Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering Kommunens styringssystem Sammenheng mellom de ulike planer Internkontroll og HMS Likestilling Prognoser Folketallsprognose Inntektsprognoser Forslag til budsjett Politiske og administrative føringer Tiltak for å nå budsjettbalanse LEDELSE OG STABS- OG STØTTETJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK SKOLE OG SFO ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK BARNEHAGER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK KULTUR ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK HELSE, REHABILITERING OG OMSORG ØKONOMI, UTFORDRINGER OG Helse HELSE OG FORBYGGENDE ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK NAV ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK SELVKOSTTJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK ØKONOMISKE RAMMER PR VIRKSOMHET 39 5 Hovedoversikt investering og drift Investering Drift Lånegjeld Renter og avdragsbelastning i driftsbudsjettet Fond 47

3 Rådmannens kommentarer Kommuneplanen ble vedtatt våren 2012, og det var stor tverrpolitisk enighet om retningen på utviklingen framover. Kommunen har skissert retningen framover i det overordnede målekortet. Erfaringen har vist at kommuneplanens målekort bare delvis er egnet til styring av organisasjonen. Vi har derfor gjort noen enkelte forenklinger i målekortet som gjelder for styringen av virksomhetene. En større revisjon bør gjøres når kommuneplanen rulleres i Gjerdrum kommunes økonomiske status forverret seg i 2013 med et negativt netto driftsresultat. Kommunen fortsetter å tære på fondene i Selv om det ikke er en akutt situasjon i og med at kommunen har avsatt betydelige beløp til fond, så betyr dette at kommunen i disse to årene tærer på tidligere tiders positive økonomiske resultater. Rådmannen legger fram et budsjett for 2015 som gir et netto driftsresultat i balanse og innebærer derfor ikke en styrking av egenkapitalen i Dette innebærer at dersom vi får noen negative overraskelser i 2015, så må disse håndteres gjennom året for å unngå et nytt år med bruk av tidligere avsatte midler. For å kunne legge fram et saldert budsjett uten bruk av fond, så har administrasjonen foreslått flere kutt. Noen av disse kuttene er identiske med de kuttforslagene som kommunestyret i april 2014 vedtok å ikke gjennomføre. I tillegg så er det innarbeidet flere nye kutt, de fleste konkretiserte med tiltak for å realisere de. Mot slutten av budsjettarbeidet besluttet rådmannen å legge inn kutt som ikke var spesifiserte med henholdsvis 0,4 mill. kroner på kulturbudsjettet og 0,5 mill. kroner på budsjettet for eiendom og kommunalteknikk. Disse kuttene er det derfor brukt mindre tid på å komme fram med konkrete tiltak. Tallene utover i økonomiplanperioden viser et positivt netto driftsresultat. Det er viktig å ta med i betraktningen at det ikke er lagt inn økning i utgifter til flere barnehagebarn og flere elever. Det er heller ikke lagt inn økninger for hjemmetjenesten og kun for drift av 15 sykehjemsplasser på det nye sykehjemmet. Årsaken til at vi ikke har lagt inn prognoser for eventuelle utgiftsøkninger på disse områdene er at vi har et meget tynt grunnlag for å gjøre det. Inntektene er likevel økt i henhold til prognosene for befolkningsøkning. Unntaket er skatten som fra 2018 er holdt uendret. Totalt sett er derfor de positive tallene utover i økonomiplanperioden basert på optimistiske forutsetninger. Kostra-statistikken for Gjerdrum kommune viser at på de fleste tjenesteområdene ligger vi ikke lavt i enhetskostnader sammenlignet med mange andre kommuner. Vi må derfor belage oss på å produsere tjenestene med like god kvalitet, men med en lavere enhetskostnad. Rådmannen mener at hovedutfordringen på budsjettsiden er helse og omsorgssiden og barnevernet. Selv med betydelige budsjettøkninger over tid, har disse tjenesteområdene hatt et merforbruk. Vi har nå i flere runder lagt inn innsparingstiltak i budsjettet til de fleste tjenesteområdene, men dette blir spist opp av økt forbruk innenfor helse og omsorg og barnevernet. Rådmannen vil derfor ha et særlig fokus på disse tjenesteområdene i Vi har omorganisert deler av helse- og omsorgsfunksjonene våre og lagt de inn i en større virksomhet. Arbeidet med å slå sammen virksomhet for kommunalteknikk og eiendomsfunksjonen er også godt i gang. Disse omorganiseringene har ikke medført 1

4 vesentlige direkte besparelser, men målet er at de sammenslåtte virksomhetene skal kunne bruke ressursene på en mer effektiv måte. Videre forventes det at sammenslåingen vil medføre redusert tidsbruk til administrativt arbeid. Virksomhetenes budsjetter gir lite handlingsrom utover de helt nødvendige aktiviteter, og det kreves en stram budsjettdisiplin framover for å sikre at den enkelte virksomheten ikke overskrider rammene. Planarbeidet med områdeplanen for Ask sentrum nærmer seg sluttfasen. Realiseringen av planen vil pågå de neste årene. Rekkefølgen av utbyggingen vil måtte ta hensyn til mange ulike faktorer. Én av disse faktorene er finansieringen av felles infrastruktur som ikke naturlig tilhører det enkelte utbyggingsprosjektet. Økonomiplanen inkluderer ikke midler til å dekke felles infrastruktur, men noe forskuttering er inkludert i investeringsprogrammet. Administrasjonen har startet å forberede arbeidet med en masterplan for åsen. Rådmannen har lagt til grunn at dette arbeidet i større grad må gjennomføres med egne ressurser og mindre av eksterne konsulenter enn hva tilfellet var med kommuneplanen og sentrumsplanen. ØRU-kommunene har tatt viktige steg i arbeidet med å etablere en langt mer aktiv og tydelig eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Det er laget en eiermelding, eierstyringspolitikk og eierstrategier for det enkelte selskapet. Som en del av kommunenes eierstyring bør eierkommunene arbeide for å evaluere produktiviteten og effektiviteten på de interkommunale løsningene, sammenlikne våre samarbeidsløsninger med andre og jevnlig å vurdere eventuelle fordeler med å kjøpe tjenestene på det åpne markedet. Evalueringen av IKT-samarbeidet i ØRU har konkludert med at vi har et meget godt utgangspunkt for videre utvikling. Det er for tiden i gang et arbeid for å gjøre de nødvendige grepene for å lettere ta ut et effektiviseringspotensial. Vi vil i de neste årene gå inn i en periode med digitalisering av saksbehandlingen og av dialogen med innbyggerne. I tillegg har kommunene innført nytt HR-system, turnussystem og vil om kort tid være i gang med e- handel. Det blir derfor viktig aktivt å synliggjøre og hente ut gevinstene fra de nye systemene. Kommunestyret har for en tid tilbake vedtatt en arbeidsgiverpolitikk som understreker følgende viktige tema; behov for utvikling/nyskaping, god ledelse og behov for samhandling på tvers i alle situasjoner hvor det skaper positive resultater. Rådmannen har siden vedtaket ble fattet sett flere gode eksempler på det ovennevnte, men er av den oppfatning at vi fortsatt har en god del å gå på. Ledelsesutfordringen i kommunen består kort sagt i å bruke situasjonen med meget stramme budsjetter og det kontinuerlige fokuset på detaljert budsjettstyring til samtidig å skape utvikling/nyskaping, god ledelse og gode samhandlinger på tvers. På denne måten skal vi øke det økonomiske handlingsrommet, opprettholde og bedre kvaliteten på våre tjenester og forvalte humankapitalen på en best mulig måte. Dette er en betydelig utfordring, men rådmannen er trygg på at vi har ansatte og ledere som vil håndtere dette på en meget bra måte. Frits Eriksen rådmann 2

5 2. Overordnet del 2.1 Gjerdrum kommunes organisering Gjerdrum kommune er organisert med utgangspunkt i en to-nivåmodell. Denne modellen tilsier at det er hovedsakelig to formelle administrative beslutningsnivåer i organisasjonen, rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. Det øverste nivået består av rådmannsteamet, dvs. rådmannen, kommunalsjefer, leder for økonomi, leder for personal og organisasjon og leder for samfunnsutvikling, utredning og styring. Utad i organisasjonen skal disse personene framstå som ett beslutningsnivå. Det andre nivået består av virksomhetslederne. Det er likevel slik at enkelte virksomhetsledere har delegert myndighet og ansvar til andre i sine virksomheter, for eksempel fagledere. 1. Tjenester som løses gjennom interkommunalt samarbeid og andre: a. Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: Legevakt Miljørettet helsevern Landbrukskontor Kommuneoverlege Arbeidsgiverkontroll Veterinærvakt Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven Barnevernvakt Overgrepsmottak Innkjøpskoordinator 3

6 Controllerfunksjon Frisklivssentralen Voksenopplæringen b. Oppgaver lagt til interkommunale selskaper: Digitale Gardermoen IKS Øvre Romerike Brann og Redning IKS Romerike avfallsforedling - ROAF IKS Romerike Krisesenter IKS Romerike Revisjon IKS Rokus IKS (kontrollutvalgssekretariat) Midtre Romerike Avløpsselskap MIRA IKS 2. Tjenester løst av andre: a. Kommunalt aksjeselskap Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening b. Private barnehager: 6 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager. ØRU De seks kommunene på Øvre Romerike, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, samarbeider på en rekke felt organisert under Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg til et sekretariat, et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for videre samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. 2.2 Kommunens styringssystem Kommuneplanens strategiske måldel ble vedtatt i mai Kommuneplanen er grunnlaget for kommunens målekort. Målekortet skal bidra til at alle kommunens virksomheter kan forstå, være rettet i mot og koblet opp til kommunen overordnede mål og strategier. Det felles målekortet for kommunen har vært for omfattende. Selv i et år der det er gjennomført bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser, er det vanskelig å få oppmerksomhet om målekortet som styringsverktøy. Dette skyldes del at det er for omfattende, inneholder urealistiske ambisjoner og en del måleindikatorer som er «døde». Slike måleindikatorer skyldes dels at målemetoden gjør det vanskelig å skaffe tall og dels at kommunens mulighet til å påvirke resultatet er så indirekte at det er vanskelig å styre etter. Rådmannen ser behov for å forenkle målekortet betydelig, men mener dette bør gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Det vil bety at det er nytt kommunestyre som vedtar nytt målekort. Som varslet i kommunestyresak 14/153 har rådmannen i denne omgang forenklet målekortet noe ved å stryke en del indikatorer. Fokusområdet «Miljø og klima» er tatt ut i sin helhet. Dette er ikke uttrykk for en (manglende) prioritering, men viser at det er vanskelig å finne gode målemetoder. Slik ser kommunens overordnede målekort ut: 4

7 Målekort Fokusområde: Oppvekst Suksessfaktor 1.Gode læringsarenaer 2.Trygge & gode oppvekstvilkår Trygg og god oppvekst Resultatmål(Indik ator) 1.1 Gode resultater skole 1.2 Gode ferdigheter i bhg. 1.3 Gode resultater i kulturskolen 1.4 Riktig omfang og god kv spes.undv 1.5 Styrket opplevelse av mestring i skolen 2.1 Fravær av mobbing 2.2 Trivsel og medvirkning 2.3 Trafikksikre ferdselseårer for myke trafikanter Måleindikator(målem etode) Ambisjonsnivå (resultatmål) Nasjonale prøver Blant de 4 beste i 8 4 Akershus beste beste 5.trinn Lesing 15 Engelsk 17 Regning 8 8.trinn Lesing 5 Engelsk 11 Matematikk Eksamen Blant de 4 beste i 8 4 Akershus beste beste Engelsk (skriftlig) 10 Norsk h.mål 9 (skriftlig) Matematikk Kartleggingsverktøy for språk Kartleggingsverktøy for matematikk Helhetlig vurdering Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 90 % skal ha oppnådd mål 90 % skal ha oppnådd mål Alt i alt, er jeg forøyd med kvaliteten på kulturskolen (foresatte og barn) Bedre enn landsgjennomsnitt 80 % 90 % 80 % 90 % 5,2 5,0 5,5 8,3 % 10 % 8 % Nasjonale prøver Andel på laveste 23,3 % 20 % 15 % mestringsnivå (5. klasse lesing/regning) Elevundersøkelse Score på mestring 7. og 10. trinn 4,1 4,3 4, Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 6,7 % 0,0 % 0,0 % Trivsel SFO Gjennomsnitt trivsel 4,7 4 5 brukerundersøkelse Medvirkning SFO Gjennomsnitt medvirkning brukerundersøkelse 4, Andel elever 0 % 5,8 % 0,0 % 0 % med skoleskyss pga trafikkfarlig vei 5

8 3.Gode og variert fritidsmuligheter mellom bolig og skole 2.4 Rett tiltak til rett tid i barnevernet 2.5 Behandlingstid barnevern 2.6 Robuste og selvstendige barn og unge. 3.1 Innbyggernes trivsel og tilhørighet Brukerundersøkelse 2.5 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd Andel drop-out fra videregående Andel ungdom på NAV-tiltak Innbyggerundersøkels e Jeg har fått det bedre etter at jeg og min familie kom i kontakt med barnevernet 3, % 12,2 % 10 % 0 Andel elever fullført og bestått % Oppvekstmiljøet for barn og unge 87,4 % 90 % 94 % Fokusområde: Folkehelse & Omsorg Suksessfaktor 1. Gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Gode og forutsigbare tjenester Resultatmål(Indik ator) 1.1 Brukertilfredshet 1.2 Kvalitet på tjenestene Måleindikator(målem etode) Brukertilfredshet totalt Kvantitet på tjeneste nivå Ambisjonsnivå (resultatmål) Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende institusjon 5,1 4,5 5 Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,29 0,23 0, Helhetlig vurdering av tjenestebehov Kvalitet på tjeneste nivå. Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende institusjon Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,14 0,34 0,35 Andel årsverk i brukerrettede tje. Med fagutd. 73 % 67 % 100 % Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 11,1 3,7 12,0 Årsverk eksl fravær i brukerrettede tje. per mottaker 0,41 0,51 0,51 Resultat for brukeren 4,8 4,5 5 Trivsel: Pårørendes vurdering institusjon 4,

9 Brukermedvirkning 4, Mestring av eget liv 2.1 Målrettet informasjon og veiledning om kommunes tjenester (kvalitet og omfang) 2.2 Bistand fra kommunen skal bidra til at brukerne mestrer eget liv og blir i stand til å klare seg mest mulig selv. 2.3 Økt yrkesdeltakelse Tilgjengelighet 4,6 4,5 5 Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende Informasjon institusjon 4,7 4, Hjemmebesøk Tilbud til alle som fyller 75 om hjemmebesøk 100 % 100 % 100 % Resultat for bruker Brukerundersøkelse gjennomsnitt fysio- og ergoterapi Andel uføre og arbeidsledige Andel uføre i % av befolkning år + andel arbeidsledige av arbeidsstyrken 4,6 4,5 5 8,8 % 9,0 % 8,0 % 3. Folkehelse 3.1 God helse i befolkningen Folkehelsebarometer Bedre enn landet: Antall grønne verdier Åpningstid helsestasjon for ungdom t.per uke Andel nyfødte med hjemmebesøk inne 2 uker etter hjemkomst 85 % 97 % 100 % Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 98 % 100 % 100 % Fokusområde: Næringsutvikling Suksessfaktor 1. Tilgang på variert næringsareal Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser Resultatmål(Indik ator) 1.1 Tilstrekkelig arealer reguler til næringsformål. Måleindikator(målem etode) Antall ledig daa næringsareal i arealplan Ambisjonsnivå (resultatmål) Alltid ledig Antall Antall Antall arealreserver i ledig ledig ledig kommuneplan/sentr daa daa daa umsplan

10 2. Etablering av ikkeplasskrevende næring. 3. Etablerer-og næringsvennlighe t 2.1.Øke egendekningen av arbeidsplasser i kommunen. 3.1 Fornøyde brukere av tjenesten Andel utpendling Brukerundersøkelse ØRU Bedre enn 4 (skala 1-6) 76,7% (2013) 76 % 70 % 4 5 Fokusområde: Økonomi Suksessfaktor 1. God økonomistyring i alle KOSTRA sektor Bærekrafitg kommuneøkonomi Resultatmål(Indik ator) 1.1 Netto driftsresultat 1.2 Utvalgte nøkkeltall produktivitet Måleindikator(målem etode) 1.1.1Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Avvik periodisert budsjett per virksomhet Prognose 1.tertial Prognose 2.tertial Ambisjonsnivå (resultatmål) Mer 95,4 % <100 <100 kostnadseffektiv enn % % KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. 90,7 % <100 % 93,2 % <100 % 118,3 % <100 % <100 % <100 % <100 % +/- 2,5% +/-4% +/- 2,5% 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2. Bærekraftig gjeldsgrad 3. God og effektiv organisasjon 2.1 Avsetning til kommunens disp.fond bygges opp i planperioden 2.2 Budsjettere med min 20% egenkapital på investeringer eksl. VAR Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Andel egenkapitalfinansierin g av investering 2.3 Gjeldsgrad Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 3.1 Effektive styringssystemer Intern brukerundersøkelse Minimum 25%. Opprettholde dagens nivå i planperioden. 21,2 % 25 % 26 % 20% egenkapital 18 % 20 % 20 % På samme nivå som KOSTRA kommunegr ,3 % 95,0 % 80 % 5 5,5 8

11 3.2 Gode beslutningsunderla g 3.3 Gode analyser innen nøkkelområder. 3.4 Gode støttefunksjoner for virksomhetene i kommunen. 3.5 God ledelse med høy gjennomføringsev ne. 3.6 Utvikle og utnytte medarbeidernes kompetanse. 3.7 Godt arbeidsmiljø i hele kommunen Intern brukerundersøkelse Intern brukerundersøkelse Intern brukerundersøkelse Medarbeiderundersøk else Medarbeiderundersøk else Medarbeiderundersøk else Sykefravær Legemeldt og egenmeldt 5 5,5 85 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 7,5 % 7,0 % 5,0 % 2.3 Sammenheng mellom de ulike planer Kommuneplanen for Gjerdrum kommune ble vedtatt våren Denne planen går fram til Økonomiplanen dekker sju år slik at denne planen går fram til Lovkravet i kommuneloven sier at kommunen skal lage planer som omfatter minst 4 år. Første året i økonomiplanen er neste års budsjett (2015). Gjennom året blir det rapportert til politisk nivå pr tertial med et hovedfokus på økonomi. Det danner grunnlaget for å korrigere kursen underveis hvis det er vesentlige avvik i forhold til budsjett. Ved årets slutt blir det utarbeidet årsmelding som igjen danner grunnlag for videre læring i kommunen. I tillegg rapporterer virksomhetslederne månedlig til rådmannens team med fokus på budsjett og forbruk av ressurser. Planstrategien omfatter alle langsiktige planer. Temaplaner er sektorovergripende planer knyttet til tjenestetilbud (eks. ruspolitisk plan). En sektorplan er en langsiktig plan for en sektor (eks. sektorplan barnehage, skole og SFO). Vi kan definere temaplaner og sektorplaner som kommunedelplan (eks. folkehelseplan). Forskjellen er at planarbeidet da følger prosesskrav i pan- og bygningsloven. Kommunedelplaner, temaplaner og sektorplaner omfatter langsiktige mål og valg av strategier for å nå disse målene. Planene er langsiktige og kan ha 4-20 års perspektiv. Vedtatte mål i langsiktige planer skal føre til at vi gjennomfører målrettede tiltak i tråd med de valgte strategiene. Slike tiltak kan synliggjøres i egne tiltaksplaner knyttet til den enkelte plan. I de senere år har Gjerdrum valgt å integrere tiltakene direkte i økonomiplanen. Tiltakene gjennomføres på virksomhetsnivå eller i samarbeid mellom flere virksomheter. 9

12 2.4 Internkontroll og HMS Gjerdrum kommune har en generell internkontrollhåndbok med mål for internkontroll i kommunen. Årshjulet viser HMS-aktiviteter gjennom året og det framgår bl.a. ansvars- og oppgavefordeling innenfor HMS-området. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, samt vernerunder. Oppfølgingen av dette skjer gjennom virksomhetenes virksomhetsplaner, evt. ved oversendelse til eiendomsavdelingen for større saker. Det som eiendomsavdelingen ikke makter å gjøre innenfor årets driftsrammer, inngår som grunnlag for budsjettforslag neste år. Gjerdrum kommune, sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker, er i ferd med å implementere et kvalitetssystem. Dette systemet skal være et helhetlig og overordnet system som dokumenterer alle relevante lover og forskrifter, prosedyrer, sjekklister etc. som kommunen har på alle nivåer. Det skal også brukes til avviksrapportering og -behandling. Utrullingen i kommunene pågår. ØRU-kommunene har i fellesskap utarbeidet en regional og kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse analysene skal danne grunnlaget for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer og hvordan best håndtere hendelser dersom de inntreffer (beredskapsplaner). Oppfølging av ROS-analysene er i gang. I tillegg har ØRU-kommunene opprettet et fagnettverk for beredskap som skal koordinere det videre beredskapsarbeidet. Overordnet beredskapsplan går til kommunestyrene til behandling høsten Gjerdrum kommune er en såkalt IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og har forpliktet seg til å jobbe med 3 delmål: - Redusere sykefraværet (til under 7,5 %) - Tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne - Øke den reelle pensjonsalder (gjennom seniortiltak) Vi har erfart store utfordringer i innføringen av det nye lønns- og personalsystemet. En viktig mangel har vært rapportering av sykefraværet for 2013 og store deler av Problemet synes nå å være i ferd med å bli løst. I 2012 hadde Gjerdrum kommune et sykefravær på 7,0 %. Gjerdrum kommune har ikke vært aktiv ift å tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne utenfor kommuneorganisasjonen. Som arbeidsgiver har vi mer enn nok med å finne tilpassede arbeidsplasser for egne ansatte. Gjennomsnittsalderen for våre ansatte ligger rundt 45 år, og har vært rimelig stabil de seinere årene. 10

13 Selv om sykefraværet har gått ned de siste årene, er det fortsatt virksomheter med for høyt fravær. Disse virksomhetene følges spesielt opp. Gjennom en egen hms-dag prøver en å skape engasjement og innsikt for hms-arbeidet. 2.5 Likestilling Gjerdrum kommune er en IA bedrift og har gjennom det forpliktet seg til å arbeide målbevisst bl.a. for at alle skal ha muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet osv. Det er klar overvekt av kvinner ansatt i Gjerdrum kommune (83 %), mens blant lederne er det bare svak overvekt av kvinner. 57 % av alle fast ansatte arbeider deltid. Av de som har deltid, er 86 % kvinner og 14 % menn. Vedtatt arbeidsgiverpolitikk tilsier at uønsket deltid skal søkes redusert til et minimum. Gjennomsnittslønnen for kvinner er kr ,- og for menn kr ,- en liten utjevning fra året før. Gjennomsnittslønnen i Gjerdrum kommune er kr ,-. Etiske retningslinjer legger likebehandling til grunn som et viktig prinsipp overfor alle. 11

14 3. Prognoser 3.1 Folketallsprognose I SSBs prognoser for utviklingstrekkene i befolkningen ligger forventinger om at: Personer over 67 dobles frem mot 2060 Forventet levealder øker Flyttemønstre omtrent som de siste 5 årene Etter hvert redusert innvandring Størst befolkningsvekst rundt Oslo SSB har laget folketallsprognoser med ulike variabler, siste prognose ble offentliggjort «Middelmodellen» (middels fruktbarhet, middels utvikling i levealder, middels innenlands flytting og middels netto innvandring) gir prognose som vist i tabellen for Gjerdrum år år år år år år år år år år eller eldre Totalt I aldersgruppene for barnehage, barneskole og ungdomsskole vil folketallet være relativt stabilt, med en liten økning. I økonomiplanperioden vil det derfor være tilstrekkelig kapasitet i barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen, hvis ikke noe uforutsett skjer. Det er i de eldre aldersgruppene hvor økningen vil være størst i følge prognosene. Det er derfor innenfor tjenesteyting til disse gruppene hvor kommunen vil ha størst utfordringer. For videre informasjon vises det den politiske behandlingen av notatet «Nøkkeltall og indikatorer 2013», KS-sak 14/

15 3.2 Inntektsprognoser GJERDRUM 0234 (år 2015-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4 2,3-1,7 1,4 0,5 0,4-0,8 4,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 8,2 1,60 4,78 3,37 3,25 3, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Skatt og rammetilskudd er definert som frie inntekter for kommunen. Det kjennetegnes ved at staten ikke har øremerket bruken av disse inntektene. I og med at staten i stor grad har bestemt gjennom lover og forskrifter hva kommunene skal utføre av tjenester, er disse midlene i realiteten allerede bundet opp. Oversikten over viser inntektene i de ulike årene basert på framskrivning av folketall i Gjerdrum kommune. For 2015 er det tatt inn deflator på 3 %. Deflator er uttrykk for lønns- og prisstigning hvorav lønnsøkningen står for ca. 2/3 av deflator og prisstigning utgjør ca. 1/3. Deflatoren er en del av prognosemodellen til KS for beregning av frie inntekter. 13

16 4. Forslag til budsjett Et gjennomgående trekk for Gjerdrum kommune er høy kvalitet på tjenestene. Videre har kommunen et betydelig egenkapitalfond. Utfordringene fremover ligger i forholdet mellom inntekter og utgifter og høye ambisjoner for tjenestekvalitet. 4.1 Politiske og administrative føringer Tidligere år har økonomiplanen i tillegg til målekortet også omfattet en rekke politiske og administrative føringer. Som ledd i å forenkle styringsdokumentene, er slike føringer tatt ut av økonomiplanen. Økonomiplanen viderefører i hovedsak dagens drift. De aktive endringer som foreslås skal bidra til å nå mål ved å gjennomføre strategier i kommuneplanen (målekortet) og andre langsiktige planer (temaplaner og sektorplaner). Virksomhetenes forslag til tiltak skal derfor være forankret i disse planene. De vedtatte planer kommunen har, gir tilstrekkelig føringer for virksomhetenes utviklingsarbeid. 4.2 Tiltak for å nå budsjettbalanse Kommunestyret behandlet sak 14/103 «Rammer for økonomiplanarbeidet», i møte I saken gjør rådmannen rede for kommunens målsetting om et årlig netto driftsresultat på 3 %. Ved behandling av budsjettet for 2014, fikk rådmannen i oppdrag å legge frem forslag til besparelser med sikte på at driftsbudsjettet for perioden minimum går i balanse samlet sett for perioden. Gjerdrum kommune har benyttet midler fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet i Dette er en løsning som ikke kan vedvare og kommunen er nødt til å finne gode og bærekraftige rammer for den totale kommuneøkonomien. Over tid må kommunen ha et positivt netto driftsresultat. Dette betyr at kommunen må tilpasse aktiviteten og tjenestetilbudet i henhold til de inntekter kommunen har. Etter forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem, måtte Gjerdrum kommune spare inn 9,1 mill. kroner for å kunne ha et budsjett som går i balanse. Ved behandling av reduksjoner i kommunestyresak 14/43 fra , ble forslag med helårseffekt på 4 mill kroner, skjermet for innsparingen. Rådmannen foreslår disse tiltakene på nytt og har supplert med ytterligere tiltak for å nå en effekt på 9,1 mill. I tabell under vises en oversikt over de budsjettreduksjoner som er innarbeidet i budsjett 2015 og videreført i økonomiplanen. Virksomhet/tiltak Effekt i 2015 (1000 kroner) Skole 2274 Skolene samlet 2274 Kultur 1100 Generelt kutt bibliotek % stilling kulturskolen

17 20 % stilling kulturadministrasjonen 100 Kutt i tilskuddsordninger 100 Kutt i støtte til Gjerdrum kulturhus 100 Teknisk og eiendom 500 Generelt kutt 500 Funksjonshemmede 1500 Økte inntekter for ressurskrevende brukere 1500 Helse og forebyggende % skolehelsesøster % nye stillinger som boveileder psykiatri % jordmorstilling, økning fra 25 % til 40 % stilling innarbeidet 150 Barnevern: ansvar for en bruker overføres annen kommune 700 SUS % økonomirådgiver 690 Barnehagemyndighet 450 Fjerne dobbel budsjettering av styrkingstiltak barnehage 450 Sum tiltak 9344 Av tiltakene i tabellen må 9,1 mill vedtas for å nå budsjettbalanse (netto driftsreslutat = 0). Tiltakene er nærmere beskrevet under hver virksomhet. 4.3 LEDELSE OG STABS- OG STØTTETJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK Ledelses- og stab-/støttefunksjonene gir føringer til, koordinerer og følger opp virksomhetene i kommunen. Dette omfatter økonomi, personal, overordnet ledelse og SUS (samfunnsutvikling, utredning og styring). I tillegg så rapporterer følgende faglige funksjoner til den sentrale ledelsen: Kommuneoverlege, barnehageadministrasjon og PPT. Ledelses- og stab-/støttefunksjonene skal gjøre den administrative hverdagen så enkel som mulig for virksomhetene innenfor rammen av det lov og forskrifter krever, slik at virksomhetene i størst mulig grad kan konsentrere seg om sitt hovedoppdrag, dvs produsere gode tjenester for innbyggerne. Strategisk planlegging og ledelse av personal, økonomi og utvikling ligger til den sentrale staben. 15

18 Økonomi for administrasjon stab/støtte tjenester og ledelse Budsjett og økonomiplan 2014 (RB) Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Utfordringer og tiltak Utviklingsprosjekter: Det vil framover bli initiert utviklingsprosjekter som har til hensikt å vurdere blant annet arbeidsmåter, organiseringen av arbeidet og behov for endringer. Hensikten er å sikre at ressursene brukes mest mulig effektivt, at kvaliteten opprettholdes eller forbedres og kommunen utvikler seg og tar i bruk gode praksiser fra andre kommuner og ved egen nyskaping. Kvalitetsprosjektet: Prosjektet videreføres og stadig flere virksomheter tar i bruk dette systemet ved å legge inn aktuelle lover og forskrifter og egne rutinebeskrivelser. Systemet skal også brukes til avviksrapportering. Stortings- og kommunevalg: Valg innebærer noen ekstrakostnader annet hvert år utover basis utgiftene. Planarbeid: Det videre planarbeidet vil i større grad måtte gjøres ved egne ressurser og noe mindre bruk av eksterne konsulenter. Bruker-/innbyggerundersøkelser og evalueringer: Målstyringssystemet til kommunen innebærer utstrakt bruk av bruker- og innbyggerundersøkelser. Brukerundersøkelser planlegges utført hvert år, mens innbyggerundersøkelser vil bli gjennomført hvert andre år. En utfordring er at på en del tjenesteområder er svarprosenten så lav at resultatene er beheftet med stor usikkerhet. 16

19 4.4 SKOLE OG SFO ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK Skole og SFO Det er tre skoler i Gjerdrum, Gjerdrum barneskole (328 elever), Veståsen skole (286 elever) og Gjerdrum ungdomsskole (286 elever). Sju elever fra Gjerdrum går på privat skole. Etter en periode med sterk elevtallsøkning har det vært elevtallsnedgang de siste tre årene. Siste prognose viser moderat vekst i årene framover og med størst vekst i området som sogner til Gjerdrum barneskole. SFO Det er SFO-tilbud for elever ved begge barneskolene med 116 barn på Veståsen skole og 109 barn på Gjerdrum barneskole. SFO-tilbudet gjelder for barn på trinn og for barn med særskilte behov på trinn. Sektorplanen gir føringer og målsettinger for SFO. Økonomi for skole og SFO Budsjett og økonomiplan 2014 (RB) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Utfordringer og tiltak Gjerdrum har en effektiv skolestruktur med tre relativt store skoler. Budsjett for 2014 innebar en tilpasning av budsjettet til et mer realistisk nivå enn i tidligere år. Innstramming i 2015 vil være en stor utfordring for skolene og vil medføre et redusert aktivitetsnivå. Dette vil resultere i lavere lærertetthet og større grupper, og gi mindre mulighet for differensiering, praktisk undervisning og tilpasset opplæring. Kutt i aktivitetsnivået vil først og fremst ramme ikke lovpålagte tjenester. Sektorplanen for barnehage, skole og SFO: Kommunestyret vedtok sektorplan for barnehage, skole og SFO i januar

20 Planen skal være bindeleddet mellom overordnede føringer i kommuneplan og økonomiplan/budsjett. Sektorplan fokuserer på tre utviklingsområder: Ledelse Tilpasset opplæring, tidlig innsats, vurdering Læringsmiljø Sektorplanen vil være styrende for barnehagenes og skolenes prioriteringer og målsettinger. Styrking av skoleeierrollen: Gjerdrum kommune er med i KS sitt skoleeierprogram med deltagere fra politikk og administrasjon. Målet med programmet er å klargjøre og konkretisere kommunens rolle som skoleeier. Valgfag: I statsbudsjettet for 2012 ble innføring av valgfag på ungdomstrinnet vedtatt med oppstart høsten 2012 for 8. trinn. For 2014 ble ordningen utvidet til å omfatte 9. trinn og i 2015 innføres den for 10.trinn Valgfagene er: produksjon for sal og scene, produksjon av varer og tjenester, produksjon av informasjon som kan handle om skoleaviser på nett, forskning i praksis, internasjonale kontakter, fysisk aktivitet og helse, design og redesign, og teknologi i praksis. Spesialundervisning: Gjerdrum har hatt sterk økning av andel av elever med spesialundervisning fram til og med For å stanse denne utviklingen, har det blitt satt i verk forebyggende tiltak. Dette har gitt effekt og andel elever med spesialundervisning viste noe nedgang i Det må arbeides videre for å styrke tilpasset opplæring slik at behovet for spesialundervisning reduseres ytterligere. Det må også arbeides for å endre profilen på spesialundervisningen slik at innsatsen settes inn tidligere i skoleløpet. Ressursteamene på skolene har fokus på å sette inn tiltak på et tidlig stadium. PPT er godt i gang med endring av sin innsats til mer systemrettet arbeid og veiledning. Styrking av leseferdighet: Lesefresprosjektet videreføres. Gjennom dette prosjektet styrkes lærernes kompetanse for å kunne gi effektiv leseopplæring på et tidlig stadium for elever som henger etter i utvikling av leseferdigheter. Elevene organiseres i små grupper med intensiv leseopplæring. Det er innværende år tre lærere som tar videreutdanning innenfor leseopplæring. Disse lærerne vil ha viktig rolle i styrking av leseopplæringen. Det er i tillegg satt i gang et prosjekt i barnehager og skoler - «Oppdagende skriving». Prosjektet har som mål å styrke barnas språkkompetanse gjennom tidlig innsats i barnehage og på skolens begynnertrinn. Vurdering for læring: I 2012 inviterte Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommunale skoleeiere til å delta i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Gjerdrum kommune var én av åtte kommuner i Akershus som fikk innvilget søknad om deltagelse. Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2014, men satsingen følges opp videre i Gjerdrum for å sikre at satsingen gir ønsket effekt. Forskning viser at gode tilbakemeldinger til elevene har god effekt på elevenes læring. 18

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal

Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Mandal kommune Framsikt analyse Økonomisk omstilling i Mandal Vilhelm Lunde Holme rådgiver i rådmannens stab Tema Om Mandal og våre utfordringer Økonomiplanprosessen og hvordan vi har forbedret denne med

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune

1 Velferdsbeskrivelse Stavanger kommune 1 Velferdsbeskrivelse kommune 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 10 som består av SSBs kostragrupper 14 og 15. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune

Levanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer