Notater Teknologiledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notater Teknologiledelse"

Transkript

1 Notater Teknologiledelse 1. Ledelse av innovasjon (S.4-32 i boka) 1.1 Seks ulike dimensjoner av innovasjon Forretningsmodellen sier noe om hvordan en bedrift danner, selger og leverer verdi til kundene. Den kan deles inn i tre dimensjoner verdi for kunden: må ikke nødvendigvis endre produktet/tjenesten, men hvordan den oppfattes (en mobil kan være et kommunikasjonsmiddel, men også et statussymbol) verdikjeder : fokus på hvordan verdier skapes og bringes til markedet (tuppeware, ebay etc.) målgruppe i markedet: utvider markedet ved å henvende seg til nye kunder Teknologisk innovasjon kan også deles inn i tre dimensjoner nye produkter og tjenester prosessteknologier: vanligvis usynlige for kunden, innebærer for eksempel maskiner og utstyr, kompetanse støttende teknologier: gir raskere utførelse og levering gjennom for eksempel internett og GPS 1.2 Tre hovedtyper innovasjon Ulike innovasjoner har ulik risiko og medfører ulik belønning. En kan dele inn i tre hovedtyper innovasjon Inkrementelle innovasjoner: Små forbedringer i en eller noen få av de seks innovasjonsdimensjonene nevnt overfor. Målet er klart, men veien dit er uklar. Semi-radikale innovasjoner: Større endringer i enten innovasjon i forretningsmodell eller teknologisk innovasjon (altså ikke begge, asymmetrisk). Radikale endringer i en dimensjon medfører ofte inkrementelle endringer i en annen dimensjon. Radikale innovasjoner: Dramatiske endringer i både teknologisk og forretningsinnovasjon. Endringene kan være både i flere eller alle endringsdimensjonene og kan endre hele konkurransemarkedet bedriften opererer i. Risikoen i slike innovasjoner er mye større enn ved inkrementelle OBS! Alle typene innovasjon inkluderer en blanding av både nytt og gammelt. Hva krever de ulike typene innovasjon av bedriften? Inkrementell: systematisk arbeid, grundig kjennskap til dagens ressurser og teknologi (smal kompetanse), hardt arbeid gir normalt resultater (liten risiko), krever mye ressurser i form av laboratorier og kompetanse, forsterker eksisterende

2 trender og investeringer, krever nært samarbeid med eksisterende samarbeidspartnere. Radikal: Kan normalt ikke planlegges for, krever bred kompetanse og mange og varierte eksterne kontakter, krever evne til å sette sammen ulike inntrykk til en helhet, krever trygghet for å kunne eksperimentere med tilsynelatende urelaterte saker, høy risiko og uforutsigbare tidshorisonter på prosjektet, kan fort true eksisterende investeringer og kompetanse ved å ta bedriften inn på nye forretningsområder, og er derfor ikke alltid enkel å utnytte. 1.3 Andre typer innovasjon Ersatz radikale innovasjoner: brukes noen ganger for å dekke en situasjon der to semiradikale innovasjoner langs hver sin hoveddimensjon (teknologisk/forretning) lanseres samtidig, men egentlig ikke er koblet i sak. Effekten vil allikevel være som en radikal innovasjon. For eksempel: Filmleie- business. Risikoen og kostnadene fordeles på ulike grupper Destruktive innovasjoner: brukes om radikale og noen semiradikale innovasjoner for å understreke at disse innovasjonene endrer konkurransebildet på så store måter at tidligere investeringer kan bli verdiløse 2. Innovasjon, Intraprenørskap og Kreativitet (Kap.13 i boka) Innovasjon: en prosess der organisasjoner bruker sine ressurser og kompetanse til å utvikle nye produkter og tjenester, eller til å finne bedre og mer effektive måter å lage eksisterende produkter og tjenester på. Fokuserer på interne forhold og det er høy risiko (kun 1220 % av slike prosesser lykkes). Innovasjon kan altså føre til utvikling av ny teknologi som gir økt profitt, men det kan også føre til ueffektiv teknologi og produkter som kundene ikke vil ha. 2.1 Ulike typer innovasjon Boka deler innovasjon inn i Kvanteteknologiske innovasjoner (fundamental endring i teknologi som revolusjonerer produkter eller måten de produseres på) Inkrementelle teknologiske innovasjoner (utvikling og forbedring av eksisterende produkter og produksjonsmåter) Disse innovasjonene utgjør teknologisyklusen, der lange perioder med inkrementelle endringer avbrytes av et kvantesprang som fører til en voldsom utvikling inntil et dominant design vokser frem. 2.2 Beskyttelse av innovasjoner gjennom rettigheter Uten beskyttelse ville få bedrifter investert tilstrekkelig til å utvikle nye produkter, og den teknologiske utviklingen ville dermed falle. En bedrift kan beskytte sin innovasjon gjennom

3 Patenter (monopolrettigheter på innovativt produkt i 20 år) Varemerker (rettigheter på navn) Copyrights (ofte intellektuell egenskap som bøker, dikt etc. og varer i mye lengre perioder, kan selges) 2.3 Intraprenørskap := innovativt arbeid i etablerte bedrifter. De som jobber med dette, kalles noen steder for intraprenører. Disse er ansvarlige for arbeides suksess/ikkesuksess. Dersom intraprenører ikke får støtte for sin idé i bedriften, kan de forlate bedriften og bli entreprenører ved å starte sin egen bedrift. 2.4 Kreativitet Ideer som går utover eksisterende grenser basert på enten teknologi, kunnskap, sosiale normer eller tro er kreative. Kreative ideer finnes overalt, og ikke kun i forskningslaboratorier. Utfordringen for ledere er å omforme personlig kunnskap til organisatorisk kunnskap. Dette er vanskelig fordi kunnskapen ofte er stum, og en er avhengig av observasjon, imitasjon eller modellering Alle innovasjoner begynner med kreative ideer og en bedrift kan legge til rette for kreativitet ved å Gi ansatte tid til å reflektere, alene og sammen Gi ansatte mulighet til å møtes for å belyse utfordringer sammen med andre Motivere ansatte til å jobbe i bedriftens interesse. I Kunnskaps-kreative organisasjoner foregår innovasjon på alle nivåer og områder. Ulike team møtes og kunnskapen deles ut i organisasjonen. Økt global konkurranse og mer avansert teknologi omtales ofte som den kreative ødeleggelses prosessen. Dette går ut på at nye firmaer, med nye teknologier, driver eldre ueffektive firmaer ut av bransjen. 2.5 Produkters livssyklus Representerer endringer i etterspørsel for et produkt over tid. Etterspørselen deles inn i fire faser Tilblivelse: lav etterspørsel, kundene er usikre på hva produktet tilbyr Vekst: etterspørselen øker raskt (for eksempel smarttelefoner i dag) Modenhet (de fleste kunder har kjøpt produktet en gang) Nedgang ( radikal innovasjon har gitt nytt produkt) Jo raskere teknologiske endringer, jo kortere levetid. Moter og trender har også innvirkning på rodukters livssyklus. 2.6 Å styre innovasjonsprosesser

4 Prosjektledelse beskriver prosessen der en kontrollerer og leder et prosjekt slik at det resulterer i nye effektive og forbedrede produkter. I prosjektledelse er det viktig å legge inn beslutningspunkter for å evaluere ideer/prosjekter ( stage-gatemodeller, siler ut/selger ideer som ikke holder etter stadig mer kritisk gjennomtenkning), slik at de beste prosjektene får tilstrekkelig ressurser. kryssfunksjonelle team mellom f.eks. forskere og operatører i tidlig fase med gode ledere egne organisatoriske enheter for å skille drift og kreativ virksomhet (Skunk works: en gruppe mennesker fra ulike avdelinger som isoleres fra resten av organisasjonen for å promotere innovasjon). Setter ingen begrensninger på krativiteten. Joint ventures skape kultur for innovasjon (organisasjonsstruktur, motivasjon) benytte IT (grensesprengende aktivitet) til å støtte krativt arbeid (analyse, kommunikasjon, grenseoverskrivende aktiviteter, når ut til folk og miljø utenfor organisasjonen, sprer informasjon raskt rundt I bedriften, sentral component I den nye bedriften). Figur 1: Stage-gate 3. Mulighetssøking (S i boka) 3.1 Oppdage forretningsmuligheter Et mulighetsvindu åpner seg når et marked for et nytt produkt er etablert. Når markedet mettes, lukkes mulighetsvinduet. En kan identifisere en mulighet ved å observere trender, løse et problem og finne åpninger i markedet. OBS! Forskjell på mulighet og idé. En idé trenger ikke oppfylle kravene til en mulighet. Det er viktig å observere trender

5 økonomiske krefter: hvem har penger å bruke og hva bruker de det på. Hvor mange er de evt.? sosiale krefter: økt interesse for sunn mat, fokus på alternativ energi etc. Politikk og reguleringsendringer: nye lover gir mulighet for bedrifter til å hjelpe andre med de nye lovene, mulighet for firmaer som holder på med sikkerhet p.g.a økt terrortrussel. Forhold som gir mulighet for muligheter kan altså være Teknologiske endringer: Ny kunnskap Markeds/Industri dynamikk: Regulering /deregulering, Markedsstrukturer fusjoner og oppkjøp Sosiale og demografiske endringer: Holdninger, tro, måter vi lever på, lærer, arbeider osv. Populasjonsendring, immigrasjon og migrasjon Brontosaurus syndrome: Arroganse, Det tar tid å svinge et tankskip En annen måte å finne muligheter på er å løse problemer. Hva savner folk, hva klager de på etc. Korridorprinsippet: Når en entreprenør først starter et firma i en industri er det mye enklere å se nye muligheter enn det det er utenifra. Solo entreprenører: identifiserte businessideen på egen hånd Nettverks entreprenører: identifiserte ideen gjennom sosiale kontakter Den kreative prosessen ved å se en mulighet kan brytes ned til fem trinn Forbredelse: bakgrunn, erfaring og kunnskap Inkubasjon: vurdering av ide/problem Innsikt: løsning på et problem sees/ ny idé fødes Evaluering: vurderer ideens levedyktighet Utarbeidelse: ideen overføres til verdiskapning. Businessplanen påbegynnes. Det er en sammenheng mellom trender i miljøet og personkarakteristikken (tidligere erfaring, sosialt nettverk, kreativitet) til entreprenøren; for eksempel vil en entreprenør med et stort sosialt nettverk være bedre rustet til å se kommende teknologiske trender enn en som har et lite nettverk. Noen teknikker for å generere ideer kan være Brainstorming Fokusgrupper Bibliotek og internett forskning Kundeundersøkelser Kundegrupper 3.2 Mulighetsanalyse

6 Mulighetsanalyser gjøres for å se om ideen er levedyktig (om det er verdt å bruke ressurser og tid på ideen). Følgende elementer bør være inkludert i en syretest: Produkt/tjenestekonsept: Beskrivelse av produkt/tjeneste, inkludert hvilke problem som løses og hvordan. Hva er status på prosjektet nå og hvordan ser det planlagte utviklingsløpet ut? Hvordan vurderes innovasjonshøyden? Er ideen patentbar/beskyttbar? Hvordan er skalerbarheten til teknologien? Finnes det alternative anvendelsesområder? Marked/bransje: Hvordan kan markedet segmenteres? Hvordan ser næringskjeden ut? Hvilke konkurrenter finnes og hvordan er inngangsbarrierene? Hvem er kunden, hva er kundenytten og hva er kjøpskriteriene? Organisasjon: Hvem er teamet bak ideen og hvem har rettighetene til den? Hvilke ressurser har teamet tilgjengelig? Hvilke forretningsmodeller er aktuelle? Har teamet nok ekspertise? Økonomi: Hvordan er det overordnede økonomiske potensialet og hvor stort er markedet? Hvor stort er kapitalbehovet og hvordan skal dette finansieres? Produktutvikling, kommersialiseringsfase. Dersom en får nei på en av elementene, bør ideen droppes eller endres. Får en ja på alle er neste steget en forretningsplan. En mulighetsanalyse er en balanse mellom å være kreativ og rasjonell. 4. Teknologibasert forretningsutvikling (S i boka) 4.1 Hvordan bygge konkurransefordeler ut fra eksisterende ressurser? Schumpeter (1934) sier at entreprenørskap handler om å kombinere ressurser i noe som oppleves som nytt Penrose (1959) sier at en bedrifts ressurser kan brukes for å oppnå konkurransekraft Porter (1998) sier at unike ressurser kan skape vedvarende konkurransefortrinn Kunnskap er en sentral ressurs for å skape konkurranse kraft. Brush ressursbase: En ressursbase må bygges fra bunnen av. Man må identifisere, skaffe, kombinere, og omforme ressurser, og disse ressursene må igjen benyttes i henhold til produkt og markedsstrategien. Ressurspyramide: Se figur 2. Ved å være oppmerksom på hvilke ressurser man har, er det lettere å se hva som trengs for at disse skal kunne omformes hele veien til unike konkurransefordeler. Ressurspyramiden kan ses på som et hjelpemiddel for å bygge ressursbasen.

7 Figur 2: ressurspyramiden Ressursutviklingssti: Ressursene blir sortert inn i seks forskjellige kategorier Menneskelige Organisatoriske Sosiale Fysiske Finansielle Teknologiske Disse deles igjen i to dimensjoner Komplekse (abstrakte, systematiske og kunnskapsbaserte)enkle (konkrete, diskrete og eiendomsbaserte) Nyttige(kan brukes slik de er)instrumentelle (brukes til å få tilgang til andre ressurser) Figur 3: Ressursutviklingssti

8 4.2 Forretningsplan Forretningsplanen skal avklare forretningsideens muligheter og risiko. Den kan ses på som et verktøy for å klargjøre hvilke ressurser en bedrift har tilgang til, hvilke ressurser man ønsker tilgang til, og hvordan man skal skaffe seg tilgang til disse. Dokumentet skal også forklare hvordan man skal prioritere og organisere begrensede ressurser. Dokumentet skal benyttes både eksternt og internt. Forretningsplanen er et dynamisk dokument (krever stadig oppdatering). Internt: Plandokument som kan hjelpe til å styre fremtidige handlinger og bidra til intern kunnskapsutvikling. Ved å involvere ansatte kan man bedre kommunikasjonen og oppnå en enighet om valgt strategi. Eksternt: Kommuniserer til dagens eiere/investorer og fremtidige eiere/investorer, kunder, leverandører, andre finansieringskilder. Det benyttes tre ulike forretningsplaner Oppsummerings forretningsplan(summary): 1015 sider. Benyttes i tidlige stadier for å se om investorer kan være interessert i ideen. Full forretningsplan: 2535 sider. Benyttes for nye bedrifter som er på jakt etter finansiering. Drifts forretningsplan (operational): sider. Ment for internt bruk for å styre fremtidige handlinger. Hvordan bør oppsettet være? 1. Sammendrag 2. Visjon (abstrakt uttrykk for fremtidige ideer) og forretningsidé (problem som skal løses, for hvem og hvordan) 3. Beskrivelse av dagens status (team, organisasjon, produkt, tjenestekonsept, marked) 4. Analyser (SWOT=styrker, svakheter, muligheter og trusler/ PESTEL= Politiske, økonomiske, sosiokulturelle, teknologiske, miljømessige og juridiske faktorer) 5. Målsettinger (produkt, marked, organisasjon og økonomi) og strategier (hvordan man skal handle for å nå målene, bør inneholde forretningsmodell (hvordan bedriften skal tjene penger, produsenter, leverandører, kjerneaktiviteter, pris, betalingssystem, kunder)) 6. Økonomi (budsjetter for en periode, finansiering, risikoanalyser) 7. Avslutning(hvorfor prosjektet kommer til å lykkes, kritiske suksessfaktorer) og vedlegg (markedsundersøkelser, trender, detaljerte budsjetter etc.). Investoren er ofte opptatt av ideen, markedet og teamet. Rekkefølge på elementene er viktig: Beskrivelser før analyse Analyse før målsetninger Målsetninger før strategi Strategi før handling

9 5.Finansiering av vekstbedrifter (s i boka) 5.1. Hvorfor ekstern finansiering? Finansiering er en sentral utfordring i mange oppstartsbedrifter. Fordelen med ekstern finansiering er tilgang til kapital, mens baksiden er at oppstarterne kan miste noe kontroll til de eksterne investorene. De kan for eksempel si ifra seg noen av rettighetene ved eierskapet Kontrollrettigheter; som regel rett til å velge styrerepresentanter og delta i direkte avstemning om noen få fundamentale saker (oppløsning av firma, oppkjøp etc.) Profittrettigheter; rett til å tilegne seg netto profitten selskapet generer Tre grunner for at oppstartsbedrifter trenger finansiering er : Kontantstrøm utfordringer En må ha penger til varelager, opplæring og lønn av ansatte og reklameutgifter før en får profitt fra salg Kapitalinnvesteringer Kostnadene ved å bygge fabrikk, kjøpe utstyr etc. er ofte for store til at firma har evne til å betale dette alene Lange produktutviklingssykluser Noen produkter er under utvikling i årevis før de generer utbytte. For eksempel innen farmasøytisk industri eller spillbransjen Inndeling av nyetablerte bedrifter Man kan dele nyetablerte bedrifter inn i: Hobbybedrifter Meget begrenset finansieringsbehov Levebrødsbedrifter Begrenset finansieringsbehov Vekstbedrifter (gjerne teknologibaserte...) Ofte stort finansieringsbehov 5.3 Finansielle målsetninger De fleste entreprenørbedrifter har fire (hoved) finansielle målsetninger Profabilitet Bedriftens evne til å skape profitt Likviditet Bedriftens evne til å følge opp korttids forpliktelser Effektivitet Hvor effektivt et firma utnytter sine aktiva Stabilitet Gjeldegenkapitalforhold.

10 Historiske finansielle fremstillinger sier noe om tidligere prestasjoner, mens pro forma fremstillinger sier noe om forventede prestasjoner i fremtiden. Disse kan benyttes til å oppnå de finansielle målsetningene. 5.4 Forberedelser i forbindelse med finansiering Analysen bør avdekke: Hvor mye penger trenger man? Hvor langt kommer man med disse? Hvor mange/store emisjoner gjenstår før man har positiv kontantstrøm? Hvordan trenger man pengene? Upfront, eller spredt utover en periode Hvilke muligheter og begrensninger gir bedriftens bransje? Vekst, volum, internasjonalt marked, moden/umoden, konkurransesituasjon, muligheter for beskyttelse osv. 5.5 Ulike typer finansiering Den typiske rekkefølgen på finansiering er: Gründer-Familie og venner-business angels-såkornfond-venture kapital Kilder for personlig finansiering kan være Personlige fond Inkluderer både finansielle ressurser og verdien av tid og krefter en grunnlegger bruker på firmaet Venner og familie Ofte i form av lån og innvesteringer, men kan også inkludere gaver, kompensasjoner, redusert/fri rente etc. Gunstige vilkår, men personer som står en nær som tar risikoen. Bootstrapping Unngår ekstern finansiering gjennom kreativitet, oppfinnsomhet, tilskudd, kostnadsbeskjæringer etc. Offentlig kapital Snille penger EKSEMPLER DIREKTE STØTTE: Etablererstipend (Innovasjon Norge) IFU / OFU samarabeid (Innovasjon Norge) Rettighetsklarering (Eksempelvis patent, Innovasjon Norge) SkatteFUNN Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge Andre kilder

11 Business Angels Private investorer som tilbyr kapital direkte til unoterte bedrifter hvor de ikke har noen tidligere formell eller familiær forbindelse De kommer ofte inn på et tidlig tidspunkt i oppstartsfasen og er motivert av egen interesse for oppstarter, i tillegg til profitt i et lengre perspektiv. De tilfører knappe ressurser i form av finansiering, kompetanse og nettverk og har gjerne erfaring fra egne oppstarter Den største kilden til ekstern egenkapital Apple fikk støtte av en business angel Får ofte 3540 % av utbytte og mange ønsker å være med å styre bedriften Vanskelig for business angels og unge entreprenører og finne frem til hverandre De er ofte i geografisk nærhet til prosjektene Venture kapital Venture kapital er penger som er investert i firmaer med store vekstpotensialer i tidlig fase. Venturekapitalfirmaer etablerer fond som kan benyttes til å investere i oppstarts bedrifter og voksende firmaer med ønske om å få mye igjen innenfor et kortere tidsperspektiv enn Business Angels. De er derfor villige til å investere i prosjekter med høy risiko, og få avkastning gjennom kursoppgang. Venture kapitalfond er ofte spesialiserte i forhold til fase eller bransje. Fondene dannes av rike enkeltpersoner, pensjonsordninger, universitetslegater, utenlandske investorer etc. Venturekapitalistene som administrerer fondet får et årlig forvaltningshonorar, i tillegg til 2025 % av profitten som fondet tjener. Om klassisk venture capital ( formell og uformell ) investerer i tidlig fase i prosjekter med høy risiko avkastning primært gjennom kursoppgang tålmodige investorer som er i stand til å tilføre bedriften mer enn penger ( value added ) bl.a. fordi de har svært gode kontakter i businessverden. OBS! Det er viktig at også den som evt. skal motta en slik støtte er litt kritisk. Har venturekapitalistene erfaring i industrien, vil de innta en aktiv eller en passiv rolle, er personligheten deres kompatibel med bedriftens, har de tilstrekkelig kapital til å følge utviklingen etc.?

12 Due Diligence: etterforsking/undersøking av bedriften før en evt. skriver under kontrakt Banklån; De private bankenes rolle

13 Sentral kilde, men krav om sikkerhet setter begrensninger i forhold til hvilken type bedrifter som kan dra nytte av slik finansiering. Krav om sikkerhet kan inkludere kundefordringer eller varelager/aktiva Vanskelig for oppstartsbedrifter, spesielt en teknologibedrift Mer fordelaktig å låne til større, mer veletablerte firmaer Bankene har problemer i forhold til utvelgelse av prosjekter Svært sentral i driftsfase Pantelån Lån med sikkerhet i aktivia. Passer gjerne til langsiktige investeringer som finansiering av tomter, bygninger og maskiner. Det gis gunstige vilkår med fradragberettiget rente og lave avdrag med lang nedbetalingstid. Pantelån gis sjelden som full finansiering. Leasing Får full bruksrett til gjenstanden, men eies av en annen part. Når leasingperioden er over, får ofte leaseren muligheten til å kjøpe utstyret, fornye avtalen eller avslutte leasingen. Det er nesten alltid dyrere over tid enn det er å kjøpe gjenstanden, fordi du betaler uten å stå igjen med noe når leasingperioden er over. Corporate Venture Et ikke-finansielt selskap som investerer indirekte, via en uavhengig venture kapitalist, eller direkte, ved å kjøpe en minoritetspost, i et mindre unotert foretak. Corporate investors investerer i unge teknologibaserte foretak med komplementær teknologi til selskapets egen. På denne måten får det veletablerte firmaet innsikt i ny teknologi eller så blir det strategisk samarbeidspartner med et komplementærfirma. Ute etter synergier (samarbeid mellom to eller flere bedrifter for å utrette noe hver av bedriftene ikke hadde klart alene) mellom selskapet og porteføljebedrifter 5.6 Venture fond i Norge Syklisk, men i sterk vekst 18 mrd. under forvaltning i mrd. under forvaltning i 2006 Mer enn 60 mrd. nok under forvaltning i 2010

14 5.7 Investorenes motiv Private investorer/business angels Interessert i å være entreprenør en gang til. Tilbyr ofte både tid og penger. Lokal engasjement Men ønsker selvsagt å få avkastning på kapitalen Investerer ofte tidligere enn venture kapitalister. Ofte kan et firma først finansieres av business angels, før venture kapitalister tar seg av oppfølgingen Venture fond Verdiutvikling i løpet av en periode på 3 7 år Kun selskaper med ekstremt vekstpotensiale er aktuelle, finansierer mange færre enn business angels 5.8 Kategorisering av eierne

15 Store forskjeller mellom de ulike gruppene av investorer Demografi Informasjonskilder Saminvestering Tidsperspektiv Involvering Geografiske preferanser Aktive investorer bidrar med Erfaring / kompetanse og nettverk erfaring som entreprenører erfaring fra forretningsutvikling mentor for entreprenør / entreprenørteam kan gi nye bedrifter track record fra dag 1 øker muligheten for strategisk allianse er fasilitatorer for videre finansiering Investornettverk (Business angels network (BAN)): Sammenslutning av investorer Organiseringen varierer, fra løse uforpliktende nettverk til nettverk med fastere struktur hvor de involverte investorene forplikter seg til å avsette både tid og penger over en bestemt periode Ofte regionale nettverk, gjerne tilknytning til miljøer som er tilretteleggere for nyskaping Erfaringer med investornettverk (BAN) i andre land:

16 Små tette nettverk fungerer bedre enn store Noen form av prekvalifisering av ideer er nødvendig Definere hva som skal være hovedfokus (fase, region og spesialisering) Bør forankres hos individer el. miljøer med stor troverdighet Organisering på investorenes premisser (f. eks. iht. graden av formalisering, investeringsfokus, samarbeidsformer med eksisterende kompetansemiljøer osv.) Felles forståelse av hva man skal holde på med. Hva kan man oppnå? investeringer i prosjekter som blir bedre kvalitetsssikret kompetanseheving blant investorene mer kapital utløses gjennom saminvesteringer (involvering i noe større eventuelt flere prosjekter) arbeidsoppgaver ift. oppfølging kan deles på flere porteføljebedriftene kan dra nytte av kompetanse og erfaring som nettverket sitter på 5.8 Ny kapital, betyr nye eiere I pressen leser man ofte at Selskap X har fått Y millioner i risikokapital Uttrykket få risikokapital er misvisende. Det som egentlig skjer er at man selger en del av selskapet Gjennom en rettet emisjon tilføres selskapet ny aksjekapital og investorene får et antall aksjer som motsvarer en viss prosent av selskapet. 5.9 Fordeler/ulemper med lån i forhold til egenkapitalfinansiering Entreprenørene mister ikke noe av eierskapet (+) Du får skattefradag/skattefordeler (+) Men lånet må tilbakebetales, kan være vanskelig () Långiverne krever god sikkerhet, vanskelig å oppfylle långivernes krav() 5.10 Hvordan får investorene pengene tilbake? Børsnotering Finansiell exit Trade sale Industriell exit Gründer kjøper tilbake Management buyout

17 6. Innovasjon og arbeidsstruktur (s i boka) 6.1 Kunnskap, læring og innovasjon Taylorisme og Fordisme Taylor er kjent for sin modell om Scientific Management: alle arbeidsoppgaver må observeres vitenskapelig for deretter å kunne deles opp i standardiserte, mindre oppgaver som alle kan utføre arbeiderne må aktivt trenes i disse oppgavene, snarere enn p ka dem lære av seg selv Det må skilles mellom planlegging og utførelse Ford bygget videre på disse prinsippene og innførte samlebåndet. Men skilte seg ut ved å lønne arbeiderne godt for å skape et større marked for de varene arbeiderne produserte. Kunnskapsledelse handler om hvordan organisasjoner kan identifisere, skape, lagre og spre kunnskap og om hvordan denne kunnskapen kan skape verdi for organisasjonen. Objektivistisk tilnærming til kunnskap fokuserer på å gjøre taus kunnskap (personlig, erfaringsmessig, avhengig av kontekst og vanskelig å formalisere) eksplisitt gjennom kodifisering (uttrykke det numerisk, tekstlig eller i grafisk form). En vil da samle, lagre og strukturere kunnskap og kunnskapsledelse handler om å utvikle IKT systemer som støtter disse prosessene. Praksisbasert tilnærming til kunnskap forutsetter at all kunnskap er taus eller er knyttet opp mot praksis. Fokuset blir da å utvikle praksisnær interaksjon. Kunnskapsledelse blir da å fasilitere relasjoner og samspill. Innovasjonsaktiviteter fordrer læring i hele organisasjonen. Prosesser for læring som knytter sammen strategier og kontinuerlig forbedringsarbeid Kompleks og systematisk tilnærming til hendelser Samlende visjon for hele organisasjonen Fleksibilitet som fremmer innovasjoner Ha evne til å forutse muligheter og trusler Maksimere kreative spenning Læringsmodeller Handlingslæring

18 Eksempel er kvalitetssirkler for produksjonsforbedring Forutsetter forutsigbar fremtid Tar de strategiske beslutningene som gitt Inkrementelle innovasjoner og eksplisitt kunnskap Kunnskapslæring Strukturert prosess for å avdekke hvordan en organisasjon lærer Stiller spørsmål ved de grunnleggende antagelsen som er gjort Radikale innovasjoner og taus kunnskap Læringssystemer Inkrementelle innovasjoner: Verdiskaping Planleggingssystemer med avvikshåndtering Resultatfokus Forventningslæring Eksplisitt kunnskap Forbedring Prosessforbedring gjennom produkttester og feedback fra kunder Prosessfokus Både erfarings og forventningslæring Mye taus kunnskap som forsøkes å gjøres eksplisitt Radikale innovasjoner: Kompetansebygging Strategisk planlegging av toppledelsen, gjerne som prosjekter Implementeringsfokus Både erfarings og forventningslæring Mye taus kunnskap som forsøkes å gjøres eksplisitt Fremkommendestrategier Ideledelse enten som intraprenørskap eller entreprenørskap Mulighetsfokus Erfaringsbasert læring Taus kunnskap Dynamisk utvikling av innovasjonsstrategier Ulik læring som støtter innovasjon i ulike faser av produktlivssyklusen Teknologiskfase

19 admap uligheter basert på feil Utvikling av dominerende design Ytelsesfase tvikling av sstrategier Hvem lærer raskest. Forbedringsfase. Hvem forbedrer raskest. Markedssegmentfase Utvikling av nye markedssegmenter. Må ha kjennskap til markedet. Vinnerne er de som klarer å lese markedet og forså forskjellen mellom ulike markedssegmenter. Effektivitetsfase Utvikling av ny verdi for kundene. Hvem øker f.eks. kvaliteten hurtigst. Komplementaritetsfase Utvikling av synergier gjennom nettverk ser av produktlivssyklus erende design t tfase arkedssegmenter di for kundene tsfase ier gjennom nettverk 6.2 Organisasjons design Differensiering Prosessen hvor en organisasjon ordner folk og ressurser til de organisatoriske oppgavene som skal løses Etablering av forholdet mellom oppgaver og autoritet for oppnå målene for organisasjonen 6 Dette kan gjøres på flere nivåer, og utfordringen ligger i å etablere oppgaver og myndighetsrelasjoner som gjør at organisasjonen oppnår sine mål. Differensiering kommer som en konsekvens av at arbeidsoppgavene blir for mange og ulike til at alle kan gjøre alle oppgavene. Dette medfører spesialisering i ulike funksjoner og divisjoner i det en kaller horisontal differensiering. En funksjon er en underenhet satt sammen av mennesker som innehar lik kompetanse eller bruker samme type kunnskap, verktøy eller teknikker for å løse sine arbeidsoppgaver. En divisjon er en underenhet som består av en samling

20 funksjoner som deler ansvaret for å produsere en spesiell vare eller tjeneste. Innad i funksjonene og divisjonene har organisasjonsmedlemmene ulike roller, som fastsetter plikter og skisserer hvordan arbeidet skal utføres. Denne differensieringen gir organisasjonsmedlemmene økt mulighet til å utvikle individuelle ferdigheter og kunnskap, noe som kan gi økt verdi for organisasjonen. Organisasjonene differensieres også vertikalt ved at organisasjonsmedlemmene deles inn etter deres autoritet, i det en kan kalle en hierarkiklassifisering. Autoritet vurderes i forhold til i hvilken grad medlemmene har makt til å holde andre ansvarlig for deres handlinger og å ta viktige beslutninger. Graden av differensiering (antallet divisjoner og funksjoner) avhenger av organisasjonens størrelse og kompleksitet. Store og komplekse organisasjoner har høy grad av differensiering, og organisasjonen deles gjerne inn i for eksempel støtte, produksjons, vedlikeholds, adaptive og ledelsesmessige funksjoner. Mindre bedrifter har ofte ikke behov eller mulighet for den samme arbeidsdelingen, og en kan dermed si at de har lav grad av differensiering. Arbeidsdeling Fordeling av oppgaver i organisasjonen gjennom spesialisering Forholdet mellom organisasjon og differensiering Lav differensieringen i enkle organisasjoner fordi arbeidsdelingen er lite utbredt Høy differensiering i komplekse organisasjoner fordi det er utbredt arbeidsdeling Organisasjonsroller Et sett av handlinger som skal utføres av en person i kraft av sin posisjon i organisasjonen Spesialisering gjør at folk kan utvikle kunnskap og egenskaper innenfor sin rolle Ved økende arbeidsdeling vil lederrollen bli en spesialisering Andre vil bli ansatt i andre spesialiserte roller Organisasjonsstruktur som nettverk av roller Organisasjonsfunksjoner Personer med lignende roller, kunnskaper og egenskaper grupperes gjerne sammen i funksjoner En samling av funksjoner eller enheter med felles ansvar for et produkt eller tjeneste kan samles i en divisjon.

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE?

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 11.juni 2012 HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? -En casestudie av IT-konsulenter på langtidsprosjekter-

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring

Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Suksessfaktorer innenfor prosjektstyring Av: Nilsen, Rune Hole & Pedersen, Sondre Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

- Bennett Reklamebyrå AS -

- Bennett Reklamebyrå AS - Adrian Alexander Habberstad Holdbakk Ørjan Åsmul Harald Brustad Greiff Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - Bennett Reklamebyrå AS - Eksamenskode og navn: BTH 3203 Salgsledelse & Personlig Salg Innleveringsdato:

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap Handelshøgskolen Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen Linn Hammervold Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked Mai 2014 FORORD Denne

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Kundeforhold i regnskapsførerbransjen

Kundeforhold i regnskapsførerbransjen 08/13 Rapport Report Kundeforhold i regnskapsførerbransjen Ingunn Aanes Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute for Research in Economics and

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer