TROMS NATURVERN 1 I. Medlemsblad for Troms Naturvern nr :1 4..J. 3arentshavseffliflar. Papir sotn ressurs OZON. Norsk energisieseri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TROMS NATURVERN 1 I. Medlemsblad for Troms Naturvern nr.3 1987 4:1 4..J. 3arentshavseffliflar. Papir sotn ressurs OZON. Norsk energisieseri"

Transkript

1 1 I 6 NATURVERN Medlemsblad for Troms Naturvern nr S1I r -- /.,_ - -,- /..J 1 AV INNROLDET 3arentshavseffliflar Papir sotn ressurs OZON I Norsk energisieseri :1

2 NATURVERN Nil Fiskerinaringas Konsekvenser Siøpattedvr -3 - Medlemsblad for Norges Naturvernforbunds medlemmer i Troms, nr.3, okt I redaksjonen: Eilif Nilssen Redaksjonens adresse: Postboks 92, Trykk: Kopikontoret 9001 Tromso Troms Naturvern har kontorlokaler i Nordre Tolibugate 1 Tromso. Her kan v&r fy1kessekretr Are Bie treffes pa telefon hele dagen pa mandager og torsdager. Brukt papir - søppel I Norge en ressurs I andre land Skoleringsseminar om situasjonen / Barentsha vet Sam dare kanskje kjenner til fra avisoppslag, s opprettet Norges NaturverrifOrbund et utvaig som skal arbeide med situasonen i BarentshaVet. Era 1.oktober i ár bar utvalget fátt en sekretr i hel stilling sam skal lede dette arbeidet. Dette er Bente Aasjord scm bar kontor i Bodø og kan treffes pa telefon eller pr. post NNV, Barentshavutvalqet, postboks 300, 8018 Nestâseri. Som en pang start pa utvalgets arbeid, skolering av NNV s medlener i Nord Norge as start pa den store vervekampanjen varen 1988, arrsngerer utvaiget et skolerings!organisasjonsseminar i Tromsø fredag 27. til søndag 29. november. I denne Loibindelse har vi fdtt noen av landets fremste eksperter p sine omrader til meddele ass iitt av sin kunnskap. P R 0 G R A N (foreløpig) I Vest-Tyskland der miljotrus selen er storre ag kanskje ikke minst mer synlig p en del omráder, f.eks. ved at halv parten av skogen er i ferd med do, bar en begynt a ta miljo problemene litt mer alvorlig ann i Norge. Papirindustrien bar trevirke som rávare, og selv i skog landet Norge er en nodt til a importere trevirke. Papirindu strien er en star forurenser; organisk avfal]. og kiorfor bindeiser for a fremstille bleket hvitt papir. I Norge bar en den oppfatning at noe annet enn hvitt papir ikke er bruk bart. I Vest-Tyskland trykkes selv det mest eksklusive rekla memateriell fra storfirmaer scm Ford Motor, Volkswagen Bosch, Siemens og IKEA pa resirkulert papir. Det ser faktisk ut til at disse firmaene bruker re sirkulert papir som en menings fylt gimmick i markedsforingen. I Norge, nrmere bestemt Oslo, har en del unge idea lister startet et eget firma for import av resirkulert papir fra Vest-Tyskiand, Hippopotamus A/S heter firmaet. Ideen er spre papiret til norske brukere, pávise at det er et marked for resirkulert papir ogsa i Norge, og pa lengere sikt presse norske papirfa brikker til egenproduksjon med topp kvalitet. Den eneste for skjellen er at papiret har en grátorie da det ikke brukes blekemidler i produksjonspro sessen. Lesevennligheten sies a vre bedre enn pa vanlig papir fordi kontrastene bljr mindre. Trams Naturverns medlemsblad nr.3 i 1986 var trykt pa of fsetpapir levert av Hippopotamus, og pa sikt vil vi prove a gá fullstendig over ti]. denne papirtypen for gi várt bidrag til at godt initiativ og et muljovennlig alternativ. I Norge forbruker papirindu strien i løpet av ett ar tommer tilsvarende flatehogst av hele Nordmarka. I tillegg importeres tonuuer tilsvarende 1/3 av Nordrnarka. Regnskogen, jordas storste cksygenprodusent, reduseres kraftig hvert ár. En av de storste norske papirprodu sentene, Borregard, er med pa a utrydde deler av regnskogen i Amazonas. Produksjonen av vanlig tre fritt papir bruker 20 ganger mer oksygen og 13 ganger mer ferskvann ann produksjon av re sirkulert papir. I volum utgjor forskjellen 200 kubikkmeter ferskvann pr. produsert tonn. Fredag : Presentasjon Lerdag : Johannes Hamre. forskningssjef ved Havfarskningsinstituttet i Bergen iøbetingelser i Barentshavet. Situasjonsrapport om fiskebestandene i Barentshavet Om Jostein Ange1l, daglig leder i Nordland Fvlkesfiskarlag strukturproblemer med sviktende ressurs :iigang. Reidar Hindrum, konsulent ved Direktorater for Naturforvaitning, Trondheim. ved petroelumsvirksomhet i Barentahavet. Fob Barret, forsker ved Trorusø Museum. Sjefuglbestanden i nordomrdene, situasjonsrapport. Karl Ipe1and, dr.philos, Universitetet i Oslo. I Barentshavet. kvelden vil det bli middag og festlig samvar et sted for oss selv. Søndag : Diskusjoner og planlegging av arbeidet framover. Seminaret er i prinsippet ápent for alle, men interesserte utover fylkeskvotene ma regne med a bekoste alle utgifter selv. Dette gjelder ogsá lunch (ca kr 75) og middag (ca kr 150) pa lørdag. Av hensyn til var planlegging ma vi be interesserte melde seg pa innen torsdag 19. november med beskjed om matservering anskes. Pamelding enten skriftlig til Troms Naturvern, boks 92, 9001 Tromsø, slier pr telefon mandager og torsdager.

3 OZON I den senere tjd bar navnet oson stadig dukket opp i medie bildet. Rent kjemisk er OZON en gass sammensatt av tre oksygen atomer. Ozon dannes biant annet nr ultrafiolette stráler fra sola treffer oksygen som bestir av to oksygenatomer. P denne mten dannes det et lag med ozon-gass i stratosfmren Ca km rundt hele jorda. Dette laget forhindrer at 99% av den ultrafiolette str&lingen fra sola nr jorda. Den ene prosenten son nr jorda i dag er nok til gi opphav til hudkreft. En økning i str lingen vii gi økning i denne typen kreft. Strlingen vii ogs drepe oakterier og dermed alt liv son er avhengig av den. Massiv ultrafiolett striing vii utrydde alt liv p jorda. Pa slutten av 70 tailet ble det registrert en svekkelse i ozon-laget over Arktis og Antarktis i den kalde árstiden, og i perioden vokste bullet over Antarktis med hele 0% uten at en belt kunne forklare rsakene til dette. Siden bar det vrt framsatt flere teorier, men strides de lrde. foreløpig Freongas s -teorien Freongass er en syntetisk gass son er svrt stabil, det vii si at den reagerer med svrt fá andre stoffer. Dette gjør den svrt anvendelig i industrielle prosesser og produkter, men det medfører at det ogsa tar ar før den brytes ned i atmosfaren. Med andre ord, det skjer en opphoping av gassen i atmos fren. Freon heter p fagspráket kior-fluor--karboner, forkorta KFK. Kioret er med p bryte ned ozon. On freon er arsaken tii reduksjonen en ser i ozonlaget i dag, gar en skrenmende tider i møte. Det tar nemlig omtrent 30 ar før freonet n&r opp til ozonlaget. Det vii si at det vi eventuelt ser virkningene av i dag bie sluppet i atmosfmren i arene. I 198 ble fordelte for bruket av freon i Norge seg pa felgende produkter: - ca. 50% av ble brukt til skumplast, isopor og emba iasj e. son - Ca. 30% bie brukt drivgass i klimaaniegg, kjøieskap og dypfrysere. J - Ca. 20% som avfettings- 09 rensemiciler i industrien. - ca 1% til andre formal, bl.a. son drivgass i spray bokser. Det er bare Norge, Sverige og USA son bar innført total forbud mot bruk av freon i spraybokser, men hvor mye hjelper na egentlig det s& lenge det utgjør bare brøkdeier av verdens forbruket. Solaktivitet-teoriefl En annen teori gar ut p at den rekordaktige soifiekk aktiviteten p siutten av 70- tallet førte tii at store mengder med nitrogenforbindel ser ble danna, og at dette n synker langsomt ned i stratosfren. Disse nitrogen forbindelsene fremmer kjemiske reaksjoner som fører til at ozonet brytes ned og danner oksygen. Malinger son kan bevise denne teorien er spar somme, og teorien er fortsatt diskutabel. Luf tstrzm-teorien En tredje teori gar ut p at oppadgaende iuftstrsmmer er statter stratofmrisk gass med gass fra den lavere troposfm ren. Dersom dette var tiifelle, yule de relativt høge nitro genoksydverdiene i troposfren bii funnet i stratosfren, men vitenskapsmennene bar ikke mait slike høge verdier, og teorien er na foriatt. Kiorfiuorkarboner er derfor n. den hovedmistekte i saka on det forsvunne ozonet. (Oppiysnirzgene tii denne artjkkelen er hentet fra Populrvitenskapeiig Magasin, Miljømagasinet og New Scientist ) I WARNING... Contains a Chiorofluorocarbon that may harm the Public Hea[th and Environment by reducing Ozone in the Upper Atmosphere.

4 Norsk energipolitikk: Sløseri i system M. nr Navn utfordrer folgende til a bli med i Norges Naturvernforburid: - skriver Dag og lid. ENØK - (ENergiøKonomiaering) var et slagord like etter den skaite oiekriaa i ENØK ble tatt alvorlig i vare naboland. og energibruken i bjemmene gàr ned. mena den i Norge gár opp. De andre nordjake landene bar hatt ári.ige landsomfattende in1ormasonakampanier for a motivere folk. I Norge har det fra off isielt hold vert lite snakk om ENØK i det heie tatt, 09 en bar dernied ikke ftt noen hoidningsendring Slant folk. A spare energi er ikke hiatt noen dyd - tvert hot. I de andre nox-diske landene er bygningsfcrakriitene b.litt betydelig skjerpa pa 80-tailet. Gode byggeforskrifter betyr blent annet bedre isolering. forge vedtok i 1983 ikke a skjerpe de norske byggefor skriftene. Dc andre nordiske landene bar etablert radgivnings tjenester scm alle kan na. I forge er dee bare enkelte steder at slik rádgiving Cr tilgjengei.ig. acm for oksempel Troms Fyikes ENØK-fond med adresse Ironic Kraftfcrsyrzing, Tromsa. I de andre nordiske land her en kombinert gode rad am energiekencmisering med gode tilbud om l8n og stette til f.eka. etterisolering av gamle boliger. I forge hadde en ci silk ordning, Energiaparelanet, men den varte bare i to ar far den f alt Sort. I Troms VII en na f8 en ordning med billige lan gjennom ENØK-fondet. Navn Adresse Postnr/ sted I 3 FJ : Skal vi fá okt gjennomslag for natur og miljovernet i Norge, trenger vi et større og sterkere Naturvern forbund. Benytt baksida pa denne blanketten til A utfordre venner og kjente til A bli med i NWJ! Vi sender brev og innbetalings kort. Medlemsnummeret ditt f inner du pa adresseetiketter og postgiroblanketter fra NNV. 8 SVARSEN DING Avtale nr /1 Norges Naturverntorbund St. Olavs plass 0130 OSLO 1 Kan sendea uiraniert Norge. Adressaten betaler portoen.

5 C Eventuell retur til NATURVERN Boks 92, 9001 Tromsa vennhigst meld adresseforandring direkte til Norges Naturvern forbund, postboks 680 St.Olavs plass, 0130 Oslo 1. Dette gjsres best p Postverkets blankett som sendes portofritt. G MINIBANK Banken sam har ãperit hele degnet. Apningstiden omfatter ogsá lørdager, sgndager, offentige høytidsdager. jul 09 pàske. Kort sagt. banken som har ápent rir du har behov for det. Du kari benytte minibankkortet i alle minibanker over hee landet samt pa en mengde bensinstasjoner.. B DnC Trontbankenas SPAREEAN<EN C vomso aebank NORD

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET

((11)111. BareENjoiti TROMS NATURVERN (-4. Informasjonsblad fra Troms Naturvern. nr.2 1987 AV LNNHOLDET: REFERAT ERA ARSMØTET TROMS (-4 NATURVERN Informasjonsblad fra Troms Naturvern ((11)111 nr.2 1987 BareENjoiti REFERAT ERA ARSMØTET AV LNNHOLDET: ARSMELDIER FRA EYLKES- OG LOKALLAG UTTALESLER FRA ARSMØTET VERDENSKOMMISJONEN

Detaljer

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR.

Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. Tmms Naturverrf MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. 3/1 991 Ønske tenkning Blekkulf i farta! Den nyc fiskeripolitikken som Fiskeridepartementet legger opp til er ren ønske tenkning. Det sa Bente

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91.

TROMS NATURVERN. Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter fra noen av Lokallagene. Arsmøte for NIT, 2. mars 91. :jj. Nr. 1 Febru 1991. TROMS NATURVERN Medlemsblad for Naturvernforbundet i Troms \ (!t VANN/) / Wolfgang Brunner LIVETS HJUL Romskipet Jorda Kildesortering av husholdningsavfall innen 1992? Aktivitetsrapporter

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10

Verdi Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Versjon Mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvordan vil jeg ha det?...3 Når?...4 Hvor lenge?...5 Hvor lenge skal jeg leve som pensjonist?...5 Endrer kostnadsbildet seg?...6 Er virkelig penger

Detaljer

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR

GOD JUL OG GODT JYTT ÅR I dette nummer: «Hva mener sosialøkonomene?>> spør hovedstyrets formann i et betimelig innlegg til høyre. Debatten om Fellesskapet er så emnet for lederen, og det at avgjørelsen nå er utsatt viser bare

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid

Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Skal Bermitseri vil selge ozoiigass til u laiid Miljøvernminister Thorbjørn Berntsen vil eksportere den meget ozonnedbrytende gassen halon til u-land. Dette skal skje gjen nom opprettelsen av en ny halonbank.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Riksmeklerens frist går ut ved midnatt

Riksmeklerens frist går ut ved midnatt Parat 3 2014 MEDLEMSBLAD MEDLEMSBLAD FOR FOR PARAT, PARAT, EN EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON ARBEIDSTAKERORGANISASJON II YS YS 04.06.2014 Enighet i Spekter, område 9 Mandag 2. juni ble YS-Spekter og Spekter

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA)

Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) 2013 Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og open access (OA) Utredning Finansiert av NML og NFR Innholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Innledning... 4 2.1 Premisser... 5 2.2 Om

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer