Fylkesmannen i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Oppland"

Transkript

1 1 Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller) i Søndre Land kommune Virksomhetens adresse: 2860 Hov Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Walter Draget, NAV-leder Saksnr. 2011/2580 Sammendrag Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Tilsynet var konsentrert om lovkrav knyttet til tre hovedområder 1. Håndtering av henvendelser fra brukere 2. Kartlegging og innhenting av opplysninger 3. Vurderinger og beslutninger Det ble under tilsynet avdekket to avvik: Avvik 1: Søndre Land kommune sikrer ikke at bestemmelsene om taushetsplikt alltid overholdes ved henvendelser om og ved behandling av søknad om økonomisk stønad. Avvik 2: Søndre Land kommune sikrer ikke at behandling av alle søknader om økonomisk stønad skjer i henhold til lov- og forskriftskrav. Begrunnelsene for avvikene framgår av rapportens kapittel 5. Dato: Tone Huuse Svesengen revisjonsleder Randi Marthe Graedler, Tony Heyerdahl revisorer

2 2 Innhold Sammendrag Innledning Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Gjennomføring Hva tilsynet omfattet Funn Kommentarer til styringssystemet Regelverk Dokumentunderlag Deltakere ved tilsynet... 7

3 3 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Søndre Land kommune i perioden Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 9. Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet. Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring 2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold Kommunen omfatter områdene på øst- og vestsiden av den nordre del av Randsfjorden, som ligger på 134 m.o.h. Herfra stiger landet bratt til skogkledte åser på begge sider av sjøen, slik at mesteparten av kommunen ligger mellom 300 og 600 m.o.h. Det høyeste punktet er Vesle Skjellingshovde (860 m.o.h.). Ved breddene av Randsfjorden finnes en del dyrket mark, mens resten av kommunen for det meste består av skog og myr. Av kommunens areal på 728 km² er omtrent 9 % ferskvann, 8 % myr, 76 % skog og 4 % jordbruksareal. Pr oktober 2011 hadde kommunen innbyggere (Kilde SSB). Kommunen har en sysselsettingsprosent på 63 %, som er en del lavere enn landsgjennomsnittet (69 %). Arbeidsledighetsprosenten er lav, 2.1 %. En stor del av befolkningen (8.7 %) arbeider i primærnæringene, mot 15.3 % i sekundærnæringene og 76.0 % i tertiærnæringene. En stor andel, omtrent halvparten (49.8 %), arbeider i offentlig sektor. Mange av innbyggerne pendler ellers til arbeidsplasser utenfor kommunen, på Gjøvik eller Raufoss Søndre Land kommune har en organisasjonsmodell med flat struktur. Samtlige ni tjenesteområder er direkte underlagt rådmannen. Rådmannsgruppa består av rådmannen og to kommunalsjefer.

4 4 Tjenesteområdene har ansvar for personalforvaltning, økonomi og tjenesteproduksjon i sine områder og rapporterer direkte til rådmannen. Antall sosialhjelpsmottakere i Søndre Land kommune økte fra 2009 (104 stk) til 2010 (127stk) med 23 personer. Gjennomsnittlig stønadslengde var i 2010 på 4,5 måneder (landsgjennomsnittet var på 3,9 måneder) (Kilde Kostra). 3. Gjennomføring Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter: Revisjonsvarsel ble utsendt Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Formøte ble avholdt Åpningsmøte ble avholdt Intervjuer 12 personer ble intervjuet. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag. Det ble gjennomført befaring i NAV-kontorets lokaler med fokus på mulighetene for ha samtale i publikumsmottak uten å røpe mulig klientforhold for andre i lokalet. Sluttmøte ble avholdt Hva tilsynet omfattet Det ble ført tilsyn med området økonomisk stønad etter 18 og 19 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller. Tilsynet var avgrenset til temaet forsvarlig behandling med vekt på individuelle vurderinger og ivaretakelse av taushetsplikten. Tilsynet var konsentrert om lovkrav knyttet til tre hovedområder 1. Håndtering av henvendelser fra brukere 2. Kartlegging og innhenting av opplysninger 3. Vurderinger og beslutninger Tilsynet omfatter også kommunens internkontrollplikt. Plikt til å føre internkontroll medfører at kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre at den virksomheten de driver er i samsvar med kravene i loven. Det er derfor virksomheten selv som har primæransvaret for å ha kontrollordninger som kan avdekke forhold som ikke er i samsvar med regelverket og følge opp med nødvendige endringer.

5 5 5. Funn Avvik 1 Søndre Land kommune sikrer ikke at bestemmelsene om taushetsplikt alltid overholdes ved henvendelser om og ved behandling av søknad om økonomisk stønad. Avvik fra følgende regelverk: Lov om sosiale tjenester i Nav 44, jf. Forvaltningslova 13-13e). Internkontrollforskriften 4 c), f) og g). Observasjoner: Det er ikke tilstrekkelig redegjort for hvilke rutiner som eksisterer for at taushetsplikten skal ivaretas i mottaket. De fysiske rammebetingelser er lagt til rette for at bestemmelsene om taushetsplikt kan etterleves. Men i praksis gjennomføres det likevel konfidensielle klientsamtaler i mottaket uten at det sikres at samtaler ikke blir overhørt. Det er foretatt en risikovurdering i virksomheten, men det framkommer at alle tiltak knyttet til denne er ikke iverksatt. Det eksisterer ikke et system for å melde fra om hendelser der bestemmelsene om taushetsplikt blir brutt (avvikshåndteringssystem). Det er ikke prosedyre for dokumentasjon av innhenting av samtykke ved utbetaling direkte til kreditorer, og det utbetales stønad direkte til kreditor uten at samtykke rutinemessig er dokumentert. Avvik 2 Søndre Land kommune sikrer ikke at behandling av alle søknader om økonomisk stønad skjer i henhold til lov- og forskriftskrav. Avvik fra følgende regelverk: Lov om sosiale tjenester i Nav 44, jf. Forvaltningslova 13-13e). Internkontrollforskriften 4 c), f) og g). Observasjoner: Det er ikke utarbeidet en plan for ivaretakelse og utvikling av kompetanse innen de kommunale tjenester ved kontoret. Den interne opplæringsmodellen som er anvendt kan føre til lovstridig praksis. Det er ikke utarbeidet felles prosedyrer for hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn ved vurdering av økonomisk stønad og ulik praksis utøves. Det innhentes kontoutskrift rutinemessig i større grad enn det som fremgår som forsvarlig praksis av rundskriv U-4/2003. I den individuelle vurderingen med hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 19, anvendes standardmaler som begrunnelse for vedtaket som ikke alltid er innholdsmessig relevante i den enkelte sak. Det gjøres ikke individuelle vurderinger ved avslag på søknad om økonomisk stønad i alle saker. Vurderinger som ligger til grunn for vedtaket om økonomisk stønad fremgår ikke i alle saker. Det er ikke et etablert og brukt avvikshåndteringssystem i virksomheten. Det er foretatt risikovurderinger for å identifisere hvilke feil som kan oppstå og som kan få alvorlige konsekvenser for brukerne, men det er ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak som kunne ha avdekket og korrigert feilene enda, men det foreligger planer.

6 6 6. Kommentar til styringssystemet. Ved systemrevisjoner fokuseres det på brudd på sentrale lov- og forskriftsbestemmelser som gjelder for virksomheten. I tillegg om risiko for svikt er uakseptabel stor og uten tilstrekkelige systemer for å fange opp og korrigere slik risiko. Tilsynet skal også vurdere om lovgivingens krav etterleves gjennom vurderinger av om det er styringsmessige grep, og ikke tilfeldigheter eller individuelt fastsatte standarder som sikrer tjenesten. Det er forventninger til at styringssystemet dekker de krav som framgår i forskrift om internkontroll som gjelder den kommunale delen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Fylkesmannen legger til grunn at selv små Nav-kontor er komplekse enheter med flere styrings- og rapporteringslinjer som forvalter omfattende velferdsrettslige lovverk og betjener grupper av befolkningen som i varierende grad evner å ivareta sine egne interesser. Det legges derfor til grunn at styring og kontroll skal være godt dokumentert i virksomheten. Av dokumentunderlaget for tilsynet framgår at det er omfattende dokumentasjon av flere ledd i styringssystemet i de sosiale tjenester i Nav i Søndre Land. Bl. a. er det foretatt risikovurdering høsten Tilsynet merket seg også at det er et stort ledelsesfokus på styring og kvalitet i kommunen. Tilsynet vil derfor legge vekt på at det i styringssystemet bør satses mer ikke bare å oppdage den risiko som foreligger på visse områder, men også på kontroll- og korrigeringsnivå. De to avvik som er påpekt i kap. 5, ville således vært oppdaget og korrigert innen eget avvikshåndteringssystem/styringssystem. 7. Regelverk Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov om behandlingsmåten i forvaltnings saker Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Rundskriv I-34/2001 Sosialtjenesteloven kapittel 5 Rundskriv A-68 av Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphold 8. Dokumentunderlag Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen: Samarbeidsavtale mellom Søndre land kommune og NAV Oppland Stillingsbeskrivelser Vedtaksmaler for ulike saksforhold og stadier i sakene Foreløpig melding i forvaltningssak Oversikt over standardtekster som brukes i vedtak NAV rapportering i forhold til mål, hovedutfordringer og tiltak kommunale tjenester Måloppnåelse NAV, sosialtjenesten (kap 16) Forslag til mandat NAV brukerutvalg for Land Søndre Land kommune Rådmannen avtale om delegering av myndighet og fullmakt til ulike stillinger i NAV Søndre Land Stillingsoversikt for ansatte i NAV Søndre Land som arbeider med saker etter lov om sosiale tjenester i NAV Notat med oversikt over organisering og annen styringsdokumentasjon Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

7 7 19 personmapper Prosjektbeskrivelse for innføring av kvalitetssikringssystem i Søndre Land kommune risikovurdering sosiale tjenester udatert 2011 risikovurdering sosiale tjenester kartlegging av ressurser og prosesser udatert 2011 Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen: Varsel om tilsyn datert Notat fra kommunen dokumentasjon før tilsynsbesøket Deltakere ved tilsynet I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet. Navn Funksjon / stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Ågot B. Andersen Veileder publikumsmottak X X X Karin V. Sagstuen Saksbeh. Merkantilt X X X Heidi Brattrud Dragset Veileder oppfølging X X X Silje Ludvigsen Ann K. L. Viflat SLT koordinator/veileder oppfølging Veileder publikumsmottak, merkantil X X X X X X Enisa Ibrahim Saksbehandler X X X Hans B. Engelien Gjelds-/økonomirådgiver X X X Jan Ryan Veileder oppfølging X X X Odd Syversen Kommunalsjef X X Nils Hesthagen Rådman X X X Walter Draget NAV-leder X X X Eivind Walbye Veileder oppfølging X X X Fra tilsynsmyndighetene deltok: Tone Huuse Svesengen, revisjonsleder Randi Marthe Graedler, revisor Tony Heyerdahl, revisor

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region øst Virksomhetens adresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Tidsrom for tilsynet: 25.03.2014 04.09.2014 Kontaktperson

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Rapport fra tilsyn med Kristiansand legevakt Virksomhetens adresse: Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand S Tidsrom for tilsynet: 17.12.2014 29.05.2015 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år

Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Internserien 5/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Hvor blir det av barna? Oppsummering av en gjennomgang av 87 klagesaker på økonomisk stønad hvor klager har forsørgeransvar for barn under 18 år Målgruppe:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF

Tilsynsrapport. blodbanken i Hammerfest. Helse Finnmark HF I HELSETILSMIIET tilsyn med sosial og helse Tilsynsrapport blodbanken i Hammerfest Helse Finnmark HF Tilsynsvarsel sendt: 18. januar 2008 Kontaktperson ved blodbanken: Overbioingeniør Inger Roulund Sammendrag

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer