Rapport fra Strategikomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Strategikomiteen"

Transkript

1 Rapport fra Strategikomiteen Anbefalinger og tiltak Torvastad KFUK - KFUM November november

2 Torvastad KFUK - KFUM Hvem er vi, hvor står vi, hva er vårt mål? Veien fram mot målet? Denne presentasjon gir noen svar Bakgrunnen for dette strategiarbeidet var forslag om framtidig lokalisering Hva skal til for at vi kan være et møtested for barn og unge og at utrolige ting får skje i deres liv akkurat der Ungdomshuset står i dag? Aktivitet og aktivitet! Et hus hvor det alltid står sykler og biler utenfor og er lys i vinduene, der skjer det noe! 2

3 KFUK - KFUM Vår visjon Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn. Den likesidede trekanten i logoen vår symboliserer ånd, sjel og kropp, og betyr at vi ønsker å utvikle hele mennesket 3

4 Bakgrunn og mandat På Årsmøtet i 2012 ble det framsatt forslag om å flytte Torvastad KFUK KFUM s aktiviteter til Håland i forbindelse med etableringen av Torvastad Skole Beslutning: Årsmøtet i Torvastad KFUK KFUM ber Hovedstyret om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere følgende: - fremtidig struktur i Torvastad KM, målgrupper og aktiviteter, samarbeidsrelasjoner, ressursbehov (ansatte/frivillige medarbeidere) og krav til lokaliteter og lokasjon som ivaretar behovet for de aktiviteter laget ønsker å drive Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til Hovedstyret som sender denne ut til medlemmene på høring med påfølgende konklusjon og vedtak på lagets Årsmøte 4

5 Torvastad KFUK KFUM Organisasjonsplan basert på årsmelding 2011 Torvastad KFUK - KFUM Solid ståsted og historie Barn Ungdom Voksne Komiteer Mange tilbud og aktiviteter Lekefrokost Klubb 78 Scala Mange som stiller opp i arbeidet Shalom Korus Good News Ten Sing Klubben KFUMkameratene KM grupper Ungdomshuset et samlingssted med tradisjon og framtid Torvastad KFUK - KFUM speidere Bibel grupper KM+ gruppa Stor og aktiv KFUK-KFUM organisasjon i nasjonal sammenheng Organisasjon basert på årsmelding

6 Strategikomiteen Medlemmer og hovedtrekk i komiteens arbeid Komiteens medlemmer Tove Kvaløy Lars Ove Hole Håkon Areklett Truls Gautesen I tillegg var disse med fram til sommerferien Jan Hedges Jorunn J. Haugland Aadnøy Komiteen har hatt 10 møter Intervju med alle hovedledere Innspill fra KM grupper Møte med Sokneprest Geir Styve Innhentet ideer fra andre KFUK - KFUM foreninger Besøkt Fana, Voss og Fjell Informasjon fra Haugesund KFUK KFUM Møte med Eiendomsavdelingen i Karmøy kommune vedr. Kulturhuset Arbeidet har resultert i 32 anbefalinger Forslag til organisering av arbeidet for å gjennomføre av anbefalingene 6

7 Hovedstyret må ha støtte til gjennomføring Forslag for gjennomføring av Strategikomiteens forslag Strategikomiteen rapporterer til Hovedstyret Hovedstyret har ansvar for gjennomføring Strategikomiteen foreslår at Hovedstyret oppretter egne arbeidsgrupper for å realisere de forskjellige tiltakene Forslag til arbeidsgrupper (3-4 medlemmer i hver arbeidsgruppe) Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi (Fast komité) Åpen Barnehage Det foreslås et arbeidsutvalg (rapporterer til Hovedstyret) som koordinerer arbeidsgruppenes aktiviteter Hovedstyret følger opp ihh til Årsplan Hovedstyret appellerer til medlemmene om å stille seg til rådighet for dette arbeidet 7

8 Komiteens anbefalinger Samlet i 7 hovedpunkter Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi Ledere og Ledelse Aktiviteter Ungdomshuset og andre lokaliteter Samarbeid 8

9 Organisasjon og Administrative rutiner Årskalender Administrative rutiner Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Medlemsregister og kontaktinformasjon Ressursdatabase 9

10 Organisasjon og Administrative rutiner 1 Etablere Årskalender Oversikt på arrangementer, aktiviteter, styremøter og viktige datoer for søknader etc. Basis for planlegging og oppfølging Etablere Årskalender Hovedstyret Styreleder Kommunisere plan og hensikt til alle ledere/brukere Klargjøre hovedansvar for oppdatering og opplæring av utpekte brukere Utarbeidere enkel brukermanual 10

11 Organisasjon og Administrative rutiner 2 Administrative rutiner Synliggjøre og kvalitetssikre hvordan laget arbeider Gjøre det lettere å rekruttere til lederjobber og andre viktige oppgaver Utarbeide Årsmøteprosedyre/sjekkliste Møteinnkalling m/saksliste og referat Håndtering av post Handlingsplaner og oppfølging Rutinepermer for faste arrangementer HMS- og Beredskapsplan Nøkkelrutine Trivselsregler Utleie av Ungdomshuset 11

12 Organisasjon og Administrative rutiner 3 Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Hovedstyrets arbeid må være målrettet og basert på planer for gjennomføring. Tydeliggjøre lagets utfordringer og satsingsområder for medlemmer og årsmøtet Etablere Ett-års plan Hovedstyret 1. Mai 2013 Etablere 3-5 års plan Hovedstyret 1. Oktober 2013 Styret legger fram forslag til Handlingsplan for Årsmøtet. Hovedstyret Årsmøtet

13 Organisasjon og Administrative rutiner 4 Medlemsregister og kontaktinformasjon Nødvendig for riktig håndtering av kontingentforhold Basis for tildeling av offentlige midler Bevisstgjøring om medlemskap Basis for Resursdatabase Hjelpemiddel for ledere Tildele ansvar for oppdatering og ajourføring Etablere kontingentinnkrevningsrutiner Klargjøre kontingentforhold for ulike underavdelinger i laget 13

14 Organisasjon og Administrative rutiner 5 Ressursdatabase Stadig behov for frivillige til forskjellige oppgaver Ikke bare til valgte verv Hjelp til enkeltstående/tidsavgrensede oppgaver, for eksempel Torsdagsmiddag Basert på informasjon fra lagets medlemmer Opprette medlemsoversikt med navn, adresse, telefon og Informere på foreldremøter og andre arrangementer Invitere medlemmer til å informere om hva de kan bidra med Hovedstyret Hovedstyret Avdelingsledere Avdelingsledere 14

15 Profilering Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Bruke lagets fulle navn Bevisstgjøring om vår profil og identitet 15

16 Profilering 6 Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Ikke så godt kjent i bygda som vi liker å tro Mange innflyttere og folk som ikke har en tidligere tilhørighet til laget Spesielt fokus på rekruttering til barne- og ungdomsarbeidet (*) Rydde opp i ulike nettsider og velge kun én Torvastad KFUK KFUM nettside Lage årsplan for profilering av lagets arbeid. Målgrupper, arrangementer og deltakelse Alltid være tydelig tilstede i Kjerkebla Trykksak om lagets arbeid og program etc. i alle postkasser før semesterstart *) Kifo Stiftelsen Kirkeforskning, Vårt Land Ifølge Kifo dropper 6 av 7 ut etter konfirmasjonstiden. 16

17 Profilering 7 Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Profilering er en strategisk viktig aktivitet En av styrets medlemmer bør ha et hovedansvar for profilering av laget Gi et styremedlem hovedansvar for profilering Hovedstyret Styreleder 1. Mai

18 Profilering 8 Bruke lagets fulle navn Være synlige som Torvastad KFUK KFUM Styrke identitet og gjenkjennelighet Torvastad K M OK for internt bruk Bruke Torvastad KFUK - KFUM Hovedstyret Kommunisere dette på Årsmøtet og på ledersamlinger Gjøre logo tilgjengelig på nettsidene Legge inn logo på alle plakater etc. Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret 18

19 Profilering 9 Bevisstgjøring om vår profil og identitet Er det et behov for en intern tydeliggjøring av Torvastad KFUK - KFUM`s profil og identitet? Er ønsket profil og identitet godt nok kommunisert og vedlikeholdt? Diskuteres i Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 1. Mai 2013 Vurderes for gruppesamtaler på ledersamling Samtaleemne i KM-grupper Vurdere behov for intern/ekstern kommunikasjon om profil og identitet Sikre åpen og inkluderende kultur Bli sett! : Bevisstgjøre ansvar for å ta kontakt med nye, spesielt på Basar Sommer- og Julemarked 19

20 Økonomi Etablere Økonomikomité Utarbeide økonomiplan for neste 5 år Fokus på inntektsgivende arbeid Mer aktiv medlemsrekruttering Mer aktiv utleie av Ungdomshuset 20

21 Økonomi 10 Etablere Økonomikomité Inntektene til laget har stagnert siden 80-årene, men har tilsynelatende god kostnadskontroll Behov for større fokus på økonomi for å opprettholde og utvikle tilbud Fordoble våre inntekter for å ha ansatt medarbeider Etablere Økonomikomité Hovedstyret Utpeke ett av styremedlemmene eller kasser som leder av komiteen Definere mandat og oppgaver Hovedstyret Hovedstyret Rapportere regelmessig til Hovedstyret Økonomikomité Økonomiansvarlig 21

22 Økonomi 11 Etablere økonomiplan for neste 5 år Behov for å jobbe målrettet med økonomi Sikre samsvar mellom ressurser og aktiviteter Lage økonomiplan med årlig oppdatering Økonomileder Økonomikomité 1. Mai

23 Økonomi 12 Fokus på inntektsgivende arbeid Gode forberedelser gir bedre økonomisk uttelling Definere inntektsgivende arrangementer Analysere mulighetene for økte inntekter fra arrangementer. Revidere nåværende prispolitikk. Ref. Voss KFUK - KFUM Beregne inntektspotensial til laget ved etablering av Åpen Barnehage Følge opp mulige legat-midler samt offentlige og private tildelinger Hovedstyret Styreleder 1. Mai

24 Økonomi 13 Mer aktiv medlemsrekruttering Potensial for flere medlemmer Medlemsantall er viktig for tildeling av offentlige midler Klargjøre de 3 viktigste argumenter for medlemskap i Torvastad KFUK-KFUM Utarbeide skjematisk oversikt på kontingentstruktur Vervekampanje - Utarbeide retningslinjer for mer aktiv medlemsverving Tilby medlemskap på Basar, Sommerog Julemarked (rabatter?) Skjema for medlemsregistrering i alle postkasser med informasjon om laget og dets aktiviteter 24

25 Økonomi 14 Mer aktiv utleie av Ungdomshuset Flott bygg som kan gjøres attraktivt for arrangører Lite utnyttet økonomisk potensial Annonseres på egne nettsider og semestertrykksak Kvalitetssikring av tilbudet med egen sjekkliste Skriftlig utleieavtale som spesifiserer hvilke tilleggsytelser som inngår ut over leie av lokalene Utarbeide prisliste for leie av huset eller deler av huset inkludert ulike tilleggsytelser 25

26 Ledere og Ledelse Lederrekruttering Etablere lederoversikt Aktiv lederutvikling Vurdere behov for fast ansatt medarbeider 26

27 Ledere og Ledelse 15 Lederrekruttering Alltid behov for lederressurser for å drive og utvikle lagets aktiviteter Særlig utfordring å skaffe voksenledere til arrangementer og ungdomsarbeid Løpende synliggjøre lagets behov for ledere på nettsidene etc. Vurdere alternative ordninger f. eks delt lederansvar ut fra folks tilgjengelighet og muligheter Rekruttere (unge) ledere til enkle oppgaver og som kan vokse inn i større lederoppgaver etter hvert Vurdere ordning for anerkjennelse av ledere og medarbeidere Vurdere Valgkomiteens rolle for å sikre lederkontinuitet i alle styrer 27

28 Ledere og Ledelse 16 Etablere lederoversikt Hjelpemiddel for kontakt og oppfølging Oversikt mht behov for rekruttering av ledere Legge inn navn, enhet og kontaktinformasjon på nettsidene Oppdatere ved endringer 28

29 Ledere og Ledelse 17 Aktiv lederutvikling Alle lagets aktiviteter avhenger av villige og engasjerte ledere Strategisk oppgave å sikre god ledertrening og lederrekruttering Tilby MILK Minilederkurs til åringer, med spesiell fokus på å få med fjorårets konfirmanter Tilby LIV-kurs (Ledere i vekst) med lokal mentor eller lærling -kontakt Motivere LIV-kurs deltakere til lederoppgaver etter praksis perioden Aktiv voksenleder støtte til unge ledere Lederhåndbok med viktig informasjon Vurdere Ledererklæring for unge ledere. Ref.: Voss KFUK - KFUM 29

30 Ledere og Ledelse 18 Vurdere behov for fast ansatt medarbeider Har vist seg vanskelig å få medarbeider på 50% nivå. Daglig leder er ønskelig, men laget har i dag ikke økonomisk grunnlag for dette Hvorfor ha en ansatt: Definere mål og arbeidsoppgaver Avlaste styret for administrative oppgaver: Definere rolle i forhold til styre og ledere forøvrig Vurdere økonomiske muligheter for daglig leder på forskjellig stillingsandel Belyse mulige konfliktområder mht lønnede stillinger i forhold til frivillig arbeid og lagets profil og identitet Hovedstyret Styreleder 1. Mai

31 Aktiviteter Forprosjekt for Åpen Barnehage Flere tilbud til Voksne KFUM-Kameratene Sporty profil Åpent Hus Ettermiddags-kafé 31

32 Aktiviteter 19 Forprosjekt for Åpen Barnehage ÅPEN BARNEHAGE - en viktig brikke i møte med nye mennesker ÅB åpner for aktivitet på Ungdomshuset alle dager ÅB åpner for nye aktiviteter og binder sammen "gamle ÅB åpner for bedre samarbeid KM/Menighet ÅB åpner for ansatte og utløser flere frivillige ÅB åpner for en bedre økonomi ÅB åpner for en god dialog mellom TKM og kommune ÅB åpner for gjenkjennelse og gir goodwill ÅB er et møtested for unge familier - alle dager Etablere egen arbeidsgruppe som vurderer Åpen Barnehage med utgangspunkt komiteens arbeid Bruke kontakter i Haugesund, Fana og Fjell mht erfaringer med etablering og drift Hovedstyret Styreleder 1. mai 2013 Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe 1.april

33 Aktiviteter 20 Utvide tilbudet til Voksne Bortfall av flere voksen-arangementer Scala arrangementer har hatt stor suksess Voksne medlemmers identifisering med laget Støtte opp om planlagte Scala aktiviteter Etablere bibeltimer/foredrag Etablere arbeidsgruppe som kan planlegge for Voksne kvelder Vurdere om Forbundsringer kan ta ansvar for voksenarrangementer Oppfordre til deltakelse på søndagens gudstjeneste 33

34 Aktiviteter 21 Styrke KFUM-kameratene Etablere KM Sporty Mulighet for å nå ut til flere Ikke konkurranse mot idrettslag Aktiviteter for alle Vurdere opplegg med mer lek og friluftsliv enn tradisjonell sport/idrett Hente inn erfaringer fra Fana og Voss KFUK - KFUM Vurdere Sporty opplegg i forhold til konfirmantarbeid 34

35 Aktiviteter 22 Utvide Ettermiddagskafé/Åpent Hus Treffsted for foreldre mens det foregår andre arrangementer Tilhørighet og identitet Vurdere å videreutvikle Shalom s modell for kafé til flere ukedager Ressurser må vurderes i sammenheng med etablering av ressursdatabase Hovedstyret Styreleder 1. Mai

36 Ungdomshuset og andre lokaliteter Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Sikre plass i idrettshall Avklare fremtiden for Maldals-hytta 36

37 Ungdomshuset og andre lokaliteter 23 Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Ingen anbefalinger om flytting 37

38 Ungdomshuset og andre lokaliteter 24 Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Bør fortsatt være et hus for bygda Vurdere overtakelse, evt. sammen med andre Torvastad Skole vil primært tilrettelegges for kommunale kulturaktiviteter Møte med andre brukere av Kulturhuset Søke felles initiativ overfor politiske partier/karmøy kommune Argumenter for at Karmøy kommune bør fravike salg til markedspris Vurdere økonomisk bæreevne og forutsetninger i forhold til evt. økte forpliktigelser for Torvastad KFUK KFUM (driftskostnader) Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Strategikomiteen? Strategikomiteen? Strategikomiteen? Økonomikomiteen 38

39 Ungdomshuset og andre lokaliteter 25 Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Langtidsplan for større vedlikehold og moderniseringer sett i forhold til økonomi Holde huset i best mulig stand for lagets arbeid Lage oversikt på viktigste større vedlikehold på huset og uteområder Søke nødvendig hjelp hos kvalifiserte fagfolk Lage oversikt over fornyelsessaker Vurdere planene i sammenheng på fremtidige alternativer for Kulturhuset Samordnes med Økonomisk 5-års plan 39

40 Ungdomshuset og andre lokaliteter 26 Sikre plass i Idrettshall Behov uttrykt fra flere hovedledere Støtte til KFUM-kammeratenes arbeid Plass for større arrangementer, f.eks Natt-cup Følge opp arbeidet med ny idrettshall på Torvastad Planlegge for hvilke aktiviteter vi har behov for tilgang til en idrettshall Hovedstyret Hovedstyret Lagets representanter i Torvastad Arena AS Hovedledere 40

41 Ungdomshuset og andre lokaliteter 27 Avklare fremtiden for Maldals-hytta Flott plass Lite brukt, og ikke et behov for de fleste avdelingene Viktig at behovet settes inn i sammenheng med lagets planer og aktiviteter Avklare betingelser for erverv av tomt Lage oversikt over nødvendige tiltak for å heve standarden Innhente 1 2 kostnadsoverslag for gjennomføring av slikt arbeid Vurdere behov og kostnader mot lagets økonomiske bæreevne og andre prioriterte oppgaver Vurdere alternative gjennomføringsplaner mht til tid Konkludere: Oppgradering, salg eller beholde som nå Hovedstyret Årsmøtet Hovedstyret Februar

42 Samarbeid Styrke kontakten med foreldre Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighet Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Oppfølging av eksterne engasjement 42

43 Samarbeid 28 Styrke kontakten med foreldrene Trekke foreldre nærmere lagets arbeid Etablere foreldremøter for alle avdelinger der dette er hensiktsmessig Velge foreldrekontakt for hver avdeling Være aktive slik at alle blir sett på foreldremøtene Ha plan for hvordan man kan be om hjelp til forskjellige oppgaver fra foreldre, ref.: Anbefaling Nr. 4, Ressursdatabase 43

44 Samarbeid 29 Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighetsråd Vårt mål er å være menighetens barne- og ungdomsarbeid. Samarbeid om om oppgaver og utnyttelse av ressurser Redefinere samarbeidsrelasjonene Hovedstyret Hovedstyret Gjenoppta praksis med å invitere soknepresten til styremøtene Hovedstyret Styreleder Februar 2013 Vurdere ressursbehov for å integrere konfirmantforberedelser i KFUK KFUM s aktiviteter Planlegge andaktshjelp for hvert semester Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Hovedstyret Hovedledere I god tid før semesterstart Vurdere andaktskurs Hovedstyret Soknepresten Mars

45 Samarbeid 30 Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Bli mer synlig ut over egen organisasjon Hente/bidra til inspirasjon som styrker arbeidet Påvirkningsmulighet i viktige saker Legge møter og samlinger inn i Årskalender Planlegge for hvem skal delta og gå gjennom saker på saksliste før møtene Hovedstyret Hovedstyret Mars 2013 Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Følge opp «KFUK-KFUM 2025» Hovedstyret Hovedstyret Desember

46 Samarbeid 31 Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Mange felles medlemmer Tidsmessig parallelle arrangementer Ikke legge opp til konkurrerende idrettstilbud Minimum årlig kontaktmøte med styrene eller Styreleder Støtte opp om Bjørgene-dagen og gudstjenesten på idrettsplassen Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 46

47 Samarbeid 32 Oppfølging av eksterne engasjement Laget har eierskap som medfører ansvar ut over Torvastad KFUK - KFUM Laget er medlem av samarbeidsorganisasjoner ut over KFUK KFUM Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av eierskap i Utsikten, Grendahuset og Torvastad Arena. Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av medlemskap i Bygdautvalget etc Rapportering og konklusjoner dokumenteres i styrets møtereferater Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg:

Norske kirkeakademier Årsmøte Sanner Hotell, Gran 14. - 16. mars 2014. Vedlegg: Vedlegg: 1. Vedtekter for NKA 2. Økonomireglement for NKA 3. Informasjon om frister og støtteordninger 4. Strategiplan for Norske kirkeakademier 2012-2015 Vedlegg 1 2014 NORSKE KIRKEAKADEMIER VEDTEKTER

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL-

Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Dette er S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL- Organisering og drift Revidert pr mars 2015 Organisering og drift av S. Høland Idretts- og Ungdomslag SHIUL. Dette dokumentet er ment som en veiledning

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer