Landsmøtet årsberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtet 2005. 3-årsberetning 2002-2005"

Transkript

1 Landsmøtet årsberetning

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Forord...3 Administrasjon...3 Virksomheten...4 Landsmøtet i Forbundsstyret...4 Arbeidsutvalget...5 Fylkeslag...6 NAAFs ungdomsorganisasjon (NAAFU)...6 Nordisk samarbeid...7 Rehabilitation International (RI)...7 European Asthma and Allergy Federation (EFA)...7 Råd og Utvalg...7 Organisasjonsutviklingsprosessen (OU prosessen)...7 Prinsipp og arbeidsprogram (PAP) - Strategiplan...8 Vedtektskomiteen...8 Legerådet...10 Økonomi...11 Regnskap Landslotteriet...11 Innsamlingsaksjoner...11 Spilleautomater...11 Produktavtaler Salg av Jonas Varmemaske...12 Global aksjefond...12 Banco Fondsforvaltning...12 Forbundets legater...12 Samarbeid med etater og organisasjoner - interne...14 Det Norske Helsesenteret SA...14 Geilomo Barnesykehus...15 Samarbeid med etater og organisasjoner - eksterne...16 Eierskap i Helsereiser...16 Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)...16 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)...17 Tobakksfritt...17 NPAS Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)...17 Medlemskap i stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR)...17 Prosjektstøtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR)...18 Bygging av helse- og rehabiliteringssenter i Syden - BHRIS...18 Samarbeid med sentrale myndigheter...18 Sentrale utvalg og råd...19

3 Kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten...19 Helse Midt-Norge RHF...19 Forskning...19 Forskningsfondet...19 Stiftelsen Helse og Rehabilitering - forskning...19 Kurs...20 Organisasjonskurs og informatørkurs...20 Likemannsarbeid...20 Ansattekonferansen...21 Samlingsforum...21 Kommunikasjon...21 Rådgivningstjenesten...21 Brosjyrer...21 Velkomstblad...22 Faktaark...22 Pollenbilag Merkedager...22 Stands...22 Forbundsnytt...23 AstmaAllergi...23 Fagbladet Allergi i Praksis...24 NAAFs hjemmesider (www.naaf...25 Allergiviten.no...25 Luftveisbussen...26 Hovedsatsingsområder...26 Hovedsatsningsområde - Mat...26 Hovedsatsningsområde - Tobakk...28 Pollenvarslingen...29 Inneklimakontoret...29 Medlemstall...31

4 Forord Forbundsstyret legger frem sin beretning for landsmøteperioden NAAF legger bak seg en innholdsrik og på mange måter en krevende treårsperiode. Organisasjonsutviklingsprosessen har pågått siden Målet var at det på Landsmøtet i 2005 skulle legges frem et begrunnet forslag til organisasjonsendringer som gjør NAAF til en tidsriktig og fremtidsrettet organisasjon. Prosessen har tatt mye lengre tid enn antatt. Det gjenstår fortsatt utredningsarbeid/kostnadsberegninger etc. Vurdering av styringsstrukturen i organisasjonen er bl.a. et av elementene i prosessen. Forbundsstyret legger frem forslag til flere vesentlige og nødvendige endringer på Landsmøtet i september Det har i perioden blitt arbeidet med å finne nye alternative inntektskilder som muliggjør økt aktivitet til beste for mennesker med astma, allergi, eksem og annen overømfintlighet, tillitsvalgte og ansatte. Politisk arbeid har gjennom hele perioden vært i fokus med innlevering av flere høringsuttalelser. Et av de store gjennombruddene var innføringen av røykeforbudet på serveringssteder, som var en sak NAAF hadde jobbet aktivt for. Samfunnet rundt oss er i endring. Nye tilbud på underholdningsfronten, flere kveldsaktiviteter for barna og et mer krevende arbeidsliv er blant de tingene som setter mange mennesker i den såkalte tidsklemma. Ofte fører dette til at oppslutningen om frivillig arbeid går ned, uansett om det er politiske partier, bedriftsidretten eller brukerorganisasjoner en snakker om. NAAF er også påvirket av disse samfunnsendringene. Konkurransen om de frivillige kreftene blir hardere og organisasjonen opplever at stadig færre ser i seg i stand til å ta på seg tidkrevende oppgaver. For det er ofte tidkrevende å være aktiv tillitsvalgt. Kveldsmøter, lange telefonsamtaler og et komplisert offentlig regelverk er ting som kan gjøre selv den mest ihuga idealist trøtt og lei. Dessverre, for selv om de frivillige blir færre, blir ikke behovet for dem mindre. Tvert i mot. Stadig nye undersøkelser viser at astma, allergi og matoverfølsomhet er på fremvekst i Norge. Vi ser også at lidelsene rammer der de smerter mest, hos våre barn og unge. NAAF har et medlemspotensial som mange kan missunne oss. Det er derfor svært trist at medlemstallet har gått ned i perioden. Organisasjonen står foran store utfordringer, men NAAF vil fortsatt arbeide aktivt for at organisasjonen skal være en slagkraftig organisasjon til beste for alle berørte. Administrasjon Antall stillingshjemler i sekretariatet, inkludert kontorplasser utenfor Oslo pr ; - Med kontorplass i Oslo er det operert med 17,0 stillingshjemler.(17 personer). På grunn av sykefravær og permisjoner har det i perioder vært tilsatt vikarer og personer på engasjementer. 3

5 - Med kontorplass i Bodø er det 2,8 stillingshjemler, men har vært bemannet med 3,0 i store deler av perioden. (4 personer) - Med kontorplass i Trondheim er det en stillingshjemmel, dog i perioder bemannet med 2,0. (2 personer). Store deler av perioden har vært preget av høyt sykefravær og permisjoner både fra ansatte og ledelse. Dette har medført store belastninger gjennom økt arbeidspress for de gjenværende. Kommunikasjonen mellom arbeidsutvalg og sekretariat synes i tillegg mangelfull. Med bakgrunn i samfunnsendringer, økonomi m.m. har forbundsstyret iverksatt en omstillingsprosess. Målet er reduserte driftskostnader og en mer hensiktsmessig og effektiv drift ut fra målsetninger fastsatt i vedtekter, strategidokumenter etc. Virksomheten Landsmøtet i 2002 Landsmøtet ble holdt i Drammen april 2002 Solveig Pleym Øien, Akershus ble valgt som ny forbundsleder i NAAF for perioden Hun overtok ledervervet etter Per Svenning Leine. Som nestleder ble valgt Mette Guldberg, Oslo. Landsmøtet vedtok for øvrig at kamp mot tobakksrøyk og økt oppmerksomhet om matvareallergi skal være satsingsområder for forbundet i kommende tre års periode. Resolusjoner om røykfrie videregående skoler og urettferdig beskatning av matvarer for matvareallergikere ble vedtatt. Landsmøte 2002 vedtok nytt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden og nedfelte to viktige satsingsområder for perioden. Disse er: - arbeid mot tobakksrøyk og - økt oppmerksomhet om matvareallergi/matvareintoleranse. Landsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten fra 210 til 260 kroner for ordinære medlemmer. Kontingenten for familiemedlemmer er fra samme tidspunkt vedtatt økt fra 50 til 60 kroner. Landsmøtet vedtok dessuten å åpne for støttemedlemskap satt til kr. 300 per år. Forbundsstyret Forbundsstyret har i perioden avholdt 9 møter i perioden. 4 av dem i FS består av en representant fra hvert fylke, AU, en representant for NAAFU. Leder av legerådet, leder av styret ved Geilomo barnesykehus og styreformann fra Det Norske Helsesenter s.a. deltar i FS med tale og forslagsrett. Til enkelte av møtene innkalles også representanter for spesialkomiteer, lovkomiteen, valgkomiteen og i nødvendig utstrekning representasjon fra sekretariatet. Generalsekretæren fungerer som sekretær for FS. 4

6 Arbeidsutvalget AU i NAAF fungerer som et arbeidende styre, og har hatt i overkant av 40 protokollerte møter i løpet av landsmøteperioden Protokoll fra AU møtene er sendt Forbundsstyret (FS), fylkeslag og lokalforeninger. AU forbereder alle saker som skal til FS. Dette innebærer at enkelte av sakene behandles på flere møter i AU. Landsmøtet i 2002 valgte følgende AU: Solveig Pleym Øien, leder Mette Guldberg, nestleder Arne Halvar Norum, styremedlem Elisabeth Bjørheim Salte, styremedlem Nils Petter Næsset, styremedlem Karl Erik Bevolden, varamedlem Solveig Dillerud, varamedlem Torunn Petterson, varamedlem Solveig Pleym Øien trakk seg fra ledervervet i NAAF pga. helseproblemer med virkning fra mars Mette Guldberg rykket da opp som forbundsleder, mens Arne Halvar Norum ble ny nestleder. Karl Erik Bevolden trådte inn som styremedlem. På FS-møtet november 2004 trakk AU seg fra sine verv. Årsaken til dette var behandlingen av sak 16/04, organisasjonsutredningsprosessen, der AU fremmet følgende forslag: Forbundsstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets fremlagte skisse til fremtidig organisasjonsmodell, slik at denne legges til grunn for utviklingen av forslag til fremtidig organisering som skal behandles på landsmøtet høsten Forslag til organisasjonsmodell sendes til høring i organisasjonen i perioden desember februar. Forbundsstyret forplikter seg til å delta i videreutviklingen av modellen og å argumentere for modellen før årsmøtene i lokalforeningene og fylkene. Etter forslag fra forbundsleder Mette Guldberg ble det avholdt prøveavstemning. Avstemningen ga følgende resultat: For AUs forslag: 12 stemmer Mot AUs forslag: 8 stemmer Ikke avgitt stemme: 1 stemmeberettiget På bakgrunn av prøveavstemningens resultat og med begrunnelse i de utfordringene NAAF står overfor administrativt, økonomisk og organisatorisk meddelte forbundsleder Mette Guldberg at hun følte hun ikke hadde FS tillit. Hun stilte derfor sin plass til disposisjon. Nestleder Arne Halvar Norum, AU-medlem Nils-Petter Næsset, AU-medlem Elisabet Bjørheim Salte, AUmedlem Karl Erik Bevolden og varamedlem Torunn Petterson meddelte deretter at de også stilte sine plasser til disposisjon. 5

7 FS uttrykte misnøye med AUs handlemåte knyttet til fratreden fra plassene og understreket den grunnleggende demokratiske rettigheten å ha anledning til å diskutere alternative forslag. FS understreket at de ikke hadde noen mistillit til AU, og ba dem om å gjeninntre i sine verv. AU inntrådte i sine posisjoner under forutsetning av at FS i fremtiden klarer å se NAAF som en helhet. Arne Halvar Norum trakk seg fra sitt verv som nestleder i NAAF den 22. november 2004 og oppga helsemessige årsaker som grunn for dette. Elisabeth Bjørheim Salte rykket da opp som ny nestleder i NAAF. Solveig Dillerud gikk inn som styremedlem. I hennes sykefravær møtte Torunn Petterson som styremedlem. 2. mars 2005 trakk Mette Guldberg seg fra sitt verv som forbundsleder. Elisabeth Bjørheim Salte rykket da opp som ny forbundsleder, mens Torunn Petterson overtok vervet som nestleder. I mai 2005 gikk Torunn Petterson inn i en 50 % stilling som fungerende generalsekretær i Ørnulf Wikstrand Andresens sykefravær. Fylkeslag NAAF har 19 fylkeslag som blir ledet av et valgt fylkesstyre og ledet av en fylkesleder. Fylkeslagene i NAAF er et koordinerende organ mellom forbundets sentrale ledelse og lokalforeningene i de enkelte fylker. De fleste fylkeslag har eget kontor og ansatt fylkessekretær. Fylkeslagene arbeider på lokalt plan og arrangerer egne kurs og åpne møter for medlemmer og andre. Fylkeslagene gjør et stort og viktig arbeid. Særlig gjelder dette kontakten med medlemmer, arbeidet mot lokalforeninger, og medlemsverving. Mange fylkeslag driver likemannsarbeid og har egne informatører som er skolert til å drive informasjon om astma, allergi, eksem og inneklima. Fylkeslagene har også kontakt med fylkeskommunale myndigheter, samarbeidende foreninger på fylkesplan og fylkes-ffo m.m. NAAFs ungdomsorganisasjon (NAAFU) NAAFU har i denne treårsperioden blant annet gjennomført årlige landskonferanser, organisasjonskurs og sykdomsrelaterte kurs. Deltagerantallet ved de forskjellige arrangementene har gjennomsnittlig vært ca. 20 personer. Etterspørselen var størst til matallergikurset som ble holdt høsten 2004 i Trondheim. NAAFUs styre består av 4 medlemmer og 2 vararepresentanter. Disse blir valgt på den årlige landskonferansen. Det har vært god kontinuitet i styret, da flere av styremedlemmene har vært gjenvalgt. Silje Ones Narvestad har vært leder for NAAFU frem til april Hun fratrådte etter eget ønske. Landskonferansen i april 2005 valgte Hege Sande til ny NAAFU-leder. NAAFUs leder er medlem av NAAFs forbundsstyre. Rådgiver Ingar Leiksett har siden juni 2004 hatt det administrative ansvaret for NAAFU. NAAFU var meget aktive i forbindelse med innføringen av endringene i tobakksskadeloven 1. juni Markeringene var svært vellykkede med god presseomtale i mange medier. 6

8 Nordisk samarbeid NAAF er medlem av Den Nordiske Astma og Allergiorganisasjon, som består av representanter fra Sverige, Island, Danmark og Finland. Den Nordiske Astma- og Allergiorganisasjonen arbeider med felles ordninger innenfor helsepolitiske spørsmål, informasjonsspørsmål og erfaringsutveksling. Det har vært holdt jevnlige erfaringsmøter der generalsekretær har representert NAAF. Rehabilitation International (RI) NAAF er medlem av Rehabilitation International som er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å bedre livssituasjonen til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. RI er etablert i over 100 land. Sommeren 2004 ble RI- verdenskongress arrangert i Norge. NAAF var representert på ulike seminarer, deltok med assistenter til hjelp ved avviklingen, og hadde stand under konferansen. European Asthma and Allergy Federation (EFA) NAAF er medlem av Den Europeiske Astma- og Allergiorganisasjonen (EFA) og International Astma Concel, som har mer verdensomspennende virksomhet. NAAF har i perioden tatt del i de årlige EFA-konferansene. I 2004 ble den arrangert i Oslo og NAAF deltok med stand og NAAFs forbundsleder ønsket velkommen til konferansen. Råd og Utvalg Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) På landsmøtet i 1999 ble det vedtatt at NAAF skulle rette fokus mot måten organisasjonen er organisert på og hva den jobber med. Bakgrunnen for vedtaket var at landsmøtet så at NAAF stod overfor store utfordringer. Disse skyldes blant annet samfunnsmessige endringer og nye forutsetninger for frivillig arbeid. For å oppfylle NAAFs formålsparagraf og være det fremste talerør for dem med astma, allergi, eksem og andre overømfintlighetssykdommer sees det som nødvendig å etablere en felles målforståelse, forme organisasjonen slik at målene oppnås og videreutvikle NAAF som premissleverandør i samfunnet. For å kunne nå NAAFs målsettinger fremmes det for Landsmøtet 2005 i hovedsak 3 forslag: 1. Ny styrestruktur gjeldende fra kommende landsmøteperiode 2. Forslag om at landsmøtet vedtar prinsippet om at NAAF skal regionaliseres, med virkning fra landsmøtet i Omorganisering av NAAFU gjeldende fra kommende landsmøteperiode I 2001 ble KRUT AS tildelt oppdraget med å gjennomføre organisasjonsutredningen i NAAF. KRUT AS trakk seg fra oppdraget ved utgangen av Forslaget til omorganisering er et 7

9 resultat av alle innspill og synspunkter som er kommet fram gjennom Tillitsvalgtundersøkelsen og Selvransakelsen i 2001 og 2002, modellforsøkene i region Vest, NAAFU, NAAF Sør- Trøndelag fylkeslag, NAAF Nittedal lokalforening etc, studiearbeid, tenketanker og Medlemsundersøkelsen i , Forbundsstyrets (FS) behandling og resultatene fra høringsrunden som er gjennomført i løpet av våren Høringsnotatet for OU-prosessen har blitt kritisert for å være lite gjennomarbeidet, for å ha manglende konsekvensanalyser mht. organisasjon og økonomi. FS er enig i denne kritikken. Høringsnotatet ble sendt ut uten at de nødvendige kartleggingene og konsekvensanalysene forelå. Allikevel ser majoriteten i FS regionalisering som en nødvendig prosess for å sikre solidariteten, samstemmigheten og tilstrebe likheten i NAAF. Majoriteten i FS ønsker derfor at landsmøtet vedtar prinsippet om at NAAF skal regionaliseres med virkning fra Modellforsøkene fortsetter i kommende landsmøteperiode. Disse skal evalueres og det skal utarbeides de nødvendige konsekvensanalyser før saken legges frem for neste landsmøte. Prinsipp og arbeidsprogram (PAP) - Strategiplan Forbundets ulike ledd har i perioden forholdt seg til prinsipp- og arbeidsprogram som ble vedtatt på landsmøtet Vår og sommer 2004 startet arbeidet med å utvikle ny PAP for fremleggelse for landsmøtet En arbeidsgruppe der alle organisasjonsledd var representert ble nedsatt og gruppen tatt del i det grunnleggende planarbeidet. Det ble tidlig i arbeidet vedtatt å utfase begrepet Prinsipp og Arbeidsprogram og isteden utarbeide en strategisk plan. Strategiplanen skal være retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen. Planen skal brukes ved utarbeidelse av operative planer og i forbindelse med skolering av ansatte og tillitsvalgte og i politisk virksomhet. NAAFs strategiske plan skal ligge til grunn for planlegging av tiltak og aktiviteter i alle organisasjonens ledd og alle tillitsvalgte har en oppgave og et ansvar for å bidra til at felles målsettinger nås ved å omsette den strategiske planen til handling. Tidligere forbundsleder Mette Guldberg og innleid konsulent, som fungerte som daglig leder fra november 04 til mai 05, har bidratt til struktur på det forslag til NAAF strategiplan for som legges frem for landsmøtet Vedtektskomiteen Vedtektskomiteen har pr. dags dato følgende sammensetning: Anne Elisabeth Eriksrud, leder NAAFs sekretariat Karl Erik Bevolden, medlem arbeidsutvalget Turid Søfteland, medlem forbundsstyret / NAAF Rogaland fylkeslag Bjørg Andersen, Sandefjord lokalforening / NAAF Vestfold fylkeslag Ingrid Middelthon, sekretær (tale- og forslagsrett) NAAFs sekretariat 8

10 Komiteens sammensetning er på grunn av forskjellige forhold blitt endret flere ganger i løpet av denne landsmøteperioden. Vedtektskomiteen har levert innstilling til forbundsstyret som er enstemmig på samtlige punkt med ett unntak. Arbeidsutvalgets medlem, Karl Erik Bevolden, støtter ikke forslaget om representant for ansatte i NAAFs nye styre. Organisasjonsutviklingsprosessen Vedtektsarbeidet har på grunn av organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) vært meget utfordrende. Utfallet av denne prosessen vil først være kjent etter at saken er blitt behandlet av landsmøtet Vedtektskomiteen er derfor av den oppfatning at det nye styret som blir valgt på landsmøtet, må få fullmakt til å tilpasse vedtektene de organisatoriske vedtak som fattes for endelig vedtektsgodkjenning på neste ordinære landsmøte. Vedtektskomiteen har imidlertid forskuttert noen endringer på bakgrunn av de foreløpige signalene komiteen har fått fra arbeidsutvalget knyttet til organisasjonsmodell. Dette gjelder: Ny styringsstruktur Her fremmes detaljerte forslag. Eksempelvis kan nevnes: Forbundsstyret og arbeidsutvalget som styrende organ bortfaller og erstattes av et styre der ansatte er representert og opprettelse av kontroll- og klageutvalg Endringer NAAFU Vedtektskomiteen foreslår ny øvre aldersgrense ved fylte 26 år. Nedre grense beholdes, dvs. fra og med 15 år. En slik endring vil blant annet være i pakt med bestemmelsene knyttet til offentlige tilskuddsordninger. For at NAAF skal tildeles offentlige midler til barne- og ungdomsarbeid, er det i dag et ubetinget krav om eget styre for dette arbeidet. Eget styre for NAAFU foreslås opprettholdt. Regionalisering Regionalisering er tonet ned i det fremlagte forslaget. Hvis landsmøtet 2005 vedtar at NAAF skal fortsette prosessen knyttet til regionalisering, mener komiteen at vedtekter knyttet til dette feltet skal utvikles i kommende periode. Under forutsetning av at det fortsatt vil pågå modellforsøk relatert til region, er det derfor foreslått å sette ordet regionslag inn som alternativ til fylkeslag i de paragrafene der dette er naturlig. Sammenslåing vedtektene / vedtektsnormene Vedtektsnorm for fylkeslag og vedtektsnorm for lokalforeninger forslås inkorporert i de generelle vedtektene. Slik NAAFs vedtektssamling fremstår i dag, kan den virke forvirrende på mange i utøvelsen av det organisatoriske arbeidet, selv om det ikke er juridisk motstrid mellom de forskjellige delene. Samme bestemmelse fremstår i dag i mange tilfelle i alle tre delene i vedtektssamlingen og representerer unødige gjentakelser samt kompliserer arbeidet. Arbeidet med inkorporering av vedtektsnormene i vedtektene har vært krevende. 9

11 Forbud mot egne vedtekter i organisasjonsleddene Vedtektskomiteen foreslår at det ikke lenger skal være anledning for organisasjonsleddene å ha egne vedtekter. Dette bidrar etter komiteens oppfatning til å redusere den enhetlige profilen NAAF skal ha og fremstå med. Det er imidlertid viktig å understreke at dette forslaget ikke gis tilbakevirkende kraft. Valginstruksen Vedtektskomiteen foreslår endringer i valginstruksen. Viktigst er her å merke seg følgende: Det sittende styret skal ikke ha representasjon i valgkomiteen. En slik representasjon er etter vedtektskomiteens oppfatning en sammenblanding av roller. Den kan oppfattes som brudd på habilitetsreglene og styring av valgkomiteen fra det sittende styret. En slik representasjon er ikke i samsvar med dagens demokratiske prinsipper og kan hindre valgkomiteen i å arbeide på fritt grunnlag. Valgkomiteen foreslås utvidet med to medlemmer til i alt fem medlemmer. Forslag på ny valgkomité fremmes overfor landsmøtet av styret ikke valgkomiteen. Denne endringen nedfelt i ordlyden i valginstruksen vil være i tråd med demokratiske prinsipper, habilitetsregler og for øvrig alminnelig organisasjonspraksis i Norge. Legerådet Legerådet er et rådgivende organ for NAAF i medisinskfaglige spørsmål og har i perioden hatt følgende sammensetning: Sverre K. Steinsvåg, øre-nese-hals lege (leder), Vest-Agder sentralsykehus, Anne Naalsund, lunglege, Rikshospitalet, Claus Lützow-Holm hudlege, Ullevål sykehus, Jan Ivar Holme, privatpraktiserende barnelege og immunolg Ragnhild Halvorsen., BKL-Voksentoppen senter for astma og allergi Rikshospitalet. Medlemmer av legeråd oppnevnes for tre år av gangen. Legerådet vurderer og kvalitetsgodkjenner NAAFs faktaark og brosjyrer utviklet i sekretariatet. Medlemmene bistår sekretariatet i forbindelse med høringsuttalelser, vurdering av søknader til stiftelsen Helse- og rehabilitering, innspill i pressen og som rådgivere i medisinske spørsmål av generell betydning. Produktvurderingen er i løpet av perioden skilt ut fra legerådet og lagt til et eget produktutvalg. 10

12 Økonomi Regnskap Resultat av årsregnskap i Landsmøteperioden: Overskudd kr ,- Overskudd kr ,- Underskudd kr ,- Landslotteriet Landslotteriet har hatt en meget god utvikling hadde en sterk økning i omsetning og resultat, grunnet sterkt fokus på TM/telefonsalget med tett oppfølging og stimulering av salget fulgte samme utvikling med økning i både salget og resultatet. NAAF høstet resultater av å kunne benytte respondenter fra tidligere brevutsendelser (DM). Forbundet fikk en reduksjon i lotteriomsetningen i 2004, grunnet reservasjonsregisteret og ny personvernopplysningslov, som krever godkjenning fra kundene for at forbundet skulle få ta kontakt. NAAF mistet ca. 30 % av de faste bidragsyterne i løpet Til tross for reduksjonen i omsetningen, oppnådde NAAF et bra resultat på landslotteriet også i Innsamlingsaksjoner Det har vært gjennomført innsamlingsaktiviteter påske/sommer/jul som alle har gitt gode inntekter i 2002/2003/2004. Spilleautomater Det ble i 2001 gitt klarsignal fra organisasjonen for en satsing på inntekter fra i spillautomatmarkedet. NAAF ble etter søknad godkjent for drifting av spilleautomater i 2001/2002, og fikk utplassert alle godkjente automater (20 stk. for NAAF sentralt) i løpet av Omsetningen har økt jevnlig i 2002, 2003 og Utsiktene til fremtidige inntekter fra spilleautomatene er usikre, idet Norsk Tipping skulle få enerett på drifting av spilleautomater i Norge, og ettersom refusjonsordningen kun skulle gjelde de organisasjoner som hadde automater i drift per 31/ Dette vil utelukke NAAF sentralt fra fremtidige inntekter fra automatene. Saken er inne til behandling i ESA-domstolene. Domsavgjørelsen derifra vil avgjøre den videre mulighet for drift av spilleautomater for NAAF. Inntil videre får NAAF drifte sine automater ut Produktavtaler Totalt sett har det vært en økning i antall produktavtaler i landsmøteperioden. Ved utgangen av perioden hadde NAAF avtale med 16 firmaer. Mange nye produkter er kommet til mens andre har blitt tatt ut av markedet på grunn av for dårlig salg. Enkelte firmaer har sagt opp avtalen på grunn av at bedriften mente at utgiftene ikke sto i forhold til det de fikk igjen i form av økt salg. Noen av disse avtalene er reforhandlet til en lavere 11

13 pris slik at økningen i totalt inntektsgivende kronebeløp har øket lite i perioden i forhold til nytegning av produktavtaler. I 2002 ble det opprettet et eget produktvurderingsutvalg som skal vurdere alle typer produkter som det ønskelig fra NAAFs side å inngå avtale på. I tillegg skal utvalget vurdere alle reseptendringer på produkter som det allerede er inngått avtale på. Utvalget har fungert godt og behandlet mange saker. Salg av Jonas Varmemaske NAAF er hovedforhandler for Jonas varmemaske i Norge. Produktet produseres av Suomen Jonas Oy i Finland og importeres av NAAF. Jonasmasken finnes i ulike typer, størrelser og materialer og selges direkte fra forbundet. De fleste hjelpemiddelsentraler har tatt inn masken på lager. Salget varierer sterkt ettersom vi får kalde eller milde vintre. Markedsføring av Jonas varmemaske har hovedsakelig foregått i AstmaAllergi bladet og på NAAF s hjemmeside. Jonasprodukter har også blitt markedsført i magasinene Fjell og Vidde, Snø & Ski, samt diverse avissamkjøringer. I forbindelse med samarbeidsavtale med Allianceapotekene har det blitt sendt demonstrasjonsmodeller til alle Alliance- apotekene i landet. Brosjyre med bestillingskupong om Jonas varmemaske deles ut på apoteker og helsestasjoner og ulike NAAF stands. Brukere har anledning til å søke støtte via folketrygden til ved av Jonasmaske. Global aksjefond Fondet ble innløst i Sluttverdi var den samme som inngangsverdien, kr ,. Avkastning på obligasjonen i obligasjonens løpetid, 0%. Banco Fondsforvaltning Andelskapital kr ,-. Fondet følger strenge etiske retningslinjer som gjør at de ikke skal investere i bedrifter som har interesse i våpenproduksjon eller omsetning av tobakk og alkohol. Bokført verdi pr , kr ,-. Forbundets legater Åge og Trygve Bergelands legat Legatets grunnkapital er på ca 3 millioner kroner. Legatets styre er det til enhver tid sittende Arbeidsutvalg, pluss en representant fra Sandnes Astma- og Allergiforening. Forbundets generalsekretær er sekretær for legatet. Avkastning skal nyttes til fordel for voksne astmatikere. Tilskudd gis etter søknad, som delfinansiering av studietiltak. Elsa Margot Arnulfs legat Legatet er gitt av byrettsdommer Erling Arnulf til minne om hans hustru. Grunnkapital ca kr Legatets midler utlyses sammen med Åge og Trygve Bergelands legat. Utdelingen skal skje på hennes dødsdag 1. august. 12

14 Pensjonist Ragnar Østvolds legat Legatets grunnkapital er på ca kr Midlene er ment å delfinansiere foreldres besøk ved Geilomo barnesykehus. Hvert år utbetales kr til sykehuset. Barnefondet Fondet har en grunnkapital på ca 1,8 millioner kroner. Det er utbetalt kr i perioden. Drifts- og disposisjonsfond Fondet administreres av NAAF og grunnkapitalen er på 7,4 millioner kroner. Fondet er en reserve til å dekke opp eventuelle underskudd i driften, styrke organisasjonen/administrasjonen. Styret er det til enhver tid sittende arbeidsutvalg. Det er ikke brukt midler fra fondet i landsmøteperioden. Marit Toftengs minnefond til bekjempelse av atopisk eksem Stiftelsens formål er å fremme forskning, behandlingstilbud og opplysningsvirksomhet innen området atopisk eksem og andre allergiske hudlidelser. Styret har 3 medlemmer og består av NAAFs generalsekretær, som er styrets leder, en representant fra forbundsstyret og en representant fra rådet for Forskningsfondet for astma og allergi. Stiftelsens administrasjon skal høre under NAAF ved Forskningsfondet. Gerd og Lars Volders legat Legatet har som formål å fremme forskning innen den medisinske astma- og allergisektor. Legatet administreres av Forskningsfondet for astma og allergi. Grunnkapital kr Styret består av 3 medlemmer. Disse oppnevnes av Forskningsfondet for astma og allergi og velges blant dette styrets medlemmer. Legatet ble opprettet som egen stiftelse i Marit Langedals legat Legatets grunnkapital er på ca kr Avkastningen går til personer, som på grunn av nervøse eller allergiske lidelser kan trenge klima- eller miljøforandring. Halvparten deles ut til astmatikere/allergikere og fondet får hvert år en rekke søknader. Det er eksternt styre der advokat Thorleif Steenbuch er leder. For Norges Astma- og Allergiforbund er generalsekretæren medlem av styret. Nini og Arne Durbans Astmafond Fondet er opprettet av billedhugger Arne Durban og hans ektefelle Nini. Fondets formål er å hjelpe astmalidende. Grunnkapitalen er på vel 30 millioner kroner. Årlige utbetalinger. Fondets styre har 3 medlemmer. Ett medlem skal være NAAFs generalsekretær. Fondet administreres av advokatfirmaet DA Grette. 13

15 Morten Jensens stiftelse for astmalidende Midlene er gitt av væreier Morten Jensen fra Bodø. Fondet har en grunnkapital på ca 6 millioner kroner. Avkastning skal nyttes til fordel for astmalidende til medisinsk behandling, rekreasjon eller annen støtte, som har betydning for den enkeltes eller gruppers helsemessige forhold. Utdeling skjer fortrinnsvis til astmalidende fra de tre nordligste fylker. Offentliggjøring av utdelingen skal skje på Morten Jenssens fødselsdag Styre har 3-5 medlemmer som oppnevnes av NAAF. Både NAAF sentralt og forbundets avdeling i Bodø skal være representert. NAAF utpeker en av sine representanter som styrets leder. Einar Swanes legat. Legatet har som formål å gi støtte til hjelp under sykdom og rekonvalesens eller annen hjelp i forbindelse med grunnlidelse astma. Gjelder personer over 18 år født i Oslo og bostedsregistrert i Oslo siste 5 år. Opprettet i landsmøteperioden. Utbetaling hvert annet år. NAAF generalsekretær sitter i styre. Administrasjonen av stiftelsen er lagt til NAAF. Kapitalen forvaltes av Oslo kommune, overformynderiet. Samarbeid med etater og organisasjoner - interne Det Norske Helsesenteret SA Det Norske Helsesenter SA (DNHsa) eies av Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) med eget styre. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning; Torunn Petterson, leder, Jan Ivar Rønning, nestleder, og styremedlemmer Svein Erik Bjørheim, Arne Halvar Norum og Ørnulf Andresen. Arne Halvar Norum trakk seg i nov. 04 og Elisabet Bjørheim Salte er oppnevnt som nytt styremedlem. Boligkomplekset Valle Marina består av til sammen 80 leiligheter. De leiligheter som DNHsa ikke besitter eies av private som selv bor der eller leier ut privat i perioder av året. DNHsa eier i dag 47 leiligheter og leier fast 3. I tillegg har senteret blant annet eget helsehus med 6 hybler og eget behandlingsbasseng, et eget bygg der det drives restaurant med snackbar og supermarked. Komplekset har også et stort svømmebasseng og tennisbane som felles eiendom. Helsehuset har eget treningsstudio og leies ut til fysioterapeut som forestår all behandling av nødvendig behandling av gjester og eventuelt fastboende. DNHsa eier vel 60 % innenfor boligkomplekset Valle Marina. DNHsa eier i tillegg 4 leiligheter i Arquinequin som bl.a. leies ut til Statens behandlingsreisers helsepersonell i de perioder de er på senteret. DNHsa har videreført utleieavtalen med Statens behandlingsreiser (behandling av psoriatikere) i perioden. Dette innebærer at senteret i perioden jan. til juni og sept. des. fast leier bort 35 leiligheter og alle hyblene. 14

16 Dette innebærer at kapasiteten for andre gjester/våre medlemmer i disse perioder er begrenset. DNHsa gir i sommermånedene tilbud til medlemmene om opphold til sterkt reduserte priser. Innenfor boligkomplekset har alle eiere regulert forholdene seg imellom som i et norsk borettslag, eller som det heter i Spania en communidad. Communidaden har ansvaret for alle fellesanliggender ut fra lov og fastsatt budsjett. Alle eiere betaler en quota til fellestiltak. Helsereiser og Torild Ullestad som er ansatt i DNHsa forestår salg. Torild Ullestad er i tillegg reiseleder på sentret i sommermånedene. Foruten det ordinære vedlikeholdsarbeidet er det ferdigstillet en fullstendig renovert leilighet.. Planen er at 10 leiligheter skal ferdigstilles i sept I tillegg skal alle leiligheter påkostes aircondition og nye møbler. Ny brosjyre og PR-video ferdigstilles innen sept for innsalg ved informasjon gjennom fylkes- og lokallag. Geilomo Barnesykehus Geilomo barnesykehus er en landsdekkende spesialinstitusjon og et unikt tilbud til barn mellom 6-15 år med astma, allergi og/eller eksem. Geilomo eies av NAAF og drives av Staten v/rikshospitalet (RH) med bevilgninger over statsbudsjettet. Den løpende avtalen mellom RH og NAAF går frem til med mulighet for 3 års forlengelse. Fra ble Geilomo en seksjon i Barneklinikken RH ifm overgangen til statlige helseforetak. I henhold til Pasientrettighetsloven skal det gis ventelistegaranti. Geilomo har 30 senger og målet for oppholdet er at barnet skal fungere mest mulig som et normalt friskt barn i sitt nærmiljø etter utskrivelsen. Et gjennomsnittsopphold varer i 3-5 uker. Barna betaler ingen egenandel, og det er gratis for foresatte å bo der under oppholdet. Geilomo har et driftsstyre som består av Geilomos seksjonssjef, en representant for RHs eiendomsavdeling og NAAF s generalsekretær. Driftsstyret skal spille en aktiv rolle i utviklingen av Geilomo. Det avholdes 2 til 3 styremøter pr. år. Det er også etablert et brukerråd som arbeider etter mandat for Rikshospitalets brukerutvalg. Hilde Sofie Hamre og Ørnulf Wikstrand Andresen er oppnevnt av Rikshospitalet / Radiumhospitalet HF som medlem av Geilomos brukerutvalg. Sykehuset har ca. 33 årsverk. Personalet består av barnelege med spesialkompetanse i allergologi, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, aktivitetsledere, annet pleiepersonell, kjøkkenpersonale, driftsoperatører, renholdsbetjent, vaskeribetjent og kontorsjef. Hovedmålsettingen med institusjonen er å styrke barnet fysiske og mentale helse gjennom å styrke barnets tro på seg selv med fokusering på mulighetene å gi opplevelse av mestring i fysisk aktivitet, sosialt samvær og skolesituasjon å sette inn tiltak for å minimalisere begrensningene 15

17 opplæring og undervisning, slik at barn og foreldre blir fortrolig med sykdommen og ser mulighetene som finnes. kompetanseoverføring ved rapportering til hjemskole, helsesøster og fastlege. Aktiviteten i rapporteringsperioden har vært denne: ÅR ANTALL KURDØGN ANTALL PASIENTER Samarbeid med etater og organisasjoner - eksterne Eierskap i Helsereiser Helsereiser eies av følgende organisasjoner: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, Norges Revmatikerforbund, NRF, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO og NAAF. Forbundets eierandel er på 29,66%. Årsregnskapet for Helsereiser viste et underskudd i 2002, men har resultert i overskudd i 2003 og Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) NAAF er medlem i Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) sammen med 41 andre organisasjoner. FS arbeider etter Lov om voksenopplæring. I henhold til lovens 19 og 24 utdeles tilskudd til studiearbeid både fra FS sentralt og fra deres fylkesledd. De arrangerer også kurs på sentralt og lokalt nivå hvor medlemsorganisasjonene kan delta. Alle studietiltak som blir arrangert sentralt-, fylkes- og lokalplan i NAAF som oppfyller FS kriterier, skal det søkes støtte til. Tidligere forbundsleder i NAAF, Per Svenning Leine, har sittet som leder i styret. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) NAAF er medlem i FFO sammen med 65 andre organisasjoner. NAAF er blant de større medlemsorganisasjoner i FFO systemet og har dermed godt potensial for medbestemmelse. Fra 2005 økte medlemskontingent betraktelig. Den offentlige støtte til NAAF til dette formål, har økt tilsvarende. NAAF har ikke hatt representanter i styret i perioden. NAAF har i perioden samarbeidet med FFO innen forskjellige politiske områder. NAAF har deltatt på mange seminarer/konferanser i regi av FFO. Barne og ungdomskonsulenten har representert NAAF i Sentralt brukerforum, som er diskusjonsforum der brukerorganisasjonene møter KUF og andre statlige instanser for å diskutere 16

18 spesialpedagogiske tiltak med målsetting om å tilrettelegge en skole for alle. FFO har sekretariatsansvar for forumet. Våren 2000 ble Brukerforum for funksjonshemmede og høyere utdanning opprettet, også med FFO som sekretariat. med. Barne- og ungdomskonsulenten har siden starten deltatt i forumet, som har som mandat å drøfte sentrale problemstillinger i forhold til funksjonshemmede og høyere utdanning. Forumet skal fungere som et rådgivende organ for KUF. Tobakksfritt NAAF er medlem av Tobakksfritt. Tobakksfritt er et samarbeidsorgan for sentrale organisasjoner som har tobakksforebyggende arbeid som viktig arbeidsfelt. Tobakksfritt har som målsetting å utvikle samarbeidet mellom organisasjonene og å oppnå større oppmerksomhet omkring det tobakksforebyggende arbeidet. Det har i perioden vært regelmessige møter i Tobakksfritt. I siste del av inneværende landsmøteperiode har undersøkelser knyttet til effekten av fjorårets endringer i tobakksskadeloven vært i fokus. I tillegg til arbeidet mot tobakksrøyk jobber Tobakksfritt også mot snus. Selv om NAAF støtter Tobaksfritts holdninger på dette feltet, har NAAF hatt enn noe mer tilbaketrukket rolle i spørsmål knyttet til snus. NPAS Nasjonal plan for astmaskoler(npas) er en privat, ideell stiftelse med formål å utarbeide opplæringsmateriell for mennesker med astma og deres pårørende, samt drive evaluering og forskning. NPAS gir også opplæring til helsepersonell. Materiellet består av 4 moduler, for barn, ungdom, voksne og til bruk i allmennpraksis. Materiell og metoder har blitt utviklet gjennom et prosjekt over de siste tre år. Prosjektet har blitt finansiert gjennom Helse og Rehabilitering, hvor NAAF har stått som søker. NAAF har også bidratt direkte til finansieringen med kr NAAF har vært representert i arbeidsgrupper og sitter i styringsgruppen. NAAF jobber politisk for å få til at NPAS som organisasjon skal kunne fortsette sin drift gjennom offentlige midler. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) Norges Astma- og Allergiforbund og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har i flere år samarbeidet på en rekke områder lokalt og sentralt. Med et ønske om økt samarbeid ble det i januar 2004 inngått en intensjonsavtale for å kunne utnytte ressursene på en mer effektiv måte. I forbundsstyremøtet i februar 2005, ble det besluttet at NAAF fant det riktigere å samarbeide mer fra sak til sak. Dette vil etter NAAFs vurdering gi en bedre fleksibilitet. Intensjonsavtalen er derfor ikke videreført. Medlemskap i stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) NAAF har siden 1998 vært medlem i stiftelsen og deltar dermed på årsmøter, medlemsmøter, prosjektkoordinatormøter og konferanser i regi av stiftelsen. På denne måten har NAAF kunnet bidra aktivt i utformingen av HRs kriterier for tildeling, vedtekter, søknadsrutiner, rapporteringskrav osv. Kandidater foreslått av NAAF er representert i alle fagutvalgene som vurderer søknadene. I tillegg har tidligere generalsekretær i NAAF, Arne Heimdal, vært medlem av styret i HR fra

19 Prosjektstøtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) NAAF har siden stiftelsen begynte å dele ut prosjektmidler i 1997 hatt anledning til å søke om prosjektstøtte innen forskning, forebygging og rehabilitering. Organisasjonen selv og eksterne miljøer kan søke om støtte gjennom NAAF under forutsetning av at prosjektene er i NAAFs interesse. NAAF har i denne perioden fått innvilget 2,736 millioner kroner til 11 prosjekter innen forebygging og 3,502 millioner kroner til 11 prosjekter innen rehabilitering i tillegg til forskningsprosjekter nevnt i eget avsnitt. Prosjektene varer i ett til tre år. NAAF har ved utgangen av perioden til sammen 21 nye, pågående og prosjekter i avslutningsfasen. Til dette arbeidet er det ansatt en prosjektkoordinator for å koordinere og kvalitetssikre oppstart, gjennomføringen og sluttrapportering fra prosjektene. I tillegg kommer administrasjon av søknadsprosessen og initiering av nye prosjekter. Stillingen er mellomleddet mellom HR og prosjektene. Det er utviklet rutiner for søknadsbehandling i NAAF. Prosjekter gjennom HR er viktig for hele organisasjonen både sentralt, i fylkene og for det enkelte medlem. Gjennom prosjekter skapes det gode tilbud og kompetansen økes. I tillegg styrker prosjektene økonomien vesentlig både i fylker og i NAAF sentralt. Det er derfor spesielt viktig at prosessen for å søke om nye prosjekter er god. Bygging av helse- og rehabiliteringssenter i Syden - BHRIS NAAF etablerte selskapet BHRIS sammen med LHL og Psoriasisforbundet for å kunne utvide aktiviteten ved Valle Marina på Gran Canaria. Intensjonen var opprinnelig å drive et sambruk med Det Norske Helsesenter SA (DNH SA) på nabotomten. Det viste seg etter hvert at på kort sikt kan ikke nabotomten reguleres til det planlagte formålet. BHRIS har derfor funnet en alternativ tomt til utbyggingen i Mogan kommune. NAAFs forbundsstyre mente at dette ble et brudd på de forutsetningene som opprinnelig lå til grunn for etableringen av selskapet. Derfor besluttet forbundsstyret i april 2005 å trekke seg fra samarbeidet med LHL og Psoriasisforbundet i selskapet BHRIS. Dette betyr at virksomheten på Valle Marina videreføres som i dag, og at LHL og Psoriasisforbundet etablerer det nye stedet alene eller sammen med en aktør som erstatter NAAF. Samarbeid med sentrale myndigheter Politisk arbeid har gjennom hele landsmøteperioden hatt en sentral plass i virksomhetsplanene til NAAF. Seksjon politikk har hatt ansvaret for dette arbeidet. NAAF har spesielt vært engasjert innenfor feltene sosial-, helse-, miljø- og finanspolitikk. Arbeidet er tidkrevende og kan til tider være svært lite forutsigbart, men avhengig av sentrale myndigheters politiske dagsorden. NAAF har imidlertid også selv satt saker på dagsorden, som for eksempel Nasjonal Plan for Astmaskoler. NAAF har i treårsperioden levert høringsuttalelser i aktuelle saker, særlig knyttet opp mot satsingsområdene matoverfølsomhet og tobakk. I forbindelse med den årlige behandlingen av 18

20 statsbudsjettet har NAAF deltatt i sosialkomiteens åpne høringer i tillegg til å levere skriftlige merknader. NAAF har også levert årlige innspill knyttet til revidert nasjonalbudsjett. NAAF har god kontakt med stortingsrepresentanter og har hatt mange møter med den politiske ledelsen i flere departement. Ved siden av satsingsområdene har temaer som medisiner på blåresept, støtte til Nasjonal Plan for astmaskoler (NPAS), spilleautomater og offentlige økonomiske tilskudd / momsrefusjon til frivillige organisasjoner vært i fokus. Det har vært mange politiske utfordringer i denne landsmøteperioden. En del av disse er knyttet opp mot generelle samfunnsmessige endringer. NAAF må ta hensyn til endrede rammebetingelser for organisasjonene. Dette gjelder blant annet myndighetenes holdning om i økende grad å forholde seg til paraplyorganisasjoner og / eller landsdekkende organisasjoner og deres sentralledd samt organisasjonenes reduserte muligheter til egen inntjening. NAAF har nedlagt mye arbeid knyttet til disse områdene. Sentrale utvalg og råd Kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten Som en konsekvens av sykehusreformen har Helse- og omsorgsdepartementet opprettet et kontaktutvalg for brukere av spesialisthelsetjenesten. Fagsjef for NAAFs politiske arbeid, Anne Elisabeth Eriksrud, ble oppnevnt som medlem av utvalget med virkning fra 1. april FFO har foreslått overfor departementet at hun oppnevnes for en ny periode. Departementets oppnevning vil foreligge i løpet juni Helse Midt-Norge RHF Fylkessekretær Marianne Bjerke, NAAF Sør-Trøndelag fylkeslag, har siden 1. april 2003 vært medlem av styret for Helse Midt-Norge RHF. Forskning Forskningsfondet Forskningsfondet for astma og allergi har som formål å fremme medisinsk forskning innen fagområdet astma og allergi. Fondet skal fremskaffe kunnskap slik at sykdomsgruppen astma og allergi kan forstås, forebygges og helbredes. Hovedmål for forskningsfondet: Fondets kapital skal bygges opp slik at tildeling av forskningsmidler kan økes årlig. Fondet skal bidra til bredde, rekruttering, kontinuitet og kvalitet innen forskning i fagfeltet. 19

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7

Protokoll 3/14. Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45. Sted: Karl Johans gate 7 Protokoll 3/14 Tid: Mandag 12. mai, kl. 16 19.45 Sted: Karl Johans gate 7 Til stede: Forfall: Fra adm.: Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1

KOLS. Vi gjør Norge friskere KOLS 1 KOLS Vi gjør Norge friskere KOLS 1 Røyking er hovedårsaken til utvikling av kols Brosjyren er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund. For mer informasjon se www.naaf.no 2 KOLS Hva er kols? Kols

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo

FS Protokoll 04/10. Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45. Karl Johans gate 7, Oslo FS Protokoll 04/10 Tid: Søndag 8. august kl 14.00 17.45 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7, Oslo Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Sverre Rosmo, Brynjulf Lien, Anne

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Landsmøte 2010. Sak 6 Handlingsplan og strategi

Landsmøte 2010. Sak 6 Handlingsplan og strategi Landsmøte 2010 Sak 6 Handlingsplan og strategi Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Forbundsstyrets forslag til NAAF strategi 2010-2019 2. Forbundsstyrets forslag til NAAF handlingsplan 2010-2013 3.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015.

Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Hedmark fylkes eldreråd Årsmelding 2014 Vedtatt av Hedmark fylkes eldreråd i møte 26. februar 2015 og i Hedmark fylkesting i møte 21. april 2015. Innledning Stortinget vedtok i november 1991 Lov om fylkeskommunale

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer