Markedsrapport NRP Finans AS NRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2008. NRP Finans AS NRP"

Transkript

1 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS NRP Juni 2008

2 Markedsrapport 2008 NRP Finans AS Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities ASA Investment Banking NRP Asset Management ASA Asset management NRP Investorservice AS Accounting, tax and consulting NRP Consulting AS Consulting Aker Eiendomsdrift AS Real estate management

3 Side 1 Markedsrapport Juni 2008 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Prosjekter Solgte prosjekter Shipping prosjekter... 9 American Bulker KS Atlantic Seismic DIS Beta DIS Bitumen DIS Bulk Transloading DIS Chem Cosmos DIS Chem Lily DIS Chem VI DIS China Ropax DIS Eastern Chemical Tankers III KS Eastern Reefer DIS Eastern Reefer II DIS E-Tanker DIS Feedermate DIS Gram LPG DIS Handy Container DIS Indian Bulkers DIS Indian Chemical Tanker DIS Indian Chemical Tanker II DIS Inter Carib II DIS Inter Carib III DIS Longa DIS MPP Container DIS M-Tanker DIS Neptune Seismic DIS Oceanlink Reefer DIS Oceanlink Reefer II DIS Peg Chemical Tanker DIS Perrine DIS Ross Container II DIS Stril Offshore DIS Swetank DIS Swetank III DIS Swetank IV DIS TDS Containership IV DIS United Cape DIS Side

4 Markedsrapport Juni 2008 Side 2 5. Eiendoms prosjekter Alingsås Handel AS Brønnøysund Kontorbygg AS Dagligvarelogistikk AS Etterstad Utvikling DIS Haugenstua Butikksenter AS Holmsbu Invest KS Kongholm Invest KS Lørenskog Kombibygg AS Martodden Utbygging KS Nässjö Logistikkbygg AS Nye Bergen Lagerbygg KS Nye Berghagan Næringseiendom AS Nye Nordahl Bruns gate 10 KS Pottemakerveien Kombibygg AS Ringeriksveien KS Stadion Utbygging KS Statens Hus Lillehammer KS Sydsvenskan Lager & Handel AS Tangen Havnelager AS Teknikstaden Utvikling AS TFGS Kombi AS Vestfold Kombibygg AS Forklaring av begreper og nøkkeltall Side Markedsrapporten er utarbeidet av NRP Finans AS (NRP). Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn, og NRP kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. NRP fraskriver seg ansvar for ethvert tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av anvendelse av de gitte opplysninger. Det understrekes at investering i eiendom og shipping er beheftet med risiko. Enhver investor må være forberedt på at slik investering kan medføre tap. Enhver som investerer må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene som fremkommer er à jour og korrekte. Hvis man benytter dette dokument som underlag for kjøp av andeler på et senere tidspunkt, må man selv sørge for at all relevant og oppdatert informasjon fremskaffes. Opplysninger som fremkommer i markedsrapporten er kun à jour per dato for utarbeidelsen. Mulige investorer oppfordres til å gå gjennom de spesifikke prosjekter grundig All dokumentasjon kan gjennomgås ved henvendelse til vårt kontor.

5 Side 3 Markedsrapport Juni Innledning Finansmarkedene har vært preget av høy volatilitet og mye usikkerhet så langt i 2008 noe som også har påvirket verdien og avkastningen for NRP Finans AS ( NRP ) sine prosjekter. Porteføljeavkastningen er således ned med 2% p.a. første halvår 2008, mens avkastningen på NRP sin totalportefølje av prosjekter ligger på 45% p.a. siden etableringen i slutten av Vårt fokus er og vil være å oppnå den best mulig risikojusterte avkastning for hvert enkelt prosjekt, samt oppnå god porteføljeavkastning over tid. Markedet for direkteinvesteringer Antall tilrettelagte direkteinvesteringer innen eiendom og shipping har avtatt noe den siste tiden som følge av uroen i finansmarkedene kombinert med generelt høyere risikoaversjon. Til tross for dette ser vi at direkteinvesteringer holder stand som en naturlig del av en aktiva klasse i en diversifisert investeringsportefølje. Markedet for 2. håndsomsetning for direkteinvesteringer har fortsatt å utvikle seg positivt med økt antall transaksjoner og volum, og de fleste finansielle prosjekter har god likviditet. Innen shipping og offshore har verdiene steget til et historisk høyt nivå. Det har så langt i 2008 innen shipping og offshore blitt tilrettelagt langt færre prosjekter enn i rekordåret Kostnaden ved sale leaseback har blitt dyrere ved økt avkastningskrav, økte kostnader ved pantelånsfinansiering, dvs økte marginer og lavere belåningsgrad. Likevel synes det å ha blitt en mer konkurransedyktig finansieringsform da alternativer som obligasjonsmarkedet og vanlig pantelån har blitt mindre tilgjengelig. Tendensen innen nye shippingprosjekter har på dagens høye verdier vært prosjekter med framtung hyre for raskere reduksjon av ståleksponering. Vi har i løpet av perioden opplevd at vår befrakter SH Marine Ltd., Korea har gått konkurs, og de tre prosjektene Chem Cosmos DIS, Chem Lily DIS og Chem IV DIS har blitt nødt til å avbryte certepartiene og overta full teknisk og kommersiell drift av skipene. Denne situasjonen har innebært en svært stor arbeidsmengde og belastning for investorer, styre, disponent og forretningsfører. Samtidig har det medført økt oppmerksomhet på oppfølging av teknisk tilstand av skipene i porteføljen, samt kontinuerlig overvåkning av motpartsrisiko. For eiendom har økningen i yield -kravet gjort at transaksjonsvolumet har falt drastisk. Yielden korrelerer i stor grad med finansieringskostnaden til kjøper. Finansieringskostnaden har økt både som følge av renteoppgang, og som følge av dyrere pantelånsfinansiering, dvs økte fees, rentemarginer og kostnader. Dette er også en konsekvens av dyrere funding hos bankene. I tilegg gir bankene lavere belåningsgrad enn tidligere. Dette har resultert i færre nye eiendomsprosjekter fra NRP så langt i Vi tror markedet for eiendomssyndikering vil bli sterkere i 2. halvår da vi forventer at selgerne vil akseptere et høyere yield nivå. Vi tror også det faktum at eiendomsinvesteringer gir inflasjonsbeskyttelse vil være et forhold flere investorer vil fokusere på, da det kan se ut som om vi fremover får en tid med tiltagende inflasjon. Markedssituasjonen Man kan si at verdensøkonomien flyr på én motor. Veksten kommer fra de fremvoksende økonomiene i Asia ledet av Kina og India, samt Midtøsten og Øst Europa, mens industrilandene i mindre grad bidrar. BNP Veksten på verdensbasis for 2008 er estimert til rundt 4,0%, og tilsvarende i Det har blitt stilt spørsmål rundt hvorvidt lavere etterspørsel av varer fra industrilandene vil få ringvirkning for de fremvoksende økonomiene, eller om vi har fått en såkalt decoupling hvor de fremvoksende økonomiene kan klare seg uten økt etterspørsel fra industrilandene pga voksende intern etterspørsel og handel dem imellom. Foreløpig ser det ut som om det siste kan være tilfelle, men slike makroøkonomiske trender tar ofte lang tid før de blir synlige. I tilegg til problemer med veksten har man hatt en kraftig økning i inflasjon, spesielt på råvarer og matvarer. Land som Kina og India er her en sterk bidragsyter da de har et stort behov for råvarer som olje, kull og jernmalm. Samtidig har de store befolkningene i de nevnte landene fått høyere kjøpekraft og høyere levestandard. I tilegg drives matvareprisene opp på grunn av økt etterspørsel for biodrivstoff, som igjen er drevet av den høye oljeprisen, og økende fokus på miljø og CO2. Vi minner om at råvarer og matvarer stort sett prises i dollar, og med de senere års kraftige dollarfall er den reelle økningen i prisen langt mindre for mange land. USA gjennomgår for tiden en finanskrise, og økonomien ser ut til å gå mot en resesjon i andre halvår Finanskrisen skyldes at bankene har gitt bolig og forbrukslån til dårlige betalere, og at mengder av slike lån igjen har blitt pakket sammen i porteføljer og solgt som investment grade papirer. De fleste store banker i USA og Europa har tatt store tap på slike porteføljer. Dette har medført usikkerhet i interbankmarkedet da bankene ikke lenger vil låne til hverandre, fordi de ikke vet hvem som har store urapporterte tap i sine porteføljer. Det kan se ut som om det verste er over for finanskrisen, og at USA s største utfordring er en mulig resesjon i kombinasjon med inflasjon, eller en såkalt stagflasjon. Fremover blir det avgjørende å se hvordan veksten utvikler seg og hvorvidt USD rentene og dollarkursen kommer opp igjen.

6 Markedsrapport Juni 2008 Side 4 Norsk økonomi går fortsatt godt med høy sysselsetting og vekst drevet i stor grad av den høye oljeprisen. Inflasjonen er tiltagende, og vi regner derfor med at det vil ta tid før den norske renten kommer ned på et nivå med våre handelspartnere. Verdensøkonomien synes i stor grad å være svært avhengig av at vekstøkonomiene fortsatt presterer inntil industrilandene igjen får orden på sine økonomier. Oslo Børs har utviklet seg flatt så lang i år, men har vært meget volatil. Den store nedturen i januar har blitt etterfulgt av en overraskende god oppgang i etterkant. Til sammenlikning har verdensindeksen (MSCI) falt med 7%, men oljeserviceindeksen i Philadelphia (OSX) har steget med 13% så langt i år. Shipping 2007 var stort sett et særdeles godt år for shippingmarkedet, dog med noen variasjoner innen segmentene har så langt utviklet seg enda bedre enn 2007, spesielt innen de to største konvensjonelle segmentene tørrlast og tank. Containermarkedet derimot har vært noe svakere med en flat utvikling så langt i år. Den totale handelsflåte steg i 2007 med 5,9% målt i dødvekttonn og dagens ordrebøker innebærer ca. 50% økning i antall dødvekttonn i forhold til dagen flåte. 2/5 av dette er planlagt levert i 2008 og Det er stilt spørsmål til hvorvidt disse skipene kommer til å bli levert grunnet usikkerhet om levering fra verftene og finansiering. I beste fall vil vi nok se en forsinkelse i leveringen av store deler av ordreboken. Veksten i etterspørsel etter tonnasje er i hovedsak knyttet til økt etterspørsel for frakt og endring i handelsmønstre. Veksten i verdensøkonomien er estimert til å ligge i underkant av 4% p.a. de neste årene, og en endring i handelsmønstre er nødvendig for at markedet ikke skal korrigere kraftig ned. Markedet for offshore skip opplevde et godt år i 2007, men nybyggene som har blitt levert har bidratt til et strammere marked i 2008, spesielt for Nordsjøen. Det er fortsatt en stor ordrebok innen segmentet, likevel ser utsiktene positive ut grunnet den høye oljeprisen, økt lete boring, samt de store oljefunnene i Brasil som vil kreve mye kapasitet. NRP vil fortsette å hovedsakelig fokusere på langsiktige finansielle prosjekter innen shipping og offshore. Eiendom 2007 var et bra år for næringseiendom i Norge. Omsetningen av næringseiendom sank fra NOK 68 milliarder i 2006 til NOK 53 milliarder i 2007, likevel er dette meget sterkt i et historisk perspektiv. I 2008 derimot har volumet så langt vært meget lavt, og det er i dag et gap mellom selgers og kjøpers forventninger om pris. Yielden har steget jevnt siden den bunnet ut rundt slutten av Mye av årsaken til dette er økte renter, men også dyrere pantelån og høyere avkastningskrav bidrar til dette. I tillegg er det et salgspress i markedet, og det kan virke som om de børsnoterte eiendomsselskapene, og de store fondene nå har endret fra å være kjøper til å bli selger av eiendom. Vi tror kjøperne fremover i større grad vil være livselskaper, utenlandske investorer samt syndikeringsselskapene. Yield gapet mellom sentral og perifer beliggenhet har tidligere snevret kraftig inn. Dette ser vi nå er i ferd med å reverseres og differansen er på vei opp. Det samme kan sies mellom segmentene, hvor differansen mellom kontor og handel i forhold til lager og industri øker. Leienivåene for sentrale kontorbygg synes også å ha flatet ut. Dette gjør det mindre attraktivt å kjøpe bygg med en forhåpning om en fremtidig økning i leien. Vi mener at inflasjonsbeskyttelse som de aller fleste leiekontrakter har i større eller mindre grad vil være ettertraktet blant investorer fremover, da vi ser tegn til økt inflasjon. I Sverige, som vi anser som en del av vårt hjemmemarket, har utviklingen innen næringseiendom vært svært lik som i Norge. Forskjellene ligger i at utenlandske investorer nå i større grad er fraværende i Sverige, og at det er enda vankeligere å få pantelånsfinansiering. En annen forskjell er at kvadrameterprisene og leiene er langt lavere enn i Norge, også når man justerer for lavere byggekostnader. NRP vil fortsatt ha som fokus å tilrettelegge langsiktige finansielle prosjekter innen eiendom. Samtidig er vi opportunistiske i forhold til andre typer prosjekter hvor avkastning og risiko er noe høyere. Vi vil likevel ikke gå bort fra vårt mantra om lav leie og kvadratmeterpris. Avkastning For prising av alle prosjekter lar vi siste omsatte andelspris være styrende hvis det har vært nylig omsetning i prosjektet.

7 Side 5 Markedsrapport Juni 2008 Prising av shippingprosjekter gjøres i hovedsak ved å sette en riktig internrente i forhold til de underliggende parametere. For de fleste shippingprosjekter har estimert fremtidig internrente økt siden forrige rapport grunne høyere avkastningskrav på egenkapitalen. Prisingen av eiendomsprosjekter blir vurdert ut ifra yield og internrente på egenkapitalen. Merverdier/mindreverdier av rentebindinger er ikke direkte tatt hensyn til i prising av egenkapitalen i eiendomsprosjekter, men gjennom internrente beregningen. Vi har i denne rapporten justert yielden oppover for stort sett alle prosjekter og som følge av dette har de fleste prosjekter fått en nedgang i estimert egenkapitalverdi. De fleste prosjekter er også blitt priset inn med høyere estimert internrente enn tidligere. Shippingporteføljen har utviklet seg positivt, god hjulpet av enkelt salg av skip. Samtidig har det trukket ned at avkastningskravet har økt, samt at opprinnelig innbetalt egenkapital i de 3 Chem prosjektene er verdsatt til null. Vi er likevel fornøyd med å generere positiv avkastning i et forholdsvis urolig market. For eiendomsporteføljen har ikke utviklingen vært like god, og vi noterer en reduksjon på 10% p.a. i porteføljeavkastning. Dette skyldes i stor grad en økning i yield nivået. Dette har medført at den vektede porteføljen av shipping og eiendomsprosjekter totalt sett har hatt en nedgang på 2% p.a. så langt i år. Avkastningen på vår totalportefølje som ligger på 45% p.a. siden oppstart i slutten av Avkastning Shippingporteføljen: 4% p.a. 47% p.a. Avkastning Eiendomsporteføljen: -10% p.a. 42% p.a. Avkastning Totalporteføljen: -2% p.a. 45% p.a. Siden siste markedsrapport er følgende prosjekter solgt: Etablert Solgt Avkastning (IRR) Inter Carib DIS % Med Cruise DIS % TDS III DIS % I avkastningsberegningene er det kun beregnet avkastning på innbetalt egenkapital (p.a.) i valutaen prosjektet er nominert. Det er ikke beregnet noen kostnad/honorar på uinnkalt kapital/garantier. På vegne av alle i NRP vil vi benytte anledningen til å bekrefte vår kommitering til våre kunder og forretningsforbindelser hvor vår fokus er å skape en langsiktig høy avkastning for investorer, kombinert med en positiv personlig oppfølging av høy kvalitet. Sammenlignet med Oslo Børs i perioden har NRP s portefølje utviklet seg som følger: 1600 Vektet NRP portefølje (1 501) Index OSEBX (250) God sommer! Oslo 15. juni 2008 Med vennlig hilsen Christian Ness Ragnvald Risan

8 Markedsrapport Juni 2008 Side 6 2. Prosjekter Shipping prosjekter Andelspris USD Etablert etablering* IRR fra American Bulker KS % Atlantic Seismic DIS % Beta DIS NOK % Bitumen DIS NA* Bulk Transloading DIS % Chem Cosmos DIS % Chem Lily DIS % Chem IV DIS % China Ropax DIS % Eastern Chemical Tankers III KS % Eastern Reefer DIS % Eastern Reefer II DIS JPY % E-Tanker DIS % Feedermate DIS EUR % Gram LPG DIS % Handy Container DIS NA* Indian Bulker DIS % Indian Chemical Tanker DIS % Indian Chemical Tanker II DIS % Inter Carib II DIS % Inter Carib III DIS % Longa DIS % MPP Container DIS % M-Tanker DIS % Neptune Seismic DIS % Oceanlink Reefer DIS % Oceanlink Reefer II DIS % Peg Chemical Carrier DIS % Perrine DIS % Ross Container II DIS % Stril Offshore DIS NOK % Swetank DIS % Swetank III DIS % Swetank IV DIS EUR % TDS Containership IV DIS % United Cape DIS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

9 Side 7 Markedsrapport Juni 2008 Prosjekter eiendom Andelspris NOK Etablert IRR fra etablering Alingsås Handel AS SEK % Brønnøysund Kontorbygg AS % Dagligvarelogistikk AS % Etterstad Utvikling DIS NA* Haugenstua Butikksenter AS % Holmsbu Invest KS % Kongholm Invest KS % Lørenskog Kombibygg AS % Martodden Utbygging KS % Nässjö Logistikkbygg AS SEK % Nye Bergen Lagerbygg KS % Nye Berghagan Næringseiendom AS % Nye Nordahl Bruns gate 10 KS % Pottemakerveien Kombibygg AS % Ringeriksveien KS % Stadion Utbygging KS % Statens Hus Lillehammer KS % Sydsvenskan Lager og Handel AS SEK % Tangen Havnelager AS EUR % Teknikstaden Utvikling AS SEK % TFGS Kombi AS SEK % Vestfold Kombibygg AS % * Prosjektet har ikke eksistert lenge nok til å beregne IRR

10 Markedsrapport Juni 2008 Side 8 3. Solgte prosjekter (forts.) Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart China Bulker KS % p.a. Shipping: China Cape DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Containership Invest KS % p.a. Maud Reefer KS % p.a. European Container DIS % p.a. Multipurpose 2000 KS % p.a. European Container II DIS % p.a. Finn RoRo KS % p.a Indian Tanker KS % p.a. Kapitan Korotaev Shipping Ltd % p.a. Eiendom: Mesa Invest DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Nye Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Skarvenesveien 3 KS % p.a. Olympia DIS % p.a. Rem Balder DIS % p.a.* Shipping: Rem Fortress DIS % p.a.* Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Rem Forza DIS % p.a.* Tofelino Shipping KS % p.a. Rem Fosna % p.a.* Kapitan Rudnev Shipping Ltd % p.a. Rem Odin DIS % p.a.* Northeast Chemical Carrier KS % p.a. Rem Provider DIS % p.a.* Rem Songa DIS % p.a.* 2004 Ross Container DIS % p.a. Scandinavian RoRo KS % p.a. Eiendom: Sir Matt Reefer DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart TDS Containership II KS % p.a. Fornebuveien KS % p.a. Karihaugen Kombibygg KS % p.a. * Ikke hensyntatt transjevis innbetaling Nye Skarvenesveien 3 KS % p.a Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: North Reefer KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Banebakken 38 AS % p.a Helsingborg Kjøpesenter AS % p.a. Kombibygg Invest I AS % p.a. Eiendom: Lillsjøvegen Invest AS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Preståsen Park KS % p.a. Alfasetveien 11 Eiendom KS % p.a. Pueblo Amistad DIS % p.a. Datavegen 27 AS % p.a. Hotvedtveien 6 KS % p.a. Shipping: Valløveien 3 KS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Selga Kombinasjonsbygg AS % p.a. Asian Tanker DIS % p.a. BOP 15 DIS % p.a. Shipping: Dynasty DIS % p.a. Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eagle Shipping DIS % p.a. Eastern Chemical Carrier KS % p.a. Ivory Ace DIS % p.a. Gram Chemical Carrier DIS % p.a. Rem Norway DIS % p.a. Korean Chemical Carrier KS % p.a. Southern Chemical Tanker DIS % p.a. Lake Eva DIS % p.a. Lake Maya DIS % p.a Sir Matt Reefer KS % p.a Eiendom: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Eiendom: Shipping: Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Prosjekt Etablert IRR siden oppstart Akersgaten 16 Invest KS % p.a. Inter Carib DIS % p.a. Berghagan Næringseiendom KS % p.a. Med Cruise DIS % p.a. Entreprenørbygg Invest KS % p.a. TDS III DIS % p.a. Finnestadveien 44 ANS % p.a. Hvamveien 1 KS % p.a. Kyrre Grepps gt. 19 KS % p.a. Moss Holmestrand Nærsenter KS % p.a. Nye Alfasetveien 11 KS % p.a. Nygaard Brygge Invest KS % p.a. Scandigade 8 AS % p.a.

11 Side 9 Markedsrapport Juni Shipping projects Key figures shipping portfolio Index NRP Shippingportefølje vs Oslo Børs Benchmark NRP Shipping Index (1 762) OSEBX (250) Annual return OSEBX vs NRP Shipping portfolio 80 % 60 % 40 % 47 % 54 % 52 % 48 % 63 % 52 % 39 % 41 % 32 % 47 % 34 % 20 % 0 % 11 % 4 % -1 % -20 % -40 % -14 % -31 % OSEBX NRP Shipping portfolio Distribution vs Portfolio value Numbers in USD 1, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Average value portfolio Distribution to participants Distribution in % of average portfolio value

12 Markedsrapport Juni 2008 Side 10 American Bulker KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 11,58 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: Golden Joy Commercial management: Klaveness Corporate Services AS Type: Panamax Bulk Carrier Dwt: Purchase price vessels: USD Yard: Jingnan, China Paid in capital: USD Built: 1994 Uncalled capital: USD Class: ABS Commencement of C/P: 6. June, 2001 Flag: Bahamas Expiry of C/P: 6. June, 2011 Main engine: B&W 6S60MC Base case assumptions: BB rate net per day: USD Charterer: Golden Ocean Ltd. Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * Administration expenses Total Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessels Net project cashflow Estimated dividend * The interest rate is fixed at 7.04% incl. Margin until 11. June For the remaining period an interest rate of 5.25% incl. margin has been assumed. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information There were originally 5 vessels in the project. Four vessels have been sold. The charterer has an option to buy the remaining vessel at the end of charter for USD Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel Value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 11.54%

13 Side 11 Markedsrapport Juni 2008 Atlantic Seismic DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: 13,98 % 19,68 % 24,35 % IRR total capital: 9,13 % 12,80 % 16,16 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: GGS Atlantic Commercial management: Arne Blystad AS Type: Seismic Research Vessel (2D) Seismic recording system: Sercel SEAL-24 bit Purchase price vessel: USD Seismic streamer: 10 km Sercel Seal Fluid Paid in capital: USD Compressors: 2 X 1600 SCFM 2000 PSI Cherko Uncalled capital: USD Yard: North American Shipbuilding Inc. Louisiana, USA Commencement of C/P:* 4. September 2006 Built: 1981 (rebuilt 2007) Expiry of C/P: 4. September 2012 Class/flag: ABS/ Marshall Islands Delivery: 23. April 2007 Main engine: Caterpillar D-399X2NOS LOA/beam/depth: 52m/12,5m/14ft Base case assumptions: Accommodation: 41 persons BB rate net per day:(up to 4. Dec 09): USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 10: USD BB rate net per day:(up to 4. Dec 11): USD BB rate net per day:(up to 4. Sep 12): USD Charterer: Spectrum ASA Guarantor: Global Geo Services ASA * With economic effect for buyers from 1. March 2007 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,37 % * 0 Administration expenses Mortgage debt ,50 % * 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend * Aggregated instalments for mortgage debt as follows: 2008: USD : USD : USD : USD Mortgage 1 has a "Flipable Swap" from 23. October 2007 to 23. October 2011 at a fixed rate of 6.37%, where Nordea has an option to cancel the swap after 23. Ocober In this case Nordea can convert the fixed rate to LIBOR -0.10% quarterly, but only once. We have assumed that the option is not decleared. Mortgage 2 interest rate is not fixed where assumed interest rate is 5.5%. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessels* Total assets Additional information Vessel was rebuilt and upgraded in (completed) March Outstanding debt 1. Prior Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12.6%

14 Markedsrapport Juni 2008 Side 12 Beta DIS - offshore asset play Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (NOK) 1 % Estimated share price (NOK):* Key figures: 100 % Paid in equity (NOK):* Accumulated dividend (NOK): 0 Residual value sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value Sept 2009: IRR estimated share price: 8,82 % 17,59 % 25,91 % IRR total capital: 1,71 % 8,57 % 15,10 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/V Beta Technical management: Buksèr og Berging AS Type: Anchor Handling Tug/Supply vessel (AHTS) Commercial management: Buksèr og Berging AS Dwt: mt LOA: 67,8m Purchase price vessel: NOK Breadth: 14,5m Paid in capital: NOK Yard/Built: H.Surken West Germany/ 1982 Uncalled capital: NOK Class: DNV +1A1, Tug, Supply vessel, Oilrec, SF, E0 Delivery: 29. September 2006 Flag: NOR Deck cargo 720 sqm Base case assumptions: Speed: 15,5 knots Assumed average TC equivalent income per day:* Main engine: 4 x Wichmann 6AXAG, BHP 1.H 2008 NOK H 2008 NOK Q1-Q NOK Assumed operating expenses: NOK per day * The vessel is fixed on TC to Kystverket Q1 and Q at NOK and NOK respecivly (less NOK 2 000) per day. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % Operating expenses Total Dry docking & other Administration expenses Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Sale of vessel Net project cashflow Estimated dividend The interest rate is not fixed. Assumed interest rate for is 6.5% incl. margin. Instalments as follows: 2008: NOK : NOK Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessel Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt Net asset value pre dividend #REF! * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 17,7%.

15 Markedsrapport Juni 2008 Side 14 Bulk Transloading DIS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value en bloc end C/P: IRR estimated share price: 15,91 % IRR total capital: 6,76 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessels Corporate management: Vessel's name: M/V Trans Bay/Trans Emirates/Trans Gulf Commercial management: Arne Blystad AS Type: Bulk Transloader Dwt: 68,857/68,857/71,398 Purchase price vessels: USD GRT: 37,550/37,550/46,996 Paid in capital: USD Yard: Daewoo/ Daewoo/ Italcantinieri Uncalled capital: USD Built: 1996/1993/1982 Commencement of C/P: Converted: 1996/1999/1998 Expiry of C/P: Class: DnV/DnV/Lloyd's Flag: Marshall Island/ Marshall Island/ Liberia Base case assumptions: Trans Bay Trans Emirates Trans Gulf BB rate net per day year 1-2: BB rate net per day year 3-5: BB rate net per day year 6-15: Charterer: Star Universal Marine Limited, Cyprus guaranteed by ETA Star Holdings Ltd., Dubai Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,86 % * Administration expenses Sellers Credit ,00 % ** 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items * Annual instalments: Year 1-2: USD Year 3-5: USD Year 5-15: USD Net project cashflow Estimated dividend % of the mortgage loan is fixed at interest rate 6.065% incl. margin until 15. October For the remaining 10% we have assumed an interest rate of 5.0%. ** The sellers credit will have full payout and is not interest bearing. Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt Additional information The Charterer has obligation to purchase the vessels as follows: M/V Trans Gulf: USD after year 5. M/V Trans Bay: USD after year 15. M/V Trans Emirates: USD after year 15. The project is considererd as a financial lease. * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 7.4%

16 Side 15 Markedsrapport Juni 2008 Chem Cosmos DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD:* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Cosmos Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: GL - IMO II/III Purchase price vessels:* USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,990 Participant loan: USD LOA/ Beam: 170,0 m /26,0 m Uncalled capital: USD Cargo tanks: 15 tanks (30,400 cbm) Coating: Epoxy Yard/Built: Kanda Kawajari, Japan/1986 Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 Flag Malta Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Mortgage debt 2 Net operating cashflow Sellers Credit Interest earned Total Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.5%

17 Markedsrapport Juni 2008 Side 16 Chem Lily DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel name: M/T Chem Lily Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Class: IMO II/III Purchase price vessels: USD Hull: Double Hull Paid in capital: USD Dwt: 29,815 Participant loan: USD LOA/ Beam: 175,0 m /26,0 m Uncalled capital: USD Cargo tanks: 21 tanks (29,038 cbm) Coating: Epoxy Yard/Built: Varna Shipyard, Bulgaria/1993 Rebuilt: Cosco, Dalian, China/2007 Flag Malta Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Sellers Credit Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessels* Total assets Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt * Vessel vlaue is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 8.2%

18 Side 17 Markedsrapport Juni 2008 Chem VI DIS Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price (USD):* 0 Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): 0 Residual value sensitivity on IRR : Residual value end C/P: IRR estimated share price: IRR total capital: BASE CASE * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Chem Iris Commercial management: Arne Blystad AS Type: Product Tanker Cargo Cap: 14-35,404 cbm Purchase price vessel: USD Dwt: 35,700 Paid in capital: USD LOA/ Beam: 174,9m / 30,0m Participant loan: USD Yard: Shin Kurushima Onishi, Japan Uncalled capital: USD Built: Main engine: Mitsubishi 6UEC60LA 10,460 BHP Hull: Double Hull IMO class: IMO 2 Coating: Epoxy/Zinc Class: Germanischer Lloyd Flag: Malta Other: CAP 2 Estimated Cashflow Financing ( ) Estimated Cashflow Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt 1 Administration expenses Sellers Credit Net operating cashflow Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Additional information Working capital Vessel* Total assets Outstanding debt 1. Prior Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.4%

19 Markedsrapport Juni 2008 Side 18 China Ropax DIS - financial shipping project Contact: Endre Landbø Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value sensitivity on IRR : BASE CASE Residual value end C/P: 1 IRR estimated share price: 16,14 % IRR total capital: 9,18 % * The Share price includes a 5% deduction on the the tax position of the company. Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel's name: M/V Tian Ren Commercial management: Atlantica Shipping AS Type: Ro Ro Cargo passenger vessel Dwt: 5790 t Purchase price vessel: USD LOA: 186,5 m Paid in capital: USD Beam: 24,8 m Uncalled capital: USD Yard/Built: Kanda Shipyard, Japan 1990 Commencement of C/P: 23. September 2004 Class/flag: KR/Panama Expiry of C/P: 23. September 2010 Passenger capasity: 610 Cargo capacity: 170 containers Base case assumptions: Speed: 23,2 knots BB rate net per day: USD Main engine: Diesel United (Pielstick) 9PC-40L X 2 sets Charterer: Marine Dragon Shipping Inc, Panama. Estimated Cashflow Financing ( ) Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,04 % * 0 Administration expenses Sellers credit ,00 % 0 Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt Net financial items Net project cashflow * 75% of the loan is secured by a step up interest swap agreement for 6 years. The remaining 25% has not been fixed, where assumed interest rate is 4.5% incl. margin. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has an obligation to purchase the vessel for USD 1 at the end of the charter. The project is considererd as a financial lease. Outstanding debt 1. Prior Sellers credit Total outstanding debt *Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 9.7%

20 Side 19 Markedsrapport Juni 2008 Eastern Chemical Tankers III KS - financial shipping project Contact: Ragnvald Risan Date of analysis: Estimated share price (USD): 1 % Estimated share price USD* Key figures: 100 % Paid in equity (USD): Accumulated dividend (USD): Residual value en bloc sensitivity on IRR : LOW CASE BASE CASE HIGH CASE Residual value end C/P: IRR estimated share price: -22,25 % 16,05 % 61,19 % Corporate details The Vessel Corporate management: Vessel names: M/T Dragon Ace no. 3 Commercial management: Arne Blystad AS Type: Chemical tanker/imo 3 Dwt: Purchase price vessels: USD Engine: Ssangyong Man B & W Paid in capital: USD Built: 1996 Class/flag: Korean register/panama Commencement of C/P: 9. January 2002 Expiry of C/P: 9. January 2009 Base case assumptions: BB rate per day: USD Charterer: Woolim Shipping Co., Ltd Seoul, South Korea Estimated Cashflow Financing ( ) 2008 Balance Inst. Interest Balloon Operating revenue Mortgage debt ,50 % * 0 Administration expenses "Performance bonus" ,00 % ** Net operating cashflow Total Interest earned Interest expenses Repayment long term debt "Performance bonus" Net financial items Sale of vessels Net project cashflow * The interest rate is not fixed. Assumed interest rate of 6,0% incl margin from Quartlerly instalments: USD ** The "performance bonus" was repaid with USD following the sale of Dragon Ace no. 1. Estimated dividend Estimated Balance (31.12) 2008 Working capital Vessel* Total assets Additional information The charterer has years optional periods to extend the charter at USD per day. M/T Dragon Ace no 1 was sold and delivered in May Outstanding debt 1. Prior 0 "Performance bonus" Total outstanding debt * Vessel value is calculated based on a depreciation of annual annuity factor of 12,3%

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP

Markedsrapport 2007. Ness,Risan&Partners NRP Markedsrapport 2007 Ness,Risan&Partners NRP April 2007 Markedsrapport 2007 Project arrangement & syndication NRP Forretningsførsel AS Corporate management NRP Securities Investment Banking NRP Holding

Detaljer

Markedsrapport. Juni 2013

Markedsrapport. Juni 2013 Markedsrapport Juni 2013 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management Services NRP Securities ASA NRP Asset Management ASA NRP Business Management

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2

Pareto World Wide Shipping II AS. 2010 Kvartal 2 Pareto World Wide Shipping II AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Markedsrapport Q3-2006

Markedsrapport Q3-2006 Markedsrapport Q3-26 Q3 UNION Marine Finance Nylig lansert et nytt shippingprosjekt Side 6 Vogt & Wiig Indre selskap et fleksibelt alternativ for investorer Side 4 UNION Norsk Næringsmegling Markedet for

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS

2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008. Nordisk Areal AS. First Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. juni 2008 Nordisk Areal AS First Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som er i ferd med å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird... 11 Sallaum

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen

OSLO TINGRETT DOM. 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 01.11.2012 i Oslo tingrett, 11-062353TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Krav om erstatning etter investering i obligasjonslån Hodne Holding

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Januar MÅNEDSRAPPORT

Januar MÅNEDSRAPPORT Januar 2014 MÅNEDSRAPPORT Delphi Global Delphi Europe Delphi Nordic s. 4 s. 6 s. 8 Delphi Norge Delphi Kombinasjon Delphi Emerging s. 10 s. 12 s. 14 1 Delphi Fondene Aksjefond Delphi Global Delphi Europe

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q4-2005

MARKEDSRAPPORT Q4-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET

Detaljer