Markedsrapport NRP Finans AS NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2009 NRP November 2009

2 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies

3 Side 1 Markedsrapport November 2009 Innholdsfortegnelse: Side 1. Innledning 3 2. Solgte prosjekter 7 3. Shipping Shipping markedet Nøkkeltall shippingportefølje Oversikt shippingprosjekter Shipping prosjekter Arendal Offshore DIS 15 Atlantic Seismic DIS 16 Beta DIS 17 Bitumen DIS 18 Bulk Transloading DIS 19 China Ropax DIS 20 Eastern Reefer DIS 21 Eastern Reefer II DIS 22 E-Tanker DIS 23 Feedermate DIS 24 Gram LPG DIS 25 Indian Bulker DIS 26 Indian Chemical Tanker II DIS 27 Inter Carib II DIS 28 Inter Carib III DIS 29 Longa DIS 30 M-Tanker DIS 31 Neptune Seismic DIS 32 Oceanlink Reefer DIS 33 Oceanlink Reefer II DIS 34 Pacific Bulker DIS 35 Perrine DIS 36 Ross Container II DIS 37 Stril Offshore DIS 38 TDS Containership IV DIS 39 United Cape DIS Eiendom Status Eiendomsmarkedet Nøkkeltall eiendomsportefølje Oversikt Eiendomsprosjekter Prosjektoversikt Eiendom Alingsås Handel AS 48 Alingsås Lager og Handel DIS 49 Brønnøysund Kontorbygg AS 50 Dagligvarelogistikk AS 51 Etterstad Utvikling DIS 52 Gøteborg Kombibygg DIS 53 Hallsberg Logistikk DIS 54

4 Markedsrapport November 2009 Side 2 Haugenstua Butikksenter AS 55 Holmsbu Invest KS 56 Kongholm Invest KS 57 Lørenskog Kombibygg AS 58 Martodden Utbygging KS 59 Nye Alfasetveien DIS 60 Nye Bergen Lagerbygg KS 61 Nye Berghagan Næringseiendom AS 62 Nye Nordahl Bruns gate 10 KS 63 Nässjö Logistikkbygg AS 64 Pottemakerveien Kombibygg AS 65 Ringeriksveien KS 66 Stadion Utbygging KS 67 Statens Hus Lillehammer KS 68 Sydsvenskan Lager og Handel AS 69 Sørenga Utvikling KS 70 Tangen Havnelager AS 71 Teknikstaden Utvikling AS 72 TFGS Kombi AS 73 Vestfold Kombibygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall 75 Markedsrapporten er utarbeidet av (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom, shipping og offshore er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig. All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport November Innledning 2009 ser ut til å bli et bedre år for verdensøkonomien enn fryktet. Det kommer stadig informasjon som tyder på at den verste delen av finanskrisen nå synes å være bak oss. I tillegg synes realøkonomien å respondere på de mange tiltakspakkene som myndigheter verden rundt har igangsatt for å støtte veksten. Stor del av den globale veksten drives av de fremvoksende økonomiene med Kina i førersetet hvor veksten nærmer seg gamle høyder med tosifrede tall. Utsiktene til en bedring innen verdensøkonomien har redusert frykt og usikkerhet blant investorer, noe som har gitt kraftig oppgang både for aksjekurser, obligasjonskurser og råvarepriser. Samtidig er utfordringene mange i tiden fremover. Arbeidsledigheten i OECD landene er på det høyeste nivået siden 80-tallet, industriproduksjonen er tilbake på 2000 nivå og verdenshandelen har gått kraftig tilbake. Det er også usikkert hva som blir effekten når tiltakspakkene avsluttes og underskuddene skal dekkes inn. Frykten er at dette medfører høyere skatter og inflasjon, og i verste fall en ny nedtur. Vi har i denne markedsrapporten fått bidrag fra Lorentzen & Stemoco AS med en oppdatering innen shipping markedet, mens Akershus Eiendom AS har laget tilsvarende rapport for markedet innen eiendom. Vi håper og tror våre investorer setter pris på nevnte ekspertenes uavhengige syn på markedet, og benytter anledningen til å takke for deres bidrag. Avkastningen for NRP Finans ( NRP) sine prosjekter har siden forrige rapport i februar 2009, blitt løftet av økte verdier for eiendomsporteføljen og dratt ned av et fortsatt kraftig fall i verdier for shippingporteføljen. Porteføljeavkastningen er således ned med 10% p.a. så langt i Til tross for dette ser vi at avkastningen på NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 24% p.a. siden etableringen av NRP i Dette viser at direkteinvesteringer som aktivaklasse bør inngå i enhver investors portefølje. Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Siden forrige markedsrapport i februar 2009 har vi kun tilrettelagt to nye prosjekter innen eiendom, og ingen innen shipping. Vi forventer at aktiviteten innen eiendom vil ta seg noe opp fremover, da vi ser økt interesse både fra investorer og banker, samtidig som at nøkkeltallene nå gjør det mer interessant enn på lenge å investere i eiendom. For shipping er situasjonen annerledes, og selv om lave skipsverdier kan gi interessante muligheter innen mange segmenter, vil begrenset interesse fra investorer og banker gjør det utfordrende å tilrettelegge nye prosjekter. Siden forrige rapport har det kraftige fallet i rater og skipsverdier spredt seg fra først å gjelde tørrlast og container, til nå å gjelde alle segmenter. Dette har medført ytterligere krav fra bankene om innkalling av uinnkalt kapital ifm med brudd på minimum verdi klausuler i låneavtaler. Vi har nedenfor listet opp de prosjekter hvor det har vært innbetalt uinnkalt kapital siden forrige markedsrapport, samt hvorvidt dette skyldes brudd på minimum verdi klausul, befrakters mislighold eller at inntjening og drift ikke har vært god nok (prosjekter med operasjonell og teknisk eksponering). Prosjekt Brudd på minimum verdi klausul Befrakter misligholdt certeparti Inntjening / driftsproblemer Bulk Transloading DIS Ja Nei Nei Chem Cosmos DIS Ja Ja Ja Chem Lily DIS Ja Ja Ja Handy Container DIS Ja Nei Ja Indian Chemical Tanker II DIS Ja Ja Nei MPP Container DIS Ja Ja Ja TDS Container IV DIS Ja Ja Nei I tillegg er befrakter i Indian Chemical Tanker II DIS og Indian Bulker DIS i mislighold med certepartier grunnet ubetalt hyre, og det foregår forhandliger for å finne løsninger. I Neptune Seismic DIS er befrakter konkurs, og også her jobbes det med å finne løsninger. Total er det siden forrige markedrapport innbetalt USD 27,3 millioner i uinnkalt kapital i NRP s shippingprosjekter. Ovennevnte prosjekter har krevd svært mye av styret, disponent og forretningsfører, og vi vil gi honnør til alle de som har nedlagt vesentlig merarbeid for å ivareta investorenes interesser. I løpet av 2009 har NRP solgt 4 prosjekter, alle innen shipping. Disse prosjektene har gitt en vektet positiv avkastning på 44% p.a. I tillegg er 6 prosjekter avviklet eller under avvikling. I disse prosjektene er tilnærmet all selskapskapital tapt.

6 Markedsrapport November 2009 Side 4 For våre eiendomsprosjekter har vi kun opplevd et fåtall leietakerne som har misligholdt sine betalingsforpliktelser. I tillegg opplever man at banker i flere tilfeller har økt sine lånemarginer i de tilfeller de har hatt muligheten til dette. Da yielden i våre verdivurderinger stort sett har holdt seg uendret side forrige markedsrapport, skyldes økning i verdi i hovedsak positiv kontantstrøm i selskapene. Verdi i våre boligutviklingsprosjekter har økt grunnet en positiv utvikling innen dette segmentet i løpet av Bankmarkedet har bedret seg, og muligheten for å finansiere eiendomsprosjekter med solide leietakere fremover er bedre. I Norge ligger det an til å bli en normal inflasjon i år (2,0%-2,5%), mens man i Sverige sannsynligvis vil se deflasjon. Mye tyder likevel på at inflasjonen vil tilta fremover, og investorer bør derfor vurdere den inflasjonsbeskyttende effekten av eiendom når de investerer. Vi har god tro på eiendom som investering fremover, spesiell med fokus på lange kontrakter med solide leietakere. For at Asset-play skal bli interessant må vi ha et større fall i leienivå enn det vi hittil har sett. Markedssituasjonen Som nevnt innledningsvis, synes situasjonen i verdensøkonomien å ha utviklet seg noe mer positivt enn fryktet da forrige markedsrapport ble sendt ut i februar De verste konsekvensene av finanskrisen, slik som konkurser i banker og finansinstitusjoner, synes å være over. Trenden er nå at bankene igjen kan hente penger i markedet som igjen blir benyttet til å betale tilbake myndighetenes hjelpepakker. Realøkonomien har også begynt å vise tegn til bedring, men mange stiller seg kritisk til om vi vil komme opp til en tilsvarende vekst som tidligere. Dette begrunnes blant annen med de store budsjettunderskuddene må finansieres med økte skatter, samt at banksystemet og investeringsvilligheten ikke vil komme tilbake til gamle høyder med det første. USA har blitt betydelig rystet av finanskrisen, og landet som allerede før finanskrisen begynte hadde en kraftig negativ budsjettbalanse og gjeld, vil få store utfordringer med å snu denne trenden. USA har opplevd kraftig vekst i arbeidsledigheten, samtidig har man fått en betydelig reduksjon i det private konsumet som følge av reduserte inntekter og fallende eiendomsverdier. USA har tidligere vist seg å være meget tilpasningsdyktig til endrede rammebetingelser, og realøkonomien har begynt å vise tegn til bedring med vekst, som følge av rekordlave renter og en svekket dollar. Økt tiltro til amerikansk økonomi kan også sees på aksjeindekser, hvor Dow Jones igjen ligger rundt den psykologisk viktige grensen på poeng. Økonomisk kan man si at Europa er i en forholdsvis lik situasjon som USA, selv om det er antatt at det her vil ta noe lenger tid før veksten tar seg opp igjen. Ved finanskrisens begynnelse, ble det spekulert i hvorvidt de fremvoksende økonomiene kunne stå på egne ben, uavhengig av utviklingen i de utviklede økonomiene, en såkalt de-coupling. Resultatet så langt kan tyde på at svaret er ja. Kina har maktet å erstatte store deler av fallet i eksport, med innenlands etterspørsel. Hvorvidt denne etterspørselen er vedvarende, eller kun som en effekt av myndighetenes stimulansepakker gjenstår å se. Norge ser ut til å bli et av landene i verden som kommer best ut av finanskrisen. Dette ble synliggjort ved at Norges Bank ble den første sentralbanken i Europa som økte styringsrenten. Mye av grunnen til renteøkningen er at boligmarkedet i Norge igjen viser stigende priser. Sentralbankens dilemma er at de Norske bankene har beskyttet sine boliglånskunder ved å kun innføre moderate oppganger i kredittpåslagene, mens bedriftskundene har måttet ta brorparten av denne kostnaden. Dette resulterer i at Norges Bank sin medisin rammer feil, og at boblen i eiendomsmarkedet fortsetter, mens næringslivet sliter med høye marginer og stigende kronekurs. Videre er det en ufordring at Norge etter hvert har fått en meget stor offentlig sektor, og at denne sannsynligvis kommer til å vokse videre på bekostning av privat sektor. Norges økonomi er sterkt avhengig av oljeprisen, og det er derfor meget positivt at oljeprisen er opp, til et prisleie rundt USD. Samtidig ser vi med bekymring at produksjonen på Norsk sokkel avtar, og nå for første gang er passert av produksjonen i Brasil. Sverige har i langt større grad enn Norge blitt berørt av finanskrisen. Anslagene for hvor høy arbeidsledigheten skal bli er fremdeles økende, og den store konkurranseutsatte industrien og finansnæringen i landet har problemer. Sverige har heller ikke noen utømmelig sparebøsse å trekke på slik Norge har med pensjonsfondet, og det forventes at Sverige vil ha utfordringer fremover på lik linje med kontinental Europa. Total sett har Oslo Børs utviklet seg svært bra så langt i 2009 med en oppgang i skrivende stund på ca 50% (OSEBX). Dette er ikke drevet av børslokomotivet Statoil, men snarere av finans, telecom og oljeserviceselskaper. Det var da også innen disse sektorene fallet var størst da finanskrisen slo inn for fullt. Verdensindeksen (MSCI) har hatt en

7 Side 5 Markedsrapport November 2009 oppgang på 23%, mens oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) har økt med 57% så langt i Omsetning av andeler Omsetningen av andeler har vært lavere i 2009 enn tidligere år. I første halvdel av 2009 var det i all hovedsak kun omsetning i eiendomsprosjekter, mens det i andre halvdel av 2009 har vært omsetning innen både shipping og offshore- og eiendomsprosjekter. Det synes nå som om markedet er blitt mer normalisert som følge av generelt mindre usikkerhet, samt at avstanden mellom kjøper og selger ikke synes å være like stor. Fordelen med å gå inn i eksisterende prosjekter i annenhånds markedet er at man oppnår en høy finansieringsgrad og at man får lånemarginer under det nye lån prises til i dag. Mange av prosjektene har også høy forventet avkastning som følge av høyere avkastningskrav. På eiendomssiden har de fleste leietakere fortsatt en solid underliggende drift, mens det innenfor shipping finnes muligheter for meget høy avkastning og asset play for risikovillige investorer. Avkastning For prising av alle prosjekter lar vi siste omsatte andelspris være styrende dersom det har vært nylig omsetning i prosjektet. Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å bestemme riktig avkastningskrav i forhold til de underliggende parametere. For prosjekter hvor certepartier er kansellert og skipet er tatt over av eierselskapet, har vi beregnet egenkapitalverdien på basis av CP fri verdi minus nettogjeld og evt. breaking cost for rentesikringer. Prisingen av eiendomsprosjekter er vurdert basert på yield og internrente på egenkapitalen. Merverdier/mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom internrente beregningen. I forhold til forrige markedsrapport er yielden i de fleste prosjekter uendret, eller endret med +/- 0,25%. Shippingporteføljen har i 2009 som i 2008 utviklet seg svært negativt. Nedgangen tilsvarer 44% så langt i Dette inkluderer alle innbetalinger som uinnkalt kapital, eventuelle deltakerlån og tilleggsinvesteringer. Samtidig vil vi likevel bemerke at selv med den kraftige nedgangen i 2008 og 2009 har porteføljen for shippingprosjekter gitt en avkastning på 21% p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. En stor del av dette skyldes realisasjon og avhendelse av en rekke prosjekter i perioden For eiendomsporteføljen har den negative utviklingen snudd, og vi har opplevd en økning i vektet verdi av egenkapitalen med 12% så langt i Porteføljen for eiendomsprosjekter har dermed gitt en avkastning på 29% p.a. fra slutten av 2000 og frem til i dag. Den vektede porteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett, har hatt en vektet nedgang på 10% p.a. så langt i år, mens vektet avkastning på vår totalportefølje nå ligger på 24% p.a. siden slutten av Avkastning Shippingporteføljen: -44% p.a. 21% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: 12% p.a. 29% p.a. Avkastning Totalporteføljen: -10% p.a. 24% p.a. I løpet av 2009 er følgende prosjekter solgt: Avkastning Etablert Solgt (IRR) American Bulker KS % p.a* Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Peg Chemical Carrier DIS % p.a. * Det siste av fem skip solgt i I tillegg har følgende prosjekter blitt avviket/er under avvikling med tap av mesteparten eller all selskapskapital: Etablert Chem Lily DIS 2007 Handy Container DIS 2008 MPP Container DIS 2007 Swetank DIS 2005 Swetank III DIS 2006 Swetank IV DIS 2007 I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning fra det tidspunkt egenkapitalen har blitt betalt inn, og dermed ingen kostnad på evt. forpliktelser, uinnkalt kapital eller garantier, før disse faktisk har blitt betalt inn. Avkastning er beregnet i valutaen prosjektet er nominert.

8 Markedsrapport November 2009 Side 6 På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: Index Vektet NRP portefølje (562) OSEBX (177) Vi har benyttet OSEBX verdier per Oslo 15. november 2009 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

9 Side 7 Markedsrapport November Solgte prosjekter forts. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Shipping: Rem Balder DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Fortress DIS % p.a.* Maud Reefer KS % p.a. Rem Forza DIS % p.a.* Multipurpose 2000 KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Rem Odin DIS % p.a.* 2003 Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* Eiendom: Ross Container DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Scandinavian RoRo KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Sir Matt Reefer DIS % p.a. TDS Containership II KS % p.a. Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Tofelino Shipping KS % p.a. Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a. Eiendom: Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Kombibygg Invest I AS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. Preståsen Park KS % p.a. Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Shipping: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart North Reefer KS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a Dynasty DIS % p.a. Eagle Shipping DIS % p.a. Eiendom: Ivory Ace DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Norway DIS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a Valløveien 3 KS % p.a. Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Shipping: Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Chem VI DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a. TDS III DIS % p.a. Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Shipping: Entreprenørbygg Invest KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Finnestadveien 44 ANS % p.a. American Bulker KS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Eastern Chemical Tankers III KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Indian Chemical Tanker DIS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Peg Chemical Carrier DIS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Misligholdte/konkurs prosjekter Scandigade 8 AS % p.a. Handy Container DIS % p.a.* MPP Container DIS % p.a.* Shipping: Chem Lily DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Swetank DIS % p.a.* China Bulker KS % p.a. Swetank III DIS % p.a.* China Cape DIS % p.a. Swetank IV DIS % p.a.* Containership Invest KS % p.a. European Container DIS % p.a. European Container II DIS % p.a. * Inkluderer innbetalt uinnkalt kapital Finn RoRo KS % p.a. Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a.

10 Markedsrapport November 2009 Side 8 3. Shipping

11 Side 9 Markedsrapport November Shipping market comments by Lorentzen & Stemoco The collapse of Lehman Brothers on September 15 th 2008 unleashed a financial crisis still weighing heavily down on the world economy. Access to finance remains strained, although interbank markets have reopened and capital markets have started to normalize. Monetary policy has eased with central banks cutting interest rates to exceptionally low levels and ensuring money flowing freely again into the system. Fiscal policy has also been designed at restoring confidence and growth with governments launching major public stimulus programs. Emerging markets have been the first to rebound economically. Particularly China, boosted by high credit availability and a large stimulus package, is on track to grow by 8 percent in 2009 year-on-year in gross domestic product. The construction sector is particularly active, benefitting from the government spending on new infrastructure and housing projects. Business and consumer spending also continue to accelerate. Because of China s reliance on exports, important business partners in the West and East of Suez need to reactivate in order to sustain the growth. The United States appear to be out of the steep recession and will come back stronger next year importing more finished goods from Asia and more energy from the Middle East. Europe, becoming a more dynamic region, will probably follow suit with a time lag. Japan will also be on the rise, but needs to cope with adverse currency developments to compete with other Asian producers. The world economy will probably recover in the course of International trade, reducing by an astonishing 13 percent this year, will stand to benefit from this growth, increasing by 2.7 y-o-y in 2010 percent as predicted by the International Monetary Fund. Completion of the Doha Round on global trade negotiations could provide a boost to global confidence and trade. Equally important, any attempts at resorting to protectionist measures should be avoided at any cost to prevent backsliding on trade liberalization and competition policies. The container shipping market The container shipping market enjoyed an unprecedented 10 percent annual growth for several years until the second half of 2008 when the number of container shipments suddenly deteriorated sharply. From going full-speed forward, the container market really felt the pressure from the near collapse in the world economy, led by a massive stagnation in the US and Europe. This year, the number of total loaded container lifts is expected to fall by 6.6 percent. However, the impact to the container market is even more severe as demand on the long-haul trades to the East- and West Coasts of North America as well as to Europe have been heavily reduced. As a response to the huge growth in the container market and soaring asset values, many ships were ordered during the years As these ships are entering the market at the same time as the freight

12 Markedsrapport November 2009 Side 10 market has crashed, a huge over-supply of vessels has been created. Thus, containership prices have plunged. For example, a 5-year old TEU postpanamax now has an estimated value of USD 45 mill compared with close to USD 100 mill at the top of the market in Consequently, scrapping and lay-up of excess tonnage have increased. Around 40 vessels have been scrapped every quarter since mid-2008; in the third quarter of containerships were scrapped. What s more, the average age of the ships scrapped has decreased, clearly indicating the state of the market. The current orderbook stands at 40 percent when compared with the existing fleet. This year the fleet will grow by 11 percent while growth next year is expected to end at 9 percent. However, not all ships are likely to be delivered as scheduled. Many owners are faced with severe financial difficulties; hence their orders are likely to be either deferred or cancelled, if the units are not already under construction. Examples of solutions in which the owner agrees with the yard to convert the containership order into other merchant ship types, are also plentiful. During the last five years, China has accounted for: 17% of dry bulk volumes on a world-wide basis 33% of ton-mile demand, because of trade patterns 80% of dry bulk growth during the past five years That trend will surely continue in the short and medium-term future. The Chinese stimulus package of RMB 4 trillion, or roughly USD 585 bn, is directed in a big way towards infrastructure projects. In fact, some RMB 1.5 bn is channeled into the construction sector, underpinning the need for building material such as steel. China s apparent steel use in 2009 is expected to finish up at about 526 mill tons, almost half of the global steel use, according to World Steel. Meanwhile imports of iron ore have increased to over 600 million tons on an annualized basis, compared to 440 million tons being discharged last year. China and India are also calling for more metallurgical coal into the blast furnaces and steam coal into the power plants. Not surprisingly, Asia is also the biggest growth factor in the grain market. The illustration shows imports to China, and the source of origin. The slump in the world economy seems to have come to an end. An increasing number of indicators are pointing at a turning point in the world economy. Sentiment in the production sector is improving in countries all over the world, and world GDP is now expected to re-enter positive territory next year. As already mentioned, the United States will come in stronger next year with the Euro-zone lagging slightly behind, probably laying the ground for increased container traffic. The dry bulk market Since China became a member of the World Trade Organization in December 2001, much of the dry bulk shipping commodities have been carried into the Mainland. The agreement opened up foreign export markets, while lowering key important tariffs. Nine months later, as the containership market responded with a colossal outflow of Chinese finished and semifinished goods, the dry bulk market was also given impetus with local steel mills requiring more iron ore and power plants demanding more coal to lighten up factories, offices and households.

13 Side 11 Markedsrapport November 2009 Of concern to the future market balance is the overhang of tonnage looming from the earlier ordering spree. Contracted orders of 285 million dwt measure up at almost 65 percent of the total fleet of 445 million dwt. These orders will be delivered for the most part in 2010 and However, financial constraints affecting newbuilding contracts and shipyards unable to perform satisfactory on the accepted orders will, to some extent, result in contracts being cancelled. In addition, contracts may also be deferred to a later delivery, thus stretching out the newbuilding schedule as projected below. Demolition of ageing ships will also offset the influx of newbuilding deliveries. Market conditions, operating costs and vetting criteria are all factors influencing on the number of vessels exiting the active dry bulk market. Freight rates have rebounded from the aftermath of the financial crisis last year. The extent to which the growth in the dry bulk market will match the net influx will determine the strength in the charter markets and the freight rate levels, both in the spot market and the timecharter market. The charter below shows the spot earnings for dry bulk carriers, depicting Capesize freight rate levels on the right and Panamax/Supramax and Handysize levels on the left. Series Date Previous Current Change PerChange SM TCAvg Panamax TCAvg Cape TCAvg % % % Both newbuilding prices and second-hand prices have reduced markedly and will be set in the market not only by developments in the dry bulk market, but also by other shipping markets and macroeconomic factors. The tanker market The current tanker freight market is weak. Today, VLCCs earnings are on average only USD/day, far below the all-time high of USD/day average during the whole of Volumes offered for transportation have been severely reduced due to the plunge in oil demand and crude oil prices we experienced a year ago: As a response to the 1.8 million barrels per day (mbpd) demand plunge, OPEC cut supplies by 4 mbpd, clearly reducing the demand for large crude oil tankers. Since compliance with the December 2008 quotas peaked in March 2009, compliance has deteriorated, but volumes out of the Middle East Gulf are still depressed at 1.5 mbpd below average levels during the last five years.

14 Markedsrapport November 2009 Side 12 Now, total stockpiles of oil are slowly decreasing and oil prices have stabilized at levels acceptable to OPEC, hence compliance with quotas will probably slip further and volumes are expected to slowly increase. Adding further pressure to the tanker markets is a vast fleet growth. The total tanker fleet is now close to 435 mill dwt while the orderbook stands at 140 mill dwt. Hence fleet growth is strong and the tanker fleet will continue to grow for another 2-3 years. However, scrapping of single-skinned units in 2010 due to IMO regulations will dampen some of the fleet growth. Of the 540 existing VLCCs, around 95 are single-skinned and shall thus be scrapped within 14 months. Scrapping has already started; seven units have been scrapped so far this year while another five have been sold for conversion. However, not all single-skin tankers are likely to be phased out, but not all newbuilding orders will be delivered either. Hence, even though fleet growth will be strong the coming years, cancellations and delays of newbuilding orders and single-skin scrapping will limit fleet growth Along with the ailing freight markets, ship values have deteriorated sharply. 5 year old VLCCs were priced at more than USD 160 mill last year, now the same vessels are being priced at below USD 80 mill. Furthermore, prices are still falling, but at a far slower pace than earlier this year. Simultaneously, the fall in oil demand is bottoming out. Demand from emerging economies, China in particular, is growing rapidly while demand in the US and Europe finally are seeing some green shoots on winter demand and stabilizing levels of industrial production. The product tanker market will also benefit from an increased oil demand. Due to weak demand for petroleum products and consequential terrible refinery economics, refinery production has been cut, clearly reducing volumes offered for transportation. Hence, rates and values have come down; prices for 5 year old Medium Range product tankers have probably more than halved, from USD 53 mill last year to only USD 26 mill now. The product tanker market will not benefit only from improved demand and increased refinery output, but also from a scenario in which older Western refineries will be closed due to stark competition from new plants in the East, hence ton-mile demand will increase as shut-in Western production will have to be replaced by Asian products when oil demand growth resumes.

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2009

Økonomisk Oversikt Januar 2009 Økonomisk Oversikt Januar 2009 Contents Data overview Key figures... 6 Interest rates... 7 Exchange rates... 7 Editor Helge J. Pedersen, Head of Economic Research helge.pedersen@nordea.com Tel +45 3333

Detaljer

Økonomisk Oversikt September 2009

Økonomisk Oversikt September 2009 Økonomisk Oversikt September 9 Overblikk Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Editor Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com +7 1 Redaksjonen avsluttet 7. august

Detaljer

Økonomisk Oversikt Januar 2010

Økonomisk Oversikt Januar 2010 Økonomisk Oversikt Januar 1 Innhold Oversiktstabeller Makro nøkkeltall... Renter... 7 Valutakurser... 7 Redaktør Steinar Juel, Sjeføkonom steinar.juel@nordea.com Tel +7 13 Redaksjonen avsluttet 1. Januar

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT

Vendepunkt ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 OVERBLIKK 04 NORGE 08. Overblikk VENDEPUNKT Overblikk ØKONOMISK OVERSIKT SEPTEMBER 2013 Vendepunkt Gradvis oppgang For første gang på flere år er det tegn til klar økonomisk oppgang i de gamle industrilandene. Veksten i Kina blir lavere, men ikke

Detaljer

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Offshoreinvest AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Offshoreinvest AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014

SKAGEN m2. Statusrapport Oktober 2014 SKAGEN m2 Statusrapport Oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 Globale eiendomsaksjer var opp 10,7 prosent i oktober, mens SKAGEN m 2 var opp 9,1 prosent, noe som innebar en mindreavkastning målt mot referanseindeksen

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Annual Report. Årsrapport //2014

Annual Report. Årsrapport //2014 t Annual Report Årsrapport //2014 Team: Kjære leser. Den norske versjonen starter på side 9. Disclaimer: Dette dokument er ikke tiltenkt offentligheten og er distribuert til kunder i Verdipapirfondet Nordsjø-

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013

SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 SKAGEN Vekst Statusrapport Oktober 2013 Hovedtrekk i oktober 2013 SKAGEN Vekst endte måneden med en NAV på NOK 1.554 NOK opp 4,7 prosent fra september, mens fondets referanseindeks som består av OSEBX

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Ernstsen, E. G. Knudsen, A. R. Isaksen, G. Drivdal, K. R. Kvaalen, S.

Ernstsen, E. G. Knudsen, A. R. Isaksen, G. Drivdal, K. R. Kvaalen, S. Nr. 4 2007 Offisersfortegnelse Ajour pr. 10.12.07 SHIP CAPTAIN CHIEF OFFICER SAFETY OFFICER 2./3. OFFICER CHIEF ENGINEER SENIOR 1ST ENG. 2./3. ENGINEER COMMUNICAT. OFF. CHIEF ELECTRICIAN ELECTRO TECHN.

Detaljer