Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil."

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange FORUS Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: SLAGEN Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: stor OBO-utfordring for ExxonMobil

2 s4 Letesuksess i Norge Oljefunn i West Cable og spennende nytt operatørskap i 18. konsesjonsrunde. s15 Ormen Lange stor OBOutfordring for ExxonMobil ExxonMobil har 7,2 % andel i den største feltutbyggingen på norsk sokkel på mange år s24 OG21 mer kostnadseffektive boreteknologier Prosjektet kan gi bedret verdiskapning innenfor oljeog gassindustrien. s31 Offshore Northern Seas (ONS) 2004 ExxonMobil deltar i The Young Professional Company Award. s36 Essos Sikkerhetsdag 2004 ble gjennomført den 12. juni Regelmessig repetisjon er svært nyttig for å unngå at ulykker skjer! s39 Seier for Forus og fotballgutta i Nederland Det gikk ikke dårligere enn at laget gikk hen og vant hele turneringen! s20 Har vi virkelig så høye oljepriser som vi tror? Priser på bensin og olje er alltid i fokus men er dagens reelle råoljepriser egentlig så dramatisk høye? s38 Byrådsleder Erling Lae i bresjen for et renere Oslo Ca. 400 Lions-medlemmer og deres familier foresto rydding i nærområdene rundt 18 Esso stasjoner i Oslo. s8 Slagen med et godt resultat også i 2003 Frifinnelse i "lekkasjesakene" og godt økonomisk resultat positiv trend for Slagen. s29 Lofotenakvariet fiskeriene og oljeindustrien lager utstilling Torsdag 6. mai 2004 åpnet Lofotakvariets havmiljøutstilling Havet den store skattekisten. s33 Jobben min/ Lidia Berdychowski Engasjert, entusiastisk, europeer trives på Slagen! s40 ExxonMobil tar tak i framtidens energiutfordringer Meget synlig annonsekampanje kjøres i Europa hva synes DU? XOM internmagasin juni 2004 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: Pro&Contra. Repro og trykk: Kai Hansen Trykkeri. Internett: 2 3

3 Letesuksess i Norge Olje funnet i West Cable Spennende nytt operatørskap i 18. konsesjonsrunde Tekst Arvid Sent i mai ble det klart at hydrokarboner var funnet i brønn 16/1-7, boret av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Delta. Hydrokarbonene ble funnet i bergarter av midtre jura-alder i et prospekt som ligger ca. 35 km sørvest av Balder-feltet. Dermed fortsatte den positive trenden fra i fjor med letesuksesser i Utsirahøyde-området. I 2003 ble det gjort to funn tett ved Ringhornefeltet: Ringhorne Øst (brønn 25/8-14S-T2) og Ringhorne Vest (25/8-C- 18T2). Dette må være oppmuntrende i tider der det er så mye negativ fokusering i oljebransjen? Vi stiller spørsmålet til vår nye letesjef Timothy Tyrrell. Ja, vi er selvsagt svært fornøyde hver gang vi finner olje og gass, og det er tilfredsstillende å se at vi er på rett spor i Utsirahøyde-området. Denne brønnen er et viktig skritt videre i vår strategi som går ut på å lete etter og produsere reserver nær eksisterende felt, samtidig som vi borer noen høyrisiko letebrønner i mer fjerntliggende områder på norsk sokkel, svarer Tim. Hva kan sies om West Cable og hydrokarbonene som ble påtruffet i brønn 16/1-7 er dette et kommersielt funn som vil bli utbygd? Brønnen ble boret på 112 m vanndyp og til et dyp av 3157 m under havflaten. Vi fant olje i bergarter av midtre jura-alder. Vi kan ikke si noe om størrelsen på dette oljefunnet før ytterligere analyser og studier er blitt utført. Derfor er det for tidlig nå å trekke noen konklusjon om og hvordan West Cable eventuelt vil bli utbygd, sier Tim. Letesjef Timothy Tyrrell er fornøyd med det nye oljefunnet, og sier at denne brønnen er et viktig skritt videre i selskapets målsetting som blant annet går ut på å lete etter og produsere reserver nær eksisterende felt, samtidig som vi borer noen høyrisiko letebrønner i mer fjerntliggende områder på norsk sokkel. Exploration Manager Timothy Tyrrell is satisfied with the new oil find, saying this is another step in Esso s continued strategy of both exploring for and developing resources close to producing fields, as well as drilling some more remote risk wildcats on the Norwegian Continental Shelf. Exploration success in Norway Oil found in West Cable Exciting new operatorship in 18th Round Late May it became clear that hydrocarbons were encountered in well 16/1-7, drilled by the semisubmersible drilling unit Deepsea Delta. The hydrocarbons were found in rocks of mid Jurassic in a prospect located about 35 km southwest of the Balder field. Thus the positive trend with exploration successes in the Utsira High area continues from last year. In 2003 two discoveries were made close to Ringhorne: Ringhorne East (well 25/8-14S-T2) and Ringhorne West (25/8-C-18T2). This must be encouraging in days of when there is so much doom and gloom in the industry? We pose the question to our new exploration manager Timothy Tyrrell. Yes, we are of course very satisfied every time we strike new oil or gas, and it is pleasing to see we are on the right track in the Utsira High area. This well is another important step in our continued strategy of both exploring for and developing resources close to producing fields, as well as drilling some more remote risk wildcats on the Norwegian Continental Shelf, Tim replies. What can be said about the West Cable well 16/1-7 and the hydrocarbons encountered here is this a commercial discovery that will be developed? Brønn 16/1-7 ble boret på 112 meters vanndyp av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Delta. Well 16/1-7 was drilled in a water depth of approximately 112 meters by the semisubmersible drilling unit Deepsea Delta. Innfridde dere alle andre målsettinger med brønnen timeplan, budsjett, ingen skader etc.? Det var en svært effektiv boreoperasjon, og vi holdt oss også innenfor budsjettet. Vi hadde ingen skader eller sikkerhetshendelser under operasjonen. Hva er grunnen til vår suksess på Utsirahøyde-området? I årenes løp har vi oppnådd en god forståelse av området. Ved å tolke alle tilgjengelige data og ved å søke etter alternative tolkninger, har vi identifisert alle modne og gode prospekter, sier Tim. Nytt operatørskap i 18. konsesjonsrunde Bare en uke etter at West Cable-funnet ble kunngjort, ble enda en nyhet på letesiden offentliggjort. Den 8. juni bekreftet Olje- og energidepartementet at Esso var blitt tildelt rollen som operatør og en eierandel på 30 % i en ny lisens i den sørlige delen av Nordsjøen. Operatørskapet dekker blokkene 8/6, 9/2, 3, 4, 5 og 6, 10/4, 7, 8 og 9, 11/7, som ligger i det norsk-danske bassenget ca. 100 km sørvest av Egersund. Det er ennå for tidlig å si noe om arbeidsprogrammet på denne lisensen, men vår administrerende Hydrokarbonene ble funnet i reservoarer av mid jura-alder i West Cable-prospektet som ligger sørvest for Balder-feltet. The hydrocarbons were found in reservoirs of mid Jurassic age in the West Cable prospect which is located southwest of the Balder field. The well was drilled to a total vertical depth of 3157 meters, in a water depth of approximately 112 meters. We found oil in reservoirs of mid Jurassic age. We cannot say anything about the size of the oil discovery until additional analyses and studies have been made, so it is premature at this stage to draw any conclusion on whether and how West Cable will be developed, says Tim. Did you meet all other targets with this well on schedule, on budget, no injuries, etc.? The well was completed very efficiently and on budget. We had no injuries or safety incident during the operations. What is the reason for our success in the Utsira High area? Over the years we have aquired a good understanding of this area. By interpreting all available data and by looking for alternative interpretations, we have identified all mature and good prospects, says Tim. New operatorship in 18th Round Just one week after announcement of the West Cable discovery, another piece of good exploration news was 4 Juni 2004 Juni

4 direktør Kathy Pepper uttrykte seg helt klart om hva denne tildelingen betyr for selskapet: Vi er meget tilfreds over tildelingen vi har fått i 18. runde og vil raskt gå i gang med å teste ressurspotensialet i dette området, sier Kathy. Norske myndigheter har anerkjent Essos betydelige teknologiske innsats med å avdekke nye, uoppdagede områder på norsk kontinentalsokkel. Vi tror at det framover er meget viktig å forfølge nye idéer samt at det blir åpnet nye leteområder, slik at olje- og gassproduksjonen i Norge kan opprettholdes også i framtiden. published. On June 8th the Ministry of Petroleum confirmed that Esso had been awarded operatorship and 30% ownership interest in one new license in the southern part of the North Sea. The operatorship covers blocks 8/6, 9/2, 3, 4, 5 and 6, 10/4, 7, 8 and 9, 11/7, and is located in the Norwegian- Danish basin approximately 100 km southwest of Egersund. So far it is too early to say anything on the work program for this license, but our Managing Director Kathy Pepper clearly stated the importance of this new award to Esso. We are very pleased to receive this award in the 18th round and will proceed expeditiously to test the resource potential in this area, says Kathy. The Norwegian authorities recognized Esso's significant technical efforts in identifying new unexplored areas on the Norwegian Continental Shelf. We believe that the continued pursuit of new ideas and the opening of new acreage is essential to prolonging successful oil and gas exploitation in Norway. Den 8. juni ble tildelingen av nytt operatørskap feiret på Foruskontoret. Administrerende direktør Kathy Pepper roste og takket hele organisasjonen for tildelingen, og sa at tildelingen viste at norske myndigheter har anerkjent Essos betydelige teknologiske innsats med å avdekke nye, uoppdagede områder på norsk kontinentalsokkel. On June 8th, award of the new operatorship was celebrated at Forus office. Managing Director Kathy Pepper commended the entire organization with the award, saying the award showed that the authorities recognized Esso's significant technical efforts in identifying new unexplored areas on the Norwegian Continental Shelf. Kart som viser at leteblokkene som Esso ble tildelt i 18. konsesjonsrunde, ligger rett sør for Egersund. Map showing that the blocks that Esso were awarded in the 18th Round are located due south of Egersund. Juni

5 Tekst Erik Bagle Slagen med et godt resultat også i 2003 XOM vil få begynne intervjuet med å gratulere Slagen for at raffineriet nylig ble frifunnet i Høyesterett i de såkalte "lekkasjesakene". Det dreide seg om lekkasje fra en råoljetank i 1998 og et rør i Kom det overraskende etter at raffineriet ble dømt i to tidligere rettsinstanser? Vi retter spørsmålet til raffineridirektør Petter Finn Holland. Vi har hele tiden hatt tro på at vi skulle vinne frem med våre argumenter. Likevel var vi usikre siden vi ble dømt først i Tønsberg Tingrett og deretter i Agder Lagmannsrett. Vi er derfor svært glade for at Høyesterett konkluderte med at raffineriet ikke hadde opptrådt uaktsomt ved lekkasjen fra tank 809. Vi ble således frifunnet på det største og alvorligste punktet, mens lagmannsrettens dom ble opphevet for to mindre punkter. Disse to siste kan påtalemyndighetene velge å ta opp igjen, så tiden vil vise om det reises ny sak på disse punktene eller om saken nå er endelig avsluttet. Slagen har gjennom en rekke år fremstått som en suksessbedrift innenfor ExxonMobil-systemet. Hva er oppskriften på denne suksessen? Det er flere faktorer som har bidratt og fortsatt bidrar til at Slagen, som et relativt lite raffineri i internasjonal målestokk, har vært en suksessbedrift. Det viktigste bidraget ligger nok i Slagen-folkets vilje og evne til å ligge et hestehode foran på viktige områder som kreativitet og fornyelsesevne. Vi har vært igjennom en rekke endringer i form av prosjekter, investeringer og måter å gjøre ting annerledes på. Hele Slagen-miljøet er et tett sammenvevet nettverk, fra kjøp/salg, transport, produksjon og vedlikehold til design og Raffineridirektør Petter Finn Holland. Refinery Manager Petter Finn Holland. Slagen showing off good results also in 2003 XOM wishes to begin the interview by congratulating Slagen on the refinery's recently having been found not guilty by the Supreme Court in the "cases of leaks". The matter concerned a leak from a crude tank in 1998 and a pipeline in Did that come as a surprise considering the refinery was found guilty in two lower court instances? We put the question to Refinery Manager Petter Finn Holland. All along, we have been confident our arguments would win through. Obviously, we felt a bit uncertain considering we were initially found guilty by Tønsberg District Court and then by Agder Court of Appeal. We are therefore very pleased indeed to see the Supreme Court conclude the refinery has not acted negligently in the case concerning the leak from tank 809. We were thus found not guilty on the most significant and most serious point, whereas the ruling of the Court of Appeal was quashed in regard to two lesser items. The public prosecuting authority may elect to raise the latter two issues once again, which is why time will show whether a new legal action is brought on these items or whether a final halt has now been put to the case. Slagen has for many years been a success company within the ExxonMobil system. What is the recipe for this success? Many factors have contributed, and continue to contribute, to Slagen's having been a success, relatively small as it is by nyinvesteringer. Fra dag til dag består utfordringen i å operere anlegget effektivt og med høy gjennomstrømning og stabil drift. Det gjelder å kjøpe inn mest hensiktsmessige råoljekvaliteter samtidig som produksjonen hele tiden optimaliseres mot de produkter som gir best margin. Dette innebærer et nært samarbeid mellom de kommersielle og operative avdelingene. Denne oppskriften har vist seg svært lønnsom i de 43 årene raffineriet har operert, og vi vil møte også de kommende årenes utfordringer med samme suksessoppskrift. Det økonomiske resultatet for 2003 for Slagen ble et av de aller beste noensinne. Hva er situasjonen så langt i år og etter en vinter og vår med økende priser på råolje så vel som på ferdigprodukter? Vår økonomi er basert på at vi kjøper råolje og selger ferdigprodukter. Om dette skjer internt i eget system, spiller forsåvidt ingen rolle for Slagens økonomi. Vi lever av differansen mellom prisene på råolje og ferdigprodukter, den såkalte raffinerimarginen. Denne er gitt av faktorer utenfor vårt eget herredømme da alle priser er basert på internasjonale noteringer. Eksempelvis har vi i vår hatt perioder med meget gode raffinerimarginer da verdensmarkedets priser på ferdigprodukter som f.eks. bensin har steget enda kraftigere enn råoljeprisene. Men dette kan svinge fra det meget positive til det meget negative slik det har gjort også i år. I skrivende stund er prisbildet preget av høy bensinpris i USA og økt etterspørsel etter olje fra både USA og Kina. Kombinert med strengere miljøkrav til produktene i USA, OPECs varierende produksjonskvoter og en svært ustabil verdenspolitisk situasjon, betyr dette høye priser på så vel produkter som råolje. Så langt i år har det medført relativt gode marginer, men i større grad for raffinerier med hovedvekt på bensinproduksjon. Etter at Shells raffineri på Sola ble nedlagt, er det to raffinerier igjen i Norge. Hva vil du si skiller Slagen fra Mongstad, Petter Finn? Det er mange ting som skiller oss. Først, men ikke viktigst, er det faktum at Mongstad er et større raffineri. Mens Slagen raffinerer om lag 5,5 millioner tonn råolje per år, har Mongstad en kapasitet på om lag 10 millioner tonn. Enn videre er også fordelingen av produkter som kommer ut av raffineringsprosessen, forskjellig. Mens Mongstad relativt sett produserer mer bensin, har Slagen en høyere produksjon av såkalte destillater som diesel, gassolje til sjøtransport og lette fyringsoljer. Da marginene for disse produktkategoriene kan variere svært forskjellig fra hverandre, innebærer dette ulike international standards. I guess the most important contribution is explainable in terms of the Slagen staff's will and ability to be ahead in important fields, such as creativeness and innovation. We have been through major changes in the form of projects, investments and ways of doing things differently. The entire Slagen setting is a network woven tightly together, from procurement/sales, transportation, production and maintenance to design and new investments. The day-to-day challenge consists in operating the plant efficiently and with a high throughput/ flow and stable operation. It is all a question of purchasing the most expedient crude oil grades, while at the same time all along optimizing production towards the products yielding the best margin. This requires close cooperation between the commercial and the operational departments. This recipe has proven highly profitable for the 43 years of operation of the refinery, and we will face the challenges of forthcoming years using the same recipe for success. The year 2003 financial results of Slagen were among the best ever. What is the status so far this year, and following a winter and a spring of increasing prices of both crude oil and manufactured products? Our economy is based on our purchasing crude oil and selling manufactured products. Whether this happens internally in our own system is not actually of much significance to Slagen's economy. We live by the difference between the prices of crude and manufactured products, the so-called refining margin. This is given by factors outside of our control since all prices are based on international quotations. This spring, we have for example been experiencing periods of very good refining margins, the reason being that the world market prices for manufactured products, such as i.e. gasoline, have risen stronger than the prices of crude oil. However, this may swing from very positive to very negative prospects, as has indeed been the case also this year. At the moment of writing, the price outlook is characterized by high gasoline prices in the US and an increased demand for oil by both the US and China. Combined with more stringent environmental demands on the products in the US, differing OPEC production quotas and a very unstable situation in world politics, this is tantamount to high prices of both products and crude oil. So far this year, this has allowed relatively good margins, however to a larger extent for refineries with a main focus on gasoline production. After the Shell refinery at Sola was closed down, there are two refineries left in Norway. What would you say separates Slagen from Mongstad, Petter Finn? 8 9

6 virkninger på de to raffinerienes lønnsomhet. Det betyr at mens det ene raffineriet gjør det bra, så kan det andre gjøre det mindre bra. En tredje vesentlig forskjell er at Mongstad på grunn av sin beliggenhet og infrastruktur knyttes opp med rørledninger direkte til oljefelter, samt at raffineriet fungerer som omlastingsterminal for råolje. Slagen på sin side ligger svært gunstig til for avsetning av raffinerte produkter i sørøst-norge og Nord-Europa. Om lag 60 % av Slagens produksjon blir eksportert. Hvor mange raffinerier har ExxonMobil totalt sett? Totalt sett har ExxonMobil eierinteresser i ca. 45 raffinerier på verdensbasis, hvorav 11 i Europa. Vi eier de fleste 100 %, mens vi for de øvrige sitter med mindre andeler. Hva med den internasjonale raffineringsindustrien som fortsatt sliter med overkapasitet? De siste årene har det vært en trend mot å slå sammen oljeselskaper og raffinerier for å utnytte stordriftsfordelene best mulig det vil si oppnå lavest mulige enhetskostnader. Det er mange eksempler også rundt oss i Europa på at There are many things separating us. First, but not most importantly, the fact that Mongstad is a larger refinery. Whereas Slagen refines approximately 5.5 million tons of crude oil per year, Mongstad has a capacity of around 10 million tons. Also, the distribution of products coming from the refining process is different. Where Mongstad is a larger producer of gasoline, in relative terms, Slagen has a higher production of so-called distillates such as diesel oil, gas oil for marine transportation and light fuel oils. Since the margins for these product groups can differ greatly, this has different effects on the profitability of the two refineries. It means that, while one refinery is doing well, the other may do less well. A third and essential difference is the fact that Mongstad due to its localization, and infrastructure have pipelines tied directly in to oil fields and that the refinery is acting as a transhipment terminal for crude oil. Slagen, on its part, is very favourably located with a view to selling refined products in south eastern Norway and Northern Europe. Around 60% of Slagen's production is exported. What is the total number of refineries of ExxonMobil? oljeselskaper har slått sammen sine raffinerier i såkalte "joint ventures", og hvor de deretter fremstår som svært effektive og formidable konkurrenter til f.eks. Slagen. Vi har sett et godt eksempel på dette i Norge. Da Shell la ned sitt raffineri på Sola, kjøpte de seg inn i Mongstad. Motytelsen var at Statoil fikk kjøpe seg inn i et Shell-raffineri i Nederland (Pernis). Denne joint venture-avtalen trådte i kraft 1. januar På tross av slike joint ventures og nedleggelser, er det imidlertid fortsatt overkapasitet innenfor den internasjonale raffineringsindustrien. Det er dessuten flere større investeringsprosjekter på raffinerier i vårt naturlige nedslagsfelt. Både Fortum i Finland og Preem i Sverige har vedtatt milliardinvesteringer. Det er også flere planer om oppgraderinger av raffinerier i Russland. Generelt kan man si at Europa og Asia fremdeles har ledig raffinerikapasitet mens USA i økende grad er blitt en nettoimportør av så vel råolje som ferdigprodukter. Dette betyr at olje i større grad flyttes mellom regioner enn tidligere og stiller krav til kontinuerlig optimalisering av så vel råoljevalg, produktblanding og transport/ logistikk. For oss på Slagen er den beste måten å styrke konkurranseevnen på fortsatt å være kreative, samt effektivisere i samme takt som konkurrentene. Det er ikke sagt at dette er enkelt, men det er uten tvil spennende og utfordrende, og ikke minst svært tilfredsstillende når vi ser at vi lykkes. Vi leser jo om stadig nye miljøkrav knyttet til raffinerte produkter. Hva har dette medført for Slagen? Slagen har investert mange hundre millioner kroner de senere årene for å møte disse miljøkravene. Dette har vi i flere tilfeller gjort i forkant av EU-direktiver fordi vi har sett de kommersielle mulighetene. Eksempelvis produserer vi på Slagen i dag såkalt "svovelfri" diesel (10 ppm svovelinnhold) som EU krever delvis introdusert på markedet fra 1. januar Denne kvaliteten har vi produsert siden slutten av Imidlertid har vi eksportert denne kvaliteten, da norske myndigheter, i motsetning til land som Storbritannia, Sverige, Finland og Tyskland, ikke har innført det nødvendige avgiftsinsentiv for raskt å få denne kvaliteten inn også i det norske markedet. I skrivende stund behandles revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Det kan således før ExxonMobil holds equity shares in a total of approx. 45 refineries worldwide of which 11 in Europe. We own most of them 100%, whereas for the remainder, we are holding smaller equity shares. What about the international refining industry, which is still struggling with overcapacity? Over the last few years, there has been a tendency towards merging oil companies and refineries in order to derive optimum benefit from economies of scale that is to say; obtain the lowest possible unit costs. There are many examples also in Europe of oil companies having merged their refineries in so-called joint ventures, and where the refineries, following the process, emerge as high-efficient and formidable competitors to i.a. Slagen. In fact, we have seen a good example of this in Norway. As Shell closed down its refinery at Sola, they bought into Mongstad. The return offer was Statoil's being given an opportunity to buy a share in a Shell refinery in the Netherlands (Pernis). This joint venture agreement entered into force 1 January In spite of these joint ventures and closedowns, the international refining industry is still facing overcapacity, however. We moreover find several large-scale investment projects at refineries in the area in which we compete. Both Fortum in Finland and Preem in Sweden have adopted billion-kroner investments. Many plans also exist for upgrading of refineries in Russia. Generally, it is safe to say that Europe and Asia still have vacant refining capacity, whereas the US has, to an increasing extent, become a net importer of both crude and manufactured products. This means oil is to a larger extent than before shifted between regions, which draws up demands for continual optimization of both crude oil selection, product mix and transportation/logistics. The best way for us at Slagen to strengthen our competitiveness is to continue to be creative and improve our efficiency at the same pace as our competitors. No-one has said this is simple, but it is no doubt both interesting and challenging and all the more satisfactory whenever we see our efforts meet with success

7 sommerferien komme en avklaring på dette. Uansett er Norge vis-a-vis EU forpliktet til å ha kvaliteten i salg "geografisk balansert" fra 1. januar Handelen med råolje og oljeprodukter for Esso og Mobil i Norge er en betydelig forretning. Kan du gi noen nøkkeltall? Vi retter spørsmålet til forsyningsdirektør Bjørn Nilsen-Aas, en av de virkelige veteranene i oljehandelsbransjen. Esso og Mobil i Norge har en produksjon på omtrent 320 tusen fat råolje/ngl (liquids) per dag. Det betyr at ExxonMobil i Norge står for ca. 10 % av norsk totalproduksjon og ca. 13 % av selskapets globale produksjon. Det er store verdier som omsettes. Oppstrømsproduksjonen representerer med dagens oljepris og dollarkurs en omsetning på ca. 28 milliarder kroner. Verdien av innkjøpt råolje til raffinering på Slagen er i størrelsesorden 9 milliarder kroner per år. I tillegg kjøpes og selges det ferdigprodukter fra Slagen-kontoret, inklusiv vårt behov til Esso i Finland. Omsetningsverdien av denne handelsvirksomheten er på om lag 11 milliarder kroner. I tillegg har Slagen-kontoret ansvaret for en stor aktivitet på shipping og terminalsiden. Det arbeides internasjonalt og nasjonalt med å etablere et handelssystem for utslippskvoter for bl.a. CO2. Hva vil dette innebære for Slagen, Petter Finn? Så lenge vi i Norge får de samme rammebetingelsene som våre konkurrenter i resten av EU, skal vi kunne leve med dette. Slagen er et svært energieffektivt raffineri, hvilket også betyr at vi slipper ut svært lite CO2 i forhold til produksjonsvolumet. Energisparing er god butikk, og det har vi drevet med på Slagen i mange tiår. En stor del av vår fyrgass er ren hydrogen, og er således svært miljøvennlig. Så når det gjelder problematikken med utslippskvoter, er vi godt posisjonert. Selve prosessen med å etablere kvoter pågår for fullt i EU-landene, mens vi venter på regler og retningslinjer i Norge. Handel med CO2-kvoter er også i sin spede begynnelse. Er det andre spennende prosjekter på gang på Slagen? Vi hører jo fra tid til annen om bl.a. energigjenvinning så vel som fjernvarme. Forsyningsdirektør Bjørn Nilsen-Aas. Supply Director Bjørn Nilsen-Aas. There are constant reports on new environmental demands on refined products. What has been the effect of this for Slagen? Slagen has invested several hundred millions of NOK in recent years in order to meet these environmental demands. We have, in many cases, done so ahead of the actual EU directives due to our having discerned the commercial opportunities existing. Currently at Slagen, we are for example producing so-called "non-sulphur" diesel (10 ppm sulphur content) which the EU requires be in part introduced into the market as of 1 January We have been producing this grade since the end of We have, however, been exporting this grade since Norwegian authorities, unlike countries such as the UK, Sweden, Finland and Germany, have failed to introduce the necessary tax incentive in order to rapidly give this grade a footing also in the Norwegian market. At the moment of writing, the revised National Budget is being considered in the Storting. This matter may thus find a solution before the summer vacation. Norway, under every circumstance, has an obligation towards the EU to have this grade for sale "geographically balanced" as of 1 January The trade in crude and oil products is a sizable business for Esso and Mobil in Norway. Are you able to quote any key figures? We put the question to Supply director Bjørn Nilsen-Aas, one of the real veterans of the oil trading business. Esso's and Mobil's production in Norway is around 320 thousand barrels of crude oil/ngl (liquids) per day. This means ExxonMobil in Norway accounts for approx. 10% of the total Norwegian production and approx. 13% of the company's worldwide production. Large values are being traded. Given today's prices of oil and USD exchange rate, the upstream production represents a turnover of approx. USD 28 billion. The value of purchased crude for refining at Slagen is of the order of NOK 9 billion per year. In addition, manufactured products are being purchased and sold from the Slagen office, including volumes to accommodate our own need for Esso Finland. The value of this trading activity is around NOK 11 billion. In addition, the Slagen office has the responsibility for large-scale shipping and terminal activities. Vi har heldigvis det luksusproblem at vi har flere gode ideer enn vi klarer å håndtere. Det foregår hele tiden en tøff prioritering av disse ideene, og de beste får kapitalmidler og blir omsatt i prosjekter. Konkret når det gjelder fjernvarme, så står det ikke på oss. Vi vil relativt enkelt kunne levere 100 Gwh spillvarme, tilstrekkelig til å varme opp eksempelvis 3000 boliger. Varmen kan leveres i form av varmt vann "ved gjerdet" på Slagen. Så må offentlige myndigheter eller private aktører ta investeringene med å markedsføre og bringe spillvarmen fram til brukerne via et fjernvarmenett. Noen år med høye el-priser vil muligens være på vår side for at prosjektet en gang skal kunne bli en realitet. Hva med Valløy som ble nedlagt som spesialraffineri og smøreoljeprodusent i 2001 og som nå ligger som en stor gruset plass? På Valløy har det vært gjennomført en svært omfattende og grundig miljøundersøkelse for å få kartlagt alt som ligger i bakken her etter 100 år med raffineridrift, bombing og sabotasje under krigen. Vi har jobbet tett sammen med ExxonMobils ekspertise på området og har nå samlet alle miljødata i en sluttrapport. Denne, sammen med et forslag til plan for opprensking og etterbruk, vil bli forelagt ledelsen for godkjennelse i løpet av annet halvår Vi har holdt SFT, Fylkesmannens Miljøvernavdeling samt politikere og administrasjon i Tønsberg kommune løpende orientert om planer og framdrift. Den endelige disponeringen av dette store området på om lag 250 mål vil i stor grad bli påvirket av de rammebetingelser og krav som disse etatene måtte komme med. Ser du mørke skyer i horisonten, eller vil raffineriet så smått kunne begynne å skue mot 50-årsjubileet i 2011? Det er ingenting som tyder på noe annet enn at Slagen fortsatt vil være en spennende og god arbeidsplass i mange år framover. To-tre forhold som alltid ligger på topp på våre prioritetslister, er imidlertid avgjørende i denne sammenheng. Først og fremst må vi operere anlegget uten skader på folk og utstyr. Dernest må vi være en god nabo uten unødig sjenanse og utrygghet for nabolaget. Sist, men ikke minst, må vi sørge for at vi skaper et overskudd slik at aksjonærene får en konkurransedyktig avkastning på de pengene de har investert på Slagen. Dette har imidlertid gått bra i mange år, og med den innsats vi ser hver enkelt bidrar med til forbedringer og effektiviseringstiltak, tror jeg vi kan regne med en solid 50-årsmarkering en gang i juni Men det får vi komme tilbake til ved en senere anledning, avslutter raffineridirektør Petter Finn Holland. Work is going on both nationally and internationally to establish a trading system for i.a. CO2 emission quotas. What is this going to mean for Slagen, Petter Finn? As long as our Norwegian operations get the same framework conditions as our competitors in the rest of the EU, we will be able to live with this. Slagen is a highly energyefficient refinery, which also means we emit very little CO2 compared to volume produced. Energy saving is good business, and something we have been engaging in at Slagen for several decades. A large part of our fuel gas is pure hydrogen, and thus very friendly to the ambient environment. Therefore, in regard to the emission quotas issue, we are very well positioned. The actual process of establishing quotas is now progressing in full in the EU countries, whereas we are awaiting rules and guidelines in Norway. The trade in CO2 quotas is also just beginning. Are there any other interesting projects in the offing at Slagen? What I am referring to is the occasional mention made of i.a. energy recovery and district heating. Luckily, we are in a fortunate situation where we have more good ideas than we are able to handle. There is a constant and tough allocation of priorities to these ideas, and the best ideas are allotted funds and are turned into viable projects. More specifically in regard to district heating, this is not up to us. We could quite easily deliver 100 Gwh of waste heat, sufficient to heat around 3000 private houses. The heat can be delivered in the form of hot water "ex-fence" at Slagen. Public authorities or private players will then have to take the investments involved in marketing and bringing the waste heat to the actual consumers via a district heating grid. A few years of high electricity prices may turn out to be on our side in order for the project to once become reality. What about Valløy, which was closed down as special refinery and lubricating oil producer in 2001 and which is now merely a large, gravelled site? Valløy has been through very comprehensive and thorough environmental studies with a view to mapping everything embedded in the ground following 100 years of refinery operation, bombing and acts of sabotage during the war. We have been working closely together with ExxonMobil's expertise in the area and have now compiled all environmental data in a final report. This report, together with a proposal for clean-up and after-use, will be put before the management for approval in the course of the 2nd half of We have kept 12 13

8 the State Pollution Control Authority (SFT), the County Governor's Environmental Conservancy Department, as well as politicians and the administration of Tønsberg kommune constantly informed of plans and progress. The final use of this large area of around 60 acres will largely depend on the framework conditions and requirements drawn up by these agencies. Do you see any dark clouds in the horizon or will the refinery slowly start looking towards its 50th anniversary in 2011? There is nothing to indicate Slagen will not continue to be an interesting and good place of work for many years to come. Two or three concerns always topping our list of priorities are quite crucial in this connection, however. First and foremost, we must operate the plant without personal injuries and damage to equipment. Secondly, we must be a good neighbour, causing no unnecessary inconvenience or insecurity to our neighbourhood. Finally, but not least importantly, we must make sure to generate a profit to give our shareholders competitive returns on the money invested at Slagen. This effort has met with success for many years now, and in view of the effort everyone is seen to put in to bring about improvement and measures of improved efficiency, I believe we can look forward to a solid 50th anniversary celebration some time in June However, this is a matter we will revert to on a later occasion, Petter Finn Holland concludes. Tekst Bente Madsen Bærheim Ormen Lange stor OBOutfordring for ExxonMobil ExxonMobil har 7,2 % andel i Ormen Lange, den største feltutbyggingen på norsk sokkel på mange år. Det er et prestisjeprosjekt for oss og også et prosjekt hvor vår internasjonale erfaring kommer til nytte. ExxonMobil er den tredje største produsenten av olje og gass på norsk sokkel. Med eierandeler i ca. 20 produserende oljeog gassfelt og ca. 10 % eierandel i norsk infrastruktur for transport av gass, er selskapet en betydelig aktør på norsk sokkel. 50 % av produksjonen vår kommer fra felt som er operert av andre. Vi har en klar ambisjon om å øke verdiskapningen i OBO-felt utbygginger. Ormen Lange-utbyggingen til ca. 66 milliarder kroner ble godkjent av Stortinget 27. februar 2004, og ifølge operatøren, var saken ferdigbehandlet etter 66 minutter. Ormen Lange-utfordringer Ormen Lange bygges ut på havdyp mellom m over Storegga, et stort undervannsskred som fant sted for mer enn 8000 år siden. Skredet etterlot en havbunn med kampesteiner og høye fjelltopper. Området har i flere år vært fiskerikt. Oljeindustriens havbunnskartlegging, har også påvist Norges største konsentrasjon av kaldtvannsrev. Dette er utfordringer prosjektutbyggingen må ta hensyn til for ikke å forstyrre det naturlige livet i havet. Ormen Lange major OBO challenge to ExxonMobil ExxonMobil has 7,2% equity in Ormen Lange the largest field development for years on the Norwegian Continental Shelf, the Ormen Lange field. It is an important project to us and also a project where our international experience will be of use. ExxonMobil is the 3rd largest producer of oil and gas on the Norwegian Continental Shelf. With partnerships in approx. 20 producing oil and gas fields and approx. 10% ownership in Norwegian infrastructure for transportion of gas, our company continues to be one of the most important players on the Norwegian shelf. With more than 50% of the production coming from fields operated by others, ExxonMobil has a clear ambition to add value to OBO field developments. The Ormen Lange development project was approved by the Storting 27 February According to the operator it only took the Storting 66 minutes to approve the NOK 66 billion project. Ormen Lange challenges The Ormen Lange development is situated at m water depth in the Storegga area a huge land slide that took place more than 8000 years ago. The avalanche left the Juni

9 Feltløsning Flatt hav så langt øyet kan se. Feltutbyggingen er basert på undervannsløsninger og vil i første omgang bestå av brønnrammer med manifolder, 8 produksjons-ventiltrær, kontrollsystemer, intervensjonssystemer, oppkoblingsverktøy og også endestykker og T-koblinger for 30"s flerfaserør til Nyhamna. To parallelle systemer blir installert. Kabler og serviceledninger blir også installert fra brønnene til land. Tverrforbindelse mellom de to parallelle systemene etableres for å sikre produksjonssikkerhet. Metanol må tilsettes brønnstrømmen for å hindre hydratdannelse, da temperaturen på havbunnen er rett under frysepunktet. Gassen vil bli transportert til land for prosessering og så eksportert til Storbritannia via Sleipner-plattformen. Kondensat og andre lette produkter vil bli lagret i spesialbygde fjellhaller og transportert med skip til mottakere. Feltet bygges ut med mulighet for 24 brønner, og boring av de første 8 brønnene starter i ExxonMobils omfattende dypvannserfaring fra Mexicogulfen og også selskapets inngående kunnskap om strømninger i rør, gjør at vi har mye å bidra med i dette prosjektet. Eksportledninger Prosessert gass vil bli transportert fra Nyhamna til Sleipner gjennom en 42" rørledning og fra Sleipner til Easington gjennom en 44" rørledning. Total rørlengde er ca km. Raffineri ved Nyhamna Nyhamna blir industriens mest moderne raffineri. Utbyggingen vil kreve mer enn 6000 årsverk over en fireårsperiode. Lokalsamfunn Spesielt unge mennesker har store forventninger til den nye industrietableringen. Kommunen vil få kjærkommen inntekt, både gjennom eiendomsskatt og all den aktiviteten Ormen Lange genererer. Det vil bli flere jobbtilbud, forretningsutvikling og også fritids- og kulturtilbud som kommer alle aldersgrupper til gode. seabed with high mountain peaks and large boulders. The area has for years been fish rich. The oil industry's extensive seabed mappings have revealed Norway's largest concentration of cold water coral reefs. The project planning has had to have these issues high on their agenda to prevent disturbing the natural life in the sea. Field lay-out Nothing meets the eye at sea. The field development is a total subsea solution, initially consisting of two subsea templates with manifolds, eight Christmas trees, control systems, intervention system, tie-in tools, as well as end terminations and Tee's for the 30" gas multi phase pipelines to Nyhamna. Two parallel systems are installed and flow may be directed from one to the other giving extra production safety. Umbilicals and service lines will also be installed from the wells to shore. Due to sea water temperatures just below zero, methanol has to be supplied to the wellstream to prevent formation of hydrates. The gas will be transported to shore for processing and then exported to UK via the Sleipner platform. Condensate and other light liquids will be stored in purpose built caves and transported by ships to their customers. The field lay-out is designed for 24 wells. Drilling of the first 8 wells will start in ExxonMobil's extensive deep water experience in the Gulf of Mexico and experience with flow assurance issues, makes us able to assist the project team and bring something to the table. Export pipe line From Nyhamna, the processed gas will be transported through a 42" pipeline to Sleipner and from Sleipner to Easington through a 44" pipeline. The total length of subsea pipelines is estimated to be approx km. Process plant at Nyhamna Nyhamna will be the most modern process plant in the industry. The development will require more than 6000 manyears over a 4 year period. Aukra får høyere inntekt som kan benyttes til å utvikle kompetanse, kultur- og omsorgstiltak, infrastruktur som f.eks. nytt vannforsyningsanlegg, sier ordfører Aud Mork. ExxonMobils rolle i OBO-prosjekter; verdensomspennende erfaring gjensidig fellesskap ExxonMobil har gjennom sin internasjonale erfaring kunnet bidra på en positiv måte til utbyggingen av norske prosjekt. Til gjengjeld har erfaringen selskapet har høstet i Norge, også blitt brukt internasjonalt. Det gjelder å være en aktiv bidragsyter, slik at de rette avgjørelser blir tatt for å sikre en optimal feltutbygging, sier Peter H. Prasthofer, Development Manager ExxonMobil Norway. ExxonMobil har inntatt en ledende rolle innen sikkerhet. Vi deler gjerne vår erfaring med andre, og vi blir lyttet til. Selskapet har vist gjennom handling at det ikke bare er en investor i felt operert av andre, men en aktiv andelseier som gjør sitt aller beste for å oppnå en sikker, hensiktsmessig og effektiv drift. Kollegaer i bransjen diskuterer ofte hvor store kostnader de har i forbindelse med feltutbygging. Jeg velger å fokusere på hvor mye ExxonMobil har investert for framtiden og for Norge, sier Peter H. Prasthofer med et smil. fakta Ormen Lange Ormen Lange er Hydros største utbyggingsprosjekt og det er Norges nest største gassfelt og på størrelse med Troll og Statfjord. Når produksjonen starter, overtar Shell som operatør. Statoil er prosjektleder sammen med Hydro for gass eksportledningen til Easington i UK. Feltutbyggingen vil sannsynligvis koste ca. 46,5 milliarder NOK og Langeled transportledningen til Easington er kostnadsberegnet til ca NOK 19,5 milliarder. ExxonMobils totale andel er ca. 5 milliarder NOK. De største investeringene vil bli foretatt mellom 2005 og Development Manager ExxonMobil Norway, Peter H. Prasthofer. Local community Young people in particular have high expectations to the new industry. The municipality will have good income both directly from property tax and indirectly through all the activity Ormen Lange creates. There will be job opportunities, business development and also recreational and cultural opportunities that will benefit all age groups. Aukra will have a higher income that can be used to develop competence, culture, care and infrastructure, for example a public water supply for the region, says mayor Aud Mork. ExxonMobil's role in OBO projects; world wide experience a two way partnership With a development portfolio experience gained elsewhere, ExxonMobil has been able to contribute in a positive way to the Norwegian developments. Norwegian experience has in return been used internationally. It's about making a difference and contributing to having the right decisions being made, in order to have an optimal development of the fields, says Peter H. Prasthofer, Development Manager ExxonMobil Norway. ExxonMobil's industry lead role in safety is an experience we willingly share with other operators, and we are listened to. The company has through actions shown that it is not just a silent investor in fields operated by others, but an active partner who is willing to put in an effort to achieve safe, sound and efficient developments. People talk about how much money has been spent, while I prefer to say how much money ExxonMobil has invested for the future and for Norway, says Peter H. Prasthofer with a smile. Ormen Lange Ormen Lange is Hydro's largest development project to date and it is Norway's second largest gas field. Its size can be compared to Troll and Statfjord. The operation of the project will be taken over by Shell when production starts. Statoil is project manager together with Hydro on the gas export pipeline to Easington in UK

10 Feltet ble oppdaget i 1997 og dekker et område på 359 m 2. Det er 40 km langt og 8-10 km bredt. Reservoaret ligger 2800 m under havbunnen, og sandsedimentene som inneholder gass er ca. 50 m høye. Når produksjonen fra Ormen Lange er på sitt høyeste, forventer en et årlig bidrag på ca. 20 milliarder m 3. Dette tilsvarer hele Norges energibehov pr. år. Etterspørsel etter gass i UK UK vil antakelig være avhengig av import av gass fra kontintentet fra I oktober 2003 signerte UK en leveranse-avtale med Norge om gass til det britiske marked. Leveransen vil gjøre Norge til den 3. største leverandøren av gass i verden. Ormen Lange-leveransen vil antakelig dekke 20 % av britisk etterspørsel. facts The field development is estimated to NOK 46.5 billion and the Langeled transport system to Easington at NOK 19.5 billion, of which ExxonMobil's total share is approx. NOK 5 billion. The investments will to a large extent be made during 2005 and The field was discovered in 1997 and covers an area of 359 m 2. It is 40 km long and 8-10 km wide. The reservoir is 2800 m below the seabed, and the sandformations containing gas are estimated to be 50 m thick. The production is estimated to yield on plateau approximately 20 billion m 3 a year which is equivalent to the total Norwegian energy demand per year. UK gas demand From the year 2005 UK will be dependent on gas supplies from the continent. In October 2003, the UK signed an agreement with Norway to supply gas to the British market, making Norway the 3rd largest gas supplier in the world. Ormen Lange may cover 20% of the UK gas demand. Photo: Stolt Offshore Eksempler på hvor norsk teknologi/erfaring har kommet til nytte i vår virksomhet i andre deler av verden: Vårt utbyggingsselskap er ansvarlig for utbygginger på verdensbasis. Det gir oss mulighet til å fange opp teknologiutvikling direkte gjennom samarbeid med de ansatte som skal bruke teknologien i andre prosjekt i andre deler av verden. LB200 Eksportrørledningen skal legges av Stolt Offshore og LB200. LB200 eies av Stolt Offshore og er en gammel kjenning på norsk sokkel. Skipet har lagt de fleste store rørledningene som Zeepipe i 1996, Norfra i 1999, Åsgard i 1998 og 1999 og Draugen eksportledning i Den kan legge ca. 6 km 42" rørlengder per dag. Arbeidet pågår 24 timer i døgnet. LB200 er en 3. generasjons halvt nedsenkbar plattform. 400 mennesker fra ca 20 forskjellige nasjoner arbeider om bord. Skipet beveger seg ved å flytte hvert av de 14 ankerne enkeltvis framover. Skipet har vunnet flere sikkerhetspriser i Nordsjøen. LB200 The export pipeline will be laid by Stolt Offshore and LB200. The LB200 owned by Stolt Offshore is well known in Norway, having laid the Zeepipe in 1996, Norfra in 1999, Åsgard pipeline in 1998 and 1999 and Draugen Gas Export in It lays 6 km of 42" pipe per day and works continuously 24 hours a day. The LB200 is a 3rd generation semi submersible pipelaying barge. 400 people and 20 nationalities are working onboard the barge. The barge crawls forward by usage of its 14 anchors. The vessel has been awarded several safety awards in the North Sea. Examples of Norwegian technology/experience that has application in our operations in other parts of the world: Because the Development Company handles our world wide business we are able to capture the technology by working directly with the people who will be applying it to other projects around the world. Lophelia pertusa kaldtvannskorall Undervannsbilde av norske korallrev på 300 m vanndyp utenfor midtnorge. Det eldste korallrev i Norge er 8600 år gammelt. Det befinner seg ved Røst og er verdens største kaldtvannsrev. Koraller vokser, deler seg i grener som igjen vokser sammen og danner flere meter høye kolonier. Ved tuppen av hver gren sitter små polypper som strekker ut sine små fangarmer for å skaffe næring til verten sin. Fangarmene inneholder samme gift som svimanetenes tråder. Korallene vokser sent, bare 5-10 mm per år. Det tar flere hundre år å danne et korallrev på 1-2 meters størrelse og mange tusen år på å danne korallrev av den størrelsen en har på Storegga. En har oppdaget at fisk trives i nærheten av koraller. En har også sett at koraller ofte finnes i områder med gass- og oljeforekomster. Photo: Courtesy Statoil ASA 13Cr rørledningsteknologi 13Cr er et stålrør med høy korrosjonsmotstand og som er spesielt utfordrende å sveise. ExxonMobil har gjennom sin erfaring med rørtypen bidratt til forbedrede sveiseprosedyrer. Erfaringen i Norge, spesielt etter Fram-prosjektet, er overført til andre prosjekt i andre deler av verden. Teknikker for å hindre hydratpropper fortrinnsvis direkte elektrisk oppvarming av rørledninger Direkte elektrisk oppvarming av alle rørledninger fra bunnramme til semiplattform, blir installert på Kristin. Dette er et alternativ til tradisjonell bruk av metanolinjeksjon i brønnstrømmen for å hindre at hydratpropper dannes. Også denne teknologien blir videreført innen ExxonMobil. 13Cr flowline technology 13Cr is material with high resistance to corrosion, but difficult to weld. ExxonMobil has with our experience with the material, been able to improve the welding techniques. The experience gained in Norway particularly on the Fram project, has been transferred to project developments in other areas. Hydrate mitigation techniques in particular direct electrical heating of pipelines Direct electrical heating on all flowlines from templates to semi platform is being installed on Kristin. This is an alternative to methanol injection into the well stream to prevent formation of hydraters, and is another example of technology capture into the ExxonMobil organisation. Lophelia pertusa cold water coral Underwater photographs of Norwegian coral reefs at 300 m water depth off mid-norway. The oldest coral reef in Norway is 8600 years old, and the world's largest cold water coral reef has been found at Røst. Corals grow, split into branches, branches melt together and form several meters high colonies. At the end of each branch are little polyps that stretch their tentacles into the sea supplying nourishment to their host. The tentacles contain the same poison as jelly fish. The corals grow slowly, only 5-10 mm per year. It takes several hundred years to form a small coral reef of 1-2 meters and several thousand years to form coral reefs as found at Storegga. Corals attract fish. Corals are often found close to gas sediments and could be perceived as petroleum indicators. Undervanns kompressorteknologi Fase 2 av Ormen Lange-utbyggingen, ca. 10 år etter produksjonsstart, vil kreve kompresjon for å sikre jevn brønnstrøm mot land. Et nytt konsept for design av undervannskompressorutstyr blir vurdert som et alternativ til egen kompresjonsplattform. ExxonMobils Upstream Research Company i Houston er svært interessert i dette forskningsprosjektet for utnyttelse i andre utbygginger andre steder i verden. Vi kommer til å ha en aktiv deltakelse i begge prosjektene. Investeringene over en 12-årsperiode vil beløpe seg til flere hundre millioner NOK og investeringene for 2004 alene ligger på ca. 60 MNOK, sier Peter H. Prasthofer. Subsea compression technology The second development phase of Ormen Lange some 10 years after production start, will need compression to make the oil flow from the subsea wells to the processing plant. A new concept for a subsea compression facility is being considered as an alternative to a traditional compression platform. ExxonMobil's Upstream Research Company in Houston is very interested in this research project for potential future application in other areas. We will have an extensive participation in both projects. Investments over a 12 year period will amount to hundreds of millions NOK and investments for 2004 amounts to NOK 60 billion, says Peter H. Prasthofer

11 Har vi virkelig så høye Tekst Erik Bagle oljepriser som vi tror? I midten av mai steg råoljeprisen på oljebørsen i London til i underkant av 40 dollar per fat (Brent Blend dated). Dette var de høyeste noteringene siden høsten 1990 etter Iraks innmarsj i Kuwait den 2. august. I en kort periode i oktober det året lå prisen på i overkant av 40 dollar. Deretter sank prisen frem mot krigsutbruddet i midten av januar 1991 ("Desert storm"). Gjennom krigen, som ble avsluttet seks uker senere, sank prisen ytterligere for å ende på om lag 20 dollar. Året med de høyeste råoljeprisene noensinne, hadde vi imidlertid i For hele året sett under ett var prisen 35 1/2 dollar. Målt i 2004-dollar (reelle priser) tilsvarer dette 73 dollar. Hittil i år har gjennomsnittsprisen vært om lag 33 1/2 dollar, dvs. godt under det halve av rekordåret Priser på bensin og olje er alltid i fokus Det er knapt noen priser som får større nasjonal eller internasjonal oppmerksomhet enn prisene på råolje og oljeprodukter. I denne sammenheng er bensinprisen en sikker gjenganger. I år har den til og med blitt et innslag i den amerikanske valgkampen til utfordreren John Kerry. "All time high" er da også godt pressestoff, ikke minst på en tid av året da amerikanerne har gått inn i "driving season" med sine ofte bensinslukende biler. For oss i Norge kan det da være interessant å konstatere at disse ropene om høye bensinpriser skjer på et nivå på ca. kr 3,80 per liter. I USA utgjør avgiftene i underkant av 80 øre per liter eller omlag 20 % av utsalgsprisen. I Norge er avgiftene omlag kr 6,70, eller 2/3 av prisen på kr 10,17. Bensinprisen har steget med ca. 1 krone i år Siden nyttår og fram til midten av mai, steg bensinprisen i Norge med mer enn 1 krone. Grunnet en prisnedsettelse ved inngangen til juni på 15 øre, er prisøkningen siden nyttår i Are the prices of crude oil really as high as we think? Mid May this year the price of crude oil rose to almost 40 dollars a barrel (Brent Blend dated) at the London Petroleum Exchange. This is the highest listing ever since Iraq s invasion of Kuwait on 2 August For a short period in October that year the price hovered above the $40 mark. Then, during the period leading up to the breakout of war mid January 1991 ("Desert storm") the price started sinking. The price continued to drop throughout the war, which was over six weeks later, and ended up at around $20. However, the year with the highest oil prices ever was in For the year overall the price was $35 1/2. Measured in 2004 dollars (real prices) this corresponds to a price of $73. Until now this year the average price has been around $33 1/2, i.e. well below the half of the price listed in the record year of The prices of oil and gasoline are always at the centre of attention There are hardly any prices that attract more international and national attention than the prices of crude oil and oil products. In this context the price of gasoline is a perennial topic. This year it has even become an element in the American presidential campaign of contender John Kerry. "All time high" is popular material which attracts readers to the newspapers, at a time of year when the Americans, with their gas guzzlers, are entering the "driving season". For Norwegians it may be interesting to note that the cries about exorbitant gasoline prices are being made in a situation where the price is around NOK 3.80 per liter. In the US, gasoline taxes constitute less than NOK 0.80 per liter, or around 20% of the retail price. In Norway taxes are NOK 6.70, or two thirds of the NOK liter price. øyeblikket 88 øre. Endringer i våre veiledende utsalgspriser reflekterer utviklingen i de internasjonale bensinprisene omregnet i norske kroner. Figur 1 viser denne stigningen i år samt de kraftige svingningene vi har opplevd i perioden fra 2000 og fram til dagens nivå med en utsalgspris på i overkant av 10 kroner. Laveste bensinpris i dette årtusen fikk vi i kjølvannet av 11. september I november det året kom prisen ned på kr 8,50. Som figur 2 viser har også dollarkursen svinget betydelig de senere årene. At den nå er lav, dvs. at den norske krona er sterk, har bidratt til at vi ikke har fått "all time high" utsalgspriser også her i landet. En endring i dollarkursen på 10 øre gjør et utslag i bensinprisen på 2-3 øre per liter. Vår høyeste pris noensinne opplevde vi i juni 2000 med kr 11,22. Foruten at bensinprisen på Londons oljebørs (IPEX) da var oppe i 398 dollar per tonn, som var den historisk høyeste inntil i vår, var dollarkursen på det tidspunktet om lag kr 8,80. På det høyeste i mai 2004 var bensinprisen på IPEX hele 473 dollar, dvs. om lag 20 % høyere enn i Imidlertid var dollarkursen i midten av mai i år under 7 kroner. Sammenliknet med 2000 er dessuten de samlede avgifter til staten også lavere, etter at avgiftene ble senket i statsbudsjettet for Selv om avgiftene har økt noe igjen siden den gang, er de fortsatt lavere enn i De utgjør imidlertid omlag 2/3 eller kr 6,70 av utsalgsprisen på kr 10,17. Kun Nederland og Storbritannia har høyere samlede avgifter enn Norge. De høyeste råoljeprisene noensinne hadde vi i For hele perioden sett under ett var prisen 31 dollar, med et toppår i 1981 på 35 1/2 dollar. Nominelt sett lå følgelig prisene i denne 6-årsperioden gjennomsnittlig kun et par dollar lavere enn hittil i år. Vel så interessant er det derfor å se hva den reelle prisen var i denne perioden ("2004 $"). I hele perioden lå de årlige gjennomsnittene i intervallet dollar per fat. Toppen var i 1981 med 73 dollar. Gjennomsnittet for hele 6-årsperioden var 60 dollar. Grovt sett kan vi således si at vi i 1981 opplevde dobbelt så høye oljepriser som hittil i år og at i hvert eneste av disse seks årene var prisen til dels vesentlig høyere enn hittil i år. Viktige årsaker til disse historisk høye reelle råoljeprisene er revolusjonen i Iran i 1978/79, krigen mellom Irak og Iran fra 1980 samt OPECs prisog kvotebeslutninger. Eksempelvis førte revolusjonen i Iran til et produksjonsbortfall i størrelsesorden 2 2,5 millioner fat per dag mellom november 1978 og juni I 1980 falt Iraks råoljeproduksjon med 2,7 millioner fat per dag og Irans med ytterligere fat. I 1982 til 1985 bestrebet OPEC seg på å sette medlemslandenes kvoter lavt nok til å opprettholde høye priser. Imidlertid produserte medlemsland mer enn sine kvoter. Og land utenfor OPEC, som f.eks. Norge, økte sin produksjon. Så lenge Saudi-Arabia inntok rollen som "svingprodusent", ble høye priser opprettholdt. Høsten 1985 gikk imidlertid Saudi-Arabia lei av dette og i løpet av The price of gasoline has risen by almost 1 NOK this year Since the beginning of the year and until mid May the price of gasoline in Norway rose by more than 1 NOK. Thanks to a price cut of 0.15 NOK at the start of June the price increase since the new-year is at the present 0.88 NOK. Changes to recommended retail prices reflect the development in the international prices of gasoline converted into NOK. Figure 1 shows the increase this year and also the dramatic fluctuations we have seen from 2000 and until the level of today, where we have a retail price above NOK 10. The lowest price in this millennium occurred in the aftermath of 11 September 2001, when the price hit a level of NOK As figure 2 shows, the dollar exchange rate has also fluctuated considerably in recent years. Thanks to the fact that it is now low, i.e. the Norwegian currency is strong, we have avoided an "all time high" retail price in this country. A 0.10 NOK change in the rate of the dollar adds NOK to the price of gasoline. The highest price ever seen in this country was in June 2000, at NOK The price of gasoline at the London s petroleum exchange (IPEX) was then $398 per ton, historically the highest ever achieved until this spring, and on top of that the rate of the dollar was around At its peak in May 2004 the price of gasoline at IPEX was $473, i.e. roughly 20% higher than in However, mid May this year the rate of the dollar against NOK was below 7 NOK. Moreover, compared with 2000, total taxes to the state are lower, as the taxes were slightly lowered on the 2001 National Budget. Even though taxes have increased somewhat since then, they are still lower than the 2000 level. However, they constitute around two thirds or NOK 6.70 of the retail price at NOK Only the Netherlands and Great Britain have higher gasoline taxes than Norway saw the highest crude prices ever For the entire period seen as one the price was $31, with a peak year in 1981, when it was $35 1/2. Consequently, the nominal prices during this 6-year period were only a couple of dollars below the price level seen this year. Even more interesting is it to consider the real price during this period ("2004 $"). During the entire period the annual average prices lay in the $47-73 interval. The peak at $73 occurred in The average for the whole 6-year period was $60. Roughly speaking we can therefore say that 1981 saw oil prices that were twice as high as those we see this year, and that in every one of these years the price was considerably higher than today. The chief causes of these high, real prices, in a historical perspective, are the revolution in Iran in 1978/79, the war between Iraq and Iran from 1980, and OPEC s prices and quota decisions. As a point in case, the revolution in Iran led to a fall in production in the order of 2 to 2.5 million barrels a day between November 1978 and June In 1980, Iraq s crude oil production dropped by 2.7 million barrels a day, and Iran s by a further barrels

12 måneder frem til vinteren 1986, økte landet sin produksjon fra om lag 2 til 5 millioner fat per dag. Dette bidro sterkt til at råoljeprisen falt som et lodd til under 9 dollar sommeren Epoken med de høye råoljeprisene var definitivt slutt. Hva nå? Det eneste man med rimelig grad av sikkerhet vil kunne si, er at råoljeprisene vil fortsette å svinge. Den 10. desember 1998 var noteringen nede på kr 9,13 per fat etter at året hadde startet med priser på 16 dollar (IPEX). Gjennomsnittlig ga dette en pris for hele 1998 på 12 3/4 dollar. Noteringen den 10. desember var den laveste reelle prisen siden før oljekrisen i da råoljeprisene ble firedoblet. Nå er vi inne i det femte året på rad med "høye" råoljepriser. Jeg skal ikke her spekulere i prisutviklingen framover. Det kan imidlertid være interessant å påpeke noen faktorer og trekk som har eller vil kunne ha stor innvirkning på utviklingen. Det var to viktige årsaker som bidro til de lave råoljeprisene i I november 1997 hadde OPEC besluttet å øke sine produksjonskvoter med 2,5 millioner fat per dag til 27,5 millioner fat. Selv om dette i hovedsak var en "omveksling" av eksisterende produksjon ut over kvotene, fikk det betydning da man forventet at også den faktiske produksjonen ble økt kraftig. Dette skjedde samtidig med et krakk i viktige asiatiske økonomier som den japanske ("tigerøkonomiene). I dagens situasjon er det verdt å reflektere over blant annet følgende: For det første har vi som beskrevet ovenfor ikke på noen måte historisk høye råoljepriser inflasjonen tatt i betraktning. Spørsmålet er likevel om dagens priser vil bidra til å svekke veksten i verdensøkonomien. I øyeblikket er det lite som tyder på dette. Store land som Kina med sine 1,3 milliarder mennesker og Russland har økt sitt bruttonasjonalprodukt med 8 10 % de siste årene. I 2003 sto Kina alene for 35 % av den økte etterspørselen etter olje i verden. India er også inne i en vekstperiode. Videre har USA hatt uavbrutt økonomisk vekst i 2 1/2 år. Og hittil i år har bensinforbruket i landet økt med 4 %, en vesentlig årsak til at de internasjonale bensinprisene har steget enda kraftigere enn råoljeprisen. Hvis man imidlertid skulle driste seg til å lage scenarier som ville kunne føre til vesentlig lavere råoljepriser, kunne ett være at den kinesiske økonomien overopphetes og at man med dette kan få et nytt tilbakeslag fra Asia som i 1997/98. Et annet scenario kunne knytte seg til utviklingen i USA. Landet må importere mer enn halvparten av sitt oljeforbruk. I sommer vil det daglig være et importbehov på om lag 10 millioner fat per dag. Videre har USA en gigantisk nettogjeld til utlandet og det har kostbare militære engasjementer. Selv om amerikanerne nærmer seg et presidentvalg i november, vil den økonomiske utviklingen i USA fra 2005 være meget interessant, også i et oljepris-perspektiv. Landet står tross alt for 1/4 av verdens oljeforbruk. Inntil videre gir imidlertid de fundamentale faktorene i verdensøkonomien During the 1982 to 1985 period OPEC made serious endeavors to set the quotas of its member countries low enough in order to maintain high prices. However, the member countries produced more than their quotas. Even countries outside OPEC, such as Norway, increased their production. As long as Saudi Arabia adopted the role as "swing producer", high prices were maintained. In the fall of 1985, however, Saudi Arabia got tired of this role, and during the course of a few months, until the winter of 1986, the country boosted its production from around 2 to 5 million barrels a day. As a result of this move the price of crude oil took a dive, ending up at $9 the summer of The era of high crude prices was definitely over. What now? The only thing that can be predicted with a reasonable degree of certainty, is that the price of crude oil will continue to fluctuate. On 10 December 1998 the listing was 9.13 a barrel, in a year where the price had started at $16 (IPEX). In average this gave a price of $12 3/4 for 1998 as a whole. The 10 December listing was the lowest real price since before the oil crisis when crude oil prices were quadrupled. We are now into the fifth consecutive year with "high" prices of crude oil. I will refrain from speculating about the future price development here. However, it is interesting to point to some factors and features that have or that might have a large impact on the development. Amongst the chief causes that contributed to the low crude oil price in 1998 I will point to two. In November 1997 OPEC had decided to increase its production quotas by 2.5 million barrels a day to 27.5 million barrels. Even if this move mainly represented a "conversion" of existing production exceeding quotas, it impacted on prices since it was expected that the actual production would be significantly boosted. This is also what happened at the same time as there was a crash in the important Asian economies, of which the Japanese was one ("tiger economies ). In the current situation it is worth reflecting on the following: Firstly, as described above, and allowing for inflation, we do not have historically high oil prices today. The question is nevertheless whether today s price level will contribute to halting the growth in world economy. For the time being there are no signs to suggest that this is the case. Large countries such as China with its 1.3 billion people, and Russia, have increased their gross national budget by 8-10% in recent years. In 2003 China alone stood for 35% of the global increase in the demand for oil. India is also in the midst of a period of growth. The US has seen uninterrupted economic growth for 2 1/2 years. Until mid 2004 gasoline consumption in the country has risen by 4%, which is a chief factor why international gasoline prices have seen a steeper climb than the price of crude oil. However, if one were to dare suggest at scenarios that might lead to significantly lower prices of crude, one scenario could be an overheating of the støtte til høye oljepriser, selv om priser opp mot 40 dollar også reflekterer terrorfrykt og usikkerhet knyttet til den politiske stabiliteten i land som Irak og Saudi-Arabia. Kongedømmet med sin produksjon på om lag 8,5 millioner fat per dag, er indrepolitisk sett ikke et veldig sterkt regime. I tillegg var terroranslagene i pinsen nok en påminnelse om at også Saudi-Arabia kan være mål for slike aksjoner. Hvor mye alle disse politiske usikkerhetsfaktorene utgjør av råoljeprisen på bortimot 40 dollar, er det mange anslag og gjetninger omkring. Konklusjonen på disse få og korte betraktningene knyttet til fremtidig oljeprisutvikling er at det uansett finnes en rekke scenarier der noen trekker i retning av lavere og noen i retning av høyere priser. At OPEC den 3. juni besluttet å øke sine produksjonskvoter med 2 millioner til 25,5 millioner fat per dag fra 1. juli, behøver ikke nødvendigvis bety så mye. OPEC-10 (ex. Irak) produserer allerede i dag mer enn 2 millioner fat over sine kvoter. Eksperter så vel som andre forståsegpåere og synsere får imidlertid store oppslag i pressen for tiden. Det er få som nevner at dagens reelle råoljepriser egentlig kanskje ikke er så dramatisk høye. Til slutt, en råoljepris på gjennomsnittlig 33 1/2 dollar hittil i år er til økonomisk glede for oljeproduserende land som Norge så vel som for oljeselskaper med betydelig utvinning av olje og gass. For vårt selskap i Norge kan nevnes at i en uke i april var råoljeproduksjonen oppe i om lag fat per dag hvilket er om lag fat høyere enn gjennomsnittet for Denne foreløpige produksjonstoppen tilsvarer 15 % av ExxonMobils produksjon på 2,5 millioner fat på verdensbasis. Så når nesten 4 % av ExxonMobils overskudd i 2003 kom fra Norge, så kan kanskje andelen for 2004 bli enda høyere? (Artikkelen ble avsluttet i kjølvannet av OPECs møte i Beirut den 3. juni.) Chinese economy, with a subsequent setback for Asia as in 1997/98. Another scenario is linked to the development in the US. The country has to import more than half of its oil consumption. This summer the daily import requirement will be around 10 billion barrels. Furthermore, the US has a gigantic net foreign debt as well as costly military commitments. The US is approaching a presidential election in November, but the economic development in the country from 2005 will also be very interesting from an oil price perspective. After all, the country is consuming one fourth of the world s oil production. However, until further the fundamental factors of world economics support high oil prices, in addition to the fact that prices verging on $40 also reflect fear of terror and the uncertainty connected with the political stability in countries such as Iraq and Saudi Arabia. The kingdom with its production of approx. 8.5 million barrels a day, is in terms of interior politics not a very strong regime. What is more, the terror attacks during Whitsun was another reminder that even Saudi Arabia may be the target of such attacks. There are many guesses and hypotheses as to how much of the $40 oil price is a result of these political uncertainties. The conclusion to my handful of brief observations connected with the future development in the price of oil, is anyhow that there exist a number of scenarios, of which some pull in the direction of lower prices, and some in the direction of higher prices. The fact that OPEC on 3 June decided to boost its production quotas by 2 million to 25.5 million barrels per day from 1 July will not necessarily have such a great impact. Already today, OPEC-10 (ex. Iraq) is producing more 2 million barrels above its quotas. However, experts, as well as other would be authorities and observers get a lot of space in the press nowadays. Few of them mention that today s real crude oil prices are not really all that high. Finally, an average crude oil price at $33 1/2 so far this year, is a financial bonanza for oil producing countries such as Norway, as well as for oil companies engaged in large-scale exploration of oil and gas. For Esso and Mobil in Norway, it can be mentioned that for a week in April the production of crude oil reached barrels a day, which is around barrels more than the 2003 average. This preliminary production peak corresponds to 15% of ExxonMobil s worldwide production of 2.5 billion barrels. Knowing that 4% of ExxonMobil s profits in 2003 came from Norway, who knows whether the share in 2004 may be even higher? (The article was written in the wake of OPEC s meeting in Beirut 3 June.) 22 23

13 OG21 ExxonMobil leder gruppe som skal utvikle mer kostnadseffektive boreteknologier (se illustrasjon) gjennom en ensrettet og konsentrert forsknings- og utviklingsstrategi for hele olje- og gassindustrien. OG21-styret startet med å utvikle en visjon og strategi i nært samarbeid med olje- og gassklyngen for å samordne industriens innsats gjennom felles prosjekter. OG21-prosjektet dekker fem hovedområder innenfor FOU through a co-ordinated and focused national research and development (R&D) strategy throughout the oil and gas industry. The OG21 board started out with developing a vision and strategy in close cooperation with the oil and gas cluster to align the industry on common projects. The OG21 initiative supports five major R&D areas Tekst Arvid "Olje og gass i det 21. århundre" (OG21) er et prosjekt som ble satt i gang av Olje- og Energidepartementet (OED) i Formålet med prosjektet er å hjelpe oljeindustrien til å formulere en nasjonal strategi som kan gi bedre verdiskapning og styrke konkurranseevnen innenfor olje- og gassindustrien. OG21 ledes av et styre som består av representanter fra oljeog gassindustrien, serviceindustrien, forskningsinstitusjoner og offentlige instanser som Norges Forskningsråd og OD. OED deltar som observatør. Manfred Budny, teknisk direktør i Produksjonsavdelingen, representerer ExxonMobil i dette styret. XOM hadde en samtale med Manfred for å få vite mer om bakgrunnen til OG21-prosjektet. Norske myndigheter så vel som petroleumsindustrien har lenge vært klar over at det er nødvendig med en betydelig innsats om vi skal makte å opprettholde produksjonen på den norske kontinentalsokkelen på lang sikt. Produksjonsnivået i 14 av de siste 15 årene har oversteget reservene som er blitt avdekket gjennom nye funn, og vi forventer en markert nedgang i Norge i løpet av de nærmeste årene (se illustrasjon på neste side) om vi ikke snart oppdager nye, store olje- og gassfelt. Det er også helt nødvendig å utvikle ny teknologi som kan gjøre oppdagede, men ennå ikke utbygde reserver, økonomisk lønnsomme, sier Budny. Han understreker at hovedmålet til OG21- initiativet er å oppnå et langsiktig produksjonsscenario OG21 ExxonMobil leads group to develop more costefficient drilling technologies The "Oil and Gas in the 21st Century" (OG21) is an initiative established by the Ministry of Petroleum and Energy (MPE) of Norway in 2001 to help the petroleum industry to formulate a national technology strategy for added value and competitive advantage in the oil and gas industry. OG21 is led by a board consisting of representatives from the oil and gas industry, service industry, research institutes and authorities, such as NPD and Norwegian Research Council, as well as the MPE as observer. Manfred Budny, Operations Technical Manager in the Production department, represents ExxonMobil on the board. XOM has spoken to Manfred to get more details about the background of the OG21 initiative. The Norwegian oil authorities as well as the petroleum industry have long been aware that substantial efforts have to be made to sustain long-term production on the Norwegian continental shelf. Production has exceeded reserve additions from new discoveries for 14 of the last 15 years, and we anticipate a serious decline in Norway within the next few years (see chart on next page) if substantial new oil and gas finds are not made. New technologies need to be developed to make the discovered but undeveloped reserves commercial, says Manfred, stressing that the main objective behind the OG21 initiative is to achieve the sustained long-term production scenario (see chart) Strategien definerte fem satsningsområder innenfor FOU. De fem områdene relaterer seg til følgende emneområder; miljø, økt utvinning, operasjoner på dypt vann, små felt og gassverdikjeden. Innenfor disse satsningsområdene ble det valgt ut ni teknologiske målområder (TTA-er), og norske oljeog gasselskap ble bedt av OED om å stille kompetente personer til å lede hver enkelt av disse TTA-gruppene. ExxonMobil sa seg villig til å lede gruppen som skulle utvikle metoder for kostnadseffektiv boring (Cost-Effective Drilling CED), et forskningsområde som er relevant for flere av satsningsområdene, og for økt utvinning i særdeleshet. Vårt selskap deltar dessuten i et par andre TTA-grupper, hvor vi ikke har noen ledende rolle (Null utslipp til sjø og 30 % reduksjon i utslippene til luft). CED-gruppen ledes av Exxon Mobil gjennom Stu Keller fra ExxonMobil Upstream Research Company i Houston (URC) og Nils Musaeus fra produksjons- og boreavdelingen på Forus. Strategier og planer for å øke boreeffektiviteten Vi hadde en samtale med Nils Musaeus for å få en statusrapport over gruppens innsats så langt. Vår TTA-gruppe, som altså skal vurdere kostnadseffektiv boring (CED), teller representanter fra de fleste av de store, internasjonale oljeselskapene som opererer i Norge, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt service- / leverandørselskaper. På de første møtene vurderte vi de nåværende og framtidige rammene for boring i Norge, og la strategier og planer for det videre arbeidet, sier Nils. Han understreker at det er flere utfordringer forbundet med boreoperasjoner i de kommende årene. På møtene har også ledende personell presentert forskningsprosjekter som kan bidra til å oppfylle nåværende The strategy called for support of five major R&D focus areas related to the subjects of environment, increased/enhanced recovery, deep water, small field development and the gas value chain. Within these focus areas, nine Technology Target Areas (TTAs) were identified, and Norwegian operating companies were requested by the MPE to provide experienced staff to lead each of the TTA groups. ExxonMobil agreed to lead the Cost-Effective Drilling (CED) TTA Group which is relevant to several of the focus areas and in particular increased/enhanced recovery. Our company is participating in a couple of other TTA groups (Zero Discharge to Sea and 30% Reduced Emissions to Air) where we have no leading role. The CED group is headed by Exxon Mobil through Stu Keller from the ExxonMobil Upstream Research Company (URC) in Houston and Nils Musaeus from the Production and Drilling Department at Forus. Strategy and plans being worked out to increase drilling efficiency We talked with Nils Musaeus to get a status of the group s efforts so far. In our Cost-Effective Drilling (CED) TTA Group, we have representatives from most of the major oil companies operating in Norway, research and educational institutes as well as service/supply companies. In our first meetings we assessed the current and future drilling framework in Norway prior to laying down the strategy and plans for our future work, says Nils, stressing that drilling operations include several challenges over the next years. At our meetings we also have had principal investigators present proposing research projects to help meet current Grafen viser to scenarier: En erosjonstrend som viser at produksjonen vil synke hurtig innen dette tiåret hvis det ikke blir betydelige tillegg av ressurser. Anvendelse av innovativ teknologi kan sikre oljeproduksjon i de neste 50 årene og gassproduksjon i 100 år til. Nøkkelfaktorer for å opprettholde et høyt produksjonsnivå er teknologiforskning og nye utbygginger for å øke utvinningen i eksisterende felt, men også fokus på lave letekostnader og utbygging av nye reserver. Manfred Budny, Operations Technical Manager i Produksjonsavdelingen, som representerer ExxonMobil i styret, sier at hovedmålet med OG21 er å opprettholde produksjonen på den norske kontinentalsokkelen på lang sikt. Manfred Budny, Operations Technical Manager in the Production Department, representing ExxonMobil on the board says that the main objective behind the substantial OG21 efforts is the long-term production sustainment on the Norwegian continental shelf. The graph shows two scenarios: A lower "erosional" trend showing that production will decline rapidly within this decade if no significant resource additions are made and a "sustained" development trend. Application of knowhow and innovative technologies can secure oil production for the next 50 years and gas production for even 100 years. Key success factor for a sustained scenario is the technology research and development to increase the recovery in existing fields but also focus on low cost exploration and development of future resources

14 teknologi som kan gi lavere letekostnader miljøvennlig boreteknologi rimelige metoder for overhaling av plattformer og undersjøiske brønner boreteknologi for operasjoner på store havdyp teknologi for langtrekkende, horisontale brønner technology for low-cost exploration wells low-cost methods to workovers of platform and subsea wells new extended-reach drilling technology environment-friendly drilling technology deepwater drilling technology CED-gruppen har hatt flere møter. Dette bildet ble tatt under et møte på Forus sent i april i år. ExxonMobils representanter på bildet er Stu Keller (med rødt slips i midten, Manfred Budny (delvis dekket bak Stu) og Nils Musaeus (nr. 2 fra høyre). The CED group has had several meetings. This photo was taken during a meeting at the Forus office in late April of this year. ExxonMobil s representatives in this picture are Stu Keller (with red tie in the middle), Manfred Budny (partly hidden behind Stu), and Nils Musaeus, second from right. og framtidige teknologibehov for boreoperasjoner på den norske kontinentalsokkelen. Vår database inneholder nå mer enn 40 prosjekter, sier Nils. Prosjektene må ha stor økonomisk betydning og stor sannsynlighet for å lykkes Det er blitt foretatt en GAP-analyse gjennom å sortere prosjektene i henhold til strategiske FOU-behov, og hvor medlemmene har vurdert hvert enkelt prosjekt. Vi arbeider for tiden med å vurdere kostnadene for hvert enkelt forskningsprosjekt i en tidsramme fra 2005 til Vi vurderer også de økonomiske gevinstene, sannsynligheten for suksess, samt relevans i forhold til OG21-målene. Gjennom å anvende disse dataene håper vi å kunne få en mer nøyaktig kvantifisering av den økonomiske gevinsten/risikoen, og relevansen i forhold til behovene definert gjennom OG21, sier Nils. Basert på analysene som er utført til dags dato, har man kommet fram til følgende foreløpige konklusjoner med hensyn til de viktigste teknologigapene som må tettes for å møte OG21-målene om kostnadseffektiv boring: and future drilling needs on the Norwegian continental shelf. We have now more than 40 projects in our database, says Nils. Projects must have a high financial impact and a high probability of success A GAP analysis has been made by sorting the projects according to key strategic R&D needs and members reviewing each project. Work is currently under way to rank each project related to R&D cost during the timeframe, the financial benefits it can create, the probability of success for the R&D phase and the relevance to the OG21 objectives. Using these data, it is hoped that the risked financial impact and the relevance to the identified OG21 needs can be more quantitatively determined, says Nils. Based on the analyses performed to date, the following are the preliminary conclusions regarding the most important technology gaps for meeting the OG21 costeffective drilling objectives: For å demme opp for den nedadgående trenden i antall letebrønner og volumet i funnene som gjøres, bør vi særlig satse på å utvikle ny teknologi som kan gi lavere letekostnader. Boreteknologi som kan bidra til å gjøre nye funn blir derfor sett på som en av de viktigste utfordringene for å kunne oppnå de langsiktige målene som OG21 har satt seg, understreker Nils. CED-møte på Forus Det siste møtet til CED-gruppen ble avholdt på vårt kontor på Forus for bare noen få uker siden. Stu Keller, sjef for CEDgruppen, ledet møtet. XOM spurte ham om hva som hadde blitt oppnådd i dette møtet. De siste møtene til CED-gruppen har bestått tre en-dagers workshops hvor det ble gitt presentasjoner av foreslåtte FOU-prosjekter som kan bidra til å møte de strategiske kravene til OG21 og CED når det gjelder (1) lavere letekostnader, (2) lavkostnadsoverhalinger og sideboringer, (3) ny teknologi for å kunne bore langtrekkende, horisontale brønner. Mer enn ti konkrete forslag ble presentert. Hensikten for CED-gruppen var å bestemme seg for hvilke forslag de skulle gå inn for. Vi planlegger oppfølgingsmøter for å komme fram til enighet om et begrenset antall (2-4) prosjekter som vi kan gi vår tilslutning og som vi kan utvikle videre. Vi håper at støtten fra CED-gruppen vil gjøre det lettere for prosjektene å få midler fra Norges Forskningsråd, DEMO 2000, samt operatørselskapene, sier Stu. Hva vil OG21-prosjektet bety for konkurranseevnen til norsk offshoreteknologi, og kan teknologien finne anvendelse andre steder i verden? OG21-initiativet har to mål: opprettholde produksjonen og forbedre konkurranseevnen. Siden de fleste av TTA-gruppene arbeider med å utvikle teknologi som kan være anvendbar flere steder i verden i tillegg til Norge, er det sannsynlig at teknologiutvikling stimulert av OG21 vil fremme norsk konkurranseevne. Hvorvidt teknologien som kommer ut av OG21 vil bli anvendt i andre oljeproduserende områder, vil avhenge av prisen og om teknologien er vellykket og enestående i sitt slag, samt til en viss grad av markedsføringen, sier Stu. Particular focus should be placed on developing new technology for low-cost exploration wells to help stem the downward trends in the number of exploration wells drilled and the volume of discovered resources. Drilling technology that helps enable new discoveries is therefore viewed as one of the most significant challenges for meeting the OG21 objectives over the long term, Nils underlines. CED meeting at Forus The last meeting of the CED group was held at our Forus office a few weeks ago. Stu Keller, head of the CED group, led the meeting, and XOM asked him what was achieved in this meeting? The most recent meeting of the CED group was a series of three one-day focused workshops to hear presentations on proposed R&D projects to meet the OG21 CED strategic needs for (1) low-cost exploration wells, (2) low-cost workovers and sidetracks, and (3) new technology for extended-reach wells. More than ten proposals were presented by the principal investigators. The objective was to help the CED group decide which proposals should be endorsed. Follow-up meetings are planned to gain a consensus on a limited number (2-4) of proposed projects for endorsement and carry forward. It is believed that endorsement by the CED group will help the projects get funding from the Research Council of Norway (RCN), DEMO 2000 and the operating companies, says Stu. What will the OG21 project mean to the competitiveness of Norwegian offshore technology, and could this technology be applied elsewhere in the world? The OG21 initiative has twin objectives: maintaining production and enhancing competitiveness. Since most of the TTA groups are working to develop technology that might be applicable in many places around the world in addition to Norway, it is likely that technology development stimulated by OG21 will enhance Norwegian competitiveness. Whether technology from OG21 will find application in other producing areas, will depend on whether it is unique, cost-effective and successful, and on marketing to some extent, says Stu

15 Hvor lang tid forventer du det vil ta før CED-gruppen har avsluttet sitt arbeid? Jeg forventer at det innledende arbeidet til OG21 CEDgruppen (for å avdekke de strategiske forskningsbehovene som Norge har innenfor boreområdet, og for å lansere prosjekter som kan møte disse behovene) vil bli avsluttet i løpet av inneværende år. Det vil sannsynligvis ta fra 3 til 7 år å avslutte FOU-prosjektene og implementere dem kommersielt, men dette er avhengig av den tekniske modenhetsgraden til FOU-konseptet. Det er viktig å fokusere på de langsiktige prosjektene, siden det er disse som de enkelte firmaene vanligvis har størst vanskeligheter med å finansiere, avslutter Stu. Noen av de framtidige forholdene og utfordringene som boreoperasjoner på norsk sokkel står overfor: Vanndyp fra 66 m (Gyda) til 1000 m (Ormen Lange) 40 felt er for tiden i produksjon 11 felt er under utbygging 20 funn er under planlegging 12 felt har avsluttet produksjonen Økende gassproduksjon/flat oljeproduksjon Økende vannproduksjon Forventet at betydelige reserver vil ligge på grensen for hva som er økonomisk utvinnbart Produksjonsnivået har oversteget nye funn i 14 av de siste 15 årene Miljømessig sårbare områder Mot null utslipp av miljøskadelige stoffer Begrensninger på boring i enkelte fiskeriområder Barske værforhold, ofte med høy sjø Rigger som gir beskyttelse mot været er nødvendig Brønner som strekker seg opp til ~8 km (Ringhorne) Ett funn på stort havdyp (Ormen Lange 1000 m) En rekke letebrønner på dypt vann er under planlegging eller allerede i gang Et sterkt regulert miljø Høye borekostnader How long do you expect it will take until the CED group has completed its work? I would expect that the initial work of the OG21 CED group (to identify the strategic drilling R&D needs for Norway and to help launch projects to meet those needs) should be completed within a year. The completion of the R&D projects and commercial implementation would likely take 3-7 years, depending on the technical maturity of the R&D concept. It is important to focus somewhat on the longer term projects, since these are typically more difficult to fund by the individual operating companies, concludes Stu. Some of conditions and challenges facing drilling operations in Norway in the future: Water depths from 66 m (Gyda) to 1000 m (Ormen Lange) 40 fields currently in production 11 fields in development 20 discoveries in planning 12 fields have ceased production Increasing gas/flat oil production Increasing water production Significant resources expected to remain at field economic limits Production has exceeded new discoveries for 14 of last 15 years Environmentally sensitive area Moving toward zero harmful discharge Drilling restricted in some fishing areas Harsh weather environment with high sea states Need enclosed, weather protected rigs Well reaches of up to ~8 km (Ringhorne) One deepwater (1000 m) discovery (Ormen Lange) Several deepwater exploration wells planned or in progress Strong regulatory environment High drilling costs Tekst Grethe Foldnes Lofotenakvariet fiskeriene og oljeindustrien lager utstilling sammen Torsdag 6. mai 2004 ble Lofotakvariets havmiljøutstilling Havet den store skattekisten i Kabelvåg offisielt åpnet av Jorhill Andreassen, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet. Samtidig ble det arrangert et seminar om sameksistens i havet. Det er de fire oljeselskapene ExxonMobil, Hydro, Statoil og ConocoPhillips, bransjeorganisasjonene Oljeindustriens Landsforening, Norges Fiskarlag og Fiskeri og Havbruksnærings Landsforening foruten Lofotakvariet, som har finansiert miljøsatsingen. Allerede 5. november 2003 ble denne utstillingen klar til bruk for Lofotakvariet. De tre næringene som høster av havet, petroleumsnæringen, havbruk og fiskeri, har gått sammen om en utstilling som dekker 200 kvadratmeter. På denne flaten blir besøkende tatt med på en reise inn i fiskemerdene, opp i fiskebåten og bort på oljeriggen. Utstillingen er et samarbeid mellom tre aktører. Et viktig mål med Lofotakvariets havmiljøutstilling ble offisielt åpnet 6. mai av Jorhill Andreassen, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet som her klipper snoren, assistert av Grethe Foldnes, ExxonMobil (t.v) og Marit Bærøe, FHL Havbruk, Nordland. The Lofoten Aquarium exhibition was officially inaugurated on 6 May by Jorhild Andreassen,, political advisor to the Ministry of Fisheries, here cutting the ribbon and assisted by Grethe Foldnes, ExxonMobil (left) and Marit Bærøe, FHL Havbruk, Nordland. Official opening of exhibition in Lofoten the fish industry and the oil and gas industry join forces into the future. The new exhibition at the Lofoten Aquarium in Kabevåg which focuses on the added value of the oil industry, fisheries and fish farming, was officially opened on Thursday 6 May by Jorhill Andreassen, political advisor to the Ministry of Fisheries. The co-existence in the sea was also discussed in a seminar at the Aquarium on the opening day. The exhibition has been financed not only by the Lofoten Aquarium, the fish farming associations and fisheries, but also with contributions from the oil companies, ExxonMobil, Statoil, Hydro, and ConocoPhillips. The exhibition has been open to the public since 5 November The exhibition is a result of the cooperation between the three OG21 har sin egen webside, og hvis du ønsker å finne detaljer om arbeidet her, klikk The OG21 logo. OG21 has its own website, and if you want to find out details about its work, select 28 Juni 2004

16 utstillingen er å informere befolkningen i regionen om de ulike næringene som opererer i havet utenfor Nordlandskysten. Den formidler fakta om de tre næringene, deres utvikling og betydning for landet, og deres utfordringer og innsats på miljøområdet. Det er også lagt stor vekt på at utstillingen i stor utstrekning blir brukt i skoleundervisningen. Denne markeringen betyr at olje og fisk drar sammen inn i framtiden, med felles kunnskap og felles målgrupper. Jeg tror faktisk verden aldri har sett maken, sa daglig leder ved Lofotakvariet, Audun Aanes Hansen. industries that harvest and explore the ocean; the oil and gas industry, fish farming and fish industry. The exhibition covers 200 square meters. The visitors to the exhibition are taken on a journey to the marine farm, on board the fishing boat and to the oil platform. Information is given about the three industries, their development and contribution to Norway, their environmental challenges and efforts. The opening of this exhibition proves that oil and gas industry, fisheries and fish farming industry are facing future challenges together, by sharing knowledge and expertise and having the same objectives. Another important objective with the exhibition is to inform people in the region about activities in the ocean outside the coast of Nordland. It has been emphasized that the exhibition will be a part of the already existing one and that it will be used for educational purposes by school children. I don't think you will find a similar cooperation anywhere in the world, said Audun Aanes Hansen, Manager at Lofoten Aquarium. Utstillingen formidler fakta om tre næringer, deres utvikling og betydning for landet. The exhibit gives facts about three industries, their development and contribution to Norway. Tekst Jone Stangeland Offshore Northern Sea (ONS) 2004 Når ONS går av stabelen august i år, er det 30 år siden første utstilling og konferanse ble organisert i ONS i Stavanger er møteplassen for verdens olje-, gass- og energi-industri. Ca besøkende fra nesten 100 nasjoner finner veien til ONS. ONS består av tre hovedkomponenter utstilling og konferanse som arrangeres i Stavanger Forum, og Oljefestivalen som arrangeres i Stavanger sentrum. Utstillingen m 2 er reservert for årets utstillere. 60 % av utstillerne kommer fra andre land enn Norge. ExxonMobil deltar også i årets utstilling. Vårt selskap skal som tidligere år være i Hall C. Vi ser fram til ONS i år, sier informasjonsdirektør Magne Hovda. Planleggingen av vår stand er i rute, og også i år vil vi forære standen til Teknisk Museums (NTM) oljeutstilling i Oslo. Vi har tro på at vi skaper en vinn-vinn-situasjon for begge parter ved å la vår ONS-stand inngå i NTMs permanente utstilling i Oslo. Billetter til ONS-utstillingen vil bli gjort tilgjengelige for alle ansatte, og mer detaljert informasjon vil foreligge når vi nærmer oss arrangementsstart. Konferansen Hovedoverskrift for ONS 2004 er "Shaping our energy future". Konferansen vil belyse temaet gjennom en fire-dagers konferanse som dekker et bredt spekter av emner innen olje- og gassindustrien både i et generelt globalt perspektiv og til mer spesifikke teknologiske utfordringer for norsk sokkel. Under 2002-konferansen åpnet ONS for første gang opp for innlegg for bransjens yngre ansatte. Forsøket var vellykket og den yngre gardes deltakelse har i år fått et større omfang. I konkurranse med 12 selskap, ble ExxonMobil utvalgt til å delta i "The Young Professional Company Award". Tema for ExxonMobils presentasjon er "Looking back from 2034 technological evolution or revolution. Dette synes vi er spennende og utfordrende, sier Victoria Adestål, en av Offshore Northern Sea (ONS) 2004 When ONS takes place on August this year, it will be 30 years since the first exhibition and conference was organized in ONS in Stavanger is a meeting place for the oil, gas and energy industries worldwide, and this is demonstrated by between 25-30,000 visitors from close to hundred nations. ONS has three main components the exhibition and the conference held at the Stavanger Forum, and oil Festival staged downtown. The Exhibition Some 17,000 square meters of net stand space are due to be occupied by the show in August, and about 60 per cent of the exhibitors will come from outside Norway. ExxonMobil will also participate in the 2004 exhibition. Our company will have the same location as previous years Hall C. We really look forward to the ONS this year, says Public Affairs Manager Magne Hovda. The planning of the ExxonMobil exhibit is progressing according to plan, and we will also this year move the ExxonMobil stand to the oil exhibit at the Norwegian Technical Museum (NTM) after ONS. We believe that reusing the ONS exhibit for the permanent exhibition at NTM in Oslo is a win-win situation, says Magne. Tickets for the exhibition will be available to all employees, and more detailed information will be provided in due time before the exhibition

17 deltakerne i ExxonMobil-teamet. Vi vil gjøre vårt beste for å sikre at selskapet blir godt presentert og at ExxonMobil legger fram et konkurransedyktig bidrag. ExxonMobil har sin presentasjon torsdag 26. august. Run for Fun og ONS oljefestival ExxonMobil er en av ONS festivalsponsorene. Run for Fun er den "sunne konkurransen" i løpet av ONS-uken. I 2002 konkurrerte vi med andre firmaer for å se hvem som kunne få med flest ansatte på løpet. I år har vi bestilt egne T-skjorter og Run for Fun-solskjermer, så dere bør alle sette av ettermiddagen og bli med på løpet gjennom naturskjønne områder fra utstillingsområdet til Stavanger sentrum, sier Kathy Pepper. I tillegg kan du oppleve andre kulturer gjennom mat, kunst og topp internasjonale artister på Oljefestivalen i Stavanger. Denne delen av ONS-arrangementet skjer på havneområdet i Stavanger hver ettermiddag i tiden august ExxonMobil vil delta på ONS 2004-utstillingen i slutten av august. Som i 2002 vil vi også i år overlevere vår stand til Norsk Teknisk Museum, Oslo, etter ONS. Bildet viser vår ONS-utstilling i ExxonMobil will participate in the 2004 ONS exhibition late August. Like in 2002, we will also this year move our stand to the oil exhibit at the Norwegian Technical Museum, Oslo, after ONS. The picture shows our ONS 2002 exhibit. The Conference Under the main title for the ONS 2004 ONS 2004 Shaping our energy future a 4-days conference will take place. The conference will cover a wide specter from the oil and gas industry in a global perspective to more specific technological challenges on the Norwegian Continental Shelf (NCS). In the 2002 conference, ONS gave space for young Professionals to have their say. This experiment went well, and the young professionals participation has been expanded this year. In a competition between 12 companies, ExxonMobil was selected to be one of the participants in the Young Professional Company Award. The main theme for the ExxonMobil presentation is Looking back from 2034 technogical evolution or revolution. This is exciting and challenging, says Victoria Adestål, one of the participants on the ExxonMobil team. We will do our outmost to make sure that our company is well represented and that ExxonMobil provides a competitive contribution to the award. The ExxonMobil presentation will take place on Thursday, 26 August. Run for Fun and the ONS festival ExxonMobil is one of the ONS festival sponsors. Run for Fun is the healthy competition during the week of ONS. In 2002 our company battled with other companies to see which companies that could enter most employees in the race. Dedicated ExxonMobil Run for Fun t-shirts have been ordered, so you should all plan to participate in the scenic run from the exhibition area to the center of Stavanger, says Kathy Pepper. In addition, you can enjoy cultures in the form of food, art and top international entertainers in the unique Stavanger Oil Festival. This part of the ONS program will take place in the harbour of Stavanger every afternoon and evening during August I konkurranse med 12 selskap, ble ExxonMobil utvalgt til å delta i "The Young Professional Company Award". Tema for ExxonMobils presentasjon er "Looking back from 2034 technological evolution or revolution". Her er ExxonMobils representanter: (Fra venstre) Andy Lee, Victoria Adestål, Elizabeth Morris, Anette Heum og Narve Aske. (Roger Amdal var ikke til stede da bildet ble tatt.) In a competition between 12 companies, ExxonMobil was selected to be one of the participants in the Young Professional Company Award. The main theme for the ExxonMobil presentation is Looking back from 2034 technological evolution or revolution. These young professionals will represent our company: (From left) Andy Lee, Victoria Adestål, Elizabeth Morris, Anette Heum and Narve Aske. (Roger Amdal was not present when the photo was taken.) Tekst Bente Madsen Bærheim Lidia Berdychowski Engasjert, entusiastisk, europeer trives på Slagen Koordinering av arbeidsprosessene slik at analysene blir utført på en sikker og effektiv måte, er det jeg ønsker å oppnå, sier Lidia Berdychowski som er koordinator ved laboratoriet på Slagentangen. Raffineriet på Slagentangen mottar råolje hovedsakelig fra Nordsjøen. Oljen blir raffinert til petroleumsprodukter som selges nasjonalt og internasjonalt. Kaianlegget ved Slagentangen kan motta oljetankere på opp til tonn, og 3 skip kan lastes samtidig. Et sentralt element i raffineringsprosessen på Slagentangen er destillasjonstårnet hvor produktene blir separert etter hvilke kokepunktsområder de har. Øverst er gassene (propan og butan), deretter nafta som blir omdannet til høyoktankomponent som er hovedbestanddelen i bensinen, så kerosiner (parafin og flybensin), diesel og lett fyringsolje, og nederst i tårnet tungolje. Et topp moderne laboratorium er nødvendig for at raffineriet kan levere korrekt sammensatte produkter av høy kvalitet. Hyppige analyser av prosess-strømmer og kontroll av laboratorieutstyr må regelmessig gjennomføres for å sikre at laboratoriet er i stand til å levere ønsket kvalitet, sier Lidia. I tillegg utføres det også analyser for å optimalisere vannrenseanlegget, kontrollere utslippsvann og korrosjon. Laboratoriet analyserer også flydrivstoff fra flyplasser og sjekker lagerbeholdning i de ulike distriktene. Vi mottar ca prøver hvert år og foretar ca analyser i året, sier Lidia. Laboratoriet kan utføre 130 forskjellige standardanalyser, og det er i drift 24 timer i døgnet året rundt. Proud, professional and Polish, happy at Slagen! Coordinating the workflow in such a way that the analyses can be performed in a safe and efficient manner, is my highest priority, says Lidia Berdychowski who is coordinator at the laboratory at Slagentangen. The refinery at Slagentangen receives the main bulk of its crude oil from the North Sea, refines it and prepares petroleum products for sale to the domestic and international markets. The quayside at Slagentangen can receive oil tankers of up to 250,000 tons, and three ships can be loaded simultaneously. The heart of the processing facility at Slagentangen is the distillation tower in which the oil is separated into different petroleum components such as gases (propane and butane), power format ( gasoline), nafta, kerosines (paraffin and jet fuel), diesel, light heating oil, and heavy gas oils. A state-of-the-art laboratory is essential to ensure that high quality and correct blended products are supplied to the market. The equipment, test methods and procedures are also examined on a regular basis to ensure safe and efficient operations, says Lidia. Analyses are performed not only on oil products but also on the water treatment equipment, water spills and corrosion control. The laboratory also analyses jet fuel from airports, as well as stocks at the various districts' warehouses. We receive approx. 25,000 samples every year and perform approx analyses per year, says Lidia. The laboratory is 32 33

18 MY JOB JOBBEN MIN Working with gas under pressure and chemicals, requires adhering to strict routines and specifications. Totalt 19 mennesker jobber ved laboratoriet. De arbeider på skift og i team, men om natten alene. At forholdene er lagt til rette ved hjelp av gode rutiner og prosedyrer, er helt nødvendig. Lidia er utdannet cand. scient. i kjemi. Hennes faglige bakgrunn og hennes engasjement og interesse for andre mennesker, gjør henne istand til å forutse det uventede og forhindre ulykker fra å skje. Arbeid med gass under trykk og med kjemikalier, krever at en må følge nøyaktige rutiner og spesifikasjoner. En travel hverdag og et personell som består av mennesker med forskjellig yrkeserfaring, gjør at arbeidet må tilpasses den enkelte. En må sikre at hver enkelt er kjent med rutinene. Lidia ble født i 1956 i tradisjonsrike Krakow i Polen. Hun ble født i en tid da Polen var blitt republikk etter sovjetisk modell, men var sakte på vei mot å utvikle økonomisk og kulturelt samarbeid med vesten. Innbyggerne opplevde en økende grad av frihet. Lidia var yngst av 3 barn. De har alle universitetsutdannelse. Hennes bror er arkitekt og hennes søster er barnelege. Hun møtte mannen sin på gymnaset i Polen. Sommerferien som studenter tilbrakte de som jordbærplukkere i Telemark. Unntakstilstand ble erklært i Polen i 1981, og det kom som et sjokk på Lidia. Jeg hørte nyhetene på radio og TV, og det var så uvirkelig. Vi bor midt i Europa og kunne ikke forstå at noe slikt kunne skje, sier Lidia. Hun og mannen bestemte seg for å skape seg en ny framtid. De ønsket utfordringer, familie og et politisk stabilt miljø. Vi ble kjent med så mange utrolig flotte familier da vi var på sommerjobb i Norge, og vi hadde tro på at vi ville klare å etablere oss i Norge, sier Lidia. Deres to døtre er født i Norge og er norske, men litt mer europeiske enn andre norske barn. Den eldste begynner å studere i Italia til høsten, og den yngste går på IB linjen i Sandefjord. equipped to perform 130 different standard analyses and runs on a 24-hour basis all year round. A total of 19 people are working in the laboratory. They work on shift and in teams during day time, but at night alone. It goes without saying that good routines are needed. Lidia graduated as cand. scient. in chemistry. Her professional background combined with her sincere interest in people, makes her able to foresee the unexpected and to prevent incidents. Working with gas under pressure and chemicals, requires adhering to strict routines and specifications. A heavy workload and a diversified workforce, makes it even more important to adjust the different tasks to each individual and to make sure everyone is familiar with the procedures. Lidia was born in 1956 in the historic city of Krakow in Poland, a Poland that had been made into a people's republic on the Soviet model and was slowly developing closer economic and cultural bonds with the West, giving more freedom to its inhabitants. Lidia was the youngest of three children. They all have university degrees. Her brother is an architect and her sister a pediatrician. She met her husband at high school. Their summer holidays were spent strawberry picking in Telemark. The declaration of martial law in Poland in 1981 was a shock to Lidia. The news on radio and TV seemed so unreal. I was living in the middle of Europe and could not understand this was happening, says Lidia. She and her husband decided to carve out a new future for the two of them. They wanted challenges, to establish a family in a stable, political environment. During our summer jobs in Norway we met so many great families, and we decided Norway was the country where we would like to settle down, says Lydia. Their two daughters are born in Norway and are Norwegians, but a bit more European than the average Norwegian. The eldest has finished her high school and is going to study in Italy, while the youngest is attending the IB-linje in Sandefjord. Lidia er glad i friluftsliv og norsk natur. Hun bor ved sjøen i naturskjønne omgivelser og er glad i både å sykle og gå turer i området. Om vinteren er hun ofte på ski med familien, og da er det slalombakkene som frister mest. På sine daglige turer har hun med seg sin 3 år gamle belgiske fårehund. Hennes mann er mer opptatt av veteranbiler og er stadig opptatt med å flikke på sitt favorittprosjekt, en Austin Healy 1962-modell. Bilen blir brukt i sommerferiene. Da reiser bil og eiere med tog til forskjellige land i Europa, der ferie kombineres med deltakelse i veteranløp. Lidia er godt forberedt og har til og med tatt et kartleserkurs. Lidia avslutter intervjuet: Jeg bor i et vakkert land med mange flotte mennesker rundt meg. Jeg er så fornøyd med alt jeg har, både en spennende jobb og et godt familieliv. Jeg synes det er spesielt tilfredsstillende å kunne løse utfordringer på en fornuftig måte ved hjelp av egne evner. Lydia appreciates the Norwegian scenery and loves living by the sea, and also being able to go for walks and cycling trips in beautiful surroundings. During the winter, she and her family are frequent visitors to local slalom slopes. On daily walking trips, she is accompanied by her 3 year-old Belgian sheep dog, while her husband is busy working on his pet project, an Austin Healy 1962 model. The car is used for summer holidays. The car and its owners travel by train or ship to their destination country. They take part in vintage races and also enjoy planning their own holiday routes. Lidia has even participated in a map reading course. Lidia concludes the interview by saying: I live in a beautiful country, and I am surrounded by great people. I am very happy with what I have, both my interesting job and a good family life. I find it particularly satisfying being able to solve challenges by using your own abilities

19 Tekst Arvid Sikkerhetsdagen 2004 Essos Sikkerhetsdag 2004 den 12. juni hadde fire poster Svømmehall, Trafikksikkerhet, Hjerte/lungeredning og Førstehjelp. De fleste ansatte har deltatt flere ganger på disse sikkerhetsdagene, så temaene var velkjente for alle men man kommer ikke utenom at regelmessig repetisjon er svært nyttig for å unngå at ulykker skjer og for å handle riktig dersom en nødsituasjon oppstår. Det som gjorde at undertegnede vil huske denne sikkerhetsdagen bedre enn mange andre, var den sterke historien til Idar Mæland. Han forårsaket en bilulykke for 17 år siden, som fikk tragiske følger. Ikke tøft å være død Idar kjørte for fort og mistet kontroll over bilen sin og kolliderte med en annen bil med den følge at to personer ble drept, den ene var hans beste kamerat. På et mirakuløst vis overlevde han selv, men helsa var ødelagt for livet, og han må daglig ta 20 sterke piller for å holde ut smertene i kroppen. Dette er imidlertid ingenting i forhold til marerittet jeg opplever daglig ved å vite at jeg er en drapsmann, og at jeg har tatt livet av en av mine beste venner. Mitt råd er at alle overholder trafikkreglene og ikke bryter fartsgrensen da det ikke er noe å vinne på det, bare å tape. Idar har i en årrekke fortalt denne historien til tusener av unge mennesker på ulike seminarer og foredrag. Han bar en T-skjorte med teksten Ikke tøft å være død., og vi tror ham når han understreker at for ham er ikke dette en tom frase. Safety Day 2004 Esso s Safety Day 2004 on 12 June had four stations The Swimming Pool, Traffic Safety, Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR), and First Aid. Most employees have taken part in these popular safety days more than once, so everybody is well familiar with the themes but no one can argue that regular repetition is very useful to help you avoid getting into an incident, or making the right actions if an emergency situation should occur. Den tragiske og sterke historien til Idar Mæland, som var skyld i en bilulykke hvor to personer omkom, gjorde et sterkt inntrykk. The tragic and strong story of Idar Mæland who caused a car accident in which two persons were killed, made a strong impression. What made this year s safety day stand out compared to many previous ones I have attended, was the strong real life story of Idar Mæland. He caused a car accident 17 years ago, which had tragic consequences. Being dead is not cool Idar speeded and lost control of his car, colliding with another car. Two persons were killed, including one of his best friends. Miraculously, he survived the accident, but his health was ruined. He must take 20 strong pills daily to endure the pains of his body. That, however, is nothing compared to the nightmares I suffer every day, knowing that I am a killer, having taken the life of one of my best friends. Idar s advice is that everyone must abide by the traffic rules and not exceed the speed limits since there is nothing to gain, only a lot to lose. He has told his story to thousands of young people at different seminars over the years. His shirt has the imprint Ikke tøft å være død ( Being dead is not cool ). We believe him when he stresses this is not an empty slogan to him. Deltakerne, som brukte 40 minutt på hver stasjon, fikk god instruksjon underveis. Førstehjelp i bilulykker, fallulykker, sykkeluhell, hjelp av akutt syke, og ikke minst hjerte/lungeredning hvordan du starter Kjeden som redder liv listen er lang over nyttige sikkerhetstemaer som ble tatt opp. Sikkerhetsdagen i Dysjalandshallen i Sola kommune var som alle tidligere sikkerhetsdager utmerket organisert av Essos Onshore Safety Committee på Forus. De yngste barna ble tatt hånd om i en barnehage, og de hadde også mye moro med en klovn som laget ablegøyer. En velsmakende grillbuffet laget av personell fra Forus-kantina, bidro til å gjøre dette til nok en vellykket sikkerhetsdag. Deltakerne fikk god instruksjon i hvordan man skal opptre for å berge liv og helse dersom man kommer opp i en trafikkulykke. The participants received good instruction how to behave in order to safe life and health if they were involved in a traffic accident. Det er viktig at redningsvesten er tilpasset kroppsvekt og størrelse. Slik går det når vesten er for stor. It is important that the life jacket is suited to your body weight and size. This is the result if the jacket is too big. The participants had good instruction at the four stations, rotating from one station to the other every forty minutes. First aid during car accidents, fall incidents, bicyle incidents, helping the acutely ill, and not least CPR how you start the Lifesaving Chain the list is long of useful safety themes that were dealt with. The Safety Day at Dysjalandshallen in Sola municipality was as always very well organized by the Forus Onshore Safety Committee. There was a kindergarten for the youngest children, who enjoyed being cheered up by a clown. The excellent barbecue buffet prepared by personnel from the Forus canteen contributed to this being another successful safety day. Barna ble tatt godt vare på og hadde mye moro med en klovn som laget ablegøyer. The children were taken well care of, and they had fun with a clown who cheered them up

20 Byrådsleder Erling Lae i bresjen for et renere Oslo i samarbeid med Esso og Lions Seier for fotballgutta i Nederland Esso Forus sitt førstelag i fotball deltok den første helgen i juni i en stor turnering arrangert av Esso i Breda, Nederland. Det gikk ikke dårligere enn at laget gikk hen og vant hele turneringen! Tekst Erik Bagle Onsdag 28. april arrangerte Oslo kommune Ruskendagen i nært samarbeid med Esso og Lions. Om lag 400 Lions medlemmer og deres familier foresto rydding i nærområdene rundt 18 Esso-stasjoner i Oslo. Byrådsleder Erling Lae sparket igang aksjonen på Esso-stasjonene på Ryen og Røa. Han holdt korte apeller og deltok selv i ryddingen ikledd årets Rusken-antrekk. Rusken har vært en årlig foreteelse i 28 år, sier Erling Lae i en pressemelding. Det er andre året Oslo kommune har med seg samarbeidspartnere på denne måten. Vi er svært glade for at Esso og Lions deltar både praktisk og økonomisk i et nært samarbeid med Rusken. Med dette har vi fått en veldedig organisasjon så vel som byens næringsliv med oss, sier Erling Lae. Prosjektansvarlig hos Esso, distriktssjef John-Arild Nygaard er også meget tilfreds med vårt engasjement i denne sammenheng og roser forhandlerne i Oslo for deres begeistring og oppslutning om aksjonen. Det er veldig fint å kunne være med i samarbeid med Oslo Kommune og Lions om et slikt opplegg. Ideen til dette triangel-samarbeidet kom faktisk fra Esso ifjor etter at Esso i egen regi hadde slike aksjoner i midten av 90-åra. Å få med flere hundre begeistrede Lions-medlemmer og Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune, gir det hele et kraftig løft, sier John-Arild. Etter avsluttet rydding utpå kvelden, sørget forhandlerne for bevertning av Lions-medlemmene, noe sistnevnte naturligvis satte stor pris på. For egen del vil Informasjonsavdelingen kort få legge til at dette engasjementet passer fint innenfor Essos satsing knyttet til miljø og samfunnsengasjement, og at alle parter involvert i Rusken er veldig innstilt på å fortsette og videreutvikle samarbeidet. Fra aksjonsåpningen på Ryen. F.v. byrådsleder Erling Lae, Rusken-general i Oslo kommune Kjellaug Løken, Lions-sjef Bjørn Holm og Erik Bagle fra Esso (prosjektansvarlig John-Arild Nygaard var på runde til stasjonene for å forvisse seg om at alt utstyr o.a. var på plass da bildet ble tatt). Tekst Morten Lauritzen Forus sitt lag hadde blitt invitert, sammen med lag fra Skøyen og Finland, til å spille i turneringen som vanligvis er forbeholdt lag fra Belgia, Nederland og Luxembourg. Gutta var ikke vonde å be, og takket ja til å teste seg selv mot mer enn 20 andre lag. Fotballanlegget like utenfor Breda, der turneringen fant sted, var førsteklasses. Gressteppene var i imponerende forfatning, ren og skjær luksus for et lag som til daglig spiller sine kamper på humpete grusbaner. Laget fikk en god start, og vant alle sine kamper i det første gruppespillet. Motstanderne var ofte gode og tekniske, men gutta fra Forus både spilte bra og hadde marginene på sin side. Medvinden bare fortsatte, og da turneringen nærmet seg slutten var de klare for den store finalen. Lagene fra Skøyen og Finland, som også gjorde det bra i turneringen, bidro med solid støtte fra sidelinjen under finalen, og kampen fortonte seg nesten som en hjemmekamp. Finalen var jevn, og gutta opplevde at motstanderlaget sendte to skudd i treverket, i tillegg til ett som ble reddet på streken. Likevel så var det laget fra Forus som klarte å score; ett mål holdt til å vinne kampen med 1-0. Etter at det hele var unnagjort var det premieutdeling, og det var en gjeng med slitne men lykkelige spillere som mottok det store vandretrofeet for seieren (bildet). Etterpå måtte det feires, og byen Breda hadde gleden av å være vert for festen utover i de små timer. Seierstrofeet holdt faktisk på å sørge for at hele laget kunne mistet flyet tilbake til Stavanger. Det viste seg nemlig å være svært så vanskelig å få dette igjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Amsterdam. Men alt gikk heldigvis bra til slutt, og dermed burde vel alt ligge til rette for at Forus' fotballag kan reise tilbake neste år for å forsvare tittelen! Esso Forus football team participated in a big tournament during the first weekend of June, organized by Esso in Breda, Holland.The team did not do anything less than winning the whole thing! The Forus team had been invited, together with teams from Skøyen and Finland, to play in the tournament that is normally reserved teams from Belgium, Holland and Luxembourg. The guys could not resist, and agreed to test themselves against more than 20 other teams. The ground near the town of Breda, where the tournament took place, was first class. The lawns were impressive, pure luxury for a team that is used to playing their games on bumpy gravel pitches. The team got off to a good start, and won all their games in the opening group stages. The opposition was usually strong, but the Forus side both played well and had their fair share of luck. The good run continued, and when the tournament neared the end, they found themselves ready for the big final. The teams from Skøyen and Finland, which also did well in the tournament, provided fantastic support from the sidelines during the final, and the game appeared more or less like a home game for the Norwegian side. The game itself was pretty even, and the guys saw that their opponents had two shots saved by the woodwork and one on the goal line by a defender. However, it was the team from Forus that managed to score, one single goal was enough to win by 1-0. After the game had finished, it was time for the price ceremony. It was a group of worn out, but happy players that received the trophy (picture). Afterwards, it was celebration time, and Breda had the pleasure of hosting the party until late at night. The victory trophy nearly caused the team to miss their plane back to Stavanger. It proved to be very difficult to carry it through the security at the Amsterdam airport. However, it all ended well, and therefore everything should be set for the team to go back to defend the title next year! Esso Forus-spillere feirer seieren med trofeet de mottok for innsatsen. Bak fra venstre: Knut Hals, Jan Morten Bretting, Leif Fløysvik, Roger Amdal, Stig Seland og Robert Hovland. Foran fra venstre: Morten Lauritzen, Rinn Rolfsen og Andy Lee. Esso Forus players celebrate the victory with the trophy they received for their efforts. Behind from the left: Knut Hals, Jan Morten Bretting, Leif Fløysvik, Roger Amdal, Stig Seland and Robert Hovland. In front from the left: Morten Lauritzen, Rinn Rolfsen and Andy Lee. Juni

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt

Shell i Midt-Norge. Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt Shell i Midt-Norge Kitty Eide Kommunikasjonssjef Shell drift og prosjekt April 2010 1 Draugen Åsgard A Åsgard C Åsgard B Shell/Råket Heidrun Kristin Njord Tjeldbergodden Vestbase Nyhamna 2 Norskehavet

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration

Exploration Challenges forward. Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration Challenges forward Sissel H Eriksen Director Exploration Exploration challenges Exploration history Acreage - awards and opening of new areas Seismic acquisition and coexistence 09.03. 2 Area

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen

Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på. Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Rocksource ASA «Full gass» i en bransje med bremsene på Manifestasjon, Grieghallen 14. april 2015 Adm. direktør Terje Arnesen Disclaimer This presentation contains information provided by the management

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd QUARTER 2015 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 15/712 07/12/2015 Til rettighetshaverne på norsk sokkel (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 3rd

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011

Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning. Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 Statoil- status og noen tanker om fremtidens energiforskning Dialogmøte Oslo, 28. september 2011 1 - Classification: Internal 2011-09-28Classification: 2011-09-13 mill boepd Vår strategi Opprettholde vårt

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 13/723 20.03.14 For Licensees on the Norwegian Continental Shelf NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 4 th QUARTER 2013 Pursuant

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

OF Fagoversetting engelsk - norsk

OF Fagoversetting engelsk - norsk OF-316 1 Fagoversetting engelsk - norsk Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 OF-316 11.05.16 - generell informasjon Flervalg Automatisk poengsum 2 OF-316 11.05.2016 eksamensoppgave Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

European supply and demand for Cod and Haddock

European supply and demand for Cod and Haddock European supply and demand for Cod and Haddock Ingrid Kristine Pettersen, Codfish analyst, Norwegian Seafood Council 13/02/2017 Capia Uavhengig informasjonsog analyseselskap Innhenter og tilrettelegger

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20 Forbruker, bedrift og marked, høsten 2004 Exam: ECON20 - Consumer behavior, firm behavior and markets, autumn 2004 Eksamensdag: Onsdag 24. november

Detaljer

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER

Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type :48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor ANDRE BØRSMELDINGER Dato/tid Marked Utst.ID Korr Melding Vedlegg Kategori Type 14.04.2008 13:48:10 OB NOR Noreco selger andel i sør-øst Tor 14.04.2008 13:48:08 OB NOR Noreco sells South East Tor share 11.04.2008 16:52:35

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer

Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Bruk av ALARP analyse for beslutningstaking på behovet for sikkerhetssystemer / barrierer Morten Sørum, Senior Advisor Safety, Statoil Classification: Internal 2014-11-16 ALARP prinsippet ALARP (As Low

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover

Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover Utfordringer for norsk oljepolitikk fremover Harald Vabø Administrerende Direktør Wintershall Norge ASA (..tidligere Revus Energy ASA) Harald Vabø (f. 1956) General Manager Wintershall Norge ASA - CV Utdannelse

Detaljer

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro

Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector. ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Opportunities and challenges for the Norwegian Petroleum sector ABB 08.03.07 Sveinung Sletten, vice president external affairs, Petoro Petoro Opportunities and challenges for the NCS Petoro s strategy

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement

Muligheter for bransjen. Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Muligheter for bransjen Oljebransjens Innkjøpskonferanse 2015 Odd Olav Eide, SVP Head of Supply Management & Procurement Leading contractor with proven track record: Complete platforms and onshore plants

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway

Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway Research on Low Carbon Emissions - Road Transport in Norway, Berlin 14.03.2016 Gina Ytteborg, Head of R&D and Innovation NPRA GHG Emissions from transport 2014 Emissions to air (mill. tonnes Co 2 eqv.)

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer