NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport /KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL"

Transkript

1 Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport /KL

2 Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER OM RAPPORTENS INNHOLD LESEVEILEDNING METODE REVISJONSKRITERIER LOVER OG FORSKRIFTER AVTALER INNGÅTT MED KOMMUNENE SOM PART NAV SENTRALE FØRINGER FOR NAV-REFORMEN ORGANISERING AV ARBEIDS OG VELFERDSETATEN LOKAL ORGANISERING OG STYRING EVALUERINGER OG VURDERINGER AV NAV-REFORMEN NAV HADELAND OPPGAVER OG ORGANISERING BESKRIVELSER KNYTTET TIL PROBLEMSTILLINGENE GRAN KOMMUNES OPPFØLGING AV NAV-KONTORET SAMARBEID MED ØVRIGE KOMMUNALE TJENESTER (LUNNER OG GRAN) OM VERTSKOMMUNESAMARBEIDET RESSURSBRUK OG KOSTNADSFORDELING REVISJONENS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1 - GRAN KOMMUNES OPPFØLGING AV NAV HADELAND Revisjonskriterier Vurderinger PROBLEMSTILLING 2 - HVORDAN FUNGERER VERTSKOMMUNESAMARBEIDET Revisjonskriterier Vurderinger Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 7.3 PROBLEMSTILLING 3 - INNGÅTTE AVTALER OM KOSTNADSFORDELING OG FAKTISK BRUK AV RESSURSER Revisjonskriterier Vurderinger KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG 1 UTTALELSE FRA GRAN KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Kommunestyrene i Gran og i Lunner anbefalte i 2007 at det ble opprettet felles NAV-kontor for de to kommunene. Ved oppretting av NAV-kontor, enten i en kommune eller i et fellesskap mellom flere kommuner, ble det stilt krav fra staten at man skulle forholde seg til én kommunal avtalepart. Gran og Lunner løste dette ved å etablere felles sosialtjeneste gjennom vertskommunesamarbeid, hvor Gran er vertskommune. Det vil si at det er Gran som er avtalepart overfor staten i det felles NAVkontoret. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan styringsdialogen mellom Gran kommune og NAV Hadeland fungerer, samt i hvilken grad NAV Hadeland oppfyller de forventningene som er satt for det interkommunale samarbeidet gjennom den lokale samarbeidsavtalen. Den siste problemstillingen tar for seg hvorvidt ressursbruken for henholdsvis stat og kommune fordeler seg i samsvar med avtalt kostnadsfordeling. Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1. Hvordan følger Gran kommune opp at NAV Hadeland drives i samsvar med kommunale målsetninger, inngåtte avtaler mv? 2. Hvordan fungerer vertskommunesamarbeidet når det gjelder formulering og oppfølging av felles mål (i forholdet til NAV Hadeland)? 3. Er det samsvar mellom inngåtte avtaler om kostnadsfordeling og faktisk bruk av ressurser overfor de tre aktørene (staten, Gran kommune og Lunner kommune)? Vi har benyttet både dokumentstudier og intervjuer. Følgende personer ble intervjuet: Ved NAV-kontoret: fungerende NAV-leder, avdelingsleder, verneombud og tillitsvalgt i Fellesorganisasjonen. I Gran kommune: seksjonsleder psykisk helsetjeneste, barnevernsleder, økonomisjef og kommunalsjef. I Lunner kommune: konstituert enhetsleder i familie og oppvekst og enhetsleder familie og oppvekst, kommunalsjef, koordinator tilrettelagte tjenester og leder for tilrettelagte tjenester. Interkommunal tjeneste: enhetsleder for flyktningetjenesten for Gran og Lunner. Revisjonskriteriene for et slikt prosjekt er hentet fra statlige og lokale styringssignaler og mål. På lokalt nivå har prosjektet hentet revisjonskriterier blant annet i samarbeidsavtalen mellom NAV Oppland og Gran kommune, og i avtale om interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner kommune. Statlige føringer finnes i lover og forskrifter som henholdsvis legger rammer for NAVreformen og for tjenestetilbudet ved de lokale NAV-kontorene. Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 Konklusjoner Problemstilling 1: Hvordan følger Gran kommune opp at NAV Hadeland drives i samsvar med kommunale målsettinger, inngåtte avtaler mv? Gran kommune følger, i likhet med andre tjenesteenheter i kommunen, opp NAV Hadelands måloppnåelse og økonomi gjennom tertialvis rapportering. Det tok noe tid før samarbeidet mellom kommunale tjenesteenheter og «satte seg» og fant en form basert på vedtatt rolle- og oppgavedeling. Samarbeidet mellom NAV og andre enheter i kommunen synes nå gjennomgående å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Utover avtalen om IPS-prosjektet er det ikke fastlagt samarbeidsavtaler og rutiner mellom NAV og kommunale resultatenheter. Enheter i Gran og Lunner opplever at det kan være problematisk å få kontakt med NAV. Når NAV samtidig opplyser at de gir ut telefonlister, kan det tyde på at informasjon om og kjennskap til mulighet for å få kontaktinformasjon, ikke er tilstrekkelig i andre enheter. Problemstilling 2: Hvordan fungerer vertskommunesamarbeidet når det gjelder formulering og oppfølging av felles mål (i forholdet til NAV Hadeland)? Det interkommunale samarbeidet generelt, og strukturen knyttet til samarbeidsmøtene (ISmøtene) spesielt, har utviklet seg over tid. Samarbeidet har gått mer i «dybden» og rollene synes å ha blitt mer avklarte over tid. Etter til nå å ha hatt ulike mål for sosialtjenesten, har Gran og Lunner med virkning fra 2014 vedtatt å arbeide etter de samme målene. Etter vår oppfatning er utarbeiding av felles/like mål i tråd med intensjonene bak det interkommunale samarbeidet. Protokollene fra samarbeidsmøtene er ganske kortfattede, og ikke inndelt etter temaene i dagsordenen. Etter revisjonens vurdering kunne protokollen hatt større nytteverdi hvis det framkom konklusjoner/vurderinger knyttet til punktene i dagsordenen. Problemstilling 3: Er det samsvar mellom inngåtte avtaler om kostnadsfordeling og faktisk bruk av ressurser overfor de tre aktørene (staten, Gran kommune og Lunner kommune)? Så langt vi har undersøkt ser det ut til at stat og kommune dekker kostnader knyttet til henholdsvis statlige og kommunale ordninger og ytelser innenfor NAV. Vi har imidlertid stilt spørsmål ved om kostnadsfordelingen er i tråd med stillingsfordelingen ved kontoret. Så langt vi har undersøkt skjer kostnadsfordelingen mellom Lunner og Gran i henhold til pkt 9 i avtale om det interkommunale samarbeidet. Kommunene bør imidlertid forsøke å finne regnskapstekniske løsninger som medfører at Kostra-rapporteringen blir riktig. Det er ikke gjort registreringer som forteller om ressursbruken på hhv statlige og kommunale tjenester ved NAV Hadeland er i tråd stillingsfordelingen ved kontoret. Imidlertid er det ikke noe som tyder på at kommunale midler benyttes til løse statlige oppgaver. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 Anbefalinger Administrasjonen i Gran bør i samarbeid med administrasjonen i Lunner og NAV Hadeland vurdere de enkelte samarbeidsrelasjoner med hensyn til om det kan være behov for å inngå avtaler mellom NAV Hadeland og vedkommende tjenesteenhet, evt om det bør fastsettes skriftlige rutiner for dette samarbeidet. Kommunen bør sikre kommunale enheter nødvendig kontaktinformasjon til NAV-kontoret og de ansatte der, slik at de ansatte i kommunen enklest mulig kan samarbeide om tjenester til innbyggerne. For å øke nytteverdien av møteprotokollene fra samarbeidsmøtene bør de lages mer utførlige og tettere følge punktene på dagsordenen, og knytte konklusjoner til hvert av disse. Det er viktig at kontoret og vertskommunen har fokus på bruken av ressurser på NAVkontoret, og at man har en formening om behov for og faktisk bruk av ressurser på statlig og kommunal side. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING I dette kapitlet gjør vi rede for kontrollutvalgets bestilling og formål og problemstillinger som ligger til grunn for prosjektet. 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Lunner kommune har som førsteprioritet «NAV Hadeland» i sin plan for forvaltningsrevisjon. Hovedbegrunnelse for valg av området er blant annet at de ser at to styringslinjer (stat og kommune) kan gi utfordringer og representere en risiko. Aktuelle tema satt fram fra kontrollutvalget i Lunner var: - Styring og kontroll med den kommunale delen av NAV (=kommunens ansvarsområde) - Oppfølging av inngåtte kontrakter mellom kommunen og NAV-kontoret. - Måloppnåelse - kommunale mål. - Årsaksforklaring mht. Kostra-data for sosialhjelp. Både kontrollutvalget i Gran og kontrollutvalget i Lunner har i sine planer for forvaltningsrevisjon temaet «interkommunalt samarbeid» som høyt prioritert område/tema for gjennomgang i valgperioden. Aktuelle tema for området som ble nevnt i overordnet plan i Gran var: «Styring og kontroll», «evaluering av måloppnåelse, effekter, resultater», «oppfølging av inngåtte avtaler og styringssignaler» og om «kommunen får det man har betalt for?» Kontrollutvalget i Lunner begrunnet et ønske om en forvaltningsrevisjon om interkommunalt samarbeid i at de ser en generell risiko/ utfordringer knyttet til styring og kontroll med interkommunale virksomheter. Lunner har i sin plan for forvaltningsrevisjon foreslått at en skulle velge ut ett konkret interkommunalt samarbeid for undersøkelse. Kontrollutvalgene i Gran og Lunner fikk en presentasjon av mulige problemstillinger for et prosjekt om NAV i fellesmøte mellom alle de tre kontrollutvalgene på Hadeland. Som grunnlag for presentasjonen var det innhentet dokumenter om NAV Hadeland fra Gran og fra Lunner kommune, og det var innhentet opplysninger om NAV Jevnaker. Av dokumenter som ble nevnt, var lokal samarbeidsavtale, organisasjonskart og sentrale kommunale dokument (avtale om interkommunalt samarbeid mellom Lunner og Gran, handlingsprogram, budsjett- og økonomiplan og årsmeldinger). Kontrollutvalget i Gran kommune bestilte i sak 46/2012 i møte et forslag til prosjektplan for et felles revisjonsprosjekt av NAV Hadeland. Bestillingen ble gjort med bakgrunn i at kontrollutvalget i Lunner også har prioritert NAV Hadeland. Prosjektplan ble lagt fram i kontrollutvalget i Gran sitt møte I dette møtet ble det vedtatt å endre noe på problemstillingene for prosjektet. Kontrollutvalget i Lunner gjorde likelydende vedtak Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 1.2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER NAV-kontorene i kommunene har styringslinjer både mot staten, i første rekke gjennom fylkesvis organiserte enheter (NAV Oppland), og mot kommunen der kontoret ligger (kommunestyre og kommunens administrasjon). En forvaltningsrevisjon må ta utgangspunkt i hvordan NAV-kontoret løser sine kommunale oppgaver. Som vertskommune har rådmannen i Gran kommune et overordnet ansvar for styring og oppfølging av NAV Hadeland i forhold til avtalen med NAV Oppland og i forhold til avtalen med Lunner. Begge de to samarbeidskommunene har ansvar for å komme fram til felles målsettinger som er styrende for NAV Hadeland og for øvrig sørge for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til samarbeidsavtalen som er inngått om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner. Både NAV og begge kommunene har ansvar for å bidra til samarbeid og samordning av tjenester i og utenfor NAV for den enkelte bruker. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan styringsdialogen mellom Gran kommune og NAV Hadeland fungerer. I tillegg vil det undersøkes i hvilken grad NAV Hadeland oppfyller de forventningene som er satt for det interkommunale samarbeidet gjennom den lokale samarbeidsavtalen. Den siste problemstillingen tar for seg hvorvidt ressursbruken for henholdsvis stat og kommune fordeler seg i samsvar med avtalt kostnadsfordeling. Prosjektet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: 1. Hvordan følger Gran kommune opp at NAV Hadeland drives i samsvar med kommunale målsetninger, inngåtte avtaler mv? 2. Hvordan fungerer vertskommunesamarbeidet når det gjelder formulering og oppfølging av felles mål (i forholdet til NAV Hadeland)? 3. Er det samsvar mellom inngåtte avtaler om kostnadsfordeling og faktisk bruk av ressurser overfor de tre aktørene (staten, Gran kommune og Lunner kommune)? 1.3 OM RAPPORTENS INNHOLD LESEVEILEDNING Kapittel 2 beskriver gjennomføringen av prosjektarbeidet, herunder bruk av skriftlige kilder og intervjuer. Kapittel 3 tar for seg kilder til revisjonskriterier; lover og forskrifter som legger rammer for det enkelte NAV-kontor, samt avtaler som Gran og Lunner har inngått, og som dermed legger rammer for samarbeidet knyttet til NAV Hadeland. Vi kommer tilbake til konkrete revisjonskriterier, som vil bli benyttet for hver av de tre problemstillingene, i kapittel 7. Sentrale føringer for NAV-reformen samt organisering av NAV, med spesiell vekt på forholdet mellom den statlige og kommunale styringslinja beskrives i kapittel 4. Vi omtaler også evalueringer og vurderinger av samarbeidet mellom stat og kommune etter opprettelsen av NAV-kontorene. Dette kapitlet er primært et bakgrunnskapittel som går litt «bak» problemstillingene. Det kan derfor overspringes uten å miste sammenhengen. Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Kapittel 5 er et kort kapittel som beskriver oppgaver, styring og organisering ved NAV Hadeland. I kapittel 6 har vi samlet faktabeskrivelsen knyttet til de tre problemstillingene. Kapittel 6.1, 6.3 og 6.4 relaterer seg direkte til hhv den første, andre og tredje problemstillingen i prosjektet. I kapittel 6.2 har vi omtalt samarbeidet mellom NAV-kontoret og fagenheter i Gran kommune og Lunner kommune. Vurderingene i kapittel 7 er delt inn etter de tre problemstillingene i prosjektet. For hver problemstilling har vi utledet revisjonskriterier ut fra relevante lover og forskrifter samt avtaler som deltakerkommunene har inngått knyttet til NAV Hadeland. Kapittel 8 inneholder konklusjoner og anbefalinger. Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 2. METODE For å svare på problemstillingene har vi blant annet kartlagt følgende: Gran kommunes styring og oppfølging av den kommunale delen av NAV Hadeland. Samarbeid og oppfølging av avtalen mellom Gran kommune og Lunner kommune om NAV Hadeland. Hvordan NAV Hadeland er styrt og organisert, herunder hvordan ressursbruken er fordelt på statlige og kommunale stillinger. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og pålitelighet. Det innebærer at dataene som er samlet inn er relevante for de forholdene som problemstillingene skal avklare (gyldige) og at datainnsamlingen skjer på en mest mulig nøyaktig måte (pålitelig). Kartleggingen har skjedd både gjennom dokumentanalyser og intervjuer. Nedenfor følger en oversikt over hvem som er blitt intervjuet: NAV-kontoret Trude Gauksrud, fungerende NAV-leder Anne Gro Vik, avdelingsleder Bente Engen, verneombud Åse Marit Linstad, tillitsvalgt Fellesorganisasjonen Gran kommune: Marianne Granseth, seksjonsleder psykisk helsetjeneste Tone Gulbrandsen, barnevernsleder Morten Gausen, økonomisjef Gaute Øvrebotten, kommunalsjef Lunner kommune: Ingvill Allisøy-Gjærløw, enhetsleder for flyktningetjenesten for Gran og Lunner Erica Sanger-Elnæs, enhetsleder (konstituert) familie og oppvekst Janicke Brechan, enhetsleder familie og oppvekst Idun Eid, kommunalsjef Gro Hagen, koordinator tilrettelagte tjenester Ann Herborg Fagerli, leder tilrettelagte tjenester Alle intervjuer ble gjennomført i oktober Det ble utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til datainnsamlingen. Vi mener å ha intervjuet sentrale nøkkelpersoner sett opp mot problemstillingene for prosjektet. Datagrunnlaget er bekreftet gjennom at referater fra intervju er gjennomlest og godkjent. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Skriftlig materiale som er benyttet i prosjektet består blant annet av - Dokumenter som beskriver og evaluerer NAV-reformen. - Måldokumenter og ulike rapporter fra Gran og Lunner kommune. - Avtale om interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner. - Avtaler mellom NAV Oppland og Gran kommune. - Regelverk som ligger til grunn for NAV-reformen og som legger rammer for de tjenester NAVkontorene skal utføre. Skriftlig materiale som er gjennomgått og benyttet i prosjektarbeidet framgår av referanselista bakerst i rapporten. Prosjektet er gjennomført i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi vurderer at de innhentede dataene og øvrig informasjon er tilstrekkelig til å kunne svare på problemstillingene. RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med kravene i RSK 001. Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 3 REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder m.m. som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det skal settes opp noen autoritative standarder som kommunens praksis kan måles mot. Revisjonskriteriene for et slikt prosjekt vil være statlige og lokale styringssignaler og mål. På lokalt nivå vil dette prosjektet hente revisjonskriterier blant annet i samarbeidsavtalen mellom NAV Oppland og Gran kommune, og i avtale om interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner kommune. Statlige føringer finnes i lover og forskrifter som henholdsvis legger rammer for NAVreformen og for tjenestetilbudet ved de lokale NAV-kontorene. Kapitlet er delt i to: Først refererer vi fra lover og forskrifter som er sentrale for problemstillingene (kapittel 3.1). Deretter gjennomgår vi i kapittel 3.2 avtaler som kommunene har inngått, og som legger rammer for samarbeidet knyttet til NAV Hadeland. Vi vil komme tilbake til konkrete revisjonskriterier som vil bli benyttet for hver av de tre problemstillingene i kapittel LOVER OG FORSKRIFTER Den kommunale virksomheten ved NAV-kontoret blir i hovedsak regulert av: lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lov om sosiale tjenester i NAV). Vi vil også trekke inn enkelte av kommunelovens bestemmelser da disse setter krav for kommunens kontroll og oppfølging av aktiviteten ved det lokale NAV-kontor. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre levekårene for vanskeligstilte, samt bidra til sosial og økonomisk trygghet. Loven skal legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Den fremhever at arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte den enkelte med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. I henhold til NAV-loven 13 skal arbeids- og velferdsetaten og kommunene ha felles lokale kontor som dekker alle kommunene. Kontoret skal ivareta oppgaver for etaten og kommunens oppgaver Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Etaten og kommunen kan avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i kontoret. Det stilles i 14 krav om at det inngås en samarbeidsavtale mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Avtalen skal inneholde bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift av kontoret og om hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og kommunens øvrige tjenestetilbud. Det gis også i 14 hjemmel for delegering som åpner for å legge til rette for en enhetlig faglig ledelse etter retningslinjer gitt av departementet. I denne sammenhengen åpnes det for at det skal være mulig for stat og kommune å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder. I disse tilfellene gjelder forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune. Ved overføring av myndighet, må det legges vekt på at gjeldende ansvarsfordeling mellom stat og kommune opprettholdes, uavhengig av hvem som utfører oppgaven. Det skal heller ikke skje en kostnadsoverveltning mellom statlige og kommunale budsjetter, jf. forskrift om rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids og velferdsforvaltningen, 1. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) Kommunenes sosiale tjenester er regulert gjennom lov. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Videre skal loven bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunenes virksomhet og tjenester er i samsvar med lov og forskrift. Kommunen skal etter lov om sosiale tjenester i NAV, 7 «sørge for nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven». Lovens 13 pålegger kommunen å samarbeide med andre deler av forvaltningen: «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer som har betydning for at formålet med loven blir oppnådd.» Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgavene som den er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen gi uttalelser og råd og delta i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomheten og i de samarbeidsorganene som blir opprettet.» Med hjemmel i loven er det fastsatt forskrift om internkontroll for de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Iht 4 skal kommunen blant annet «beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt». Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 Kommuneloven Kommuneloven 23 nr. 2, pålegger administrasjonssjefen å sikre at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal være kontroll med at driften er innenfor budsjettrammene, at politiske vedtak gjennomføres og at kommunen gir lovpålagte tjenester på et forsvarlig nivå. Krav om forsvarlighet innebærer at kommunen må ha nødvendige ressurser for å kunne gi lovpålagte tjenester. I følge kommuneloven 28-1 a kan «En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven 2 første ledd bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter 28-1 b og 28-1 c hvis den aktuelle lov ikke er til hinder for det.» 28-1 b fastsetter regler for administrativt vertskommunesamarbeid. I henhold til pkt 1 kan «En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.» For vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget (jf 28-1 e). «Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen, b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet, d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen, f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet, g) annet som etter lov krever avtale» Kommuneloven regulerer kommunens plikt til utarbeidelse og oppfølging av årsbudsjett. Kommunestyret skal vedta realistiske årsbudsjett, og årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dersom det skjer endringer i løpet av året som får betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Kommunestyret skal foreta nødvendige endringer i budsjettet. Kravene som er satt til årsbudsjettet er nærmere presisert i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. I henhold til forskriftens 6 skal den enkelte bevilgning «føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 og premisser knyttet til bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av bevilgningens tekst og beløp.» 1 Administrasjonen skal etter 10 legge frem rapporter gjennom året for kommunestyret. Rapportene skal vise utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett 2. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal rådmannen foreslå nødvendige tiltak i rapportene til kommunestyret. 3.2 AVTALER INNGÅTT MED KOMMUNENE SOM PART Relevante avtaler i denne sammenheng er avtaler Gran som vertskommune har inngått med NAV Oppland og avtale mellom Gran og Lunner knyttet til felles NAV-kontor for de to kommunene. Håndbok for interkommunalt samarbeid på Hadeland er også relevant ettersom den legger rammer for deler av samarbeidet. Samarbeidsavtale mellom Gran kommune (vertskommune for Sosialtjenesten for Lunner og Gran) og NAV Oppland Avtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven 28 a. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 28 b. Formålet med avtalen er i fellesskap å arbeide for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. NAV Hadeland skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon «Vi gir mennesker muligheter». Når det gjelder styring og ledelse, skal det iht avtalens pkt 3 etableres et samarbeidsmøte for NAV Hadeland. Samarbeidsmøtet består av en representant for Gran kommune, en representant fra Lunner kommune og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten i Oppland. Kontorets leder har møteplikt og fungerer som sekretær for møtene. Møtene skal avholdes minimum to ganger i året. Ifølge pkt 5 har leder «ansvar for at det utarbeides årlig virksomhetsplan for NAV kontoret i samarbeid med ansattes organisasjoner. Virksomhetsplanen skal inneholde sentrale mål og resultatkrav fra stat og fra begge kommunene samt lokale statlige og kommunale mål.» 1 I departementets merknader til forskriften 6 påpekes det at den åpner for og legger til rette for at kommunestyret kan drive utstrakt målstyring og rammebudsjettering. Ved bevilgninger som gir vide fullmaktsrammer til underordnede organer, vil navn og beløp ha svært begrenset informasjonsverdi. I slike tilfeller stilles det derfor krav om å angi mål mv. som er knyttet opp mot bevilgningen, for eksempel antall behandlingsplasser, undervisningstimer mv. Selv om forskriften åpner for og legger til rette for mål og rammestyring, er det likevel ikke noe krav. Kommunestyrer som ønsker det kan fortsatt fastsette detaljerte årsbudsjetter med spesifiserte bevilgninger. (Avsnittet er hentet fra Telemark kommunerevisjon 2013). 2 «Gjennom året» skal forstås som minimum to ganger i året. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 Pkt 6 regulerer utføring av oppgaver på hhv statens og kommunens myndighetsområder/delegasjon av myndighet. Her heter det at «De som er ansatt i felles sosialtjeneste for Hadeland i NAV Hadeland kan utføre oppgaver på Arbeids- og velferdsetatens myndighetsområder i NAV Hadeland. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette gjelder, fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak. De ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområder i NAV Hadeland. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver dette gjelder, fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak.» Hvilke kommunale tjenester som inngår i NAV Hadeland framgår av pkt 7, med henvisning til vedlegg til samarbeidsavtalen 3. Pkt 8 omhandler blant annet samhandling med tilliggende kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester. Her heter det (angående samarbeidet med kommunale enheter): «For å nå målsettingen med NAV-reformen er det avgjørende å ha et strukturert og forpliktende samarbeid mellom NAV-kontoret og andre statlige og kommunale tjenester/fora. Kommune: Samarbeid med andre kommunale resultatenheter Delta i aktuelle tverrfaglige nettverk og ha nettverksansvar» Det står i samme punkt også at «samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtaler og rutiner. NAV Hadeland må følge opp vedtatte samarbeidsavtaler med andre parter» 4. Avtale om drift og forvaltning av eiendom for NAV Hadeland mellom NAV Oppland og Gran kommune Kapittel 6 regulerer kostnadsdeling knyttet til drift og forvaltning av eiendommen. Hovedprinsippet er at «kommune og stat svarer for sin andel av felles driftsutgifter og nyinnkjøp i kontoret i forhold til antall faste årsverk som partene er representert med i lokalkontoret». Kostnader vedrørende leder (lønn, sosiale utgifter, reiseutgifter og kontorhold) fordeles med 50 % på stat og 50 % på Sosialtjenesten for Hadeland. Fordelingsnøkkelen mellom stat og kommune ved oppstart er gjengitt i vedlegg til avtalen. Ved vesentlige endringer i antall stillinger (+/- 10 prosent i forhold til oppstarttidspunktet) vurderes fordelingsnøkkelen på nytt. I vurderingen skal antall årsverk pr 1.9 hvert år legges til grunn i fordelingsnøkkelen. Dersom partene mener at avtalt fordelingsnøkkel «ikke er egnet til å oppnå målet om rettferdig kostnadsfordeling, skal partene i felleskap finne fram til en ny fordelingsnøkkel.» Samarbeidsmøtet er i henhold til avtalen ansvarlig for å foreta en regelmessig vurdering av fordelingsnøkkelen, og skal 3 Vi kommer tilbake til dette i kapittel 5. 4 Vi vil i kapittel 6.2 komme tilbake til hvordan dette er blitt fulgt opp. Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 foreslå endringer for partene dersom fordelingsnøkkelen ikke oppfyller det overordnede kravet til rettferdig kostnadsfordeling 5. Pkt 6.5 sier at «Den part som er kostnadsbærer fakturerer den annen part med et kvartalsvis a- kontobeløp i henholdsvis Q, y, z og Q måned med forfall pr. 30 dager. A konto-beløpet fastsettes av partene i fellesskap. Avregning av a konto-betalingen skal skje samtidig med a konto faktureringen i Q måned påfølgende år.» Avtale om interkommunalt samarbeid mellom Gran og Lunner om felles sosialtjeneste (IS-avtalen) Avtalen, som ble inngått i 2009, har et todelt formål. For det første ble det etablert felles sosialtjeneste for samarbeidskommunene. For det andre skulle avtalen bidra til at det ble etablert ett kontaktpunkt for staten ved etablering og drift at et felles NAV-kontor mellom Gran, Lunner og staten. Gran kommune som vertskommune delegerer oppgaver og myndighet til leder av NAVkontoret. I avtalens pkt 7 står det at samarbeidskommunene årlig skal fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten. Det står også at de i fellesskap skal utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av avtalen. Budsjettforslaget, med den kommunevise fordeling av utgifter, inngår i budsjettbehandlingen i hver kommune. Ifølge pkt 8 har vertskommunen ansvar for å initiere nødvendige budsjettjusteringer. Punkt 9 omhandler kostnadsfordeling mellom samarbeidskommunene: «Kostnader knyttet til økonomiske ytelser til sosialhjelpsmottakere fordeles kommunene etter mottakernes bosted. Alminnelige driftskostnader, inkludert lønnskostnader, fordeles mellom staten og vertskommunen etter bestemmelsen i samarbeidsavtalen for NAV Hadeland og etter avtalen om drift og forvaltning av eiendom for NAV Hadeland. Kommunenes andel av driftskostnadene fordeles mellom Gran og Lunner kommune etter forholdsmessig andel av det samlede innbyggertall i kommunene. Forholdstallet fastsettes for hvert kalenderår i samsvar med gjeldende rutiner for interkommunale samarbeid. Inngangsbudsjettet legges ved avtalen. Oppstillinga skal vise konkret hvilke beregninger som legges til grunn. Frist for krav og betalingsfrister framgår av felles rutinebeskrivelse for interkommunale samarbeid.» I henhold til vedlegg til IS-avtalen, Samarbeidsrutiner for interkommunale samarbeid, pkt 1) skal det avholdes minimum to samarbeidsmøter pr år (IS-møter). Deltakerne er samarbeidets rådmenn og samarbeidets ansvarlige (vertskommunens leverandør/samarbeidskommunens oppfølger). Møtene ledes av vertskommunen. 5 Fra NAV Oppland v/nina Vaage opplyses at man arbeider for å reforhandle avtalene med kommunene slik at man for hvert år legger til gjeldende stillingsfordeling i kostnadsfordelingen. Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 IS-møte 1 - mål og økonomi skal holdes innen 31.mai. Hovedtemaer på møtet skal være: Tjenesteleveransen (statistikk, brukerundersøkelser, etc), samarbeidet (erfaringer/forbedringer), kvalitet (måloppnåelse/regnskap) og styringssignaler (mål/økonomi). Dagsorden kan i tillegg inneholde andre saker, innspill skal utveksles skriftlig én uke før møtet. IS-møtet skal i tillegg konkret vurdere rapportering pr 1.tertial. Det første møtet skal ende ut i en bestilling av etterarbeid som skal utføres som forberedelse til møte 2. «Samarbeidsmøte 2 - sluttføring mål og økonomi» skal holdes innen 31. oktober. Andre tertialrapport pr 31. august skal følges opp i dette møtet. «Møtet SKAL konkludere med mål og tilhørende budsjettforslag og forslag til økonomiplan». Ramme for året etter skal fordeles på hver av kommunene i henhold til konkret samarbeidsavtale. «Ut over dette utarbeider vertskommunen liste over eventuelle tiltak som krever økt ramme og liste over innsparingsforslag med beløp og konsekvenser. Forslaget innarbeides i (samarbeids-)kommunenes budsjetter.» Det heter også i tilknytning til møte 2 at «Kommunene bør vurdere behovet for å koble kommunestyret i en kommuneintern politisk behandling av samarbeidet, f.eks i rammen av et eierskapsmøte. Temaet vil da være samarbeidet (erfaringer/forbedringer) og signaler til budsjettprosessen (først og fremst mål).» Vertskommunen skal pr 30.4 og 31.8 avgi tertialrapport til samarbeidskommunen. Evt avvik skal påpekes og forklares. Årsrapport skal inneholde hovedtall, regnskap mot budsjett og fordeling på kommunene. Måloppnåelse skal beskrives, inkludert tall på overordnet nivå, evt avvik skal påpekes og forklares. Årsrapporten skal gjennomgås på IS-møtet i mai. Rammer for interkommunalt samarbeid på Hadeland. Håndbok. Den første versjonen av håndboka ble utarbeidet i «Samarbeidsrutiner for interkommunale samarbeid» var forløperen til denne handboka, og rutinene var utgangspunkt for revisjonen av det interkommunale samarbeidet i 2011 (jf saksframlegg til kommunestyremøte i Gran ). Her ble det vedtatt revisjon av åtte interkommunale samarbeid (NAV/sosialtjenesten var ikke blant disse). Kommunalsjef Øvrebotten i Gran opplyser at det ikke ble formelt vedtatt at samarbeidsrutinene skulle erstattes av håndboka. Han opplyser at de nevnte samarbeidsrutinene reelt - og formelt erstattet av håndboka. Håndboka ble gjennomgått og revidert høsten Vi refererer kun siste utgave, selv om samarbeidet helt fram til nylig har vært basert på den første utgaven 6. Håndboka inneholder noen av de samme bestemmelsene som IS-avtalen og de vedlagte samarbeidsrutinene. Den har følgende bestemmelser angående IS-møtene (jf pkt 4.2): IS-møte 1 skal avholdes i første halvdel av april, mens IS-møte 2 skal holdes ultimo oktober. 6 Vi komme tilbake til noen ulikheter mellom gammel og ny håndbok i kapittel 6. Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Innspill til møtene skal utarbeides både av vertskommune og samarbeidskommune. Innspillene til møte 1 skal minimum inneholde: o Kommentarer/vurdering av tjenesteleveranse, økonomi og måloppnåelse for foregående år o Kommentarer/vurdering av forhold som er kjent så langt i året o Innspill til mål, tiltak og økonomi for kommende budsjettår/økonomiplanperiode. Evt. styringssignaler og konsekvenser. Møte 1 skal bestille nødvendig etterarbeid som må være utført til IS-møte 2. Innspillene til møte 2 skal minimum inneholde: o Vurdering av tjenesteleveranse, forbruk og måloppnåelse pr. 2. tertial/så langt i året. o Oppfølging av styringssignaler fra IS-møte 1, tilbakemelding på bestilling som ble gitt. o Andre vurderinger som er gjort etter IS-møte 1 o Budsjettforslag kommende år I henhold til pkt 5 i håndboka skal vertskommunen «dersom samarbeidskommunen(e) har behov/ønsker, avgi nødvendig informasjon periodisk. Vertskommunen skal i tillegg løpende avgi nødvendig informasjon til samarbeidskommunene ved aktivitetsendringer og/eller vesentlige økonomiske avvik». Årsrapport, med relevant statistikk for tjenesten, skal foreligge 5. februar. «Årsmelding skal beskrive måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). Årsmeldingen sendes alle deltakerkommunene med frist 15. mars. Årsmeldingen gjennomgås på ISmøte 1.» Pkt 6.1 sier følgende om økonomirutiner: «Økonomisk oppgjør skjer etter avtalt fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen kan variere fra avtale til avtale. Oppgjørsdatoene er: Faktura 1. halvår: Vertskommune sender faktura for 50 % av budsjetterte kostnader innen 1. mars. Betalingsfrist 1. april. Faktura 2. halvår: Vertskommunen sender faktura for resterende 50 % innen 1. september. Betalingsfrist 1. oktober. Årsavregning: Skal foreligge og faktura/kreditnota sendes elektronisk innen 5. februar. Årsavregningen må inneholde spesifikasjon over direkte utgifter, husleie, adm. kostnader og sum totale utgifter som fordeles etter avtalt fordelingsnøkkel.» Innlandet Revisjon IKS Side 20

NAV JEVNAKER. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 16-2013 2014-096/KL

NAV JEVNAKER. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 16-2013 2014-096/KL Innlandet Revisjon IKS Rapport 16-2013 2014-096/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Jevnaker som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Jevnaker kommune.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 14/48-3 Arkivnr.: 026. Saksbehandler: Kontrollutvalget FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - NAV HADELAND. Rådmannens innstilling:

Arkivsaksnr.: 14/48-3 Arkivnr.: 026. Saksbehandler: Kontrollutvalget FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - NAV HADELAND. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/48-3 Arkivnr.: 026 Saksbehandler: Kontrollutvalget FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - NAV HADELAND Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering og har merket

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS-AVTALE) SOSIALTJENESTEN FOR LUNNER OG GRAN

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS-AVTALE) SOSIALTJENESTEN FOR LUNNER OG GRAN AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS-AVTALE) SOSIALTJENESTEN FOR LUNNER OG GRAN 1 Partene i avtalen Parter i avtalen er Gran kommune og Lunner kommune. Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 19. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1610.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 19. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1610. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 19. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1610. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret NAV SØGNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom Søgne kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vest-Agder. Avtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor. 2. Formål Samarbeidsavtalen

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom

Samarbeidsavtale. mellom P Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Ørland kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren. Avtalen gjelder

Detaljer

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss

Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss Vertskommunesamarbeidsavtale om Krisesenteret i Hønefoss 1 Allmenne bestemmelser. 1.1 Parter. Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

Avtale om vertskommunesamarbeid

Avtale om vertskommunesamarbeid Avtale om vertskommunesamarbeid Barnevernsvakt 1. Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 b. Jevnaker

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1550. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND. HÅNDBOK

RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND. HÅNDBOK RAMMER FOR DET INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND. HÅNDBOK 1 INNHOLD: HVORFOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Side 3. FORMÅLET MED HÅNDBOKA. Side 3 BEGREPER. Side 4 RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG ETABLERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Lunner kommune Sak nr.: 05/2008 NY PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 11.02.08 Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen

Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Iverksetting av NAV-reformen lokalt Modul 3 i NAV-evalueringen Tone Alm Andreassen Arbeidsforskningsinstituttet Brukerforum NAV-evalueringen Oslo, november 2008 NAV-reformens lokale iverksetting (Modul

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /MKS

Deres ref Vår ref Dato /MKS Landets kommuner og landets fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 200602851-/MKS 27.09.2007 Vedrørende barnevernets organisatoriske plassering Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Modul 2: Det lokale NAV-kontoret. Status, noen foreløbige. Forskersamling, Bergen, 20.-21. oktober 2008

Handelshøyskolen BI. Modul 2: Det lokale NAV-kontoret. Status, noen foreløbige. Forskersamling, Bergen, 20.-21. oktober 2008 Avtalearkivet ved Handelshøyskolen BI Modul 2: Det lokale NAV-kontoret Status, noen foreløbige mønstre og videre forskning Lars Chr. Monkerud og Kåre Hagen Forskersamling, Bergen, 20.-21. oktober 2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 VEDRØRENDE ANSETTELSESKONTROLL FØRSTESEKRETÆRSTILLING, 75 % STILLING, KNYTTET TIL NAV KRAGERØ Rådmannens forslag til

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016

Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016 Avtale om Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) Revidert oktober 2016 0 Om tjenesten Syns- og Audiopedagogisk Teneste i Hordaland (SAPT) skal gi råd, veiledning og tjenester knyttet til syns-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

RAMMER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND

RAMMER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND RAMMER FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND HÅNDBOK Versjon 03.09.2013 Innholdsfortegnelse 1 Hvorfor interkommunalt samarbeid... 3 1.1 Formålet med handboka...3 1.2 Begreper...3 2 Retningslinjer for

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Rennesøy kommune ved Nav Rennesøy Virksomhetens adresse: Postboks 24, 4159 Rennesøy Tidsrom for tilsynet: 11. og 16. mai 2017 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 23. februar Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 23. februar 2009 Byrådssak 82/09 Byrådet Høringsuttalelse: Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen KJMD SARK-03-200900912-21 Hva saken gjelder: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OPPEGÅRD KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2013 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 56/12 Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune 2013-2016 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT

SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT SAMARBEIDSAVTALE GJØVIKREGIONEN BARNEVERNVAKT mellom kommune og Gjøvik kommune Gjøvik, den xx.xx.xxxx Samarbeidsavtale ver 1.3 Gjøvikregionen barnevernvakt Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt

Detaljer

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen.

Nedenfor følger informasjon om rammene for programmet og søknadsprosessen. Utlysning Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontorene Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer Fylkesmannen og NAV-fylke i samarbeid med aktuelle NAV-kontor i fylket til å søke om deltakelse i utviklingsprogrammet

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 21. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av tema 4

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Lunner kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 12. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionstyre Saksmappe: 2008/6581-10 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Utvalg

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer