345 mill. kr (535 mill. kr i 2013) gjelder nyinvesteringer. Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk og Iveland 2 utgjør hoveddelen av nyinvesteringene. Førstnevnte ble offisielt åpnet i oktober og Iveland 2 forventes å bli satt i prøvedrift i 2. kvartal Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 25

12 Resultatområdene vannkraft og kraftforvaltning hadde driftsinntekter i første kvartal 2015 på 809 mill. kr (844 mill. kr i første kvartal 2014) og fikk et driftsresultat på 494 mill. kr (564 mill. kr). Resultat før skatt ble 474 mill. kr (531 mill. kr). Vannkraftproduksjonen var på GWh (2 696 GWh). Til tross for en høy vannkraftproduksjon i kvartalet, er ressurssituasjonen fortsatt vesentlig bedre enn normalt. I prisområde NO2 var fyllingsgraden om lag 11 % høyere enn gjennomsnittet de siste 10 årene. Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) i 1. kvartal 2015 var 23,9 øre/kwh (24,9 øre/kwh i første kvartal 2014), en nedgang på 4 % fra året før. Gode bidrag fra konsernets sikringsaktiviteter på kraft har medført at konsernets oppnådde priser er høyere enn spotprisene, men lavere enn samme periode i fjor. Skattekostnaden ble 258 mill. kr i første kvartal 2015 (243 mill. kr i første kvartal 2014), og den effektive skattesatsen ble 54,4 % (45,8 %). Høyere produksjon medfører økt betalbar grunnrenteskatt. I tillegg kommer høyere kostnadsestimat knyttet til utsatt grunnrenteskatt. Resultat etter skatt ble på 216 mill. kr i første kvartal 2015 (288 mill. kr i første kvartal 2014). Det er i kvartalet investert for 80 mill. kr i første kvartal 2015 (136 mill. kr i første kvartal 2014) i varige driftsmidler. 44 mill. kr (96 mill. kr) gjelder nyinvesteringer og hvor ferdigstillelsen av kraftutbyggingsprosjektet Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk i fjor er hovedårsaken til nedgangen. Agder Energis kraftproduksjon på 7,8 TWh plasserer selskapet som det fjerde største vannkraftprodusenter i landet (Kilde:Agder Energi). Vannkraftprodusent Årlig middelproduksjon (TWh) Statkraft 42,0 Hydro 10,0 E Co Energi 9,7 Agder Energi 7,8 BKK 6, Nett Resultatområdet skal ivareta samfunnsansvaret knyttet til forsyningsplikt av elektrisk energi. Inntektsrammen settes av myndighetene. Det er effektiv drift kombinert med god forvaltning av strømnettet som er Resultatområdets verdidrivere. Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett AS, som har monopol på utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet i Agder. Selskapet er en autonom enhet styrt gjennom selskapets generalforsamling og styre. Resultatområdet omsatte for mill. kr i 2014 (1 423 mill. kr i 2013). Driftsresultatet ble 141 mill. kr i 2014 mot 479 mill. kr året før. Nedgangen i driftsresultatet var ventet og skyldes i hovedsak redusert inntektsramme. Inntektsrammen for det enkelte år er avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. I 2013 var inntektsrammen unormalt høy på grunn av ekstraordinært høye kostnader i Inntektsrammen i 2014 var lav som følge av generelt lavere kostnader i nettbransjen i 2012 sammenliknet med Nedgangen i rentenivået påvirker også inntektsrammen negativt. I tillegg medførte kraftig vind, store nedbørsmengder ved inngangen til året og svært mange lynnedslag i sommerhalvåret høyere kostnader for feilretting og ikke levert energi (KILE) enn normalt. KILE utgjør 50 mill. kr som er på nivå med Gjennomsnittlig KILE de siste 10 årene har vært 38 mill. kr. Det er i 2014 investert for 366 mill. kr (429 mill. kr i 2013), hvorav 229 mill. kr (216 mill. kr i 2013) gjelder nyinvesteringer. Nettariffen ble i 2014 redusert med ca. 1 % i distribusjonsnettet. Resultatområdet hadde i 1. kvartal 2015 driftsinntekter på 314 mill. kr (302 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble 59 mill. kr (56 mill. kr). Økningen i inntektene skyldes høyere inntektsramme. Inntektsrammen fastsettes av NVE for det enkelte år og er Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 25

13 avhengig av selskapets egne kostnader og nettbransjens kostnader to år tilbake i tid. Inntektsrammen var lav i 2014 som følge av generelt lavere kostnader i nettbransjen i Nedgangen i rentenivået påvirket også inntektsrammen negativt. I 2015 er inntektsrammen på et mer normalt nivå, selv om rentenivået forventes å holde seg lavt også i I 1. kvartal 2015 er avskrivningene redusert med 6 mill. kr sammenlignet med samme periode i fjor som følge av en revurdering av levetiden på varige driftsmidler. Samtidig har det vært en økning i øvrige driftskostnader. Dette skyldes i sin helhet stormen Nina som i januar medførte feilrettingskostnader og kostnader for ikke levert energi (KILE) på totalt 26 mill. kr. Innen resultatområdet er det i 1. kvartal 2015 investert 76 mill. kr (88 mill. kr i første kvartal 2014), hvorav 56 mill. kr (51 mill. kr) gjelder nyinvesteringer. Nettvirksomheten har en såkalt nettkapital på 3,3 mrd.kr og landets andre største regional- og distribusjonsvirksomhet for kraft. (Kilde:Agder Energi). Nettvirksomhet NVE kapital (mrd.kr) Hafslund 7,1 Agder Energi Nett 3,3 BKK 3,3 Eidsiva 2,8 Skagerak 2, Marked og forretningsutvikling Resultatområdet består av entreprenøren Otera AS, sluttbrukerleverandøren LOS AS, fjernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS. I tillegg inngår konsernets ventureportefølje samt strategiske og finansielle eierposisjoner. Otera AS leverer entreprenørtjenester innen elektrisk infrastruktur. Resultatene skapes gjennom god og effektiv prosjektgjennomføring. LOS AS er strømleverandør i bedriftsmarkedet og kraftleverandør totalt. LOS skaper verdier gjennom marginen selskapet genererer ved salg av strøm kombinert med en kostnadseffektiv driftsmodell. Agder Energi Varme AS leverer fjernvarme og fjernkjøling på Agder. Selskapet skaper verdier gjennom å etablere infrastruktur for å produsere og distribuere vannbåren varme og kjøling til bygg. Produksjonen er basert på spillvarme og fornybare energikilder. Agder Energi Venture AS investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase og skaper verdi gjennom å være en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling. Resultatområdet hadde i 2014 en omsetning på mill. kr (5 450 mill. kr i 2013) og oppnådde et driftsresultat på 127 mill. kr (116 mill. kr i 2013). Strømleverandøren LOS hadde en omsetning på mill. kr i 2014, mot mill. kr i Driftsresultatet ble 110 mill. kr (98 mill. kr i 2013), det høyeste noensinne. Gjennom året leverte LOS et samlet volum på GWh (9 849 GWh i 2013). Volumnedgangen på 12 % skyldes i stor grad høyere temperaturer. Otera hadde i 2014 en omsetning på 899 mill. kr (848 mill. kr i 2013), og driftsresultatet ble 10 mill. kr (5 mill. kr i 2013). Ordrereserve for leveranse i 2015 var 625 mill. kr ved utgangen av I 2. kvartal ble Otera Elektro solgt til Bravida. Selskapet omsatte i 2013 for om lag 500 mill. kr, men har hatt svake resultater de siste par årene. Otera Elektro er presentert som ikke videreført virksomhet og selskapets omsetning og resultat inngår ikke i tallene over. Agder Energi Varme hadde i 2014 en omsetning på 83 mill. kr (90 mill. kr i 2013) og oppnådde et driftsresultat på 7 mill. kr (14 mill.kr i 2013). Levert energi hadde en nedgang på 18 GWh til 118 GWh (136 GWh). Volumnedgangen skyldes det milde været i 2014, mens vekst i antall kunder har bidratt positivt. Selskapet hadde i 2014 høyere positive bidrag fra sikringsaktiviteter på kraft enn året før. Det er investert for 27 mill. kr (52 mill. kr i 2013) i Investeringene vil fremover holde seg på samme nivå som i Konsernet har organisert sine ventureaktiviteter gjennom selskapet Agder Energi Venture. Selskapet har i 2014 ikke foretatt vesentlige realiseringer, men det er gjennomført oppfølgings- og nyinvesteringer. Ventureporteføljens to største investeringer, NEG og NetNordic leverte en samlet omsetning på 490 mill. kr (443 mill. kr i 2013) og Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 25

14 et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 46 mill. kr (44 mill. kr i 2013). Resultatområde marked og forretningsutvikling hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på mill. kr (1 324 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble 23 mill. kr (23 mill. kr). Strømleverandøren LOS hadde en omsetning på 943 mill. kr, mot 998 mill. kr i 1. kvartal Driftsresultatet ble 36 mill. kr (35 mill. kr). I samme periode leverte selskapet et samlet volum på GWh (2 680 GWh). Nedgangen i omsetning skyldes både lavere spotpriser og lavere volum som følge av en mild vinter. Oteras omsetningen utgjorde 185 mill. kr i 1. kvartal 2015 (167 mill. kr i første kvartal 2014). Driftsresultatet ble - 12 mill. kr (-11 mill. kr). Oteras virksomhet er utsatt for sesongvariasjoner og 1. kvartal er normalt årets svakeste. I tillegg er resultatet i 1. kvartal 2015 belastet med engangseffekter på om lag 4 mill. kr. Agder Energi Varme hadde i 1. kvartal 2015 en omsetning på 31 mill. kr (33 mill. kr i første kvartal 2014) og oppnådde et driftsresultat på 5 mill. kr (8 mill. kr). Levert energi var 47 GWh (48 GWh). Det lave volumet skyldes en mild vinter, mens vekst i antall kunder har bidratt positivt. Selskapet hadde lavere bidrag fra sikringsaktiviteter på kraft enn i samme periode i fjor. Det er investert for 4 mill. kr (4 mill. kr) i første kvartal LOS har en dominerende markedsandel i Agder-fylkene i husholdningssegmentet. Innenfor bedriftsmarkedet (ekskl. kraftkrevende industri) er LOS den største leverandøren med en markedsandel på omkring en femdel.(kilde: Agder Energi). Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 25

15 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Organisasjonsstruktur Agder Energi AS er morselskap i Agder Energi konsernet og består av strategiske staber og sentraliserte fellestjenester. Konsernstrukturen fremgår av følgende figur: Aksjer i datterselskapet og tilknyttede selskaper per Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 25

16 7.2 Samspill mellom enheter i konsernet Agder Energi AS er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene for å betjenee sine forpliktelser. Det er ingen restriksjoner på kontantstrøm fra datterselskapene. Datterselskapene inngår i felles konsernkontosystem med Selskapet for å oppnå nettinggevinst og effektiv styring av likviditetsposisjoner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 16 av 25

17 8. Fremtidsutsikter Kraftproduksjon Agder Energi har flere store prosjekter som gradvis vil øke konsernets kraftproduksjon og gi rett til elsertifikater. Innen vannkraft har Agder Energi en portefølje av nyinvesteringer, inkludert igangsatte prosjekter på GWh. I tillegg har Agder Energi deleierskap i flere store vindkraftprosjekter der det foreligger rettskraftig konsesjon. Klimautfordringen, teknologiutvikling, et økende fokus på forsyningssikkerhet og behovet for ny økonomisk vekst har initiert store endringsprosesser i de europeiske energimarkedene og innenfor europeisk energipolitikk. Økonomiske støtteordninger og teknologiutvikling driver frem store mengder ikke regulerbar fornybar kraft. Det er en økende usikkerhet om den videre utviklingen i kraft- og elsertifikatprisen. Dette vil ha betydning for hvordan Agder Energi prioriterer sine investeringer fremover. Økt markedsintegrasjon og klimatiltak øker behovet for fleksibel kraft i Europa. EU har et felles mål for fornybar energi på 27 prosent. Det betyr at fornybar energi vil få en økende rolle i den europeiske energiomleggingen frem mot For norsk fornybar energi gir dette både utfordringer og muligheter. Med gode utvekslingsmuligheter kan vi dra nytte av denne utviklingen. Vannregionmyndigheten på Agder, Vest-Agder fylkeskommune, er i ferd med å sluttføre arbeidet med en vannforvaltningsplan for Agder. Miljømålene som fastsettes i denne kan få konsekvenser for kraftverkene. Det arbeides aktivt for å fremme selskapets synspunkter i forbindelse med at miljømål og tiltaksprogram blir fastsatt. Kraftverkene har ikke bare en bedriftsøkonomisk verdi, men representerer store samfunnsmessige verdier i tillegg til at de er av stor betydning for flomberedskapen og forsyningssikkerheten i regionen. Terminprisene på kraft har falt ytterligere i første kvartal 2015 og indikerer lave priser i årene fremover. Konsernets sikringsaktiviteter som bidro vesentlig i 2014, antas å gi mindre bidrag i 2015 og Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en betydelig høyere ressursbeholdning (vann og snø) enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi også en høy vannkraftproduksjon i Høyere inntektsramme i Agder Energi Nett forventes å gi selskapet et bedre resultat i 2015 sammenlignet med Nettselskapets inntektsramme og resultater forventes også å øke i årene fremover. 8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntaker etter sist offentliggjorte reviderte regnskaper for Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 17 av 25

18 9. Styre og ledelse 9.1 Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Medlemmer Lars Erik Torjussen Styreleder Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Bente Zeline Rist Nestleder Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Lars Petter Maltby Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Leif Atle Beisland Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Steinar Bysveen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Steinar Asbjørnsen Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Siw Linnea Poulsson Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Marit Grimsbo Styremedlem Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Johan Ekeland Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Øyvind Østensen Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Tore Kvarsnes Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Gro Granås Ansattes representant Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand Lars Erik Torjussen (f. 1963), styreleder. Stilling: Administrerende direktør i Noroff AS. Utdannelse: Siviløkonomutdannelse fra Saint Mary s University, Canada. Bente Zeline Rist (f. 1967), nestleder. Stilling: Kommunalsjef Arendal kommune. Utdannelse: Master, offentlig administrasjon og ledelse, HiA, Kristiansand. Siviløkonom, Arizona State University. Lars Petter Maltby (f. 1961) Stilling: Adm.dir. i Saint-Gobain Ceramic Materials AS. Utdannelse: Dr.ing. NTNU. Leif Atle Beisland (f. 1975) Stilling: Førsteamanuensis, Universitetet i Agder. Utdannelse: Doktorgrad/Phd. NHH. Steinar Bysveen (f. 1958) Stilling: Konserndirektør i Statkraft. Utdannelse: Siv.ing., bedriftsøkonom. Steinar Asbjørnsen (f.1969) Stilling: Leder for administrative staber, kraftproduksjon i Statkraft. Utdannelse: Sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Siw Linnea Poulsson (f. 1978) Stilling: Seniorrådgiver, Statkraft Industrial Holding AS Utdannelse: Sivilingeniør NTNU, Høyere avdeling NHH Marit Grimsbo (f. 1972) Stilling: Direktør HR og organisasjon i Statkraft. Utdannelse:Master of Science NTNU. Johan Ekeland (f. 1951) Stilling: Energimontør/ konserntillitsvalgt. Utdannelse: Videregående skole, energimontør. Øyvind Østensen (f. 1958) Stilling: Tilrettelegger i Otera/hovedtillitsvalgt. Utdannelse: Handelsskole og Yrkesskole elektrikerlinje. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 18 av 25

19 Tore Kvarsnes (f. 1975) Stilling: Rådgiver IKT. Utdannelse: Bachelorgrad informatikk NITH Oslo. Gro Granås (f. 1967) Stilling: Avregningskonsulent/ tillitsvalgt. Utdannelse: Cand.mag. IT(NTNU). Tilleggsutdannelse innen ledelse og økonomi. Ledelsen Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Tom Nysted Konsernsjef Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Jan Tønnessen Konserndirektør vannkraft Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Edvard Lauen Konserndirektør kraftforvaltning Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Steffen Syvertsen Konserndirektør marked og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand forretningsutvikling Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand risiko Frank Håland Konserndirektør organisasjon og fellestjenester Agder Energi AS, Kjøita 18,4630 Kristiansand Tom Nysted (f. 1952) Stilling: Konsernsjef. Utdannelse: Ingeniørutdanning og omfattende tilleggsutdanning innen ledelse. Jan Tønnessen (f. 1960) Stilling: Konserndirektør Vannkraft. Utdannelse: Sivilingeniør, Elektronikk og datateknikk Teknisk Kybernetikk. Edvard Lauen (f. 1954) Stilling: Konserndirektør kraftforvaltning. Utdannelse: Sosialøkonom. Steffen Syvertsen (f. 1976) Stilling: Konserndirektør marked og forretningsutvikling. Utdannelse: Siviløkonom NHH, videreutdanning innen corporate finance, statsautorisert revisor. Pernille Kring Gulowsen (f. 1964) Stilling: Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko. Utdannelse: Siviløkonom. Frank Håland (f. 1973) Stilling: Konserndirektør Organisasjon og Fellestjenester. Utdannelse: Krigsskole 1 og 2, samt Stabsskole i Forsvaret. Tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse. 9.2 Styre og ledelse interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt over i punkt 9.1. har overfor Agder Energi AS, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 19 av 25

20 10. Større aksjonærer 10.1 Eierforhold Selskapets aksjekapital består av aksjer hver pålydende 670 kr er A-aksjer og er B- aksjer. Aksjer i aksjeklasse A kan kun eies av aksjonærer som oppfyller betingelsene for å få tidsubegrenset konsesjon til vannfall i henhold til den enhver tid gjeldende konsesjonslovgivning. Aksjer i aksjeklasse B er fritt omsettelige. En avtale mellom Agder Energis eiere inneholder blant annet bestemmelser om forkjøpsrett for eksisterende aksjonærer ved salg av aksjer i selskapet. Videre har de kommunale eierne inngått avtale om samordning av stemmegivning på generalforsamling Selskapet har inngått en avtale om industrielt samarbeid med den største aksjonæren Statkraft Industrial Holding AS. Det foreligger videre aksjonæravtale mellom aksjonærer i selskapet. AKSJONÆRAVTALE Aksjonæravtalen av 26. september 2001 omfatter Statkraft og Agder-kommunene og gjelder rettigheter og forpliktelser i Agder Energi. Aksjonæravtalen regulerer det fremtidige samarbeidet mellom aksjonærene og utgjør en del av et mer omfattende avtaleverk mellom Statkraft og Agder-kommunene i forbindelse med Statkrafts inntreden som aksjoner i Agder Energi. Aksjonæravtalen gjelder foran selskapets vedtekter. Aksjonæravtalen omfatter prinsipper for utdeling av utbytte, sammensetning av bedriftsforsamlingen, styresammensetning og -kompetanse og valgkomité. Dette omfatter også flertallskrav og stemmeplikt. Aksjonæravtalen omfatter i tillegg prinsipper for salg av aksjer dersom Agder-kommunene ønsker å selge aksjer i selskapet. AVTALE OM INDUSTRIELT SAMARBEID Samarbeidsavtalen av 26. september 2001 regulerer det industrielle samarbeidet mellom Agder Energi AS og Statkraft. Samarbeidsavtalen tar for seg målsetninger med samarbeidet mellom Statkraft og Agder Energi, realisering av etablerte planer på avtaletidspunktet, samt form og innhold for samarbeidet. SAMORDNINGSAVTALE Samordningsavtalen av 26. oktober 2001 er inngått mellom Agder-kommunene og har som formål å bidra til regional samordning av kommunenes innflytelse som majoritetsaksjonærer i selskapet. Avtalen berører stemmefellesskap, prinsipper for langsiktig eierskap og dertilhørende samordnet opptreden ved eventuelt salg av aksjer, eksempelvis informasjonsplikt og sanksjoner. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 20 av 25

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23

Registre. Tilrettelegger: 1 av 23 Prospekt for obligasjonslån Agder Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 16. juni 2014 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 23 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 03-2014 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på 5 641 mill. kr mot 6 622 mill. kr i samme periode i 2013 1). Den viktigste årsaken til nedgangen

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Agder Energi AS 13.06.2017 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Selskapets obligasjonslån

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2015

KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 02-2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2015 Agder Energi hadde i 1. halvår et resultat etter skatt på 637 mill. kr (majoritetens andel), mot 362 mill. kr i

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017 Investorpresentasjon Årsrapport 2016 7. april 2017 Agenda Om Agder Energi Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 03-2013 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2013 var 7 782 mill. kr mot 6 876 mill. kr i samme periode i fjor*. Det har vært økning i inntektene innenfor

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11

for åpent Tilretteleggere: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010704414 Prospekt Verdipapirdokument for 4,52 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2029 Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2012 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2012 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2012 var 2 950 mill. kr (3 195 mill. kr) 1. Lavere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01-2017 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2017 Agder Energi fikk i 1. kvartal 2017 et IFRS-resultat etter skatt på 325 mill. kr (majoritetens andel), mot 415

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736580 Prospekt Verdipapirdokument for 3,15 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2030 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger: Utarbeidet i samarbeid med Tilrettelegger

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 02-2017 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2017 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. HALVÅR 2017 Agder Energi fikk i 1. halvår 2017 et IFRS-resultat etter skatt på 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 182 mill.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT 01-2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 1 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2016 Agder Energi fikk i 1. kvartal et IFRSresultat etter skatt på 491 mill. kr (majoritetens andel), mot 461 mill.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 02-2011

KVARTALSRAPPORT 02-2011 KVARTALSRAPPORT 02-2011 HOVEDPUNKTER PR. 2. KVARTAL 2011 Konsernets driftsinntekter var i første halvår 5 824 mill. kr (4 377 mill. kr). Høyere energisalgsinntekter fra sluttbrukervirksomheten er hovedforklaringen

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer