Landsmøtet årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsmøtet 2005. 3-årsberetning 2002-2005"

Transkript

1 Landsmøtet årsberetning

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Forord...3 Administrasjon...3 Virksomheten...4 Landsmøtet i Forbundsstyret...4 Arbeidsutvalget...5 Fylkeslag...6 NAAFs ungdomsorganisasjon (NAAFU)...6 Nordisk samarbeid...7 Rehabilitation International (RI)...7 European Asthma and Allergy Federation (EFA)...7 Råd og Utvalg...7 Organisasjonsutviklingsprosessen (OU prosessen)...7 Prinsipp og arbeidsprogram (PAP) - Strategiplan...8 Vedtektskomiteen...8 Legerådet...10 Økonomi...11 Regnskap Landslotteriet...11 Innsamlingsaksjoner...11 Spilleautomater...11 Produktavtaler Salg av Jonas Varmemaske...12 Global aksjefond...12 Banco Fondsforvaltning...12 Forbundets legater...12 Samarbeid med etater og organisasjoner - interne...14 Det Norske Helsesenteret SA...14 Geilomo Barnesykehus...15 Samarbeid med etater og organisasjoner - eksterne...16 Eierskap i Helsereiser...16 Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)...16 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)...17 Tobakksfritt...17 NPAS Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)...17 Medlemskap i stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR)...17 Prosjektstøtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR)...18 Bygging av helse- og rehabiliteringssenter i Syden - BHRIS...18 Samarbeid med sentrale myndigheter...18 Sentrale utvalg og råd...19

3 Kontaktforum for brukere av spesialisthelsetjenesten...19 Helse Midt-Norge RHF...19 Forskning...19 Forskningsfondet...19 Stiftelsen Helse og Rehabilitering - forskning...19 Kurs...20 Organisasjonskurs og informatørkurs...20 Likemannsarbeid...20 Ansattekonferansen...21 Samlingsforum...21 Kommunikasjon...21 Rådgivningstjenesten...21 Brosjyrer...21 Velkomstblad...22 Faktaark...22 Pollenbilag Merkedager...22 Stands...22 Forbundsnytt...23 AstmaAllergi...23 Fagbladet Allergi i Praksis...24 NAAFs hjemmesider (www.naaf...25 Allergiviten.no...25 Luftveisbussen...26 Hovedsatsingsområder...26 Hovedsatsningsområde - Mat...26 Hovedsatsningsområde - Tobakk...28 Pollenvarslingen...29 Inneklimakontoret...29 Medlemstall...31

4 Forord Forbundsstyret legger frem sin beretning for landsmøteperioden NAAF legger bak seg en innholdsrik og på mange måter en krevende treårsperiode. Organisasjonsutviklingsprosessen har pågått siden Målet var at det på Landsmøtet i 2005 skulle legges frem et begrunnet forslag til organisasjonsendringer som gjør NAAF til en tidsriktig og fremtidsrettet organisasjon. Prosessen har tatt mye lengre tid enn antatt. Det gjenstår fortsatt utredningsarbeid/kostnadsberegninger etc. Vurdering av styringsstrukturen i organisasjonen er bl.a. et av elementene i prosessen. Forbundsstyret legger frem forslag til flere vesentlige og nødvendige endringer på Landsmøtet i september Det har i perioden blitt arbeidet med å finne nye alternative inntektskilder som muliggjør økt aktivitet til beste for mennesker med astma, allergi, eksem og annen overømfintlighet, tillitsvalgte og ansatte. Politisk arbeid har gjennom hele perioden vært i fokus med innlevering av flere høringsuttalelser. Et av de store gjennombruddene var innføringen av røykeforbudet på serveringssteder, som var en sak NAAF hadde jobbet aktivt for. Samfunnet rundt oss er i endring. Nye tilbud på underholdningsfronten, flere kveldsaktiviteter for barna og et mer krevende arbeidsliv er blant de tingene som setter mange mennesker i den såkalte tidsklemma. Ofte fører dette til at oppslutningen om frivillig arbeid går ned, uansett om det er politiske partier, bedriftsidretten eller brukerorganisasjoner en snakker om. NAAF er også påvirket av disse samfunnsendringene. Konkurransen om de frivillige kreftene blir hardere og organisasjonen opplever at stadig færre ser i seg i stand til å ta på seg tidkrevende oppgaver. For det er ofte tidkrevende å være aktiv tillitsvalgt. Kveldsmøter, lange telefonsamtaler og et komplisert offentlig regelverk er ting som kan gjøre selv den mest ihuga idealist trøtt og lei. Dessverre, for selv om de frivillige blir færre, blir ikke behovet for dem mindre. Tvert i mot. Stadig nye undersøkelser viser at astma, allergi og matoverfølsomhet er på fremvekst i Norge. Vi ser også at lidelsene rammer der de smerter mest, hos våre barn og unge. NAAF har et medlemspotensial som mange kan missunne oss. Det er derfor svært trist at medlemstallet har gått ned i perioden. Organisasjonen står foran store utfordringer, men NAAF vil fortsatt arbeide aktivt for at organisasjonen skal være en slagkraftig organisasjon til beste for alle berørte. Administrasjon Antall stillingshjemler i sekretariatet, inkludert kontorplasser utenfor Oslo pr ; - Med kontorplass i Oslo er det operert med 17,0 stillingshjemler.(17 personer). På grunn av sykefravær og permisjoner har det i perioder vært tilsatt vikarer og personer på engasjementer. 3

5 - Med kontorplass i Bodø er det 2,8 stillingshjemler, men har vært bemannet med 3,0 i store deler av perioden. (4 personer) - Med kontorplass i Trondheim er det en stillingshjemmel, dog i perioder bemannet med 2,0. (2 personer). Store deler av perioden har vært preget av høyt sykefravær og permisjoner både fra ansatte og ledelse. Dette har medført store belastninger gjennom økt arbeidspress for de gjenværende. Kommunikasjonen mellom arbeidsutvalg og sekretariat synes i tillegg mangelfull. Med bakgrunn i samfunnsendringer, økonomi m.m. har forbundsstyret iverksatt en omstillingsprosess. Målet er reduserte driftskostnader og en mer hensiktsmessig og effektiv drift ut fra målsetninger fastsatt i vedtekter, strategidokumenter etc. Virksomheten Landsmøtet i 2002 Landsmøtet ble holdt i Drammen april 2002 Solveig Pleym Øien, Akershus ble valgt som ny forbundsleder i NAAF for perioden Hun overtok ledervervet etter Per Svenning Leine. Som nestleder ble valgt Mette Guldberg, Oslo. Landsmøtet vedtok for øvrig at kamp mot tobakksrøyk og økt oppmerksomhet om matvareallergi skal være satsingsområder for forbundet i kommende tre års periode. Resolusjoner om røykfrie videregående skoler og urettferdig beskatning av matvarer for matvareallergikere ble vedtatt. Landsmøte 2002 vedtok nytt prinsipp- og arbeidsprogram for perioden og nedfelte to viktige satsingsområder for perioden. Disse er: - arbeid mot tobakksrøyk og - økt oppmerksomhet om matvareallergi/matvareintoleranse. Landsmøtet vedtok å øke medlemskontingenten fra 210 til 260 kroner for ordinære medlemmer. Kontingenten for familiemedlemmer er fra samme tidspunkt vedtatt økt fra 50 til 60 kroner. Landsmøtet vedtok dessuten å åpne for støttemedlemskap satt til kr. 300 per år. Forbundsstyret Forbundsstyret har i perioden avholdt 9 møter i perioden. 4 av dem i FS består av en representant fra hvert fylke, AU, en representant for NAAFU. Leder av legerådet, leder av styret ved Geilomo barnesykehus og styreformann fra Det Norske Helsesenter s.a. deltar i FS med tale og forslagsrett. Til enkelte av møtene innkalles også representanter for spesialkomiteer, lovkomiteen, valgkomiteen og i nødvendig utstrekning representasjon fra sekretariatet. Generalsekretæren fungerer som sekretær for FS. 4

6 Arbeidsutvalget AU i NAAF fungerer som et arbeidende styre, og har hatt i overkant av 40 protokollerte møter i løpet av landsmøteperioden Protokoll fra AU møtene er sendt Forbundsstyret (FS), fylkeslag og lokalforeninger. AU forbereder alle saker som skal til FS. Dette innebærer at enkelte av sakene behandles på flere møter i AU. Landsmøtet i 2002 valgte følgende AU: Solveig Pleym Øien, leder Mette Guldberg, nestleder Arne Halvar Norum, styremedlem Elisabeth Bjørheim Salte, styremedlem Nils Petter Næsset, styremedlem Karl Erik Bevolden, varamedlem Solveig Dillerud, varamedlem Torunn Petterson, varamedlem Solveig Pleym Øien trakk seg fra ledervervet i NAAF pga. helseproblemer med virkning fra mars Mette Guldberg rykket da opp som forbundsleder, mens Arne Halvar Norum ble ny nestleder. Karl Erik Bevolden trådte inn som styremedlem. På FS-møtet november 2004 trakk AU seg fra sine verv. Årsaken til dette var behandlingen av sak 16/04, organisasjonsutredningsprosessen, der AU fremmet følgende forslag: Forbundsstyret slutter seg til Arbeidsutvalgets fremlagte skisse til fremtidig organisasjonsmodell, slik at denne legges til grunn for utviklingen av forslag til fremtidig organisering som skal behandles på landsmøtet høsten Forslag til organisasjonsmodell sendes til høring i organisasjonen i perioden desember februar. Forbundsstyret forplikter seg til å delta i videreutviklingen av modellen og å argumentere for modellen før årsmøtene i lokalforeningene og fylkene. Etter forslag fra forbundsleder Mette Guldberg ble det avholdt prøveavstemning. Avstemningen ga følgende resultat: For AUs forslag: 12 stemmer Mot AUs forslag: 8 stemmer Ikke avgitt stemme: 1 stemmeberettiget På bakgrunn av prøveavstemningens resultat og med begrunnelse i de utfordringene NAAF står overfor administrativt, økonomisk og organisatorisk meddelte forbundsleder Mette Guldberg at hun følte hun ikke hadde FS tillit. Hun stilte derfor sin plass til disposisjon. Nestleder Arne Halvar Norum, AU-medlem Nils-Petter Næsset, AU-medlem Elisabet Bjørheim Salte, AUmedlem Karl Erik Bevolden og varamedlem Torunn Petterson meddelte deretter at de også stilte sine plasser til disposisjon. 5

7 FS uttrykte misnøye med AUs handlemåte knyttet til fratreden fra plassene og understreket den grunnleggende demokratiske rettigheten å ha anledning til å diskutere alternative forslag. FS understreket at de ikke hadde noen mistillit til AU, og ba dem om å gjeninntre i sine verv. AU inntrådte i sine posisjoner under forutsetning av at FS i fremtiden klarer å se NAAF som en helhet. Arne Halvar Norum trakk seg fra sitt verv som nestleder i NAAF den 22. november 2004 og oppga helsemessige årsaker som grunn for dette. Elisabeth Bjørheim Salte rykket da opp som ny nestleder i NAAF. Solveig Dillerud gikk inn som styremedlem. I hennes sykefravær møtte Torunn Petterson som styremedlem. 2. mars 2005 trakk Mette Guldberg seg fra sitt verv som forbundsleder. Elisabeth Bjørheim Salte rykket da opp som ny forbundsleder, mens Torunn Petterson overtok vervet som nestleder. I mai 2005 gikk Torunn Petterson inn i en 50 % stilling som fungerende generalsekretær i Ørnulf Wikstrand Andresens sykefravær. Fylkeslag NAAF har 19 fylkeslag som blir ledet av et valgt fylkesstyre og ledet av en fylkesleder. Fylkeslagene i NAAF er et koordinerende organ mellom forbundets sentrale ledelse og lokalforeningene i de enkelte fylker. De fleste fylkeslag har eget kontor og ansatt fylkessekretær. Fylkeslagene arbeider på lokalt plan og arrangerer egne kurs og åpne møter for medlemmer og andre. Fylkeslagene gjør et stort og viktig arbeid. Særlig gjelder dette kontakten med medlemmer, arbeidet mot lokalforeninger, og medlemsverving. Mange fylkeslag driver likemannsarbeid og har egne informatører som er skolert til å drive informasjon om astma, allergi, eksem og inneklima. Fylkeslagene har også kontakt med fylkeskommunale myndigheter, samarbeidende foreninger på fylkesplan og fylkes-ffo m.m. NAAFs ungdomsorganisasjon (NAAFU) NAAFU har i denne treårsperioden blant annet gjennomført årlige landskonferanser, organisasjonskurs og sykdomsrelaterte kurs. Deltagerantallet ved de forskjellige arrangementene har gjennomsnittlig vært ca. 20 personer. Etterspørselen var størst til matallergikurset som ble holdt høsten 2004 i Trondheim. NAAFUs styre består av 4 medlemmer og 2 vararepresentanter. Disse blir valgt på den årlige landskonferansen. Det har vært god kontinuitet i styret, da flere av styremedlemmene har vært gjenvalgt. Silje Ones Narvestad har vært leder for NAAFU frem til april Hun fratrådte etter eget ønske. Landskonferansen i april 2005 valgte Hege Sande til ny NAAFU-leder. NAAFUs leder er medlem av NAAFs forbundsstyre. Rådgiver Ingar Leiksett har siden juni 2004 hatt det administrative ansvaret for NAAFU. NAAFU var meget aktive i forbindelse med innføringen av endringene i tobakksskadeloven 1. juni Markeringene var svært vellykkede med god presseomtale i mange medier. 6

8 Nordisk samarbeid NAAF er medlem av Den Nordiske Astma og Allergiorganisasjon, som består av representanter fra Sverige, Island, Danmark og Finland. Den Nordiske Astma- og Allergiorganisasjonen arbeider med felles ordninger innenfor helsepolitiske spørsmål, informasjonsspørsmål og erfaringsutveksling. Det har vært holdt jevnlige erfaringsmøter der generalsekretær har representert NAAF. Rehabilitation International (RI) NAAF er medlem av Rehabilitation International som er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å bedre livssituasjonen til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. RI er etablert i over 100 land. Sommeren 2004 ble RI- verdenskongress arrangert i Norge. NAAF var representert på ulike seminarer, deltok med assistenter til hjelp ved avviklingen, og hadde stand under konferansen. European Asthma and Allergy Federation (EFA) NAAF er medlem av Den Europeiske Astma- og Allergiorganisasjonen (EFA) og International Astma Concel, som har mer verdensomspennende virksomhet. NAAF har i perioden tatt del i de årlige EFA-konferansene. I 2004 ble den arrangert i Oslo og NAAF deltok med stand og NAAFs forbundsleder ønsket velkommen til konferansen. Råd og Utvalg Organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) På landsmøtet i 1999 ble det vedtatt at NAAF skulle rette fokus mot måten organisasjonen er organisert på og hva den jobber med. Bakgrunnen for vedtaket var at landsmøtet så at NAAF stod overfor store utfordringer. Disse skyldes blant annet samfunnsmessige endringer og nye forutsetninger for frivillig arbeid. For å oppfylle NAAFs formålsparagraf og være det fremste talerør for dem med astma, allergi, eksem og andre overømfintlighetssykdommer sees det som nødvendig å etablere en felles målforståelse, forme organisasjonen slik at målene oppnås og videreutvikle NAAF som premissleverandør i samfunnet. For å kunne nå NAAFs målsettinger fremmes det for Landsmøtet 2005 i hovedsak 3 forslag: 1. Ny styrestruktur gjeldende fra kommende landsmøteperiode 2. Forslag om at landsmøtet vedtar prinsippet om at NAAF skal regionaliseres, med virkning fra landsmøtet i Omorganisering av NAAFU gjeldende fra kommende landsmøteperiode I 2001 ble KRUT AS tildelt oppdraget med å gjennomføre organisasjonsutredningen i NAAF. KRUT AS trakk seg fra oppdraget ved utgangen av Forslaget til omorganisering er et 7

9 resultat av alle innspill og synspunkter som er kommet fram gjennom Tillitsvalgtundersøkelsen og Selvransakelsen i 2001 og 2002, modellforsøkene i region Vest, NAAFU, NAAF Sør- Trøndelag fylkeslag, NAAF Nittedal lokalforening etc, studiearbeid, tenketanker og Medlemsundersøkelsen i , Forbundsstyrets (FS) behandling og resultatene fra høringsrunden som er gjennomført i løpet av våren Høringsnotatet for OU-prosessen har blitt kritisert for å være lite gjennomarbeidet, for å ha manglende konsekvensanalyser mht. organisasjon og økonomi. FS er enig i denne kritikken. Høringsnotatet ble sendt ut uten at de nødvendige kartleggingene og konsekvensanalysene forelå. Allikevel ser majoriteten i FS regionalisering som en nødvendig prosess for å sikre solidariteten, samstemmigheten og tilstrebe likheten i NAAF. Majoriteten i FS ønsker derfor at landsmøtet vedtar prinsippet om at NAAF skal regionaliseres med virkning fra Modellforsøkene fortsetter i kommende landsmøteperiode. Disse skal evalueres og det skal utarbeides de nødvendige konsekvensanalyser før saken legges frem for neste landsmøte. Prinsipp og arbeidsprogram (PAP) - Strategiplan Forbundets ulike ledd har i perioden forholdt seg til prinsipp- og arbeidsprogram som ble vedtatt på landsmøtet Vår og sommer 2004 startet arbeidet med å utvikle ny PAP for fremleggelse for landsmøtet En arbeidsgruppe der alle organisasjonsledd var representert ble nedsatt og gruppen tatt del i det grunnleggende planarbeidet. Det ble tidlig i arbeidet vedtatt å utfase begrepet Prinsipp og Arbeidsprogram og isteden utarbeide en strategisk plan. Strategiplanen skal være retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen. Planen skal brukes ved utarbeidelse av operative planer og i forbindelse med skolering av ansatte og tillitsvalgte og i politisk virksomhet. NAAFs strategiske plan skal ligge til grunn for planlegging av tiltak og aktiviteter i alle organisasjonens ledd og alle tillitsvalgte har en oppgave og et ansvar for å bidra til at felles målsettinger nås ved å omsette den strategiske planen til handling. Tidligere forbundsleder Mette Guldberg og innleid konsulent, som fungerte som daglig leder fra november 04 til mai 05, har bidratt til struktur på det forslag til NAAF strategiplan for som legges frem for landsmøtet Vedtektskomiteen Vedtektskomiteen har pr. dags dato følgende sammensetning: Anne Elisabeth Eriksrud, leder NAAFs sekretariat Karl Erik Bevolden, medlem arbeidsutvalget Turid Søfteland, medlem forbundsstyret / NAAF Rogaland fylkeslag Bjørg Andersen, Sandefjord lokalforening / NAAF Vestfold fylkeslag Ingrid Middelthon, sekretær (tale- og forslagsrett) NAAFs sekretariat 8

10 Komiteens sammensetning er på grunn av forskjellige forhold blitt endret flere ganger i løpet av denne landsmøteperioden. Vedtektskomiteen har levert innstilling til forbundsstyret som er enstemmig på samtlige punkt med ett unntak. Arbeidsutvalgets medlem, Karl Erik Bevolden, støtter ikke forslaget om representant for ansatte i NAAFs nye styre. Organisasjonsutviklingsprosessen Vedtektsarbeidet har på grunn av organisasjonsutviklingsprosessen (OU-prosessen) vært meget utfordrende. Utfallet av denne prosessen vil først være kjent etter at saken er blitt behandlet av landsmøtet Vedtektskomiteen er derfor av den oppfatning at det nye styret som blir valgt på landsmøtet, må få fullmakt til å tilpasse vedtektene de organisatoriske vedtak som fattes for endelig vedtektsgodkjenning på neste ordinære landsmøte. Vedtektskomiteen har imidlertid forskuttert noen endringer på bakgrunn av de foreløpige signalene komiteen har fått fra arbeidsutvalget knyttet til organisasjonsmodell. Dette gjelder: Ny styringsstruktur Her fremmes detaljerte forslag. Eksempelvis kan nevnes: Forbundsstyret og arbeidsutvalget som styrende organ bortfaller og erstattes av et styre der ansatte er representert og opprettelse av kontroll- og klageutvalg Endringer NAAFU Vedtektskomiteen foreslår ny øvre aldersgrense ved fylte 26 år. Nedre grense beholdes, dvs. fra og med 15 år. En slik endring vil blant annet være i pakt med bestemmelsene knyttet til offentlige tilskuddsordninger. For at NAAF skal tildeles offentlige midler til barne- og ungdomsarbeid, er det i dag et ubetinget krav om eget styre for dette arbeidet. Eget styre for NAAFU foreslås opprettholdt. Regionalisering Regionalisering er tonet ned i det fremlagte forslaget. Hvis landsmøtet 2005 vedtar at NAAF skal fortsette prosessen knyttet til regionalisering, mener komiteen at vedtekter knyttet til dette feltet skal utvikles i kommende periode. Under forutsetning av at det fortsatt vil pågå modellforsøk relatert til region, er det derfor foreslått å sette ordet regionslag inn som alternativ til fylkeslag i de paragrafene der dette er naturlig. Sammenslåing vedtektene / vedtektsnormene Vedtektsnorm for fylkeslag og vedtektsnorm for lokalforeninger forslås inkorporert i de generelle vedtektene. Slik NAAFs vedtektssamling fremstår i dag, kan den virke forvirrende på mange i utøvelsen av det organisatoriske arbeidet, selv om det ikke er juridisk motstrid mellom de forskjellige delene. Samme bestemmelse fremstår i dag i mange tilfelle i alle tre delene i vedtektssamlingen og representerer unødige gjentakelser samt kompliserer arbeidet. Arbeidet med inkorporering av vedtektsnormene i vedtektene har vært krevende. 9

11 Forbud mot egne vedtekter i organisasjonsleddene Vedtektskomiteen foreslår at det ikke lenger skal være anledning for organisasjonsleddene å ha egne vedtekter. Dette bidrar etter komiteens oppfatning til å redusere den enhetlige profilen NAAF skal ha og fremstå med. Det er imidlertid viktig å understreke at dette forslaget ikke gis tilbakevirkende kraft. Valginstruksen Vedtektskomiteen foreslår endringer i valginstruksen. Viktigst er her å merke seg følgende: Det sittende styret skal ikke ha representasjon i valgkomiteen. En slik representasjon er etter vedtektskomiteens oppfatning en sammenblanding av roller. Den kan oppfattes som brudd på habilitetsreglene og styring av valgkomiteen fra det sittende styret. En slik representasjon er ikke i samsvar med dagens demokratiske prinsipper og kan hindre valgkomiteen i å arbeide på fritt grunnlag. Valgkomiteen foreslås utvidet med to medlemmer til i alt fem medlemmer. Forslag på ny valgkomité fremmes overfor landsmøtet av styret ikke valgkomiteen. Denne endringen nedfelt i ordlyden i valginstruksen vil være i tråd med demokratiske prinsipper, habilitetsregler og for øvrig alminnelig organisasjonspraksis i Norge. Legerådet Legerådet er et rådgivende organ for NAAF i medisinskfaglige spørsmål og har i perioden hatt følgende sammensetning: Sverre K. Steinsvåg, øre-nese-hals lege (leder), Vest-Agder sentralsykehus, Anne Naalsund, lunglege, Rikshospitalet, Claus Lützow-Holm hudlege, Ullevål sykehus, Jan Ivar Holme, privatpraktiserende barnelege og immunolg Ragnhild Halvorsen., BKL-Voksentoppen senter for astma og allergi Rikshospitalet. Medlemmer av legeråd oppnevnes for tre år av gangen. Legerådet vurderer og kvalitetsgodkjenner NAAFs faktaark og brosjyrer utviklet i sekretariatet. Medlemmene bistår sekretariatet i forbindelse med høringsuttalelser, vurdering av søknader til stiftelsen Helse- og rehabilitering, innspill i pressen og som rådgivere i medisinske spørsmål av generell betydning. Produktvurderingen er i løpet av perioden skilt ut fra legerådet og lagt til et eget produktutvalg. 10

12 Økonomi Regnskap Resultat av årsregnskap i Landsmøteperioden: Overskudd kr ,- Overskudd kr ,- Underskudd kr ,- Landslotteriet Landslotteriet har hatt en meget god utvikling hadde en sterk økning i omsetning og resultat, grunnet sterkt fokus på TM/telefonsalget med tett oppfølging og stimulering av salget fulgte samme utvikling med økning i både salget og resultatet. NAAF høstet resultater av å kunne benytte respondenter fra tidligere brevutsendelser (DM). Forbundet fikk en reduksjon i lotteriomsetningen i 2004, grunnet reservasjonsregisteret og ny personvernopplysningslov, som krever godkjenning fra kundene for at forbundet skulle få ta kontakt. NAAF mistet ca. 30 % av de faste bidragsyterne i løpet Til tross for reduksjonen i omsetningen, oppnådde NAAF et bra resultat på landslotteriet også i Innsamlingsaksjoner Det har vært gjennomført innsamlingsaktiviteter påske/sommer/jul som alle har gitt gode inntekter i 2002/2003/2004. Spilleautomater Det ble i 2001 gitt klarsignal fra organisasjonen for en satsing på inntekter fra i spillautomatmarkedet. NAAF ble etter søknad godkjent for drifting av spilleautomater i 2001/2002, og fikk utplassert alle godkjente automater (20 stk. for NAAF sentralt) i løpet av Omsetningen har økt jevnlig i 2002, 2003 og Utsiktene til fremtidige inntekter fra spilleautomatene er usikre, idet Norsk Tipping skulle få enerett på drifting av spilleautomater i Norge, og ettersom refusjonsordningen kun skulle gjelde de organisasjoner som hadde automater i drift per 31/ Dette vil utelukke NAAF sentralt fra fremtidige inntekter fra automatene. Saken er inne til behandling i ESA-domstolene. Domsavgjørelsen derifra vil avgjøre den videre mulighet for drift av spilleautomater for NAAF. Inntil videre får NAAF drifte sine automater ut Produktavtaler Totalt sett har det vært en økning i antall produktavtaler i landsmøteperioden. Ved utgangen av perioden hadde NAAF avtale med 16 firmaer. Mange nye produkter er kommet til mens andre har blitt tatt ut av markedet på grunn av for dårlig salg. Enkelte firmaer har sagt opp avtalen på grunn av at bedriften mente at utgiftene ikke sto i forhold til det de fikk igjen i form av økt salg. Noen av disse avtalene er reforhandlet til en lavere 11

13 pris slik at økningen i totalt inntektsgivende kronebeløp har øket lite i perioden i forhold til nytegning av produktavtaler. I 2002 ble det opprettet et eget produktvurderingsutvalg som skal vurdere alle typer produkter som det ønskelig fra NAAFs side å inngå avtale på. I tillegg skal utvalget vurdere alle reseptendringer på produkter som det allerede er inngått avtale på. Utvalget har fungert godt og behandlet mange saker. Salg av Jonas Varmemaske NAAF er hovedforhandler for Jonas varmemaske i Norge. Produktet produseres av Suomen Jonas Oy i Finland og importeres av NAAF. Jonasmasken finnes i ulike typer, størrelser og materialer og selges direkte fra forbundet. De fleste hjelpemiddelsentraler har tatt inn masken på lager. Salget varierer sterkt ettersom vi får kalde eller milde vintre. Markedsføring av Jonas varmemaske har hovedsakelig foregått i AstmaAllergi bladet og på NAAF s hjemmeside. Jonasprodukter har også blitt markedsført i magasinene Fjell og Vidde, Snø & Ski, samt diverse avissamkjøringer. I forbindelse med samarbeidsavtale med Allianceapotekene har det blitt sendt demonstrasjonsmodeller til alle Alliance- apotekene i landet. Brosjyre med bestillingskupong om Jonas varmemaske deles ut på apoteker og helsestasjoner og ulike NAAF stands. Brukere har anledning til å søke støtte via folketrygden til ved av Jonasmaske. Global aksjefond Fondet ble innløst i Sluttverdi var den samme som inngangsverdien, kr ,. Avkastning på obligasjonen i obligasjonens løpetid, 0%. Banco Fondsforvaltning Andelskapital kr ,-. Fondet følger strenge etiske retningslinjer som gjør at de ikke skal investere i bedrifter som har interesse i våpenproduksjon eller omsetning av tobakk og alkohol. Bokført verdi pr , kr ,-. Forbundets legater Åge og Trygve Bergelands legat Legatets grunnkapital er på ca 3 millioner kroner. Legatets styre er det til enhver tid sittende Arbeidsutvalg, pluss en representant fra Sandnes Astma- og Allergiforening. Forbundets generalsekretær er sekretær for legatet. Avkastning skal nyttes til fordel for voksne astmatikere. Tilskudd gis etter søknad, som delfinansiering av studietiltak. Elsa Margot Arnulfs legat Legatet er gitt av byrettsdommer Erling Arnulf til minne om hans hustru. Grunnkapital ca kr Legatets midler utlyses sammen med Åge og Trygve Bergelands legat. Utdelingen skal skje på hennes dødsdag 1. august. 12

14 Pensjonist Ragnar Østvolds legat Legatets grunnkapital er på ca kr Midlene er ment å delfinansiere foreldres besøk ved Geilomo barnesykehus. Hvert år utbetales kr til sykehuset. Barnefondet Fondet har en grunnkapital på ca 1,8 millioner kroner. Det er utbetalt kr i perioden. Drifts- og disposisjonsfond Fondet administreres av NAAF og grunnkapitalen er på 7,4 millioner kroner. Fondet er en reserve til å dekke opp eventuelle underskudd i driften, styrke organisasjonen/administrasjonen. Styret er det til enhver tid sittende arbeidsutvalg. Det er ikke brukt midler fra fondet i landsmøteperioden. Marit Toftengs minnefond til bekjempelse av atopisk eksem Stiftelsens formål er å fremme forskning, behandlingstilbud og opplysningsvirksomhet innen området atopisk eksem og andre allergiske hudlidelser. Styret har 3 medlemmer og består av NAAFs generalsekretær, som er styrets leder, en representant fra forbundsstyret og en representant fra rådet for Forskningsfondet for astma og allergi. Stiftelsens administrasjon skal høre under NAAF ved Forskningsfondet. Gerd og Lars Volders legat Legatet har som formål å fremme forskning innen den medisinske astma- og allergisektor. Legatet administreres av Forskningsfondet for astma og allergi. Grunnkapital kr Styret består av 3 medlemmer. Disse oppnevnes av Forskningsfondet for astma og allergi og velges blant dette styrets medlemmer. Legatet ble opprettet som egen stiftelse i Marit Langedals legat Legatets grunnkapital er på ca kr Avkastningen går til personer, som på grunn av nervøse eller allergiske lidelser kan trenge klima- eller miljøforandring. Halvparten deles ut til astmatikere/allergikere og fondet får hvert år en rekke søknader. Det er eksternt styre der advokat Thorleif Steenbuch er leder. For Norges Astma- og Allergiforbund er generalsekretæren medlem av styret. Nini og Arne Durbans Astmafond Fondet er opprettet av billedhugger Arne Durban og hans ektefelle Nini. Fondets formål er å hjelpe astmalidende. Grunnkapitalen er på vel 30 millioner kroner. Årlige utbetalinger. Fondets styre har 3 medlemmer. Ett medlem skal være NAAFs generalsekretær. Fondet administreres av advokatfirmaet DA Grette. 13

15 Morten Jensens stiftelse for astmalidende Midlene er gitt av væreier Morten Jensen fra Bodø. Fondet har en grunnkapital på ca 6 millioner kroner. Avkastning skal nyttes til fordel for astmalidende til medisinsk behandling, rekreasjon eller annen støtte, som har betydning for den enkeltes eller gruppers helsemessige forhold. Utdeling skjer fortrinnsvis til astmalidende fra de tre nordligste fylker. Offentliggjøring av utdelingen skal skje på Morten Jenssens fødselsdag Styre har 3-5 medlemmer som oppnevnes av NAAF. Både NAAF sentralt og forbundets avdeling i Bodø skal være representert. NAAF utpeker en av sine representanter som styrets leder. Einar Swanes legat. Legatet har som formål å gi støtte til hjelp under sykdom og rekonvalesens eller annen hjelp i forbindelse med grunnlidelse astma. Gjelder personer over 18 år født i Oslo og bostedsregistrert i Oslo siste 5 år. Opprettet i landsmøteperioden. Utbetaling hvert annet år. NAAF generalsekretær sitter i styre. Administrasjonen av stiftelsen er lagt til NAAF. Kapitalen forvaltes av Oslo kommune, overformynderiet. Samarbeid med etater og organisasjoner - interne Det Norske Helsesenteret SA Det Norske Helsesenter SA (DNHsa) eies av Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) med eget styre. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning; Torunn Petterson, leder, Jan Ivar Rønning, nestleder, og styremedlemmer Svein Erik Bjørheim, Arne Halvar Norum og Ørnulf Andresen. Arne Halvar Norum trakk seg i nov. 04 og Elisabet Bjørheim Salte er oppnevnt som nytt styremedlem. Boligkomplekset Valle Marina består av til sammen 80 leiligheter. De leiligheter som DNHsa ikke besitter eies av private som selv bor der eller leier ut privat i perioder av året. DNHsa eier i dag 47 leiligheter og leier fast 3. I tillegg har senteret blant annet eget helsehus med 6 hybler og eget behandlingsbasseng, et eget bygg der det drives restaurant med snackbar og supermarked. Komplekset har også et stort svømmebasseng og tennisbane som felles eiendom. Helsehuset har eget treningsstudio og leies ut til fysioterapeut som forestår all behandling av nødvendig behandling av gjester og eventuelt fastboende. DNHsa eier vel 60 % innenfor boligkomplekset Valle Marina. DNHsa eier i tillegg 4 leiligheter i Arquinequin som bl.a. leies ut til Statens behandlingsreisers helsepersonell i de perioder de er på senteret. DNHsa har videreført utleieavtalen med Statens behandlingsreiser (behandling av psoriatikere) i perioden. Dette innebærer at senteret i perioden jan. til juni og sept. des. fast leier bort 35 leiligheter og alle hyblene. 14

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet

Årsrapport 2011. med strategi 2012 2015. Innhold. Frivillig innsats siden 1938. 1938 Norsk Forening til Kreftens Bekjempelse stiftet Årsrapport 2011 med strategi 2012 2015 Innhold 5 Generalsekretæren har ordet 6 Styrets beretning 2011 13 Strategi 2012 2015 19 Forskning og oppfølging hånd-i-hånd 21 Skal være vaktbikkje for kortere ventetider

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer