Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. NB! Fremmøte ved barnehagen i Dåfjord kl. 13:00 for omvisning før møtet som finn stad på Sælevik skule. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Leiar AP Frode Pletten Nestleiar H Bente Karin Isdahl Medlem H Dagfinn Brekke Medlem KRF Grete Marit Veka Maraas Medlem SP Varamedlemar Funksjon Representerer Britt Lise O. Volden Varamedlem AP Bjørn Karin Tislevoll Varamedlem H Solfrid Sandvik Bø Varamedlem KRF Geir Arne Solbakken Varamedlem SP Konrad Westvik Varamedlem FRP Toralf Åge Røen Leiar Bente Fitjar Utvalssekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 39/13 PS 40/13 PS 41/13 PS 42/13 PS 43/13 PS 44/13 PS 45/13 Godkjenning av protokoll Meldingssaker Saker handsama etter delegering Vedkomande situasjonen på pleie- og omsorg seinsommar/haust Søknad om driftstøtte til ROS - Rådgiving for spiseforstyrrelsar. Sunnhordland interkommunale legevakt IKS - godkjenning av selskapsavtale Forslag til høyring, kulturskuletimen PS 46/13 Planprogram for Skulebruksplan PS 47/13 PS 48/13 PS 49/13 Oppfylging av ulike målingar i skular og barnehagar Rimbareid skule. Ressursar til 2. trinn. Ymse Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 39/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Utval for Oppvekst og omsorg godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: SAKSFRAMLEGG Meldingssaker Utval sak Utval Møtedato 40/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Plan for tilsyn barnehager Fitjar Samandrag: Saksopplysningar: Vurdering: Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek meldingsaka til vitande. Atle Tornes Rådmann Side12

13 Tilsyn i Barnehage er ei kommunal oppgåve. Denne planen syner korleis Fitjar samarbeider med regionen, samt korleis det vert løyst lokalt, for å kunna utføra denne oppgåva som barnehagemynde. Tilsyn barnehage Fitjar kommune Rutiner lokalt og samarbeid regionalt. Fitjar kommune Side13

14 Innhold TILSYN MED BARNEHAGAR... 1 INNLEIING... 2 LOVGRUNNLAG... 3 Kommunen si rolle... 3 ANSVAR FOR TILSYN... 3 Kvifor tilsyn?... 3 Utdjuping:... 3 VARSLA TILSYN... 4 Utdjuping systemrevisjon:... 4 UVARSLA TILSYN... 4 GJENNOMFØRING AV STADLEG TILSYN - VARSLA Gransking av dokument Gjennomføring... 5 TILSYNSRAPPORT... 5 OPPFØLGING... 5 RETTLEIING... 6 TILSYNSGRUPPE OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID... 6 GJENNOMFØRING AV TILSYN... 6 TILSYNSGRUPPE... 7 TEMA FOR TILSYN... 7 Side14

15 INNLEIING Fitjar kommune, som tilsynsmynde, fører tilsyn med barnehagane i kommunen, etter Lov om barnehagar og Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular. Det primære føremålet er å kontrollera at kvalitet og innhald er i tråd med dei krava som er nedfelte i lov og forskrifter, og at barnehagane stettar dei forventningar som samfunnet har til barnehagar som pedagogisk verksemd. Målsetjinga er at barnehagane i Fitjar både skal vera lovlege og ha høg kvalitet. Kommunalt tilsyn er eit viktig verkemiddel i dette arbeidet. Denne planen for tilsyn i barnehage omhandlar tilsyn etter Lov om barnehagar. Stortingsmelding nr.24 ( ) Framtidens barnehage som vart lagt fram 24.mars 2013, omtalar styring av barnehagesektoren. Om tilsyn står det: Regjeringen vil ta sikte på at ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehagelovenkommunen til Fylkesmannen. Dette kan tyda på at det på sikt vil verta endring i dagens tilsynsordning og ansvar. Fitjar kommune vil halda fram med å vera ein aktiv pådrivar for at vi skal ha ei ordning som er tenleg for alle involverte. Fram til tilsynsansvaret ev. vert overført til Fylkesmannen, er det gjeldane lovverk vi skal retta oss etter og såleis har kommunen framleis tilsynsansvar ovanfor våre barnehagar. Nokre dilemma I februar 2013 hadde media mange oppslag om tilsyn i barnehagar. Det er sett søkjelys på om ein kommune, som også er barnehageeigar, er objektiv nok når kommunalt tilsette utfører tilsyn i kommunale barnehagar. Er det bukken og havresekken? Stettar barnehagane dei krava som er sette i lov og forskrifter? Er kommunane som tilsynsmynde medvitne ansvar og oppgåver som ligg til tilsyn? Skil kommunane eigarrolla og tilsynsrolla? Dette er problemstillingar som jamleg må drøftast og løftast opp. Røynsler og tilbakemeldingar frå kommunale og ikkje-kommunale barnehagar både i Fitjar og regionen er at tilsynsordninga fungerer godt. Samarbeid med FOS gjev oss kunnskap om utføring av tilsyn, og det gjev tilsynskorpset også tryggleik i dei avgjerder som vert tekne. Side15

16 LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7: Barnehageeigar sitt ansvar. 8: Kommunen sitt ansvar 16: Tilsyn 9: Fylkesmannen sitt ansvar. Kommunen si rolle Kommunen er lokal barnehagemynde. Rettleiing av barnehagane, jf 8 Godkjenningsmynde, jf 10, jf 1og 2. Tilsyn for å sjå til at tilbodet er forsvarleg og lovleg, jf 16. ANSVAR FOR TILSYN Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagar etter Lov om barnehagar. Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører dei oppgåvene som dei som barnehagemynde er pålagt etter lova. Kvifor tilsyn? - Sikra at regelverket vert følgt - Sikra at barnehagetilbodet held ein definert standard - Ivareta innbyggjarane sin rettstryggleik - Sjå til at offentlege midlar vert nytta i samsvar med føresetnadene - Tilretteleggja for endring (rettleiing) Utdjuping: - Tilsynet er ikkje eit kvalitetstilsyn, men lovleg tilsyn. - Tilsynet skal sjå til at lover og regelverk vert følgt, og at barnehagen vert driven på ein forsvarleg og lovleg måte, etter Lov om barnehagar og forskrifter til lova. - Lov og regelverk har definert ein standard for barnehagetilbodt i Noreg, - tilbodet kan vera godt eller dårleg, men ikkje ulovleg. Det er lov å ha ein dårleg barnehage, men det er ikkje lov å ha ein ulovleg barnehage. God kvalitet er lovleg kvalitet! Side16

17 Tilsyn kan vera varsla på førehand eller uvarsla. VARSLA TILSYN Varsla tilsyn med barnehagar i Fitjar vert gjennomført som systemrevisjon, der tema for tilsynet vert fastsett for den einskilde barnehage på førehand. Systemrevisjon: Systematiske undersøkingar for å fastslå om aktivitetar og tilhøyrande resultat er i samsvar med krav fastsett i, eller i medhald av, lov og forskrift. Utdjuping systemrevisjon: - Systemrevisjon er å fastslå om krav i lov og forskrifter vert følgde. - Ved systemrevisjon har ein fokus på prosess og handlingar fram mot sluttprodukt/resultat.ved systemrevisjon undersøkjer ein kva handlingar/aktivitetar som vert gjort for å overhalda myndighetskrav i lov og forskrift. - Systemrevisjon er såleis kva barnehagen gjer for å ivareta det ansvar og dei plikter som er fastsette i regelverket. - Systemrevisjon føregår i ansvarslinja organisasjonen er ansvarleg, -ikkje den einskilde tilsette. - Systemrevisjon skal medverka til å utvikla system for kvalitetsforbetring. For å sjå til at barnehagane stettar krav som er sette i lovverk, har Fitjar kommune årleg kontroll på fylgjande: a. Tilsyn i barnehagar etter oppsett plan (sjå s. 7): dokumentgjennomgang tilsyn på staden intervju/verifikasjon. Kommunen mottek eitt regionalt tilsyn pr år. Det vil sei at med dagens system får barnehagane tilsyn kvart 5.år. b. Årsplan: sjekk av årsplan i alle barnehagar for å sikra at denne er i samsvar med lovkrav vert fulgt opp med årleg samtale med styrar i barnehagen. c. Pedagogbemanning og anna bemanning i høve til krav som er sette i lov/forskrift. For alle barnehagar: i samband med årsmelding pr For ikkje-kommunale barnehagar: i samband med teljetidspunkt. UVARSLA TILSYN Uvarsla tilsyn kan vera på grunnlag av bekymringsmeldingar frå foreldre eller tilsette, eller på grunnlag av hendingar som barnehagemynde får kjennskap til, og finn grunn til å undersøkja nærare. Dette kan gjelda: Talet på barn i barnehagen Areal, inn og/eller ute Hygiensike krav Mistanke om overgrep Manglande vedlikehald bygg eller uteområde Tryggleik for barn og tilsette. Side17

18 GJENNOMFØRING AV STADLEG TILSYN - VARSLA Gransking av dokument. Intervju av personar på forskjellige nivå i organisasjonen. Verifikasjon ( stadfesting) av om rutinar vert følgde slik dei er opplyste om. 1. Gransking av dokument Før gjennomføring av tilsynet skal det hentast inn slik informasjon frå barnehagen: 1. Gjeldande vedtekter for barnehagen. 2. Oversyn over bemanning, årsverk, kompetanse mv. 3. Oversyn over barn, - alder og opphaldstid. 4. Barnehagen sin årsplan - kompetanseplanar 5. Årsrapport/evaluering av verksemda. 6. System for kvalitetssikring. 7. Annan informasjon - td. ev. brukarundersøkingar. Tilsendte dokumentasjon vert vurdert opp mot myndighetskrav i dei tema som er valde for tilsynet. Dokumentasjonen dannar grunnlag for sjekkliste og spørsmål i intervjurunden. 2. Gjennomføring 1. Synfaring i barnehagen inne og ute. 2. Formøte om føremål og opplegg. Med deltakarane. 3. Intervju verifikasjon. Til vanleg vil desse verta intervjuva: Barnehageeigar Styrar i barnehagen 1 eller fleire pedagogiske leiarar (vurdert ut frå storleik på barnehagen) 1 eller fleire barne-ungdomsarbeidarar/assistentar (vurdert ut frå storleik på barnehagen) 4. Sluttmøte om funn/konklusjonar. Med deltakarane. TILSYNSRAPPORT Tilsynsgruppa skriv rapport på grunnlag av tilsynet. Denne vil syna om det er avdekka ulovlege eller uforsvarlege tilhøve som medfører pålegg om retting. Dersom tilsynet gir grunnlag for pålegg, skal dette underskrivast av rådmannen i heimkommunen. Det vert sett frist for å etterkoma eit pålegg, til vanleg 1 månad. Dersom fristen ikkje vert overhalde, eller det ulovlege tilhøvet ikkje vert retta, kan kommunen ved rådmannen vedta tidsavgrensa eller varig stenging av barnehagen. Vedtak om retting og stenging kan klagast til fylkesmannen, som kan prøva alle side av vedtaket. Pålegg om retting og stenging er eit einskildvedtak etter forvaltningslova. Forvaltningslova sine saksbehandlingsreglar om førehandsvarsel 16, innsynsrett 18 og 19, grunngjeving 24 og 25, klage 28 og 29 mv. gjeld, jf forvaltningslova 28, jf 34. OPPFØLGING Tilsynsgruppa legg fram rapporten til kommunen som eigar/mynde og til barnehageeigar. Rådmannen i den enkelte kommune har ansvar for oppfølging av pålegg. Tilsynsrapportar dannar grunnlag for ein årleg rapport om tilsynsverksemda i barnehagane. Rapporten vert lagt fram saman med kommunen si årsmelding. Side18

19 RETTLEIING Barnehagelova markerer at tilsyn og rettleiing er ulike oppgåver, jf 16 og 8. Kommunen sitt ansvar for rettleiing etter 8 første ledd, har til føremål å gje barnehagen oversyn over kva barnehagelova med forskrifter krev, - dvs samfunnskrav og forventningar til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåtar og innhald -, og kva som må gjerast for å få drifta i samsvar med desse. TILSYNSGRUPPE OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID Kommunane i Sunnhordland, i regi av Forum for Oppvekst i Sunnhordland, samarbeider om tilsyn. Tilsynskorps frå andre kommunar har årleg 1 tilsyn i Fitjar kommune sine barnehagar etter oppsett plan. På same måten har representantar frå Fitjar tilsyn i barnehagar i samarbeidskommunane Stord, Bømlo, Sveio, Etne og Fitjar. Gjennom dette samarbeidet opparbeider tilsynskommunane kompetanse i høve til krav i lover og retningslinjer. Det er lagt vekt på røynsleutveksling. Den einskilde kommune er ansvarleg for tilsynet. Spørsmål - indikatorar Tilsynskommunane i FOS har utarbeidd sjekkliste som vert nytta ved tilsyn. Det er laga spørsmål og indikatorar til dei ulike ledda i paragrafane. Dette er til hjelp for å finna ut om barnehagane driv lovleg. GJENNOMFØRING AV TILSYN Fitjar har 5 barnehagar; 1kommunal og 4 ikkje-kommunale. Lov om barnehagar gjev ingen bindande reglar for korleis og kor ofte tilsyn skal gjennomførast, men kommunen sitt tilsynsansvar er ei omfattande oppgåve. Fitjar kommune skal ha godt nok system slik at det er mogleg å avdekkja om det er tilhøve som er i strid med lovverket. Varsla og uvarsla tilsyn skal gjennomførast i tråd med kommunal tilsynsplan. Barnehagane i Fitjar får varsla tilsyn om lag kvart 5. år. Særlege tilfelle eller oppfølgingssaker kan tilseia at tilsynet vert oftare. Ved tilsyn har ein fokus på om barnehagane driv lovleg. Med dette som utgangspunkt vil det vera jamleg vurdering kva barnehagar som skal ha tilsyn. Oppsett plan over varsla tilsyn er såleis å rekna som ei rettesnor. Side19

20 TILSYNSGRUPPE Skulesjefen i Fitjar utnemner tilsynsgruppa for barnehagane lokalt. Desse er sett samane til eit regionalt tilsynskorps. Kommunane i Sunnhordland, i regi av Forum for Oppvekst i Sunnhordland, samarbeider om tilsyn i barnehagane og vil dermed nytta kvarandre sin kompetanse og personell i utøving av tilsynet. Det er lagt vekt på erfaringsutveksling. Heimkommunen til barnehagane som får systemrevisjon har ansvar for oppfølging av tilsynet. Fitjar får 1 interkommunalt tilsyn i 1 barnehage pr år, samt at ein gjer eit tilsyn i regionen 1 gong pr år. Tilsynsgruppe i Fitjar kommune er: Anne Karin Nilsen Styrar i Fjellheim barnehage Kristin Skare - Barnehagekonsulent Torunn Årskog Styrar i Bakken barnehage TEMA FOR TILSYN Tilsyn Tema for tilsyna var 2 Barnehagens innhald 19 Politiattest 20 Teieplikt. Tilsyn Tema for tilsyn vil verta drøfta i Forum for oppvekst i Sunnhordland. 2 er fundamentet i barnehagen si drift og knyter til seg forskrifter, så denne paragrafen vil nok bli med vidare i systemrevisjonane. Barnehagane i Fitjar vil i tillegg få tilsyn på 1 Føremålet med barnehagen, 3 Barns medverknad, 7 eigar si plikt, 21 Opplysningsplikt til sosialtenesta og 23 meldeplikt til barnevernet. BARNEHAGE GJENNOMFØRING TID KVA Fjellheim barnehage FOS TILSYN Vår 2013 Dåfjorden barnehage FOS TILSYN Vår 2014 Fitjarstølane FOS TILSYN Vår 2015 barnehage Bakken barnehage FOS TILSYN Vår 2016 Årskog barnehage FOS TILSYN Vår 2017 *med atterhald om ev endringar - oppretting/nedlegging av barnehagar i perioden Planen skal rullerast ved utgongen av 2017 Side20

21 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2013/56 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 41/13 Utval for Oppvekst og omsorg Følgjande er handsama etter delegering: DS 104/13 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar DS 105/13 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar DS 106/13 Vedtak og svar på søknad om skuleskyss for Siren Vik grunna farleg skuleveg Vik- Rimbareid DS 107/13 Vedtak og svar på søknad om skuleskyss for Knut Eivind Grimen grunna farleg skuleveg Vik - Rimbareid DS 108/13 Vedtak og svar på søknad om spesialpedagogisk hjelp DS 109/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve for rørslehemma. DS 110/13 Vederlag for kommunale- helse og omsorgstenester DS 111/13 Vedtak om vederlag for helse og omsorgstenester. DS 112/13 Etterjustering av kommunalt tilskot drift Fjellheim friluftsbarnehage 2012 DS 113/13 Etterjustering av kommunalt tilskot drift av Årskog barnehage 2012 DS 114/13 Etterjustering av kommunalt tilskot drift Fitjar soknerådsbarnehage 2012 DS 115/13 Vedtak og svar på søknad om dispensasjon frå utdanningskravet DS 116/13 Vedtak og svar på søknad om dispensasjon frå utdanningskravet DS 117/13 Vedtak og svar på søknad om dispensasjon frå utdanningskravet DS 118/13 Vedtak og svar på søknad om dispensasjon frå utdanningskravet DS 119/13 Vedtak og svar på søknad om skuleskyss for Emilie Skram Isdahl grunna farleg skuleveg Hungersdalen - Rimbareid skule DS 120/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve for rørslehemma DS 121/13 Vedtak og svar på søknad om skuleskyss for Karen Lizeth Hjelmen Grimen grunna farleg skuleveg Vik - Rimbareid skule DS 122/13 Vedtak og svar på søknad om spesialundervisning skuleåret DS 123/13 Vedk.søknad om parkeringstillatelse DS 124/13 Vedk. søknad om parkeringsløyve DS 125/13 Etterberekning vederlag for opphald i institusjon for DS 126/13 Etterberekning av vederlag for opphald i institusjon. DS 127/13 Etterberekning vederlag for opphald i institusjon i DS 128/13 Vedtak om vederlag for langtidsopphald i institusjon. DS 129/13 Vederlag for langtidsopphald i institusjon. DS 130/13 Vedtak og svar på søknad om logopedtimar Framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg tek delegeringssakene til vitande. Atle Tornes Rådmann Side21

22 Fitjar kommune Arkivkode: 150 Saksmappe: 2012/621 Sakshandsamar: Anne Berit Hovstad Johansen Dato: SAKSFRAMLEGG Vedkomande situasjonen på pleie- og omsorg seinsommar/haust Utval sak Utval Møtedato 42/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Brev av frå Inntaksnemnda Saksopplysningar: Inntaksnemda har i brev til Formannskapet peika på utfordringar ein har hatt sidan juni i år, med tidvis ein pasient i overbelegg på FBB, og med tiltakande vanskar på seinsommaren med å dekka behovet for heildøgnsomsorg. Ein har også motteke brev om stoda frå einingsleiarane. Alle dei 4 korttidsplassane har vorte belagde med pasientar som er for dårlege til å skrivast ut igjen til heimen. Då er det med ein gong «propp i systemet» og ein får ikkje den gjennomstrøyminga av pasientar som er naudsynt for å gje avlasting og korttidsopphald, å ta imot ferdigbehandla pasientar frå sjukehus for å rehabilitera og skrive ut igjen. Me har difor betalt for overliggjarar nokre døgn sidan i sommar. Det har no første veka i september vorte enno meir kritisk, og det ligg no 4 i overbelegg på FBB; 2 på demens og 2 på somatisk. Dette fordi ein har måtta ta imot så sjuke pasientar at dei ikkje kan vera heime. Her er det dessutan snakk om totalt utslitne pårørande som ikkje lenger maktar pleieoppgåvene. Alternativet er å setja inn døgnbemanning i heimane, og hente inn så mykje bemanning ser ein som ei tilnærma umoglege oppgåve. «Overbelegg» har klare utfordringar, ein må leige ekstra, få tak i folk, og heimetenestene må hjelpe inne på institusjon. Dersom dette blir ein permanent situasjon, treng ein å styrke kvar avdeling med 1 vakt pr. vaktskifte det utgjer 2,7 årsverk. På den somatiske avdelinga er det i dag svært ressurskrevjande brukarar. Ein må være to personale i stellesituasjonen/ved forflyttingar på dei fleste, i einskilde høve 3 personal. Nokre treng palliativ behandling/omsorg, noko som krev tilstrekkeleg mange og kvalifisert personale. Nokre treng rehabilitering for å kunne flytte heim igjen. Det er ikkje nok at fysioterapeuten legg opp program og trenar med pasienten. Det må følgjast opp av personalet, noko som er arbeidskrevjande og ikkje vert gjort om ein ikkje har nok personale til «må-oppgåvene». Å satse på rehabilitering i heim og institusjon er ei investering som i lengda vil spare sjukeheimsplassar. Og denne må setjast inn raskt og effektivt om det skal ha verknad. Ein eldre pasient med funksjonssvikt vert lett «institusjonalisert» om ikkje opptreninga kjem i gong. På demensavdelinga er det fleire med angst/uro som ofte treng 1/1 bemanning. Leiinga ved FBB vil igjen peike på den vurdert planlagde «skjerma» eininga på denne avdelinga. Det er svært viktig at ei slik avdeling fungerer godt for brukarar og dei tilsette. Pasientar med uro og utagering treng å skjermast. Slik dette var planlagt ville det blitt ei lita eining med 3 pasientar, stove og kjøkken/spiserom og utgang til hage, Side22

23 meir areal til å gå rundt i eininga. Denne løysinga vil redusera talet på pasientrom med 1. Administrasjonen ynskjer ikkje å redusera tal pasientrom. Det har i periodar vore veldig vanskeleg å gje eit godt tilbod til brukarane samstundes som dei tilsette er sikra gode arbeidstilhøve (HMT). Dersom det blir «for tett», oppstår lett uoversiktlege situasjonar og uroa forplantar seg til fleire. Det er og heilt andre krav til demensomsorga i dag enn då institusjonen vart opna for snart 24 år sidan. Dette er ei nødvendig oppgradering for å kunne gi rett og god hjelp til brukarane samstundes som ein føl lovverket med omsyn til m.a tvangsvedtak. Personalet skal ha ein arbeidssituasjon som ikkje kjem i konflikt med AML. Einingsleiar beskriv og at det er blitt svært vanskelege tilhøve for nattevaktene. Det er tre pleiarar stasjonert på FBB. Den eine kjem under nattpatruljen. Det er to pleiarar på 30 pasientar når nattpatruljen er ute i bygda på oppdrag, fordelt på 3 fløyar der det er vanskeleg å halde oversikt. Nattevaktene på FBB har og sjukepleieansvar på Havnahuset, der det i dag kan vera sårbar bemanning og også store utfordringar. På demensavdelinga kan det være mykje uro, pasientar som går oppe m.m. På somatisk avdeling svært sjuke brukarar som treng mykje og ofte hjelp og tilsyn. Det er derfor behov trong for at ein må sjå på ressursane og organiseringa på natt påny med tanke på styrking, i høve til alle oppgåvene og forsvarleg drift. På heimebaserte tenester har ein også no merka eit større «trøkk» som følgje av Samhandlingsreforma, med ei auke i antal brukarar, og utfordringane vert beskrivne slik av einingsleiar. Brukar gruppa; «dei eldre», bur lenge heime mange har store hjelpe behov. Pasientar blir utskrivne tidlegare enn før frå sjukehuset, og det krev tettare oppfølging. Dei sjukepleiefaglege problemstillingane er større enn før, grunna meir aktiv behandling i heimane, til dømes intravenøs antibiotika behandling osb. Når ein også skal gje rehabilitering i heimen, treng ein gje meir aktiv hjelp/opptrening over ein periode, elles vert pasienten passivisert og ofte engsteleg, jamfør ovafor. Når ein har mangel på plassar til rehabilitering/korttid/avlasting på FBB fører det igjen til større «trøkk» på heimetenestene. LAR- brukarane, tar mykje tid - uføreseieleg gruppe å forhalde seg til. «Alltid Ope døgn tilbod» - kan aldri si at ein har «fullt» når brukar har eit absolutt definert hjelpebehov- ein må alltid finne løysingar slik at brukar får hjelp på eit forsvarleg (minste) nivå. Den ordinære heimesjukepleietenesta har ikkje vore styrkt på mange år, og det er no trong for å auke bemanninga på ettermiddagane, då ei vakt åleine i dag skal klare oppgåvene i heile bygda. Det er også trong for å auke bemanninga på helg. Dette vil utgjera om lag 2,5 stilling. I dag er det slik at ein må leige for å klare oppgåvene på mange av desse vaktene, slik det er no kjem ofte pasientane ut etter kl , og skal ha hjelp og oppfølging. Vurdering: Rådmannen vurderer situasjonen som svært vanskeleg, og legg fram saka til hovudutvalet for sektoren til orientering. Ein må ha møte med einingsleiarane og vurdera organisering og tiltak ut frå noverande ressurssituasjon, vidare og for budsjettet for Når det gjeld tiltak på kort sikt så må forsvarleg drift/forsvarlege tenester til eikvar tid leggjast til grunn, og einingane må samarbeida slik at ekstrahjelp som vert leigd inn vert nytta mest mogeleg effektivt. Framlegg til vedtak: Utvalet for oppvekst og omsorg tar saka til vitande, og sender saka vidare til Formannskapet for orientering. Saka vert å koma attende til i budsjettet for Atle Tornes Side23

24 Rådmann Side24

25 Side25

26 Fitjar kommune Arkivkode: 233 Saksmappe: 2011/270 Sakshandsamar: Anne Berit Hovstad Johansen Dato: SAKSFRAMLEGG Søknad om driftstøtte til ROS - Rådgiving for spiseforstyrrelsar. Utval sak Utval Møtedato 43/13 Utval for Oppvekst og omsorg Vedlegg: Søknad frå ROS om driftsstøtte, journalført Saksopplysningar: Ros står for «Rådgiving for spiseforstyrrelser». Dette er eit landsdekkande lågterkelstibod for dei som har vore berørte av problematikken. Organisasjonen har kontor i Bergen, og dei driv også opplysningsarbeid. Dei kan tilby individuelle samtalar for dei med ulike «spiseforstyrrelsar» og pårørande. I tillegg tilbyr dei også kurs og andre aktiviteter, samt førebyggande arbeid i skular i samarbeid med helsesøstertenesta og lærarar. Tilbodet er eit lågterskeltilbod, som ikkje krev tilvising, det er ikkje ventetid, og er eit supplement til helsetenesta. Dei søkjer no kommunen om kr , for å oppretthalde drifta. Vurdering: Det er mange ulike organisasjonar som driv ulike former for aktiviteter, nokre er viktige supplement til dei kommunale tenestene så som dette. Fitjar kommune har siste åra støtta få slike saker, då ein har hatt dårleg økonomi. Rådmannen vurderer at ein må vurdera nøye søknadene ut frå økonomiske omsyn. Sjølv om ROS driv viktig arbeid vil ein føreslå at søknaden vert avslegen. Rådmannen ynskjer også fullmakt til administrasjonen å vurdera og eventuelt avslå liknande søknader med grunngjeving i stram kommuneøkonomi. (Slik fullmakt vart gjeve i førre valperiode.) Framlegg til vedtak: Utvalet for oppvekst og omsorg avslår søknad frå ROS om driftsstøtte kr Utvalet gjev rådmannen fullmakt til å avslå liknande søknader med haldepunkt i dårleg økonomi. Atle Tornes Rådmann Side26

27 ot ) layo RADGIVNINGOM SPISEFORSTYRRELSER SOKNAD OM STOTTE TIL OPPRETTHOLDELSE AV TILFREDSSTILLENDE DRIFT ROS Rfidgivning om spiseforstyrrelser vil med dette soke om stotte til drift av vart lavterskeltilbud for personer berort av spiseforstyrrelser. Bakgrunn for soknad Spiseforstyrrelser er en lidelse som rammer begge kjonn og alle aldersgrupper. Lidelsen kan vre svmrt alvorlig, men berorer ogsa mer alimeim problematikk og sporsmal som mange unge sliter med prestasjonskrav, skjonnhetsidealer, kosthold, trening, hay til a were vellykket og popuixr. I den siste tiden har vi sett en skremmende trend i sosiale medier hvor syke, syltynne idealer hylles. Dette kalles "thinspiration" og er en farlig trend for ungdom som allerede er i en sarbar situasjon. Dessverre ser det ut til at stadig flere unge opplever et unormalt/vanskelig forhold til kropp og mat. Det er ogsa et kende antall gutter som opplever a fa spiseforstyrrelser, og for dem er det ekstra vanskelig A soke hjelp for noe sorn av mange blir sett pa som en "ungpike-sykdom". ROS opplever en stadig okende pagang ved var radgivningstjeneste. Fra 2009 til 2012 har vi hatt en okning pa ca. 80 % i antall henvendelser, og vi har sendt ut ca. 400 % mer informasjonsmateriell. For a handtere den (Ate pagangen har vi i 2013 ansatt en ny radgiver i 40 % stilling. For at vi skal kunne beholde var nye rangiver samt utvide stillingen for a kunne ta i mot den okte foresporselen pa en kvalitativ mate, trenger vi ytterligere okonomisk bistand. Vi trenger ogsa A utvide vare lokaler med et samtalerorn. Slik det er i dag med kun ett samtalerom, klarer vi ikke A ta unna det okte behovet for hjelp. Om ROS ROS Radgivning om spiseforstyrrelser er et landsdekkende lavterskeltilbud for alle som er berort av problematikk rundt mat, kropp og selvfolelse for de som har eller har han en spiseforstyrrelse, og for deres parorende/merstdende. ROS ble startet som Anorexia/Bulimia foreningen i 1983 og i 2013 markerer vi vart 30 ars jubileum. Organisasjonen har hovedkontor i Bergen og har totalt 7 ansatte. I tillegg har vi en rekke frivillige som representerer oss i hele landet. Organisasjonen er medlem i FFO, Radet for psykisk helse og Frivillighet Norge. ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for var virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er essensielt i forebyggingsarbeid, ROS Rgdgivning om spiseforstyrrelser, PB 36 Sentrum, 5803 Bergen Administrasjon: E-post: Tlf: Rgdgivning: E-post: Tlf: Side27

28 opplysningsarbeid og tilfriskningsarbeid. Egenerfaring kombinert med faglig kunnskap utgjor ROS sin unike kompetanse Ved vart senter i Hordaland tilbyr vi individuelle samtaler for dem som har en spiseforstyrrelser, og for deres parorende. Her kan man fá avtale uten henvisning, uten lang ventetid og uten kostnad. Fordi spiseforstyrrelser fremdeles er en tabubelagt lidelse, er vart lavterskeltilbud et svmrt viktig supplement til kommunens helsetjenester, som kan bidra til at innbyggerne kan fâ hjelp i en tidlig fase. Med tidlig hjelp kan vi spare den enkelte for store personlige belastninger, og samfunnet for store okonomiske belastninger. Ved vart senter i Hordaland arrangerer vi ogsa en rekke kurs, seminarer, temakvelder og aktiviteter som legger til rette for et fellesskap og mestring og som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag ROS har et tett samarbeid med den kommunale helsetjenesten og som brukerorganisasjon kan vi utfylle og komplementere den kunnskap som allerede ligger i forstelinjetjenesten. Vi reiser blant annet rundt til ungdomsskoler innenfor Hordaland for A drive forebyggende virksomhet, og har tett samarbeid med lmrere og helsesostre. Vi samarbeider ogsd med behandlere innen forstelinjetjenesten, som fastleger og psykologer innen konimunens psykiske helsetjeneste. ROS har et bredt utvalg brosjyremateriell som informerer om ulike temaer knyttet opp til spiseforstyrrelser. Disse brosjyrene sprer vi kostnadsfritt til komrnunens legekontor, tannlegekontor, helsestasjoner, psykologer og skoler. Pa bakgrumi av dette soker vi om kr i stotte for a opprettholde og videreutvikle vfirt lavterskeltilbud. Les ogsa mer om ROS pa og Mvh ircaciece aetcl-c Irene Kingsw Generalsekretmr ROS RAdgivning om spiseforstyrrelser Vedlegg: Arsmelding 2012 Jubileumsutgave av ROSinfo Avisartikkel fra bt.no ang "thinspiration" ROS - Rgdgivning om spiseforstyrrelser, PB 36 Sentrum, 5803 Bergen Administrasjon: E-post: Tlf: Rgdgivning: E-post: Tlf: Side28

29 Fitjar kommune Arkivkode: G21 Saksmappe: 2008/354 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: SAKSFRAMLEGG Sunnhordland interkommunale legevakt IKS - godkjenning av selskapsavtale Utval sak Utval Møtedato 44/13 Utval for Oppvekst og omsorg Kommunestyret Vedlegg: Framlegg til selskapsavtale Samandrag: Dei siste åra har ei prosjektgruppe greia ut framtidig interkommunal legevakt for kommunane Fitjar, Stord og Bømlo. Kommunestyret vedtok å delta i interkommunalt samarbeid om legevakttenestene med Stord og Bømlo. Det er semje mellom kommunane om å nytta driftsforma interkommunalt selskap. Stiftinga av selskapet krev at kommunestyrene vedtek ein selskapsavtale. Denne blir no lagt fram for handsaming. Bakgrunn: Kommunestyret vedtok 19. juni i år samrøystes: 1. Fitjar kommune har som målsetting å etablere Sunnhordland interkommunale legevakt saman med Bømlo og Stord kommunar frå Samarbeidet skal etablerast som eit interkommunalt selskap. 3. Legevakta vert lokalisert til Stord Sjukehus. 4. Fitjar kommune har som målsetting å utvida samarbeidet til å tilby plassar for øyeblikkeleg hjelp frå seinast 1. januar 2016 (eige punkt) 5. Netto kostnader vert fordelte etter nøkkel basert på folketal 1. januar i driftsåret. 6. Kommunestyret føreset at finansieringsordninga vert evaluert etter første driftsår og at den etter dette vert reforhandla. Denne saka er ei oppfølging til saka i juni, og inneber det formelle vedtaket om oppretting av det interkommunale selskapet og selskapsavtalen. Dette vedtaket kan ikkje delegerast frå kommunestyret. Fitjar kommune får eit sete i styret og ein representant til representantskapet i selskapet. Kommunestyret må difor velja kven som skal representera kommunen i desse verva. Saksopplysningar: Lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999 nr 6 gjev rettslege rammer for oppretting og drift av interkommunale selskap. Eit interkommunalt selskap er eit eige rettssubjekt. Det vil seia at selskapet er ein juridisk person som rettsleg og økonomisk er skilt frå deltakarkommunane. Deltakarkommunane har likevel uavgrensa ansvar for sin del av selskapet sine plikter. Selskapet har sjølvstendig arbeidsgjevaransvar. Sjølv om selskapet opphøyrer, overtar ikkje deltakarkommunane arbeidsgjevaransvaret med mindre anna er særskilt avtalt. Side29

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/

Tilsyn med barnehagar. Kvinnherad kommune 2007/ 2011-2012 Tilsyn med barnehagar Kvinnherad kommune 2007/3493-10 TILSYN MED BARNEHAGAR Kvinnherad kommune LOVGRUNNLAG Lov om barnehagar: 7 Barnehageeigar sitt ansvar 8 Kommunen sitt ansvar 9 Fylkesmannen

Detaljer

Sak 2013/514. Kvinnherad kommune. Tilsyn med barnehagar

Sak 2013/514. Kvinnherad kommune. Tilsyn med barnehagar Tilsyn med barnehagar 2013-2016 Sak 2013/514 Kvinnherad kommune Tilsyn med barnehagar 2013-2016 LOV OM BARNEHAGAR Innhald Innleiing: Side 2 Kvinnherad kommune sitt ansvar som barnehagemynde Stortingsmelding

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon

TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon TILSYN MED BARNEHAGAR - informasjon LOVGRUNNLAG Lov om barnehager 7 Barnehageeierens ansvar 8 Kommunens ansvar 9 Fylkesmannens ansvar 16 Tilsyn TILSYN Kommunen fører det lokale tilsynet med barnehagar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 2013 2016 1 Foto: Naustvågen barnehage Innhald Innleiing:.. s. 3 Lovgrunnlag:. s. 4 Ansvar for tilsyn:. s. 4 Melde tilsyn:.. s. 4 Umelde tilsyn: s. 5 Prosedyrar

Detaljer

Tilsyn barnehage. Kvinnherad kommune Lov om barnehager. Levekårskomiteen ephorte 2016/677

Tilsyn barnehage. Kvinnherad kommune Lov om barnehager. Levekårskomiteen ephorte 2016/677 2016-2020 Tilsyn barnehage Lov om barnehager Levekårskomiteen 2.05.2016 ephorte 2016/677 Side 1 Innhald SIDE 1. INNLEIING 2 sitt ansvar som barnehagemynde 2. LOVGRUNNLAG 3 3. KOMMUNEN SOM BARNEHAGEEIGAR

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGANE 2017 2020 1 Foto: Naustvågen barnehage 1. Kommunen som tilsynsmynde I følgje lov om barnehagar av 17 juni 2005, nr 64, 16 skal kommunen føra tilsyn med verksemder etter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27.

SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE. oppretta etter kommunelova 27. SELSKAPSAVTALE OM OVERGREPSMOTTAK I SOGN OG FJORDANE oppretta etter kommunelova 27. 1 SELSKAPET: Overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane er eit interkommunalt selskap skipa av Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i

Høyanger kommune. solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no. Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune eld kraft vatn solveig.berstad.sande@hoyanger.kommune.no Plan for tilsyn med barnehagane i Høyanger kommune etter Barnehagelova Våren 2015 Innhald 1 Kommunen som tilsynsmynde 2 Målet med

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15

Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 15:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.10.2016 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap

Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 31.10.2017 Tid: 14:30 15:50 10:00 14:30 Budsjettmøte i utvida formannskap Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova

Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Nissedal kommune Kommunal plan for tilsyn med barnehagane i Nissedal kommune etter Barnehagelova Hausten 2013 Innhald 1.0 Kommunen som tilsynsmynde... 3 2.0 Målet med kommunens tilsyn... 3 3.0 Lovgrunnlaget

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS SELSKAPSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS 1 Deltakarar Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik. Andre kommunar har høve

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde Rettleiing av og tilsyn med barnehagar Forsand kommune 18.01.2018 1 Innhald 1 Innleiing...3 2 Om tilsynet med Forsand kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.

SELSKAPSAVTALE. Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4. SELSKAPSAVTALE Vedteke på representantskapsmøte 22.5.2002, med endringar vedteke på representantskapsmøte 29.4.2004, 27.4.2006, 10.5.08 og 29.4.10 1 Namn Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS er ei interkommunal

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS. For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I VEST TELEMARK IKS For kommunane; Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal 1. Namn. Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Møterom 3. etasje, Fitjar rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag kl Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS Sakspapirer til representantskapsmøte Solstrand Hotell og Bad, Os tirsdag 25.04 2017 kl. 13.00 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS Sak 01.17. Opprop og oppteljing

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga.

Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00. Utvalsmøtet vert sett på rådhuset etter omvisninga. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.02.2016 Tid: 13:00 Oppmøte for omvisning på Fitjar bu- og behandlingssenter kl. 13:00.

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Leiar SP Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP Ole Bergesen Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 08.06.2016 Tid: 13:00 16:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer