Økonomisk sosialhjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk sosialhjelp"

Transkript

1 Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November

2 2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt med informasjon i undersøkelsen. Trondheim, Torbjørn Berglann/s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Anne Gråberg /s/ Prosjektmedarbeider - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 3

4 Sammendrag Kontrollutvalget i Orkdal kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon med fokus på sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp i kommunen. Orkdal kommune etablerte NAV-kontor i Et sentralt virkemiddel i NAV er Kvalifiseringsprogrammet. Dette kan ha betydning for den økonomiske sosialhjelpen i kommunen. Derfor anser revisor det som riktig å inkludere Kvalifiseringsprogrammet i vurderingen av den økonomiske stønaden. Med utgangspunkt i lov om sosiale tjenester belyses to problemstillinger i denne rapporten: 1. Bidrar den økonomiske sosialhjelpen til å nå målene i sosialtjenesteloven? 2. Har NAV Orkdal etablert kvalifiseringsprogram? Det framgår av sosialtjenesteloven at formålet med økonomisk sosialhjelp er å gjøre den enkelte selvhjulpen. For å besvare hvorvidt kommunen når dette målet har revisor benyttet tilgjengelig statistikk og intervju. Vurderingen av kvalifiseringsprogrammet er basert på intervju med ledelse og ansatte og en samtale med fylkesmannen. Statistikken viser at andelen sosialhjelpsmottakere i kommunen har variert, men at variasjonen har vært liten de siste 5 årene. I femårsperioden statistikken er hentet fra har man sett en negativ tendens; den gjennomsnittlige stønadstiden økt betydelig, og en relativt sett stor andel stønadsmottakere har blitt langtids mottakere. Revisor vil imidlertid påpeke at den negative tendensen i sosialtjenesten i Orkdal begynte allerede i På det tidspunktet var ikke NAV etablert, og bemanningen var god i forhold til kommuner det sammenlignes med. Omorganiseringsprosessen er derfor ikke tilstrekkelig forklaring på økningen. Det er uenighet blant de vi intervjuet om årsakene til at den gjennomsnittlige stønadslengden øker. Lederen forklarer økningen både med forhold ved klientgruppen og med interne forhold, blant annet kulturen blant de ansatte. De ansatte tilskriver økningen hyppige utskiftinger i ledelsen, og, slik revisor forstår deres utsagn om at de ønsker delt ledelse, at ledelsen ikke har tilstrekkelig faglig forståelse. Når det gjelder stønadsnivået fastsettes det politisk Det er derfor ikke gjenstand for vurdering fra revisors side. Revisor vil likevel bemerke at de gjennomsnittlige månedlige utbetalingene har blitt betydelig redusert i femårsperioden som er gjennomgått i rapporten. I rapporten sammenlignes Orkdal med kommunene Malvik og Stjørdal. Samtlige kommuner har vedtatt å følge statens veiledende norm for økonomisk sosialhjelp, men Orkdal kommunes utbetalinger ligger betydelig lavere enn nivået i Malvik og Stjørdal. Rammebetingelsene for en virksomhet er viktig for kvaliteten på tjenestene som leveres. Både ledelse og ansatte er samstemte i at NAV Orkdal har store utfordringer, og at sykemeldinger og omorganiseringsprosessen i forbindelse med etableringen av NAV Orkdal har bidratt til å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet. Per oktober 2008 er man i ferd med å reorganisere ledelsesstrukturen. Revisor har ikke vurdert innholdet i de grepene man nå er i ferd med å ta. På bakgrunn av ovenstående konkluderer revisor med at den økonomiske sosialhjelpen i liten grad bidrar til at målene om selvhjulpenhet i lovverket nås. Orkdal kommune har, gjennom NAV Orkdal, kommet i gang med Kvalifiseringsprogrammet. Første halvår 2008 lå man an til å oppfylle måltallet på 24 deltakere i programmet pr. 31/ Det kan imidlertid se ut til at trenden fra første halvår ikke holder ut året. Man har tilsynelatende en utfordring når det gjelder å motivere klientene til å søke om opptak i programmet. Revisor viser til intervju med de ansatte, der det blir sagt at man mangler tiltak generelt, i tillegg til tiltak som innholdsmessig ligger mellom arbeid og stønad. Det tyder på at det gjenstår en del arbeid med å lage et tilstrekkelig variert innhold i programmet, slik at det kan tilpasses individuelt. Det kan også se ut for at man ikke får brukt nok tid i samarbeidet med nye og eksisterende aktører i arbeidslivet. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 4

5 Når det gjelder Kvalifiseringsprogrammet indikerer opplysningene fra intervjuene, antall deltakere i programmet og fylkesmannens vurdering at kommunen må prioritere ytterligere arbeid med programmet på flere områder: det må jobbes systematisk med rekruttering og motivering for å oppfylle antallet søkere man har fått statsstøtte til. Videre må det iverksettes tiltak for å lage et innholdsmessig godt program. Endelig må det brukes tid på samarbeidet med potensielle og eksisterende virksomheter. På bakgrunn av vurderingene og konklusjonen, anbefaler revisor derfor rådmannen å sette i verk tiltak som kan bedre samhandlingen og arbeidsprosessene ved NAV Orkdal. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 5

6 Innhold LISTE OVER FIGURER...6 LISTE OVER TABELLER BAKGRUNN NAV-reformen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp NAV Orkdal Presisering av noen begrep PROBLEMSTILLING, REVISJONSKRITERIER OG METODE Problemstilling Revisjonskriterier Metode ØKONOMISK SOSIALHJELP Revisjonskriterier Den økonomiske sosialhjelpen ved NAV Orkdal Rammebetingelser og utfordringer Revisors vurdering KVALIFISERINGSPROGRAMMET Revisjonskriterier Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Orkdal Revisors vurdering HØRING KONKLUSJON OG ANBEFALINGER...23 I dette kapitlet presenteres konklusjonene på problemstillingene Konklusjon Anbefalinger...24 KILDER...25 VEDLEGG 1 ORKDAL KOMMUNES HØRINGSSVAR...26 VEDLEGG 2 KOSTRA-GRUPPER...28 Liste over figurer Figur 1) Forenklet oversikt over administrativ organisering v/nav Orkdal...9 Figur 2) Prosentandel sosialhjelpsmottakere av kommunens innbyggere...12 Figur 3) Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbygger...13 Figur 4) Gjennomsnittlig stønadslengde, (antall måneder)...14 Figur 5) Andel mottakere med stønad i mer enn 6 måneder...15 Figur 6) Gjennomsnittlig stønadsbeløp i kroner per måned...16 Figur 7) Orkdal kommunes utgifter til sosialstønad - bidrag og lån Figur 8) Antall sosialhjelpsmottakere pr. årsverk...18 Liste over tabeller Tabell 1) Antall sosialhjelpsmottakere i Orkdal kommune Tabell 2) Utgifter som inngår i satsene for økonomisk sosialhjelp til enslige i Orkdal, Malvik og Stjørdal, sammenlignet med statens veiledende retningslinjer Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 6

7 1 Bakgrunn Denne rapporten er skrevet på bestilling fra kontrollutvalget i Orkdal. Utvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon med fokus på sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp i kommunen 1. Av diskusjonen i kontrollutvalget framgår det at prosjektet skal avgrenses til økonomisk sosialhjelp. Kommunens tjenestetilbud på området ble innlemmet i NAV Orkdal i september 2007, da NAV ble etablert. Resten av dette kapitlet gir en oversikt over hovedtrekkene i NAV-reformen, av kvalifiseringsprogrammet, og av økonomisk sosialhjelp. Kapitlet avsluttes med en oversikt over organiseringen av NAV Orkdal. 1.1 NAV-reformen Orkdal kommune var en av de første kommunene i Sør-Trøndelag der NAV ble etablert. Det skjedde i september Kontoret omfatter tjenester fra tidligere NAV arbeid (Aetat), fra tidligere NAV trygd (Trygdeetaten), og tidligere NAV sosial (kommunens sosialtjeneste). Opprettelsen av NAV-kontor er regulert i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. I loven heter det at kontoret opprettes gjennom en avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten 2 og kommunen. Avtalen omfatter blant annet bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret og hvilke kommunale tjenester som skal inngå i kontoret. Det avtales også hvorvidt lederen av kontoret skal være kommunalt eller statlig ansatt, eller om lederfunksjonen skal være delt mellom kommunalt og statlig ansatte ledere. Kommunen er ansvarlig for tjenester etter lov om sosial omsorg, som tidligere; de ansatte i sosialtjenesten lønnes over kommunens budsjett, og midlene til sosialhjelp dekkes også herfra. Det er et statlig krav at NAV-kontorene skal behandle saker etter kapittel 5 og 5a i Sosialtjenesteloven, det vil si henholdsvis økonomisk sosialhjelp, og kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Utover dette kan kommunene selv avgjøre hvilke deler av sosialtjenesten som skal legges inn i NAV. I Orkdal har kommunen lagt følgende tjenester inn i NAV, i tillegg til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram/-stønad: gjeldsrådgiving, bostøtte, rustjeneste, utekontakt, samt deler av flyktningetjenesten. Formålet med NAV-reformen er å 3 : Få flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Gjøre det enklere for brukerne, og tilpasse forvaltningen til brukernes behov. Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Målene i NAV-reformen skal, i følge stortingsmelding nr. 9 ( ), nås ved å gjennomføre følgende tiltak: Velferdskontrakter brukes som gjennomgående og systematisk prinsipp for å konkretisere gjensidige forventninger, krav og forpliktelser mellom forvaltning og bruker. Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler, slik at virkemidlene skal kunne benyttes ut fra den enkeltes behov for å komme i arbeid. En ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønadsforvaltning til aktive tiltak og oppfølging. 1 Bestillingen ble foretatt , sak 5/ Et statlig nytt organ, som består av tidligere Trygdeetaten og Aetat. Revisors anm. 3 Kilde: St.prp. nr. 46 ( ). - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 7

8 Et nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Et ledd i NAV-reformen er en mer fleksibel utnyttelse av de ansatte, ved at de får opplæring på andre arbeidsområder. De kommunalt ansatte skal således kunne gjøre arbeid på trygdeområdet, og omvendt. 1.2 Kvalifiseringsprogrammet Formålet med kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Programmet er sentralt i NAV-reformen, og er beskrevet nærmere i Ot.prp. nr. 70 ( ): Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden eller arbeidsmarkedsloven og som er i, eller står i fare for å komme i, en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom (...). Kvalifiseringsprogrammet er ment for personer som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid gjennom å få tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker 4. Samme sted framkommer det at personer i kvalifiseringsprogrammets målgruppe ofte kan ha "andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter." For å komme inn i programmet må sosialhjelpsmottakerne søke om deltakelse. Det fattes enkeltvedtak ved innvilgelse eller avslag på søknad om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Videre fattes det enkeltvedtak ved stans av programmet, ved avgjørelse om permisjon og ved forlengelse av programmet. Saksbehandlingen er regulert i Forvaltningsloven, slik den øvrige saksbehandlingen i sosialtjenesten også er. Personer som kommer inn under programmet mottar kvalifiseringsstønad, 2 ganger folketrygdens grunnbeløp 5. Deltakere under 25 år mottar 2/3 av dette beløpet. Det gis et tillegg dersom mottakeren forsørger barn 6. Stønaden er skattepliktig. Per juni 2008 har 700 sosialhjelpsmottakere fått plass i kvalifiseringsprogrammet på landsbasis. Målet er 5400 personer i løpet av For å styrke arbeidet på området har NAV nå etablert en rådgiverordning på fylkesnivå, der Fylkesmannen og NAV i fylket samler sine ressurser for en mer målrettet innsats. Sammen med 120 kommunale veiledere skal fylkesprosjektene gi NAV-kontorene nødvendig veiledning, støtte og kompetanse. Kvalifiseringsprogrammet er et sentralt element i NAV-reformen, ved at programmet skal bidra til å få flere langtidsmottakere av økonomisk sosialstønad over i arbeid. Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet krever en utredning, som i sin tur kan føre enkelte mottakere av økonomisk sosialstønad over på varige trygdeordninger. Resultatet av kvalifiseringsprogrammet kan derfor på sikt bli en reduksjon i antall personer på kommunal sosialhjelp, og en økning i antall personer i arbeid og aktivitet, eller trygdeordninger. En bieffekt av Kvalifiseringsprogrammet kan derfor være at målet med den økonomiske sosialhjelpen innfris i større grad enn tidligere; økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse. 1.3 Økonomisk sosialhjelp I sosialtjenesteloven heter det om stønad til livsopphold: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. 4 Ot.prp. 70 ( ) kapittel Fra 1. mai 2008 utgjør grunnbeløpet i folketrygden kr ,00 per år, eller 5858,00 per mnd. 2G utgjør dermed kr ,00 årlig, eller ,00 per mnd. 6 Sosialtjenesteloven 5A-7. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 8

9 Sosial- og helsedepartementet har gitt veiledende retningslinjer for stønadsnivået til den økonomiske stønaden. Kommunene kan vedta hvorvidt de vil benytte retningslinjene som utgangspunkt for den økonomiske sosialhjelpen. Uavhengig av et slikt vedtak gir loven kommunene rett og plikt til å anvende skjønn og vurdere søknader om økonomisk sosialhjelp individuelt. Slik hjelp skal primært være en midlertidig ytelse og den skal ideelt innrettes slik at mottakeren blir selvhjulpen. Hjelpen kan ytes som lån, garanti for lån eller som bidrag. 1.4 NAV Orkdal Som det framgår over er de lokale NAV-kontorene et resultat av et kommunalt og statlig partnerskap. Organisasjonsmodellen er illustrert i figuren under. Figur 1) Forenklet oversikt over administrativ organisering v/nav Orkdal Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV Drift og utvikling NAV Sør-Trøndelag NAV Spesialenheter: Servicetjenester, klage og anke, forvaltning, utland, innkreving og kontroll, helsetjenester, hjelpemiddelsentraler Orkdal kommune Rådmann Rådmannsstab NAV Orkdal Enhet 1 Enhet Enhet 14 Avd. Agdenes Avd. Orkanger Den røde delen består av den statlige delen av NAV, den grønne er Orkdal kommunes enheter. NAV Orkdal er grå, og er et samarbeid mellom staten og Orkdal kommune. Avdelingslederen for NAV Orkdal fungert som leder ved NAV Agdenes. Dermed er ytterligere en kommune involvert i NAV Orkdal. 1.5 Presisering av noen begrep Personer som mottar tjenester etter Lov om sosial omsorg omtales ofte som klienter, brukere, tjenestemottakere eller sosialhjelpsmottakere. I denne rapporten benyttes disse begrepene synonymt. Sosialtjenesten i Orkdal kommune er identisk med den kommunale delen av NAV Orkdal, men i rapporten benyttes denne betegnelsen om sosialtjenesten før den ble en del av NAV Orkdal. De kommunalt ansatte ved NAV er personer som tidligere var ansatt ved sosialtjenesten i kommunen, og som nå er ansatt ved NAV Orkdal. 2 Problemstilling, revisjonskriterier og metode I dette kapitlet presenteres innretningen på forvaltningsrevisjonen, det vil si hvilke problemstillinger som skal besvares i rapporten. Videre beskrives hvilke kriterier som ligger til grunn for revisors vurderinger, revisjonskriteriene. I det siste avsnittet redegjøres det for hvilke metoder som er benyttet for å innhente data til rapportens faktadeler. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 9

10 2.1 Problemstillinger Revisor har tatt utgangspunkt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon, kontrollutvalgets bestilling, og det faktum at det ikke føres tilsyn med kapittel 5 og 5A fra fylkemannens side. Derfor begrenses prosjektet til å omfatte nettopp disse to kapitlene i Sosialtjenesteloven. Kvalifiseringsprogrammet er ikke en del av den økonomisk sosialhjelpen. De to områdene henger imidlertid så tett sammen, at det er gode grunner til å gå nærmere inn på kommunens oppfølging av kvalifiseringsprogrammet i en forvaltningsrevisjon om økonomisk sosialhjelp. Statens minimumskrav til tjenesteinnhold i den kommunale delen av NAV, der staten krever at kommunene må legge tjenester etter Lov om sosiale tjenesters kapittel 5 (økonomisk sosialhjelp) og 5a (kvalifiseringsprogrammet) inn i de lokale NAVkontorene, støtter opp under denne vurderingen. I lovforarbeidene heter det at "NAV-kontorets samlede kompetanse og virkemidler vil måtte tas i bruk for å sikre at de arbeidsrettede tiltakene som stat og kommune rår over, gjøres tilgjengelige for deltakere i kvalifiseringsprogrammet" 7. Et sentralt element i undersøkelsen er om kommunen når målene i sosialtjenesteloven; den økonomiske sosialhjelpen skal bidra til å gjøre mottakerne selvhjulpne. På bakgrunn av ovenstående lyder problemstillingene i prosjektet: 1. Bidrar den økonomiske sosialhjelpen til å nå målene i sosialtjenesteloven? 2. Har NAV Orkdal etablert kvalifiseringsprogram? 2.2 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er målestokken, som ligger til grunn for revisors vurderinger. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen hentes fra sosialtjenestelovens kapittel 5, som omhandler økonomisk sosialhjelp. I tillegg hentes kriteriene fra rundskriv I-34/2001, som utdyper lovverket, og fra A-36/2007, som gir veiledende retningslinjer for stønadsnivået for økonomisk sosialhjelp i Bruk av vilkår for tildeling av økonomisk sosialstønad er et annet vurderingskriterium. I tillegg benyttes Sosialtjenestelovens kapittel 5A som revisjonskriterium i problemstillingen som vedrører kvalifiseringsprogrammet. Innholdet i revisjonskriteriene presenteres nærmere i kapittel 3 og Metode Datamaterialet til rapportens faktadeler er innhentet via intervju, journalgjennomgang og bruk av opplysninger fra KOSTRA: Innledningsvis i undersøkelsen gjennomførte revisor oppstartsmøte med en rådgiver fra rådmannens stab i Orkdal kommune. På møtet deltok også lederen for NAV Orkdal. Videre er avdelingslederen for Orkdal og Agdenes NAV intervjuet. I tillegg er 7 av de kommunalt ansatte intervjuet i ett gruppeintervju. Den tillitsvalgte for de kommunalt ansatte, som også deltok på gruppeintervjuet, er seinere intervjuet sammen med den tillitsvalgte for de statsansatte. Revisor har i tillegg gått gjennom 20 tilfeldig utvalgte journaler med vedtak om økonomisk sosialhjelp fattet i Det er innhentet kommentar fra fylkesmannen vedrørende kommunens arbeid med kvalifiseringsprogrammet. Videre har revisor benyttet tallmateriale fra KOSTRA. Det foretas sammenligninger med kommunene Stjørdal og Malvik, i tillegg til sammenligninger med gjennomsnittsverdier for kommunegruppe 7 8 og samtlige norske kommuner utenom Oslo. Bakgrunnen for valget av Stjørdal og Malvik er opplysninger fra oppstartsmøtet, om at Orkdal blant annet sammenlignes med Stjørdal i Effektiviseringsnettverkene 9, og at man tidligere har benyttet Malvik som sammenligningskommune. Begge kommunene befinner seg i kommunegruppe 7, sammen med Orkdal. Endelig har revisor gått gjennom dokument fra NAV og Orkdal kommune. Gruppeintervju anbefales i metodelitteraturen fordi det oppstår en dynamikk i grupper, der de ansatte kommenterer hverandres utsagn, og der man får ut mer informasjon enn ved enkeltintervju. Et problem som kan oppstå er at enkeltpersoners får uforholdsmessig stort spillerom, og at noen legger bånd på seg (Brandth 2002, Ringdal 2001). Revisor vil understreke at alle som er intervjuet har fått 7 Ot.prp. nr. 70 ( ) 8 Se vedlegg 2 for en nærmere beskrivelse av KOSTRA-inndelingen. 9 Effektiviseringsnettverkene er et tiltak som drives av KS. Formålet er blant annet å forbedre og effektivisere kommunenes drift. Mer informasjon om nettverkene finnes på ks.no. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 10

11 lese referatet fra intervjuet. I den forbindelse har de fått mulighet til å korrigere referatet, slik at det blir i tråd med deres syn. Dette i tråd med standarden for forvaltningsrevisjon. Én mulig metode for å belyse problemstillingene i undersøkelsen er å intervjue brukere. Vi har ikke foretatt brukerintervju, fordi erfaringer fra forvaltningsrevisjoner i andre kommuners helse- og sosialtjeneste viser at det er vanskelig å få brukere til å stille til intervju. Det er ikke etablert brukerråd i Orkdal, som kunne bistått med å gi et brukerperspektiv til undersøkelsen. Brukerintervju ville kanskje gitt andre svar enn de vi har fått gjennom å intervjue personalet og ledelsen ved NAV. Rapportens konklusjoner og anbefalinger må ses i lys av dette. 3 Økonomisk sosialhjelp I dette kapitlet gis først en beskrivelse av revisjonskriteriene. Deretter presenteres den økonomiske sosialhjelpen gjennom opplysninger fra intervjuene, fra KOSTRA-data og fra en journalgjennomgang. Revisor presiserer at KOSTRA-tallene ikke viser hvilken betydning NAV-etableringen har hatt: Det er ennå ikke rapportert tall for et helt driftsår etter at NAV ble etablert i kommunen. Kapitlet avsluttes med revisors vurdering. 3.1 Revisjonskriterier Revisjonskriteriene er hentet fra Lov om sosiale tjenester 5-1, og Rundskriv I-34/2001, som er en utdyping av loven. I loven heter det: De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. I følge det nevnte rundskrivet er innholdet i begrepet selvhjulpen avhengig av den enkeltes problemer, og årsakene til disse. Sosialhjelpen skal på sikt gjøre den enkelte uavhengig av økonomisk sosialhjelp. Den økonomiske sosialhjelpen må ses i sammenheng med andre tiltak. Sosialtjenesten (nå NAV) skal utrede hjelpebehovet, og vurdere andre hjelpetiltak enn økonomisk stønad. Et aktuelt tiltak som nevnes er rådgiving om økonomi. I 2001 ga staten ved Sosial- og helsedepartementet veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Beløpet er prisjustert i 2002, 2004, 2006, 2007 og I rundskrivet vises det til at økonomisk sosialhjelp skal ta utgangspunkt i en individuell behovsvurdering, og at retningslinjer vedrørende stønadsnivået kun er veiledende. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 11

12 3.2 Den økonomiske sosialhjelpen ved NAV Orkdal Figuren under framstiller prosentandelen av innbyggerne i Orkdal kommune som mottar sosialhjelp. Andelen kan indikere hvordan utviklingen i saksmengden har vært over tid. Prosentandelen gir ingen indikasjoner på kompleksiteten i brukernes problematikk. Figur 2) Prosentandel sosialhjelpsmottakere av kommunens innbyggere 3,5 3 2,5 2 Orkdal Malvik Stjørdal AKUO KG 7 1,5 1 0, Kilde: Statistisk sentralbyrå Figuren over viser at utviklingen i Orkdal i årene gikk på tvers av utviklingen i kommunene det sammenlignes med; andelen sosialhjelpsmottakere økte da i Orkdal kommune, mens den gikk ned blant de øvrige. Tendensen i kommunene det sammenlignes med er at andelen sosialhjelpsmottakere er lavere i 2007 enn i For Orkdals vedkommende er nedgangen marginal. Antallet sosialhjelpsmottakere har variert i disse årene, uten at det er noen klar tendens til økning eller reduksjon de siste fem årene. Tabell 1) Antall sosialhjelpsmottakere i Orkdal kommune År Antall Kilde: Statistisk sentralbyrå Bemanning av sosialtjenesten i kommunene framstilles i figur 3. Også i denne figuren er størrelsen sett i forhold til antall innbyggere, men her er forholdet årsverk pr innbygger. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 12

13 Figur 3) Årsverk i sosialtjenesten per 1000 innbygger 1,4 1,2 1 0,8 Orkdal Malvik Stjørdal AKUO KG 7 0,6 0,4 0, Kilde: Statistisk sentralbyrå Det går fram av figuren over at Malvik og Stjørdal har færre ansatte i sosialtjenesten enn landsgjennomsnittet for kommuner utenom Oslo, og noe færre ansatte enn gjennomsnittet i kommunegruppe 7. Bemanningen i Orkdal kommune har til dels ligget betydelig over Malvik og Stjørdal, men forskjellene har minket siden De to foregående figurene fremstiller størrelsesforhold mellom innbyggere og henholdsvis mottakere av økonomisk sosialhjelp og årsverk i sosialtjenesten. Figur 4 kan gi en indikasjon på kvaliteten på arbeidet i NAV/sosialtjenesten. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 13

14 Figur 4) Gjennomsnittlig stønadslengde, (antall måneder) Orkdal Malvik Stjørdal AKUO KG Kilde: Statistisk sentralbyrå Det framgår av figuren over at gjennomsnittlig stønadslengde i Orkdal kommune fra 2003 til 2005 lå på nivå med kommunegruppe 7 og landsgjennomsnittet. Deretter var det relativt sett en stor økning i den gjennomsnittlige stønadslengden mellom 2005 og Nivået ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er høyere enn kommunene det sammenlignes med. Hvorvidt dette skyldes egenskaper ved klientmassen eller ved sosialtjenesten /NAV Orkdal framgår ikke av datamaterialet. Det framgår også at kommunene Malvik og Stjørdal har kortere gjennomsnittlige stønadslengde enn både landsgjennomsnittet og kommunegruppe 7. Malvik og Stjørdal har redusert den gjennomsnittlige stønadslengden noe fra 2003 til dette i motsetning til kommunegruppe 7, der tiden har økt, og til landsgjennomsnittet, som er økt ubetydelig i samme periode. Avdelingslederen sier at klientmassen i hovedsak består av tre hovedgrupperinger: Tunge rusmisbrukere, som er dominerende innenfor den økonomiske sosialhjelpen, og ellers krevende på flere områder. Videre er det en gruppe med uavklarte psykiske diagnoser, og så en gruppe unge brukere. Etter hvert har kommunen fått et stort flyktningmiljø, med tjenestemottakere med et relativt omfattende tjenestebehov. I oppstartsmøtet ble det sagt at man har et overforbruk på utgifter til denne gruppen. I følge avdelingslederen har man mange gjengangere. De ansatte bekrefter dette. De sier videre at det er begrensede ressurser til å jobbe kvalitativt godt med brukere med tung problematikk. Ressursknappheten skyldes i følge de ansatte at NAV-organiseringen krever mye oppmerksomhet, i tillegg til at det er høyt sykefravær. Avdelingslederen sier at den lange gjennomsnittlige stønadslengden kommer av at man ikke har jobbet godt nok, og ikke vært god nok på kartlegging av den enkelte. Han sier at dette dreier seg om ressurser i form av kompetanse blant de ansatte, ikke antallet ansatte. Revisor har gått gjennom det nyeste journalnotatet i en gjennomgang av 20 tilfeldig utvalgte klientjournaler fra gjennomgangen viser at 13 av notatene omhandler vedtak som er fattet samme dag som søknaden er mottatt. I de øvrige 7 er saksbehandlingstiden mellom 1 og 10 dager (4 - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 14

15 saker), og mellom 13 og 19 dager (3 saker). Det er satt vilkår for sosialhjelpen i 14 av sakene. Av de resterende 5 sakene var det en som endte med avslag, og der vilkår rimeligvis ikke var aktuelt, 4 vedtak var fattet uten at det ble satt vilkår. Vilkårene var i noen grad standardformuleringer om at søker må melde seg arbeidsledig, men det var også formuleringer som ikke framsto som standardiserte. Revisor vil presisere at det ikke er tatt stilling til kompleksiteten i søknadene i journalgjennomgangen. Både lederen for NAV Orkdal og avdelingslederen sier at man benytter KOSTRA i interne sammenhenger for å sammenligne seg med andre kommuner. De ansatte sier at dette var noe som ble gjort tidligere, men at man ikke benytter KOSTRA internt nå for tiden. Figur 5) Andel mottakere med stønad i mer enn 6 måneder 60,0 50,0 40,0 30,0 Orkdal Malvik Stjørdal AKUO KG 7 20,0 10,0 0, Kilde: Statistisk sentralbyrå Figuren over viser at blant alle tjenestemottakerne i Orkdal som har fått økonomisk sosialhjelp er det en økende andel som mottar stønaden i mer enn 6 måneder. Tendensen har pågått siden Økningen var sterkest mellom 2005 og Nivået ser ut til å ha stabilisert seg i Også på landsbasis (AKUO) og i kommunegruppe 7 er det en tendens til at flere av sosialhjelpsmottakerne får stønaden i mer en 6 måneder. Det har vært en økning fra 2003 til 2007 i begge gruppene. I Malvik og Stjørdal er utviklingen henholdsvis synkende og uendret, dersom man ser på hele perioden. Som nevnt sier avdelingslederen at NAV Orkdal har mange gjengangere. Noen av dem har fått trygdeytelser, andre har blitt rehabilitert. Han sier videre at det gjenstår en jobb med å foreta avklaringer av gjengangernes situasjon. For NAV Orkdal er det et problem at mange ikke er motiverte for å bli utredet, slik at de kan få "riktig" ytelse, sett fra NAV Orkdals synspunkt. I oppstartsmøtet sa lederen for NAV at stønadslengden har vært en problemstilling i sosialtjenesten i Orkdal kommune gjennom mange år. Hun mener at det både dreier seg om brukerne og om kulturen blant de kommunalt ansatte. Hun mener at en større bredde i virkemiddelpakken overfor langtidsmottakere av passive ytelser kan endre dette. Det fordrer i sin tur endringer i arbeidsrutinene, og et bredere og/eller tverretatlig samarbeid for å finne andre løsninger. I tillegg felles skriftlige - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 15

16 oppdaterte rutiner. I tillegg mener lederen at det kan være noen urealistiske forventinger til NAV. Hun sier at noen brukere aldri vil komme i arbeid. Ikke alle klarer å fungere i en jobb. De vil kanskje kunne være i en form for aktivitet, og få en mer planmessig hverdag. Hun sier videre at noen brukere er krevende og krever store ressurser, og noen burde kanskje vært på uføretrygd. Som avdelingslederen sier også hun at NAV Orkdal jobber med å få til en systematisk gjennomgang av denne gruppen. Figur 6) Gjennomsnittlig stønadsbeløp i kroner per måned Orkdal Malvik Stjørdal AKUO KG Kilde: Statistisk sentralbyrå Gjennomsnittlig stønadsbeløp har økt noe for landsgjennomsnittet (AKUO), mens kommunene i kommunegruppe 7 har hatt en nedgang mellom 2003 og Situasjonen for de tre Trøndelagskommunene er at Orkdal har hatt en betydelig reduksjon i perioden sett under ett, men det har vært en økning mellom 2004 og -05 og 2006 og -07. Både Malvik og Stjørdal varierer noe underveis, men har hatt en økning i beløpet, perioden sett under ett. Både Orkdal, Stjørdal og Malvik vedtok i 2006 at den økonomiske sosialhjelpen skal følge statens anbefalte norm for utbetaling (se tabell 2 for utdypende informasjon om normen). I følge lederen og avdelingslederen har man et sterkt fokus på å holde den økonomiske rammen. Utviklingen i Orkdal kommunes kostnader til økonomisk sosialhjelp i perioden vises under. Tabell 2) Utgifter som inngår i satsene for økonomisk sosialhjelp til enslige i Orkdal, Malvik og Stjørdal, sammenlignet med statens veiledende retningslinjer Orkdal Malvik Stjørdal Statens retningslinjer Mat/drikke JA JA JA JA Klær/sko JA JA JA JA Innbo og utstyr NEI JA NEI NEI Reiseutgifter JA JA NEI JA Telefon-/avisabonnement/TV-lisens JA JA JA JA Fritidsaktiviteter JA JA JA JA Husleie/boutgifter NEI NEI NEI NEI Strøm og oppvarming NEI NEI NEI NEI Kilde: Statistisk sentralbyrå - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 16

17 Dersom en utgift ikke inngår i satsen innebærer det at den kan gis som tillegg til den ordinære sosialstønaden. Et nei i tabellen betyr med andre ord at man har rom for å utbetale større beløp. Tabellen viser at det er noe ulik praksis i de tre Trøndelagskommunene, til tross for at alle skal følge statens veiledende norm. Orkdal kommunes praksis er i tråd med normen. Figur 7) Orkdal kommunes utgifter til sosialstønad - bidrag og lån Kilde: Statistisk sentralbyrå Utover å gi et bilde av hvilke tallstørrelser det er snakk om, viser figuren over at Orkdal kommunes totale utgifter til økonomisk sosialhjelp er redusert dersom man ser 2007 i forhold til Utgiftene for 2003 inkluderer utgifter som fra 2004 kom inn under introduksjonsprogrammet for flyktinger. Det er derfor grunn til å anta at de reelle utgiftene til økonomisk sosialhjelp var vesentlig lavere dette året. Statistikken tar ikke høyde for lønns- og prisvekst. 3.3 Rammebetingelser og utfordringer Det er for tiden 9,5 kommunale stillinger ved kontoret. På bakgrunn av kommunenes rapporterting til KOSTRA har vi laget en oversikt over ressurssituasjonen i kommunenes sosialtjeneste i en 5- årsperiode. Oversikten kan gi en indikasjon på arbeidsbelastningen. - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 17

18 Figur 8) Antall sosialhjelpsmottakere pr. årsverk Orkdal Malvik Stjørdal Kilde: Statistisk sentralbyrå Som det framgår av figuren over har Orkdal kommune i gjennomsnitt hatt færre sosialhjelpsmottakere pr. årsverk enn Malvik og Stjørdal fram til I 2006 har gjennomsnittet i steget, og ligger noe over de to andre kommunene. I 2007 lå gjennomsnittet i Orkdal lavere enn Malvik, men høyere enn Stjørdal. Lederen ved NAV Orkdal opplyser at kommunen var tidlig ute med å etablere NAV-kontor, og at prosessen med omorganiseringen har pågått over lang tid. I intervjuet med de ansatte får revisor vite at samtlige ansatte er organisert i to grupper, mottak og bakland. Noen ansatte jobber i tillegg som kundemottakere i ekspedisjonen. Det har vært problemer med å bemanne ekspedisjonen, fordi de ansatte har vegret seg for å jobbe der, og på grunn av sykemeldinger. Sykemeldingene kommer i tillegg til omorganiseringsprosessen, som i følge alle som er intervjuet har tatt mye av oppmerksomheten til de som jobber ved NAV Orkdal. Et resultat av dette er at saksmengden og saksbehandlingstiden øker, i følge avdelingslederen. Dette får konsekvenser i form av at saksbehandlerne får liten tid til å drive grundig saksbehandling; de oppgir at de driver mye brannslukking, og i begrenset grad får tid til å gå inn i sakene. Avdelingslederen sier at et annet forhold som bidrar til at sakene blir liggende er at man behersker IKT-systemene for dårlig til å ha kontroll på fristene. Han sier videre at man skal sette i gang opplæring for å søke å løse problemet i løpet av høsten -08. Den tillitsvalgte for de kommuneansatte sier at han kunne tenke seg å være mer involvert i omorganiseringsprosessen, men det var hovedtillitsvalgt for Fagforbundet som deltok mest her. Den statlige tillitsvalgte har deltatt mer i forkant og underveis i prosessen. De tillitsvalgte sier at det har vært problematisk med stor utskifting på ledersiden. En av dem mener at dialogen med ledelsen nå har blitt bedre. Lederen for kontoret sier at det også jobbes med rutinebeskrivelser på en rekke områder, så ikke tjenestene skal fortsette med tidligere system i NAV-kontoret. Videre mener hun at virksomheten har et kompetansehull i forhold til oppgavene NAV er pålagt: Det er blitt utarbeidet et stort - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 18

19 opplæringsprogram for ansatte i NAV, men programmet ble igangsatt for tidlig. Omfanget av opplæringen, og tidspunktet for gjennomføringen medførte at de ansatte ikke fikk godt nok utbytte av opplæringa. De tillitsvalgte sier på sin side at tilbud om opplæring ikke er godt nok planlagt, og at de som skal delta får kort varsle. De mener at dette er problematisk i forhold til arbeidsoppgaver som skal utføres. Videre sier lederen at NAV Orkdal har utfordringer knyttet til det å ha system og rutiner som trygger kommunikasjon og samhandling, og som gir tilstrekkelig oversikt. Hun får støtte av de ansatte, som i intervjuet gir uttrykk for at de savner rutiner knyttet til saksbehandlingssystemene. I NAV er det tre generelle saksbehandlingssystem, og det er meningen at alle ansatte skal lære seg alle programmene. Felles fagprogram kommer først i De ansatte sier at det nå gjøres noe med opplæringen ved kontoret. Lederen for NAV Orkdal sier at det også har vært en utfordring at NAV forvaltning ble lokalisert på Orkanger. En følge av lokaliseringen er at NAV Orkdal har blitt tappet for personell. På sikt mener hun at en av de største utfordringene for kontoret er å organisere arbeidet, slik at de ansatte blir trygge og får nødvendig kompetanse for å utføre arbeidet. Det er også en utfordring å holde seg innenfor de vedtatte budsjettrammene, og lederen sier at det må jobbes hardt med dette. 3.4 Revisors vurdering KOSTRA-statistikken viser at andelen sosialhjelpsmottakere i kommunen har variert, men at variasjonen har vært liten de siste 5 årene. I femårsperioden KOSTRA-statistikken er hentet fra har den gjennomsnittlige stønadstiden økt betydelig, og en relativt sett stor andel stønadsmottakere har blitt langtids mottakere. Opplysningene fra intervjuet med de ansatte underbygger i noen grad KOSTRA-statistikken: Arbeidsmengden oppleves som stor, og saksbehandlerne rekker ikke å gå inn i sakene. Gjennomgangen av journalene kan også forstås i retning av at opplysningene fra intervjuene blir bekreftet: Stikkprøvene indikerer at det i stor grad fattes raske vedtak, uten særlig saksbehandlingstid. Det kan tolkes i retning av at man i stor grad driver brannslukking, slik de ansatte sier, og ikke sosialfaglig grundig arbeid. Revisor vil imidlertid påpeke at den negative tendensen i sosialtjenesten i Orkdal begynte allerede i På det tidspunktet var ikke NAV etablert, og bemanningen var god i forhold til kommuner det sammenlignes med. Omorganiseringsprosessen er derfor ikke tilstrekkelig forklaring på økningen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid, og økningen i andelen langtids sosialhjelpsmottakere. Situasjonen per september 2008 er at bemanning fortsatt er god i forhold til kommunene det sammenlignes med, men at sykemeldingene bidrar til økt arbeidsbelastning for de som er på jobb. Revisor observerer at det er uenighet om årsakene til at den gjennomsnittlige stønadslengden øker. Lederen forklarer økningen både med forhold ved klientgruppen og med interne forhold, blant annet kulturen blant de ansatte. De ansatte tilskriver økningen hyppige utskiftinger i ledelsen, og, slik revisor forstår deres utsagn om at de ønsker delt ledelse, at ledelsen ikke har en akseptabel faglig forståelse, sett fra de ansattes synspunkt. Når det gjelder stønadsnivået fastsettes det politisk Det er derfor ikke gjenstand for vurdering fra revisors side. Revisor vil likevel bemerke at de gjennomsnittlige månedlige utbetalingene har blitt betydelig redusert i femårsperioden som er gjennomgått i KOSTRA. Til tross for at både Malvik, Stjørdal og Orkdal kommuner har vedtatt å følge statens veiledende norm for økonomisk sosialhjelp, ligger Orkdal kommunes utbetalinger betydelig lavere enn nivået i Malvik og Stjørdal. Rammebetingelsene for en virksomhet er viktig for kvaliteten på tjenestene som leveres. Både ledelse og ansatte er samstemte i at NAV Orkdal har store utfordringer, og at sykemeldinger og omorganiseringsprosessen i forbindelse med etableringen av NAV Orkdal har bidratt til å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet. Videre er man enig om at etableringen av NAV Forvaltning på Orkanger har bidratt til å tappe NAV Orkdal for kompetanse. I tillegg etterlyser både ansatte og ledelse tiltak i forbindelse med opplæring og innføring av nye rutiner. Utskiftingene på ledersiden har trolig også bidratt til at situasjonen oppleves vanskelig. Revisor vil likevel påpeke at KOSTRA-tallene ikke - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 19

20 underbygger at det er NAV-etableringen som er årsaken til utfordringene på området økonomisk sosialhjelp. Den negative trenden var til stede før NAV-etableringen. Dersom figurene som viser andelen sosialhjelpsmottakere og årsverk pr innbygger i sosialtjenesten sammenholdes kan det se ut for at en økning i andelen sosialhjelpsmottakere i Orkdal kan være årsaken til at kommunen kommer dårlig ut i sammenligningene i denne rapporten. Revisor vil imidlertid påpeke at antall klienter pr. årsverk i Orkdal ikke er spesielt høyt, sammenlignet med Stjørdal og Malvik. Det synes derfor som disse to kommunene i større grad har maktet å håndtere det relativt sett høyere arbeidspresset de har hatt. Per oktober 2008 er man i ferd med å reorganisere ledelsesstrukturen. Det ligger utenfor mandatet for denne forvaltningsrevisjonen å vurdere innholdet i de grepene man nå er i ferd med å ta. Revisor vil understreke at situasjonen kan ha årsaker som ikke har kommet fram i intervjuene. Det vurderes imidlertid som positivt at man forsøker å iverksette tiltak for å styrke tjenesten. 4 Kvalifiseringsprogrammet Dette kapitlet omhandler kommunens arbeid med Kvalifiseringsprogrammet. Først beskrives revisjonskriteriene i form av lovkravene. Deretter kommunens arbeid med programmet i form av opplysninger fra intervjuene. Kapitlet avsluttes med revisors vurdering. 4.1 Revisjonskriterier Kvalifiseringsprogrammet er et viktig virkemiddel i NAV, og er lovfestet i Lov om sosiale tjenester. Lovbestemmelsene om programmet trådte i kraft i november I følge loven er målgruppen for programmet personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven ( 5A-1). For å komme inne i programmet skal søkeren i følge loven gjennomgå en arbeidsevnevurdering, få tett og koordinert bistand, og få tilbud om et tilpasset program ( 5A-1, a-c). Videre heter det at programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid ( 5A-2). Andre tiltak kan bestå i opplæringstiltak, motivasjonstrening, mestringstrening o.l. Det heter også at innholdet i programmet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger ( 5A-2). Det ligger i sakens natur at den nevnte arbeidsevnevurderingen for noen kan resultere i overgang til en varig trygdeordning. Kvalifiseringsprogrammet kan med andre ord bidra til at flere får riktige ytelser fra NAV; personer som er kvalifisert for trygd, men per i dag ikke er utredet, kan gå over fra sosialhjelp til trygdeytelser. I sin tur kan dette frigi økonomiske og personellmessige ressurser i NAV. 4.2 Kvalifiseringsprogrammet ved NAV Orkdal Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, og midlene til programmet overføres til kommunene. I 2007 mottok Orkdal kommune ca kroner i statsstøtte til kvalifiseringsprogrammet. Beløpet for 2008 er omlag 1,35 mill. kroner. Forventningene fra statlig hold er at Orkdal kommune ved NAV skal rekruttere 24 personer til Kvalifiseringsprogrammet i I oppstartsmøtet fikk vi opplyst at det per juni 2008 deltar 10 personer i kvalifiseringsprogrammet i Orkdal. Intervjuet med de ansatte ble foretatt 2,5 mnd seinere, og vi fikk opplyst at 12 personer deltar i programmet medio september. De ansatte mener at 30 personer kan være aktuelle for Kvalifiseringsprogrammet. De opplyser at det ikke deltar rusmisbrukere i programmet. Lederen for NAV Orkdal og rådgiveren fra rådmannens stab vurderer det slik at Orkdal har kommet langt i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet: NAV Orkdal har satt sammen et team, som jobber spesielt med programmet. Dette teamet har vært benyttet av andre kommuner, slik at de kan dra nytte av Orkdal kommunes erfaringer. Fylkesmannens ansvarlige for Kvalifiseringsprogrammet sier at Orkdal kommune har utfordringer når det gjelder å nå målet for antall deltakere i programmet i Sosial- og helsedirektoratet: Brev av til kommuner med NAV-kontor - Økonomisk sosialhjelp i Orkdal kommune - 20

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Orkdal kommune November 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden juni-november 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram

Fylkesmannen i Telemark. 29 Kvalifiseringsprogram 29 Kvalifiseringsprogram 1 Kvalifiseringsprogram gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 233 A10 Arkivsaksnr.: 08/2010-9 Dato: 05. 05 2008 OPPFØLGINGSPLAN - UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE 18-24 ÅR INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for Helse, sosial-

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat

Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014. Høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet juni 2014 Høringsnotat Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i lov om

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2017/927 Saksbehandler: Trond Larsen Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 22.03.2017 Formannskapet 23.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 Prosjekt rettighetsavklaring i NAV

Detaljer

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017

Konferanse om kvalifiseringsprogram. 21. og 22. november 2017 Konferanse om kvalifiseringsprogram 21. og 22. november 2017 Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker Assisterende fylkesmann Bård Magne Pedersen Stab Kommunikasjon Kommunikasjonssjef Kristine Østvold Plan, reindrift

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Aktivitetsplikt for hvem?

Aktivitetsplikt for hvem? Foto: Grethe Lindseth Aktivitetsplikt for hvem? Daniel Bergamelli, juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 04.04.2017 Kort historikk 05.06.2014 05.12.2014 01.07.2015 04.11.2016 12.12.2016 01.01.2017

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Kommunereformen; - NAV sin rolle?

Kommunereformen; - NAV sin rolle? Kommunereformen; - NAV sin rolle? Hva er og hva gjør NAV? Et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat, - styringssignaler fra rådmannen og fylkesdirektør NAV NAV Porsgrunn har 65 ansatte (50 : 50

Detaljer

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE

AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 8/14 AKTIVITETS- OG TRYGDETÅKE - Kort om aktivitetsplikt ved trygdeordninger I. De enkelte ordningene Sykepenger Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren

Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Da jeg endelig fikk den rette saksbehandleren Fylkesmannen i Aust-Agder områdeovervåkning 2012 Fylkesmannen i Aust-Agder har i 2012 undersøkt hvordan NAV Grimstad og NAV Gjerstad arbeider med oppfølging

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F01 &13 Arkivsaksnr.: 14/6415-3 Dato: 15.08.14 HØRING - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV?

Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Tilbyr kommunene i tilstrekkelig grad kvalifiseringsprogrammet til brukerne av de sosiale tjenester i NAV? Bakgrunn mål og disponeringsbrev til NAV fylke og embetsoppdraget fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Levanger 13.10.2010 NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Jan Arve Strand, tjenesteområdeleder t d Hva har skjedd i 2010 Etablering av kundesenter En ytelse (Arbeidsavklaringpenger) erstattet

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Hva betyr Kvalifiseringsprogrammet for de kommunale utgiftene til sosialhjelp?

Hva betyr Kvalifiseringsprogrammet for de kommunale utgiftene til sosialhjelp? Hva betyr Kvalifiseringsprogrammet for de kommunale utgiftene til sosialhjelp? Data og metode Kvantitative analyser av registerdata på kommunenivå - KOSTRA data, innrapporteringer fra kommunene til AV-dir

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Bergen 18.06.2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperre NAV, 22.06.2015

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Årsmelding NAV Gildeskål kommune

Årsmelding NAV Gildeskål kommune Årsmelding NAV Gildeskål kommune 2016 Årsmelding for NAV (kommunal del) 2016 Hovedmål NAV s hovedmål er å gjøre veien inn i arbeidslivet bredest mulig, og veien ut trangest mulig. NAV skal hjelpe folk

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester

Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenester Drammen kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20

Detaljer

Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad

Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad Gjennomgang av sosialtjenesten; Forebygging, samarbeid og økonomisk stønad Tydal kommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Tydal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50

Byrådssak 121/14. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere ESARK-45-201200046-50 Byrådssak 121/14 Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere KJMD ESARK-45-201200046-50 Hva saken gjelder: Utredning vedrørende muligheter for økte krav om aktivisering av mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 15 MAI?309 Deres ref 200900911-/KEAB Vår ref.: 09/2562-LM

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Rogaland 18. november 2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperren

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-14/12347-2 66790/14 10.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 02.09.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL NY

Detaljer

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn

Kvalitetsmelding for NAV Bjugn Kvalitetsmelding for NAV Bjugn 1 Overordnede føringer 1.1 Nasjonale føringer De viktigste lovene som regulerer NAVs virksomhet er Folketrygdloven, NAV-loven, Forvaltningsloven og Sosialtjenesteloven. Overordnede

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009

Partnerskapsmøte P 1824. fredag 11. september 2009 Partnerskapsmøte P 1824 fredag 11. september 2009 P 1824 unge sosialhjelpsmottakere Målsetting : redusere antall mottakere av øk. sosialhjelp i aldersgruppen 18 til 24 år, registrert ved utgangen av 2007,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/11 11/641 HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT TIL

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Fordypning: KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring lov og rundskriv Trinn 1 Innføring, ansvar og generelle oppgaver (gjennomført

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted

Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Aktivitetsplikten - sett fra Helsetilsynets ståsted Beate Fisknes, Statens helsetilsyn Foredrag av Statens helsetilsyn 1 Klage- og tilsynserfaringer Klager på sosiale tjenester gjelder i hovedsak 18. Få

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE NAV Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Interne prosesser Brukere Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser

Detaljer

Hvorfor bør jeg søke?

Hvorfor bør jeg søke? KVALIFISERINGSPROGRAM - med kvalifiseringsstønad MANDAL Vi gir mennesker muligheter! NAV Mandal bistår deg som har behov for oppfølging for å komme ut i arbeid. Fokuset er arbeid og aktivitet tilpasset

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad Trondheim kommunerevisjon Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad Forord Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt utbetalinger av kvalifiseringsstønad ved hvert av de fire NAV-kontorene

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009)

Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) 25. nov 2008 Arbeidsavklaringspenger Inntektssikring i arbeids- og helseaksen Stortingsproposisjon nr 1 (Budsjettprp), og Odelstingsproposisjon nr 4 (2008-2009) Øyeblikksbilde Norge Registrerte helt arbeidsledige

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/8674-2 Dato: 24.10.2014 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV LOV OM SOSIALE TJENESTER, 18, STØNAD TIL LIVSOPPHOLD INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C)

Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Veiledning for KOSTRA skjema 11C (SSB11C) Registreringsskjema for kvalifiseringsprogram 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver person som i løpet av rapporteringsåret har vært deltaker i kvalifiseringsprogram.

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer