NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040"

Transkript

1 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr:

2 Sammendrag...ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Organisering av NAV Skien Styring Samarbeid Kompetanse Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger...36 Litteratur og kildereferanser...37 I. Vedlegg 1: Revisjonskriterier...39 II. Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring...47 III. Vedlegg 3: Tabeller fra KOSTRA...50 IV. Vedlegg 4: Tabeller fra spørreundersøkelse...51 Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Tema for forvaltningsrevisjonen er organisering og økonomi, med fokus på styring, samarbeid og kompetanse. Vi har følgende overordnede problemstilling: I hvilken grad har NAV-Skien en organisering som er formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene? Vi vurderer kommunens arbeid opp mot lovkrav på området, som er omtalt nærmere i vedlegg 1. Hvordan vi har undersøkt kommunens arbeid (metode), er omtalt i vedlegg 2. Vi har undersøkt områdene styring, samarbeid og kompetanse. Vi har fått god bistand fra administrasjonen og vil takke alle som har svart på undersøkelsene og hjulpet oss med å få tak i nødvendig informasjon. På området styring, har vi undersøkt følgende underproblemstillinger: o I hvilken grad har kommunen satt mål for NAV-kontoret, etablert et system for rapportering og oppfølging og sikret at kommunens økonomiske ansvar på området ivaretas? o I hvilken grad har kommunen rutiner og system (internkontroll) som sikrer at NAV Skien ivaretar kontorets kommunale ansvarsområder? Undersøkelsene viser at: Kommunen har satt mål for NAV-kontoret, men vi mener at den politiske forankringen av målene kan bli enda tydeligere. Det å ta med mål i forslag til budsjett, er en måte å sikre dette på. NAV Skien har etablert et godt rapporteringssystem, men vi mener at bevilgningen kontoret får (budsjettet) og bruken av den (rapporteringen), bør ha tydeligere sammenheng. Bevilgningen bør vise til målene som er satt og rapporteringen til tiltakene kontoret jobber etter. Dette bør gå igjen både i budsjettdokumentet og i rapporteringen til bystyret. Vi mener også at kommunen kan legge til grunn flere faktorer ved fastsettelse av budsjett. NAV-kontoret vil ha viktig informasjon som kan gi godt grunnlag for prognoser på utbetaling av kommunale stønader og gi et godt grunnlag for å fastsette realistiske budsjett. NAV Skien har til en viss grad etablert et internkontrollsystem, men undersøkelsene viser at det har mangler. Kontorets egne rutiner er ikke tilstrekkelig oppdaterte, selv om kontoret Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 har utviklet nye rutiner/prosedyrer bl.a. etter innføring av nytt rundskriv i Kontoret har ikke etablert et system hvor ledelsen sikrer at internkontrollen blir overvåket. Etter vår vurdering har NAV Skien ikke etablert et system som godt nok sikrer systematisk bruk av informasjon, som registrering av avvik internt og erfaringer fra klagebehandlingen, i arbeidet med å forbedre sosialtjenestene. NAV Skien utnytter ikke godt nok muligheten for kontroll med utbetaling av vedtak som ligger i måten dette er organisert på. På området samarbeid, har vi undersøkt følgende underproblemstillinger: o I hvilken grad er samarbeidsavtalen i tråd med krav som er satt? o I hvilken grad er det lagt til rette for samarbeid internt i kontoret og med andre enheter i kommunen? o Hvordan opplever ansatte at samarbeidet er? Undersøkelsene viser at: Samarbeidsavtalen tilfredsstiller flere av kravene som er satt til en slik avtale, men på noen områder er den ikke i tråd med kravene. Det er ikke gjennomført delegering i samsvar med forutsetninger lagt i avtalen, slik at ansatte kan utføre oppgaver på annet myndighetsområde enn der de er tilsatt. Kommunen har heller ikke sikret at NAV-leder, som er statlig ansatt, har fått nødvendig delegasjon. Avtalen må også oppdateres på hvilke kommunale tjenester som inngår i kontoret. Siden ansatte utfører arbeid på hverandres myndighetsområder, bør kommunen ha et bedre system for å sikre at den finansierer kostnader for oppgaveutførelse på eget ansvarsområde. Kontoret har gjennom møtestruktur og teamarbeid lagt til rette for samarbeid internt i kontoret. Svarene fra ansatte ved NAV-kontoret viser også at de opplever at det er lagt relativt godt til rette for samarbeid i kontoret, men i minst grad på tvers av avdelinger. Det er ikke faste møtepunkter for ansatte på tvers av avdelinger. Kontoret bør vurdere om den nye organiseringen krever slike faste møtepunkter. Undersøkelsen vi har gjennomført viser at ansatte i andre enheter i kommunen, ikke opplever at det er lagt så godt til rette for samarbeid med NAV-kontoret. I kommunen er det fast samarbeid på boligtildeling og det er etablert samarbeidsavtale mellom NAV Skien og eiendomsavdelingen. Kommunen bør vurdere behovet for samarbeidsavtaler med andre enheter. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Spørreundersøkelsen viser at de ansatte ved NAV-kontoret opplever å ha et godt samarbeid internt på NAV-kontoret, men det er også tydelig at ansatte ikke samarbeider så mye på tvers av teamene. Undersøkelsen viser at samarbeidet mellom NAV og andre enheter oppfattes som noe mindre bra enn samarbeidet internt i kontoret. På området kompetanse, har vi undersøkt følgende underproblemstilling: o I hvilken grad sikrer NAV Skien at ansatte har nødvendig kompetanse og at den brukes i kvalitetsarbeidet? Undersøkelsene viser at: NAV Skien har iverksatt tiltak for å sikre at ansatte har kompetanse for å løse de oppgavene de er satt til. Det er viktig at koordinator-rollen brukes aktivt i arbeidet med å sikre kompetanse og samarbeid. Ansatte har mulighet til å medvirke i kontorets arbeid med å sikre god kvalitet på tjenestene. På bakgrunn av undersøkelsene vil vi anbefale rådmannen å: fastsette mål for bevilgningen (budsjettet) som gis av kommunen til NAV Skien og sikre at kommunen har best mulig grunnlag for å fastsette realistiske budsjett, påse at internkontrollsystemet til NAV Skien er oppdatert og brukes systematisk for å sikre forsvarlige sosiale tjenester. Systemet bør beskrive hvilke elementer som inngår og hvordan kontoret bruker dem i det systematiske forbedringsarbeidet, ta initiativ til å få oppdatert samarbeidsavtalen med NAV Telemark om NAV Skien, og sikre nødvendig delegering av myndighet, vurdere tiltak for å tilrettelegge bedre for samarbeid. Skien, Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Anne Sæterdal prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer Prosjekt om NAV er vedtatt i plan for forvaltningsrevisjon, hvor ulike vinklinger ble foreslått. Kontrollutvalget bestilte i møte sak 2/13 prosjekt om NAV Skien, med tema organisering og økonomi, med fokus på styring, samhandling og kompetanse. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Sosiale tjenester i Skien kommune Skien kommune har brukt Agenda Kaupang til å gjennomføre en analyse av kommunens aktiviteter og kostnader. I analysen har Agenda Kaupang brukt tall fra KOSTRA (KOmmune- STat-RApportering) og regnskapstall for kommunen fra Tall fra KOSTRA er brukt for å sammenligne Skien med egen kommunegruppe (gruppe13, store kommuner utenom de største byene) og et utvalg av kommuner i samme kommunegruppe. 1 Behovet for sosiale tjenester, inklusiv introduksjonsordningen, er større i Skien kommune enn både landsgjennomsnittet og snittet for egen kommunegruppe. Bare Fredrikstad av sammenligningskommunene i analysen, har et større behov. Behovet er beregnet ut fra KRD (Kommunal og Regional Departementet) sin delkostnadsnøkkel for sosialtjenesten. I analysen er det tatt hensyn til forskjellene i behov for tjenester som delkostnadsnøkkelen viser. Skien kommune bruker lite på selve driften av sosialtjenesten, men mer på tjenester til innbyggere med rusmiddelproblem og kvalifiseringsordningen. 2 Lave kostnader til drift av sosialtjenesten henger blant annet sammen med at Skien har en lav bemanning av sosiale tjenester. Kommunen har den laveste bemanningen blant sammenligningskommunene når det er korrigert for ulikheter mellom kommunene.. Tall i KOSTRA viser at Skien kommune de fem siste årene har en høyere andel sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnitt i egen kommunegruppe og landet. Av de fire kommunene vi har sammenlignet med, vist i tabell 13 i vedlegg 3, har Skien kommune også en høyere andel enn Larvik og Porsgrunn, men lavere enn Sarpsborg og Fredrikstad. Andelen 1 De har sammenlignet med Porsgrunn, Larvik, Sandefjord, Sarpsborg, Fredrikstad og Arendal. 2 Kvalifiseringsordningen innebærer at kommunen skal tilby et kvalifiseringsprogram, som er et eget tiltak som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet gjennom tettere og mer forpliktende samarbeid. Deltakelse i programmet gir rett til en egen stønad, kvalifiseringsstønaden. Dette er en kommunal stønad. Telemark kommunerevisjon IKS 5

7 som mottar økonomisk sosialhjelp er blitt noe lavere i Skien kommune i 2012 enn i 2011, men nedgangen er ikke like stor som på landsbasis. Det er ikke tall for egen kommunegruppe for Skien kommune har i perioden fra 2009 til 2011 hatt en betydelig reduksjon i andel sosialhjelpsmottakere som mottar stønad i mer enn 6 måneder. I 2011 var det 34 prosent av sosialhjelpsmottakerne som fikk sosialhjelp i mer enn 6 måneder, mens det i 2012 var 38 prosent. Landet og Sarpsborg har en lavere andel. Det er ikke lagt ut tall for kommunegruppa. Dette er også vist i tabell 14 i vedlegg 3. For mottakere mellom 18 og 24 år, har gjennomsnittlig lengde en mottar stønad blitt redusert i Skien. Stønadsperioden har gått fra å være 5,4 måneder i 2009 til 4 måneder i Gjennomsnittlig stønadsperiode er kortere i Skien kommune enn i de fire andre kommunene vi har sammenlignet med. Skien kommune bruker relativt lite på råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Dette omfatter selve driften av sosialtjenesten i NAV, men omfatter ikke driften av kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsordningen. Skien kommune bruker færre årsverk pr 1000 innbygger enn både landet og egen kommunegruppe, på tross av at kommunen har flere sosialhjelpsmottakere. Forskjellen blir noe mindre når en også tar hensyn til sysselsettingstiltak, selv om Skien også da totalt sett har en lavere bemanning enn de kommunene vi sammenligner med. Skien kommune har hatt en svak økning i årsverk i sosialtjenesten pr 1000 innbygger fra 2011 til Økningen har vært lavere enn økningen i egen kommunegruppe og for landet. Klagesaker Skien kommune hadde 46 klagesaker etter lov om sosiale tjenester i NAV som ble behandlet av Fylkesmannen i Telemark i perioden Sett i forhold til innbyggertall har det kommet flere klagesaker fra Skien enn gjennomsnittet for hele Telemark. Dette kan ikke forklares med at Skien kommune har flere sosialhjelpsmottakere, for Skien har en lavere andel sosialhjelpsmottakere enn snittet i Telemark. I klagesakene i Skien er det gitt medhold helt eller delvis i 30 prosent av sakene i Skien, mens snittet for Telemark er at det gis helt eller delvis medhold i 32 prosent av sakene. Selv om det har kommet noen flere klager fra Skien kommune, er det altså en noe lavere andel som har fått medhold i klagen sin i Skien Definisjoner Arbeids- og velferdsetaten viser til den statlige delen av NAV. Arbeids- og velferdsforvaltningen omfatter både statlig og kommunal del av NAV. Telemark kommunerevisjon IKS 6

8 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier Tema for forvaltningsrevisjonen er organisering og økonomi, med fokus på styring, samarbeid og kompetanse. Vi har følgende overordnede problemstilling: I hvilken grad har NAV-Skien en organisering som er formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene? Vi har utledet følgende underproblemstillinger innenfor områdene styring, samarbeid og kompetanse: Styring o I hvilken grad har kommunen satt mål for NAV kontoret, etablert et system for rapportering og oppfølging og sikret at kommunens økonomiske ansvar på området ivaretas? o I hvilken grad har kommunen rutiner og system (internkontroll) som sikrer at NAV Skien ivaretar kontorets kommunale ansvarsområder? Samarbeid o I hvilken grad er samarbeidsavtalen i tråd med krav som er satt? o I hvilken grad er det lagt til rette for samarbeid internt i kontoret og med andre enheter i kommunen? o Hvordan opplever ansatte at samarbeidet er? Kompetanse o I hvilken grad sikrer NAV Skien at ansatte har nødvendig kompetanse og at den brukes i kvalitetsarbeidet? Revisjonskriteriene 3 i dette prosjektet er utledet fra: Kommuneloven, forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, lov om sosiale tjenester i NAV, forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen, lov om arbeids og velferdsforvaltningen, forskrift om delegering mellom stat og kommune. 3 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 7

9 Kriteriene for de ulike problemstillingene er angitt i del 2, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. En av underproblemstillingene er beskrivende og har ikke revisjonskriterier. Det gjelder ansattes opplevelse av samarbeidet. 1.3 Avgrensing Vi har undersøkt NAV kontorets internkontroll. Vi har ikke vurdert om innholdet i eller omfanget av rutinene er tilstrekkelig for å sikre faglig forsvarlige tjenester på tjenesteområdet. Vi har gjennomgått de krav som er satt til samarbeidsavtalen, men ikke undersøkt hvordan det som står i avtalen om samhandling med tilliggende statlige tjenester, brukermedvirkning og medbestemmelse, er fulgt opp. Vi har heller ikke sett på punktene som omhandler informasjon/profil, tvisteløsning og revisjon. Når det gjelder samarbeid, undersøker vi samarbeid med andre enheter i kommunen, og ikke med eksterne aktører, som fylkeskommunen. Revisjonskriteriene fungerer avgrensende i rapporten. 1.4 Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 4. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt på høring. Administrasjonen har i høringssvaret satt inn merknader i rapporten. Revisjon har gjort endringer på områdene det er kommet merknader. I de tilfellene der endringene ikke her helt i tråd med administrasjonens merknader er dette omtalt i fotnoter. Endringene har ikke ført til endring i vurdering, konklusjon eller anbefalinger. Det er i tillegg foretatt redaksjonelle endringer som følge av korrekturgjennomgang. 4 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1. februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 8

10 2 Organisering av NAV Skien I samarbeidsavtalen om NAV Skien er følgene oppgaver som kommunen har ansvar for listet opp: o økonomisk sosialhjelp, o sosialt arbeid, blant annet gjennom råd og veiledning, for å bidra til sosial og økonomisk selvhjulpenhet, o bosetting, undervisning og oppfølging av flyktninger i henhold til introduksjonsloven, o gjeldsrådgivning. NAV Skien har ikke lengre ansvar for undervisningen i introduksjonsprogrammet, men har fått ansvar for administrasjon av bostøtte fra Husbanken. 5 Revisjonen har fått opplyst at samarbeidsavtalen skal oppdateres. Da vil de i oppgaveoversikten ha med at NAV Skien har ansvar for alle oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. NAV Skien har to avdelinger med avdelingsledere og til sammen seks underslikkende team. Teamene ledes av teamledere med resultat- og personalansvar. Begge avdelinger ivaretar både statlige og kommunale oppgaver. NAV-leder, avdelingslederne, fire av teamlederne og controlleren er statlig ansatt. Lønnsutgiftene til alle lederstillingene og controller dekkes av kommune og stat etter fordelingsnøkkelen. Gjeldene organisering, vist i figur 1, ble innført i mars NAV leder Arbeid og aktivitet Velferd og service Kortvarig bistand* Langvarig bistand* Markedsteam Flyktningeteam* Service Velferd* Figur 1 Organisasjonskart NAV Skien Controller er direkte underlagt NAV leder, mens andre økonomi- og stabsfunksjoner lagt under avdelingsleder for velferd og service. Team merket med * fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp. 5 Fra første oktober 2013 får NAV også ansvar for startlån. Kommunene administrerer startlån fra Husbanken som er et tilbud til personer som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet. Telemark kommunerevisjon IKS 9

11 NAV Skien har de siden etableringen i desember 2009 hatt flere organisasjonsendringer. Organisasjonsendringene har medført endringer i ledelse og noen oppgaver er flyttet mellom team. Kvalifiserings-programmet har tre ulike team hatt ansvar for. 6 Men det er også slik at mange av teamene har hatt ansvar for de samme hovedoppgavene over tid. Organiseringen som ble innført i 2013 har ført til at noen av de kommunale oppgavene er spredd på flere team enn tidligere. Ansatte er flyttet med oppgavene. Formålet har vært å sikre en organisering som tar utgangspunkt i brukers oppfølgingsbehov uavhengig av stønadstype, og for i større grad å sikre at ett team skal kunne fatte alle vedtakene brukeren trenger. Antall ledere er blitt redusert etter omorganiseringen i Stab/økonomi var tidligere en egen enhet med leder, men er nå, med unntak av controller, lagt under avdeling for service og velferd. 7 Som følge av at norskopplæringen med tiltak og aktiviteter i introduksjonsprogrammet er tatt ut av NAV-kontoret, er antall team redusert med ett. Saksbehandling av økonomisk sosialhjelp er lagt til fire team, mot ett tidligere. Flyktningeteamet er flyttet til avdeling for arbeid og aktivitet, og er ikke i samme avdeling som velferdsteamet (tidligere sosialfaglig team). Ansvarsområder/brukergrupper for de ulike teamene: Kortvarig bistandsteam har ansvar for brukere som har behov for standard og situasjonsbestemt bistand for å komme i jobb. Teamet fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp for egne brukere. Langvarig bistandsteam har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne/behov for spesielt tilpasset innsats, herunder personer under arbeidsavklaring og i kvalifiseringsprogrammet. Teamet fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp for egne brukere. Markedsteamet har ansvar for bistand til arbeidsgivere, herunder sykefraværsoppfølging og for formidling av arbeid. Flyktningeteamet har ansvar for bosetting av det antall flyktninger bystyret har vedtatt og oppfølging i introduksjonsordningen. Teamet fatter vedtak om økonomisk sosialhjelp for egne brukere. Velferdsteamet har hovedmengden av saker etter lov om sosiale tjenester i NAV (kommunale ytelser) og har også ansvar for gjeldsrådgivning. Dessuten har de ansvar for forvaltningen av bostøtte fra Husbanken. Serviceteamet har merkantile funksjoner for hele kontoret og ansvar for informasjon og veiledning på mange av de «passive» statlige tjenestene i kontoret. 6 Kortvarig bistandsteam, det tidligere sosialfaglig team (tilsvarer velferdsteamet) og langvarig bistandsteam. 7 Vi har her tilføyd tekst for å imøtekomme innholdet i merknaden administrasjonen hadde. Telemark kommunerevisjon IKS 10

12 2.1 Styring Når vi undersøker om styringen av kontoret bidrar til en samlet organisering som er formålstjenlig for å løse de kommunale oppgavene ved NAV-kontoret, ser vi på følgende underproblemstillinger: o I hvilken grad har kommunen satt mål for NAV kontoret, etablert et system for rapportering og oppfølging og sikret at kommunens økonomiske ansvar på området ivaretas? o I hvilken grad har kommunen etablert rutiner og system (internkontroll) som sikrer at NAV Skien ivaretar kontorets kommunale ansvarsområder? Revisjonskriterier: Kommunen skal sette mål for de kommunale tjenesteområdene på NAV-kontoret Det skal være et system for å rapportere og følge opp overholdelse av budsjett i tråd med krav i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Systemet bør sikre at arbeidet med mål og tiltak sees i sammenheng med budsjettoppfølging. Instrukser og rutiner skal utvikles, følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. Ledelsen skal sikre at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått minst en gang i året. Kommunen skal skaffe oversikt over områder i virksomheten der det er fare for svikt eller mangel på oppfylling av myndighetskrav. 8 Vi ser spesielt på om kommunen: o gjennomfører risikovurderinger som brukes aktivt i planlegging, gjennomføring og arbeid med forbedring av tjenestene i NAV-kontoret. o har et system for å registrere uønskede hendelser, o bruker dette aktivt i forbedringsarbeidet i NAV-kontoret, Mål, rapportering og oppfølging NAV Skien har i egen virksomhetsplan utarbeidet mål som gjelder både statlige og kommunale ansvarsområder. Målene er blant annet redusert forbruk av sosialhjelp og at ingen unge skal være langtidsmottakere av sosialhjelp. Det er mål om at deltakere etter endt introduksjonsprogram skal komme i arbeid, utdanning eller arbeidsrettede tiltak. Det er også satt som mål at kommunen overholder forpliktelser etter introduksjons- og kvalifiseringsprogrammet. Satsingen på unge er forankret i samfunnsdelen til kommuneplanen. Hovedutvalg for helse og velferd har i sak 18/12 vedtatt hva NAV Skien skal rapportere på i kvartalsrapportene. Det er blitt rapportert på resultater fra alle temaene, men ikke alle enkeltpunktene som utvalget 8 Virksomheten er NAV-kontoret og myndighetskravene er krav satt i lov om sosiale tjenester i NAV. Telemark kommunerevisjon IKS 11

13 ønsket, bl.a. ikke stønadslengde. Ifølge ledelsen ved NAV Skien skyldes dette at tallene måtte utarbeides manuelt, noe som ville vært veldig arbeidskrevende. Dette er muntlig tatt opp med hovedutvalget, som tok dette til orientering. I årsmelding fra NAV 2011 er stønadsmottakere fordelt på lengde for stønad vist i meldingen, men dette er ikke gjort i Stønadslengde er en av indikatorene det er vanskelig å få tall på gjennom året. Budsjett I Skien kommunes årsbudsjett og økonomiplan for er det vedtatt en utgiftsramme og en inntektsramme for NAV Skien. 9 NAV-leder presenterte budsjett og tjenester for hovedutvalg for helse og velferd i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013, jf utvalgets sak 76/12. Det er ikke utarbeidet eget dokument fra NAV Skien til saken. Målene til NAV Skien er ikke spesifisert i budsjettdokument, men i bystyrets budsjettvedtak (sak 109/12) er det gitt noen forventninger til NAV Skien. Kommunen har til nå ikke hatt noe samlet budsjettdokument hvor mål og tiltak for virksomhetene i kommunen er omtalt. Hvert kommunalområde utarbeider egne handlingsprogram som behandles i hovedutvalgene ved budsjettbehandlingen. NAV Skien er direkte underlagt rådmann og ikke underlagt en kommunalsjef. Det utarbeides ikke noe eget handlingsprogram for NAV Skien. Budsjettrammene for kommunalområdene i Skien kommune er en videreføring av opprinnelig budsjett pluss varige budsjettjusteringer, samt endringer som følge av nye tiltak, innsparingstiltak og endringer i rammetilskudd. For 2013 er rammen justert med deflator på 3,2 prosent og i tillegg er driftsendringer som er omtalt i Dokument 1, lagt inn. 10 Dokument 1 er budsjettgrunnlag for Skien kommunes budsjett. Det omhandler de økonomiske rammebetingelsene for kommunen. Dokumentet beskriver ikke mål for virksomhetene, men viser beregnet anslag for nye tiltak, innsparingstiltak og endringer i rammetilskudd. 11 NAV Skien utarbeider selv detaljbudsjett innenfor de rammer som er gitt politisk og administrativt. Samlet utgifts- og inntektsramme er vedtatt politisk. Administrativt i kommunen fastsettes andelen av kommunens integreringstilskudd som NAV Skien får benytte til introduksjonsordningen, midler til kvalifiseringsprogrammet og lønnsmidler. NAV Skien deltar i budsjettprosessen sammen med de andre kommunalområdene, men er ikke 9 Formannsskapssak 76/12 og bystyresak 190/ For NAV omfatter dette en reduksjon i midler avsatt til kvalifiseringsprogram, forventet innsparing som følge av to prosjekter etter Agenda Kaupang og en forventet økning i integreringstilskuddet og tilsvarende økning i utgiftene. 11 Formannskapssak 73/11 og 76/12. Telemark kommunerevisjon IKS 12

14 bedt om å utarbeide prognoser på økonomisk sosialhjelp, til bruk i fastsettelse av budsjettet. 12 Rapportering og oppfølging NAV Skien følger de kommunale rapporteringsrutinene, med månedsrapportering til formannskap og kvartalsrapportering til bystyret på økonomi og kvartalsrapportering til hovedutvalg for helse og velferd på økonomi, mål og tiltak. På statlig side er det månedsrapportering og tertialrapportering. NAV Skien har en egen controller med ansvar for budsjett og rapportering, både på kommunal og statlig side. Rapportering gjøres i samarbeid med NAV-leder og avdelingslederne. Controller-funksjonen har ikke egen stillingsbeskrivelse. 13 Den første tiden etter at NAV-kontoret ble opprettet, ble de økonomiske oppgavene på kommunal side ivaretatt av en kommunalt ansatt og ikke av controller ved NAV-kontoret. Da oppgavene ble lagt til controller i NAV i 2011, opplyser NAV-kontoret at det ikke ble gitt tilstrekkelig opplæring i oppgavene som ble overført. NAV Skien kjenner ikke til at det er noe fast opplæringsopplegg for ansatte med controller-funksjon i kommunen, men opplyser at det i 2013 har blitt gitt god opplæring på budsjett- og beslutningsprosesser i kommunen. Økonomirapportering og regnskap Regnskapet viste et merforbruk på økonomisk sosialhjelp i 2012 på nesten 4,4 millioner kroner. Merforbruket på økonomisk sosialhjelp ble tydelig først på slutten av året. Det var en nedadgående trend på utbetaling av økonomisk sosialhjelp første halvår. Det ble varslet et mulig merforbruk i månedsrapporteringen for mai 2012, men tall for sommeren viste at den tidligere nedgangen fortsatte. I månedsrapporteringen for oktober ble det igjen meldt om forventet merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Da ble det opplyst at prognosen for september hadde vært for lav p.g.a. etterslep i bokføringen. 14 Trenden med økende forbruk av økonomisk sosialhjelp har fortsatt i NAV Skien har varslet et betydelig merforbruk på økonomisk sosialhjelp i månedsrapporteringene i Merforbruket forklares med at deltakere i kvalifiseringsprogrammet etter endt program er 12 Revisjonen har endret dette avsnittet i tråd med høringssvaret, men har spesifisert noe mer enn administrasjonens forslag og beholdt opplysningen om prognoser. 13 Setningen er foreslått slettet i høringssvaret, men det er ikke gjort. 14 Avsnittet er i hovedsak endret i tråd med høringssvaret, men det ble i høringssvaret foreslått å stryke informasjonen fra månedsrapporteringene. Dette er ikke gjort. Telemark kommunerevisjon IKS 13

15 tilbake på økonomisk sosialhjelp. Dessuten påpekes det at sosialhjelpsmottakerne har fått sterkere rettigheter som følge av et nytt rundskriv gjeldene fra juni Ved NAV Skien har det vært et omfattende arbeid med å kartlegge årsaker til veksten, for å kunne iverksette tiltak for å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. Rådmannen varslet i rapportering 2. kvartal 2013 at det vil bli foreslått budsjettjusteringer når rapporteringen for august legges frem i september. I tillegg til avvik for økonomisk sosialhjelp, viser regnskapet for 2012 et merforbruk på lønn, og dette har blitt rapportert gjennom året. I budsjett for 2012 var det ikke lagt inn lønn for lærere og det var heller ikke budsjettert med integreringstilskudd fra staten til dekning av språkopplæring i introduksjonsprogrammet. Regnskapet for 2012 viser at kontoret samlet sett var i balanse. Dette skyldes bl.a. et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad. I november rapporterte NAV Skien om et forventet mindreforbruk på nesten 3 millioner kroner. Årsaken var at det var forventet et større beløp fra integreringstilskuddet. På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen som helhet, fikk NAV kun tilført det som skulle til for å gå i balanse. Målekort rapportering på mål Kontoret har utarbeidet et eget målekort som omfatter mål på både statlige og kommunale ansvarsområder. Det er månedlig intern rapportering på resultatindikatorene i målekortet. En av resultatindikatorene er utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, som kontoret har som mål å redusere. Til målekortet er det også laget en tiltaksplan som brukes internt i NAV-kontoret. Teamlederne skriver inn tiltak på områder med manglende måloppnåelse og det er også mulig å skrive inn eventuell risiko for at tiltaket ikke gir ønsket effekt. Dette var gjort i 2/3 av tiltakene som var ferdige, men i liten grad for pågående tiltak. Tiltaksdelen er ikke med i den politiske rapporteringen Kontroll for å sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas NAV Skien har en kvalitetshåndbok som ble utarbeidet i Den bygger på den tidligere sosialtjenestens rutinehåndbok. Det er lagt opp til årlig revisjon av kvalitetshåndboka. Deler av håndboka er ikke oppdatert siden Den viser ikke til oppdatert organisering av kontoret og det er rutiner som viser til referanser (regelverk) som er opphevet. Noen prosedyrer ble revidert i 2011, etter tilsyn fra fylkesmannen, og noen i 2012 og Det er også laget noen nye prosedyrer for saker som gjelder dekning av utgifter til spesielle markeringer for barn. Dette er gjort fordi hensynet til barn vektlegges i rundskriv til lov om Telemark kommunerevisjon IKS 14

16 sosiale tjenester i NAV, som kom i I kvalitetshåndboka er det ikke beskrevet hvilke elementer som inngår i kontorets systematiske forbedringsarbeid. Arbeidet med kvalitetshåndboka har til nå vært lagt til teamleder for velferdsteamet. Kontoret har ansatt en fagkoordinator i velferdsteamet med ansvar for lov om sosiale tjenester i NAV. Stillingen skal bidra til god og enhetlig saksbehandlingspraksis. 16 Koordinator starter i stillingen 1. september Fagkoordinatorens oppgaver er fastsatt i stillingsutlysningen, og omfatter både arbeid med å styrke kompetanse i kontoret, støtte i saksbehandling og klagebehandling og arbeid med rutiner (kvalitetshåndboka). Ut fra intervjuer og dokumentasjon vi har mottatt, har vi sett at det er varierende hvor godt avdelingsledere og teamledere kjenner til kvalitetshåndboka og oppdateringer av den. Den brukes primært av ansatte som jobber på de kommunale områdene. Flyktningeteamet har i tillegg til kvalitetshåndboka utarbeidet egne rutiner og sjekklister for arbeid etter introduksjonsloven. De er ikke oppdaterte. For alle teamene er det utarbeidet maler for ulike typer vedtak. NAV Skien har som prinsipp at myndighet skal legges lengst mulig ut i organisasjonen. Teamene har litt ulik praksis på hvorvidt det er en eller flere som fatter vedtak. På statlig side er det praksis at vedtak/tilsagn godkjennes av teamleder. Dette er også praksis i introduksjonsprogrammet, men vedtak i kvalifiseringsprogrammet og mange av vedtakene om sosiale tjenester fattes primært av saksbehandler. Ved vedtak om sosiale tjenester av et visst omfang/størrelse skal også teamleder/fagkoordinator involveres. Kvalitetshåndboka har oversikt over disse skillene, og oversikten er oppdatert i Teamlederne har ulik sosialfaglig kompetanse, og den faglige koordinatorstillingen er etablert bl.a. for å styrke kompetansen. Det er foreløpig ikke utarbeidet noen rutiner som sikrer at andre enn den ansvarlige teamleder involveres i vedtak som saksbehandler ikke har myndighet til å fatte alene. I praksis brukes imidlertid leder av velferdsteamet, som har et hovedansvar for de sosiale tjenestene, av de andre teamlederne til kvalitetssikring. Ansatte i økonomi/stab effektuerer vedtak om utbetalinger fra kommunen. Det blir da kontrollert at det er et gyldig vedtak for utbetalingen, men det er ingen fast rutine på kontroll av selve vedtaket. Avdelingslederne opplyser at det likevel er tilfeller der vedtak, 15 Lov om sosiale tjenester i NAV trådet i kraft i Rundskrivet gir en fortolkning av loven. 16 Kontoret har også fagkoordinatorer på andre fagområder. Dette er gjort bl.a. for å styrke det faglige arbeidet. Teamlederne har fortsatt det overordnede ansvaret. Telemark kommunerevisjon IKS 15

17 som fremstår feil, blir tatt opp med saksbehandler/teamleder. Ansvaret for at vedtak er i overensstemmelse med lov og føringer, ligger hos teamet som har fattet det. NAV Skien har rutine for behandling av klager og for hva som skal gjøres når et vedtak oppheves. Frem til omorganiseringen i mars 2013 ble klager på vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV behandlet av leder av velferdsteamet. Nå er fire teamledere ansvarlig for klager på vedtak fattet i eget team. Leder av velferdsteamet kan brukes som kvalitetssikrer. I rutinene er det ikke omtalt hvordan klagebehandlingen skal brukes i kontorets forbedringsarbeid. Tidligere har leder av velferdsteamet vurdert behov for endring i rutiner/prosedyrer som følge av klagesaker, men det har ikke vært dokumenterte rutiner på dette. Risikovurderinger Det er gjennomført årlige risikovurderinger på helse, miljø og sikkerhet og personvern, informasjonssikkerhet og beredskap, siste gang i april I januar/februar 2011 ble det gjennomført risikovurderinger på ni av målene til kontoret, både statlige og kommunale mål. Dette ble initiert og ledet av to representanter fra Arbeids og velferdsdirektoratet. Alle lederne ved NAV-kontoret, hovedverneombud og tillitsvalgte ble involvert. Risikovurderingene resulterte i risikomatriser for de ulike målområdene med identifiserte risiko-områder. Analysen omfatter ikke tiltak. Analysen er brukt som grunnlag for virksomhetsplanen og justering av organisasjonskartet. Enkelte av målene til kontoret kan sees i sammenheng med krav i lov om sosiale tjenester i NAV. Ut over det, er det ikke gjennomført dokumenterte vurderinger av risiko for manglende oppfyllelse av lovkravene. Avvikshåndtering NAV Skien har et internkontrollsystem som gjelder HMS, personvern, informasjonssikkerhet og beredskap, med tilhørende avvikshåndteringssystem (ASYS) som følges opp av arbeids- og velferdsetaten. I avvikshåndteringssystemet kan det registreres avvik knyttet til vold og trusler og data-avvik. 17 Dette systemet er utarbeidet etter en mal laget av arbeids- og velferdsetaten sentralt, men brukes på både statlig og kommunal side. Ifølge ledelsen ved NAV-kontoret, kan kategorien data-avvik brukes på flere områder enn det gjøres i dag, også på saksbehandling, med det er ikke gjort foreløpig. Det er registrert få data-avvik, men det er 17 Vi har fått oppgitt at data-avvik omfatter taushetsplikt, sikkerhet, innbrudd, sikkerhetsinformasjon, e-post, brukerident, IT-utstyr, avtalte sikkerhetstiltak, virusangrep på PC/hacking, data-systemer, sikkerhet, annen type hendelse. Hva som ligger i annen type hendelse er ikke nærmere definert. Telemark kommunerevisjon IKS 16

18 i 2013 satt fokus på å få registrert avvik også på dette området. Teamlederne mener at det er lite kjent hvilke type avvik som regnes som data-avvik, siden dette til nå er lite brukt. Ansatte registrer avvik på egne skjema som er felles for kontoret, og HMS-ansvarlig registrerer dette inn i ASYS. Skjema omfatter avvik på IKT-systemer, tyveri, innbrudd, brudd på taushetsplikt, brudd på saksbehandlingsrutiner, trusler om vold og annet. I skjemaet er det vist til at tiltak skal føres inn i kontorets handlingsplan for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det er i 2012 og 2013 ikke registrert avvik fra saksbehandlingsrutiner som gjelder lov om sosiale tjenester i NAV. I kontorets beskrivelse av avvikshåndteringen er det lagt opp til at NAV skal sende kopi av avvik på kommunalt område til verneombud og HMS-avdelingen i kommunen. NAV har tidligere sendt kopi av slike avvik til HMS-avdelingen, men det gjøres ikke lengre fordi NAVkontoret ikke fikk respons på hva som skjedde med avvikene i etterkant. Derfor ønsker NAVkontoret faste møter hvor avvikene kan tas opp, slik at de vet hva som blir gjort med avvikene på kommunalt område. Det er ikke laget eget system for å håndtere avvik på kommunal side knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV, herunder avvik fra rutiner/prosedyrer i kvalitetshåndboka. Ansatte ved NAV-kontoret er spurt om de registrerer avvik ved vold/trussel situasjoner og faglige feil/avvik. Svarfordelingen er vist i tabell 1. Når det gjelder vold/trusler er det 7 prosent som har svart at de ikke vet hva som regnes som et avvik og 13 prosent som ikke vet hvordan det skal registreres. For faglige feil/avvik, er det 28 prosent som ikke vet hva som regnes som et avvik, 14 prosent som ikke vet hvordan det skal registreres og 5 prosent som ikke registrerer slike feil/avvik. 56 prosent har svart at de alltid registrerer avvik ved vold/trusler og 21 prosent registrerer alltid faglige feil/avvik. Hvis vi bare ser på svarene fra ansatte i kommunen, også vist i tabell 1, er det 2 prosent som har svart at de ikke vet hva som regnes som et avvik knyttet til vold/trusler og 11 prosent som ikke vet hvordan det skal registreres. For faglige feil/avvik, er det samme andel som ikke vet hva som regnes som et avvik. Det er en litt lavere andel, 11 prosent, som ikke vet hvordan de melder slike avvik og 4 prosent som aldri melder slike avvik. Ut fra svarene i undersøkelsen er det litt flere kommunalt ansatte som alltid registrerer avvik ved vold/trusler. Det er ikke tilsvarende forskjell for faglige feil/avvik. Telemark kommunerevisjon IKS 17

19 Tabell 1 Spørsmål: Dersom det oppstår vold/trusler og faglige feil/avvik, registres dette som avvik? (NAV-ansatte) Ja alltid Noen ganger Sjelden Nei aldri Vet ikke hva som regnes som avvik Vet ikke hvordan avvik registreres Ant Vold/trusler 56 % 18 % 5 % 0 % 7 % 13 % 98 Kun komm. ans 61 % 20 % 7 % 0 % 2 % 11 % 46 Faglige feil/avvik 21 % 18 % 13 % 5 % 28 % 14 % 98 Kun komm. ans 21 % 17 % 17 % 4 % 28 % 11 % 46 De ansatte ble også spurt om praksis rundt avviksregistrering ved faglige feil. Det er 28 personer (29 prosent) som har opplyst om hvordan de melder fra om avvik. Det er vanlig å melde fra om dette til nærmeste leder. Av de 28, er det tre som har opplyst at de er usikre på hva som skjer videre etter at et avvik er meldt. To av de 28 har også her vist til rutine for vold/trusler. I spørreundersøkelsen ble ansatte også spurt om de var kjent med hva de gjorde ved vold/trussel situasjoner og 94 prosent svarte at de var kjent med dette. Det er lik svarfordeling blant statlig og kommunalt ansatte Revisors vurderinger Mål, rapportering og oppfølging Kommunen skal sette mål for de kommunale tjenesteområdene på NAV-kontoret Det skal være et system for å rapportere og følge opp overholdelse av budsjett i tråd med krav i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Systemet bør sikre at arbeidet med mål og tiltak sees i sammenheng med budsjettoppfølging. Det er satt mål for de kommunale tjenesteområdene i NAV. Målene er delvis forankret i samfunnsdelen til kommuneplanen. Indikatorer som kontoret blir målt på er også vedtatt i hovedutvalg for helse og velferd. Målene er ikke nedfelt i kommunens budsjettdokument. Vi mener at kommunen burde angitt målene for NAV i budsjettdokumentet, for å synliggjøre hva bevilgningen som gis til NAV skal brukes til. Det at statlig del av NAV bruker målstyring som verktøy, mener vi gjør det viktig at kommunen også setter mål, fordi målstyringen kan legge føringer på prioriteringer i kontoret. En forankring av kommunale mål i budsjettdokumentet, kan styrke fokuset på de kommunale målene. Telemark kommunerevisjon IKS 18

20 Kommunen har i 2013 behov for en budsjettjustering for NAV pga. økning i sosialhjelpsbudsjettene. Da budsjett for 2013 ble lagt, ga ikke rapporteringene på økonomisk sosialhjelp alene grunn til budsjettrevisjon. Selv om en for 2013 ikke ville fått fanget opp behovet for økt sosialhjelpsbudsjett med en annen budsjettprosess enn den kommunen har, mener vi på generelt grunnlag at kommunen kan legge til grunn flere faktorer ved fastsettelse av budsjett. Prognoser fra NAV på forventet utvikling i antall stønadsmottakere av kommunale ytelser, kan gi et bedre grunnlag for å få realistisk budsjettering. Dette gjelder også fordeling av introduksjonstilskuddet og budsjett for introduksjonsordningen, hvor NAV kan ha viktig informasjon om forventet utgiftsnivå, som nødvendigvis ikke vil fremkomme av rapporteringene. Vi mener også at kommunen bør budsjettere med forventede statstilskudd og tilhørende utgifter til enhetene som skal ha dem. I arbeid med budsjett er det viktig at kommunen bruker regnskapstall og enhetenes kjennskap til utgifter som kommunen er forpliktet til å finansiere kommende år. Dette er informasjon som nødvendigvis ikke fremkommer av tidligere års budsjett eller varige budsjettendringer, og som er viktig for å kunne fastsette realistiske budsjett. Kommunen bør sikre at ansatte som har ansvar for rapportering, har tilstrekkelig kompetanse i budsjett- og beslutningsprosesser. Det er positivt at det nå er blitt gitt god opplæring på dette, men vi mener at dette burde blitt gjort tidligere. De undersøkelser vi har gjort, viser at NAV Skien har en systematisk intern rapportering. De rapporterer også til administrativ ledelse og politisk nivå i tråd med kommunens vedtatte rapporteringsrutiner. NAV-kontoret rapporterer på måloppnåelse underveis i budsjettåret til hovedutvalget, og har avklart med hovedutvalget hva det skal rapporteres på. Siden hovedutvalget opprinnelig ønsket flere indikatorer, slik som stønadslengde, kan en vurdere om dette kan omtales i årsmeldingen. Vi mener at rapporteringen på mål også burde vært forankret i budsjettet, slik at mål og ressursramme først fastsettes i budsjettet, for deretter å rapportere på hvordan dette går. Denne type rapportering er det viktig at også bystyret får. Budsjettet legger rammene for kommunens virksomhet. Det er derfor viktig at det i budsjettet også synliggjøres hvilke oppgaver/tjenester som budsjettrammen skal finansiere. Kontroll for å sikre at lovpålagte oppgaver ivaretas Instrukser og rutiner skal utvikles, følges opp, evalueres og om nødvendig forbedres. Ledelsen skal sikre at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått minst en gang i året. Telemark kommunerevisjon IKS 19

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet ved NAV Spydeberg Virksomhetens adresse: Stasjonsgata35, 1820 Spydeberg Tidsrom for tilsynet: 28.6.13 2.10.13 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND UTARBEIDET AV 2015 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret NAV SØGNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom Søgne kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vest-Agder. Avtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor. 2. Formål Samarbeidsavtalen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Rennesøy kommune ved Nav Rennesøy Virksomhetens adresse: Postboks 24, 4159 Rennesøy Tidsrom for tilsynet: 11. og 16. mai 2017 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016

«Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 «Internkontroll Fosen barneverntjeneste» Forslag til rådmannsgruppa xx.xx.2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 1. Formål

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Eigersund kommune ved Nav Eigersund Virksomhetens adresse: Bøckmansgt. 2, 4370 Eigersund Tidsrom for tilsynet: 11.01. - 21.03. 2013 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte november 2016 tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2016/10645 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Fana sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Barneverntjenesten. Forvaltningsrevisjon - Skien kommune 2014 :: 706 041

Barneverntjenesten. Forvaltningsrevisjon - Skien kommune 2014 :: 706 041 Barneverntjenesten Forvaltningsrevisjon - Skien kommune 2014 :: 706 041 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Utgifter og tall i barneverntjenesten... 3 Økonomistyring... 4 Undersøkelser og evaluering av

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg helse og omsorg Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jakob Bråtå Arkiv: 034 F47 Arkivsaksnr.: 17/1280 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 04.04. PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET Helse- og omsorgssjefens forslag

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013

Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Endelig rapport frå tilsyn med Bergen kommune ved Nav Bergenhus 2013 Adressen til virksomheten: Valkendorfsgate 6 5012 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 21. november 2013 Kontaktperson i virksomheten: Gitle

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584

Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten av 14. desember 2005 nr. 1584 Vedtatt 2016 1 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenesten

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av

Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Erstatter instruks av Instruks for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Erstatter instruks av 26.02.2009 Fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 07.02.2012 Innhold 1 Konsernrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet...

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Samfunnsavdelingen Saksbehandler: Trond Sælør Deres ref.: Vår dato: 07.05.2014 Tlf.: 38 17 62 43 Vår ref.: 2014/340 Arkivkode: 721.10 Søgne kommune Postboks 1051 4682 Søgne Endelig

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med Moss kommunes arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder - 2016 Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved Sørum kommune Virksomhetens adresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom

Samarbeidsavtale. mellom P Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Ørland kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren. Avtalen gjelder

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport September 2013

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport September 2013 Forvaltningsrevisjonsrapport September 2013 NAV Enebakk - styring og samarbeid 25.09.2013 Rapport 6/13 RaR Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter Kommuneloven av

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Sosialtjenesten og NAV Hasvik

Sosialtjenesten og NAV Hasvik www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sosialtjenesten og NAV Hasvik HASVIK KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Hovedprosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene, herunder økt bruk av egenkontroll i de statlige tilsynene. Målet for prosjektet: Få til et godt

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Årsrapport 2013. Nav Inderøy

Årsrapport 2013. Nav Inderøy Årsrapport 2013 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* Elin Andersen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester.

Land barnevernstjeneste. Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Land barnevernstjeneste Foreløpig tilsynsrapport (ventes fortsatt) Status for Prosjekt for Land barnevernstjeneste forsvarlige tjenester. Tilsynsprosessen Startet 11. november. Sluttføres i løpet av høsthalvåret.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2013 med barneverntjenesten i Asker kommune Kommunens adresse: Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Tidsrom for tilsynet: 29.1.2013 6.8.2013 Kontaktperson

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Numedal barneverntjeneste 2014 Vertskommunens adresse: Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet (KVP) ved Østre Toten kommune Virksomhetens adresse: Postboks 24, 2851 Lena Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Endelig rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem i Porsgrunn kommune 2013 Virksomhetens adresse: Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten

Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Presentasjon av tiltaksplan/oppfølgning av Deloitte rapporten Orientering i Formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 1 Innhold: Bakgrunn og formål Status i arbeidet som langt Status

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende:

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende: Rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn ved Arbeids- og velferdsforvaltningen i Lillehammer kommune Virksomhetens adresse: Lillehammer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880

Saksframlegg. ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksframlegg ØKONOMISTYRING INNENFOR HJEMMETJENESTENE I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/22880 Saksutredning: Bakgrunn og problemstilling Bakgrunnen for undersøkelsen er at det over en periode på flere

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune Systematisk håndtering av avvik i kommune BESTILLING Kontrollutvalget i kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering. I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2018 står det

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven

Veileder. Plikt til kommunal internkontroll. introduksjonsloven Veileder Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial)

UTFORDRINGER INTERNKONTROLL INTERNKONTROLL SOM SVAR KONTROLLKOMPONENTER KONTROLLMÅLSETTING. INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) UTFORDRINGER INTERNKONTROLL- FORSKRIFTEN (Helse og sosial) Stavanger april 2012 Olav Molven Virksomheten mangler en felles fremgangsmåte for å vurdere risiko og tilhørende (intern)kontroll. Virksomheten

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

Fylkesmannen i Oppland. Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn Fylkesmannen i Oppland Endelig rapport fra tilsyn med behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn i Nordre Land Kommune Virksomhetens adresse: Nordre Land kommune,

Detaljer