Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulshav AS. Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift?"

Transkript

1 Ulshav AS Framtidas behov møtt av ei framtidsretta bedrift? 1

2 Innhald Bakgrunn... 3 Formål med rapporten... 3 Grunnlag og bakgrunn for utvikling... 3 Utbygging/ ombygging... 5 Delkonklusjon:... 5 Sentrumsavdeling... 6 Delkonklusjon:... 6 Ulshav sin økonomi... 6 Kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling... 7 Kostnadar... 7 Inntening... 7 Delkonklusjon:... 9 Konkurranse-/ samarbeidstilhøve... 9 Samandrag/ konklusjon

3 Bakgrunn I forbindelse med utvikling av bedrifta Ulshav AS og endringar av marknaden som bedrifta operer i/ ynskjer å operere i, har det blitt utarbeida ein strategiplan for bedrifta sine komande år. For å imøtekome denne strategiplanen og marknaden på ein best mogleg måte, har ein det siste året jobba med å legge planar for å kunne tilby eit nytt konsept innanfor Ulshav og soleis også kunne ha ei komplementær rolle oppimot eksisterande tilbod. Konseptutviklinga inneber i dag ei utviding og ombygging av hovudbygget i Smårisevadet 15 i Saunesmarka, samt etablering av ei ekstern avdeling i sentrum av Ulsteinvik. For å kunne realisere planane med å legge til rette for eit nytt og betre tilbod ved Ulshav, ynskjer styret at eigaren (Ulstein kommune) skal stille med ein lånegaranti og utvida aksjekapital. Lånegarantien vil omfatte eit lån på rundt 15 millionar, mens ein utvida aksjekapital er det ikkje framsett noko beløp på. Formål med rapporten Rapporten har til hensikt å gi en oversikt over bakgrunnen for konseptutviklinga, konkrete planar for hovudbygget, konkrete planar for ei sentrumsavdeling, generelt om Ulshav sin økonomi, kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling, konkurranse/ samareidstilhøve, samt gje nokon innspel på kva alternativet til utvikling kan vere. Til slutt vil ein på grunnlag av det som har kome fram, prøve å gi eit samandrag og ein konklusjon sett i frå styret si side. Ein vil sjølvsagt her stå i fare for å kunne ha oversett eller feilvurdert moment, og ein må be eventuelle lesarar av rapporten ta omsyn til dette i sine vurderingar. Grunnlag og bakgrunn for utvikling Ulshav AS har tidlegare vore tiltaksarrangør for 15 plassar på VTA, 5 plassar på APS og to tilretteleggarar i AB (20+ på oppfølging). Gjennom dei siste åra har NAV som kunde sett meir og meir fokus på arbeidslinja og skiljet mellom det ansvaret dei har og det kommunale aktivitetsansvaret. Det har også vorte eit auka fokus på dei tenestene som NAV kjøper av tiltaksarrangørane og kva dei får igjen for tenestene. Dette har resultert i at alle leverandørar av tiltakstenester må sertifiserast/ kvalitetssikrast gjennom kvalitetssikringssystemet Equass, ein felles europeisk standard for leveringa av velferdstenester. Ulshav vart gjennom to dagars revisjon i juni 2011, Equass-sertifisert som den første arbeidsmarknadsbedrifta på Søre-Sunnmøre. 3

4 Krav til kvalitetssikring og til levering av tenestene starta på eit tidlegare tidspunkt, og årsskiftet 2007/2008 fekk Ulshav (då Ulstein Produksjon) melding om at NAV M&R kutta fem VTA plassar ved bedrifta. NAV M&R grunngav dette med at plassane uansett ikkje var i bruk og at det soleis ikkje var behov for dei i området. Våren 2010 fekk Ulshav (då Ulstein Produksjon) vidare melding om at NAV M&R kutta dei fem APS plassane som var i bedrifta, noko som og vart grunngjeve med at plassane ikkje var i bruk eller ikkje hadde tilgang på relevant praksis/ lokalitetar. På dette tidspunktet var det og svært lite folk som var søkt inn på / ynska seg inn på oppfølging i AB (Arbeid med Bistand) i bedrifta. Frå hausten 2010 signaliserte NAV M&R sterkt at Ulshav (då Ulstein Produksjon) måtte endre seg og sette fokus på korleis ein ville levere tenestene/ levere kvalitet for at NAV i det heile skulle ynskje å handle tenester med bedrifta. Samtidig gav NAV M&R sterke signaler om at ei positiv utvikling igjen kunne føre til at dei ynskja å kjøpe fleire tenester av Ulshav, og innanfor nye områder. Ein føresetnad var at bedrifta lukkast med formidlingsarbeidet. Ut frå dette var det klart at NAV som kunde ville ha endring og fokus på kvalitet for å fortsette som kunde i Ulshav. I tillegg såg ein tydleg at innsøking til bedrifta er frivillig av dei som skal vere her anten det er på oppfølging i andre bedrifter eller som intern arbeidspraksis ved Ulshav, og ein må framstå som ein attraktiv stad for at menneske skal ynskje å verte knytt til bedrifta. Dette gjer at det peikar seg ut fire områder som heng saman og som må vere på plass for at bedrifta skal kunne fungere på ein god måte oppimot både økonomisk og sosial gevinst: Tiltaksplassar Innsøking/ omdøme Formidling/ utadretta samarbeid Produksjon/ tenester (relevant praksis) 4

5 Utbygging/ ombygging For hovudbygget i Smårisevadet 15 er det forholdsvis store omleggingar som må til for å kunne ha eit tenleg bygg med ein fleksibel meny å nytte i attføringsarbeidet. Dette botnar hovudsakleg i at bygningsmassen pr i dag er disponert med ei støyande/ støvande treavdeling i midten som set grenser for utnytting/ omdisponering av lokala. Dette gjer at ein er avhengig av å flytte treavdelinga for å kunne omdisponere og utnytte bygningsmassen på ein meir tenleg måte. Alternativet ville vere å legge ned treavdelinga, noko som ville føre til at ein mista tilgang på praksisplassar innanfor det området. Får ein derimot flytta treavdelinga til bakkant av bygningsmassen vil ein kunne nytte dagens treavdeling til andre formål, og ein ville få ein bygningsmasse som ikkje gjennomgåande er prega av treindustri. Pr i dag er det ca 22 stk som har arbeidspraksis i Ulshav og ein opplever at dagens pauserom vert for lite på dei dagane det er mest oppmøte. I tillegg er dagens pauserom uegna for å sette eit større og betre fokus på kosthald, noko som er ynskjeleg og nødvendig oppimot fleire av dei som får oppfølging i bedrifta. Ulshav har pr i dag ingen reine møterom/ undervisningsrom noko som er både ynskjeleg og nødvendig i forhold til å kunne drive eit godt attføringsarbeid, og for å kunne legge best mogleg til rette for å møte individuelle behov. Slike lokalitetar er også nødvendige for å kunne auke intern kompetanse og samarbeid/ kompetanseutveksling med andre bedrifter. Det vil også gje moglegheit for å kunne tilby tenester innanfor andre områder som NAV etterspør leveransar på, som til dømes innanfor kursområdet. Pr i dag har Ulshav for lite kontor til å møte behovet som me har, og det er soleis nødvendig å få auka talet på kontorplassar både for å møte dagens behov, og ikkje minst for å kunne tenke langsiktig i forhold til kva rolle bedrifta kan og bør spele. Styret meinar at ein i dag ser ein tendens til å bli møtt av meir komplekse og samansette utfordringar i framtida, der ein må kunne vere både attraktiv og ha ein allsidig meny å spele på for å møte dei krav og behov som vil kome både frå brukarar og kundar. I tillegg ynskjer Ulshav å rette meir fokus mot unge folk, mot å kunne kome tidleg inn i aktuelle situasjonar og mot førebyggande arbeid. For å lykkast med dette må ein ha fokus på kva som vil vere nødvendig å kunne tilby/gjer oss attraktiv, kva som vil gje synergieffektar, samt kva som vil vere eit supplement/ komplementært i forhold til det som finnes frå før. Delkonklusjon: Som ein konsekvens av blant anna momenta nemnt ovanfor har ein kome til at ein ynskjer å kunne tilby eit konsept som tek høgde for å vere både arbeids- og helseretta, samtidig som det kan gi synergieffekt i forhold til andre kundar enn NAV, og i tillegg er disponert for lettare kursing og ernæringsfokus. For å tiltrekke seg menneske er det 5

6 viktig at Ulshav står fram som ein attraktiv plass både i form av tilbod/ innhald og fasade, ein person som i utgangspunktet treng motivering for framgang vil truleg lettare kunne oppnå dette dersom han føler si sosiale rolle verdsett til dømes ved at oppfølginga kjem frå ein attraktiv aktør. Ut frå bygningsmassens utforming/ utnytting i dag vil det vere vanskeleg, men ikkje umogleg, å sjå for seg ei delvis utviding/ ombygging. Ein må i tilfelle vurdere nøye kva som vil vere mest tenleg ut frå kost/ nytte. Sentrumsavdeling For å få eit tilbod som kan gi eit godt attføringsfagleg tilbod, vere kjent og attraktivt, og for å kunne nytte eksisterande avdelingar i Smårisevadet på ein best mogleg måte, ynskjer ein også å etablere ei avdeling i sentrum av Ulsteinvik som vil vere utadretta og kunne tilby arbeidspraksis på eit ordinært nivå. Ei sentrumsavdeling har ein tenkt skulle drive innanfor mat/ kaffi. Avdelinga vil gje praksisplassar innanfor eit område det ikkje eksisterar plassar på i dag, men som NAV-lokalt uttrykker det er behov for, og ei slik avdeling vil gjere det mogleg å utnytte potensialet på fruktavdelinga enda betre. På grunnlag av planane om etablering av ei sentrumsavdeling, har NAV-Ulstein støtta Ulshav i søknaden om å få vere tiltaksarrangør for ytterlegare fem APS-plassar. I forhold til ei sentrumsavdeling er denne planlagd etablert i samarbeid med Ulstein kommune sitt behov for venterom, og ein vil også her kunne ha synergieffektar både i form av eit trivelegare og meir attraktivt sentrumsområde som ein følgje av Ulshav si avdeling, samt i form av tilgang på kundemasse som ein følgje av å vere lokalisert til trafikknutepunkt. Delkonklusjon: Sentrumsavdelinga vil gje tilgang på nødvendige og ønska praksisplassar i tenesteområdet, innanfor eit nytt arbeidsfelt som truleg når nye grupper. For Ulshav sin del er dette viktig både med tanke på å få vere arrangør for fleire tiltaksplassar, for å vere meir synleg og integrert i samfunnet og for å kunne utnytte potensialet i eksisterande fruktavdeling best mogleg. Ulshav sin økonomi Ulshav har tilbake i tid hatt fleire år der overskotet har vore godt og der det har vore mogleg å auke eigenkapitalen. Overskotet har vore basert på både produksjon og kjøp av tenester frå NAV. Kanskje kan ein sei at fokuset på produksjon har vore for stort, og at individfokuset har gått på kostnad av dette, noko som har resultert i at NAV byrja å trekke ut plassar frå bedrifta. Frå og med 2008 har bedrifta gått med underskot og truleg ville den gjort det tidlegare om NAV hadde trekt vekk plassar på eit tidlegare tidspunkt. 6

7 Ein må ha klart for seg at Ulshav sin økonomi er avhengig av både det å vere tiltaksarrangør og det å drive eigen produksjon, sameleis som desse to tinga også er avhengig av kvarandre for i det heile å eksistere. Det er likevel ikkje likegyldig kva som er hovudfokuset til Ulshav; utvikling og formidling av menneske j.f visjonen, noko som vil sei at den sosiale gevinsten skal gå framfor den økonomiske. På den annen side vil truleg det å lykkast med den sosiale gevinsten resultere i at NAV som kunde lettare vil sjå mot Ulshav ved kjøp av tenester. NAV ynskjer ikkje å førehandstildele plassar for å få ei utvikling, men viser til at dei vil kjøpe sine tenester der dei oppfattar at dei får levert ei best mogleg vare. Skal eg handle meg ein tv, går eg i butikken der eg får følelsen av å ha gjort eit godt kjøp når eg går ut igjen (NAVdirektøren M&R). Etter å ha hatt til dels store underskot i Ulshav f.o.m 2008 vart underskotet i 2011 på ca ,- kroner. For 2012 er det budsjettert med eit lite overskot, men ein er avhengig av både å lykkast i attføringsarbeidet og i produksjonen, samt å tiltrekke seg kundar og menneske for å kunne lykkast økonomisk. I eit kortsiktig perspektiv kan ein sjølvsagt skjere ned på bemanninga for å gjere det betre økonomisk, men i eit langsiktig perspektiv kan dette vere risikabelt, tatt i betraktning at mindre bemanning i utgangspunktet vil gi dårlegare oppfølging. Dette treng ikkje vere nokon absolutt regel, og ein kan vurdere om ei anna organisering vil kunne gje fullgod oppfølging med mindre bemanning. Både bedrifta si fruktavdeling, treavdeling og attføringsbiten har hatt positiv økonomisk utvikling siste året/ i Kostnadar og mogleg inntening ved ei utvikling Kostnadar Foreløpige kostnadsberekningar for ombygging/ utviding av Smårisevadet 15 er sett til ca 15 millionar inkl. mva, noko som med dagens rente og lånegaranti vil svare til kroner ca ,- i ekstra årlege utgifter for betening av lånet. For utviklinga av ei sentrumsavdeling er maskiner og utstyr i forhold til eit bakeri kostnadsberekna til om lag ein million, i tillegg vil det kome utgifter til ombygging og månadleg leige. I tillegg til desse utgiftene vil det sjølvsagt tilkome utgifter til drift og vedlikehald, samt ekstra lønsutgifter. Lønsutgifter må ein rekne med ikkje vil tilkome med mindre det er faktorar som fører til auka inntening, som f.eks at NAV vel å kjøpe fleire tiltaksplassar. Inntening Etter ei ferdig utbygging av Ulshav og etablering av ekstern avdeling, vil ein kunne sjå for seg fleire nye områder for inntening. For det første ynskjer ein å foreta heile omlegginga for å vere meir aktuell innanfor marknaden som NAV handlar sine 7

8 tenester innanfor, med den følgje at ein kan vere arrangør for fleire tiltaksplassar og kanskje kunne svare på nokon av NAV sine anbod. Ulshav vil vidare kunne vere ein ressurs oppimot Fylke og lærekandidatordninga, både når det gjeld innanfor eigne arbeidsarenaer og som ein oppfølgingsinstans ut i ordinære bedrifter. I kva grad dette vil kunne gje økonomisk gevinst, vil avhenge av kva ordning ein kjem ut med saman med Fylke. Det vil truleg vere av vesentleg førebyggande karakter at ungdomar under utdanning kan fullføre eit utdanningsløp innanfor ein alternativ utdanningsvei, kontra det å avslutte ei utdanning på grunn av manglande alternativ. Ein har som mål å auke omsetninga i både dagens fruktavdeling og treavdeling, noko ein vil oppnå gjennom utvikling av avdelingane innanfor produktsida, skape fleire arenaer for produkta, samt gjennom og verte meir kjent generelt som bedrift. Ein har tidlegare lagt fram både for skule og politikarar eit tilbod om å levere skulefrukta til Ulsteinvik ungdomsskule, noko som også vil vere ein vinn vinn situasjon for kommunen. Overskotet går inn i drift av attføringsarbeidet samtidig som arbeidet gjev moglegheit til å gi god arbeidspraksis. Utviklinga av Ulshav, både i Smårisevadet og sentrumsavdelinga, gir begge stader nye arenaer som også vil gi inntening/ gjere det mogleg for inntening innanfor nye områder. Sentrumsavdelinga vil sjølvsagt ha som mål og tene pengar innanfor sitt område og pr i dag har ein ingen lokale konkurrentar innanfor sjangeren bakeri/kaffi, men det er fleire som uttrykker ønske om å kunne handle frå ein slik stad. Avdelinga vil også satse på å kunne møte «frukostmarknaden», ein marknad som pr i dag berre vert møtt av Shell. I Smårisevadet ser ein for seg at tilgangen på kurs-/møtelokaler vil kunne nyttast til interne kurs der ein også kan selje enkeltplassar til NAV og andre, vidare vil kombinasjonen møterom, frukt, bakeri gjere det mogleg og leige ut lokalar til både frukost- og lunsjmøter samtidig som ein vil kombinere slik utleige med arbeidstrening. Trenings-/ klatrevegglokala i Smårisevadet er sjølvsagt tenkt nytta inn i attføringsarbeidet og tilbodet oppimot NAV, men vil også gjere det mogleg for Ulstein kommune, eventuelt i samarbeid med andre kommune, å kjøpe tenesta «Frisklivssentral 1» frå Ulshav. Å kombinere ein slik teneste med det attføringsmessige arbeidet som skal drivast ved bedrifta, vil vere ein god kombinasjon der ein truleg i fleire tilfelle vil kunne nå same personen på to ulike arenaer. I tillegg vil ein ved ein slik kombinasjon kunne oppnå synergieffekt for begge tilboda, der menneske innanfor attføringsarbeidet vil vere ein ressurs for frisklivssentralen, mens frisklivssentralen vil kunne vere ein ressurs i attføringsarbeidet. I tillegg til dette vil ein sjølvsagt sjå for seg å kunne selje noko treningstimar til private eller 1 Frisklivssentralen er ett kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging til å endre levevaner. Hovedfokus er innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudet har til hensikt å fremme helse og forebygge sykdom. På frisklivssentralene får deltakerne et vennlig dytt på veien til å endre levevaner. Tilbudet er en del av kommunehelsetjenesten og skal tilby individuell veiledning og motivasjonssamtale og gruppetilbud for fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Nå har omtrent 130 av landets kommuner etablert frisklivssentral. (www.helsedirektoratet.no) 8

9 nabobedrifter, men ikkje i eit omfang som gjer at ein vil konkurrere med det eksisterande treningstilbodet. Ulshav sitt treningstilbod vil i all hovudsak vere eit tilbod som skal nå grupper som ikkje trenar pr i dag, men som kanskje kan fortsette innanfor dagens tilbod etter ei stund på oppfølging ved Ulshav. Ein vil truleg verte ein ressurs for tilfanget av treningsvillege til dagens eksisterande tilbod, snarare enn og verte ein konkurrent til det. I den grad bedrifta vil ha ledig kontorkapasitet kan ein også sjå for seg at det vil vere aktørar som kan tenke seg og leige lokalar med tilgang på treningsareala, og klatreveggen vil gje ulike moglegheiter innanfor områder som ikkje eksisterer pr i dag. Delkonklusjon: Sjølv om ein er klar over at utviklinga vil gje store kostnadar, ser ein også at utviklinga vil gje mange fleire moglegheiter og ein mykje større meny og spele på, noko som vil medføre at Ulshav fortsatt kan vere ein aktuell og attraktiv faktor innanfor attføringsarbeidet og soleis kan levere tenester fullt på høgde med andre aktørar. I tillegg vil utviklinga gje fleire nye arenaer der ein kan utvikle nye tilbod og skape auka inntening, og styret meiner at ein i sum vil kunne styre mot eit overskot innanfor ei akseptabel tidsramme. Konkurranse-/ samarbeidstilhøve Ulshav har siste året søkt samarbeid oppimot fleire bedrifter både innanfor attføringsbransjen og ordinært næringsliv. Det som synes klart er at dersom aktørar skal sjå seg tent med å samarbeide, må dei og sjå at dei har noko igjen for det, altså må Ulshav ha noko reelt å tilby i eit samarbeidsforhold. Innanfor arbeidsmarknadsbedriftene organisert i ASVL er det på Sunnmøre pr i dag ein aktiv dialog med tanke på å utvikle samarbeidet både innanfor det attføringsfaglige, men også oppimot det produktmessige tilbodet. Ein ser også på moglegheitene for og saman kunne svare på NAV sine anbod til dømes innanfor kursverksemd. Det har vore søkt samarbeid oppimot arbeidsmarknadsbedrifter organisert innanfor Attføringsbedriftene/NHO, men utan at ein har lykkast med og kome nokon veg. Med tanke på NAV sitt syn på kjøp av tenester som ein kunde i ein marknaden, der dei vil velje å kjøpe sine tenester frå leverandørar som gir dei ei god vare, vil det heilt klart vere slik at tilgangen på tiltaksplassar er prega av konkurranse. Pr i dag er det Furene og Ulshav som er formidlingsaktørar på Søre-Sunnmøre, der ein til dømes innanfor tiltaket APS no har tretti plassar innanfor fjorden og fem plassar utom fjorden. Dette samsvarar truleg lite med behov og befolkningsgrunnlag, men vitnar truleg meir om ein historie og fokus til bedriftene, samt om kva bedrift som har vore attraktiv for potensielle brukarar. 9

10 Styret meiner at den skisserte utviklinga for Ulshav vil styrke bedrifta i forhold til den openberre konkurransen som pregar attføringsbildet, men den vil også styrke moglegheitene for samarbeid og komplementær samhandling, rett og slett fordi Ulshav vil tre ut av rolla som ubetydeleg og sjølv kunne ha noko å tilby oppimot andre aktørar. Ein kan også sjå for seg Søre-Sunnmøre med berre ein aktør innanfor attføringsarbeidet og at det ville samkøyre og effektivisere eksisterande ressursar, men ein står då også i fare for å vekse seg for stor og effektiv i forhold til individfokus. Ein slik monopolsituasjon vil dessutan like gjerne kunne gi eit dårlegare tilbod både for kunden og for den som skal ha oppfølginga, då ein ikkje lenger vil ha den sunne konkurransen som gjer at ein kvar dag vil strekke seg litt lengre/ bli litt betre. Samandrag/ konklusjon På grunnlag av Ulshav sin situasjon i 2010 såg ein seg nøydd til å starte ei utvikling av bedrifta, noko som var naudsynt både for å behalde NAV som kunde og for å kunne tiltrekke seg potensielle menneske/ vere attraktiv. På grunnlag av den utviklinga som vart gjennomført i 2010/2011 valde NAV igjen å auke kjøpet av tiltaksplassar ved Ulshav, samtidig som ein opplever auka innsøking og at nye grupper ynskjer seg til bedrifta for arbeidspraksis og oppfylging. Ein ser vidare at ein i dag har kome langt i forhold til ei grunnleggande utvikling, men ein kan ikkje med dagens føresetnadar utvikle dette vidare til noko varig. Pr i dag har ein fullt det «romet» som bedrifta har for utvikling, og ein vert ståande i motbakke utan å kunne bevege seg framover og utan å kunne sette på handbrekket. Dette er ein ressurskrevjande situasjon som sliter på dei tilsette og som ikkje vil vere haldbar i eit lengre løp. Med bedrifta si plassering og potensiale ser ein for seg at Ulshav kan vere ein ressurs for heile ytre Søre-Sunnmøre, og at ein også kan bygge opp lokalitetar og kompetanse for å yte eit godt tilbod inn mot kommunane. Utviklinga vil og føre til at ein kan vere ein ressurs oppimot eit utvida samarbeid i heile regionen, og nettopp dra nytte av å kunne ha ein komplementær meny å spele på. Som assisterande NAV-direktør M&R sa det (fritt sitert): Framtida vil truleg be om ein a` la carte meny der ein kan velje individuelt, framfor rigide fastspikra opplegg. Styret ser dei skisserte planane for utvikling som ei stor moglegheit både for regionens attføringsarbeid, men også for kommunen/ omkring liggande kommune oppimot førebyggande arbeid/ samhandlingsreforma. Ein har drøfta alternativet, men konkludert med at det ikkje finnes noko alternativ til å gjennomføre ei vidare utvikling av Ulshav, alternativet vil truleg vere at bedrifta etter kvart igjen sig baketter i den motbakken den står i. 10

11 Ulsteinvik Hannelore Måseide Ingeborg Dyrhaug Hatløy - Styreleiar - - nestleiar - Atle Birger Flø Kristin Sæther Alf Roger Selvåg - styremedlem - - styremedlem - - styremedlem Håvard Ringstad - dagleg leiar- 11

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader

Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader Sosialadministrasjonen i Nav Årsaka til høge kostnader - Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 721014 2011 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag... iv 1 Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014 År s r appor t2014 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer