Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?"

Transkript

1 Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1

2 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling... 6 Delkonklusjon:... 6 Ulshav sin økonomi... 6 Kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling... 7 Kostnadar... 7 Inntening... 7 Delkonklusjon:... 9 Konkurranse-/ samarbeidstilhøve... 9 Samandrag/ konklusjon

3 Bakgrunn I forbindelse med utvikling av bedrifta Ulshav AS og endringar av marknaden som bedrifta operer i/ ynskjer å operere i, har det blitt utarbeida ein strategiplan for bedrifta sine komande år. For å imøtekome denne strategiplanen og marknaden på ein best mogleg måte, har ein det siste året jobba med å legge planar for å kunne tilby eit nytt konsept innanfor Ulshav og soleis også kunne ha ei komplementær rolle oppimot eksisterande tilbod. Konseptutviklinga inneber i dag ei utviding og ombygging av hovudbygget i Smårisevadet 15 i Saunesmarka, samt etablering av ei ekstern avdeling i sentrum av Ulsteinvik. For å kunne realisere planane med å legge til rette for eit nytt og betre tilbod ved Ulshav, ynskjer styret at eigaren (Ulstein kommune) skal stille med ein lånegaranti og utvida aksjekapital. Lånegarantien vil omfatte eit lån på rundt 15 millionar, mens ein utvida aksjekapital er det ikkje framsett noko beløp på. Formål med rapporten Rapporten har til hensikt å gi en oversikt over bakgrunnen for konseptutviklinga, konkrete planar for hovudbygget, konkrete planar for ei sentrumsavdeling, generelt om Ulshav sin økonomi, kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling, konkurranse/ samareidstilhøve, samt gje nokon innspel på kva alternativet til utvikling kan vere. Til slutt vil ein på grunnlag av det som har kome fram, prøve å gi eit samandrag og ein konklusjon sett i frå styret si side. Ein vil sjølvsagt her stå i fare for å kunne ha oversett eller feilvurdert moment, og ein må be eventuelle lesarar av rapporten ta omsyn til dette i sine vurderingar. Grunnlag og bakgrunn for utvikling Ulshav AS har tidlegare vore tiltaksarrangør for 15 plassar på VTA, 5 plassar på APS og to tilretteleggarar i AB (20+ på oppfølging). Gjennom dei siste åra har NAV som kunde sett meir og meir fokus på arbeidslinja og skiljet mellom det ansvaret dei har og det kommunale aktivitetsansvaret. Det har også vorte eit auka fokus på dei tenestene som NAV kjøper av tiltaksarrangørane og kva dei får igjen for tenestene. Dette har resultert i at alle leverandørar av tiltakstenester må sertifiserast/ kvalitetssikrast gjennom kvalitetssikringssystemet Equass, ein felles europeisk standard for leveringa av velferdstenester. Ulshav vart gjennom to dagars revisjon i juni 2011, Equass-sertifisert som den første arbeidsmarknadsbedrifta på Søre-Sunnmøre. 3

4 Krav til kvalitetssikring og til levering av tenestene starta på eit tidlegare tidspunkt, og årsskiftet 2007/2008 fekk Ulshav (då Ulstein Produksjon) melding om at NAV M&R kutta fem VTA plassar ved bedrifta. NAV M&R grunngav dette med at plassane uansett ikkje var i bruk og at det soleis ikkje var behov for dei i området. Våren 2010 fekk Ulshav (då Ulstein Produksjon) vidare melding om at NAV M&R kutta dei fem APS plassane som var i bedrifta, noko som og vart grunngjeve med at plassane ikkje var i bruk eller ikkje hadde tilgang på relevant praksis/ lokalitetar. På dette tidspunktet var det og svært lite folk som var søkt inn på / ynska seg inn på oppfølging i AB (Arbeid med Bistand) i bedrifta. Frå hausten 2010 signaliserte NAV M&R sterkt at Ulshav (då Ulstein Produksjon) måtte endre seg og sette fokus på korleis ein ville levere tenestene/ levere kvalitet for at NAV i det heile skulle ynskje å handle tenester med bedrifta. Samtidig gav NAV M&R sterke signaler om at ei positiv utvikling igjen kunne føre til at dei ynskja å kjøpe fleire tenester av Ulshav, og innanfor nye områder. Ein føresetnad var at bedrifta lukkast med formidlingsarbeidet. Ut frå dette var det klart at NAV som kunde ville ha endring og fokus på kvalitet for å fortsette som kunde i Ulshav. I tillegg såg ein tydleg at innsøking til bedrifta er frivillig av dei som skal vere her anten det er på oppfølging i andre bedrifter eller som intern arbeidspraksis ved Ulshav, og ein må framstå som ein attraktiv stad for at menneske skal ynskje å verte knytt til bedrifta. Dette gjer at det peikar seg ut fire områder som heng saman og som må vere på plass for at bedrifta skal kunne fungere på ein god måte oppimot både økonomisk og sosial gevinst: Tiltaksplassar Innsøking/ omdøme Formidling/ utadretta samarbeid Produksjon/ tenester (relevant praksis) 4

5 Utbygging/ ombygging For hovudbygget i Smårisevadet 15 er det forholdsvis store omleggingar som må til for å kunne ha eit tenleg bygg med ein fleksibel meny å nytte i attføringsarbeidet. Dette botnar hovudsakleg i at bygningsmassen pr i dag er disponert med ei støyande/ støvande treavdeling i midten som set grenser for utnytting/ omdisponering av lokala. Dette gjer at ein er avhengig av å flytte treavdelinga for å kunne omdisponere og utnytte bygningsmassen på ein meir tenleg måte. Alternativet ville vere å legge ned treavdelinga, noko som ville føre til at ein mista tilgang på praksisplassar innanfor det området. Får ein derimot flytta treavdelinga til bakkant av bygningsmassen vil ein kunne nytte dagens treavdeling til andre formål, og ein ville få ein bygningsmasse som ikkje gjennomgåande er prega av treindustri. Pr i dag er det ca 22 stk som har arbeidspraksis i Ulshav og ein opplever at dagens pauserom vert for lite på dei dagane det er mest oppmøte. I tillegg er dagens pauserom uegna for å sette eit større og betre fokus på kosthald, noko som er ynskjeleg og nødvendig oppimot fleire av dei som får oppfølging i bedrifta. Ulshav har pr i dag ingen reine møterom/ undervisningsrom noko som er både ynskjeleg og nødvendig i forhold til å kunne drive eit godt attføringsarbeid, og for å kunne legge best mogleg til rette for å møte individuelle behov. Slike lokalitetar er også nødvendige for å kunne auke intern kompetanse og samarbeid/ kompetanseutveksling med andre bedrifter. Det vil også gje moglegheit for å kunne tilby tenester innanfor andre områder som NAV etterspør leveransar på, som til dømes innanfor kursområdet. Pr i dag har Ulshav for lite kontor til å møte behovet som me har, og det er soleis nødvendig å få auka talet på kontorplassar både for å møte dagens behov, og ikkje minst for å kunne tenke langsiktig i forhold til kva rolle bedrifta kan og bør spele. Styret meinar at ein i dag ser ein tendens til å bli møtt av meir komplekse og samansette utfordringar i framtida, der ein må kunne vere både attraktiv og ha ein allsidig meny å spele på for å møte dei krav og behov som vil kome både frå brukarar og kundar. I tillegg ynskjer Ulshav å rette meir fokus mot unge folk, mot å kunne kome tidleg inn i aktuelle situasjonar og mot førebyggande arbeid. For å lykkast med dette må ein ha fokus på kva som vil vere nødvendig å kunne tilby/gjer oss attraktiv, kva som vil gje synergieffektar, samt kva som vil vere eit supplement/ komplementært i forhold til det som finnes frå før. Delkonklusjon: Som ein konsekvens av blant anna momenta nemnt ovanfor har ein kome til at ein ynskjer å kunne tilby eit konsept som tek høgde for å vere både arbeids- og helseretta, samtidig som det kan gi synergieffekt i forhold til andre kundar enn NAV, og i tillegg er disponert for lettare kursing og ernæringsfokus. For å tiltrekke seg menneske er det 5

6 viktig at Ulshav står fram som ein attraktiv plass både i form av tilbod/ innhald og fasade, ein person som i utgangspunktet treng motivering for framgang vil truleg lettare kunne oppnå dette dersom han føler si sosiale rolle verdsett til dømes ved at oppfølginga kjem frå ein attraktiv aktør. Ut frå bygningsmassens utforming/ utnytting i dag vil det vere vanskeleg, men ikkje umogleg, å sjå for seg ei delvis utviding/ ombygging. Ein må i tilfelle vurdere nøye kva som vil vere mest tenleg ut frå kost/ nytte. Sentrumsavdeling For å få eit tilbod som kan gi eit godt attføringsfagleg tilbod, vere kjent og attraktivt, og for å kunne nytte eksisterande avdelingar i Smårisevadet på ein best mogleg måte, ynskjer ein også å etablere ei avdeling i sentrum av Ulsteinvik som vil vere utadretta og kunne tilby arbeidspraksis på eit ordinært nivå. Ei sentrumsavdeling har ein tenkt skulle drive innanfor mat/ kaffi. Avdelinga vil gje praksisplassar innanfor eit område det ikkje eksisterar plassar på i dag, men som NAV-lokalt uttrykker det er behov for, og ei slik avdeling vil gjere det mogleg å utnytte potensialet på fruktavdelinga enda betre. På grunnlag av planane om etablering av ei sentrumsavdeling, har NAV-Ulstein støtta Ulshav i søknaden om å få vere tiltaksarrangør for ytterlegare fem APS-plassar. I forhold til ei sentrumsavdeling er denne planlagd etablert i samarbeid med Ulstein kommune sitt behov for venterom, og ein vil også her kunne ha synergieffektar både i form av eit trivelegare og meir attraktivt sentrumsområde som ein følgje av Ulshav si avdeling, samt i form av tilgang på kundemasse som ein følgje av å vere lokalisert til trafikknutepunkt. Delkonklusjon: Sentrumsavdelinga vil gje tilgang på nødvendige og ønska praksisplassar i tenesteområdet, innanfor eit nytt arbeidsfelt som truleg når nye grupper. For Ulshav sin del er dette viktig både med tanke på å få vere arrangør for fleire tiltaksplassar, for å vere meir synleg og integrert i samfunnet og for å kunne utnytte potensialet i eksisterande fruktavdeling best mogleg. Ulshav sin økonomi Ulshav har tilbake i tid hatt fleire år der overskotet har vore godt og der det har vore mogleg å auke eigenkapitalen. Overskotet har vore basert på både produksjon og kjøp av tenester frå NAV. Kanskje kan ein sei at fokuset på produksjon har vore for stort, og at individfokuset har gått på kostnad av dette, noko som har resultert i at NAV byrja å trekke ut plassar frå bedrifta. Frå og med 2008 har bedrifta gått med underskot og truleg ville den gjort det tidlegare om NAV hadde trekt vekk plassar på eit tidlegare tidspunkt. 6

7 Ein må ha klart for seg at Ulshav sin økonomi er avhengig av både det å vere tiltaksarrangør og det å drive eigen produksjon, sameleis som desse to tinga også er avhengig av kvarandre for i det heile å eksistere. Det er likevel ikkje likegyldig kva som er hovudfokuset til Ulshav; utvikling og formidling av menneske j.f visjonen, noko som vil sei at den sosiale gevinsten skal gå framfor den økonomiske. På den annen side vil truleg det å lykkast med den sosiale gevinsten resultere i at NAV som kunde lettare vil sjå mot Ulshav ved kjøp av tenester. NAV ynskjer ikkje å førehandstildele plassar for å få ei utvikling, men viser til at dei vil kjøpe sine tenester der dei oppfattar at dei får levert ei best mogleg vare. Skal eg handle meg ein tv, går eg i butikken der eg får følelsen av å ha gjort eit godt kjøp når eg går ut igjen (NAVdirektøren M&R). Etter å ha hatt til dels store underskot i Ulshav f.o.m 2008 vart underskotet i 2011 på ca ,- kroner. For 2012 er det budsjettert med eit lite overskot, men ein er avhengig av både å lykkast i attføringsarbeidet og i produksjonen, samt å tiltrekke seg kundar og menneske for å kunne lykkast økonomisk. I eit kortsiktig perspektiv kan ein sjølvsagt skjere ned på bemanninga for å gjere det betre økonomisk, men i eit langsiktig perspektiv kan dette vere risikabelt, tatt i betraktning at mindre bemanning i utgangspunktet vil gi dårlegare oppfølging. Dette treng ikkje vere nokon absolutt regel, og ein kan vurdere om ei anna organisering vil kunne gje fullgod oppfølging med mindre bemanning. Både bedrifta si fruktavdeling, treavdeling og attføringsbiten har hatt positiv økonomisk utvikling siste året/ i Kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling Kostnadar Foreløpige kostnadsberekningar for ombygging/ utviding av Smårisevadet 15 er sett til ca 15 millionar inkl. mva, noko som med dagens rente og lånegaranti vil svare til kroner ca ,- i ekstra årlege utgifter for betening av lånet. For utviklinga av ei sentrumsavdeling er maskiner og utstyr i forhold til eit bakeri kostnadsberekna til om lag ein million, i tillegg vil det kome utgifter til ombygging og månadleg leige. I tillegg til desse utgiftene vil det sjølvsagt tilkome utgifter til drift og vedlikehald, samt ekstra lønsutgifter. Lønsutgifter må ein rekne med ikkje vil tilkome med mindre det er faktorar som fører til auka inntening, som f.eks at NAV vel å kjøpe fleire tiltaksplassar. Inntening Etter ei ferdig utbygging av Ulshav og etablering av ekstern avdeling, vil ein kunne sjå for seg fleire nye områder for inntening. For det første ynskjer ein å foreta heile omlegginga for å vere meir aktuell innanfor marknaden som NAV handlar sine 7

8 tenester innanfor, med den følgje at ein kan vere arrangør for fleire tiltaksplassar og kanskje kunne svare på nokon av NAV sine anbod. Ulshav vil vidare kunne vere ein ressurs oppimot Fylke og lærekandidatordninga, både når det gjeld innanfor eigne arbeidsarenaer og som ein oppfølgingsinstans ut i ordinære bedrifter. I kva grad dette vil kunne gje økonomisk gevinst, vil avhenge av kva ordning ein kjem ut med saman med Fylke. Det vil truleg vere av vesentleg førebyggande karakter at ungdomar under utdanning kan fullføre eit utdanningsløp innanfor ein alternativ utdanningsvei, kontra det å avslutte ei utdanning på grunn av manglande alternativ. Ein har som mål å auke omsetninga i både dagens fruktavdeling og treavdeling, noko ein vil oppnå gjennom utvikling av avdelingane innanfor produktsida, skape fleire arenaer for produkta, samt gjennom og verte meir kjent generelt som bedrift. Ein har tidlegare lagt fram både for skule og politikarar eit tilbod om å levere skulefrukta til Ulsteinvik ungdomsskule, noko som også vil vere ein vinn vinn situasjon for kommunen. Overskotet går inn i drift av attføringsarbeidet samtidig som arbeidet gjev moglegheit til å gi god arbeidspraksis. Utviklinga av Ulshav, både i Smårisevadet og sentrumsavdelinga, gir begge stader nye arenaer som også vil gi inntening/ gjere det mogleg for inntening innanfor nye områder. Sentrumsavdelinga vil sjølvsagt ha som mål og tene pengar innanfor sitt område og pr i dag har ein ingen lokale konkurrentar innanfor sjangeren bakeri/kaffi, men det er fleire som uttrykker ønske om å kunne handle frå ein slik stad. Avdelinga vil også satse på å kunne møte «frukostmarknaden», ein marknad som pr i dag berre vert møtt av Shell. I Smårisevadet ser ein for seg at tilgangen på kurs-/møtelokaler vil kunne nyttast til interne kurs der ein også kan selje enkeltplassar til NAV og andre, vidare vil kombinasjonen møterom, frukt, bakeri gjere det mogleg og leige ut lokalar til både frukost- og lunsjmøter samtidig som ein vil kombinere slik utleige med arbeidstrening. Trenings-/ klatrevegglokala i Smårisevadet er sjølvsagt tenkt nytta inn i attføringsarbeidet og tilbodet oppimot NAV, men vil også gjere det mogleg for Ulstein kommune, eventuelt i samarbeid med andre kommune, å kjøpe tenesta «Frisklivssentral 1» frå Ulshav. Å kombinere ein slik teneste med det attføringsmessige arbeidet som skal drivast ved bedrifta, vil vere ein god kombinasjon der ein truleg i fleire tilfelle vil kunne nå same personen på to ulike arenaer. I tillegg vil ein ved ein slik kombinasjon kunne oppnå synergieffekt for begge tilboda, der menneske innanfor attføringsarbeidet vil vere ein ressurs for frisklivssentralen, mens frisklivssentralen vil kunne vere ein ressurs i attføringsarbeidet. I tillegg til dette vil ein sjølvsagt sjå for seg å kunne selje noko treningstimar til private eller 1 Frisklivssentralen er ett kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudet har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. På frisklivssentralene får deltakerne et vennlig dytt på veien til å endre levevaner. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og skal tilby individuell veiledning og motivasjonssamtale og gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Nå har omtrent 130 av landets kommuner etablert frisklivssentral. (www.helsedirektoratet.no) 8

9 nabobedrifter, men ikkje i eit omfang som gjer at ein vil konkurrere med det eksisterande treningstilbodet. Ulshav sitt treningstilbod vil i all hovudsak vere eit tilbod som skal nå grupper som ikkje trenar pr i dag, men som kanskje kan fortsette innanfor dagens tilbod etter ei stund på oppfølging ved Ulshav. Ein vil truleg verte ein ressurs for tilfanget av treningsvillege til dagens eksisterande tilbod, snarare enn og verte ein konkurrent til det. I den grad bedrifta vil ha ledig kontorkapasitet kan ein også sjå for seg at det vil vere aktørar som kan tenke seg og leige lokalar med tilgang på treningsareala, og klatreveggen vil gje ulike moglegheiter innanfor områder som ikkje eksisterer pr i dag. Delkonklusjon: Sjølv om ein er klar over at utviklinga vil gje store kostnadar, ser ein også at utviklinga vil gje mange fleire moglegheiter og ein mykje større meny og spele på, noko som vil medføre at Ulshav fortsatt kan vere ein aktuell og attraktiv faktor innanfor attføringsarbeidet og soleis kan levere tenester fullt på høgde med andre aktørar. I tillegg vil utviklinga gje fleire nye arenaer der ein kan utvikle nye tilbod og skape auka inntening, og styret meiner at ein i sum vil kunne styre mot eit overskot innanfor ei akseptabel tidsramme. Konkurranse-/ samarbeidstilhøve Ulshav har siste året søkt samarbeid oppimot fleire bedrifter både innanfor attføringsbransjen og ordinært næringsliv. Det som synes klart er at dersom aktørar skal sjå seg tent med å samarbeide, må dei og sjå at dei har noko igjen for det, altså må Ulshav ha noko reelt å tilby i eit samarbeidsforhold. Innanfor arbeidsmarknadsbedriftene organisert i ASVL er det på Sunnmøre pr i dag ein aktiv dialog med tanke på å utvikle samarbeidet både innanfor det attføringsfaglige, men også oppimot det produktmessige tilbodet. Ein ser også på moglegheitene for og saman kunne svare på NAV sine anbod til dømes innanfor kursverksemd. Det har vore søkt samarbeid oppimot arbeidsmarknadsbedrifter organisert innanfor Attføringsbedriftene/NHO, men utan at ein har lykkast med og kome nokon veg. Med tanke på NAV sitt syn på kjøp av tenester som ein kunde i ein marknaden, der dei vil velje å kjøpe sine tenester frå leverandørar som gir dei ei god vare, vil det heilt klart vere slik at tilgangen på tiltaksplassar er prega av konkurranse. Pr i dag er det Furene og Ulshav som er formidlingsaktørar på Søre-Sunnmøre, der ein til dømes innanfor tiltaket APS no har tretti plassar innanfor fjorden og fem plassar utom fjorden. Dette samsvarar truleg lite med behov og befolkningsgrunnlag, men vitnar truleg meir om ein historie og fokus til bedriftene, samt om kva bedrift som har vore attraktiv for potensielle brukarar. 9

10 Styret meiner at den skisserte utviklinga for Ulshav vil styrke bedrifta i forhold til den openberre konkurransen som pregar attføringsbildet, men den vil også styrke moglegheitene for samarbeid og komplementær samhandling, rett og slett fordi Ulshav vil tre ut av rolla som ubetydeleg og sjølv kunne ha noko å tilby oppimot andre aktørar. Ein kan også sjå for seg Søre-Sunnmøre med berre ein aktør innanfor attføringsarbeidet og at det ville samkøyre og effektivisere eksisterande ressursar, men ein står då også i fare for å vekse seg for stor og effektiv i forhold til individfokus. Ein slik monopolsituasjon vil dessutan like gjerne kunne gi eit dårlegare tilbod både for kunden og for den som skal ha oppfølginga, då ein ikkje lenger vil ha den sunne konkurransen som gjer at ein kvar dag vil strekke seg litt lengre/ bli litt betre. Samandrag/ konklusjon På grunnlag av Ulshav sin situasjon i 2010 såg ein seg nøydd til å starte ei utvikling av bedrifta, noko som var naudsynt både for å behalde NAV som kunde og for å kunne tiltrekke seg potensielle menneske/ vere attraktiv. På grunnlag av den utviklinga som vart gjennomført i 2010/2011 valde NAV igjen å auke kjøpet av tiltaksplassar ved Ulshav, samtidig som ein opplever auka innsøking og at nye grupper ynskjer seg til bedrifta for arbeidspraksis og oppfylging. Ein ser vidare at ein i dag har kome langt i forhold til ei grunnleggande utvikling, men ein kan ikkje med dagens føresetnadar utvikle dette vidare til noko varig. Pr i dag har ein fullt det «romet» som bedrifta har for utvikling, og ein vert ståande i motbakke utan å kunne bevege seg framover og utan å kunne sette på handbrekket. Dette er ein ressurskrevjande situasjon som sliter på dei tilsette og som ikkje vil vere haldbar i eit lengre løp. Med bedrifta si plassering og potensiale ser ein for seg at Ulshav kan vere ein ressurs for heile ytre Søre-Sunnmøre, og at ein også kan bygge opp lokalitetar og kompetanse for å yte eit godt tilbod inn mot kommunane. Utviklinga vil og føre til at ein kan vere ein ressurs oppimot eit utvida samarbeid i heile regionen, og nettopp dra nytte av å kunne ha ein komplementær meny å spele på. Som assisterande NAV-direktør M&R sa det (fritt sitert): Framtida vil truleg be om ein a` la carte meny der ein kan velje individuelt, framfor rigide fastspikra opplegg. Styret ser dei skisserte planane for utvikling som ei stor moglegheit både for regionens attføringsarbeid, men også for kommunen/ omkring liggande kommune oppimot førebyggande arbeid/ samhandlingsreforma. Ein har drøfta alternativet, men konkludert med at det ikkje finnes noko alternativ til å gjennomføre ei vidare utvikling av Ulshav, alternativet vil truleg vere at bedrifta etter kvart igjen sig baketter i den motbakken den står i. 10

11 Ulsteinvik Hannelore Måseide Ingeborg Dyrhaug Hatløy - Styreleiar - - nestleiar - Atle Birger Flø Kristin Sæther Alf Roger Selvåg - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem Håvard Ringstad - dagleg leiar- 11

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 12/2712 Grov Mat ved Johanne Grov. Søknad om finansiering Rådmannen si tilråding: Grov Mat ved Johanne Grov får eit oppstartingstilskot

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer