Styret for kultur, omsorg og undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 22/14 Økonomi Hammerfest voksenopplæringssenter 2014 PS 23/14 PS 24/14 PS 25/14 PS 26/14 Orientering om Sjumilssteget Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Hammerfest kommune NAV Hammerfest- organisering av sosialtjenesten Godkjenning av protokoll PS 27/14 Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2014 unntatt offentlighet Offl. 26, 2.ledd. Offentliggjøres 17. mai. PS 28/14 Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend for 2014 unntatt offentlighet Offl. 26, 2.ledd. Offentliggjøres 17. mai. PS 29/14 Muntlige orienteringer: Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2014 unntatt offentlighet Offl. 26, 2.ledd. Offentliggjøres 17. mai. Endringer i barnehagestrukturen nedlegging av Fuglenesfjellet barnehage Kommunens ansvar for å føre tilsyn etter alkoholloven, serveringsloven og tobakkskadeloven Drift av Kirkeparken omsorgssenter med konsekvenser X X X Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Ronny Holm leder

2 Saksbehandler: Alvin Vaséli Saksnr.: 2014/616-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomi Hammerfest voksenopplæringssenter 2014 Saken gjelder Voksenopplæringssenteret har behov for økte ressurser i forbindelse med reduserte statlige inntekter og økt undervisningsansvar. Sakens bakgrunn og fakta Voksenopplæringssenteret har som formål å drive opplæringstilbud for voksne. Skolen har opplæring på dagtid og på kveldstid, og har følgende hovedarbeidsområder: Oppfylle de rettigheter voksne i kommunen har til opplæring etter lovverk og læreplaner Norsk språkopplæring og samfunnskunnskap for innvandrere/flyktninger Grunnskole for voksne Spesialundervisning og individuell opplæring av personer med afasi/hjerneslag, psykisk funksjonshemmede og andre som har rett/behov for slik undervisning Gjennomføring av kommunens introduksjonsprogram for flyktninger Drive kompetanseoppbygging og utvikling av skolens faglige undervisningstilbud Skolen har pr elever fordelt på følgende utdanningstilbud: Språkopplæring dagtid (19 timer/uka) 50 elever Introduksjonsprogram dagtid (33 timer/uka) 45 elever Grunnskole for voksne (33 timer/uka) 17 elever Spesialundervisning for voksne med fysisk/psykisk funksjonshemming 15 elever Språkopplæring kveldstid (6 timer/uka) 80 elever Skolen er en del av virksomheten Hammerfest voksenopplæringssenter som består av: Voksenopplæringssenteret (18 ansatte)

3 Innvandrertjenesten (8 ansatte) Bofellesskapet Nordlys (11 ansatte). Ved skolen fordeler hjemlene seg slik: Rektor (100%) er virksomhetsleder for skolen, innvandrertjenesten og BF Nordlys. Inspektør (100%) Logoped (100%) Rådgiver/sosialpedagogikk (60%) Undervisningsstillinger (14 x 100%) Elevtallet ved skolen har økt jevnt og trutt, fra 73 personer i 2009 til dagens elevtall på 207 elever. De medfører større undervisningsbehov på flere områder: Økt bosetting av flyktninger Kommunen vedtok i 2013 å øke bosettinga av flyktninger til 30 personer pr. år fremover, noe som i tillegg fører til mer familiegjenforening. Disse har rett til 2-årig heldags- og helårig introduksjonsprogram, og det betyr flere deltakere i introduksjonsprogrammet. Voksende arbeidsinnvandring Næringsliv og kommune har de siste år drevet aktiv rekruttering etter fagfolk utenlands, og dette har ført til økende arbeidsinnvandring til Hammerfest. Arbeidsinnvandringa fører også til flere familiegjenforeninger og økt pågang av arbeidssøkere fra Europa. Det er derfor voksende etterspørsel etter norsk språkopplæring fra næringsliv, kommunale virksomheter og innvandrere, både på dagtid og på kveldstid. Behov for mer spesialundervisning Skolen er pålagt å ha ressurser tilgjengelig i tilknytning til spesialundervisning for voksne, uten at skolen av den grunn får tilført nye ressurser. I dag foregår denne undervisninga ved skolen, i hjemmene og ute i institusjoner, først og fremst for voksne med fysiske/psykiske funksjonshemminger. Kommunale institusjoner varsler om økende behov for spesialpedagogisk undervisning for voksne fremover. I tillegg er det behov for tilrettelagt undervisning for bosatte flyktninger som er analfabeter eller har særskilte undervisningsbehov. Flere enslige mindreårige og innvandrerungdom Bosetting av enslige mindreårige og økende familieinnvandring fører til økt satsing på grunnskoleopplæring og kvalifisering til videregående utdanning, og dette vil for skolen bety mer bruk av ressurser til denne gruppen i årene fremover. Samtidig som skolen opplever at det på flere områder er voksende behov for ressurser for å møte nye undervisningskrav og økt elevgrunnlag, er faktum at skolen de siste år ikke har fått tilført nye administrative eller undervisningsressurser: Færre undervisningsressurser Skolen har en stor andel ansatte over 55 år. Kommunens avtale om redusert arbeidstid for eldre arbeidstakere fører til at skolen har mistet og vil miste ytterligere undervisningsressurser i årene fremover. Behov for merkantile ressurser Når det gjelder administrative og merkantile ressurser, så har skolen langt mindre ressurser enn tilsvarende skoler i kommunen. Rektor er samtidig virksomhetsleder for innvandrertjenesten og Nordlys, og har derfor en stor del av sin arbeidstid utenfor selve skolen. Reduserte statlige inntekter Driften av skolen finansieres gjennom statlige refusjoner til språkopplæring/samfunnskunnskap, salgsinntekter i tilknytning til språkopplæring for arbeidsinnvandrere og kommunale driftsmidler. Staten har endret vilkårene for statlig finansiering av språkopplæring, og de stipulerte statlige

4 inntektene til skolen er derved satt for høyt. De reelle statlige inntektene i 2014 til skolen vil derfor utgjøre 1,1 millioner kroner mindre enn det er budsjettert for. Hammerfest kommune er nominert til bosettingsprisen for 2013 i konkurranse med fem andre kommuner i Norge. Kriteriene for å bli nominert er at kommunene har et planmessig og løsningsorientert bosettingsarbeid, gode resultater i introduksjonsprogrammet når det gjelder overgang til arbeid og videregående utdanning, gode resultater i norskopplæringa og et godt utviklings- og integreringsarbeid. Skolens arbeid og resultater, ved siden av innvandrertjenesten og Bofellesskapet Nordlys, er viktige årsaker til denne nominasjonen. Som det er vist til, så står skolen i dag og i årene fremover ovenfor store og utfordrende oppgaver. Men slik skolens ressurs- og økonomiske situasjon er i dag, står man ovenfor valg om å kutte i opplæringstilbudene. Rådmannens vurdering Rådmannen registrerer Voksenopplæringssenterets faglige og ressursmessige utfordringer fremover. På denne bakgrunn er rådmannen positiv til at skolen får tildelt nye ressurser til oppretting av nye stillinger og korrigering av skolens statlige inntekter. Tall viser at Hammerfest kommune vil få 10 flere familiegjenforente personer enn beregnet i 2014 som kommunen har rett til integreringstilskudd for. Dette vil for kommunen medføre kr ,- i økte statlige inntekter utover det som det er budsjettert for i årets budsjett. I forbindelse med kommunens vedtak i 2013 om å øke bosettinga av flyktninger til 30 personer årlig, vil dette også medføre at de ordinære statlige integreringsinntektene til kommunen kommer til å øke fra Tiltakene ved Voksenopplæringssenteret finansieres gjennom disse inntektene. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar følgende endringer i budsjettet for 2014; 1. Voksenopplæringssenteret får opprette 1,5 nye 100% undervisningshjemler fra For 2014 vil dette utgjøre kr ,- i økte kostnader. Helårsvirkning fra og med 2015 utgjør kr ,-. 2. Skolen får midler til å opprette 50% stillingshjemmel for sekretær fra For 2014 vil dette utgjøre kr ,- i økte kostnader, og årlige kostnader fra 2015 er beregnet til kr ,- 3. Statlige refusjoner til skolen reduseres med kr ,- i budsjettet for Samlet reduksjon av virksomhetens budsjett for 2014 utgjør kr Det finansieres gjennom en tilsvarende økning av statlige integreringstilskudd som overføres virksomheten.

5 Saksbehandler: Grethe Nissen Saksnr.: 2013/2206-4/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Rådet for funksjonshemmede /14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Sjumilssteget Kommuneanalyse 2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Prosjektbeskrivelse av Sjumilssteget Orientering om Sjumilssteget Saken gjelder orientering om Sjumilssteget en analyse om kommunens arbeid med barn og unge, med vekt på tverrfaglig samarbeid Sakens bakgrunn og fakta Fylkesmannen i Finnmark igangsatte høsten 2013 Sjumilssteget. Kommunene i Finnmark fikk i oppdrag å utarbeide en analyse av tjenestene overfor barn og unge basert på Barnekonvensjonen. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når en planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge. Det ble utarbeidet en prosjektplan for Sjumilssteget, jfr. behandling i KOU-styret november Kommuneanalysen er ferdigstilt og sendt Fylkesmannen 31.mars 2014, i hht oppdraget. Med bakgrunn i kommuneanalysen er det utarbeidet en rapport til kommunal bruk. Denne inkluderer i tillegg til selve analysen, innsatsområder og tiltak, samt vurdering av videre arbeid.

6 Rådmannens vurdering Rådmannen vurderer kommuneanalysen som et viktig bidrag i forhold til å få et overblikk over status innen sentrale tjenester til barn og unge i Hammerfest kommune. Rapporten peker også på en del utfordringer som grunnlag for forbedringer. Innsatsområdene og tiltakene vil bli fulgt opp i og på tvers av sektorene. Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre tar Sjumilssteget Kommuneanalyse 2014 til orientering.

7 Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 12/14 Rådet for funksjonshemmede Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 5/14 Eldrerådet /14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Kvartalsrapporten for 1 kvartal 2014 viser kun økonomiske nøkkeltall. Øvrige parameter som mål, sykefravær osv vil kun bli omtalt i kvartalsrapporten for 2 kvartal. Netto driftsresultat etter 1 kvartal er på 24 millioner kroner. Dette er omlag 16 millioner bedre enn budsjettert. Avviket skyldes i all hovedsak økt eiendomsskatt. Nivået på eiendomsskatten i 2014 er fremdeles usikker da det er innkommet klage på fastsettelsen av skatten fra blant annet Statoil. Det er også en vis svikt i skatteinngangen (Gjelder hele landet), men det er for tidlig å si om dette kun er tilfeldige avvik eller en trend. Avvik for de enkelte sektorene kommenteres under de enkelte sektorenes kapittel. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2014 for Hammerfest kommune til orientering.

8 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2013/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 25/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Administrasjonsutvalget Formannskapet Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Situasjonen ved NAV Hammerfest, rådmannens rapport (unntatt offentlighet) 2. Situasjonen ved NAV Hammerfest, NAV-leder Kartlegging kommunale og statlige oppgaver ved NAV Hammerfest, NAV-direktøren Ros, analyse, organisering, videre prosess, rådmannen Organisering av NAV Hammerfest innspill, rådmann Organisering av NAV Hammerfest, NAV direktøren / Tilbakemelding fra kommunalt ansatte, Situasjonen ved NAV Hammerfest møtereferat NAV Hammerfest- organisering av sosialtjenesten Saken gjelder Situasjonen ved NAV Hammerfest vurderes som utfordrende; faglig, arbeidsmiljømessig og økonomisk. Situasjonen ved NAV kontoret i Hammerfest har lenge vært vanskelig. Allerede høsten 2012 ble det varslet om store utfordringer ved kontoret. Prosesser ble igangsatt, og saken ble drøftet i kommunens arbeidsmiljøutvalg. I oktober 2013 mottok rådmannen nok et varsel og det ble gjennomført møter med ansatte. Rådmannen konkluderer i saksutredningen at det skal innføres todelt ledelse ved NAV Hammerfest fra

9 Sakens bakgrunn og fakta I perioden mandag til ble det gjennomført samtaler med samtlige kommunalt ansatte ved NAV Hammerfest (enkeltvis eller parvis). Det ble også gjennomført samtaler med andre med tilknytning til kontoret. Det ble utarbeidet en rapport om forholdene. Samtalene hadde utgangspunkt i følgende forhold: -Organisering av NAV Hammerfest med vekt på det sosialfaglige. -Kollegaer -Ressursbruk -Lederrollen -Prosesser ved kontoret -Samarbeid med andre instanser -Hva er din løsning? Hva er dine forslag til løsninger? Rapporten av anbefalte/krevde følgende handlinger: 1. Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved NAV Hammerfest Det skal gjennomføres en kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved NAV Hammerfest. Det skal gjennomføres på kommunal side, men signalene er helt klare fra statlig side også. Rådmannen anbefaler at undersøkelsen foretas blant alle ansatte ved kontoret. Følgende bør vektlegges i kartleggingen: Trivsel på arbeidsplassen Samarbeidsforhold til kollegaer og ledelse Andre arbeidsmiljøforhold Arbeidsrelaterte helseplager Forslag til tiltak for å bedre arbeidsforholdene Dette skal drøftes og avklares i dertil egnet organ ved NAV Hammerfest. Dette må planlegges og iverksettes snarest. 2. Vurdering av modellen det jobbes etter ved NAV kontoret Det skal gjennomføres en ROS-analyse eller tilsvarende analyse ved NAV Hammerfest. For å identifisere risikoelementer bør det arrangert en idédugnad eller brainstorming med alle ansatte ved NAV Hammerfest. Det er viktig å sørge for at flest mulig forslag kommer opp. Hensikten med gjennomgangen må være å identifisere faresituasjoner som kan gi opphav til hendelser som vil ha negativ innvirkning på: Ansatte og klienters liv og helse

10 Samfunnsviktige funksjoner Troverdighet / renommé / omdømme Økonomiske og materielle verdier og ressurser Drift, produksjon og tjenesteytelser Dette skal drøftes og avklares i dertil egnet organ ved NAV Hammerfest. Dette må planlegges og iverksettes snarest. 3. Ressursbruk sosialfaglige tjenester Det er kommunen som yter ressurser til det sosialfaglige tjenesteområdet. Ressursene er fordelt og vedtatt politisk. Dersom ressursene ikke brukes i tråd med vedtak fattet av kommunestyret, må rådmannen rapportere dette til samme organ. Med bakgrunn i den informasjonen som rådmannen har i dag, kan rådmannen ikke godta at ressurser som skal brukes på det sosialfaglige, brukes på statlige oppgaver. 4. Sosialfaglig ansvar og organisering Rådmannen har grunn til å tro at de ansatte i det sosialfaglige tjenesteområdet ved NAV Hammerfest ikke jobber tilstrekkelig helhetlig og at de har den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene på en kvalitativt god nok måte. Dette punktet må ses i sammenheng med punkt 3 over. 5. Partnerskapsmodellen må gjennomgås. Det er nødvendig med en gjennomgang av partnerskapsmodellen. De fleste punktene beskrives også med ansvar og frister. I dialogen etter rapporten mellom stat og kommune framkommer det både like syn og ulike syn vedrørende forholdene ved NAV-kontoret. Det var enighet mellom partene at det måtte iverksettes ytterligere tiltak ved kontoret. I brev av ber rådmannen om innspill på organiseringen av NAV-kontoret. Rådmannen varsler også at saken skal legges fram til politisk behandling. Det ble skissert tre modeller, men det var ønskelig med eventuelle innspill på andre aktuelle modeller. Organisasjonsmodeller: 1. Dagens modell med en NAV-leder, samt to team (mottak og oppfølging) med hver sin fagleder.

11 2. Dagens modell som beskrevet i punkt 1, men i tillegg en kommunal nestleder. Nestlederen vil minimum ha det faglige ansvaret for kommunale oppgaver. Personalansvar for kommunalt ansatte må vurderes i denne sammenheng. 3. En modell med to ledere; en statlig og en kommunal leder med ansvar for henholdsvis statlige oppgaver og kommunale oppgaver med tilhørende personalansvar. I brev av anbefaler kommunalt ansatte følgende: Kommunalt ansatte ved NAV- Hammerfest, organisert gjennom fagforbundet har diskutert og kommet frem til følgende innspill som er etterspurt fra rådmannen. Det er et sterkt ønske om to leder modellen ved NAV Hammerfest, med en egen kommunal leder med ansvar for kommunale oppgaver med tilhørende personalansvar, altså alternativ 3 skissert i brev fra Rådmann datert Det er mange gode grunner for å velge denne løsningen og de ansatte kan ikke se for seg noen annen løsning med tanke på de utfordringer og de mange problemer som eksisterer på NAV pr. i dag. I brev av konkluderer NAV direktøren slik: Med manglende felles forståelse for drift av et NAV kontor, ser vi ikke grunnlag for å ha felles ledelse ved kontoret og har derfor konkludert med en samarbeidsavtale med delt ledelse, organisering og fullmakter. Da dette som sagt er en lite effektiv måte å organisere kontoret på håper vi at det i framtiden vil være grunnlag for å se på dette på nytt. Frisk i Nord har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse ved NAV kontoret hvor alle 26 ansatte (derav 9 kommunalt ansatte) tilhørende kontoret er intervjuet. Rapporten ble presentert for ansatte i april Økonomisk utvikler NAV-tjenestene seg negativt; ,8 mill. kr, ,5 mill. kr og ,3 mill. kr. Rådmannens vurdering. Saksutredningen beskriver situasjonen overfladisk og lite detaljert. Rådmannen ser ingen grunn til å være mer detaljert da rådmannen vurderer de sentrale områdene ved kontoret som kritiske. Det må gjøres grep for å bedre disse hovedområdene; -det sosialfaglige ved NAV kontoret og kommunal overordnet oppfølging -organisering av kontoret, ressursbruk -arbeidsmiljøet -økonomi I denne fasen bør kontoret organiseres med to ledere; en for statlige oppgaver og en for kommunale oppgaver. Dette er en utfordrende modell, men rådmannen ser ingen annen måte å organisere kontoret på pr i dag for å kunne gi våre brukere bedre sosialfaglige tjenester.

12 Partene ved rådmannen og NAV-direktøren vil iverksette to-ledermodell fra Det må gjennomføres en ROS-analyse før nevnte dato. Dette for å sikre tjenestene ved kontoret. Denne endringen vil medføre ansettelse av en virksomhetsleder noe som vil bety en budsjettøkning tilsvarende et halvt årsverk. Rådmannen legger saken fram som en orienteringssak siden konklusjonen ligger innenfor rådmannens delegerte ansvar. Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

13 PS 26/14 Godkjenning av protokoll Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes.

14 Saksbehandler: Reidar Næss Saksnr.: 2010/817-36/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 27/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tildeling av Hammerfest kommunes idrettsstipend for 2014.

15 Saksbehandler: Gerd M. Hagen Saksnr.: 2014/24-3/ Offl. 26, 2. ledd Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tildeling av Hammerfest kommunes kulturstipend for 2014

16 Saksbehandler: Gerd M. Hagen Saksnr.: 2014/23-5/ Offl. 26, 2. ledd Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Tildeling av Hammerfest kommunes kulturpris for 2014

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.03.2009 kl. 10:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Tullit Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 7/2009 Godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 2 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 08.06.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer