Halvårsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halvårsrapport 2015. For fondene i Pareto Nordic Investments"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 For fondene i Pareto Nordic Investments

2 Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner i Konsernets aktiviteter omfatter verdipapirmegling, rådgivning, forvaltning, forretningsførsel, skipsmegling, forsikringsmegling, prosjektfinansiering og kreditt. Konsernet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stockholm, Malmø, København, Helsingfors, London, Houston, New York, Rio de Janeiro og Singapore. Det første Pareto-selskapet ble stiftet på tampen av Pareto Nordic Investments AS er en del av Pareto-gruppen og forvalter verdipapirfond og mandater for aktiv forvaltning med fokus på selskaper i Norden. Primært investerer vi i aksjer, men også obligasjoner. Vår forvaltning kjennetegnes av store frihetsgrader i våre fond, vekt på absolutt avkastning i stedet for indekser, verdsettelse som den avgjørende faktor i investeringsvalg, samt systematisk og forutsigbar allokering for investorer. I august 2015 fusjonerer selskapet med Pareto Asset Management AS. En kombinasjon av aksjer og obligasjoner gir best avkastning over tid Aksjer i gode selskaper, kjøpt til gunstig pris, gir best avkastning over tid. Imidlertid erkjenner vi at mange investorer ønsker mindre svingninger, og i flere av våre fond har vi derfor adgang til å allokere fra aksjer til obligasjoner og kontanter. Aksjemarkedet kan i lengre perioder være kraftig overvurdert (IT-boblen) eller bli rammet av systemsjokk (Finanskrisen). Det er en lei tendens til at aksjekursene svinger mer enn de reelle verdiene eller lønnsomheten i selskapene. De store svingningene i aksjemarkedet kan tvinge investoren til å ta tap, og da er pengene tapt for alltid. Med verdsettelse som kompass i forvaltningen søker vi å kjøpe mer (ta mer risiko) når frykten er som størst, og å selge (minske risiko) når alle er optimister. Vi ønsker med det å preservere kapitalen i større grad. Systematisk aksjeforvaltning med verdibasert tilnærming Pareto Nordic Investments tar utgangspunkt i empiri fra verdens aksjemarkeder som viser at verdiaksjer normalt gir meravkastning over tid. En verdibasert forvaltningsstil må basere seg på å finne aksjer der kursen undervurderer verdien enten i forhold til bokførte verdier eller i forhold til selskapets lønnsomhet. Vi velger aksjer ut fra gitte seleksjonskriterier og overordnet risikostyring. Til hjelp har vi blant annet utviklet kvantitative verktøy.

3 Halvårsberetning fondene i Pareto Nordic Investments Orientering fra Pareto Nordic Investments AS Pareto Nordic Investments AS (PNI) ble etablert i 1984 og er et heleid datterselskap av Pareto AS. Selskapets virksomhet drives fra Paretos hovedkontor i Oslo. PNI er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. I desember 2014 fikk selskapet konsesjon til forvaltning av alternative investeringsfond. Selskapet forvalter selv ett aksjefond og ett kombinasjonsfond. Forvaltningen og verdifastsettelsen av selskapets eneste rentefond, Omega Likviditet, er satt bort til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. I tillegg utøver selskapet mandater for aktiv forvaltning av fire long/short investeringsselskaper som er registrert i Irland. PNI vil i løpet av august 2015 fusjonere med søsterselskapet Pareto Forvaltning AS, som i denne sammenheng skifter navn til Pareto Asset Management AS. For eksisterende kunder vil ikke endringene ha annen betydning enn et utvidet produkttilbud. Markedsutvikling Aksjemarkedene globalt steg i første halvdel av 2015, til tross for makroøkonomisk uro. Dette var Pareto Nordic Investments AS godt posisjonert for, og de fleste av verdipapirfondene som selskapet forvalter, steg betydelig. Den nordiske aksjeindeksen VINX Benchmark Cap Net steg mer enn globale aksjemarkeder, med 11,0 prosent i norsk valuta, inkludert utbytte fra selskapene. Den norske fondsindeksen OSEFX steg med 8,0 prosent, mens den generelle norske indeksen OSEBX steg 9,2 prosent. Markedene ble i slutten av det første halvåret preget av uro for Hellas og eurosonens gjeldshåndtering, og av frykt for en hard landing i Kina etter at en boble i det lokale aksjemarkedet sprakk. Likevel steg aksjemarkedene globalt, drevet opp spesielt i de første månedene av Sentralbankene i USA, Eurosonen, Japan og England har bidratt ytterligere til å øke pengemengden, med det resultat at statsrenter og inflasjon har falt videre til rekordlave nivåer. Veksten i europeiske økonomier er fortsatt svært lav, mens amerikansk økonomi vokser sterkere. Den amerikanske sentralbanken har redusert sine kvantitative lettelser og indikert at rentene økes når vekst og arbeidsledighet bedres, mens ECB i praksis har innført nullrente og stimuli for å fremdrive økte utlån fra europeiske banker. Kinesisk veksttakt har falt ytterligere, og andre fremvoksende økonomier som Russland og Brasil stagnerer dypere inn i resesjon. Oljeprisen har falt tilbake mot bunnivåene sett i fjor, og råvarepriser generelt har falt til de laveste nivåene siden 2002, målt ved Bloombergs råvare indeks. Kapitalmarkedene har priset inn utsikter til lav vekst i verdensøkonomien, og dermed lav inflasjon og lave renter, i lang tid fremover. Slik har vi i dag en situasjon med historisk lav avkastning på alle former for renteplasseringer. Prisingen av nordiske aksjer på ikke-sykliske mål som Pris til bokførte verdier (2,2 ganger) og Pris til siste 10 års inntjening er kommet opp, men har fortsatt et godt stykke igjen til nivåene sett i 2007 før finanskrisen. I tillegg er gjeldsnivået i selskapene lavere og utbyttenivået til aksjonærer høyere. Selskapene i Norden har overveiende rapportert fortsatt gode resultater, med noen negative effekter i selskaper eksponert til råvaresektorer. Etter vårt syn er nordiske aksjer fortsatt attraktive til dagens verdsettelser og med en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning omkring 15 prosent, spesielt i lys av den svært lave alternativavkastningen i renteplasseringer. Vi observerer til dels overoptimistisk prising i enkelte selskaper innen teknologi, internett og bioteknologi, og i markedet for High Yield obligasjoner, men ikke i aksjer generelt. I USA drives aksjemarkedet opp til høye verdsettelsesnivå av primært helse, konsum og defensive sektorer. I Norge er omsetningsvolumene i aksjer lave relativt til historiske nivå, og både privatpersoner og institusjoner har relativt lave allokeringer til aksjer og aksjefond. Inn i andre halvår av 2015 preges aksjemarkedene av frykt for en hard landing i Kina og av fokus på renteheving i USA. Utviklingen i fondene Aksjefondene og kombinasjonsfondene forvaltet av PNI gav god positiv avkastning i første halvår Pareto Investment Fund (A, med høyest kostnad) gav i første halvår en avkastning på 13,0 prosent, hele 5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen OSEFX. Kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return (A) steg 12,1 prosent i første halvår, også vesentlig bedre enn både OSEFX og nordiske aksjeindekser, selv med en relativt konservativ aksjeandel på 72 prosent. Pengemarkedsfondet Omega Likviditet gav i første halvår en avkastning på 0,8 prosent, mens statssertifikatindeksen ST1X gav 0,5 prosent. Statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det i første halvår samlet ble nettotegnet 30 milliarder kroner i norske verdipapirfond, hvorav netto 15 milliarder i kombinasjonsfond, 31,5 milliarder i rente og obligasjonsfond, mens 17 milliarder gikk netto ut av aksjefond. Utenlandske investorer nettosolgte norskforvaltede aksjefond for 15,5 milliarder kroner. Norske personkunder nettotegnet derimot for 1,7 milliarder netto i aksjefond. Samlet forvaltningskapital i PNI var 5,07 milliarder kroner pr I de norske PNI fondene var forvaltningskapitalen økt til 1,77 milliarder sammenlignet med 1,20 milliarder kroner per , som følge av positiv verdiutvikling og nettotegning. Det ble netto tegnet 447 millioner i PNI-fondene i første halvår I perioden var det ingen ekstraordinært store enkeltinnløsninger som har påvirket andelenes verdiutvikling. Etisk rammeverk Pareto Nordic Investments AS har vedtatt etiske retningslinjer som selskapet legger til grunn for sin forvaltning. PNI søker å ikke investere eller forbli investert i virksomhet det oppfatter som uetisk. Dette innebærer også at PNI i sin forvaltning vil vurdere å ekskludere fra sitt investeringsunivers alle selskaper som ekskluderes av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). PNI søker å investere i selskaper som bidrar til bærekraftig utvikling og har god kvalitet på drift og ledelse. Dette betyr blant annet at selskapene skal ha høy kvalitet på holdninger og handlinger relatert til etiske problemstillinger, samt ha et akseptabelt verdigrunnlag for virksomheten. Selskapene skal utvise god corporate governance og følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Selskapenes informasjonspolitikk skal være åpen og utfyllende

4 PNI vil, så langt det er praktisk gjennomførbart, vurdere selskapenes ledelse og praksis knyttet til menneskerettigheter, barnearbeid, korrupsjon og miljø. Disse forholdene vurderes i lys av de produkter som fremstilles, produksjonsprosess, produksjonssted, kundeforbindelser, eierstruktur og eierinteresser. PNI skiller i sin vurdering mellom uetiske produkter/produksjonsprosesser (virksomhetsområder) og uetisk adferd eller opptreden (handlingsområder). Administrasjonen i PNI rapporterer årlig til styret om hvordan disse retningslinjene følges opp. Risiko ved investering i fond Fondsforvaltning generelt har som mål å skape positiv avkastning for andelseierne over tid. Som fondsinvestor, eller fondssparer, bør man imidlertid ta i betraktning den risiko som er forbundet med investering i verdipapirer. Historisk avkastning eller prognoser er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Den faktiske avkastningen i fondet avhenger blant annet av markedets utvikling, fondets risikoprofil, forvalters dyktighet, samt kostnader ved forvaltning, tegning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Generelt har aksjefond en høyere risiko enn rentefond fordi verdien av de underliggende aksjene i et aksjefond har en tendens til å svinge mer (har høyere volatilitet) enn det som er tilfellet for de underliggende rentebærende papirene i et rentefond. Et kombinasjonsfond som består av både rentebærende papirer og aksjer, vil normalt ligge mellom de to ovennevnte fondstypene hva risikoprofil angår. Klassifisering av risiko på en skala fra 1 til 7 fremkommer av det enkelte fonds nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på forvaltningsselskapets nettsider. Hvert enkelt av fondenes standardavvik (mål for volatilitet eller positive og negative variasjoner i forhold til gjennomsnittlig avkastning) ved utløpet av første halvår 2015 fremgår av de spesifikke sidene for hvert fond i denne halvårsrapporten. Beregnet standardavvik for det enkelte fonds referanseindeks fremgår også på de samme sider, sammen med relativ risiko, som måler forventede avvik fra referanseindeks. Disse risikomålingene er basert på månedlig avkastning de siste fem år. endres som følge av rente- og kursutvikling i de finansielle markedene. PNI vurderer risikoen som høy i aksjefondet Pareto Investment Fund og kombinasjonsfondet Pareto Nordic Return, og moderat i pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Valutarisiko i fondene er ulik. Omega Likviditet investerer utelukkende i verdipapirer som er denominert i norske kroner. PNI anser at fondet ikke har valutarisiko. Pareto Investment Fund investerer i all hovedsak i verdipapirer som er priset i norske kroner. Eksponering mot annen valuta forekommer kortsiktig på en liten andel av fondets kapital. PNI anser derfor fondets valutarisiko som lav. Pareto Nordic Return er eksponert mot verdipapirer priset i utenlandsk valuta. Forvalter har adgang til å gjøre sikringsforretninger for å redusere fondets eksponering mot valuta. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde fondet valutasikringer tilsvarende andelen av obligasjonene priset i utenlandsk valuta. PNI anser derfor valutarisikoen som betydelig. Kredittrisiko for at fondene ikke klarer å inndrive sine fordringer vurderes løpende av forvaltningsselskapet. Kontanter plassert i bank anses å ha lav kredittrisiko. Pengemarkedsfondet har normalt en løpende rentefordring på hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Samlet kredittrisiko i Omega Likviditet anses som moderat. Aksjefond har kortsiktige fordringer fra det tidspunkt en aksje noteres eksklusive utbytte frem til utbetaling er gjennomført. Kredittrisiko for Pareto Investment Fund vurderes som lav. Kombinasjonsfondet har tilsvarende risiko for aksjeandelen av porteføljen. For obligasjonsandelen vil kredittrisikoen normalt være høyere enn for pengemarkedsfondet. PNI anser at Pareto Nordic Return har signifikant kredittrisiko. Likviditetsrisikoen i et verdipapir vurderes både før forvalter kjøper et verdipapir og løpende for alle beholdninger. Ved en eventuell ekstraordinært stor innløsning bør fondet ha mulighet til å selge en tilsvarende andel av alle verdipapirer i porteføljen. PNI baserer seg på rapporterte omsetningstall før et nytt verdipapir blir tatt inn i en portefølje, og anser likviditetsrisikoen som lav såfremt det ikke oppstår eksepsjonelle hendelser i de finansielle markedene. Finansiell risiko Pareto Nordic Investments AS benytter et porteføljesystem som er tilrettelagt for fondsforvaltning. Systemet brukes daglig til overvåkning og styring av risiko i alle forvaltningsmandater. Risiko i fondene blir regulert av det enkelte fonds vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon. Alle fond er eksponert for markedsrisiko. Verdien av porteføljen kan Administrative forhold Alle fondene har Pareto Nordic Investments AS som forretningsfører. DNB Bank ASA er pr depotmottager for aksje- og kombinasjonsfondene. J.P. Morgan Europe Ltd. Oslo Branch er depotmottager for pengemarkedsfondet Omega Likviditet. Verdipapirfondene har ingen egne ansatte, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Styret i forvaltningsselskapet består av fem personer. Nøkkeltall Fond Referanseindeks Andelsklassekapital TNOK Avkastning Pareto Investment Fund A ,0 % 18,1 % 27,3 % 27,3 % -20,7 % 20,2 % Pareto Investment Fund B ,5 % 19,1 % 0,9 % * Pareto Investment Fund C ,7 % 19,6 % 0,9 % * Pareto Nordic Return A Ingen ,1 % 17,8 % 32,2 % 19,1 % -20,2 % 24,3 % Pareto Nordic Return B Ingen ,3 % Pareto Nordic Return C Ingen ,3 % ** Omega Likviditet ,8 % 2,3 % 2,4 % 3,2 % 3,2 % 3,0 % Referanseindekser 1) OSEFX Oslo Exchange Mutual Fund Index 8,0 % 5,7 % 24,2 % 20,6 % -18,8 % 22,3 % 2) ST1X Statsobligasjonsindeks 0,25 års varighet 0,5 % 1,3 % 1,6 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % Pareto Nordic Return måles ikke mot en referanseindeks etter * Avkastning i 2013 fra andelsklassens oppstart ** Avkastning i 2015 fra andelsklassens oppstart

5 Fondenes utvikling i første halvår 2015 forvalters kommentar for det enkelte fond Aksjeandel Pareto Investment Fund Aksjefond Pareto Investment Fund hadde i første halvår en avkastning på 13,0 prosent i andelsklasse A, andelsklasse B gav 13,5 prosent, mens andelsklasse C gav 13,7 prosent. I samme periode steg fondets referanseindeks OSEFX med 8,0 prosent. Blant fondets enkeltposisjoner var Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Protector Forsikring og Avance Gas Holding de største bidragene til meravkastning. Porteføljens mest negative bidrag kom fra innehavet i Odfjell og Norsk Hydro, og mot referanseindeksen, fra undervekter i DNB, Royal Caribbean Cruises og Orkla. Nye selskaper i porteføljen er Avance Gas Holding, Höegh LNG Holdings, Pareto Bank og Europris. Posisjonene i Norwegian Air Shuttle, Protector Forsikring og Austevoll Seafood er økt i perioden. Fondet solgte seg ut av Sparebank 1 Nord-Norge, Storebrand og AKVA Group og reduserte beholdningene i Royal Caribbean Cruises og Yara International. I tillegg kommer en del mindre porteføljejusteringer. Fondets største overvekter mot referanseindeks ved periodens utgang var i Norwegian Air Shuttle, Borregaard, Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian), Avance Gas, Protector Forsikring, Höegh LNG Holdings, Nordic Semiconductor og Selvaag Bolig. Største undervekter mot referanseindeks var i DNB, Statoil, Yara, Telenor og Orkla. -2 % -1 % 0 % 1 % 2 % Avance Gas Holding Ltd Protector Forsikring ASA Norwegian Finans Hold. ASA DNB ASA Royal Caribbean Cruices Ltd Orkla ASA -1 5 % -7.5 % 0 % 7.5 % 1 5 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % Øvrige Pareto Investment Fund Referanseindeks Figur 1: Attribusjon Pareto Investment Fund Aksjeandel PNR OSEFX US-resesjon Omega Likviditet Pengemarkedsfond Første halvdel av 2015 har vært preget av en lett blanding av både gode og dårlige nyheter. På den positive siden ser vi klare bedringer i europeisk økonomi og fortsatt styrke i USA. På den negative siden har mulig GREXIT dominert nyhetsbildet. Det viktigste for Norge har utvilsomt vært konsekvensene av det kraftige fallet i oljeprisen. Norsk økonomi går mer usikre tider i møte. Norges Bank har møtt denne usikkerheten med ytterligere kutt i sentralbankrenten. For tiden er renten 1 % og med forventninger til ytterligere kutt i andre halvår. Pengemarkedsrenter har også falt i perioden. 30. juni var 3 måneders NIBOR rente på 1,3 prosent. Omega Likviditet investerer i all hovedsak i verdipapirer utstedt av gode norske selskaper og banker. Markedet for denne type investeringer har vært relativt stabilt i perioden. Omega Likviditet ga i første halvår en avkastning på 0,77 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,45 prosent. Meravkastningen i fondet er dermed 0,32 prosentpoeng. Per utgangen av første halvår løper fondet med en yield på 1,8 %, har en lav renterisiko på 0,17 år og gjennomsnittlig løpetid i verdipapirene på i underkant av 1,4 år. Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Pareto Nordic Return andelsklasse A steg 12,1 prosent i årets første halvår, andelsklasse B gav 12,3 %, mens andelsklasse C hadde en avkastning på 9,3 % siden oppstart 12. februar i år. Fondet fusjonerte med søsterfondet Pareto Nordic Value 31. desember 2014 og hadde med dette en noe høyere aksjeandel inn i starten på året enn vanlig. Aksjeandelen har deretter blitt redusert til i overkant av 70 % vekt i aksjer og disse har i stor grad stått for avkastningen i perioden. Den øvrige porteføljen som er diversifisert i rentebærende plasseringer har til sammen bidratt ca. 0,7 % av totalavkastningen. Halvårets mest innbringende aksjer var posisjoner i ya Holding (ya Bank), Protector Forsikring, Lundin Petroleum, Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) og Scatec Solar. Fondets dårligste plasseringer i perioden var eierpostene i Odfjell og Royal Caribbean Cruises. ya Holding har hatt en flott utvikling i halvåret med 153 % avkastning inkludert utbytte, etter at selskapet i mars annonserte at det vurderte strategiske alternativer for fremtiden. I august har selskapets eiere vedtatt å selge virksomheten til Resurs Bank AB tilsvarende en kurs på 55 kroner per aksje. Pareto Nordic Return vil dermed få realisert en gevinst på nær 100 % av kostpris, sett bort fra utbytter. Fondets renteportefølje per 30. juni er fordelt med 17 % av fondet i selskapsobligasjoner og 10 % i bank. Obligasjonsporteføljen har en vektet avkastning til forfall på 7,2 % per år med vektet løpetid på drøye tre år. Den er fordelt på 44 rentepapirer fra 38 utstedere og de 10 største motpartene står for til sammen 43 % av renteporteføljen. Figur 2: Historisk aksjeandel Pareto Nordic Return - 5 -

6 Pareto Investment Fund Aksjefond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,80 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 7. Investeringsstrategi Pareto Investment Fund har en aktiv forvaltningsstrategi. Det innebærer at sammensetningen av fondets portefølje vil avvike fra sammensetningen av fondets referanseindeks, som er Oslo Børs Mutual Fund Index. Aktiv andel ved utløpet av juni 2015 var 71 prosent. Fondet har en investeringsfilosofi som bygger på analyser av økonomiske rammebetingelser, bransjespesifikke faktorer og enkeltselskaper. Fondet investerer som hovedregel i aksjer notert på Oslo Børs, men har adgang til å investere til sammen 20 % i unoterte og utenlandske aksjer. Årlig avkastning andelsklasse A 100 % 50 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A , , , ,08 Andelsverdi B , , ,80 Andelsverdi C , , ,81 Innløsningskurs A , , , ,84 Innløsningskurs B , , ,53 Innløsningskurs C , , ,35 Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr % -100 % Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) juni '15 Pareto Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,2 % Pareto Investment Fund Oslo Børs Mutual Fund Index De første 0,2 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 15,30 % Standardavvik referanseindeks 15,25 % Relativ risiko 5,72 % *Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

7 Pareto Investment Fund Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt Energi Avance Gas Holding Ltd BMG Oslo ,17 % Höegh LNG Holdings Ltd BMG Oslo ,26 % Totalt: Energi ,43 % Finansielle tjenester ABG Sundal Collier Holding ASA NO Oslo ,12 % Entra ASA NO Oslo ,31 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,57 % Selvaag Bolig ASA NO Oslo ,50 % Sparebanken Vest NO Oslo ,37 % Totalt: Finansielle tjenester ,87 % Forbruksvarer Europris ASA NO Oslo ,44 % Royal Caribbean Cruises Ltd LR Oslo ,16 % Schibsted ASA ser. A NO Oslo ,47 % Schibsted ASA ser. B NO Oslo ,37 % Totalt: Forbruksvarer ,44 % Forsyningsselskaper Scatec Solar ASA NO Oslo ,85 % Totalt: Forsyningsselskaper ,85 % Industri Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,86 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,68 % Tomra Systems ASA NO Oslo ,82 % Veidekke ASA NO Oslo ,69 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,37 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,04 % Totalt: Industri ,46 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,61 % Cxense ASA NO Oslo ,69 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,98 % REC Silicon ASA NO Oslo ,17 % Totalt: Informasjonsteknologi ,44 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,61 % Bakkafrost P/F FO Oslo ,12 % Marine Harvest ASA NO Oslo ,14 % Totalt: Konsumentvarer ,87 % Materialer Borregaard ASA NO Oslo ,94 % Norsk Hydro ASA NO Oslo ,45 % Yara International ASA NO Oslo ,75 % Totalt: Materialer ,14 % Telekommunikasjon og tjenester Telenor ASA NO Oslo ,96 % Totalt: Telekommunikasjon og tjenester ,96 % Unotert Cxense ASA Warrant A 04/07/2015 NO ,00 % Cxense ASA Warrant B 04/07/2016 NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,70 % Pareto Bank ASA NO ,92 % Troll Forsikring AS NO ,74 % Totalt: Unotert ,35 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,81 % Bankinnskudd ,30 % Andre fordringer 0 0,00 % Gjeld ,11 % Totalt: FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % - 7 -

8 Pareto Nordic Return Kombinasjonsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse per andelsklasse Klasse A: 1,20 % Klasse B: 0,95 % Klasse C: 0,50 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er andelsklassens totale forvaltningskapital, multiplisert med andelsklassens forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 9 og 10. Investeringsstrategi Pareto Nordic Return er et kombinasjonsfond som investerer i aksjer og rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner, i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark og Finland). Aksjeandelen kan variere. Den reflekterer forvalters syn på grunnleggende muligheter og risiko i aksjemarkedet, men representerer ikke et forsøk på å utnytte markedets mange kortsiktige svingninger. Ved utløpet av første halvår 2015 var aksjeandelen 72 % av fondets kapital. Årlig avkastning andelsklasse A 60 % 40 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % 0 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler A Antall utstedte andeler B Antall utstedte andeler C Andelsverdi A , , , ,10 Andelsverdi B , ,90 Andelsverdi C ,33 Innløsningskurs A , , , ,72 Innløsningskurs B , ,67 Innløsningskurs C ,40 Grunnlag for beregning av andelenes verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien fordeles mellom andelsklassene og divideres på antall utstedte andeler per andelsklasse. For innløsningskurs trekkes fondets innløsningskostnad fra andelsverdiene. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning Klasse A: kr Klasse B: kr Klasse C: kr Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning kr ,0 % kr ,5 % kr ,0 % kr ,5 % Innløsning 0,2 % De første 0,2 % av tegning- og innløsningsprovisjon tilfaller alltid fondet. Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider -20 % -40 % juni '15 Akkumulert verdiutvikling andelsklasse A (etter forvaltningsomkostninger) Markedsrisiko andelsklasse A* Standardavvik fond 13,91 % * Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning. Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * Pareto Nordic Return PNR Benchmark * * ** Med virkning fra måles fondet ikke mot en referanseindeks. Historikk vil bli utfaset

9 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS Energi Avance Gas Holding Ltd BMG Oslo ,98 % Lundin Petroleum AB SE Stockholm ,51 % Totalt: Energi ,50 % Finansielle tjenester Danske Bank A/S DK København ,45 % Helgeland Sparebank NO Oslo ,85 % Nordea Bank AB SE Stockholm ,89 % Protector Forsikring ASA NO Oslo ,57 % Totalt: Finansielle tjenester ,77 % Forbruksvarer Autoliv Inc SE Stockholm ,10 % Electrolux AB ser. B SE Stockholm ,64 % Europris ASA NO Oslo ,40 % Kongsberg Automotive ASA NO Oslo ,32 % Modern Times Group AB ser. B SE Stockholm ,45 % Nokian Renkaat OYJ FI Helsinki ,73 % Totalt: Forbruksvarer ,64 % Forsyningsselskaper Scatec Solar ASA NO Oslo ,93 % Totalt: Forsyningsselskaper ,93 % Helsevern Meda AB ser. A SE Stockholm ,79 % Novo Nordisk A/S ser. B DK København ,50 % Pihlajalinna OYJ FI Helsinki ,14 % Totalt: Helsevern ,42 % Industri ABB Ltd CH Stockholm ,60 % AP Møller - Mærsk A/S ser. B DK København ,24 % Cargotec OYJ ser. B FI Helsinki ,99 % Norwegian Air Shuttle ASA NO Oslo ,55 % Odfjell SE ser. B NO Oslo ,97 % Saab AB ser. B SE Stockholm ,50 % Schouw & Co DK København ,56 % Trelleborg AB ser. B SE Stockholm ,71 % Troax Group AB SE Stockholm ,61 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. A NO Oslo ,06 % Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ser. B NO Oslo ,13 % Totalt: Industri ,92 % Informasjonsteknologi Atea ASA NO Oslo ,88 % Nordic Semiconductor ASA NO Oslo ,81 % Totalt: Informasjonsteknologi ,69 % Konsumentvarer Austevoll Seafood ASA NO Oslo ,94 % Carlsberg A/S ser. B DK København ,82 % Grieg Seafood ASA NO Oslo ,48 % Kesko OYJ ser. B FI Helsinki ,34 % Totalt: Konsumentvarer ,58 % Materialer Stora Enso OYJ ser. R FI Helsinki ,67 % Svenska Cellulosa SCA AB ser. B SE Stockholm ,70 % Totalt: Materialer ,38 % Unotert Nordic Capital Partners II AS NO ,00 % Norwegian Finans Holding ASA NO ,84 % Troll Forsikring AS NO ,23 % ya Holding ASA NO ,29 % Totalt: Unotert ,37 % Totalt: AKSJER OG EGENKAPITALBEVIS ,18 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

10 Pareto Nordic Return Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Beholdning Notert Yield Bokført verdi Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Vekt OBLIGASJONER Energi Aker ASA 12/17 FRN C NO Oslo 4,1 % ,18 % Aker ASA 13/18 FRN NO Oslo 4,9 % ,35 % Aker ASA 15/20 FRN NO Oslo 5,3 % ,58 % Boa Offshore AS 13/18 FRN NO ABM 23,1 % ,08 % BW Offshore Ltd 12/17 FRN C NO Oslo 4,8 % ,18 % DOF ASA 12/17 FRN NO Oslo 14,1 % ,11 % DOF Subsea AS 13/18 FRN NO Oslo 11,4 % ,52 % Dolphin Group ASA 12/16 FRN NO Oslo 25,1 % ,10 % Eidesvik Offshore ASA 13/18 FRN NO Oslo 7,8 % ,56 % Electromagnetic Geoservices ASA 13/16 FRN NO Oslo 28,9 % ,10 % Fred Olsen Energy ASA 11/16 FRN NO Oslo 7,0 % ,12 % Golar LNG Partners LP 12/17 FRN NO Oslo 4,8 % ,61 % Höegh LNG Holdings Ltd 12/17 FRN NO Oslo 5,5 % ,61 % Noreco Norway AS 11/18 6.5% NO Unotert 24,1 % ,52 % Prosafe SE 14/19 FRN NO Oslo 5,8 % ,56 % Seadrill Ltd 12/ % USD USG7945EAJ Dublin 12,7 % ,16 % Seadrill Ltd 13/18 FRN NO Oslo 12,4 % ,29 % Ship Finance International Ltd 12/17 FRN NO Oslo 5,9 % ,24 % Teekay Corp 12/15 FRN NO Oslo 4,6 % ,12 % Veritas Petroleum Serv BV 14/19 7% USD NO Oslo 8,4 % ,52 % Totalt: Energi ,48 % Finansielle tjenester Advanzia Bank SA 15/PERP FRN NO Oslo 6,0 % ,58 % Borgestad ASA 14/17 FRN C NO Oslo 7,6 % ,12 % DigiPlex Fet AS 14/19 FRN C NO Oslo 5,3 % ,59 % Kistefos AS 12/15 FRN NO ABM 10,9 % ,35 % Kistefos AS 13/16 FRN NO ABM 13,0 % ,33 % Pioneer Public Properties III AS 14/19 FRN NO Oslo 5,7 % ,59 % Protector Forsikring ASA 12/22 FRN NO ABM 6,5 % ,62 % Totalt: Finansielle tjenester ,18 % Forbruksvarer Color Group AS 10/15 FRN NO ABM 3,2 % ,12 % Lavare Holding AB 14/19 FRN SEK SE Stockholm 4,5 % ,11 % Totalt: Forbruksvarer ,23 % Helsevern Orexo AB 14/18 FRN SEK SE Stockholm 5,1 % ,54 % Totalt: Helsevern ,54 % Industri Klaveness Ship Holding AS 13/18 FRN NO ABM 5,7 % ,36 % Norwegian Air Shuttle ASA 14/17 FRN NO Oslo 5,2 % ,59 % Odfjell SE 12/15 FRN NO Oslo 7,8 % ,12 % Odfjell SE 12/18 FRN NO Oslo 9,6 % ,22 % Scan Global Logistics Holding ApS 15/18 FRN DKK DK Stockholm 6,9 % ,69 % Stolt-Nielsen Ltd 11/16 FRN NO Oslo 3,8 % ,48 % Stolt-Nielsen Ltd 15/20 FRN NO Oslo 5,4 % ,59 % Totalt: Industri ,04 % Informasjonsteknologi Consilium AB 15/20 FRN SEK SE Stockholm 4,1 % ,59 % REC Silicon ASA 11/16 FRN NO Oslo 7,1 % ,12 % StormGeo Holding AS 14/17 FRN NO Oslo 5,3 % ,60 % Totalt: Informasjonsteknologi ,31 % Konsumentvarer Grieg Seafood ASA 12/15 FRN NO Oslo 3,7 % ,36 % Totalt: Konsumentvarer ,36 % Materialer AR Packaging Group AB 13/17 FRN EUR SE Stockholm 4,1 % ,64 % Solør Bioenergi Holding AS 12/17 FRN NO Oslo 9,4 % ,61 % Totalt: Materialer ,24 % Telekommunikasjon GlobalConnect A/S 13/ % DKK NO København 4,6 % ,72 % Totalt: Telekommunikasjon ,72 % Totalt: OBLIGASJONER ,10 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,28 % Bankinnskudd ,67 % Opptjente kupongrenter ,15 % Andre fordringer 0 0,00 % Gjeld ,10 % Totalt: FORVALTNINGSKAPITAL ,00 %

11 Omega Likviditet Pengemarkedsfond Informasjon om fondet Ansatte og revisjon Fondet har ingen ansatte og betaler ikke godtgjørelse til styret eller daglig leder. Godtgjørelse til revisor betales av forvaltningsselskapet. Forvaltningsgodtgjørelse 0,35 % Forvaltningshonorar beregnes på daglig basis i forbindelse med verdivurdering av fondet. Grunnlaget er fondets totale forvaltningskapital, multiplisert med fondets forvaltningshonorar dividert med 365, alternativt 366 i skuddår. Verdipapirportefølje Verdipapirportefølje pr , se halvårsrapportens side 12 og 13. Investeringsstrategi Omega Likviditet er et pengemarkedsfond som investerer i likvide rentebærende papirer med lav rentefølsomhet, utstedt av stat, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og solide industriselskaper. Vektet gjennomsnittlig løpetid på porteføljens verdipapirer skal være maksimalt 1,5 år. Fondets referanseindeks er en statsobligasjonsindeks med durasjon (løpetid) på 0,25 år. Årlig avkastning 10 % 8 % Forvaltningskapital (tall i kr ) Egenkapital (Forvaltningskapital) per % 4 % Andeler og kurser Antall utstedte andeler Andelsverdi 9 932, , , ,24 Innløsningskurs 9 932, , , ,24 2 % 0 % juni '15 Omega Likviditet Grunnlag for beregning av andelens verdi skal være markedsverdien av verdipapirporteføljen tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke forfalte inntekter og verdien av evt. fremførbart underskudd samt fratrukket gjeld og påløpte ikke forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Verdien divideres på antall utstedte andeler. Fra dette trekkes fondets innløsningskostnad. Provisjoner Minste innskudd ved førstegangstegning kr Akkumulert verdiutvikling (etter forvaltningsomkostninger) 300 Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Provisjonssatser ved tegning og innløsning av andeler Tegning 0,0 % Innløsning 0,0 % Fondets fullstendige nøkkelinformasjon, samt prospekt og vedtekter, finnes på forvaltningsselskapets hjemmesider Omega Likviditet Norsk Statsobl.indeks (3 mnd) Markedsrisiko* Standardavvik fond 0,22 % Standardavvik referanseindeks 0,18 % Relativ risiko 0,21 % * Omregnet til årlig basis, basert på siste 5 års avkastning

12 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektiv rente Risikovekt Vekt Finansielle tjenester ABN Amro Bank NV 18/19 FRN (*) XS , ,89 % 20 2,15 % Bank Norwegian AS 14/17 FRN NO , ,80 % 20 0,80 % BN Bank ASA 12/17 FRN NO , ,69 % 20 1,36 % BN Bank ASA 13/16 FRN NO , ,57 % 20 0,53 % Brage Finans AS 14/16 FRN NO , ,81 % 20 0,53 % Brage Finans AS 15/18 FRN NO , ,19 % 20 0,53 % Eiendomskreditt AS 13/16 FRN NO , ,69 % 20 0,81 % Eiendomskreditt AS 14/17 FRN NO , ,81 % 20 1,33 % Eika Boligkreditt AS 13/16 FRN NO , ,66 % 20 0,80 % Entra Eiendom AS 12/15 FRN NO , ,59 % 100 2,67 % Helgeland Sparebank 12/17 FRN NO , ,62 % 20 1,36 % Helgeland Sparebank 13/18 FRN NO , ,77 % 20 0,54 % Klepp Sparebank 13/18 FRN NO , ,81 % 20 1,35 % Klæbu Sparebank 13/16 FRN NO , ,64 % 20 1,34 % Kredittforeningen for Spb FRN CERT NO , ,56 % 20 2,66 % Landkreditt Finans AS 14/17 FRN NO , ,05 % 20 1,33 % LeasePlan Corp NV 12/15 FRN NO , ,60 % 20 0,80 % LeasePlan Corp NV 14/17 FRN (**) XS , ,86 % 20 1,34 % LeasePlan Corp NV 14/19 FRN (**) XS , ,17 % 20 1,33 % Norwegian Property ASA 13/16 FRN NO , ,77 % 100 1,35 % Norwegian Property ASA 13/18 FRN NO , ,97 % 100 0,55 % OBOS-banken AS 15/18 FRN NO , ,75 % 20 2,66 % Olav Thon Eiendom ASA 2.03% CERT NO , ,60 % 100 0,81 % Olav Thon Eiendomsselskap ASA 10/15 FRN NO , ,56 % 100 1,06 % Pareto Bank ASA 14/17 FRN NO , ,87 % 20 1,34 % Pareto Bank ASA FRN CERT NO , ,69 % 20 0,80 % Realkredit Danmark A/S 15/17 FRN COVD (***) NO , ,60 % 10 1,33 % Santander Consumer Bank AS 13/16 FRN NO , ,78 % 20 0,81 % Santander Consumer Bank AS 15/18 FRN NO , ,00 % 20 1,33 % Sektor Portefølje III AS 12/16 FRN NO , ,92 % 100 0,55 % Skandiabanken AB 14/17 FRN NO , ,64 % 20 1,33 % Sparebank 1 Boligkreditt AS 14/16 FRN NO , ,55 % 20 0,80 % Sparebank 1 Nord-Norge 11/16 FRN NO , ,49 % 20 2,14 % Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 12/16 FRN NO , ,58 % 20 0,81 % Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 13/16 FRN NO , ,64 % 20 2,14 % Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg 15/17 FRN NO , ,77 % 20 0,80 % Sparebank 1 SMN 1.40% CERT NO , ,39 % 20 4,00 % Sparebank 1 SMN 12/17 FRN NO , ,60 % 20 0,68 % Sparebanken Møre FRN CERT NO , ,48 % 20 1,33 % Sparebanken Sogn og Fjordane 12/16 FRN NO , ,57 % 20 2,70 % Sparebanken Sør 11/16 FRN NO , ,55 % 20 1,89 % Sparebanken Øst 12/16 FRN NO , ,49 % 20 1,34 % Sparebanken Øst 14/17 FRN NO , ,66 % 20 1,33 % Steen & Strøm AS 13/16 FRN NO , ,74 % 100 0,81 % Storebrand ASA 12/17 FRN NO , ,52 % 20 1,09 % Storebrand Bank ASA 12/17 FRN NO , ,66 % 20 0,27 % Svenska Handelsbanken AB 14/17 FRN NO , ,59 % 20 1,86 % Swedbank Hypotek AB 11/16 FRN NOK (****) XS , ,41 % 10 1,07 % Terra Gruppen AS 12/15 FRN NO , ,62 % 20 0,54 % Thon Holding AS 1.50% CERT NO , ,66 % 100 2,66 % Thon Holding AS 13/16 FRN NO , ,63 % 100 0,54 % Verd Boligkreditt AS 12/16 FRN C COVD NO , ,47 % 10 2,69 % YA Bank AS 15/17 FRN NO , ,35 % 20 1,33 % Totalt: Finansielle tjenester ,30 % Porteføljeoppstilling fortsetter på neste side

13 Omega Likviditet Verdipapirportefølje per fortsetter Selskap ISIN Nominell verdi Markedskurs Bokført verdi Markedsverdi inkl. renter Urealisert gevinst/tap Neste renteregulering Effektivrente Risikovekt Vekt Industri DFDS A/S 13/18 FRN NO , ,72 % 100 1,38 % Fjellinjen AS 15/18 FRN NO , ,60 % 20 2,65 % General Electric Capital Corp. 06/16 FRN (****) XS , ,61 % 50 2,65 % NorgesGruppen ASA 1.72% CERT NO , ,56 % 100 1,60 % NorgesGruppen ASA 1.85% CERT NO , ,52 % 100 0,54 % Nortura SA 1.64% CERT NO , ,72 % 100 1,07 % Schibsted ASA 10/15 FRN NO , ,68 % 100 1,87 % Tele2 AB 12/17 FRN NO , ,84 % 100 1,10 % Wilh. Wilhelmsen ASA 13/18 FRN NO , ,16 % 100 1,08 % Totalt: Industri ,93 % Kommune Aurskog-Høland Kommune 1.32% CERT NO , ,44 % 20 2,21 % Molde Kommune 15/18 FRN NO , ,60 % 20 1,33 % Totalt: Kommune ,54 % Kraftforsyningsselskaper Agder Energi AS 11/16 FRN NO , ,58 % 100 1,07 % Agder Energi AS 14/17 FRN NO , ,67 % 100 1,33 % Hafslund ASA 13/16 FRN NO , ,66 % 100 0,80 % Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 1.8% CERT NO , ,67 % 100 1,33 % Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/17 FRN NO , ,79 % 100 2,13 % Ringeriks Kraft AS 13/16 FRN NO , ,79 % 100 1,34 % Sognekraft AS 14/17 FRN NO , ,89 % 100 0,53 % Sunnfjord Energi AS 15/18 FRN NO , ,03 % 100 0,80 % Tafjord Kraft AS 11/16 FRN NO , ,67 % 100 1,34 % Trønderenergi AS 1.75% CERT NO , ,58 % 100 1,33 % Totalt: Kraftforsyningsselskaper ,99 % Totalt: VERDIPAPIRPORTEFØLJE ,75 % Bankinnskudd ,37 % Andre fordringer 0 0,00 % Gjeld ,12 % Totalt: FORVALTNINGSKAPITAL ,00 % (*) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert på Euronext. (**) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i Luxembourg. (***) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i København. (****) Verdipapiret er utstedt i NOK og notert i London. Øvrige verdipapir er utstedt i NOK og notert eller unotert i Oslo

14 Pareto Nordic Investments AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1724 Vika, NO-0121 Oslo Telefon: E-post: Telefaks:

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments

Halvårsrapport 2014. For fondene i Pareto Nordic Investments Halvårsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske finansmarkedet med totalt 580 ansatte og en omsetning

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2014 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Innhold Første halvår 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Tryg 6 Vekterfond Balansert 7

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.10.16 : 101,47 Effektiv rente* : 1,3 % Porteføljestørrelse : kr. 1,3 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Halvårsrapport. 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene

Halvårsrapport. 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene Halvårsrapport 1. halvår 2010 Orkla Finans fondene Innhold Om Orkla Finans 4 Halvårsberetning for Orkla Finans fondene 5 Makrokommentar for 2010 - Store Vekstforskjeller 6 Fondenes utvikling i 2010 7

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Oktober 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt Gunnar

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Årsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments

Årsrapport For fondene i Pareto Nordic Investments Årsrapport 2014 For fondene i Pareto Nordic Investments Om Pareto Nordic Investments Pareto-gruppen er en ledende og uavhengig aktør i det nordiske finansmarkedet for finansielle tjenester. Selskapet har

Detaljer

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil

Halvårsrapport verdipapirfond Harald Pettersen / Statoil Halvårsrapport verdipapirfond 215 @ Harald Pettersen / Statoil Langsiktighet Vekst Forvaltning Vår virksomhet har helt siden oppstarten i 1995 vært basert på den samme filosofien, og ansatte som var med

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 101,27 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2016 Fondskommentar Vi har kun gjort mindre endringer i porteføljen den siste måneden. I slutten av oktober kom Standard & Poor s med melding om oppgradering

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Januar 2015 Forvalterteam Holberg Likviditet Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Januar 2015 Forvalterteam Holberg Kreditt Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (36) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Kreditt

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 101,66 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,4 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Avkastning i april SKAGEN Høyrente 0,45% NIBOR 3 måneder 0,52% Referanseindeks ST2X 0,25%

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport mai 2014 Ny hovedforvalter men liten endring Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel I forbindelse med lanseringen av vårt nye obligasjonsfond SKAGEN Credit, har Elisabeth Gausel

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2016 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 107,83 Effektiv rente (yield to maturity)* : 4,75 % Porteføljestørrelse : 3,9 mrd.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017

Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 1 Månedsrapport Holberg Likviditet September 2017 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.09.17 : 102,87 Effektiv rente* : 0,9 % Porteføljestørrelse : kr. 9,6 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 1 Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Danske Invest Norge I 5 Danske Invest Norge II 6 Danske Invest Norske Aksjer Institusjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Juni 2009

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.16 : 103,51 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 7,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015

Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Kreditt Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Kreditt RISIKOPROFIL 10 STØRSTE UTSTEDERE Aker ASA BB+ 7,0% PGS B+ 6,8% Arion Banki BBB- 5,4% BW Offshore BB 5,0% Teekay Offshore Partners

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Januar 2014. Forvaltere. Tomas N. Middelthon. Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Høyrente Forvaltere Ola Sjöstrand Elisabeth A. Gausel Tomas N. Middelthon

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT

Danske invest / halvårsrapport 2012 37 HALVÅRSRAPPORT HALVÅrsrapport 212 Danske invest / halvårsrapport 212 37 HALVÅRSRAPPORT 212 2 Danske INVEST / halvårsrapport 212 3 INNHOLD Kjære andelseier 3 Danske Invest Norge I 4 Danske Invest Norge II 5 Danske Invest

Detaljer