i utvikling Vi satser på en god kulturhaust. s5 Våkn opp sier Wenche Foss s.28 Vi må bli flinkere til å fordele goder Jan Egeland s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i utvikling Vi satser på en god kulturhaust. s5 Våkn opp sier Wenche Foss s.28 Vi må bli flinkere til å fordele goder Jan Egeland s."

Transkript

1 i utvikling Nr , 10. årgang Vi satser på en god kulturhaust. s5 Våkn opp sier Wenche Foss s.28 Vi må bli flinkere til å fordele goder Jan Egeland s.38 Rogaland fylkeskommune

2 nr NNHOLD Vi satsar på ein god kulturhaust Kultursjef Egil Harald Grude Nasjonal satsing på regionale vitensentra Sandnes er satt på kartet s6 s4 Nr. 3 september årgang Fylkesdirektør - regionalutvikling: Terje Fatland Ansvarlig redaktør: Edme R. Fredriksen Tilrettelegging: Petter Mikaelsen Trykk og repro: Spesialtrykk Forsidefoto: Location Tou Scene Rogaland Fylkeskommune Postboks 130, 4001 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: ISSN: Våkn opp sier Wenche Foss s28 2 Rogaland i utvikling

3 Litt meir som dei før oss s40 Jan Egeland Er vi villige til å grave enda litt dypere i lommene for å hjelpe? Det hender eg går på gjengrodde stiar. I haust meir enn vanleg. Eg går og eg undrast. Undrast over det eg ser dei balte med dei som var før oss. Korleis tenkte dei? Kva var det som dreiv dei til å ta i ferde med prosjekt som i dag framstår som heilt bort i veggene? Vegbygging i ville liar med handamakt, blodslit på marginale nydyrkingsfelt og faktisk industrireising langt utafor alfarveg. Dess meir eg ser og tenkjer,dess meir respekt for dei som utførte det eg ser. Eg bøyer meg litt i støvet, men utan å ønskje meg tilbake i tid. Fri og vare oss for kampen dei hadde for tilvære,blodslit for føda og der det å overleva vinteren var det viktigaste. Men når me held det historiske samfunnsbiletet opp mot dagens kan me jo spørja om pendelen nå er i ferd med å svinga heilt ut av hengslene andre vegen? Og om det langsiktige og haldningar vel verdt å ta vare på blir kasta over bord.? Me høyrer støtt lyden av den velfødde sytinga. Om samfunnet som krev meir enn det gir, som hindrar individuell sjølvrealisering og som for det meste er til plunder og heft. Raske pengar er i fokus, arbeidsuavhengig løn er gjevt og lottomillionærar og grovt overbetalte fotballspelarar er heltar. Det er i denne karusellen eg spør om me har noko å lære av å kikka oss over skuldra sjå tilbake i tid? Kanskje må me vedgå i iveren etter å overgå oss sjølv, at det å vera like gode som dei som var før oss ville vera hauen på godt nok? Det beste frå før, poda med vårt vide tankesett måtte gi god frukt. Dess lenger det lid på hausten, dess sikrare blir eg på at det ville vera garanti for god utvikling i framtida om mange ja om dei fleste av oss sa : eg vil bli litt meir lik våre formødre og forfedre - eg vil bli litt meir slik som mor og far. Terje Fatland Fylkesdirektør regionalutvikling Foto: Bitmap Rogaland teater fikk Heddaprisen for særlig faglig innsats og Nina Ellen Ødegård fikk prisen for fremragende sceneprestasjon s32 Kuwait syndromet luskar ikkje berre i gangane, det er til stades i stovene på høglys dag. Ungdomen studerar ikkje realfag seier ekspertar, fordi dei vil ha ein annan livsbane. Sjølvrealisering, oppleving og det gode liv er første prioritet. For så vidt ingen ting gale i det. Men me må og skal på same tid vera opptatt av utvikling og å utvikla. Skapa det me skal leva av. Og i den iveren prøver me å finna opp krut og hjul på nytt. Ofte endar det med å setja nye namn på kjende handlingar. Me skal ha meir av det me alt har nok av men me vil ikkje, og kan ikkje ta inn over oss det faktum at kvar sjuande på kloden legg seg svolten kvar kveld. Ord som ansvar, rettferd, fordeling og solidaritet glir fargelause og bleika gjennom kvardagen.

4 TEMA Kultur 4 Rogaland i utvikling Kultursjef Egil Harald Grude prøver scenen på Rogaland Teater

5 Strategisk kulturplan har spenstige mål alle innbyggere skal ha tilgang til varierte kulturopplevelser Vi har mangt å sjå fram til i haust I sommar var Anna af Sand Stavanger Sjøfartsmuseum sitt veteranfartøy, på langferd til Isle of Man og Liverpool. Sistnemnde skal saman med Stavanger vera europeisk kulturhovedstad i Harald Hamre leder for museet fortel om denne turen. Spennande opplevingar for mannskapet og familiane deira. Men og andre viktige oppgavar. Anna af Sand seilte i oppdrag og som ambassadør for Rogaland fylkekommune og for Stavanger2008. Turen var saman med formelle og ikkje minst uformelle møte med myndigheter og samarbeidspartnarar ombord på Anna i aller høgaste grad med på å styrka samarbeidet mellom Rogaland og Isle of Man og å leggja eit godt fundament for kulturhovedstadssamarbeidet. Anna af Sand returnerte til heimebyen og heimefylket etter vel utført oppdrag mens det ennå var høgsommar. Nå står hausten for døra. Ei spennande årstid. Vind og regn. Men og stille klare dagar med vidt utsyn. Ei tid for både å nyta og yta. På kvart fylkesting i juni deler Rogaland fylkeskommune ut litteraturstipend. I år var det suldalsjenta Inger N. Bråtveit som fekk dette stipendet. Vi ba henne presentera seg sjøl. Ho valde ein annan vri. I artikkelen sin hyller ho litteraturen, bibliotekaren og biblioteket, den oppdragande fristaden og møtestaden. I Rogaland er det ganske visst slik som i landet elles, at åpningstider vert innskrenka og filialar lagde ned. Men vi kan i like stor grad gleda oss over ny bibliotekbygg, over heile fylket, og stor interesse for biblioteket og tenestene det kan by. Vi kan også gleda oss over at fylkespolitikarane ser verdien både av litteraten og litteraturen. Stipendordninga kan bli utvida og gjennom ein leseplan skal vi sjå på korleis vi kan leggja betre til rette for lesing og leselyst i Rogaland. Hausten er ganske visst lesetid. Han er også filmtid. Hans Eirik Voktor er ein av seniorane i filmarbeidet i Rogaland. Han har vore med på å føra rogalandsfilm fram til ein sentral posisjon i nasjonal samanheng. Samtidig ser han at Stavangerbølgen aldri har blitt noen regional filmbransje Men han ser muligheter. Og hans ser behov for fødselshjelp fra private og offentlige aktører Den fødselshjelpa er han og filmen i ferd med å få. Folkevalde i fylkeskommune og kommunar støttar opp under initiativet Filmkraft Rogaland med ambisiøse mål om å gi film og filmfolk den solid drahjelp til å få sette idear ut i livet, til glede for både kultur og næring. Nå står hausten for døra. Ei spennande årstid. Vind og regn. Men og stille klare dagar med vidt utsyn. Ei tid for både å nyta og yta. Musea våre er også inne i ein byggjande periode. Eit av byggeprosjekta går føre seg i Sandnes. Der er Jærmuseet i ferd med å byggja opp ei ny stor avdeling: Sandnes museum og vitensenter. Museumsleiar Gro Peerson skriv om dette store arbeidet. Mykje har alt skjedd. Meir vil koma i det som alt er eit svært spennande og utfordrande museum. Besøk det! Ordførar Kjell Erfjord i Lund skriv om kulturarbeidet i heimekommunen sin, Lund. Dei får mykje til i Lund, ikkje minst gjennom godt samarbeid. Næringslivet er med. Hjørnesteinsbedrifta NorDan har stilt til disposisjon ein million kroner til kulturarbeid, foreløpig for eit år. Det gir muligheter. Og det er nok mange av lesarane som kvar i sine kommunar vil sjå dette som eit eksempel for andre. Dei klarer mykje sjøl i Lund, Derfor er det og med glede vi registrerer at Kjell Erfjord tuftar kulturpolitikken i kommunen sin på eit tredje bein i tillegg til lokal offentleg og privat innsats, nemleg økonomisk og fagleg samarbeid med fylkeskommunen. Mang av oss er så heldige at vi kan dra der vi vil når vi vil, til alle dei mange arrangement som går føre seg i bygd og by. Alle er ikkje så heldige. Lene Langseth Hesselberg skriv om ledsagarbevisordninga. Den gir funksjonshemma muligheter for å koma seg ut å delta i samfunnslivet. Ordninga er til glede for mange. Men ho er også for lite kjent, for lite brukt - og også for lite akseptert. Vi arbeider for å gjera ordninga betre. Eg håpar at lesarane vil finna dei glimta vi her gir frå nokre felt av det fylkeskommunale kulturarbeidet interessante. Eit av hovedmåla i den strategiske kulturplanen vår er å gi alle innbyggere i fylket, uavhengig av bosted, alder, funksjonsnivå og opprinnelse, tilgang til varierte kulturopplevelser. Det er ei spennande og mangfoldig utfordring. God kulturhaust! Tekst: Egil Harald Grude Foto: Markus Johansson Bitmap

6 TEMA Kultur Nasjonal satsing på 6 Rogaland i utvikling

7 regionale vitensentra Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland offentliggjorde på en pressekonferanse 22 juli 2005 at vitensenteret i Sandnes er tildelt totalt 45 millioner fram mot 2008 til prosjektets første byggetrinn. Dermed er en viktig milepæl nådd i arbeidet med å realisere et nytt regionalt vitensenter, Jærmuseet får et spennende tilskudd.

8 TEMA Kultur FAKTA Sandnes museum og vitensenter, en ny avdeling av Jærmusset Sandnes museum er en ny avdeling av Jærmuseet og er et resultat av nye statlige føringer innenfor museumspolitikken som oppfordrer museene til sammenslåinger til større driftsenheter. Dette er bakgrunnen for at Sandnes kommune og Jærmuseet ble enige om en konsolideringsavtale som innebar at de tre museene i Sandnes ble slått sammen med Jærmuseet fra 1. mai De tre tidligere museene; Øglænds bedriftsmuseum, Sandnesmuseet og Krossen Havremølle, ble organisert som en egen avdeling av Jærmuseet under navnet Sandnes museum. Avdelingen skal utvikles til et vitensenter, med vekt på industri og teknologi, et regionalt industrimuseum (Jærmuseets planlagte 3.byggetrinn) og skal i tillegg være et bymuseum for Sandnes. Sandnes kommune har grunnlagsinvestert 25millioner i et helt kvartal i Sandnes sentrum til formålet. I 2002 ble det ansatt en avdelingsleder for Sandnes museum for å lede arbeidet med å bygge opp den nye avdelingen. Nasjonal satsing på regionale vitensentra Vitensentra (science centre) er populærvitenskapelige opplevelsessentra som særlig skal stimulere barn og unge sin interesse for teknologi og naturvitenskap og formidle forskning og kunnskap på aktive og engasjerende måter. Manglene realfagsinteresse blant barn og unge gjør at regjeringen vil satse på regionale vitensentra som et virkemiddel for å snu utviklingen i riktig retning. Jærmuseets etablerte formidlingsmetoder, Lære ved å gjera er i samsvar med vitensentraenes interaktive formidlingsprinsipp, særlig fordi museet i sin formidling også vektlegger teknologi og naturvitenskap satt inn i en regional tradisjon og samfunnsramme. Jærmuseet på Kvia ble valgt som et pilotprosjekt for vitensentra i Norge og fikk tildelt 11 millioner til pilotutstillinger over statsbudsjettet i Utstillingen ble åpnet i mai 2005 og har fokus på jærlandskapet, landbruk og matproduskjon. I 2003 fikk Jærmuseet status som et av 6 regionale vitensentra. De øvrige er Norsk teknisk museum, Midtnorsk vitensenter i Trondheim, Bergen vitensenter, Nordnorsk vitensenter i Tromsø og Innlandets vitensenter i Gjøvik. Ved tildeling a midler ble det understreket at Jærmuseet skulle gi Sandnes museum særlig prioritet i vitensenterarbeidet pga den sentrale lokaliseringen og det store besøkspotensialet. Matematikk og fysikk spen Sandnes museum og resultater så langt Det har gått tre år siden Sandnes museum og vitensenter ble etablert som en ny avdeling av Jærmuseet. Den gang ble det satt et ambisiøst mål om at hele museumskvartalet skulle være ferdig utbygget til byjubileet i 2010 og at dette ville innebære en gradvis utbygging i årene framover. Da kulturminister Valgerd Svarstad Haugland offentliggjorde i sommer at vitensenteret i Sandnes er tildelt statlige midler til 1.byggetrinn var en viktig milepæl på vei til målet nådd. Tildelingen er hentet fra tippemidlene og er på totalt 45 millioner fram mot Bred involvering og nettverksbygging Bred involvering og oppbygging av nettverk har vært sentrale elementer i utviklingsarbeidet helt fra Sandnes museum ble etablert i mai Først og fremst fordi en ønsket å sikre prosjektet en høy faglig profil men også fordi en ønsket å gi prosjektet et solid regionalt eierskap. I november 2002 ble det gjennomført en regional konferanse der sentrale regionale offentlige og private utviklingsaktører ble invitert til å gi innspill. Konferansen ble gjennomført i samarbeide med NHO, TEKNA, NITO, Høgskolen i Stavanger, Næringslivets opplæringshus og Næringsforeningen for Stavanger regionen. Signalene var entydige. Vitensenteret i Sandnes ble oppfattet som et viktig prosjekt for regionen, særlig med tanke på en langsiktig rekrutteringsstrategi for å sikre framtidig konkurransekraft. Det ble oppfordret til å tenke stort i det videre arbeidet. Leonardo da Vinci, et geni av sin tid et første vitensentertilbud Næringslivet og universitetet i Stavanger har vært viktige støttespiller for Sandnes museum allerede i oppstartsfasen. Blant annet bevilget bankrådet i SR-bank, avdeling Sandnes høsten 2002 kr , til kjøp av utstillingen Leonardo da Vinci, et geni av sin tid Utstillingen inneholder 30 modeller konstruert etter Leonardo da Vinci sine arbeidstegninger. I tilknytning til utstillingen ble det utarbeidet ulike interaktive formidlingstilbud med fokus på Leonardo som oppfinner og vitenskapsmann. For å sikre høy faglig kvalitet og en forankring mot skoleverket ble det høsten 2002 etablert et tett samarbeid, med det fagdidaktiske miljøet ved Høgskolen i Stavanger (nå UiS). Med utstillingen Leonardo, et geni av sin tid fikk Sandnes museum et vitensentertilbud å tilby skoleklasser parallelt med at en var i gang med å planlegge oppbygging av et nytt vitensenter. Formidlingsopplegget har vært en suksess. Publikumsbesøket har økt fra noen hundre registrerte besøkende ved overtagelsen i 2002 til ca årlig besøkende i 2004! Europeisk arkitektkonkurranse Våren 2003 igangsatte Jærmuseet arbeide med en europeisk arkitektkonkurranse, finansiert av Sandnes sparebank og Sandnes kommune. Vinnerutkastet ble Jonas og vitenfabrikken og er utarbeidet av det norske arkitektkontoret Askim og Lantto AS. Vinnerprosjektet består av tre deler. Et nytt museumsbygg på ca 3000kvm som forbinder eksisterende bygningsmasse Solaveien 10 og Krossen Havremølle, en vitenpark og et underjordisk p-anlegg. Totalt vil dette utgjøre et samlet museumsareal på ca 6000kvm Nybygget representerer 1.byggetrinn av vitensenteret og skal ferdigstilles til Nybygget vil inneholde ca 2000kvm utstillingsareal, planetarium, kafe, museumsbutikk, auditorium og møterom og er kostnadskalkulert til 95 mill. Finansieringsplanen forutsetter at Sandnes kommune bidrar med 25 mill, Staten 45 mill, Rogaland fylkeskommune 17 mill, eierkommunene og private aktører med 8 Rogaland i utvikling

9 ning og utfordring fordelt på 6000 kvm henholdsvis 4 mill hver. Finansieringen fra Staten, eierkommunene og Sandnes kommune er allerede på plass. Det er nå igangsatt nødvendige prosesser for å sikre den resterende finansieringen skal til byggestart i mai Rehabiltering av Solaveien 10 og de byhistoriske utstillingen utgjør sammen med vitenparken og p-anlegget byggetrinn 2. Byjubileet i 2010 vil bli en viktig milepæl for dette arbeidet. Alle teller på Abelloftet Pilotutstillingen Alle teller ble åpnet av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland og kulturbydirektør Mary Miller 9 februar Målet med pilotutstillingen er å skaffe verdifull erfaring når det gjelder utvikling av vitensenterutstillinger og formidlingsmetoder fram mot realisering av et nytt museumsenter. Pilotutstillingen Alle teller består av ca 35 interaktive eksperiment som konkretiserer matematikken og viser sammenhenger mellom matematikk og verden rundt oss. I det endelige byggeprosjektet planlegges et planetarium med sitteplasser til ca 60 personer. Temaet astronomi er derfor særlig vektlagt i utstillingen, der vi har etablert et mindre planetarium. Arbeidet med pilotutstillingen har blitt gjennomført som en bredt anlagt samarbeidsprosess sammen med ulike fagmiljøer, næringslivet, frivillige organisasjoner og ulike ressurspersoner som har ønsket å bidra. SEGRO/TEKNA sin seniorekspertgruppe, NHO, Stavanger astronomiske forening, UiS, avdeling for lærerutdanning, NITO og Gand Videregående skole og Lyse energi har deltatt i prosjektgruppen. Andre viktige bidragsytere har vært Inge Stenslands stiftelse, Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune, Varner invest AS, Sandnes sparebank og Melvær og Lien AS. Sandnes museum har fått en påskjønnelse på kr fra styret i Abelprisen for innsatsen med matematikkutstillingen Alle teller på Abelloftet. Universitet i Stavanger, læreravdelingen bruker Abelloftet som arena for sine årlige matematikkdager. Alle første årsstudenter ved læreravdelingen har vært gjennom et undervisningsopplegg på Abelloftet. Loftet er også arena for deres etterutdanningstilbud og praksisarena for studenter med fordypning i matematikk. Abelloftet er arena for det regionale forskningstorget under de årlige forskningsdagene og ingeniørdagene. Dette er et samarbeid med NITO og TEKNA. Det er bla etablert en geometriklubb for barn på ettermiddagstid i tilknytning til Abelloftet. Abel s sketchbook - Kulturby 2008 Sandnes kommune har spilt inn Sandnes museum som et sentralt investeringsprosjekt i kulturbyprogrammet. I tillegg vil Sandnes museum være en aktør i flere av delprosjektene. En av disse er Abel s sketchbook et prosjekt under temaet Open Port- of innovation and science. Dette er et interaktivt utstillingsprosjekt som skal utforske sammenhenger mellom, kunst, teknologi og forskning. Abel s sketchbook er planlagt som en åpningsutstilling i Stavanger 2008 har i mai 2005 innvilget kr i forprosjektmidler til prosjektet. Prosjektet vil bli utviklet i samspill med regionalt næringsliv og universitetet i Stavanger og er forankret i Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen. Tekst: Gro Persson Avd.leder Sandnes museum og vitensenter Foto: Bitmap FAKTA Sandnes Sentrum Bevaring og dokumentajon Jærmuseet er et samtidsorientert museum, og utstillingene på Sandnes museum skal både gi historisk tilbakeblikk og samtidig presentere og dokumentere dagens samfunns- og næringsliv. I tillegg har en som mål å peke på regionens muligheter og behov framover. Sandnes museum har i dokumentasjonsarbeidet til nå hatt et hovedfokus på å registre og overflytte Øglændsamlingen til lager i forbindelse med at tidligere museumslokaler i Vågen ble revet. Det er også igangsatt registrering av det tidligere Sandnesmuseet sin fotosamling og Sandnes museum har fått i ny tilvekst TESA arkivet. (Teknisk samarbeid, Foto illustrasjoner Arkitektfirma Askim & Lantto

10 TEMA Kultur Tankar om festival Sommaren 2005 er snart over. Eg håpar at den både har vore god og gjort godt for lesarane. Sommaren gir rom for så mange slags aktivitetar. For mange er det kulturaktivitetane som står i sentrum. Sommaren er festivaltid over heile landet, slik også i Rogaland. Her nemner vi nokre av dei festivalane som har fått støtte av Rogaland fylkeskommune: Egersund visefestival i Egersund i juli. Strandaspelet i Sogndalstrand i Sokndal i august. Megafon i Sandnes-Stavanger i mai. Maijazz i Stavanger i mai. Hafrsfjordspillene i juni. Den store humorfestivalen i juni i Stavanger. Sandvolleyballen i Stavanger, World Tour i juli. Den internasjonale kammermusikkfestivalen i Stavanger i august. Fartein Valen festivalen på Haugalandet og i Sunnhordland tidleg på våren. Vikingfestivalen på Karmøy i juni. Rock-fest i Haugesund i juni. Sildajazz i Haugesund i august. Den norske Filmfestivalen i Haugesund i august. Og endå er her fleire i vente slik som Okka festival i Egersund og Norsk Orgelfestival på Karmøy/Haugalandet, begge i september. Det meste skjer i byane. Men her er også festivalar på bygdene. Her er breidde. Her er noko for ein kvar smak. Her opptrer dei fremste internasjonale kunstnarar og her er plass for den glade amatør. Her er rom både for dei få og for dei store skarar. Stillhet og trommehinnesprengande lyd. Dette er katedral og børs. Kultur. Turisme. På same vis som Preikestolen er ein 10 Rogaland i utvikling Haugesund Sildajazz

11 sommaren Stavanger Mai-jazz Sogndalsstrand Strandaspelet turistmagnet er også sildajazzen i Haugesund, sandvolleyballen i Stavanger og Strandaspelet i Sogndalstrand det. Folk over alt. Smedasundet i Haugesund meir yrande av aktivitet enn i den store sildetida. Kaien i Stavanger tettare befolka enn då julebåten frå Amerika kom i gamle dagar. Sogndalstrand tettpakka av folk i gater og på amfi, slik som det var på gode handledagar for årtier tilbake. Dette vil vi ha, alle. Men Stavanger Aftenblad gir oss ein smak på stemninga når avisa midt juli skriv Årets Rootsfestival tidenes aller beste. Rekordbesøk med nær 5000 gjester, i overkant av det som er folketalet i Vindafjord kommune. Stamgjester og nye Det store trekkplasteret var Odd Nordstoga, men også The Commitments, Capercaille, Rattelesnake Daddies, Jan Toft, Bukkene Bruse og Matpackers falt i smak hos vikedalsbuen og tilreisende. Festivalane er viktige for å oppretthalda kultur og identitet, og næringliv. Festivalane gir sommaren ekstra innhald og glede, både for våre gjester og for oss sjøl. Og vitamininnsprøytingar for vinteren som kjem. Arrangørane får overskot. Og når det regnar på presten dryp det på klokkaren. Handelsstand, restaurantar, overrnattingsbedrifter og anna næringliv nyt godt av dei ekstra aktivitetane festivalen gir. Festivalane har kulturell eigenverdi og dei gir mange positive biverknader. Fylkesutvalget har sagt at dei ynskjer å vera med på å utvikla festivalene våre. I januar løyvde Fylkesutvalget midlar til Fartein Valen Stiftelsen, både til drift av stiftelsen og til sjølve Fartein Valen festivalen. Samstundes vedtok Fylkesutvalget at dei ynskjer å sjå på muligheten for å få inn Fartein Valen, stiftelsen og festivalen som eigen budsjettpost frå Og i mai sa fylkesutvalget at dei for budsjettet vil sjå på muligheten for også å ta Sildajazz og Maijazz inn på det ordinære budsjettet og ut av posten festivalstøtte. Fylkesutvalget grunngir dette med at desse festivalene er av stor regional betydning og at dei derfor bør løftes inn på det ordinære kulturbudsjettet og sette som føresetnad at dette ikke går på bekostning av andre kulturelle formål. Og i revidert budsjett som var oppe i fylkesutvalg og fylkesting i juni nå i år fekk Filmfestivalen i Haugesund kroner til vidareutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktige politiske signal til alle dei gode krefter, professjonelle og amatørar som står bak festivalane våre. Fylkespolitikarane ser positivt på det arbeidet dei gjer. Og festivalen går inn i ein vidare samanheng. Ein ny fylkesplan for Rogaland er lagd fram for høyring og folkevald behandling. Her står samhandling og samarbeid internt og eksternt i fokus. Vi utfordrar oss sjøl på mange felt. Fylkeskommunen skal mellom anna ha fokus på å utvikla reiselivs- og opplevingsfylket. Det vert viktig å utvikla attraksjonar av nasjonal og internasjonal interesse som for eksempel. Lysefjorden, Avaldsnes, nasjonale turistvegar og Nordsjøsykkelruta. Det vert viktig å delta aktivt for å gjera Stavanger 2008 til ein fylkesdekkande begivenhet. Fylkeskommunen skal medverka til å utvikla kultur- og naturbaserte opplevingar og kultur- og naturbasert næringsliv. Her inngår festivalane med dei hundretusenvis av gjester dei samlar kvart år som viktige element. Det blir spennande å fylgja med på utviklinga, til neste sommar og somrane som kjem deretter. Her er mange gode krefter både i praktisk festivalarbeid og politisk samanheng. Dette gir nye muligheter både for kulturlivet og for kulturbasert næringsliv i vidaste forstand. Tekst: Egil Harald Grude Kultursjef

12 TEMA Kultur Toget fra Rogaland Grimstadfestivalen på begynnelsen av 90-tallet. I festivalprogrammet for norsk filmproduksjons viktigste festival, sto det at enkleste transport hjem var toget, og togtidene var trykt i programmet. Det var ikke spørsmål om hvilket tog. For hva annet enn Oslo-toget kunne det være snakk om. Få år etterpå reiste festivalens høyeste utmerkelse Gullstolen med det toget som ikke gikk. Toget til Rogaland og Stavanger. Pål Jackman hadde stolen i bagasjen. Året etter tok Gullstolen samme reisen. Sammen med Arild Østin Ommundsen. Fire år seinere hadde det umulige skjedd. De første spillefilmene ble produsert utenfor Oslo. Selvfølgelig fra Stavanger. Ungdom i alle aldre kunne gå ut fra kinoforestillingene med et lite smil om munnen. Se seg rundt å se at mange var fylt av en felles følelse; Å ha noe sammen. De hadde oppdaget noe som var dem. Da de informasjonsansvarlige for Kortfilmfestivalen i Grimstad trykte sine program for 15 år siden, trodde de sikkert ikke at det fantes noe produksjonsmiljø utafor Oslo. I hvert fall ikke i Rogaland. Når det gjaldt produksjon av den frie kunstneriske kort- og dokumentarfilm, hadde de dessverre helt rett. Situasjonen så håpløs ut. Talentene fantes tilsynelatende ikke, og det fantes heller ingen bransje eller utdanning som kunne gi eventuelle talent en sjanse. I dag er situasjonen en helt annen, både for de regionale filmarbeiderne og deres publikum. Publikum har gitt klart uttrykk for at regional filmproduksjon er viktig for deres liv. Den er med på å fylle et behov for å forstå hvem vi er og hvordan vi kan leve våre liv. Mens vitenskapen, filosofien og religionen har mislyktes i å holde en slik diskusjon levende, ser det ut til at kunsten har overtatt. Og da særlig kunsten som når bredt ut; som historiefortellerne på film. I 2005 fins disse regionale historiefortellere. I dag fins et regionalt produksjonsmiljø. Samtidig er det klart at miljøet på mange måter er skjørt. De kunstneriske resultatene er langt mer omfattende enn det størrelsen på miljøet skulle tilsi. Produksjonen er uregelmessig og på noen områder for lav. Dokumentarfilmproduksjonen fins nesten ikke og TV-produksjonen er også forsvinnende liten. Dette til tross for at de store fjernsynsaktørene som NRK og TV 2 har sett fordelen med regional produksjon og ønsker å sette ut store summer til produksjon ute i miljøene. I 12 Rogaland i utvikling

13 vår region er der imidlertid ingen TV-bransje. Det som i media fikk navnet Stavangerbølgen har aldri blitt noen regional filmbransje som kunne vært arena for nye talenter. På mange måter står vi nå ved et skille. Tilretteleggerne for den videre utviklinga ser på mange måter ut til å måtte bli regionale kulturaktører. Visst fins det et kommersielt potensiale, muligheter for en kraftfull filmbransje. Men da trengs fødselshjelp fra offentlige og private aktører. En slik satsing har foreløpig fått navnet Filmkraft. Filmkraft skal bli det regionale kraftsentrum for produksjon og utvikling. Utvikling av nye prosjekter og nytt talent. Ansatser har også vist at et slikt initiativ på alle måter bør være et regionalt prosjekt. Et prosjekt som kan bli toget fra Rogaland. Toget for selvforståelse og identitet. Med egne rutetider. Tekst: Hans Eirik Voktor Foto: Anders Minge Hans Erik Voktor Hans Eirik Voktor har vært ansatt i NRK som filmfotograf og klipper, og vært prosjektansvarlig i TVP i Stavagner fra Han ble tilsatt på Høgskolen i Stavanger ved Institutt for mediefag i fortellerteknikk og fjernsynsproduksjon i Som lektor har Voktor vært ansvarlig for studiet film- og gjort fagmiljøet ved HiS/UiS til en viktig del av regionens og landets filmmiljø. Arild Østin Ommundsen og Pål Jackmann er blant tidligere studenter som til enhver tid understreker hans betydning for deres egen utvikling som filmskapere. Han har i tillegg gått langt utover den pålagte lærerrollen og blitt en mentor i det stavangerske filmmiljøet, som har utviklet seg til å bli et av de ledende i landet. Han har også gjort seg bemerket med egne produksjoner. Blant annet Lenger inne, der ingen andre går fra 1987 som oppnådde en Amanda for beste dokumentar. I 1996 kom hans kortfilm om lobotomiofferet Ida, En veranda ned mot havet. Siden fulgte dokumentaren Blåveispiken som belyste problemstillingen omkring feilplassering og tvangsinnlegging av psykisk utviklingshemmede. Filmkraft Rogaland AS Det arbeides for tiden med regionale satsinger på filmfeltet flere steder i landet. De mest markante finner vi i Fredrikstad, Bergen, Lillehammer, Kristiansand og Trondheim. Det arbeides for tiden med regionale satsinger på filmfeltet flere steder i landet. De mest markante finner vi i Fredrikstad, Bergen, Lillehammer, Kristiansand og Trondheim. I vår region har representanter fra filmmiljøet utarbeidet en skisse for å videreutvikle filmnæringen i Rogaland. Disse har i nært samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune bygget videre på skissen og fremmet en egen modell som tar utgangspunkt i de fortrinn og utfordringer som vår region har. Modellen har fått navnet Filmkraft AS. Filmkraft er ment å være et alternativ til et tradisjonelt filmfond. Siktemålet med etablering er å: Ta et spesifikt ansvar for å rekruttere nye filmtalenter og samtidig videreutvikle regionens kreative filmskapere og historiefortellere. Etablere støtteordninger som dyrker fram utfordrende, nytenkende og kreative filmog TV-prosjekter. Sikre rammebetingelser for en livskraftig film og TV-bransje og dermed vekst og arbeidsplasser for filmarbeidere og andre kreative næringer i regionen. Bli en attraktiv region for nasjonal og internasjonal film og TV-produksjon Filmkraft skal være et utviklingsselskap som medvirker til økt film og TV-produksjon i Rogaland: Filmkraft skal bidra med risikokapital inni film og TV-prosjekter med tilknytning til regionen. Filmkraft skal være samprodusent dvs ha eierandel i prosjekter som det investeres i. Dette for å sikre at mest mulig kapital og kompetanse blir overført regionen. I tillegg skal det settes av midler til talentutvikling for spillefilm og fjernsynsprosjekter. Utfordringene med å etablere en filmnæring er mange, men utgangspunktet er kanskje det beste i landet. Det finnes både et etablert miljø, entusiasme og en viss infrastruktur men en trenger ytterligere offentlig og privat stimulans for å etablere en levedyktig næring som vil kunne medføre nye arbeidsplasser, økt profilering og selvfølelse i fylket. Filmkraft Rogaland AS ble presentert på filmkonferansen som ble avholdt ved Universitet i Stavanger i vår. Tiltaket høstet politisk velvilje, og fylkesordfører Roald Bergsaker fulgte opp sammen med Fylkestinget i juni med en årlig bevilgning på 2,5 mill. Utover den fylkeskommunale medfinansieringen er det lagt til grunn kommunal, statlig og investeringer fra næringslivet på ytterligere 7,5 millioner kroner, til sammen 10 millioner kroneri året. Dette er ambisiøse men nødvendige målsettinger for å kunne posisjonere seg i forhold til andre regionale filmsatsinger. Det arbeides for tiden med å avklare selskapsform, eierstruktur og tilsvarende. Når dette er på plass vil tiltaket bli grundig presentert overfor Stortingets kulturkomite og Kulturdepartementet. Tekst: Jon Inge Zazzera

14 TEMA Kultur Med "A 14 Rogaland i utvikling

15 nna af Sand" i Vesterled Museumsfartøyet "Anna af Sand" besøkte Isle of Man og Liverpool i sommer. Det ble en seilas med store opplevelser i all slags vær og forhåpentligvis et bidrag til mer internasjonal kulturutveksling. Stavanger Sjøfartsmuseum ønsker å bidra til økt samarbeid over landegrensene. Vår egen kulturarv er ikke først og fremst lokal, den er internasjonal. Rogaland fylkeskommune har i mange år hatt et nært samarbeid med Isle of Man om kulturminnevern og museer. Vi har derfor lenge snakket om at "Anna af Sand", et av landets mest verdifulle flytende kulturminner, burde besøke Man ved første anledning. Da Liverpool og Stavanger-regionen for vel et år siden ble utnevnt til europeiske kulturhovedsteder i 2008, dukket anledningen opp. I frakt fart fra Sjøfartsmuseets fartøyer har seilt mye som ambassadører for Stavanger, Rogaland og landet vårt. Jakta "Anna af Sand" er en genuin representant for den flåten som fraktet varer og folk på fjordene og langs kysten fra tallet og fram til midten av forrige århundre. Om sommeren seilte de gjerne til Østersjøen med sild. "Anna" ble bygd i Hardanger i 1848 og kom til Ryfylke før Hun gikk i fraktefart på fjordene helt til i 1960-årene. Rundt 1970 ble hun restaurert tilbake til sin opprinnelige stand og gitt som gave til museet i I løpet av de siste 20 årene har hun besøkt alle kystnasjonene i Europa fra Spania i sør til Færøyene i nord. Anna seiles av et frivillig, ulønnet mannskap som yter masse dugnadsarbeid og legger stor entusiasme i formidling av vår maritime kulturarv. Ut på nye eventyr På St. Hans-aften la vi ut fra Stavanger med kurs for Inverness i Skottland. Vi prøvde å seile over Nordsjøen, men hver gang vi heiste toppseilet, løyet vinden. Derfor ble det mye bruk av motoren, eller "jernfokka" som den heter om bord. Etter 60 timers overfart begynte vi på Caledonian-kanalen som går over Loch Ness og tvers gjennom Skottland. Etter tre døgn og 29 sluser i ferskvann, gled vi ut i Irskesjøen ved Fort William. Litt lenger sør gikk vi Crinan-kanalen som går over halvøya Kintyre. De 15 slusene i denne kanalen er akkurat store nok for "Anna". Enkelte ganger måtte vi ta inn fendrene for å komme igjennom, andre ganger stakk breifokkråa langt inn i trekronene. "Anna" til kai i det skotske høylandet.

16 TEMA Kultur Gjennom vær og vind når vi Isle of Man Ute i saltvann igjen, møtte vi uværet. Vi stampet ut de lange, vakre fjordene i sterk motvind, som bare økte på. Meteorologene hadde meldt kuling, men ombestemte seg etter hvert og meldte det vi opplevde: liten storm. Da var det bare å søke havn for natta, men det er ikke lett i et landskap nesten fritt for havner. Med vinden i ryggen, tok det allikevel bare et par timer å komme i "safe haven". Stormen la seg, vinden dreide og strømmen rant etter hvert vår vei. Som planlagt kom vi til Douglas på Isle of Man mandag 4 juli. På kaia sto ordføreren, Mrs Glenda Corkish, og tok i mot oss sammen med andre offisielle representanter. Der sto også en liten delegasjon fra Rogaland fylkeskommune, med fylkesvaraordføreren, Eirin Sund, i spissen. "Anna" og hennes mannskap fikk en fantastisk mottakelse på Isle of Man. Vi fikk være med på den årlige feiringen av Tynwald day som mar- Kart Anna til Liverpool Seilingsruten Lapskaus-smaking i Liverpool. Våre representanter til venstre: Ole Emil Olsen og Rolf Norås 16 Rogaland i utvikling

17 kerer at øyas parlament har en ubrutt historie helt tilbake til år 979. Vi ble fraktet øya rundt og fikk lære mye kulturhistorie. Med Eirin Sund som vert ga fylkeskommunen en mottakelse på dekk for sine nærmeste kontakter. Anna-mannskapet serverte laks og spekemat fra Rogaland. Etter de mange kommentarene å dømme, bør samarbeidet mellom fylkeskommunen og Isle of Man ha ei lys framtid foran seg. Liverpool here we comes Etter ei lang natt med mye slingring og lite søvn, seilte vi opp elven Mersey til Liverpool torsdag 7. juli. Vi var invitert til å ligge i Albert Dock som nylig ble oppført på Unescos verdensarv-liste. Dette renoverte havneområdet fra midten av 1800-tallet, inneholder nå blant annet Merseyside Maritime Museum og Beatles-museet. "Anna" fikk anvist hedersplass i det innerste bassenget og ble mottatt med levende shanty-musikk. Etter den offisielle mottakelsen ble det arrangert lapskaus-konkurranse på dekk, som et stunt for å tiltrekke pressens oppmerksomhet. Liverpool er kjent for sin "scouse" og vi var invitert til å stille med norsk lapskaus for å få avgjort hvem som var best, en gang for alle. Vår kokk, Ole Emil Olsen, som hadde jobbet hardt i slingresjøen, vant suverent, i hvert fall i følge BBCs utsendte. Stavanger inviterer til fest Fredag 7. juli arrangerte vi norsk mottakelse på dekk igjen. Denne gangen var det Stavangers ordfører som spanderte og programdirektør Rolf Norås i Stavanger2008 som var vert. Liverpools ordfører, Alan Dean, kom om bord sammen med en stor delegasjon fra Liverpool 08. Han uttrykte et sterkt ønske om nært samarbeid med Stavanger-regionen fram mot Sir Bob Scott som har ledet arbeidet med Liverpool 08, sa til BBCs nettavis at sammenkomsten på "Anna af Sand" i Albert Dock var "a fantastic piece of historic coming together. with the sea playing the great link between Stavanger and Liverpool, it's wonderful". Han karakteriserte Stavanger som "our partners in 2008, and they're lovely people". Gjestene nølte i det lengste med å gå på land og mange av dem ville veldig gjerne være med å seile "Anna" tilbake til Stavanger, sa de i hvert fall. Tilbakemeldingene har utelukkende vært positive. Et kulturminne som "Anna af Sand" tiltrekker seg utrolig mye oppmerksomhet over alt. Det gjør også mannskapet, i vadmel og busserull og med Rennesøy-huer. Denne seilasen har utvilsomt bidratt til ikke bare å styrke eksisterende kontakter, men også til å åpne nye. Fylkeskultursjef Egil Harald Grude sier at "Anna" og hennes mannskap har gjort en svært viktig jobb ved å gi det internasjonale samarbeidet et tydelig ansikt mot publikum. Da er målet med seilasen oppnådd. Tekst/Foto: Harald Hamre Stavanger Sjøfartsmuseum Mottakelse i Douglas. Ordfører Glenda Corkish og fylkesvaraordfører Eirin Sund ledet hver sin delegasjon. Rederiflagget og 2008-flagget vaiet friskt i vinden.

18 TEMA Kultur Litteraturen til folket! No skal eg hylla litteraturen. Og eg skal hylla folket. Eg skal løfta bibliotekaren frå Bryne opp frå nedstøva kartotek og sure pulverkaffikoppar og syngja ein song de må tru på. Eg vil syngja ein song til biblioteket. Ein kan drøyma om mykje. Om å vinna storgevinsten i Lotto, reisa jorda rundt eller få seg ein kjærast. Men kvardagen kjem ein ikkje frå. Kvardagen med fleskesvorar i kvit saus og rekningar i postkassa. I sommar køyrde eg ned dalen med radioen på og då eg var midtvegs i den krappe svingen kom meldinga om at bibliotek vart lagt ned i Sverige. At sentraliseringa hadde nådd bokhyllene også. Det gjekk så fort alt saman og no er det snart haust. Det er vorte kaldt, på biblioteket går folk for å sleppa å stå ute og venta på bussen som aldri kjem. På biblioteket går dei med Coop-posane i handa og mobilen i lomma. Ei bok om undulatar Eg veit ikkje om de hugsar NRK-scena frå biblioteket på Averøya der den vesle guten (eller var det jenta?) spurde bibliotekaren bak dei tjukke hornbrillene om han hadde ei bok om undulatar. Det er ei sterk og rørande scene som endar godt. Bibliotekaren finn boka og med myndig og varm røyst seier han: - Her trur eg du finn det du treng å vita om undulatar. Når du greier å koma deg over dørstokken og inn på biblioteket har du kome ganske langt. Eg veit dei som aldri har reist ut dalen, men som har lese og drøymt seg ut fjorden meir enn ein gong. Biblioteket er eit eige rom, eit eige rom i beste Virginia Woolf tyding kor folk kjempar for kva dei har kjært. Om så det berre er ein undulat. At folk kjempar om kva som er det viktige er ikkje berre eit teikn på individualisme. Det er ei opning mot å forfølgja dei individuelle interessene og verdiane på eit kollektivt vis. Det er ei dør til noko anna og meir. Det er ei dør ikkje berre til eit eige rom, men ei dør inn til eit sosialt og rikare rom. Anonyme Arne Det kan verka som om biblioteket vert teke for gitt. At biblioteket er blitt usynleg og ikkje er eksotisk nok. At kommune og fylkespolitikarar heller prioriterer noko som vil lønna seg og set bygda på kartet. Noko som er pop. Dei byane som har dei største kultur-festivalane har dei største biblioteka. Når festivalen kjem til byen treng han hus, og då dropar det på folkebiblioteka også. Og det er godt. Men biblioteka skulle ikkje trengja å slost. Marknaden burde halda seg for god til å slost med den knagre kulturelle kapitalen. For bibliotekaren frå Bryne har eit stort ansvar. Han skal odla arven frå både Hulda og Arne. Han skal ropa Hysj! når fireåringen rapar med Astrid Lindgren på fanget. Han skal pikka gutelarven strengt på aksla når han sender straumpost på datamaskina i staden for å lesa synsingane på Magasinett. Han skal henta inn 18 Rogaland i utvikling

19 åleinemora som står utanfor døra og røykjer når babyen skrik i vogna. Han skal spandera kjeks til flyktningane frå mottaket og vita kor flugebindar -bøkene til bussjåføren står. Bibliotekaren frå Bryne skal misjonera mot oppsplittinga i informasjonsteknologiske A- og B-grupper og helsa mor di når du går. Det er så lett å gløyma biblioteket. Det er så lett å gløyma kvardagen. Ein kjeltring mindre Me skulle takka biblioteket som lokalt og nasjonalt symbol. Takka for at folk kan koma på biblioteket i staden for på dagsenteret, psykriatiske institusjonar og sosialkontor. Eg trur ikkje eg tek for sterkt i om eg seier at biblioteket har redda mang ein potensiell kjeltring frå kasjotten. Biblioteket skapar struktur i både kvardagen og samfunnet. Biblioteket viskar ut dei mentale klasseskilja og strekkjer ut ei kravlaus hand fri frå dominokort og jubelkunde -smil. På biblioteket kan du koma og gå utan formål. Du kan snusa litt her og der, og så dukkar det kanskje opp noko etter hyllene du aldri har visst om. Eg kjenner folk som har forlova seg i tysk-avdelinga. Som har sett torskeprisane opp bak Poetisk Modernisme. Som har stifta leikarringar medan dei venta på å stempla Harry Potter- bøkene. Som har blitt brev-venner framfor Henry Rinnan biografien. Vodka og video Eg sa eg skulle syngja. Og eg vil at de skal stemma i på refrenget. Refrenget som hyllar den oppdragande fristaden og møtestaden. Som hyllar den nøytrale formidlinga av informasjon. De kan godt vera med på strofa om styrkinga av demokratiet. Om vegen ut av sosial isolasjon. Eg ligg framleis att i den smale svingen. Svingen eg tok den julimorgonen då radioen melde om innskrenka lånetid og reduksjon i biblioteks-budsjetta. Då radioen snakka om at bibliotek vart lagde ned. Eg trur dei sa det. At dei la ned biblioteka i Nord- Sveige saman med dei små gardane. Eg trur dei sa det. At det berre var video og vodka att. Tekst: Inger N. Bråtveit Foto: Bitmap

20 TEMA Kultur Kulturkommunen Lund et stadig bedre sted å bo Lund kommune sør i Rogaland med et flateinnhold på 447 km2, har ca innbyggere. Folketallet er litt økende, så det er ingen fraflyttingskommune. Kommunesenteret Moi har rundt 2000 innbyggere og i Hovsherad og Heskestad/ Ualandsområdet er det ca. 500 i hvert av sentra. Kommunen har en vakker natur med fjell, åser, vann som med rette utgjør vakre Lund. Kommunens næringsliv preges av mye industri, NorDan som lager vinduer, NorDoor med stor entredørproduksjon, Stabburet juicefabrikk på Ualand og Eik Treskofabrikk i Hovsherad og Eik jordstasjon med telekommunikasjon over hele verden. Landbruket har også en stor plass i kommunen med ca. 200 årsverk. Kommunens egen virksomhet er preget av godt utbygde skoler, god eldreomsorg i moderne bygninger, full barnehagedekning, rikt foreningsliv og andre kulturtilbud. Kultur - foredling Kultur er, etter min oppfatning, foredling av mennesket og menneskelivet. Det utvidede kulturbegrepet gir menneskene gode muligheter for å få oppleve meningsfylte liv, økt livskvalitet og kunne være noe for medmennesker. Derfor er kultur viktig i et lokalsamfunn,- gir gode oppvekstmiljø, gir fine og gode opplevelser, skaper engasjement og er et godt lim mellom ulike grupper av befolkningen. Kultursatsing i kommunen? De offisielle Kostratallene viser at Lund kommune satser mye på kultur, ca kr pr. innbygger er blant de beste i Rogaland. Kommunen satset på kulturhus Lundetun så tidlig som på midten av 1970-tallet, med 20 Rogaland i utvikling Ved Gursligruvene

Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet

Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet Hvordan kan kunst og vitenskap spille sammen i forskningsformidlingen? Vitenfabrikken en avdeling av Jærmuseet som case Kick-off, Freiburg 10.12.mars 2008 Gro Persson VITENFABRIKKEN ÅPNER 22 MAI 2008 Byggetrinn

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE ;;i^o^3^a^ Namn på prosjektet Sentralbadet litteraturhus Delprosjekt HC - heis og ventilasjon! 8 HÅRS 2013 Arkivnr. I S T Saksh./^K;CL)!!SO Eksp. Iverksetjar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201007350 : E: C30 &13 : Hallvard Fagerland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 17/11 HØRING

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET

MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET Saksutredning: MIRO-ENSEMBLET OG NY ORGANISERING AV MUSIKKMILJØET PÅ HAUGALANDET Trykte vedlegg: MiRo-ensemblet og ny organisering av musikkmiljøet på Haugalandet utredning Politisk vedtak: Haugesund Karmøy

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS

THE POWER OF GLESBYGD. Presenteres av Tomas Håkki Eriksson. Klassetrinn: 8. - 10. og VGS THE POWER OF GLESBYGD Presenteres av Tomas Håkki Eriksson Klassetrinn: 8. - 10. og VGS Program Det finnes mange forskjellige former for kreativitet, men ikke så mange arbeidsplasser på bygda. Men en kombinasjon

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Vitensenteret i Sogn og Fjordane 10 2 Forankring "Tett på realfag«kunnskapsdepartementets strategi for realfag i barnehage og grunnopplæring (2015-2019) Vitensenterprogrammet i Forskingsrådet «Strategi for Vitensentrene (2016-2019» Vitensenterprogrammet

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Storstilt Sandnessatsing

Storstilt Sandnessatsing Storstilt Sandnessatsing GRO PERSSON Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland offentliggjorde på en pressekonferanse 22. juli 2005 at vitensenteret i Sandnes er tildelt totalt 45 millioner fram mot 2008

Detaljer

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09)

Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Årsrapport 2008 Vitensenterprogrammet/VITEN (2007-09) Året 2008 Oppnådde resultater og viktige hendelser i 2008: 1. Besøkstallene for de regionale vitensentrene har i 2008 økt med vel 100.000 til 520.000

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4.

Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader. Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. Kunst, idear, dugnad og pengar eller litt om kulturbasert næring i Eid og andre stader Magni Hjertenes Flyum, VAKN Bremanger 4. juni 2014 VAKN skal gjere det lettare å drive kulturnæring og kulturbasert

Detaljer