OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13"

Transkript

1 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/

2 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar og spelereglar Fordelingsfullmakter... 8 Overordna visjonar og målsetjingar... 8 Strategiske mål Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen... 9 Målstyring... 9 Folketalsutvikling Driftsbudsjettet økonomiske rammer Inntektsutvikling Utgiftsutvikling Netto driftsresultat og oppsamla underskot - utvikling Politisk organisering Overordna administrativ organisering Årshjulet Helse, omsorg og sosial Osterøytunet Heimetenesta Bu og Avlastningstenesta Rus/psykiatri Brukarstyrt personleg assistent Støttekontakt Omsorgsløn Ergo- og fysioterapi NAV - sosial Legetenesta Oppvekst, undervisning og kultur Grunnskule Skulefritidsordninga Barnehage Familiens hus Vaksenopplæring Bibliotek Kulturskulen Miljø og teknikk Brann og redning Drift Miljø og teknikk - sjølvkost Stabsseksjonar Plan Teknisk forvaltning Service, informasjon og dokument

3 Politisk-admin. sekretariat Løn, personal og organisasjon Økonomi Reinhaldstenesta Samfunnsmedisinsk eining Sentrale postar Forklaring/kommentar: Kyrkjeleg fellesråd: Pensjonskostnad - Premieavvik Meirverdiavgiftskompensasjon Diverse Investeringar Finansieringsplan investeringar Korte kommentarar til investeringsplanen Obligatoriske oppstillingar - drift Vedlegg: - Årsmelding Økonomiplan Kommunebarometer Brev frå Osterøy kyrkjelege fellesråd 3

4 Rådmannen sitt føreord Innleiing Rådmannen legg fram framlegg til årsbudsjett som er fullt i samsvar med økonomiplanen som vart handsama i haust. Vidare konstaterer ein at økonomiplanen for perioden og budsjettet òg er i samsvar med økonomiplanen for Dette tyder på at både administrasjon og politikarane etter kvart har oversikt over den økonomiske utviklinga og at det langsiktige arbeidet gir resultat. For budsjettet for 2013 vart det føreteke vesentlege endringar i drift både innan Helse- omsorg og sosial og på Oppvekst med mellom anna vedtak av ny skulestruktur. Budsjettet for 2014 viser at dette var heilt naudsynt. Utan dei endringane i driftsnivå og driftsutgifter som vart gjennomført, ville situasjonen for 2014 vore kritisk og ikkje mogleg å handtere konstruktivt. Det er òg positivt at vi ser tydeleg effekt av desse vanskelege vala som vart gjort i 2012 og Når ein no ser at dei økonomiske rammene til Osterøy kommune ikkje vert betre for komande år, men i realiteten vesentleg verre, gjev det store utfordringar slik som omtalt i tidlegare dokument. ( Økonomiplan og ) Rådmannen vurderer at den økonomiske situasjonen for Osterøy framleis er særs krevjande. For å dekkje underskot frå tidlegare driftsår, må utgiftssida ligge lågare enn inntektssida. Mykje arbeid med reduksjon av utgiftene og effektivisering av drifta har vore gjennomført dei seinare åra. Dette har vorte gjort med målsetjing om å få ein bærekraftig økonomi, klare å dekke inn oppsamla underskot og lage ein buffer mot uføresette hendingar. Utfordringa har vore at nye krav, behov og kostnader kjem og må takast omsyn til. Økonomien i Osterøy er svært stram. Driftssituasjonen er stram og vanskeleg, der ynskje, behov og krav langt overstig det kommunen har økonomi til å levere. Det er såleis svært viktig å setje i verk ytterlegare varige tiltak, og tilpasse drifta på eit bærekraftig varig nivå. I dette er det òg svært viktig å unngå å kutte mellombels for mykje, slik at ein får ekstra store oppsamla behov og forventningar, og ein får ein jojo-effekt der kostnadene igjen skyt i været. Budsjettprosessen 2014 I budsjettarbeidet for 2014 er prosessen lagt om noko i høve til tidlegare. I staden for fyrst å ha ein framskrivingsprosess, der sektorane synleggjer venta og planlagt kostnadsnivå i høve til «framskriven drift», og så ein fordeling av rammer og kutt i høve til dette, har rådmannen i år gjeve førebelse rammer til sektorane tidlegare i prosessen. Målsetjinga med omlegginga er å kome tidlegare i gong med å tilpasse drifta til den reelle økonomiske situasjonen, og med det klare å komme tidlegare i gong med prosessar knytt til å finne og gjennomføre tiltak for å justere drifta til dei aktuelle rammene ein må drive innanfor. Tidlegare har ein hatt vanskar med å komme tidleg nok i gong med justeringane og såleis fått forseinka iverksetjing av 4

5 tiltak, og dermed redusert økonomisk verknad i budsjettåret. Resultatet har vorte negative økonomiske avvik i budsjettåret. Statsbudsjettet 2014 I 2013 vart det regjeringsskifte. Avgått regjering sitt framlegg og føresetnader til budsjett for 2014 har vore lagt til grunn i budsjettarbeidet. 8. november kom den nye regjeringa med framlegg til justeringar av det framlagte statsbudsjettet for Framlegget gir ein ytterleg reduksjon i ramma på kr ,-. Samstundes vert det endra krav. Dette var for seint til å innarbeide i rådmannen sitt framlegg. På bakgrunn av at endeleg statsbudsjett ikkje er klart før Stortinget har gjort sine avstemmingar i høve til vedtak, har ein valt å ikkje forsøke å innarbeide endringane enno. Dette vil ein komme tilbake til i ein eventuell budsjettrevisjon i Økonomisk situasjon med bakgrunn i 2013 Budsjettet for 2013 vart mellom anna vedteke med ein føresetnad om innsparing gjennom strukturendringar i skulen. Budsjettramma for Oppvekst, undervisning og kultur vart redusert i høve til dette. Våren 2013 vart det gjort vedtak i heradsstyret om slike endringar. Heradsstyret reduserte talet på barneskular frå 8 til 4. Men det tar tid å bygge ut og få på plass tilstrekkeleg kapasitet. Difor vil Hauge skule mellombels fortsetja som ein 1 4 skule. Dette inneber at dei økonomiske effektane av ny struktur ikkje er trådd i kraft fullt ut. Helse- og omsorgssektoren fekk òg justert rammeløyvinga med ein føresetnad om gjennomføring av omfattande tiltak for å tilpasse drifta. Sektoren har omorganisert heimetenesta og redusert talet på stillingar. Heile endringa vart imidlertid ikkje sett i verk før juli 2013, slik at ein ikkje klarte så stor innsparing som målsetjinga for Det syner seg at det er vanskeleg å gjennomføre tiltak som har stor nok økonomisk effekt, samstundes som tenesteytinga og -tilbodet endrar seg og gjev nye utfordringar. Rådmannen vil framleis halde trykk på, og tydeleggjere at dei økonomiske rammene må sette grenser for tenestene sine nivå og omfang. Behov ein ikkje kjem utanom må finne si inndekning i reduksjonar innan eksisterande tenestetilbod. Nye tilbod vil/må difor endre prioriteringane i ressursbruken når dei kjem til. Rådmannen vurderer det difor slik at ein lyt organisera fleire av tenestene sine nivå og omfang annleis i tida framover, også tenestene sine støttefunksjonar. Oppsamla underskot Det oppsamla driftsunderskotet i kommunen var på kr 14,1 millionar pr I økonomiplanen er det lagt til grunn at kr 5,5 millionar vert dekka inn i 2013, og i 2014 er det lagt til grunn å dekke inn resten, dvs kr 8,6 millionar. Denne føresetnaden er vidareført i framlegget til budsjett for Sidan Osterøy kommune har hatt dårleg økonomi i mange år, må vedtak om endra underskotsdekning godkjennast av departementet. Dei udekka underskota pr i dag kjem frå 2008 og Udekka underskot har ført til at kommunen er på ROBEK-lista, noko som mellom anna fører til at låneopptak og leigeavtalar skal godkjennast av fylkesmannen før dei vert gjort gjeldande. 5

6 Eigedomsskatt I 2013 har Osterøy kommune eigedomsskatt med ein sats på 4 promille når det gjeld bustadog fritidshus og 7 promille (maksimalsats) for andre eigedomar. I budsjettframlegget er det lagt til grunn uendra skattepromille i tråd med føresetnadene frå økonomiplanen. Rådmannen meiner likevel det vil vere fornuftig og målretta å auke satsen med 2 promille til 6 promille i Meirinntekta vil føre til at det vert mindre behov for å kutte drifta svært mykje, og gjere det meir realistisk å kunne gjennomføre underskotsdekning i tråd med planen. Klarer ein dette vil ein såleis i 2015 kunne redusere promillesatsen med inntil 4 promille til 2 promille i Rådmannen viser til det som er sagt lengre opp med omsyn til jojo-effekt, der store oppsamla behov kan føre til for stor kostnadsvekst i åra etter at underskot er dekka inn. Dette kan unngåast ved å bruke eigedomsskatten som verkemedel. I samband med eigedomsskatten sin konsekvens for innbyggarane er det viktig å ha med seg at realverdien sidan innføringa er spist opp med over 20%, dersom ein legg til grunn om lag 3% årleg inflasjon. Det er òg viktig å sjå dette i samanheng med nivået på kommunale avgifter på eigedomane, som vil verte redusert neste år. Formannskapet/Heradsstyret: Formannskapet handsama rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2014 i møter og Heradsstyret handsama budsjettsaka Basert på driftskonsekvensar skildra i rådmannen sitt framlegg, tilrådde formannskapet å auke e-skatten frå 4 til 6 promille for bustad- og fritidseigedomar for å kunne redusere einskilde store negative konsekvensar for brukarane i kommunen. Heradsstyret vedtok auken Auka inntekt kr 5 millionar vart tilrådd disponert slik av formannskapet, og vedteke av heradsstyret: Auke i løyvinga til Helse, omsorg og sosial med kr 3,5 millionar for å unngå stenging av avdeling ved Osterøytunet. Auke i løyvinga til Oppvekst, undervisning og kultur med kr 0,5 millionar for å unngå reduserte opningstider ved barnehagane. Formannskapet avsette unytta meirinntekt kr 1 million til disposisjon for heradsstyret. Heradsstyret fordelte kr 1 million slik: Helse, omsorg og sosial: Rus/psykiatri kr Sosial kr Skysstilbod til brukarar av dagavdelingar må oppretthaldast. Oppvekst, undervisning og kultur: Opne barnehagar i jule- og påskeferie kr Frie kulturmidlar/oppstart ungdomsråd kr Investering: I høve til rådmannen sitt framlegg og innstillinga frå formannskapet, gjorde heradsstyret slik endring: Løyving til Kyrkjegard Hamre vart redusert frå kr 3,0 millionar til kr 2,8 millionar. Kr vart omdisponert til Parkeringsplass Haus skule. 6

7 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet Bakgrunn og status for budsjett og økonomiplanarbeidet Budsjettprosessen har vore ein rein administrativ prosess fram til rådmannen sin presentasjon av budsjettarbeidet for heradsstyret. Prosessen har teke utgangspunkt i vurdering og analyse av kor mykje midlar kommunen ventast å ha til disposisjon basert på føresetnader frå statsbudsjettet, samt krav til inndekning av tidlegare underskot. På bakgrunn av den samla stoda er det vurdert naudsynt med reduksjonar på mange tenesteområde. I vedtaket ligg det reduksjonar i tenestene sin kvalitet og omfang innan fleire sentrale område, det viktigaste vert å få ei drift som er i balanse med omsyn til inntektene over tid. Budsjettet er ferdig saldert, slik det er krav om. Lovreglar Kommunelova set dei lovmessige rammene for kommunen sitt budsjettarbeid. Kommunen si plikt til å utarbeide og vedta budsjett for det komande året er nedfelt i kommunelova 45. Det er eit ufråvikeleg krav at inntektene og utgiftene er i balanse. Organisering av arbeidet og vedtak Ein har i budsjettarbeidet teke utgangspunkt i føresetnader og rammer for 2013 gjeve i Økonomiplanen. Føresetnadene er vurdert på ny etter at statsbudsjettet vart lagt fram. Framskriving av aktiviteten på dei ulike einingane og sektorane er vurdert i høve til rammene gjevne i økonomiplanen, og justert på bakgrunn av samla økonomi. Formannskapet handsama budsjettsaka i møte 20. og 26. november. Formannskapet si innstilling til vedtak var lagt til ålment ettersyn i 14 dagar før handsaming og vedtak i heradsstyret 11. desember. I samband med investeringar har det vore knappe rammer. Den økonomiske situasjonen har medført at fylkesmannen har vore restriktiv i høve til å godkjenne lånefinansiering. Fylkesmannen har likevel poengtert at det ikkje er noko forbod for kommunen å lånefinansiere andre investeringar enn sjølvkostinvesteringar, men vil vurdere dette konkret. Dei største prosjekta framover er knytt til gebyrfinansierte investeringar innan sjølvkostområda vatn og avlaup, samt utbygging av skulebygg for tilpasning til ny vedteken skulestruktur, som skal gje innsparingar i drifta. Organisatoriske verkemidlar og spelereglar. Organisasjonen opplever stort press som følgje av tronge økonomiske rammer og krav til omorganisering og effektivisering. Ein naturleg følgje av dette er at einskilde tilsette kan få 7

8 endra arbeidsoppgåver. Ein legg vinn på å oppnå eit godt samarbeid med organisasjonane og dei tilsette i eventuelle omstillingssaker. Fordelingsfullmakter Dei gjevne rammene for rammeområda er absolutte og det er tidlegare vedteke at overskridingar på eit rammeområde skal dekkast inn på same rammeområde. Endringar på rammenivå kan berre gjerast av heradsstyret. Den løypande oppfølginga av budsjettet frå politisk nivå vert tillagt formannskapet. Likevel slik at det minimum 2 gonger i løpet av budsjettåret skal fremjast eigne saker til heradsstyret som omhandlar kommunen sin økonomiske situasjon, samt kvalitet og omfang på det kommunale tenestetilbodet i høve til vedtekne mål. I utøving av fordelingsfullmakta kan formannskapet ikkje fatte vedtak som er i strid med budsjett/ økonomiplan fatta i heradsstyret. Dette gjeld både i forhold til dei tala som er vedtekne og dei premissar/vedtak som fylgjer av teksten. Både formannskapet og rådmannen har eit særskilt ansvar i høve til å avdekkje og setje i verk tiltak, dette omfattar mellombels stopp av tiltak som ein meiner bør handsamast på nytt i heradsstyret på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen. Ved mellombels stopp skal det snarast råd fremjast eigne saker til heradsstyret knytt til dei tiltaka som er sett i verk. Overordna visjonar og målsetjingar Kommunen sine overordna visjonar og målsetjingar er nedfelt i kommuneplanen. Kommunen sine overordna visjonar er: Osterøy skal vera ein god kommune å veksa opp i, der innbyggjarane i alle livsfasar vert sikra høg livskvalitet og gode bustadmiljø. Osterøy kommune skal ta vare på og vidareutvikla sin særprega nærings- og busetnadsstruktur. Osterøy skal vera ein føregangskommune når det gjeld tenesteyting, økonomisk forvaltning og kommunikasjon i ein desentralisert struktur. Få å kunne oppnå desse visjonane, har ein i kommuneplanen definert prioriterte oppgåver/mål innom følgjande 5 tema/område: Senterstruktur Bustadreising Kommunikasjonar Barn og unge Økonomi Strategiske mål 2014 Oppsamla underskot frå tidlegare år legg eit stort press på kommunen sine økonomiske moglegheiter og avgrensar kommunen sin innsats på ulike område. 8

9 For 2014 vil ein særskilt prioritere: 1. Balanse mellom inntekter og kostnader redusere tenestetilbodet. 2. Nedbetale akkumulert driftsunderskot. 3. Tidleg innsats i tenestene. 4. Førebu kommunen til befolkningsvekst når brua er nedbetalt. Visjon og verdiar for den kommunale organisasjonen Til rettleiing i det daglege arbeidet for den einskilde tilsette, både med tanke på samhandling med andre tilsette og med innbyggjarane/brukarane, har den kommunale organisasjonen samla seg om ein overordna visjon og 4 verdiar. Visjon: Saman om gode tenester Verdiar: - Respekt - Omsorg - Tydeleg - Ærleg Visjonen og verdiane skal gjennomsyre arbeidet til den enkelte tilsette. Målstyring Det er behov for revisjon og oppdatering av målarbeidet i kommunen, der målsetjingar og rapportering på mål vert sett i system på alle nivå. Dette er eit omfattande og viktig arbeid som kommunen arbeidar vidare med i planperioden. Målstyringssystemet skal vere både eit styrings- og rapporteringssystem, samt ein metodikk for organisasjonslæring og forbetring. Dette skal skje gjennom dialog med dei sentrale aktørane i verksemda; å så visjonane, skape dialog rundt kritiske suksessfaktorar på brei basis og vere samde om korleis ein målar resultatoppnåing. Det å gje honnør ved gode resultat og merksemd ved dårlege vil stå sentralt. Dei einskilde tenestene har utvikla eigne indikatorar som skal bidra til å kunne bedømme ei positiv eller negativ utvikling i tenestekvaliteten. Samstundes har me indikatorar som er like for alle tenesteområde. Dei er: - Budsjettavvik - Sjukefråvær - Alle medarbeidarar skal ha medarbeidarsamtale. I budsjettet er indikatorane målsett med eit mål for 2013 og eit langsiktig mål (2016) for utviklinga i tenesta. 9

10 Folketalsutvikling Det blir sakte men sikkert fleire innbyggjarar i Osterøy kommune. Her er det nytta 3 forskjellige framskrivingsalternativ. Vil du vita meir om føresetnadane kan du lese her: https://www.ssb.no/folkfram. Truleg vil utviklinga for Osterøy ligge litt over den raude streken basert på auka tilflytting på bakgrunn av nedbetalt bru og potensielt mykje ledig byggjeland Folketalssutvikling og framskriving for de yngste og eldste innbyggjarane Osterøy kommune vil oppleva ein nedgang i dei aller eldste aldersgruppene og i talet på skuleborn. Dette vil påverke inntektene til kommunen i negativ retning. Talet på barnehageborn vil auke, men fortsetter fødselstala å være som i 2010 er dette ei for optimistisk prognose. Foreløpige tal for 2012 viser ein god vekst i folketalet på 1,4 % år 6-15 år 80 år og eldre 10

11 Driftsbudsjettet økonomiske rammer Inntektsutvikling Skatt og rammetilskot Skatt og rammetilskot er dei største og viktigaste inntektspostane for kommunen, og utgjer om lag 72 % av driftsinntekta.. Såleis er kommunen svært avhengig av positiv utvikling, og svært sårbar for negativ utvikling. Det er i framlegget til statsbudsjett for 2014 lagt til grunn ein nominell auke i kommunane si samla inntekt frå skatt og rammetilskot med 4,1 % i høve pårekna nivå for 2013, men med store variasjonar mellom kommunane. For Osterøy vert det i budsjettet lagt til grunn ein nominell auke med om lag 3,8 % i høve til venta inntekt Det kommunale skatteøyret vert redusert frå 11,6 % i 2013 til 11,4 % i Samla inntekt frå skatt og rammetilskot i Osterøy er sett i samsvar med resultatet i reknearkmodellen til KS, på bakgrunn av tala frå statsbudsjettet. Rammetilskotet inkluderer både inntektsutjamning og utgiftsutjamning mellom kommunane. Inntektsutjamning skal jamne ut forskjellar i skatteinntekt mellom kommunane. Utgiftsutjamning skal jamne ut forskjellar i utgiftsbehov mellom kommunane. Utgiftskompensasjon Ein viktig faktor i høve til budsjetteringa, er innbyggjartal med fordeling på aldersgrupper og andre tilhøve som er lagt til grunn å påverke utgiftsbehovet til ein kommune. Endringar i samansetninga av befolkninga kan gje store utslag på utgiftsutjamninga i rammetilskotet, samt at endra innbyggjartal gjev endra innbyggartilskot. Utviklinga har vore negativ for Osterøy når det gjeld utgiftsutjamninga. Frå å ha eit utrekna utgiftsbehov på meir enn 10% over 11

12 gjennomsnittet i 2010 er utrekna utgiftsbehov på 5,1 % over gjennomsnittet i Denne nedgangen fører til at utgiftskompensasjonen i rammetilskotet er meir enn kr 9 millionar lågare i 2014 enn i Bakgrunnen er at kostnadsnøklane for utgiftsutjamninga vart endra i Endringa som er gjennomført og den konkrete utviklinga i Osterøy i høve til landet samla har såleis medført stor inntektsnedgang. Budsjettframlegg 2014: kr 382,0 millionar. Budsjett 2013: kr 364,8 millionar. Eigedomsskatt Utvikling i inntekt frå eigedomsskatt (endring i %): Osterøy kommune skriv ut eigedomsskatt i 2014 med heimel i eigedomsskattelova 2 og 3 på faste eigedomar i heile kommunen. Alminneleg eigedomsskattesats i Osterøy kommune er 7 promille. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar er 4 promille i 2013, heradsstyret vedtek å auke til 6 promille for Den same satsen skal leggast til grunn for fritidsbustadar. Satsen for bustad- og fritidseigedomar har vore 4 promille i alle åra unnateke 2008, då satsen var 3 promille og 2012, då den var 5,0 promille. Inntekta frå eigedomsskatt er i hovudsak basert på takstar som er fastsett på takseringstidspunktet. Med same skattepromille år for år, vil verdien av inntekta gradvis verte spist opp, og held såleis ikkje følgje med prisog lønsvekst. Ei inntekt på kr 13,5 millionar vil med ein løns- og prisvekst på 3 % verte kr mindre verdt året etter. Over 7 år er såleis om lag kr 2,8 millionar av eigedomsskatteinntekta spist opp av løns- og prisvekst. Dette må kompenserast med anna inntekt eller utgiftsreduksjon. Nye eigedomar og nybygg som vert taksert og får utskrive e- skatt er med på å kompensere dette inntektstapet. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert kr 0, same som tidlegare. 12

13 Eigedomsskatten for 2014 forfell til betaling i 3 terminar:, 31.03, og Kompensasjon for meirverdiavgift (mva) Ordninga medfører ein generell refusjon/kompensasjon for kommunane sine utgifter til meirverdiavgift. Ordninga kom i 2004 og vart finansiert gjennom at kommunane sine rammetilskot vert redusert tilsvarande venta auke i refusjon for meirverdiavgift. I tillegg vart gamal ordning avvikla og innlemma i den nye. I 2014 vert rekneskapsføringa av mva-kompensasjon frå investering endra, slik at heile denne inntekta vert ført som inntekt i investeringsrekneskapen. Det er då kun såleis mvakompensasjon frå driftsutgifter som vert inntektsført i driftsrekneskapen. Budsjettframlegg 2014: kr 10,4 millionar. Budsjett 2013: kr 9,2 millionar. Renteinntekt og avkastning Renteinntektene til kommunen er i hovudsak knytt til følgjande element: * Løpande renteinntekt/avkastning på ledig likviditet * Renter frå utlån * Provisjon for garantiar til andre * Utbytte Langsiktig plasserte finansielle omløpsmidlar er avvikla. Dette gjev mindre høve til høg avkastning, men òg mindre risiko for negative avvik i høve budsjetteringa. Budsjettframlegg 2014: kr 4,5 millionar. Budsjett 2013: kr 4,0 millionar. Andre generelle tilskot Denne posten omfattar i hovudsak kompensasjon frå staten som følgje av at kommunen har bygd ut tenestetilbodet som ein del av statlege handlingsplanar. Dette gjeld mellom anna i høve til eldrereforma, psykiatri og grunnskulereforma (skulestart frå 6 år). Desse tilskota er knytt til spesifikke rentevilkår og vil svinga år for år i høve til rentenivået, på same måte som renteutgifta til kommunen svingar med rentenivået for lånegjeld. Budsjettframlegg 2014: kr 4,0 millionar. Budsjett 2013: kr 4,0 millionar. Utgiftsutvikling Lønsvekst Det er i budsjetteringa lagt til grunn at det vert ein årslønsvekst på om lag 3,5 %. I sektorane sine budsjett ligg lønsmidlar knytt til lønsnivået frå oppgjeret i 2013 med overheng til 2014, medan det er lagt midlar til lønsoppgjeret for 2014 i eigen lønsreserve. 13

14 Lønsreserve er lagt inn med kr 10,4 millionar. Oversyn lønsvekst jfr. statsbudsjettet: Overheng frå 2013 (einingane) 0,4 % Lønsoppgjer pr 1.5 (lønsreserve) 2,9 % Lønsgliding (einingane) 0,2 % = Pårekna lønsvekst 3,5 % Prisvekst Forventa prisvekst er i framlegget til statsbudsjett for neste år sett til omlag 2,0 %. Prisindikatoren/deflatoren, dvs vekta gjennomsnitt av løns- og prisvekst, er sett til 3,0 % i statsbudsjettet. Her utgjer pårekna lønsvekst 3,5 % Pensjonspremie Inkludert AFP kostnad, legg ein til grunn følgjande premiesatsar (kommunal del): Pensjonsutgift folkevalde Pensjonsutgift tilsette på kommunale vilkår Sjukepleiarordninga Tilsette på statlege vilkår 38,0 % (Kommunal landspensjonskasse) 18,5 % (Kommunal landspensjonskasse) 21,0 % (Kommunal landspensjonskasse) 11,4 % (Statens pensjonskasse) Premiebetaling vert utgiftsført på einingane der dei tilsette si løn vert ført. Avdrag Kommunelova sine reglar om minimumsavdrag set krav om at resterande løpetid for kommunen si samla gjeld ikkje skal overstige den veide levetida for kommunen sine anleggsmidlar ved siste årsskifte. I tillegg kjem at budsjetterte avdrag skal dekke det faktiske avdraget. Den veide resterande levetida er rekna til om lag 28 år. Vidare har fylkesmannen, i samband med at kommunen er underlagt statleg godkjenning (Robek-lista) sett som minimum at kommunen årleg betalar 3,5 % avdrag av relevant låneportefølje. I budsjettet for 2014 er det lagt inn kr 10,5 millionar i årleg avdrag. Lånegjeld eks formidlingslån er venta å verte om lag kr 277 mill pr Budsjettert avdrag utgjer såleis 3,8 %. Lånerente I framskrivinga av låneportefølja har ein lagt til grunn ei flytande gjennomsnittsrente i 2014 på omlag 3,0 %. Fastrenteavtalar er rekna med den eksakte renta så langt det er avtalt. 14

15 Inndekning av meirforbruk frå tidlegare år Kommunen har framleis eit stort samla underskot frå tidlegare år. Pr var akkumulert underskot kr 14,1 millionar. I budsjettframlegget er det lagt til grunn kr 8,6 millionar i underskotsdekning i Netto driftsresultat og oppsamla underskot - utvikling Diagrammet syner utviklinga i 3 nøkkeltal: Netto driftsresultat er det viktigaste økonomiske nøkkeltalet for ein kommune, og framkjem i oversynet Økonomisk oversikt drift. Netto driftsresultat tek omsyn til alle utgifter og inntekter i løpet av året, men påverkast ikkje av avsetjingar til fond, bruk av fond, eller disponeringar av resultat frå tidlegare år. Korrigert netto driftsresultat er netto driftsresultat korrigert for mva-kompensasjon frå investeringar og premieavvik pensjon. Desse 2 postane påverkar ofte netto driftsresultat mykje i mange kommunar, og gjer at det ordinære nøkkeltalet (netto driftsresultat) ikkje vert så relevant i høve til å vurdere driftsresultatet det einskilde år. Oppsamla underskot syner rekneskapsmessig underskot (meirforbruk) pr det einskilde år. Dette underskotet må dekkast gjennom drifta seinare år og avgrensar såleis handlingsrommet framover. 15

16 Politisk organisering Heradstyre (27 medl) Formannskap (7 medl) Administrasjons utval (7 frå FSK + 4 tilsette rep) Kontroll utval (5 medl) Komite for oppvekst, idrett og kultur (5 medl) Plan- og kommunalteknisk utval (5 medl) Komité for oppvekst, idrett og kultur arbeider med saker innanføre saksfeltet oppvekst, idrett og kultur, og innstille til formannskap og heradstyre. Plan- og kommunalteknisk utval som tar avgjersler i saker innaføre området plan og kommunalteknikk eller innstille nemnte saker til formannskap og heradstyre. 16

17 Overordna administrativ organisering Osterøy kommune har ei sektororganisering av tenestene. Sektorane blir leia av ein sektorleiar. Rådmannen sine stabsseksjonar blir leia av Rådmannen. Meir detaljerte organisasjonskart finn ein innanfor kapitla for kvar einskild sektor. Stabsseksjonar Rådmann Felles IKT-tenester Nordhordland Sektor for oppvekst, undervisning og kultur Sektor for helse, omsorg og sosial Sektor for miljø og teknikk Felles IKT-tenester Nordhordland er eit IKT-samarbeid mellom kommunane Vaksdal, Modalen, Masfjorden, Lindås, Austrheim, Radøy, Feie, Meland og Osterøy. Her er Osterøy kommune vertskommune, og difor økonomisk og administrativt ansvarleg for eininga. IKT NH blir finansiert med tilskot frå medlemskommunane. Rådmannsutvalet for medlemskommunane har ansvar for bemanningsplan og budsjett. Sjå eige vedlegg for IKT- NH budsjett. 17

18 Årshjulet Gjennomføring MSp R + Å M R k Resultatmåling B M T2 Å M MSgj B T2 B VR Politisk R + Å ØP M T1 ØP Refleksjon Rådmann T M Sektor/ tenesteeiningane VR Teiknforklaring: R - Rekneskapsavslutning ØP - Økonomiplan Å - Årsmelding B - Budsjett K - Kostra-rapportering MSp - Medarbeidarsamtale, planlegging T1 - Første tertialrapport MSgj - Medarbeidarsamtale, gjennomføring T2 - Andre tertialrapport VR - Vernerunde M - Månadsrapportering 18

19 Møtekalender Møte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Formannskap Heradstyre (27) 18 Komité for oppvekst, idrett og kultur Plan- og kommunalteknisk utval

20 Helse, omsorg og sosial Sektor for helse, omsorg og sosial Osterøytunet Demens avdeling NAV / Sosialtenesta Heimetenester sone sør Osterøytunet somatisk avdeling Osterøytunet Kjøkken Legetenesta Ergo- og fysioterapitenesta Bu- og avlastningstenester Sone 1 Bu- og avlastningstenester, Sone 2 Psykisk helse Presentasjon av sektoren Osterøy kommune skal sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen, får tilbod om naudsynte helse- og omsorgstenester. Helse- og omsorgstenesta sitt ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper, her under personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller funksjonsnedsetting. Ein står føre vesentlege utfordringar innan sektoren sitt nedslagsfelt i løpet av komande år. Statistisk sett har Osterøy kommune hatt ei lågare institusjonsdekning enn mange andre kommunar, og det har vore eit mål å kunne gje flest mogleg tilpassa tenester i eigen heim. Dei kommunale helse- og omsorgstenestene skal yte gode tenester i eit samfunn i stadig endring. I framtida skal kommunale helse- og omsorgstenester sikra heilskaplege og samordna tenester som omfattar helsefremmande og førebyggande tiltak, utreiing, behandling, pleie/omsorg, akuttberedskap, habilitering/rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorane i samarbeid med brukarane sjølve. I Osterøy kommune har vi lagt til grunn fylgjande visjon for helse- og omsorgstenestene; Innbyggarane i Osterøy kommune opplever å få gode helse- og omsorgstenester i alle livets fasar 20

21 Overordna mål og føringar Tenesteområda innan helse, omsorg og sosial er i stor grad styrt av nasjonale føringar og lokale val. Sentrale rapportar og meldingar beskriv kva utfordringar kommunane står framfor, som følgje av demografisk og epidemiologisk utvikling. Det er fokus på vekst i tal eldre, auking i kroniske lidingar, sosiale problem blant born og unge samt satsing på tiltak for å betre folkehelsa. I Nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld. St. 16 ( ) legg regjeringa den politiske kursen for helse- og omsorgstenesta, samt folkehelsearbeidet dei neste fire åra. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstenester, uavhengig av personleg økonomi og bustad, skal fortsatt vera den viktigaste målsetjinga i den norske velferdsmodellen. I 2013 vart det vedteke ny Kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial. I denne planen er det mellom anna lagt vekt på: Auka satsing på folkehelse, tidleg innsats og aktiv omsorg. All tenesteyting skal støtte opp under brukaren sine eigne ressursar, for å gje moglegheiter for auka livskvalitet og meistring (kvardagsrehabilitering). Yte tenester på best mogleg omsorgsnivå (BEON). Satse på kvalitetsutvikling, kompetanse, rekruttering og behalde tilsette. Delta i interkommunalt samarbeid om løysing av oppgåver der dette er naudsynt og\eller ønskeleg. Gjennomgang av organisasjonsstrukturen for å sikre heilskapleg styring og prioritering, inklusive gjennomgang av leiarstruktur. Gjennomgang av rutinar og system for tildeling av tenester for å sikre ei heilskapleg vurderings- og tildelingspraksis. God informasjon om tenestetilbodet. Etablere ein saumlaus praksis mellom sektorane der dette er naudsynt på system og individnivå. Etablere eit gjensidig godt samarbeid med frivillige. Etablere ei forståing for nødvendigheita av stadig å forbetre oss. I 2014 skal tiltak synleggjort i ny helse- og omsorgsplan settast i verk, innanfor gitte rammer. Sektor for helse, omsorg og sosial har dei siste åra gjennomført vesentlege omstillingar, og justert organisasjon og bemanning i høve til nye ansvarsområde. Tal frå kommunebarometeret og Nordhordland revisjon syner at tenestene vert drive med låge kostnadar og at bemanningssituasjonen er på eit minimum. Utvikling i sektoren si økonomiske ramme Opprinneleg budsjett Justert budsjett Rammeløyving 2014 framlegg frå rådmannen Rammeløyving 2014 innstilling frå formannskapet Rammeløyving 2014 vedtak i heradsstyret

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015/ Handlingsplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 15. desember 2014 Klepp kommune Innhald Innhald... 2 Målkart... 4 Makroøkonomiske føresetnader... 6 Folketal... 7 Bevilgningsoppsett drift...

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer