Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021"

Transkript

1 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering Kommunens styringssystem Sammenheng mellom de ulike planer Internkontroll og HMS Likestilling Prognoser Folketallsprognose Inntektsprognoser Forslag til budsjett Politiske og administrative føringer Tiltak for å nå budsjettbalanse LEDELSE OG STABS- OG STØTTETJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK SKOLE OG SFO ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK BARNEHAGER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK KULTUR ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK HELSE, REHABILITERING OG OMSORG ØKONOMI, UTFORDRINGER OG Helse HELSE OG FORBYGGENDE ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK NAV ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK SELVKOSTTJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK ØKONOMISKE RAMMER PR VIRKSOMHET 39 5 Hovedoversikt investering og drift Investering Drift Lånegjeld Renter og avdragsbelastning i driftsbudsjettet Fond 47

3 Rådmannens kommentarer Kommuneplanen ble vedtatt våren 2012, og det var stor tverrpolitisk enighet om retningen på utviklingen framover. Kommunen har skissert retningen framover i det overordnede målekortet. Erfaringen har vist at kommuneplanens målekort bare delvis er egnet til styring av organisasjonen. Vi har derfor gjort noen enkelte forenklinger i målekortet som gjelder for styringen av virksomhetene. En større revisjon bør gjøres når kommuneplanen rulleres i Gjerdrum kommunes økonomiske status forverret seg i 2013 med et negativt netto driftsresultat. Kommunen fortsetter å tære på fondene i Selv om det ikke er en akutt situasjon i og med at kommunen har avsatt betydelige beløp til fond, så betyr dette at kommunen i disse to årene tærer på tidligere tiders positive økonomiske resultater. Rådmannen legger fram et budsjett for 2015 som gir et netto driftsresultat i balanse og innebærer derfor ikke en styrking av egenkapitalen i Dette innebærer at dersom vi får noen negative overraskelser i 2015, så må disse håndteres gjennom året for å unngå et nytt år med bruk av tidligere avsatte midler. For å kunne legge fram et saldert budsjett uten bruk av fond, så har administrasjonen foreslått flere kutt. Noen av disse kuttene er identiske med de kuttforslagene som kommunestyret i april 2014 vedtok å ikke gjennomføre. I tillegg så er det innarbeidet flere nye kutt, de fleste konkretiserte med tiltak for å realisere de. Mot slutten av budsjettarbeidet besluttet rådmannen å legge inn kutt som ikke var spesifiserte med henholdsvis 0,4 mill. kroner på kulturbudsjettet og 0,5 mill. kroner på budsjettet for eiendom og kommunalteknikk. Disse kuttene er det derfor brukt mindre tid på å komme fram med konkrete tiltak. Tallene utover i økonomiplanperioden viser et positivt netto driftsresultat. Det er viktig å ta med i betraktningen at det ikke er lagt inn økning i utgifter til flere barnehagebarn og flere elever. Det er heller ikke lagt inn økninger for hjemmetjenesten og kun for drift av 15 sykehjemsplasser på det nye sykehjemmet. Årsaken til at vi ikke har lagt inn prognoser for eventuelle utgiftsøkninger på disse områdene er at vi har et meget tynt grunnlag for å gjøre det. Inntektene er likevel økt i henhold til prognosene for befolkningsøkning. Unntaket er skatten som fra 2018 er holdt uendret. Totalt sett er derfor de positive tallene utover i økonomiplanperioden basert på optimistiske forutsetninger. Kostra-statistikken for Gjerdrum kommune viser at på de fleste tjenesteområdene ligger vi ikke lavt i enhetskostnader sammenlignet med mange andre kommuner. Vi må derfor belage oss på å produsere tjenestene med like god kvalitet, men med en lavere enhetskostnad. Rådmannen mener at hovedutfordringen på budsjettsiden er helse og omsorgssiden og barnevernet. Selv med betydelige budsjettøkninger over tid, har disse tjenesteområdene hatt et merforbruk. Vi har nå i flere runder lagt inn innsparingstiltak i budsjettet til de fleste tjenesteområdene, men dette blir spist opp av økt forbruk innenfor helse og omsorg og barnevernet. Rådmannen vil derfor ha et særlig fokus på disse tjenesteområdene i Vi har omorganisert deler av helse- og omsorgsfunksjonene våre og lagt de inn i en større virksomhet. Arbeidet med å slå sammen virksomhet for kommunalteknikk og eiendomsfunksjonen er også godt i gang. Disse omorganiseringene har ikke medført 1

4 vesentlige direkte besparelser, men målet er at de sammenslåtte virksomhetene skal kunne bruke ressursene på en mer effektiv måte. Videre forventes det at sammenslåingen vil medføre redusert tidsbruk til administrativt arbeid. Virksomhetenes budsjetter gir lite handlingsrom utover de helt nødvendige aktiviteter, og det kreves en stram budsjettdisiplin framover for å sikre at den enkelte virksomheten ikke overskrider rammene. Planarbeidet med områdeplanen for Ask sentrum nærmer seg sluttfasen. Realiseringen av planen vil pågå de neste årene. Rekkefølgen av utbyggingen vil måtte ta hensyn til mange ulike faktorer. Én av disse faktorene er finansieringen av felles infrastruktur som ikke naturlig tilhører det enkelte utbyggingsprosjektet. Økonomiplanen inkluderer ikke midler til å dekke felles infrastruktur, men noe forskuttering er inkludert i investeringsprogrammet. Administrasjonen har startet å forberede arbeidet med en masterplan for åsen. Rådmannen har lagt til grunn at dette arbeidet i større grad må gjennomføres med egne ressurser og mindre av eksterne konsulenter enn hva tilfellet var med kommuneplanen og sentrumsplanen. ØRU-kommunene har tatt viktige steg i arbeidet med å etablere en langt mer aktiv og tydelig eierstyring av interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Det er laget en eiermelding, eierstyringspolitikk og eierstrategier for det enkelte selskapet. Som en del av kommunenes eierstyring bør eierkommunene arbeide for å evaluere produktiviteten og effektiviteten på de interkommunale løsningene, sammenlikne våre samarbeidsløsninger med andre og jevnlig å vurdere eventuelle fordeler med å kjøpe tjenestene på det åpne markedet. Evalueringen av IKT-samarbeidet i ØRU har konkludert med at vi har et meget godt utgangspunkt for videre utvikling. Det er for tiden i gang et arbeid for å gjøre de nødvendige grepene for å lettere ta ut et effektiviseringspotensial. Vi vil i de neste årene gå inn i en periode med digitalisering av saksbehandlingen og av dialogen med innbyggerne. I tillegg har kommunene innført nytt HR-system, turnussystem og vil om kort tid være i gang med e- handel. Det blir derfor viktig aktivt å synliggjøre og hente ut gevinstene fra de nye systemene. Kommunestyret har for en tid tilbake vedtatt en arbeidsgiverpolitikk som understreker følgende viktige tema; behov for utvikling/nyskaping, god ledelse og behov for samhandling på tvers i alle situasjoner hvor det skaper positive resultater. Rådmannen har siden vedtaket ble fattet sett flere gode eksempler på det ovennevnte, men er av den oppfatning at vi fortsatt har en god del å gå på. Ledelsesutfordringen i kommunen består kort sagt i å bruke situasjonen med meget stramme budsjetter og det kontinuerlige fokuset på detaljert budsjettstyring til samtidig å skape utvikling/nyskaping, god ledelse og gode samhandlinger på tvers. På denne måten skal vi øke det økonomiske handlingsrommet, opprettholde og bedre kvaliteten på våre tjenester og forvalte humankapitalen på en best mulig måte. Dette er en betydelig utfordring, men rådmannen er trygg på at vi har ansatte og ledere som vil håndtere dette på en meget bra måte. Frits Eriksen rådmann 2

5 2. Overordnet del 2.1 Gjerdrum kommunes organisering Gjerdrum kommune er organisert med utgangspunkt i en to-nivåmodell. Denne modellen tilsier at det er hovedsakelig to formelle administrative beslutningsnivåer i organisasjonen, rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. Det øverste nivået består av rådmannsteamet, dvs. rådmannen, kommunalsjefer, leder for økonomi, leder for personal og organisasjon og leder for samfunnsutvikling, utredning og styring. Utad i organisasjonen skal disse personene framstå som ett beslutningsnivå. Det andre nivået består av virksomhetslederne. Det er likevel slik at enkelte virksomhetsledere har delegert myndighet og ansvar til andre i sine virksomheter, for eksempel fagledere. 1. Tjenester som løses gjennom interkommunalt samarbeid og andre: a. Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid: Legevakt Miljørettet helsevern Landbrukskontor Kommuneoverlege Arbeidsgiverkontroll Veterinærvakt Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven Barnevernvakt Overgrepsmottak Innkjøpskoordinator 3

6 Controllerfunksjon Frisklivssentralen Voksenopplæringen b. Oppgaver lagt til interkommunale selskaper: Digitale Gardermoen IKS Øvre Romerike Brann og Redning IKS Romerike avfallsforedling - ROAF IKS Romerike Krisesenter IKS Romerike Revisjon IKS Rokus IKS (kontrollutvalgssekretariat) Midtre Romerike Avløpsselskap MIRA IKS 2. Tjenester løst av andre: a. Kommunalt aksjeselskap Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening b. Private barnehager: 6 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager. ØRU De seks kommunene på Øvre Romerike, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, samarbeider på en rekke felt organisert under Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg til et sekretariat, et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk. Det er utarbeidet strategier for videre samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. 2.2 Kommunens styringssystem Kommuneplanens strategiske måldel ble vedtatt i mai Kommuneplanen er grunnlaget for kommunens målekort. Målekortet skal bidra til at alle kommunens virksomheter kan forstå, være rettet i mot og koblet opp til kommunen overordnede mål og strategier. Det felles målekortet for kommunen har vært for omfattende. Selv i et år der det er gjennomført bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser, er det vanskelig å få oppmerksomhet om målekortet som styringsverktøy. Dette skyldes del at det er for omfattende, inneholder urealistiske ambisjoner og en del måleindikatorer som er «døde». Slike måleindikatorer skyldes dels at målemetoden gjør det vanskelig å skaffe tall og dels at kommunens mulighet til å påvirke resultatet er så indirekte at det er vanskelig å styre etter. Rådmannen ser behov for å forenkle målekortet betydelig, men mener dette bør gjøres i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Det vil bety at det er nytt kommunestyre som vedtar nytt målekort. Som varslet i kommunestyresak 14/153 har rådmannen i denne omgang forenklet målekortet noe ved å stryke en del indikatorer. Fokusområdet «Miljø og klima» er tatt ut i sin helhet. Dette er ikke uttrykk for en (manglende) prioritering, men viser at det er vanskelig å finne gode målemetoder. Slik ser kommunens overordnede målekort ut: 4

7 Målekort Fokusområde: Oppvekst Suksessfaktor 1.Gode læringsarenaer 2.Trygge & gode oppvekstvilkår Trygg og god oppvekst Resultatmål(Indik ator) 1.1 Gode resultater skole 1.2 Gode ferdigheter i bhg. 1.3 Gode resultater i kulturskolen 1.4 Riktig omfang og god kv spes.undv 1.5 Styrket opplevelse av mestring i skolen 2.1 Fravær av mobbing 2.2 Trivsel og medvirkning 2.3 Trafikksikre ferdselseårer for myke trafikanter Måleindikator(målem etode) Ambisjonsnivå (resultatmål) Nasjonale prøver Blant de 4 beste i 8 4 Akershus beste beste 5.trinn Lesing 15 Engelsk 17 Regning 8 8.trinn Lesing 5 Engelsk 11 Matematikk Eksamen Blant de 4 beste i 8 4 Akershus beste beste Engelsk (skriftlig) 10 Norsk h.mål 9 (skriftlig) Matematikk Kartleggingsverktøy for språk Kartleggingsverktøy for matematikk Helhetlig vurdering Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 90 % skal ha oppnådd mål 90 % skal ha oppnådd mål Alt i alt, er jeg forøyd med kvaliteten på kulturskolen (foresatte og barn) Bedre enn landsgjennomsnitt 80 % 90 % 80 % 90 % 5,2 5,0 5,5 8,3 % 10 % 8 % Nasjonale prøver Andel på laveste 23,3 % 20 % 15 % mestringsnivå (5. klasse lesing/regning) Elevundersøkelse Score på mestring 7. og 10. trinn 4,1 4,3 4, Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 6,7 % 0,0 % 0,0 % Trivsel SFO Gjennomsnitt trivsel 4,7 4 5 brukerundersøkelse Medvirkning SFO Gjennomsnitt medvirkning brukerundersøkelse 4, Andel elever 0 % 5,8 % 0,0 % 0 % med skoleskyss pga trafikkfarlig vei 5

8 3.Gode og variert fritidsmuligheter mellom bolig og skole 2.4 Rett tiltak til rett tid i barnevernet 2.5 Behandlingstid barnevern 2.6 Robuste og selvstendige barn og unge. 3.1 Innbyggernes trivsel og tilhørighet Brukerundersøkelse 2.5 Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd Andel drop-out fra videregående Andel ungdom på NAV-tiltak Innbyggerundersøkels e Jeg har fått det bedre etter at jeg og min familie kom i kontakt med barnevernet 3, % 12,2 % 10 % 0 Andel elever fullført og bestått % Oppvekstmiljøet for barn og unge 87,4 % 90 % 94 % Fokusområde: Folkehelse & Omsorg Suksessfaktor 1. Gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Gode og forutsigbare tjenester Resultatmål(Indik ator) 1.1 Brukertilfredshet 1.2 Kvalitet på tjenestene Måleindikator(målem etode) Brukertilfredshet totalt Kvantitet på tjeneste nivå Ambisjonsnivå (resultatmål) Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende institusjon 5,1 4,5 5 Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,29 0,23 0, Helhetlig vurdering av tjenestebehov Kvalitet på tjeneste nivå. Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende institusjon Fysioterapitimer per uke per beboer i sykehjem 0,14 0,34 0,35 Andel årsverk i brukerrettede tje. Med fagutd. 73 % 67 % 100 % Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 11,1 3,7 12,0 Årsverk eksl fravær i brukerrettede tje. per mottaker 0,41 0,51 0,51 Resultat for brukeren 4,8 4,5 5 Trivsel: Pårørendes vurdering institusjon 4,

9 Brukermedvirkning 4, Mestring av eget liv 2.1 Målrettet informasjon og veiledning om kommunes tjenester (kvalitet og omfang) 2.2 Bistand fra kommunen skal bidra til at brukerne mestrer eget liv og blir i stand til å klare seg mest mulig selv. 2.3 Økt yrkesdeltakelse Tilgjengelighet 4,6 4,5 5 Gjennomsnitt brukere hjemmebasert, brukere helsestasjon og pårørende Informasjon institusjon 4,7 4, Hjemmebesøk Tilbud til alle som fyller 75 om hjemmebesøk 100 % 100 % 100 % Resultat for bruker Brukerundersøkelse gjennomsnitt fysio- og ergoterapi Andel uføre og arbeidsledige Andel uføre i % av befolkning år + andel arbeidsledige av arbeidsstyrken 4,6 4,5 5 8,8 % 9,0 % 8,0 % 3. Folkehelse 3.1 God helse i befolkningen Folkehelsebarometer Bedre enn landet: Antall grønne verdier Åpningstid helsestasjon for ungdom t.per uke Andel nyfødte med hjemmebesøk inne 2 uker etter hjemkomst 85 % 97 % 100 % Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke 98 % 100 % 100 % Fokusområde: Næringsutvikling Suksessfaktor 1. Tilgang på variert næringsareal Variert næringsliv og flere lokale arbeidsplasser Resultatmål(Indik ator) 1.1 Tilstrekkelig arealer reguler til næringsformål. Måleindikator(målem etode) Antall ledig daa næringsareal i arealplan Ambisjonsnivå (resultatmål) Alltid ledig Antall Antall Antall arealreserver i ledig ledig ledig kommuneplan/sentr daa daa daa umsplan

10 2. Etablering av ikkeplasskrevende næring. 3. Etablerer-og næringsvennlighe t 2.1.Øke egendekningen av arbeidsplasser i kommunen. 3.1 Fornøyde brukere av tjenesten Andel utpendling Brukerundersøkelse ØRU Bedre enn 4 (skala 1-6) 76,7% (2013) 76 % 70 % 4 5 Fokusområde: Økonomi Suksessfaktor 1. God økonomistyring i alle KOSTRA sektor Bærekrafitg kommuneøkonomi Resultatmål(Indik ator) 1.1 Netto driftsresultat 1.2 Utvalgte nøkkeltall produktivitet Måleindikator(målem etode) 1.1.1Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Avvik periodisert budsjett per virksomhet Prognose 1.tertial Prognose 2.tertial Ambisjonsnivå (resultatmål) Mer 95,4 % <100 <100 kostnadseffektiv enn % % KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. Mer kostnadseffektiv enn KOSTRA gr.8. 90,7 % <100 % 93,2 % <100 % 118,3 % <100 % <100 % <100 % <100 % +/- 2,5% +/-4% +/- 2,5% 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 2. Bærekraftig gjeldsgrad 3. God og effektiv organisasjon 2.1 Avsetning til kommunens disp.fond bygges opp i planperioden 2.2 Budsjettere med min 20% egenkapital på investeringer eksl. VAR Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Andel egenkapitalfinansierin g av investering 2.3 Gjeldsgrad Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 3.1 Effektive styringssystemer Intern brukerundersøkelse Minimum 25%. Opprettholde dagens nivå i planperioden. 21,2 % 25 % 26 % 20% egenkapital 18 % 20 % 20 % På samme nivå som KOSTRA kommunegr ,3 % 95,0 % 80 % 5 5,5 8

11 3.2 Gode beslutningsunderla g 3.3 Gode analyser innen nøkkelområder. 3.4 Gode støttefunksjoner for virksomhetene i kommunen. 3.5 God ledelse med høy gjennomføringsev ne. 3.6 Utvikle og utnytte medarbeidernes kompetanse. 3.7 Godt arbeidsmiljø i hele kommunen Intern brukerundersøkelse Intern brukerundersøkelse Intern brukerundersøkelse Medarbeiderundersøk else Medarbeiderundersøk else Medarbeiderundersøk else Sykefravær Legemeldt og egenmeldt 5 5,5 85 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 7,5 % 7,0 % 5,0 % 2.3 Sammenheng mellom de ulike planer Kommuneplanen for Gjerdrum kommune ble vedtatt våren Denne planen går fram til Økonomiplanen dekker sju år slik at denne planen går fram til Lovkravet i kommuneloven sier at kommunen skal lage planer som omfatter minst 4 år. Første året i økonomiplanen er neste års budsjett (2015). Gjennom året blir det rapportert til politisk nivå pr tertial med et hovedfokus på økonomi. Det danner grunnlaget for å korrigere kursen underveis hvis det er vesentlige avvik i forhold til budsjett. Ved årets slutt blir det utarbeidet årsmelding som igjen danner grunnlag for videre læring i kommunen. I tillegg rapporterer virksomhetslederne månedlig til rådmannens team med fokus på budsjett og forbruk av ressurser. Planstrategien omfatter alle langsiktige planer. Temaplaner er sektorovergripende planer knyttet til tjenestetilbud (eks. ruspolitisk plan). En sektorplan er en langsiktig plan for en sektor (eks. sektorplan barnehage, skole og SFO). Vi kan definere temaplaner og sektorplaner som kommunedelplan (eks. folkehelseplan). Forskjellen er at planarbeidet da følger prosesskrav i pan- og bygningsloven. Kommunedelplaner, temaplaner og sektorplaner omfatter langsiktige mål og valg av strategier for å nå disse målene. Planene er langsiktige og kan ha 4-20 års perspektiv. Vedtatte mål i langsiktige planer skal føre til at vi gjennomfører målrettede tiltak i tråd med de valgte strategiene. Slike tiltak kan synliggjøres i egne tiltaksplaner knyttet til den enkelte plan. I de senere år har Gjerdrum valgt å integrere tiltakene direkte i økonomiplanen. Tiltakene gjennomføres på virksomhetsnivå eller i samarbeid mellom flere virksomheter. 9

12 2.4 Internkontroll og HMS Gjerdrum kommune har en generell internkontrollhåndbok med mål for internkontroll i kommunen. Årshjulet viser HMS-aktiviteter gjennom året og det framgår bl.a. ansvars- og oppgavefordeling innenfor HMS-området. Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, samt vernerunder. Oppfølgingen av dette skjer gjennom virksomhetenes virksomhetsplaner, evt. ved oversendelse til eiendomsavdelingen for større saker. Det som eiendomsavdelingen ikke makter å gjøre innenfor årets driftsrammer, inngår som grunnlag for budsjettforslag neste år. Gjerdrum kommune, sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker, er i ferd med å implementere et kvalitetssystem. Dette systemet skal være et helhetlig og overordnet system som dokumenterer alle relevante lover og forskrifter, prosedyrer, sjekklister etc. som kommunen har på alle nivåer. Det skal også brukes til avviksrapportering og -behandling. Utrullingen i kommunene pågår. ØRU-kommunene har i fellesskap utarbeidet en regional og kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse analysene skal danne grunnlaget for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer og hvordan best håndtere hendelser dersom de inntreffer (beredskapsplaner). Oppfølging av ROS-analysene er i gang. I tillegg har ØRU-kommunene opprettet et fagnettverk for beredskap som skal koordinere det videre beredskapsarbeidet. Overordnet beredskapsplan går til kommunestyrene til behandling høsten Gjerdrum kommune er en såkalt IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) og har forpliktet seg til å jobbe med 3 delmål: - Redusere sykefraværet (til under 7,5 %) - Tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne - Øke den reelle pensjonsalder (gjennom seniortiltak) Vi har erfart store utfordringer i innføringen av det nye lønns- og personalsystemet. En viktig mangel har vært rapportering av sykefraværet for 2013 og store deler av Problemet synes nå å være i ferd med å bli løst. I 2012 hadde Gjerdrum kommune et sykefravær på 7,0 %. Gjerdrum kommune har ikke vært aktiv ift å tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne utenfor kommuneorganisasjonen. Som arbeidsgiver har vi mer enn nok med å finne tilpassede arbeidsplasser for egne ansatte. Gjennomsnittsalderen for våre ansatte ligger rundt 45 år, og har vært rimelig stabil de seinere årene. 10

13 Selv om sykefraværet har gått ned de siste årene, er det fortsatt virksomheter med for høyt fravær. Disse virksomhetene følges spesielt opp. Gjennom en egen hms-dag prøver en å skape engasjement og innsikt for hms-arbeidet. 2.5 Likestilling Gjerdrum kommune er en IA bedrift og har gjennom det forpliktet seg til å arbeide målbevisst bl.a. for at alle skal ha muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet osv. Det er klar overvekt av kvinner ansatt i Gjerdrum kommune (83 %), mens blant lederne er det bare svak overvekt av kvinner. 57 % av alle fast ansatte arbeider deltid. Av de som har deltid, er 86 % kvinner og 14 % menn. Vedtatt arbeidsgiverpolitikk tilsier at uønsket deltid skal søkes redusert til et minimum. Gjennomsnittslønnen for kvinner er kr ,- og for menn kr ,- en liten utjevning fra året før. Gjennomsnittslønnen i Gjerdrum kommune er kr ,-. Etiske retningslinjer legger likebehandling til grunn som et viktig prinsipp overfor alle. 11

14 3. Prognoser 3.1 Folketallsprognose I SSBs prognoser for utviklingstrekkene i befolkningen ligger forventinger om at: Personer over 67 dobles frem mot 2060 Forventet levealder øker Flyttemønstre omtrent som de siste 5 årene Etter hvert redusert innvandring Størst befolkningsvekst rundt Oslo SSB har laget folketallsprognoser med ulike variabler, siste prognose ble offentliggjort «Middelmodellen» (middels fruktbarhet, middels utvikling i levealder, middels innenlands flytting og middels netto innvandring) gir prognose som vist i tabellen for Gjerdrum år år år år år år år år år år eller eldre Totalt I aldersgruppene for barnehage, barneskole og ungdomsskole vil folketallet være relativt stabilt, med en liten økning. I økonomiplanperioden vil det derfor være tilstrekkelig kapasitet i barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen, hvis ikke noe uforutsett skjer. Det er i de eldre aldersgruppene hvor økningen vil være størst i følge prognosene. Det er derfor innenfor tjenesteyting til disse gruppene hvor kommunen vil ha størst utfordringer. For videre informasjon vises det den politiske behandlingen av notatet «Nøkkeltall og indikatorer 2013», KS-sak 14/

15 3.2 Inntektsprognoser GJERDRUM 0234 (år 2015-prisnivå i perioden ) 1000 kr PROGNOSE Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 4,4 2,3-1,7 1,4 0,5 0,4-0,8 4,6 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 8,2 1,60 4,78 3,37 3,25 3, Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Skatt og rammetilskudd er definert som frie inntekter for kommunen. Det kjennetegnes ved at staten ikke har øremerket bruken av disse inntektene. I og med at staten i stor grad har bestemt gjennom lover og forskrifter hva kommunene skal utføre av tjenester, er disse midlene i realiteten allerede bundet opp. Oversikten over viser inntektene i de ulike årene basert på framskrivning av folketall i Gjerdrum kommune. For 2015 er det tatt inn deflator på 3 %. Deflator er uttrykk for lønns- og prisstigning hvorav lønnsøkningen står for ca. 2/3 av deflator og prisstigning utgjør ca. 1/3. Deflatoren er en del av prognosemodellen til KS for beregning av frie inntekter. 13

16 4. Forslag til budsjett Et gjennomgående trekk for Gjerdrum kommune er høy kvalitet på tjenestene. Videre har kommunen et betydelig egenkapitalfond. Utfordringene fremover ligger i forholdet mellom inntekter og utgifter og høye ambisjoner for tjenestekvalitet. 4.1 Politiske og administrative føringer Tidligere år har økonomiplanen i tillegg til målekortet også omfattet en rekke politiske og administrative føringer. Som ledd i å forenkle styringsdokumentene, er slike føringer tatt ut av økonomiplanen. Økonomiplanen viderefører i hovedsak dagens drift. De aktive endringer som foreslås skal bidra til å nå mål ved å gjennomføre strategier i kommuneplanen (målekortet) og andre langsiktige planer (temaplaner og sektorplaner). Virksomhetenes forslag til tiltak skal derfor være forankret i disse planene. De vedtatte planer kommunen har, gir tilstrekkelig føringer for virksomhetenes utviklingsarbeid. 4.2 Tiltak for å nå budsjettbalanse Kommunestyret behandlet sak 14/103 «Rammer for økonomiplanarbeidet», i møte I saken gjør rådmannen rede for kommunens målsetting om et årlig netto driftsresultat på 3 %. Ved behandling av budsjettet for 2014, fikk rådmannen i oppdrag å legge frem forslag til besparelser med sikte på at driftsbudsjettet for perioden minimum går i balanse samlet sett for perioden. Gjerdrum kommune har benyttet midler fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet i Dette er en løsning som ikke kan vedvare og kommunen er nødt til å finne gode og bærekraftige rammer for den totale kommuneøkonomien. Over tid må kommunen ha et positivt netto driftsresultat. Dette betyr at kommunen må tilpasse aktiviteten og tjenestetilbudet i henhold til de inntekter kommunen har. Etter forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem, måtte Gjerdrum kommune spare inn 9,1 mill. kroner for å kunne ha et budsjett som går i balanse. Ved behandling av reduksjoner i kommunestyresak 14/43 fra , ble forslag med helårseffekt på 4 mill kroner, skjermet for innsparingen. Rådmannen foreslår disse tiltakene på nytt og har supplert med ytterligere tiltak for å nå en effekt på 9,1 mill. I tabell under vises en oversikt over de budsjettreduksjoner som er innarbeidet i budsjett 2015 og videreført i økonomiplanen. Virksomhet/tiltak Effekt i 2015 (1000 kroner) Skole 2274 Skolene samlet 2274 Kultur 1100 Generelt kutt bibliotek % stilling kulturskolen

17 20 % stilling kulturadministrasjonen 100 Kutt i tilskuddsordninger 100 Kutt i støtte til Gjerdrum kulturhus 100 Teknisk og eiendom 500 Generelt kutt 500 Funksjonshemmede 1500 Økte inntekter for ressurskrevende brukere 1500 Helse og forebyggende % skolehelsesøster % nye stillinger som boveileder psykiatri % jordmorstilling, økning fra 25 % til 40 % stilling innarbeidet 150 Barnevern: ansvar for en bruker overføres annen kommune 700 SUS % økonomirådgiver 690 Barnehagemyndighet 450 Fjerne dobbel budsjettering av styrkingstiltak barnehage 450 Sum tiltak 9344 Av tiltakene i tabellen må 9,1 mill vedtas for å nå budsjettbalanse (netto driftsreslutat = 0). Tiltakene er nærmere beskrevet under hver virksomhet. 4.3 LEDELSE OG STABS- OG STØTTETJENESTER ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK Ledelses- og stab-/støttefunksjonene gir føringer til, koordinerer og følger opp virksomhetene i kommunen. Dette omfatter økonomi, personal, overordnet ledelse og SUS (samfunnsutvikling, utredning og styring). I tillegg så rapporterer følgende faglige funksjoner til den sentrale ledelsen: Kommuneoverlege, barnehageadministrasjon og PPT. Ledelses- og stab-/støttefunksjonene skal gjøre den administrative hverdagen så enkel som mulig for virksomhetene innenfor rammen av det lov og forskrifter krever, slik at virksomhetene i størst mulig grad kan konsentrere seg om sitt hovedoppdrag, dvs produsere gode tjenester for innbyggerne. Strategisk planlegging og ledelse av personal, økonomi og utvikling ligger til den sentrale staben. 15

18 Økonomi for administrasjon stab/støtte tjenester og ledelse Budsjett og økonomiplan 2014 (RB) Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Utfordringer og tiltak Utviklingsprosjekter: Det vil framover bli initiert utviklingsprosjekter som har til hensikt å vurdere blant annet arbeidsmåter, organiseringen av arbeidet og behov for endringer. Hensikten er å sikre at ressursene brukes mest mulig effektivt, at kvaliteten opprettholdes eller forbedres og kommunen utvikler seg og tar i bruk gode praksiser fra andre kommuner og ved egen nyskaping. Kvalitetsprosjektet: Prosjektet videreføres og stadig flere virksomheter tar i bruk dette systemet ved å legge inn aktuelle lover og forskrifter og egne rutinebeskrivelser. Systemet skal også brukes til avviksrapportering. Stortings- og kommunevalg: Valg innebærer noen ekstrakostnader annet hvert år utover basis utgiftene. Planarbeid: Det videre planarbeidet vil i større grad måtte gjøres ved egne ressurser og noe mindre bruk av eksterne konsulenter. Bruker-/innbyggerundersøkelser og evalueringer: Målstyringssystemet til kommunen innebærer utstrakt bruk av bruker- og innbyggerundersøkelser. Brukerundersøkelser planlegges utført hvert år, mens innbyggerundersøkelser vil bli gjennomført hvert andre år. En utfordring er at på en del tjenesteområder er svarprosenten så lav at resultatene er beheftet med stor usikkerhet. 16

19 4.4 SKOLE OG SFO ØKONOMI, UTFORDRINGER OG TILTAK Skole og SFO Det er tre skoler i Gjerdrum, Gjerdrum barneskole (328 elever), Veståsen skole (286 elever) og Gjerdrum ungdomsskole (286 elever). Sju elever fra Gjerdrum går på privat skole. Etter en periode med sterk elevtallsøkning har det vært elevtallsnedgang de siste tre årene. Siste prognose viser moderat vekst i årene framover og med størst vekst i området som sogner til Gjerdrum barneskole. SFO Det er SFO-tilbud for elever ved begge barneskolene med 116 barn på Veståsen skole og 109 barn på Gjerdrum barneskole. SFO-tilbudet gjelder for barn på trinn og for barn med særskilte behov på trinn. Sektorplanen gir føringer og målsettinger for SFO. Økonomi for skole og SFO Budsjett og økonomiplan 2014 (RB) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Sum Driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Utfordringer og tiltak Gjerdrum har en effektiv skolestruktur med tre relativt store skoler. Budsjett for 2014 innebar en tilpasning av budsjettet til et mer realistisk nivå enn i tidligere år. Innstramming i 2015 vil være en stor utfordring for skolene og vil medføre et redusert aktivitetsnivå. Dette vil resultere i lavere lærertetthet og større grupper, og gi mindre mulighet for differensiering, praktisk undervisning og tilpasset opplæring. Kutt i aktivitetsnivået vil først og fremst ramme ikke lovpålagte tjenester. Sektorplanen for barnehage, skole og SFO: Kommunestyret vedtok sektorplan for barnehage, skole og SFO i januar

20 Planen skal være bindeleddet mellom overordnede føringer i kommuneplan og økonomiplan/budsjett. Sektorplan fokuserer på tre utviklingsområder: Ledelse Tilpasset opplæring, tidlig innsats, vurdering Læringsmiljø Sektorplanen vil være styrende for barnehagenes og skolenes prioriteringer og målsettinger. Styrking av skoleeierrollen: Gjerdrum kommune er med i KS sitt skoleeierprogram med deltagere fra politikk og administrasjon. Målet med programmet er å klargjøre og konkretisere kommunens rolle som skoleeier. Valgfag: I statsbudsjettet for 2012 ble innføring av valgfag på ungdomstrinnet vedtatt med oppstart høsten 2012 for 8. trinn. For 2014 ble ordningen utvidet til å omfatte 9. trinn og i 2015 innføres den for 10.trinn Valgfagene er: produksjon for sal og scene, produksjon av varer og tjenester, produksjon av informasjon som kan handle om skoleaviser på nett, forskning i praksis, internasjonale kontakter, fysisk aktivitet og helse, design og redesign, og teknologi i praksis. Spesialundervisning: Gjerdrum har hatt sterk økning av andel av elever med spesialundervisning fram til og med For å stanse denne utviklingen, har det blitt satt i verk forebyggende tiltak. Dette har gitt effekt og andel elever med spesialundervisning viste noe nedgang i Det må arbeides videre for å styrke tilpasset opplæring slik at behovet for spesialundervisning reduseres ytterligere. Det må også arbeides for å endre profilen på spesialundervisningen slik at innsatsen settes inn tidligere i skoleløpet. Ressursteamene på skolene har fokus på å sette inn tiltak på et tidlig stadium. PPT er godt i gang med endring av sin innsats til mer systemrettet arbeid og veiledning. Styrking av leseferdighet: Lesefresprosjektet videreføres. Gjennom dette prosjektet styrkes lærernes kompetanse for å kunne gi effektiv leseopplæring på et tidlig stadium for elever som henger etter i utvikling av leseferdigheter. Elevene organiseres i små grupper med intensiv leseopplæring. Det er innværende år tre lærere som tar videreutdanning innenfor leseopplæring. Disse lærerne vil ha viktig rolle i styrking av leseopplæringen. Det er i tillegg satt i gang et prosjekt i barnehager og skoler - «Oppdagende skriving». Prosjektet har som mål å styrke barnas språkkompetanse gjennom tidlig innsats i barnehage og på skolens begynnertrinn. Vurdering for læring: I 2012 inviterte Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommunale skoleeiere til å delta i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Gjerdrum kommune var én av åtte kommuner i Akershus som fikk innvilget søknad om deltagelse. Målsettingen med prosjektet er å videreutvikle lærernes vurderingspraksis. Prosjektet ble avsluttet sommeren 2014, men satsingen følges opp videre i Gjerdrum for å sikre at satsingen gir ønsket effekt. Forskning viser at gode tilbakemeldinger til elevene har god effekt på elevenes læring. 18

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 Respekt, ansvar, utvikling, service Aurskog-Høland kommune Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold 1. Innledning... 3 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem... 4 Kommunal planstrategi...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 med kommentarer Kommunestyrets vedtak 04.12.2014 i sak PS 105/2014 1 Innhold 1. INNLEDNING:... 4 1.1 Overordnet målsetting... 4 1.2 Organisasjon:... 4 1.2.2 Politisk

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer