Rapport fra Strategikomiteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Strategikomiteen"

Transkript

1 Rapport fra Strategikomiteen Anbefalinger og tiltak Torvastad KFUK - KFUM November november

2 Torvastad KFUK - KFUM Hvem er vi, hvor står vi, hva er vårt mål? Veien fram mot målet? Denne presentasjon gir noen svar Bakgrunnen for dette strategiarbeidet var forslag om framtidig lokalisering Hva skal til for at vi kan være et møtested for barn og unge og at utrolige ting får skje i deres liv akkurat der Ungdomshuset står i dag? Aktivitet og aktivitet! Et hus hvor det alltid står sykler og biler utenfor og er lys i vinduene, der skjer det noe! 2

3 KFUK - KFUM Vår visjon Vi får utrolige ting til å skje ved å være en åpen kristen organisasjon som jobber for å utvikle kristne, modige og kreative mennesker KFUK står for Kristelig Forening for Unge Kvinner og KFUM står for Kristelig Forening for Unge Menn. Den likesidede trekanten i logoen vår symboliserer ånd, sjel og kropp, og betyr at vi ønsker å utvikle hele mennesket 3

4 Bakgrunn og mandat På Årsmøtet i 2012 ble det framsatt forslag om å flytte Torvastad KFUK KFUM s aktiviteter til Håland i forbindelse med etableringen av Torvastad Skole Beslutning: Årsmøtet i Torvastad KFUK KFUM ber Hovedstyret om å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere følgende: - fremtidig struktur i Torvastad KM, målgrupper og aktiviteter, samarbeidsrelasjoner, ressursbehov (ansatte/frivillige medarbeidere) og krav til lokaliteter og lokasjon som ivaretar behovet for de aktiviteter laget ønsker å drive Arbeidsgruppen leverer sin innstilling til Hovedstyret som sender denne ut til medlemmene på høring med påfølgende konklusjon og vedtak på lagets Årsmøte 4

5 Torvastad KFUK KFUM Organisasjonsplan basert på årsmelding 2011 Torvastad KFUK - KFUM Solid ståsted og historie Barn Ungdom Voksne Komiteer Mange tilbud og aktiviteter Lekefrokost Klubb 78 Scala Mange som stiller opp i arbeidet Shalom Korus Good News Ten Sing Klubben KFUMkameratene KM grupper Ungdomshuset et samlingssted med tradisjon og framtid Torvastad KFUK - KFUM speidere Bibel grupper KM+ gruppa Stor og aktiv KFUK-KFUM organisasjon i nasjonal sammenheng Organisasjon basert på årsmelding

6 Strategikomiteen Medlemmer og hovedtrekk i komiteens arbeid Komiteens medlemmer Tove Kvaløy Lars Ove Hole Håkon Areklett Truls Gautesen I tillegg var disse med fram til sommerferien Jan Hedges Jorunn J. Haugland Aadnøy Komiteen har hatt 10 møter Intervju med alle hovedledere Innspill fra KM grupper Møte med Sokneprest Geir Styve Innhentet ideer fra andre KFUK - KFUM foreninger Besøkt Fana, Voss og Fjell Informasjon fra Haugesund KFUK KFUM Møte med Eiendomsavdelingen i Karmøy kommune vedr. Kulturhuset Arbeidet har resultert i 32 anbefalinger Forslag til organisering av arbeidet for å gjennomføre av anbefalingene 6

7 Hovedstyret må ha støtte til gjennomføring Forslag for gjennomføring av Strategikomiteens forslag Strategikomiteen rapporterer til Hovedstyret Hovedstyret har ansvar for gjennomføring Strategikomiteen foreslår at Hovedstyret oppretter egne arbeidsgrupper for å realisere de forskjellige tiltakene Forslag til arbeidsgrupper (3-4 medlemmer i hver arbeidsgruppe) Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi (Fast komité) Åpen Barnehage Det foreslås et arbeidsutvalg (rapporterer til Hovedstyret) som koordinerer arbeidsgruppenes aktiviteter Hovedstyret følger opp ihh til Årsplan Hovedstyret appellerer til medlemmene om å stille seg til rådighet for dette arbeidet 7

8 Komiteens anbefalinger Samlet i 7 hovedpunkter Organisasjon og Administrative rutiner Profilering Økonomi Ledere og Ledelse Aktiviteter Ungdomshuset og andre lokaliteter Samarbeid 8

9 Organisasjon og Administrative rutiner Årskalender Administrative rutiner Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Medlemsregister og kontaktinformasjon Ressursdatabase 9

10 Organisasjon og Administrative rutiner 1 Etablere Årskalender Oversikt på arrangementer, aktiviteter, styremøter og viktige datoer for søknader etc. Basis for planlegging og oppfølging Etablere Årskalender Hovedstyret Styreleder Kommunisere plan og hensikt til alle ledere/brukere Klargjøre hovedansvar for oppdatering og opplæring av utpekte brukere Utarbeidere enkel brukermanual 10

11 Organisasjon og Administrative rutiner 2 Administrative rutiner Synliggjøre og kvalitetssikre hvordan laget arbeider Gjøre det lettere å rekruttere til lederjobber og andre viktige oppgaver Utarbeide Årsmøteprosedyre/sjekkliste Møteinnkalling m/saksliste og referat Håndtering av post Handlingsplaner og oppfølging Rutinepermer for faste arrangementer HMS- og Beredskapsplan Nøkkelrutine Trivselsregler Utleie av Ungdomshuset 11

12 Organisasjon og Administrative rutiner 3 Handlingsplaner for Hovedstyrets arbeid Hovedstyrets arbeid må være målrettet og basert på planer for gjennomføring. Tydeliggjøre lagets utfordringer og satsingsområder for medlemmer og årsmøtet Etablere Ett-års plan Hovedstyret 1. Mai 2013 Etablere 3-5 års plan Hovedstyret 1. Oktober 2013 Styret legger fram forslag til Handlingsplan for Årsmøtet. Hovedstyret Årsmøtet

13 Organisasjon og Administrative rutiner 4 Medlemsregister og kontaktinformasjon Nødvendig for riktig håndtering av kontingentforhold Basis for tildeling av offentlige midler Bevisstgjøring om medlemskap Basis for Resursdatabase Hjelpemiddel for ledere Tildele ansvar for oppdatering og ajourføring Etablere kontingentinnkrevningsrutiner Klargjøre kontingentforhold for ulike underavdelinger i laget 13

14 Organisasjon og Administrative rutiner 5 Ressursdatabase Stadig behov for frivillige til forskjellige oppgaver Ikke bare til valgte verv Hjelp til enkeltstående/tidsavgrensede oppgaver, for eksempel Torsdagsmiddag Basert på informasjon fra lagets medlemmer Opprette medlemsoversikt med navn, adresse, telefon og Informere på foreldremøter og andre arrangementer Invitere medlemmer til å informere om hva de kan bidra med Hovedstyret Hovedstyret Avdelingsledere Avdelingsledere 14

15 Profilering Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Bruke lagets fulle navn Bevisstgjøring om vår profil og identitet 15

16 Profilering 6 Styrke profilering av laget og lagets aktiviteter Ikke så godt kjent i bygda som vi liker å tro Mange innflyttere og folk som ikke har en tidligere tilhørighet til laget Spesielt fokus på rekruttering til barne- og ungdomsarbeidet (*) Rydde opp i ulike nettsider og velge kun én Torvastad KFUK KFUM nettside Lage årsplan for profilering av lagets arbeid. Målgrupper, arrangementer og deltakelse Alltid være tydelig tilstede i Kjerkebla Trykksak om lagets arbeid og program etc. i alle postkasser før semesterstart *) Kifo Stiftelsen Kirkeforskning, Vårt Land Ifølge Kifo dropper 6 av 7 ut etter konfirmasjonstiden. 16

17 Profilering 7 Klargjøre ansvar og arbeidsdeling Profilering er en strategisk viktig aktivitet En av styrets medlemmer bør ha et hovedansvar for profilering av laget Gi et styremedlem hovedansvar for profilering Hovedstyret Styreleder 1. Mai

18 Profilering 8 Bruke lagets fulle navn Være synlige som Torvastad KFUK KFUM Styrke identitet og gjenkjennelighet Torvastad K M OK for internt bruk Bruke Torvastad KFUK - KFUM Hovedstyret Kommunisere dette på Årsmøtet og på ledersamlinger Gjøre logo tilgjengelig på nettsidene Legge inn logo på alle plakater etc. Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret 18

19 Profilering 9 Bevisstgjøring om vår profil og identitet Er det et behov for en intern tydeliggjøring av Torvastad KFUK - KFUM`s profil og identitet? Er ønsket profil og identitet godt nok kommunisert og vedlikeholdt? Diskuteres i Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 1. Mai 2013 Vurderes for gruppesamtaler på ledersamling Samtaleemne i KM-grupper Vurdere behov for intern/ekstern kommunikasjon om profil og identitet Sikre åpen og inkluderende kultur Bli sett! : Bevisstgjøre ansvar for å ta kontakt med nye, spesielt på Basar Sommer- og Julemarked 19

20 Økonomi Etablere Økonomikomité Utarbeide økonomiplan for neste 5 år Fokus på inntektsgivende arbeid Mer aktiv medlemsrekruttering Mer aktiv utleie av Ungdomshuset 20

21 Økonomi 10 Etablere Økonomikomité Inntektene til laget har stagnert siden 80-årene, men har tilsynelatende god kostnadskontroll Behov for større fokus på økonomi for å opprettholde og utvikle tilbud Fordoble våre inntekter for å ha ansatt medarbeider Etablere Økonomikomité Hovedstyret Utpeke ett av styremedlemmene eller kasser som leder av komiteen Definere mandat og oppgaver Hovedstyret Hovedstyret Rapportere regelmessig til Hovedstyret Økonomikomité Økonomiansvarlig 21

22 Økonomi 11 Etablere økonomiplan for neste 5 år Behov for å jobbe målrettet med økonomi Sikre samsvar mellom ressurser og aktiviteter Lage økonomiplan med årlig oppdatering Økonomileder Økonomikomité 1. Mai

23 Økonomi 12 Fokus på inntektsgivende arbeid Gode forberedelser gir bedre økonomisk uttelling Definere inntektsgivende arrangementer Analysere mulighetene for økte inntekter fra arrangementer. Revidere nåværende prispolitikk. Ref. Voss KFUK - KFUM Beregne inntektspotensial til laget ved etablering av Åpen Barnehage Følge opp mulige legat-midler samt offentlige og private tildelinger Hovedstyret Styreleder 1. Mai

24 Økonomi 13 Mer aktiv medlemsrekruttering Potensial for flere medlemmer Medlemsantall er viktig for tildeling av offentlige midler Klargjøre de 3 viktigste argumenter for medlemskap i Torvastad KFUK-KFUM Utarbeide skjematisk oversikt på kontingentstruktur Vervekampanje - Utarbeide retningslinjer for mer aktiv medlemsverving Tilby medlemskap på Basar, Sommerog Julemarked (rabatter?) Skjema for medlemsregistrering i alle postkasser med informasjon om laget og dets aktiviteter 24

25 Økonomi 14 Mer aktiv utleie av Ungdomshuset Flott bygg som kan gjøres attraktivt for arrangører Lite utnyttet økonomisk potensial Annonseres på egne nettsider og semestertrykksak Kvalitetssikring av tilbudet med egen sjekkliste Skriftlig utleieavtale som spesifiserer hvilke tilleggsytelser som inngår ut over leie av lokalene Utarbeide prisliste for leie av huset eller deler av huset inkludert ulike tilleggsytelser 25

26 Ledere og Ledelse Lederrekruttering Etablere lederoversikt Aktiv lederutvikling Vurdere behov for fast ansatt medarbeider 26

27 Ledere og Ledelse 15 Lederrekruttering Alltid behov for lederressurser for å drive og utvikle lagets aktiviteter Særlig utfordring å skaffe voksenledere til arrangementer og ungdomsarbeid Løpende synliggjøre lagets behov for ledere på nettsidene etc. Vurdere alternative ordninger f. eks delt lederansvar ut fra folks tilgjengelighet og muligheter Rekruttere (unge) ledere til enkle oppgaver og som kan vokse inn i større lederoppgaver etter hvert Vurdere ordning for anerkjennelse av ledere og medarbeidere Vurdere Valgkomiteens rolle for å sikre lederkontinuitet i alle styrer 27

28 Ledere og Ledelse 16 Etablere lederoversikt Hjelpemiddel for kontakt og oppfølging Oversikt mht behov for rekruttering av ledere Legge inn navn, enhet og kontaktinformasjon på nettsidene Oppdatere ved endringer 28

29 Ledere og Ledelse 17 Aktiv lederutvikling Alle lagets aktiviteter avhenger av villige og engasjerte ledere Strategisk oppgave å sikre god ledertrening og lederrekruttering Tilby MILK Minilederkurs til åringer, med spesiell fokus på å få med fjorårets konfirmanter Tilby LIV-kurs (Ledere i vekst) med lokal mentor eller lærling -kontakt Motivere LIV-kurs deltakere til lederoppgaver etter praksis perioden Aktiv voksenleder støtte til unge ledere Lederhåndbok med viktig informasjon Vurdere Ledererklæring for unge ledere. Ref.: Voss KFUK - KFUM 29

30 Ledere og Ledelse 18 Vurdere behov for fast ansatt medarbeider Har vist seg vanskelig å få medarbeider på 50% nivå. Daglig leder er ønskelig, men laget har i dag ikke økonomisk grunnlag for dette Hvorfor ha en ansatt: Definere mål og arbeidsoppgaver Avlaste styret for administrative oppgaver: Definere rolle i forhold til styre og ledere forøvrig Vurdere økonomiske muligheter for daglig leder på forskjellig stillingsandel Belyse mulige konfliktområder mht lønnede stillinger i forhold til frivillig arbeid og lagets profil og identitet Hovedstyret Styreleder 1. Mai

31 Aktiviteter Forprosjekt for Åpen Barnehage Flere tilbud til Voksne KFUM-Kameratene Sporty profil Åpent Hus Ettermiddags-kafé 31

32 Aktiviteter 19 Forprosjekt for Åpen Barnehage ÅPEN BARNEHAGE - en viktig brikke i møte med nye mennesker ÅB åpner for aktivitet på Ungdomshuset alle dager ÅB åpner for nye aktiviteter og binder sammen "gamle ÅB åpner for bedre samarbeid KM/Menighet ÅB åpner for ansatte og utløser flere frivillige ÅB åpner for en bedre økonomi ÅB åpner for en god dialog mellom TKM og kommune ÅB åpner for gjenkjennelse og gir goodwill ÅB er et møtested for unge familier - alle dager Etablere egen arbeidsgruppe som vurderer Åpen Barnehage med utgangspunkt komiteens arbeid Bruke kontakter i Haugesund, Fana og Fjell mht erfaringer med etablering og drift Hovedstyret Styreleder 1. mai 2013 Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe 1.april

33 Aktiviteter 20 Utvide tilbudet til Voksne Bortfall av flere voksen-arangementer Scala arrangementer har hatt stor suksess Voksne medlemmers identifisering med laget Støtte opp om planlagte Scala aktiviteter Etablere bibeltimer/foredrag Etablere arbeidsgruppe som kan planlegge for Voksne kvelder Vurdere om Forbundsringer kan ta ansvar for voksenarrangementer Oppfordre til deltakelse på søndagens gudstjeneste 33

34 Aktiviteter 21 Styrke KFUM-kameratene Etablere KM Sporty Mulighet for å nå ut til flere Ikke konkurranse mot idrettslag Aktiviteter for alle Vurdere opplegg med mer lek og friluftsliv enn tradisjonell sport/idrett Hente inn erfaringer fra Fana og Voss KFUK - KFUM Vurdere Sporty opplegg i forhold til konfirmantarbeid 34

35 Aktiviteter 22 Utvide Ettermiddagskafé/Åpent Hus Treffsted for foreldre mens det foregår andre arrangementer Tilhørighet og identitet Vurdere å videreutvikle Shalom s modell for kafé til flere ukedager Ressurser må vurderes i sammenheng med etablering av ressursdatabase Hovedstyret Styreleder 1. Mai

36 Ungdomshuset og andre lokaliteter Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Sikre plass i idrettshall Avklare fremtiden for Maldals-hytta 36

37 Ungdomshuset og andre lokaliteter 23 Ungdomshuset bør fortsatt være senter for Torvastad KFUK KFUM`s arbeid Ingen anbefalinger om flytting 37

38 Ungdomshuset og andre lokaliteter 24 Følge opp kommunens planer for Kulturhuset Bør fortsatt være et hus for bygda Vurdere overtakelse, evt. sammen med andre Torvastad Skole vil primært tilrettelegges for kommunale kulturaktiviteter Møte med andre brukere av Kulturhuset Søke felles initiativ overfor politiske partier/karmøy kommune Argumenter for at Karmøy kommune bør fravike salg til markedspris Vurdere økonomisk bæreevne og forutsetninger i forhold til evt. økte forpliktigelser for Torvastad KFUK KFUM (driftskostnader) Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Hovedstyret Strategikomiteen? Strategikomiteen? Strategikomiteen? Økonomikomiteen 38

39 Ungdomshuset og andre lokaliteter 25 Etablere tilstandsstatus og fornyelsesplan for Ungdomshuset Langtidsplan for større vedlikehold og moderniseringer sett i forhold til økonomi Holde huset i best mulig stand for lagets arbeid Lage oversikt på viktigste større vedlikehold på huset og uteområder Søke nødvendig hjelp hos kvalifiserte fagfolk Lage oversikt over fornyelsessaker Vurdere planene i sammenheng på fremtidige alternativer for Kulturhuset Samordnes med Økonomisk 5-års plan 39

40 Ungdomshuset og andre lokaliteter 26 Sikre plass i Idrettshall Behov uttrykt fra flere hovedledere Støtte til KFUM-kammeratenes arbeid Plass for større arrangementer, f.eks Natt-cup Følge opp arbeidet med ny idrettshall på Torvastad Planlegge for hvilke aktiviteter vi har behov for tilgang til en idrettshall Hovedstyret Hovedstyret Lagets representanter i Torvastad Arena AS Hovedledere 40

41 Ungdomshuset og andre lokaliteter 27 Avklare fremtiden for Maldals-hytta Flott plass Lite brukt, og ikke et behov for de fleste avdelingene Viktig at behovet settes inn i sammenheng med lagets planer og aktiviteter Avklare betingelser for erverv av tomt Lage oversikt over nødvendige tiltak for å heve standarden Innhente 1 2 kostnadsoverslag for gjennomføring av slikt arbeid Vurdere behov og kostnader mot lagets økonomiske bæreevne og andre prioriterte oppgaver Vurdere alternative gjennomføringsplaner mht til tid Konkludere: Oppgradering, salg eller beholde som nå Hovedstyret Årsmøtet Hovedstyret Februar

42 Samarbeid Styrke kontakten med foreldre Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighet Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Oppfølging av eksterne engasjement 42

43 Samarbeid 28 Styrke kontakten med foreldrene Trekke foreldre nærmere lagets arbeid Etablere foreldremøter for alle avdelinger der dette er hensiktsmessig Velge foreldrekontakt for hver avdeling Være aktive slik at alle blir sett på foreldremøtene Ha plan for hvordan man kan be om hjelp til forskjellige oppgaver fra foreldre, ref.: Anbefaling Nr. 4, Ressursdatabase 43

44 Samarbeid 29 Gjennomgå samarbeidet med Torvastad Menighetsråd Vårt mål er å være menighetens barne- og ungdomsarbeid. Samarbeid om om oppgaver og utnyttelse av ressurser Redefinere samarbeidsrelasjonene Hovedstyret Hovedstyret Gjenoppta praksis med å invitere soknepresten til styremøtene Hovedstyret Styreleder Februar 2013 Vurdere ressursbehov for å integrere konfirmantforberedelser i KFUK KFUM s aktiviteter Planlegge andaktshjelp for hvert semester Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Hovedstyret Hovedledere I god tid før semesterstart Vurdere andaktskurs Hovedstyret Soknepresten Mars

45 Samarbeid 30 Være aktiv medspiller i Haugaland Krets og Norges KFUK - KFUM Bli mer synlig ut over egen organisasjon Hente/bidra til inspirasjon som styrker arbeidet Påvirkningsmulighet i viktige saker Legge møter og samlinger inn i Årskalender Planlegge for hvem skal delta og gå gjennom saker på saksliste før møtene Hovedstyret Hovedstyret Mars 2013 Hovedstyret Hovedstyret April 2013 Følge opp «KFUK-KFUM 2025» Hovedstyret Hovedstyret Desember

46 Samarbeid 31 Regelmessig kontakt med Torvastad Idrettslag Mange felles medlemmer Tidsmessig parallelle arrangementer Ikke legge opp til konkurrerende idrettstilbud Minimum årlig kontaktmøte med styrene eller Styreleder Støtte opp om Bjørgene-dagen og gudstjenesten på idrettsplassen Hovedstyret Hovedstyret Styreleder 46

47 Samarbeid 32 Oppfølging av eksterne engasjement Laget har eierskap som medfører ansvar ut over Torvastad KFUK - KFUM Laget er medlem av samarbeidsorganisasjoner ut over KFUK KFUM Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av eierskap i Utsikten, Grendahuset og Torvastad Arena. Sikre hensiktmessig rapportering og oppfølging av medlemskap i Bygdautvalget etc Rapportering og konklusjoner dokumenteres i styrets møtereferater Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars 2013 Hovedstyret Styreleder 1. mars

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Strategiplan for Fana sokn

Strategiplan for Fana sokn Strategiplan for Fana sokn 2016-2021 Vedtatt i Fana sokneråd 31. mai 2016 Innholdsfortegnelse Visjon og overordnet mål 2 Visjon 2 Overordnet målsetning 2 Strategisk analyse 2 Virksomhetsområder 2 Virksomhetsmål

Detaljer

KR 68/16 Stavanger, desember 2016

KR 68/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 68/16 Stavanger, 7.-9. desember 2016 Referanser: Arkivsak: 16/4126-1 (16/36283) Saksdokumenter: Tittel Dok. ID Brev til KR/BM fra generalsekretær i KFUK-KFUM Øystein 1531281

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Strategiplan 2010-2019

Strategiplan 2010-2019 Strategiplan 2010-2019 Måldokument Visjonen vår Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere Fire satsningsområder VEKST

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

ÅRSMØTE Ålen idrettslag

ÅRSMØTE Ålen idrettslag Spenstig, Trygt og Artugt ÅRSMØTE Ålen idrettslag Tirsdag 15. mars 2016 kl.18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Ålen Idrettslag-

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets

Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets Gjennomføringssplan for dommerutvikling i Østfold Fotballkrets 2017-2020 1 Innhold Dommerutvikling som hovedsatsingsområde i 2017-2020... 3 Organisering... 4 Ressursgruppe dommere... 6 Forutsetninger og

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR

Virksomhetsplan for IK Grand Bodø. IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! VIRKSOMHETSPLAN FOR VIRKSOMHETSPLAN FOR IK GRAND BODØ 2014 2016 IK Grand Bodø skal være flaggskipet i nord! 1 INNLEDNING IK Grand Bodø ble stiftet i 1917 og er en fleridrettsklubb som nå driver med fotball og turmarsj, og

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2015-2017 Hovedmål administrasjon: * Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte * Inkludere større del av Skreias befolkning * Videreutvikle medlemsregisteret * Plan for rekruttering

Detaljer

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN

» VISJON 2024, LANGTIDSMÅL OG ARBEIDSPLAN » VISJON 2024» LANGTIDSMÅL 2015-2024» ARBEIDSPLAN 2017-2018 » VISJON 2024, LANGTIDSMÅL 2015-2024 OG ARBEIDSPLAN 2015-2016 SPEIDERE VIL UT PATRULJEN TAR ANSVAR SPEIDING NÅR FLERE ARBEIDSPLAN 2015 ARBEIDSPLAN

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2017 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november.

Medlemsregister skal alltid oppdateres. Ansvaret for dette ligger hos leder økonomi. Dette skal ajourføres innen 15. mai og 15. november. Strategiplan 2014-17 Hovedmål administrasjon: Avklare hvilke betalte tjenester idrettslaget skal benytte Inkludere større del av Skreias befolkning Videreutvikle medlemsregisteret Plan for rekruttering

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Jeg Innkalling fra menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Jeg Innkalling fra menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Jeg Innkalling fra menighetsrådet Tid og sted: 30.8.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020

Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Virksomhetsplan Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 2016 2020 Innhold Innledning... 3 Historikk og status... 3 Organisasjonskart... 4 Visjon... 5 Verdier... 5 Virksomhetsidè... 5 Hovedmål 2020... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 26.03.15 kl 1900-2130 Tilstede: Leder Atle Busch Nestleder Rigmor Asperheim Sekretær Mangler Kasserer Anne Lorås til kl 2100 Styremedlem Rune Leirset Leder Fotball

Detaljer

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN

LANGTIDSMÅL ARBEIDSPLAN LANGTIDSMÅL 2015-2024 ARBEIDSPLAN 2017-2018 Visjon 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS

OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 HOVEDSAK TILTAK ANSVAR Tidsfr. STATUS OPPFØLGINGSLOGG FOR HOVEDSTYRET 2009-2010 Fordeling av hovedoppgaver i styret Budsjett og regnskap Kristin Korus/Shalom Asbjørg Speideren Bjart Grutle Klubben Ragnhild Klubb 78/Scala Trygve Vaktmestergruppen,

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 01.11.2015 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget Anleggsutvalget

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting

Ferdig opplegg for motivasjonssamlinger med gruppeledere i kretser. Kretsstyret er representert på gruppeting STRATEGISK PLAN LEDERKVALITET Visjon 2016: Norges speiderforbund har dyktige, motiverte og kvalitetsbevisste ledere. Speidingen og lederutviklingen foregår i hovedsak gjennom praktisk erfaring på gruppeplan.

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL

ORGANISASJONSPLAN RENDALEN IDRETTSLAG, RIL Innholdsfortegnelse Forord... 1 Formål... 1 Organisering... 2 Ansvarsforhold... 4 Arbeidsbeskrivelse hovedstyret... 5 Arbeidsbeskrivelse gruppene... 7 Utøver- og Klubbansvar... 8 Fellesbestemmelser...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom i ildsjeler o Et treårig pilotprosjekt o 2,25 millioner fra Bolyst 2012 o Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG

TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1 TILLITSMANNSHÅNDBOK GJØ-VARD O-LAG 1. Arbeidsfordeling med funksjonsbeskrivelse. 1.1. Oversikt over ansvarsforhold og arbeidsfordeling i styre og utvalg Arbeidsfordeling bør ikke være statisk. Målet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2015

HANDLINGSPLAN 2011-2015 HANDLINGSPLAN 2011-2015 KORPSETS HOVEDOPPGAVE ER GJENNOM VÅRT SPEIDERARBEID: - Å bevare og vinne korpsets medlemmer for Gud. - Orientere dem om vårt kirkesamfunn. - Føre dem inn i menighetslivet. FSKs

Detaljer

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell

Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Øvrevoll Hosle Idrettslag Organisasjonsmodell Versjon 16.03.2017 Årsmøtet Daglig leder Hovedstyret Kontrollkomité Valgkomité Klubbsekretær Sp. ansv fotball Adm. ansv fotball Idrettskoordinator Idrettsutvalget

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013

KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 KOMMUNIKASJONSPLAN TELEMARK FOTBALLKRETS 2013 Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på

Detaljer

Prosjektgruppe arbeid

Prosjektgruppe arbeid Prosjektgruppe arbeid Markedsføring Synliggjøring Profilering Informasjon Kommunikasjon Markedsgruppa Bjørn Stengrimsen Olav Økern IdeMedia AS Hans-Petter Nybakk Mål Tavleforeningen skal bli mer kjent

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

SU- og FAU håndbok for NN barnehage

SU- og FAU håndbok for NN barnehage 1 Innhold 2 Vil du bli FAU/SU Representant?... 1 2.1 Informasjon om SU/FAU... 2 3 SU Samarbeids Utvalget... 2 3.1 Konstituering av SU:... 2 3.2 SU sine oppgaver:... 3 3.3 SU leders oppgaver:... 3 3.4 SU

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1

Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Oppsummering fra i går. Hvordan hjelpe hverandre? TITLE 1 Sammenstilling av evalueringen TITLE 2 Service Above Self 1. Aktivitet 4. Flere medlemmer, mer aktivitet 2. Synliggjøre 3. Flere medlemmer TITLE

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer