Innkalling Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Kommunestyret"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 021/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 022/15 Godkjenning av møteprotokoll 023/15 Meldingar 024/15 Orienteringssak 025/15 Tema - Kommuneplan - Arealdelen 026/15 Strategisk kompetanseplan /15 Digitalt nødnett 028/15 Minigravemaskin - kyrkjegarden 029/15 Opparbeiding av sentrumspark 030/15 Godkjenning av ferdigstilling av klubbhus 031/15 Vedlikehald Årås skule Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 021/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan Olav Osen 15/166 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 022/15 Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Emma Hjelmtveit 15/166 Godkjenning av møteprotokoll Vedlegg Protokoll - Kommunestyret Revidert protokoll kommunestyret Framlegg til vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent Saksopplysninger:

4 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18: Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Asbjørn Brandtun AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Anita Soltveit H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Liv Ulvøy V Medlem 32T Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Merethe Rikstad Tresvik AP Varamedlem Bjørn Helge Olsen AP Varamedlem Nina Ripple Brekke H Varamedlem Randi Dyrøy KRF Varamedlem Jan Erik Espelid V Varamedlem Marita Langøy Bru UAH Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

5 Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

6 Sakliste Saknr Tittel 006/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 007/15 Godkjenning av møteprotokoll 008/15 Meldingar 009/15 Orienteringssak 010/15 Årsmelding 2014 Kontrollutvalet 011/15 Oppfølging av sak 72/14 012/15 Oppfølging av sak 73/14 013/15 Lovleghetskontroll - K-sak 155/14 014/15 Lovleghetskontroll - K-sak 156/14 015/15 Søknad om fritak frå politisk verv - Kate Bentzen 016/15 Takstutval for eigedomsskatt - Val av medlem og varamedlem 017/15 Kommunestyre- og fylkestingsval Oppnemning av valstyre 018/15 Slutthandsaming - endeleg vedtak for kommuneplan - Samfunnsdelen 019/15 Austrheim kommune - Kommunereformen 020/15 Kassekreditt - Godkjenning av avtale

7 006/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 006/15 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /15: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 007/15 Vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

8 008/15: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Protokolltilførsel frå Austrheim H v / Ernst Stellberg: I møtereferatet frå kommunestyremøte skal det opplysast om løn til rådmann og assisterande rådmann. - Tilleggsmelding: Årslønna til rådmannen er kr ,- og årslønna til assisterande rådmann er kr ,-. Fellesframlegg: Meldingane med tilleggsmelding vert tekne til orientering. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 008/15 Vedtak: Fellesframlegget vart samrøystes vedteke /15: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET

9 Leiar i FAU - Kaland barnehage Silje Hoaas orienterte i møtet om situasjonen i Kaland barnehage.ordførar Per Lerøy og assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om status i kommunen sitt arbeid. Fellesframlegg: Orienteringane vert teke til vitande. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 009/15 Vedtak: Orienteringane vert teke til vitande /15: Årsmelding 2014 Kontrollutvalet Rådmannen sitt framlegg: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til vitande KOMMUNESTYRET Terje Håland fann det utrimeleg at det ikkje vart gjort noko med selskapskontroll vedrørande Aufera. Økonomisjef Olav Andersen orienterte om revisor si tilbakemelding om at det ikkje er nødvendig å sette av overskot på kr. 0.5 mill. kr. på eit bunde driftsfond. Representanen Reidar Øksnes synast årsmeldinga bar mykje preg av sakshandsaming. Fellesframlegg: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til vitande og merknader som kom frem i kommunestyret vert lagt med protokollen og oversendt til kontrollutvalet til handsaming. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 010/15 Vedtak: Kommunestyret tek årsmeldinga for 2013 frå kontrollutvalet til vitande og merknader som kom fram i

10 kommunestyret vert lagt med protokollen og oversendt til kontrollutvalet til handsaming /15: Oppfølging av sak 72/14 Rådmannen sitt framlegg: Kommunestyret registrerer at AS Austrheim Næringsselskap har eit tap ved kjøp og sal av leilighetane og tomtene, sjølv om ein tek med leigeinntektektene og utgiftene. Kommunestyret vil ha rapporten om selskapskontroll frå Ernst & Young før ein gjer vidare vurdering om eventuelle tiltak KOMMUNESTYRET Ordførar Per Lerøy og rådmann Jan Olav Osen gjekk frå som inhabil under handsaming av saka. Tore Austrheim tiltrådde møtelyden for Per Lerøy og Olav Andersen tiltrådde for Jan Olav Osen. Varaordførar Helge Dyrkolbotn overtok leiinga av møtet og Reidar Øksnes vart valt som settevaraordførar, Framlegg frå Ap v/ Terje Håland: Kommunestyret tek orienteringa om status av selskapskontrollen i AS Austrheim Næringsselskap til vitande og ser fram til at den endelege rapporten vert presentert for kommunestyret. Framlegget frå Ap v/ Terje Håland vart trekt. Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Kommunestyret vil ha rapporten om selskapskontroll frå Ernst & Young før ein gjer vidare vurdering om eventuelle tiltak. Framlegg et frå H. v/ Ernst Stellberg vart samrøystes vedteke. KS - 011/15 Vedtak: Kommunestyret vil ha rapporten om selskapskontroll frå Ernst & Young før ein gjer vidare vurdering om eventuelle tiltak.

11 /15: Oppfølging av sak 73/14 Rådmannen sitt framlegg: Rådmannen har ikkje hatt ein tilfredsstillande oppfølging av kommunestyret sitt vedtak i sak 054/14 i møte om fakturering av uteståande beløp. Kommunestyret ber rådmannen om å sette i verk innkrevjing av dei uteståande beløpa omgåande dersom dei ikkje betalt inn innan forfall. Kommunestyret vil ha skriftleg rapport frå rådmann i neste møte om kva som er gjort og status for innkrevjinga KOMMUNESTYRET Framlegg frå Reidar Øksnes: Saka vert utsett i påvente av nærare avklaring og utgreiing. Framlegget vart vedteke med 9 røyster mot 8 røyster(h,v og Uavh.) KS - 012/15 Vedtak: Saka vert utsett i påvente av nærare avklaring og utgreiing /15: Lovleghetskontroll - K-sak 155/14 Rådmannen sitt framlegg: Saka vert lagt fram til handsaming utan framlegg til vedtak KOMMUNESTYRET Austrheim kommunestyre godkjente at Reidar Øksens gjekk frå som inhabil under handsaming av

12 saka. Framlegg frå ordføraren: Austrheim kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 155/14. Framlegget fekk 8 røyster mot 8 røyster(h,v og Uavh.) og vart vedteke med ordføraren si dobbelrøyst. KS - 013/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 155/ /15: Lovleghetskontroll - K-sak 156/14 Rådmannen sitt framlegg: Saka vert lagt fram til handsaming utan framlegg til vedtak KOMMUNESTYRET Austrheim kommunestyre godkjente at Reidar Øksens gjekk frå som inhabil under handsaming av saka. Framlegg frå ordføraren: Austrheim kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 156/14. Framlegget fekk 8 røyster mot 8 røyster og vart vedteke med ordføraren si dobbelrøyst. KS - 014/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre opprettheld vedtaket i K-sak 156/

13 015/15: Søknad om fritak frå politisk verv - Kate Bentzen Rådmannen sitt framlegg: Kate Bentzen får fritak frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant i perioden til Permisjonen er gjeve etter kommuneloven punkt. Merethe Rikstad Tresvik vert fast representant i kommunestyret i perioden til og Terje Håland rykker opp som 1. varamann til formannskapet og administrasjonsutvalet for perioden til Valnemnda kjem med framlegg til medlemmer i fylgjande utval i permisjonstida: -Samarbeidsutvalet Kaland skule -Takstutvalet for eigedomsskatt -Medlem i eldrerådet -Medlem i valnemnda ( leiar) KOMMUNESTYRET Fellesframlegg: Kate Bentzen får fritak frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant i perioden til Permisjonen er gjeve etter kommuneloven punkt. Merethe Rikstad Tresvik vert fast representant i kommunestyret i perioden til og Terje Håland rykker opp som 1. varamann til formannskapet og administrasjonsutvalet for perioden til Fylgjande vert valt til nye medlemmer for permisjonstida : -Samarbeidsutvalet Kaland skule: Merethe Rikstad -Takstutvalet for eigedomsskatt: Hardy Pedersen -Medlem i eldrerådet: Mona Leikvoll -Medlem i valnemnda ( leiar): Terje Håland Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 015/15 Vedtak: Kate Bentzen får fritak frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant i perioden til Permisjonen er gjeve etter kommuneloven punkt. Merethe Rikstad Tresvik vert fast representant i kommunestyret i perioden til og Terje Håland rykker opp som 1. varamann til formannskapet og administrasjonsutvalet for perioden til Fylgjande vert valt til nye medlemmer for permisjonstida :

14 -Samarbeidsutvalet Kaland skule: Merete Rikstad Tresvik -Takstutvalet for eigedomsskatt: Hardy Pedersen -Medlem i eldrerådet: Mona Myrmel Leikvoll -Medlem i valnemnda ( leiar): Terje Håland /15: Takstutval for eigedomsskatt - Val av medlem og varamedlem Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vel fylgjande for perioden : Medlem: Varamedlem: 1.Torill H. Hansen (H) (leiar) 2. (Nestleiar) Jan Erik Vikebø(Sp) 3.Jan Erik Espelid(V) Edvard Bjerkestrand(Krf) KOMMUNESTYRET Fellesframlegg: Austrheim kommunestyre vel fylgjande til taksutvalet for perioden : Medlem: Varamedlem: 1. Torill H. Hansen (H) (leiar) Nils Ove Vassdal 2. Hardy Pedersen (Nestleiar) Jan Erik Vikebø(Sp) 3. Jan Erik Espelid(V) Edvard Bjerkestrand(Krf) Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 016/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre vel fylgjande til taksutvalet for perioden : Medlem: Varamedlem: 1. Torill H. Hansen (H) (leiar) Nils Ove Vassdal 2. Hardy Pedersen (Nestleiar) Jan Erik Vikebø(Sp)

15 3. Jan Erik Espelid(V) Edvard Bjerkestrand(Krf) /15: Kommunestyre- og fylkestingsval Oppnemning av valstyre Rådmannen sitt framlegg: 1. Austrheim kommunestyre oppnemner fylgjande til valstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015: Medlem vara Medlem vara Medlem vara Medlem vara Medlem vara Som leiar vert oppnemnd Som nestleiar vert oppnemnd 2. Kommunestyret held fast på ordninga med 3 røystekrinsar 1. Austrheim krins 2. Årås krins 3. Kaland krins 3. Kommunestyret delegerer oppnemninga av røystestyre til valstyret. Valstyret får mynde til å gjennomføra valarbeidet innanfor dei rammer og reglar vallova set, samt å delegera mynde til leiar, sekretariat eller arbeidsutval til å ta avgjerd i enkle ikkje prinsipielle saker. 4. Valdagen vert måndag 14. september. Vallokala er opna mellom kl og kl KOMMUNESTYRET Fellesframlegg: 1.Austrheim kommunestyre oppnemner fylgjande til valstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015: Medlem :Per Lerøy Varamedlem : Mariell Sundfjord Storebø Medlem :Randi Dyrøy " : Helge Dyrkolbotn Medlem :Ernst Stellberg " : Anita Soltveit Medlem :Liv Ulvøy " : Torunn H. Karlsen Medlem: Reidar Øksnes " : Jan Erik Vikebø

16 Som leiar vert oppnemnd: Per Lerøy 2.Kommunestyret held fast på ordninga med 3 røystekrinsar 1. Austrheim krins 2. Årås krins 3. Kaland krins 3. Kommunestyret delegerer oppnemninga av røystestyre til valstyret. Valstyret får mynde til å gjennomføra valarbeidet innanfor dei rammer og reglar vallova set, samt å delegera mynde til leiar, sekretariat eller arbeidsutval til å ta avgjerd i enkle ikkje prinsipielle saker. 4. Valdagen vert måndag 14. september. Vallokala er opna mellom kl og kl Fellesframlegget vart samrøystes vedteke. KS - 017/15 Vedtak: 1.Austrheim kommunestyre oppnemner fylgjande til valstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015: Medlem :Per Lerøy Varamedlem : Mariell Sundfjord Storebø Medlem :Randi Dyrøy " : Helge Dyrkolbotn Medlem: Ernst Stellberg " : Anita Soltveit Medlem: Liv Ulvøy " : Torunn H. Karlsen Medlem: Reidar Øksnes " : Jan Erik Vikebø Som leiar vert oppnemnd: Per Lerøy 2.Kommunestyret held fast på ordninga med 3 røystekrinsar 1. Austrheim krins 2. Årås krins 3. Kaland krins 3. Kommunestyret delegerer oppnemninga av røystestyre til valstyret. Valstyret får mynde til å gjennomføra valarbeidet innanfor dei rammer og reglar vallova set, samt å delegera mynde til leiar, sekretariat eller arbeidsutval til å ta avgjerd i enkle ikkje prinsipielle saker. 4. Valdagen vert måndag 14. september. Vallokala er opna mellom kl og kl

17 018/15: Slutthandsaming - endeleg vedtak for kommuneplan - Samfunnsdelen Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek, i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 11-15, Kommuneplanens Samfunnsdel , versjon datert 12/ FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd med fylgjande endringar på side 5: Overskriften vert: Viktige verdiar for Austrheim er: Siste setning vert lytta øverst og vert: Kjeneverdiar er: Austrheim kommune skal vera tydeleg, ansvarleg og raus. Overskriften: Kystlandsby, Kystbarnehage vert endra til Kystkultur. Side 6: Teksten: Vår visjon er å planlegg for vert endra til Vår visjon er. FS - 012/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek, i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 11-15, Kommuneplanens Samfunnsdel , versjon datert 12/1-15 med fylgjande endring: Side 5: Overskriften vert: Viktige verdiar for Austrheim er: Siste setning vert lytta øverst og vert: Kjeneverdiar er: Austrheim kommune skal vera tydeleg, ansvarleg og raus. Overskriften: Kystlandsby, Kystbarnehage vert endra til Kystkultur. side 6: Teksten: Vår visjon er å planlegg for vert endra til Vår visjon er.

18 KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding: Austrheim kommunestyre vedtek, i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 11-15, Kommuneplanens Samfunnsdel , versjon datert 12/1-15 med fylgjande endring: Side 5: Overskriften vert:viktige verdiar for Austrheim er: Siste setning vert flytta øverst og vert: Kjerneverdiar er: Austrheim kommune skal vera tydeleg, ansvarleg og raus. Overskriften:Kystlandsby, Kystbarnehage vert endra til Kystkultur Side 6: Teksten: vår visjon er å planlegge for vert endra til : Vår visjon er. Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 018/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek, i samsvar med reglane i Plan og Bygningslova 11-15, Kommuneplanens Samfunnsdel , versjon datert 12/1-15 med fylgjande endring: Side 5: Overskriften vert:viktige verdiar for Austrheim er: Siste setning vert flytta øverst og vert: Kjerneverdiar er: Austrheim kommune skal vera tydeleg, ansvarleg og raus. Overskriften:Kystlandsby, Kystbarnehage vert endra til Kystkultur Side 6: Teksten: vår visjon er å planlegge for vert endra til : Vår visjon er /15: Austrheim kommune - Kommunereformen Rådmannen sitt framlegg: 1.Austrheim kommune går i drøftingar for å vurdera aktuelle alternativ med tanke på å avdekkke fordeler og ulemper ved ein eventuell ny kommunestruktur. 2.Rådmennene i dei aktuelle kommunane som vel å samarbeide om ny kommunestruktur får i oppdrag å utarbeide nærare prosjektplan og framlegg til mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3.Malen for intensjonsavtalen og prosjektplanen skal godkjennast av dei respektive kommunestyra våren Endeleg vedtak om ny kommune vert gjort i kommunstyret våren 2016.

19 5.For å sikre at alle folkevalde er orientert om utviklinga i arbeidet med ny kommunestruktur skal formannskapet og kommunestyret orienterast om status i arbeidet KOMMUNESTYRET Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: 1.Austrheim kommune går i reelle drøftingar med sikte på å etablera ein ny kommune, saman med aktuelle nabokommunar/andre kommunar i regionen som er interesserte i dette.. 2.Rådmennene i dei aktuelle kommunane som vel å samarbeide om ny kommunestruktur får i oppdrag å utarbeide nærare prosjektplan og framlegg til mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3.Malen for intensjonsavtalen og prosjektplanen skal godkjennast av dei respektive kommunestyra våren Endeleg vedtak om ny kommune vert gjort i kommunstyret våren For å sikre at alle folkevalde er orientert om utviklinga i arbeidet med ny kommunestruktur,skal formannskapet og kommunestyret i kvart møte framover orienterast om status i arbeidet. Pkt 1: Rådmannen sitt framlegg vart vedteke med 9 røyster mot 7 røyster.(h+v) Pkt.2,3 og 4 vart samrøystes vedteke. Pkt.5: H v/ Ernst Stellberg sitt framlegg vart samrøystes vedteke. KS - 019/15 Vedtak: 1.Austrheim kommune går i drøftingar for å vurdera aktuelle alternativ med tanke på å avdekkke fordeler og ulemper ved ein eventuell ny kommunestruktur. 2.Rådmennene i dei aktuelle kommunane som vel å samarbeide om ny kommunestruktur får i oppdrag å utarbeide nærare prosjektplan og framlegg til mal for intensjonsavtale som skal leggjast til grunn for arbeidet. 3.Malen for intensjonsavtalen og prosjektplanen skal godkjennast av dei respektive kommunestyra våren Endeleg vedtak om ny kommune vert gjort i kommunstyret våren For å sikre at alle folkevalde er orientert om utviklinga i arbeidet med ny kommunestruktur,skal formannskapet og kommunestyret i kvart møte framover orienterast om status i arbeidet /15: Kassekreditt - Godkjenning av avtale Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner kredittavtale hjå DNB Bank ASA i samsvar med vilkår gitt i tilbod datert

20 KOMMUNESTYRET Framlegg frå H v/ Ernst Stellberg: Saka må førebuast betydeleg meir grundig og sendast over til handsaming i økonomiutvalet, dvs. formannskapet, før endeleg handsaming i kommunestyret. Rådmannen sitt framlegg fekk 8 røyster mot 8 røyster(h,v og Uavh.) og vart vedteke med ordføraren si dobbelrøyst. KS - 020/15 Vedtak: Austrheim kommunestyre godkjenner kredittavtale hjå DNB Bank ASA i samsvar med vilkår gitt i tilbod datert

21 AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18: Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Terje Håland AP Medlem Hardy Pedersen AP Medlem Marielle Sundfjord Storebø AP Medlem Ernst Stellberg H Medlem Anita Soltveit H Medlem Morten Sognnes H Medlem Nils Ove Vassdal H Medlem Knut Risnes KRF Medlem Reidar Øksnes SP Medlem Liv Ulvøy V Medlem Torunn Helland Karlsen V Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Asbjørn Brandtun David Ludvigsen Kate Bentzen Ole Gustav Gullaksen Parti AP FRP AP H Frammøtte varamedlemmer: Parti Rolle Merethe Rikstad Tresvik AP Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem Solveig Hopen H Varamedlem Marita Langøy Bru UAH Varamedlem Desse møtte frå administrasjonen:

22 Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad, kommunalsjef Torleiv Frotjold, avdelingsleiar Rolf Henning Myrmel og avdelingsleiar Asbjørn Toft. j Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

23 Saknr Tittel 133/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 134/14 Godkjenning av møteprotokoll 135/14 Meldingar 136/14 Orienteringssak Sakliste 137/14 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /14 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /14 Betaling for heimetenester /14 Betaling for middag /14 Betaling for tryggleiksalarm /14 Betalingssatsar for barnehageplass /14 Betalingssatsar SFO for /14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 145/14 Renovasjonsavgift /14 Slamavgift /14 Vassavgift /14 Kloakkavgift /14 Feieavgift /14 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn 151/14 Fortau langs veg til Vardetangen 152/14 Godkjenning av Detaljregulering Torvhaugane bustadfelt- Leikvoll - Gbnr 140/1 med ArealplanID /14 Høyring om framlegg til å fjerne konsesjonslova og oppheve buplikta 154/14 Nordhordland biosfæreområde - Deltaking i prosjekt 155/14 Utbyggingsavtale vassleidning - Geir Daae 156/14 Utbyggingsavtale vassleidning - Øksnes vasslag 157/14 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram 158/14 Rullering av handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv /14 AS Austrheim Næringsselskap - Nedskriving av garanti 160/14 Folkevalde sine arbeidsvilkår 161/14 Møteplan 2015

24 162/14 Budsjett Økonomiplan

25 133/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Rådmannen sitt framlegg: Innkalling og sakliste vert godkjent KOMMUNESTYRET Det vart tent ei lys som minne om ordførar Otto Harkestad i Øygarden kommune som døydde mandag den Etter minneord frå ordførar Per Lerøy var det 1 min stillhet i møtelyden. Ernst Stellberg hadde merknad på nummeringen av sakene. Rådmannen orienterte om at dette var ordna. Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 133/14 Vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent /14: Godkjenning av møteprotokoll Rådmannen sitt framlegg: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent KOMMUNESTYRET Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 134/14 Vedtak: Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

26 /14: Meldingar Rådmannen sitt framlegg: Meldingane vert tekne til orientering KOMMUNESTYRET Ernst Stellberg ba om protoll frå kontrollutvalet sitt møte den vart teke opp som sak i neste kommunestyremøte.saka vert sett på dagsorden den Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke KS - 135/14 Vedtak: Meldingane vert tekne til orientering /14: Orienteringssak Rådmannen sitt framlegg: KOMMUNESTYRET Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om fylgjande: 1. Sak vaktmeisterteneste for heimbuande eldre i kommune Det vart utdelt skriv frå Austrheim Pensjonistlag datert og Notat datert vedrørande

27 grønt arbeid og vaktmeisterarbeid for eldre. Vaktmeister vert tilsett i grønt arbeid og målet er at tenesta skal vera sjølfinansierande. 2.Notat vedrøande rutinar mva. Det vart utdelt notat av vedrørande rutinar for mva i samsvar med K-sak 058/14. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. KS - 136/14 Vedtak: Orienteringane vert teke til vitande /14: Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 135,- for Dette er ein auke på 4% FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 246/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 135,- for Dette er ein auke på 4% KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 137/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek at betaling for dagsenterplass ved Nordliheimen vert fastsett til kr. 135,- for Dette er ein auke på 4%

28 138/14: Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 247/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 138/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke eigenandel med 4% til kr. 84,- for følgjeteneste i 2015 og kr. 61,- pr. oppdrag der heimetenesta utfører tenesta /14: Betaling for heimetenester 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris:

29 2 3 G kr. 596,- kr. 156,- 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304, FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 248/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris: 2 3 G kr. 596,- kr. 156,- 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304, KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 139/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek følgjande satsar for betaling av heimetenester for 2015: Husstander med inntekt inntil 2 G (kr. kr ,- ) har ein eigendel pr. månad for heimetenester som vert regulert statleg pr Betaling for mnd: Timepris: 2 3 G kr. 596,- kr. 156,- 3 4 G kr. 749,- kr. 242,- 4 5 G kr ,- kr. 270,- Over 5 G kr ,- kr. 304,-

30 /14: Betaling for middag 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85, FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 249/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85, KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 140/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek slik betaling for kjøp av middag 2015: hente sjølv kr. 75,- heimkjørt kr. 85, /14: Betaling for tryggleiksalarm 2015

31 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for FORMANNSKAPET Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. FS - 250/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for KOMMUNESTYRET Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke. KS - 141/14 Vedtak: Austrheim kommunestyre vedtek å auke betalingssatsen med 4% for tryggleiksalarm for /14: Betalingssatsar for barnehageplass 2015 Rådmannen sitt framlegg: Austrheim kommunestyre godkjenner fylgjande satsar for foreldrebetaling i barnehagane 2015: Juli er betalingsfri månad. I statsbudsjettet er ny sats for 2015 sett til makspris pr. plass pr.månad til kr Dette gir eit påslag på 7,28% i høve makspris Endringa gjeld f.o.m Satsane justert relativt vert då: Timetal Tal dagar Sats pr. mnd i Påslag jfr. Nye satsar pr statsbudsjett mnd. for t/v t/v t/v t/v

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtestad: Børilden Møtetid: 09:00-1330 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar Liv Ulvøy

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer