Rapport fra Strategikomiteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Strategikomiteen"

Transkript

1 Rapport fra Strategikomiteen Anbefalinger og tiltak Torvastad KFUK - KFUM November november

2 Torvastad KFUK - KFUM Hvem er vi, hvor står vi, hva er vårt mål? Veien fram mot målet? Denne presentasjon gir noen svar Bakgrunnen for dette strategiarbeidet var forslag om framtidig lokalisering Hva skal til for at vi kan være et møtested for barn og unge og at utrolige ting får skje i deres liv akkurat der Ungdomshuset står i dag? Aktivitet og aktivitet! Et hus hvor det alltid står sykler og biler utenfor og er lys i vinduene, der skjer det noe! 2

3 KFUK - KFUM Vår visjon Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn. Den likesidede trekanten i logoen vår symboliserer ånd, sjel og kropp, og betyr at vi ønsker å utvikle hele mennesket 3

4 Bakgrunn og mandat På Årsmøtet i 2012 ble det framsatt forslag om å flytte Torvastad KFUK KFUM s aktiviteter til Håland i forbindelse med etableringen av Torvastad Skole Beslutning: Årsmøtet i Torvastad KFUK KFUM ber Hovedstyret om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere følgende: - fremtidig struktur i Torvastad KM, målgrupper og aktiviteter, samarbeidsrelasjoner, ressursbehov (ansatte/frivillige medarbeidere) og krav til lokaliteter og lokasjon som ivaretar behovet for de aktiviteter laget ønsker å drive Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til Hovedstyret som sender denne ut til medlemmene på høring med påfølgende konklusjon og vedtak på lagets Årsmøte 4

5 Torvastad KFUK KFUM Organisasjonsplan basert på årsmelding 2011 Torvastad KFUK - KFUM Solid ståsted og historie Barn Ungdom Voksne Komiteer Mange tilbud og aktiviteter Lekefrokost Klubb 78 Scala Mange som stiller opp i arbeidet Shalom Korus Good News Ten Sing Klubben KFUMkameratene KM grupper Ungdomshuset et samlingssted med tradisjon og framtid Torvastad KFUK - KFUM speidere Bibel grupper KM+ gruppa Stor og aktiv KFUK-KFUM organisasjon i nasjonal sammenheng Organisasjon basert på årsmelding

6 Strategikomiteen Medlemmer og hovedtrekk i komiteens arbeid Komiteens medlemmer Tove Kvaløy Lars Ove Hole Håkon Areklett Truls Gautesen I tillegg var disse med fram til sommerferien Jan Hedges Jorunn J. Haugland Aadnøy Komiteen har hatt 10 møter Intervju med alle hovedledere Innspill fra KM grupper Møte med Sokneprest Geir Styve Innhentet ideer fra andre KFUK - KFUM foreninger Besøkt Fana, Voss og Fjell Informasjon fra Haugesund KFUK KFUM Møte med Eiendomsavdelingen i Karmøy kommune vedr. Kulturhuset Arbeidet har resultert i 32 anbefalinger Forslag til organisering av arbeidet for å gjennomføre av anbefalingene 6

7 Hovedstyret må ha støtte til gjennomføring Forslag for gjennomføring av Strategikomiteens forslag Strategikomiteen rapporterer til Hovedstyret Hovedstyret har ansvar for gjennomføring Strategikomiteen foreslår at Hovedstyret oppretter egne arbeidsgrupper for å realisere de forskjellige tiltakene Forslag til arbeidsgrupper (3-4 medlemmer i hver arbeidsgruppe) Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi (Fast komité) Åpen Barnehage Det foreslås et arbeidsutvalg (rapporterer til Hovedstyret) som koordinerer arbeidsgruppenes aktiviteter Hovedstyret følger opp ihh til Årsplan Hovedstyret appellerer til medlemmene om å stille seg til rådighet for dette arbeidet 7

8 Komiteens anbefalinger Samlet i 7 hovedpunkter Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi Ledere og Ledelse Aktiviteter Ungdomshuset og andre lokaliteter Samarbeid 8

9 Organisasjon og Administrative rutiner Årskalender Administrative rutiner Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Medlemsregister og kontaktinformasjon Ressursdatabase 9

10 Organisasjon og Administrative rutiner 1 Etablere Årskalender Oversikt på arrangementer, aktiviteter, styremøter og viktige datoer for søknader etc. Basis for planlegging og oppfølging Etablere Årskalender Hovedstyret Styreleder Kommunisere plan og hensikt til alle ledere/brukere Klargjøre hovedansvar for oppdatering og opplæring av utpekte brukere Utarbeidere enkel brukermanual 10

11 Organisasjon og Administrative rutiner 2 Administrative rutiner Synliggjøre og kvalitetssikre hvordan laget arbeider Gjøre det lettere å rekruttere til lederjobber og andre viktige oppgaver Utarbeide Årsmøteprosedyre/sjekkliste Møteinnkalling m/saksliste og referat Håndtering av post Handlingsplaner og oppfølging Rutinepermer for faste arrangementer HMS- og Beredskapsplan Nøkkelrutine Trivselsregler Utleie av Ungdomshuset 11

12 Organisasjon og Administrative rutiner 3 Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Hovedstyrets arbeid må være målrettet og basert på planer for gjennomføring. Tydeliggjøre lagets utfordringer og satsingsområder for medlemmer og årsmøtet Etablere Ett-års plan Hovedstyret 1. Mai 2013 Etablere 3-5 års plan Hovedstyret 1. Oktober 2013 Styret legger fram forslag til Handlingsplan for Årsmøtet. Hovedstyret Årsmøtet

13 Organisasjon og Administrative rutiner 4 Medlemsregister og kontaktinformasjon Nødvendig for riktig håndtering av kontingentforhold Basis for tildeling av offentlige midler Bevisstgjøring om medlemskap Basis for Resursdatabase Hjelpemiddel for ledere Tildele ansvar for oppdatering og ajourføring Etablere kontingentinnkrevningsrutiner Klargjøre kontingentforhold for ulike underavdelinger i laget 13

14 Organisasjon og Administrative rutiner 5 Ressursdatabase Stadig behov for frivillige til forskjellige oppgaver Ikke bare til valgte verv Hjelp til enkeltstående/tidsavgrensede oppgaver, for eksempel Torsdagsmiddag Basert på informasjon fra lagets medlemmer Opprette medlemsoversikt med navn, adresse, telefon og Informere på foreldremøter og andre arrangementer Invitere medlemmer til å informere om hva de kan bidra med Hovedstyret Hovedstyret Avdelingsledere Avdelingsledere 14

15 Profilering Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Bruke lagets fulle navn Bevisstgjøring om vår profil og identitet 15

16 Profilering 6 Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Ikke så godt kjent i bygda som vi liker å tro Mange innflyttere og folk som ikke har en tidligere tilhørighet til laget Spesielt fokus på rekruttering til barne- og ungdomsarbeidet (*) Rydde opp i ulike nettsider og velge kun én Torvastad KFUK KFUM nettside Lage årsplan for profilering av lagets arbeid. Målgrupper, arrangementer og deltakelse Alltid være tydelig tilstede i Kjerkebla Trykksak om lagets arbeid og program etc. i alle postkasser før semesterstart *) Kifo Stiftelsen Kirkeforskning, Vårt Land Ifølge Kifo dropper 6 av 7 ut etter konfirmasjonstiden. 16

17 Profilering 7 Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Profilering er en strategisk viktig aktivitet En av styrets medlemmer bør ha et hovedansvar for profilering av laget Gi et styremedlem hovedansvar for profilering Hovedstyret Styreleder 1. Mai

18 Profilering 8 Bruke lagets fulle navn Være synlige som Torvastad KFUK KFUM Styrke identitet og gjenkjennelighet Torvastad K M OK for internt bruk Bruke Torvastad KFUK - KFUM Hovedstyret Kommunisere dette på Årsmøtet og på ledersamlinger Gjøre logo tilgjengelig på nettsidene Legge inn logo på alle plakater etc. Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret 18

19 Profilering 9 Bevisstgjøring om vår profil og identitet Er det et behov for en intern tydeliggjøring av Torvastad KFUK - KFUM`s profil og identitet? Er ønsket profil og identitet godt nok kommunisert og vedlikeholdt? Diskuteres i Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 1. Mai 2013 Vurderes for gruppesamtaler på ledersamling Samtaleemne i KM-grupper Vurdere behov for intern/ekstern kommunikasjon om profil og identitet Sikre åpen og inkluderende kultur Bli sett! : Bevisstgjøre ansvar for å ta kontakt med nye, spesielt på Basar Sommer- og Julemarked 19

20 Økonomi Etablere Økonomikomité Utarbeide økonomiplan for neste 5 år Fokus på inntektsgivende arbeid Mer aktiv medlemsrekruttering Mer aktiv utleie av Ungdomshuset 20

21 Økonomi 10 Etablere Økonomikomité Inntektene til laget har stagnert siden 80-årene, men har tilsynelatende god kostnadskontroll Behov for større fokus på økonomi for å opprettholde og utvikle tilbud Fordoble våre inntekter for å ha ansatt medarbeider Etablere Økonomikomité Hovedstyret Utpeke ett av styremedlemmene eller kasser som leder av komiteen Definere mandat og oppgaver Hovedstyret Hovedstyret Rapportere regelmessig til Hovedstyret Økonomikomité Økonomiansvarlig 21

22 Økonomi 11 Etablere økonomiplan for neste 5 år Behov for å jobbe målrettet med økonomi Sikre samsvar mellom ressurser og aktiviteter Lage økonomiplan med årlig oppdatering Økonomileder Økonomikomité 1. Mai

23 Økonomi 12 Fokus på inntektsgivende arbeid Gode forberedelser gir bedre økonomisk uttelling Definere inntektsgivende arrangementer Analysere mulighetene for økte inntekter fra arrangementer. Revidere nåværende prispolitikk. Ref. Voss KFUK - KFUM Beregne inntektspotensial til laget ved etablering av Åpen Barnehage Følge opp mulige legat-midler samt offentlige og private tildelinger Hovedstyret Styreleder 1. Mai

24 Økonomi 13 Mer aktiv medlemsrekruttering Potensial for flere medlemmer Medlemsantall er viktig for tildeling av offentlige midler Klargjøre de 3 viktigste argumenter for medlemskap i Torvastad KFUK-KFUM Utarbeide skjematisk oversikt på kontingentstruktur Vervekampanje - Utarbeide retningslinjer for mer aktiv medlemsverving Tilby medlemskap på Basar, Sommerog Julemarked (rabatter?) Skjema for medlemsregistrering i alle postkasser med informasjon om laget og dets aktiviteter 24

25 Økonomi 14 Mer aktiv utleie av Ungdomshuset Flott bygg som kan gjøres attraktivt for arrangører Lite utnyttet økonomisk potensial Annonseres på egne nettsider og semestertrykksak Kvalitetssikring av tilbudet med egen sjekkliste Skriftlig utleieavtale som spesifiserer hvilke tilleggsytelser som inngår ut over leie av lokalene Utarbeide prisliste for leie av huset eller deler av huset inkludert ulike tilleggsytelser 25

26 Ledere og Ledelse Lederrekruttering Etablere lederoversikt Aktiv lederutvikling Vurdere behov for fast ansatt medarbeider 26

27 Ledere og Ledelse 15 Lederrekruttering Alltid behov for lederressurser for å drive og utvikle lagets aktiviteter Særlig utfordring å skaffe voksenledere til arrangementer og ungdomsarbeid Løpende synliggjøre lagets behov for ledere på nettsidene etc. Vurdere alternative ordninger f. eks delt lederansvar ut fra folks tilgjengelighet og muligheter Rekruttere (unge) ledere til enkle oppgaver og som kan vokse inn i større lederoppgaver etter hvert Vurdere ordning for anerkjennelse av ledere og medarbeidere Vurdere Valgkomiteens rolle for å sikre lederkontinuitet i alle styrer 27

28 Ledere og Ledelse 16 Etablere lederoversikt Hjelpemiddel for kontakt og oppfølging Oversikt mht behov for rekruttering av ledere Legge inn navn, enhet og kontaktinformasjon på nettsidene Oppdatere ved endringer 28

29 Ledere og Ledelse 17 Aktiv lederutvikling Alle lagets aktiviteter avhenger av villige og engasjerte ledere Strategisk oppgave å sikre god ledertrening og lederrekruttering Tilby MILK Minilederkurs til åringer, med spesiell fokus på å få med fjorårets konfirmanter Tilby LIV-kurs (Ledere i vekst) med lokal mentor eller lærling -kontakt Motivere LIV-kurs deltakere til lederoppgaver etter praksis perioden Aktiv voksenleder støtte til unge ledere Lederhåndbok med viktig informasjon Vurdere Ledererklæring for unge ledere. Ref.: Voss KFUK - KFUM 29

30 Ledere og Ledelse 18 Vurdere behov for fast ansatt medarbeider Har vist seg vanskelig å få medarbeider på 50% nivå. Daglig leder er ønskelig, men laget har i dag ikke økonomisk grunnlag for dette Hvorfor ha en ansatt: Definere mål og arbeidsoppgaver Avlaste styret for administrative oppgaver: Definere rolle i forhold til styre og ledere forøvrig Vurdere økonomiske muligheter for daglig leder på forskjellig stillingsandel Belyse mulige konfliktområder mht lønnede stillinger i forhold til frivillig arbeid og lagets profil og identitet Hovedstyret Styreleder 1. Mai

31 Aktiviteter Forprosjekt for Åpen Barnehage Flere tilbud til Voksne KFUM-Kameratene Sporty profil Åpent Hus Ettermiddags-kafé 31

32 Aktiviteter 19 Forprosjekt for Åpen Barnehage ÅPEN BARNEHAGE - en viktig brikke i møte med nye mennesker ÅB åpner for aktivitet på Ungdomshuset alle dager ÅB åpner for nye aktiviteter og binder sammen "gamle ÅB åpner for bedre samarbeid KM/Menighet ÅB åpner for ansatte og utløser flere frivillige ÅB åpner for en bedre økonomi ÅB åpner for en god dialog mellom TKM og kommune ÅB åpner for gjenkjennelse og gir goodwill ÅB er et møtested for unge familier - alle dager Etablere egen arbeidsgruppe som vurderer Åpen Barnehage med utgangspunkt komiteens arbeid Bruke kontakter i Haugesund, Fana og Fjell mht erfaringer med etablering og drift Hovedstyret Styreleder 1. mai 2013 Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe 1.april

33 Aktiviteter 20 Utvide tilbudet til Voksne Bortfall av flere voksen-arangementer Scala arrangementer har hatt stor suksess Voksne medlemmers identifisering med laget Støtte opp om planlagte Scala aktiviteter Etablere bibeltimer/foredrag Etablere arbeidsgruppe som kan planlegge for Voksne kvelder Vurdere om Forbundsringer kan ta ansvar for voksenarrangementer Oppfordre til deltakelse på søndagens gudstjeneste 33

34 Aktiviteter 21 Styrke KFUM-kameratene Etablere KM Sporty Mulighet for å nå ut til flere Ikke konkurranse mot idrettslag Aktiviteter for alle Vurdere opplegg med mer lek og friluftsliv enn tradisjonell sport/idrett Hente inn erfaringer fra Fana og Voss KFUK - KFUM Vurdere Sporty opplegg i forhold til konfirmantarbeid 34

35 Aktiviteter 22 Utvide Ettermiddagskafé/Åpent Hus Treffsted for foreldre mens det foregår andre arrangementer Tilhørighet og identitet Vurdere å videreutvikle Shalom s modell for kafé til flere ukedager Ressurser må vurderes i sammenheng med etablering av ressursdatabase Hovedstyret Styreleder 1. Mai

36 Ungdomshuset og andre lokaliteter Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Sikre plass i idrettshall Avklare fremtiden for Maldals-hytta 36

37 Ungdomshuset og andre lokaliteter 23 Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Ingen anbefalinger om flytting 37

38 Ungdomshuset og andre lokaliteter 24 Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Bør fortsatt være et hus for bygda Vurdere overtakelse, evt. sammen med andre Torvastad Skole vil primært tilrettelegges for kommunale kulturaktiviteter Møte med andre brukere av Kulturhuset Søke felles initiativ overfor politiske partier/karmøy kommune Argumenter for at Karmøy kommune bør fravike salg til markedspris Vurdere økonomisk bæreevne og forutsetninger i forhold til evt. økte forpliktigelser for Torvastad KFUK KFUM (driftskostnader) Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Strategikomiteen? Strategikomiteen? Strategikomiteen? Økonomikomiteen 38

39 Ungdomshuset og andre lokaliteter 25 Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Langtidsplan for større vedlikehold og moderniseringer sett i forhold til økonomi Holde huset i best mulig stand for lagets arbeid Lage oversikt på viktigste større vedlikehold på huset og uteområder Søke nødvendig hjelp hos kvalifiserte fagfolk Lage oversikt over fornyelsessaker Vurdere planene i sammenheng på fremtidige alternativer for Kulturhuset Samordnes med Økonomisk 5-års plan 39

40 Ungdomshuset og andre lokaliteter 26 Sikre plass i Idrettshall Behov uttrykt fra flere hovedledere Støtte til KFUM-kammeratenes arbeid Plass for større arrangementer, f.eks Natt-cup Følge opp arbeidet med ny idrettshall på Torvastad Planlegge for hvilke aktiviteter vi har behov for tilgang til en idrettshall Hovedstyret Hovedstyret Lagets representanter i Torvastad Arena AS Hovedledere 40

41 Ungdomshuset og andre lokaliteter 27 Avklare fremtiden for Maldals-hytta Flott plass Lite brukt, og ikke et behov for de fleste avdelingene Viktig at behovet settes inn i sammenheng med lagets planer og aktiviteter Avklare betingelser for erverv av tomt Lage oversikt over nødvendige tiltak for å heve standarden Innhente 1 2 kostnadsoverslag for gjennomføring av slikt arbeid Vurdere behov og kostnader mot lagets økonomiske bæreevne og andre prioriterte oppgaver Vurdere alternative gjennomføringsplaner mht til tid Konkludere: Oppgradering, salg eller beholde som nå Hovedstyret Årsmøtet Hovedstyret Februar

42 Samarbeid Styrke kontakten med foreldre Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighet Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Oppfølging av eksterne engasjement 42

43 Samarbeid 28 Styrke kontakten med foreldrene Trekke foreldre nærmere lagets arbeid Etablere foreldremøter for alle avdelinger der dette er hensiktsmessig Velge foreldrekontakt for hver avdeling Være aktive slik at alle blir sett på foreldremøtene Ha plan for hvordan man kan be om hjelp til forskjellige oppgaver fra foreldre, ref.: Anbefaling Nr. 4, Ressursdatabase 43

44 Samarbeid 29 Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighetsråd Vårt mål er å være menighetens barne- og ungdomsarbeid. Samarbeid om om oppgaver og utnyttelse av ressurser Redefinere samarbeidsrelasjonene Hovedstyret Hovedstyret Gjenoppta praksis med å invitere soknepresten til styremøtene Hovedstyret Styreleder Februar 2013 Vurdere ressursbehov for å integrere konfirmantforberedelser i KFUK KFUM s aktiviteter Planlegge andaktshjelp for hvert semester Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Hovedstyret Hovedledere I god tid før semesterstart Vurdere andaktskurs Hovedstyret Soknepresten Mars

45 Samarbeid 30 Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Bli mer synlig ut over egen organisasjon Hente/bidra til inspirasjon som styrker arbeidet Påvirkningsmulighet i viktige saker Legge møter og samlinger inn i Årskalender Planlegge for hvem skal delta og gå gjennom saker på saksliste før møtene Hovedstyret Hovedstyret Mars 2013 Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Følge opp «KFUK-KFUM 2025» Hovedstyret Hovedstyret Desember

46 Samarbeid 31 Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Mange felles medlemmer Tidsmessig parallelle arrangementer Ikke legge opp til konkurrerende idrettstilbud Minimum årlig kontaktmøte med styrene eller Styreleder Støtte opp om Bjørgene-dagen og gudstjenesten på idrettsplassen Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 46

47 Samarbeid 32 Oppfølging av eksterne engasjement Laget har eierskap som medfører ansvar ut over Torvastad KFUK - KFUM Laget er medlem av samarbeidsorganisasjoner ut over KFUK KFUM Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av eierskap i Utsikten, Grendahuset og Torvastad Arena. Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av medlemskap i Bygdautvalget etc Rapportering og konklusjoner dokumenteres i styrets møtereferater Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november.

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november. Strategiplan 2014-17 Hovedmål administrasjon: Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større del av Skreias befolkning Videreutvikle medlemsregisteret Plan for rekruttering

Detaljer

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 Fordeling av hovedoppgaver i styret Budsjett og regnskap Kristin Korus/Shalom Asbjørg Speideren Bjart Grutle Klubben Ragnhild Klubb 78/Scala Trygve Vaktmestergruppen,

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009

Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyrets møte på Nordtangen 28.-29.mars 2009 Tilstede: Anne Sjømæling, landssjef Thorbjørn Geirbo, viselandssjef Styremedlemmer: Snefrid S Aateigen, Solvor Nygård,

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER 2012 FORDELING I TRONDHEIM 25. 26. AUGUST 2012 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Trondheim helgen 25. 26. august og ble kombinert

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015

ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 ORGANISASJONSPLAN KOLNES RYTTERKLUBB 2015 1.0 INNLEDNING Denne organisasjonsplanen er ett av flere dokumenter som regulerer virksomheten i Kolnes Rytterklubb. Disse dokumentene er: 1. Norges Idrettsforbund

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR LANGHUS IL 2010-2011 Visjon: Langhus IL gjør Langhusfolk gladere! Visjonen uttrykker vårt slagord, og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS

REFERAT HØGSKOLESTYRET MHS MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 13. september 2013 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Inge Særheim (nestleder), Svein Ragnvald Tjora, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Hans

Detaljer

Tilstede: Verv/Gruppe Navn 27.01 03.03 26.03 07.04 10.06 04.09 15.12

Tilstede: Verv/Gruppe Navn 27.01 03.03 26.03 07.04 10.06 04.09 15.12 15.desember 2014 Tingvoll Idrettslag Referat fra styremøte mandag 15.des 2014 Kommunehuset kl 18.30 20.15 Tilstede: Verv/Gruppe Navn 27.01 03.03 26.03 07.04 10.06 04.09 15.12 Styreleder Jens Petter Olsen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter - SAK 4 / EKSTRA: Seilforeningens økonomiske situasjon, prognoser og kalkyler, og dialog omkring låneopptak med banken. BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Seilforeningen har store økonomiske utfordringer:

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 01.11.2015 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget Anleggsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016.

Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016. 1 Strategi og handlingsplan SØNDAGSSKOLEN Karmsund-Sunnhordland Krins 2013-2016. Emne Mål, overordna Lokale tiltak i kretsen Formål Tidsperspektiv/framdriftsplan Ansvarsfordeling Evangelieformidling Starte

Detaljer

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL

RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL RAPPORT FYLKESKOMMUNALE KULTURMIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSFORMÅL 2013 INNLEDNING Fordelingen av de fylkeskommunale kulturmidlene ble gjort i Stjørdal helgen 27. 29. september og ble kombinert med et styremøte.

Detaljer

Kolsåstrollet Barnehage

Kolsåstrollet Barnehage 1 Kolsåstrollet Barnehage Plan for strategisk utvikling 2015-2019 Veien videre Vi strekker oss mot stjernene gjennom å gjøre hver dag verdifull 1 Kolsåstrollet barnehage Veien videre 2015-2019 Kolsåstrollet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 18.05.2015, saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap

Detaljer