Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001"

Transkript

1 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr / /2900 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ kostnader Høgskulen på Jæren Tårnvn. 9 Nærlandsparken 4365 Nærbø Anny Hagesæter Gjermundnes videregående skole 6392 Vikebukt Åsmund Skålvik - Møre- og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag - Fylkesmannen i Møreog Romsdal Høgskulekurs for bønder Gjennom prosjektet har studiene Handlingskompetanse I og II og Økonomi og ledelse I blitt planlagt og gjennomført. I tillegg er Økonomi og ledelse II planlagt. Studiet Handlingskompetanse går på å utvikle og i større grad ta i bruk de menneskelige ressursene. Studiet Økonomi og ledelse går på å utvikle større forståelse av økonomi og driftslederfunksjonen. Studiet er lagt opp med gruppearbeid, forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, rollespill og fagtur. Hvert tilbud gir 10 vekttall. Grøn kompetanse i Møre og Romsdal Gjennom prosjektet er det utviklet moduler innen skogbruk, husdyr, naturforvaltning, teknikk- og håndverk, plantedyrking, økonomi og landbruksbiologi. Undervisningsmodulene omfatter både VK I og VK II. Undervisningen er lagt opp med 4 samlinger i tillegg til undervisning på Internett. Det er også gjennomført kortere kompetanseutviklingstiltak/kurs innen ulike nisjeområder i landbruket / / Formell opplæring Ja høgskole Ja Vgs Antall deltakere i prosjektperioden

2 / /2812 Nordland fylkeskommune Kongsvegen vgs 8607 Mo i Rana Inger Lise Pettersen - Nordland Bondelag - Nordland Bonde- og Småbrukarlag - Fylkesmannen i Nordland - OPUS Landbruk - Sortland kommune - Vefsn kommune Søve ressurssenter Søve vgs 3830 Ulefoss Jan Sørbø - Hvam vgs - Forsøksringen Telemark - Sør-Norsk økosenter Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Gjennom prosjektet er det utviklet og prøvd ut et verktøy og et opplegg for dokumentasjon av realkompetanse for landbruket som kan være nyttig for næringen og den enkelte næringsutøver for: - bevisstgjøring av egen kompetanse og videre utvikling i landbruket - for søknad om opptak til utdanning og avkorting av studier - for søknad om ny jobb eller annet arbeid som tilleggsnæring Det er utviklet og prøvd ut ulike opplegg for opplæring av samarbeidsparter som kan gi veiledning samt bidra til bekreftelse på bondens realkompetanse. Gjennom prosjektet er det også utarbeidet og prøvd ut studiemateriell for bønder og andre ansatte i næringen der målet er å få dokumentert egen realkompetanse. Prosjektet var en del av den sentrale satsingen i samband med Kompetansereformen. Landbruksopplæring for voksne i 6 østlandsfylker Gjennom prosjektet er det utviklet et pedagogisk opplegg for landbruksopplæring tilpasset de voksnes situasjon. Deltakere på agronomkurs skal få formell fagkompetanse i naturbruk etter to år. I studieopplegget åpnes det for noe realkompetansevurdering. Det er laget opplegg for fagene Jord- og plantedyrking, økonomi, teknikk og håndtverk, skogbruk, husdyrlære og naturforvaltning. Utdanningen er lagt opp med 20 samlinger over to år, selvstudium og bruk av Internet for kommunikasjon. Samlingene baseres på forelesninger, diskusjoner og demonstrasjoner / / Ja Vgs Ja Vgs /2796 Mo og Jølster vgs m/fl Mo 6804 Førde Knut Vebjørnsen - Natur og næring/bsf - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Internettbasert vidare og etterutdanning for unge bønder Det er etablert et fleksibelt studium der en kan bygge opp kompetanse innen naturbruk på VK I og VK II-. Opplegget er basert på fjernundervisning via Internett, e-posttjeneste, selvstudium og samlinger. Fagene som inngår er: Husdyrlære, skogbrukslære, naturforvaltning, plantedyrking, økonomi og teknikk og håndtverk. Opplegget er fleksibelt både når det gjelder hvor lang tid som brukes på studiet og hvilken kompetanse en ønsker å oppnå. Det er også samarbeidet med Bygdefolkets Studieforbund (BSF) om å lage rammeplan for opplæring tilpassa nettbasert utdanning / Ja Vgs 48 2

3 / / / /3022 Nord-Trøndelag Bondelag Serviceboks Steinkjer Morten Overrein Raade - BSF Nord-Trøndelag - Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges Skogeierforbund Postboks 1438, Vika 0115 Oslo Svein Knutsen - Norges Bondelag - BSF Hjeltnes gartnarskule Grønt kompetansesenter 5730 ULVIK Gunnbjørg Øyre - Høgskolen Stord Haugesund Bygdefolkets Studieforbund Postboks 9388 Grønland 0135 Oslo Bygdekompasset Bygdekompasset er et bedriftsutviklingskonsept for norske gårdsbruk og småbedrifter, basert på det svenske prosjektet Bondeföretakaren Målet med prosjektet var at deltakere m/familie ved hjelp av Bygdekompasset definerer sine ønsker og prioriteringer i en konkret handlingsplan. Handlingsplanen skal gjøre deltakere mer målbevisst i valget av rådgivning og etterutdanning. I prosjektet ble det utdannet veiledere i et 2-vekttals høgskolekurs. Veilederne har praktisert som veiledere i til sammen 30 studiegrupper med et deltakerantall på 7-15 deltakere. Metodikken er prosessorientert med problembasert læring der deltakeren selv skal komme fram til svarene ved hjelp av en veileder som stiller de riktige spørsmålene. Evaluering viser til at svært mange deltakere oppgir at kurset har gjort dem til bedre bedriftsledere som er mer bevisst på egne sterke og svake sider. Kompetanseheving innen forvaltning av elg og hjort Målet med prosjektet var å heve kompetansen hos jord- og skogbrukere i forvaltning av elg og hjort gjennom å utvikle og gjennomføre kurs. I prosjektet er det utviklet studieplan og bok for to kurs: Målrettet elgforvaltning og Målrettet hjorteforvaltning. Kursopplegget ble lagt opp som et studieringtilbud over 4 kurskvelder, og er gjennomført over hele landet. Målet for kompetansehevingen har vært å bidra til økt næringsutvikling basert på disse utmarksressursene. Modulbasert garnarutdanning for vaksne Gjennom prosjektet er det utviklet et tilrettelagt kurs innen frukt og bærdyrking for voksne som mangler fagutdanning. Kurset har gjort videregående opplæringen innen frukt- og grønt tilgjengelig for voksne i kombinasjon med drift på gården og jobb eller annen utdanning. Kurset er gjennomført med samlinger, oppgaver over nettet tilrettelagt for selvstudium og gruppearbeid. Det er lagt vekt på økt kompetanse særlig om frukt og bær, men også innen grunnleggende kunnskap om plantedyrking. Deltakerne har gått opp til eksamen i alle fag og har fått kompetansebevis fra videregående skole naturbruk VKI og VKII. E-læring i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) Gjennom prosjektet er det utviklet og testet ut et e-læringsprogram, en informasjonskanal og en veilederarena som skal bidra til å øke kompetansen innenfor HMS i KSL. E-læringsprogrammet er et redskap for å heve kompetansei en helhetlig og systematisk tenkning om kvalitet i / / / / Ja Høgskole 510 Nei 1600 Ja Vgs 21 Nei 350 3

4 / /2944 Liv Kjuus - Norges Bondelag - KSL OPUS landbruk Kleiva vgs 8400 Sortland Siri Amalie Hella - Nordland Bonde-og Småbrukarlag - Skogeierforeningen Nord - Fylkesmannen i Nordland - Forsøksringene i Nordland Programstyret ved OIKOS Midt-Norge Postboks Leinstrand Einar Tyldum HMS-arbeidet. Programmet har også oppfylt sin oppgave som motivasjon til bruk av ny teknologi i den daglige driften av gården, og i egen læreprosess. Det ble utviklet et pilotopplegg, og resultatet av prosjektet ble etter hvert videreutviklet til å bli trinn 1 i Landbrukets HMS-skole, med Landbrukets HMS-tjeneste som faglig ansvarlig og BSF som lokal arrangør. PEILING Prosjekt etterutdanning i naturbruksnæringene i Nordland Prosjektets visjon har vært å synliggjøre kompetanse som suksessfaktor for naturbruket i Nordland. Prosjektet har vært gjennomført som 4 delprosjekter: - Motivasjonstiltak for å øke interesse og etterspørsel for utdanning - Samordning av utdanningstilbud for voksne innen naturbruk i Nordland - Læring i egen virksomhet - Utvikling og nettbasering av innenlandsbasert røyeoppdrett. Kompetanseprosjekt innen programmet Utvikling av økologisk landbruk i Midt-Norge Prosjektet har vært en del av et større program som har gått på å utvikle økologisk landbruk i Norge. Det er gjennomført voksenopplæringskurs, fagkurs og fagdager i økologiske produksjoner og møteserier om enkelte fagemner. Det ble i prosjektet jobbet med å utarbeide planer for undervisning i skole, og å få økologisk landbruk i læreplan VKI og VKII / / Nei 135 Ja Vgs / Trøndelag Økologiske Forsøksring - Mære Landbruksskole Gjennestad gartnerskole 3160 STOKKE Driftsledelse i grønn sektor I prosjektet er det gjennomført et 10-vekttallskurs innenfor Driftsledelse i Grønn sektor. Formålet med prosjektet var å heve kompetansen på områdene økonomi, ledelse og markedsføring hos produsenter som / Ja Høgskole 29 4

5 Hallgeir Bø gjennom endringer i arbeidssituasjonen opplever behov for økt forståelse og kompetanse innenfor nevnte felter / / Høgskolen i Vestfold - Vestfold Bondelag - Norsk Gartnerforbund Bygdefolkets Studieforbund Postboks 9388 Grønland 0135 Oslo Aud Barsnes - Norges Bondelag - Norges Skogeierforbund - Natur og næring - Mo og Jølster vgs - Hvam vgs - Tomb jordbruksskole - BSF Oppland Troms landbruksfaglige senter Postboks Gibostad Magnhild Nymo - Solvik Gårdsslakteri Fleksibel opplæring i landbruksfag for voksne Gjennom prosjektet er det utarbeidet en ny plan Fleksibel opplæring i landbruksfag for voksne, med undertittel: Et verktøy for å planlegge og gjennomføre landbruksopplæring slik at voksne deltakere får et tilpasset tilbud, både når det gjelder innhold og gjennomføring. Rammeplanen tar utgangspunkt i studieretningsfagene i naturbruk, VKI og VKII på linja allsidig landbruk, og er et redskap for å sette i gang store eller små kurspakker. En viktig del av arbeidet har vært å styrke samarbeidet mellom BSF, videregående skoler og medlemsorganisasjonene. Kompetanseprogram for Solvik Gårdsslakteri og Verdiskapingsmodell Formålet med prosjektet har vært å utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram som gir nødvendig kompetanse for ledelse, drift, verdiskaping og utvikling i tilknytning til slakteriet på Solvik og samarbeidende bedrifter. Programmet ble lagt opp med flere studiesamlinger av varierende lengde, og med forelesere fra ulike virksomheter. Opplæringa har bygget på VKI kjøttfag men med vekt på småskala. Et eget fagbrev for småskalaprodusenter lyktes ikke å få til, men deltakerne har ved bestått eksamen på VK åpnet for muligheten for svennebrev senere når målet om praksis er nådd / / Ja - Vgs Ja Vgs

6 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2002 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr / /1099 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ kostnader Bygdeutviklingsprosjektet i Nordre Land Nordre Land kommune 2870 DOKKA Anne Swift - Nordre land kommune - Nordre land næringsselskap BSF- Oppland Fahlstrøms pl Gjøvik Nina Harbo Sørum - TINE Meieriet Øst Kick-off samlinger for småskala produsenter rettet mot primærnæringen I prosjektet er det gjennomført 3 samlinger med 10 deltakere. Formålet med samlingene var å - bidra til bevisstgjøring når det gjelder egne holdninger i forhold til ideer til alternative og/eller utradisjonelle driftsformer - bidra til å skape entusiasme og inspirasjon til kompetanseheving innen primærnæringen i forhold til alternative driftsformer innen egen næring. - danne grunnlag for utvikling av personlige handlingsplaner for deltakerne - opprette homogene nettverksgrupper som øker sjansen for å lykkes. Læringsarenaer og nettverk for næringsutøvere innenfor landbruk og landbrukstilknyttede virksomheter Gjennom prosjektet er det utviklet en metode for etter- og videreutdanning for næringsutøvere innenfor landbruk. Metoden er basert på Class-Fronter, tre-fire samlinger underveis og veiledning. Metoden tar hensyn til at deltakerne er i full jobb og flere av dem har familie. Prosjektet har konsentrert seg om kompetanse på VKII-, men tanken er å utvikle metoden som et tilbud på / / Formell opplæring Nei 10 Ja Vgs Antall deltakere i prosjektperioden 15 1

7 / / / Mjøsen Skogeierforening - Viken Skogeierforening - Gilde Hed-Opp - Valle vgs - Oppland bondelag - Fylkesmannen i Oppland - Skogbrukets Kursinstitutt Norsk bygdeturisme/norsk gardsmat (NBG) Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Ole Jonny Trangsrud - - EUREKA kultur og kommunikasjon Levanger vgs/staup vgs v/ressurssenteret Staupslia Levanger Øyvind Lyngstad - Universitetet for miljø og biovitenskap - Høgskolen i Nord- Trøndelag - Planteforsk, Kvithamar TINE Norske Meierier BA Postboks Oslo fagskole/høgskole. Prosjektet har etablert samarbeid mellom ulike aktører som tradisjonelt ikke har samarbeidet på dette området. Kurs i service og kundebehandling for næringsutøvere innenfor landbruk og landbrukstilknyttede virksomheter Gjennom prosjektet er det utviklet og gjennomført 4 kurs i service og kundebehandling. Som en del av arbeidet i prosjektet har NBG startet på og gjennomført deler av en utvikling av et modulbasert opplæringstilbud. Modulene vil være i stadig utvikling. Undervisningen gjennomføres som dialog-undervisning der deltakernes egne synspunkter, erfaringer og kommentarer fortløpende blir tatt inn i undervisningen. Utvikling av kompetansetilbud for gårdbrukere som driver pedagogisk samarbeid med grunnskolen med utgangspunkt i gården og ressursmangfoldet Gjennom prosjektet er det utviklet og tilbudt kompetansegivende kurs med mål om å bevisstgjøre og dyktiggjøre gårdbrukeren, og gjennom det gi trygg faglig plattform i pedagogisk samarbeid gård-skole. I dette ligger økt bevissthet og kunnskap om hvordan gården og gårdens ressurser kan utnyttes og brukes for å oppfylle mål i læreplanene, og hvor erfaringsbasert læring er det bærende prinsippet. Kurs og kompetanse skal gi gårdbrukeren en dokumentasjon som grunnlag for avlønning gjennom kommunens ordinære forvaltningssystem. Mange gårdbrukere som har gjennomført kurs har fått avtaler som sikrer dem økonomisk i samarbeidet med grunnskoler. Ved å delta på kompetansegivende kurs (10studiepoeng) har de fått dokumentasjon på sine kunnskaper. Evaluering viser også at de har fått økt bevissthet på de ressursene de har, ved at de etterspørres av skoleverket. Prosjektets resultater er videreutviklet/tilpasset i flere KIL-prosjekter seinere. DRØFT Driftsøkonomisk rådgivning i TINE Gjennom prosjektet er det utviklet en Internettbasert fagdatabase hvor bonde/rådgiver kan gå inn på et fagområde og finne fram til aktuelle / / / Nei 75 Ja - Høgskole 75 Nei 400 2

8 / /1109 Tone Roalkvam Samarbeidspartner: - Høgskolen i Nord- Trøndelag - GENO - Fagsenteret for kjøtt Rå vgs Laskenveien Borkenes Harald Bjørn Gideonsen - SEVU- Universitetet for miljø og biovitenskap - OPUS Troms - NOR-DESIGN - Balsfjord og Storfjord forsøksring - Midt-Troms forsøksring - Sør-Troms potet og grønt Norsk sau- og geitalslag Postboks 2323 Solli 0254 Oslo Lars Erik Wallin - Gibostad Fagsenter tiltak for å bedre driftsresultatet på gården. Fagdatabasen vil oppdateres kontinuerlig, og det er et mål at den blir et effektivt redskap for kompetanseheving, formidling av forskningsresultater og spredning av ny kunnskap til melkeprodusenter. Basen skal sikre produsenten tilgang på nødvendig informasjon om de ulike fagområdene. Det er også utviklet et kurs for produsentene. Kursopplegget vil bli tilbudt i lang tid framover. Sertifiseringsutdanning i arktisk grøntproduksjon Formålet med prosjektet var å gi et tilbud til nord-norske grøntprodusenter om en utdanning som øker/spisser kompetanse innen den enkelte produsents produksjonsfelt. Dette med utgangspunkt i nordnorsk klima og dyrkingsforhold. Gjennom prosjektet er det utviklet et studiepoenggivende tilbud i arktisk gulrot og jordbærproduksjon. Gjennomføringen av hele kurset gir 5 studiepoeng i høgkolesystemet. Lærestoffet er tilrettelagt på e- læringsplattformen imentor som eies og driftes av OPUS Troms. I tillegg er det utviklet modell for to samlinger for de framtidige brukerne av tilbudet, samt en mal for prosjektoppgave som også skal være evaluerings/eksamensverktøy for kurset. Opplegget er uttestet på en mindre testgruppe. Læreplan i sauefaget. Kompetansebevis Prosjektet har vært et forprosjekt med formål å utvikle forslag til læreplan for sauehold. Innholdet i læreplanen skulle i utgangspunktet utprøves på en begrenset gruppe deltakere via et hovedprosjekt. Gjennom prosjektet ble det imidlertid konkludert med ikke å gå videre mot et hovedprosjekt i denne omgangen. Dette med bakgrunn i at det på flere hold blir arbeidet med kompetansekrav i landbruket, og at det vil være nyttig å vente på avklaringer/konklusjoner fra det / / Ja- Høgskole Nei /1112 Vefsn landbruksskole v/opus landbruk 8651 Mosjøen Utdanning og rekruttering av landbruksavløsere Prosjektets viktigste oppgaver har vært å identifisere kompetansebehovet til landbruksavløser-gruppen, og å utarbeide en opplæringsplan. Prosjektet har involvert avløsere, bønder, / Nei 70 3

9 / /1132 Konrad Fagereng - Helgeland avløserlag - Vefsn kommune - Norsk kommuneforbund - Vefsn Bondelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Avd. samfunn, næring og natur Serviceboks Steinkjer Sidsel Trønsdal - Mære landbruksskole - Staup vgs - Fylkesmannen i Nord- Trøndelag - Stjørdal og omegn forsøksring - A/L Trønderfrukt Vefsn landbruksskole v/opus landbruk Marka 8658 Mosjøen Rolf Jøran Forsmo - Høgskolen i Nord- Trøndelag - funksjonærer - i tillegg til Fylkesmannen i Nordland, Norske landbrukstjenester, Landbrukets arbeidsgiverforening, TINE og BSF. Det er blant annet lagt til rette for at den enkelte avløser konkretiserer eget opplæringsbehov og egen kompetansebeholdning. Denne prosessen har endt i en gap-analyse som har gitt en opplæringsplan for avløserne i Helgeland avløserlag, avd. Vefsn. Gjennom prosjektet er det kommet fram til at avløsere og bønder vil ha mye igjen for å utvikle sin praktiske yrkesteori og kompetanse i et fellesskap. Ved å legge til rette for at både avløser og bonde blir mer bevisst på hva han selv kan/bør gjøre for å endre på forholdene i sin egen hverdag, skal de nye kursene ivareta utfordringene rundt egen læring. Utvikling av Modulbasert studium i jordbærproduksjon, del 2 Gjennom prosjektet er de to siste modulene av høgskolestudiet Modulbasert studium i jordbærproduksjon utviklet og gjennomført. Formålet med prosjektet var å heve kompetansen blant jordbærprodusenter i Trøndelag. Hele studiet består av 5 moduler som utgjør 30 studiepoeng. Hver modul har bestått av samling på 3 dager med ordinære forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. I etterkant avsamlingen skrev studentene en prosjektoppgave som var obligatorisk for alle som ønsket studiepoeng. Modul 4 og 5 omhandler Bedriftsledelse og Økonomi i jordbærproduksjon. Hver modul gir 6 studiepoeng. Intensiv etterutdanning i skogbiologi for skogbrukere i Nordland I prosjektet er det utviklet og prøvd ut et desentralisert høgskolekurs i skog- og landskapsøkologi. Kurset ble gjennomført som fire 3-4 dagers samlinger hvorav to samlinger var teorisamlinger og 2 samlinger var ekskursjoner ut i felt. Målet med tiltaket var å gjøre deltakerne bedre rustet til å ta i bruk ny kunnskap i sin skogforvaltning. Gjennom å desentralisere studiet gis deltakerne mulighet til å ta opp tema og gjennomføre feltarbeid på en måte som ligger opp til de utfordringer man møter i hverdagen / / Ja Høgskole Ja Høgskole Nivå

10 / /1162 Norsk sau- og geitalslag Postboks 2323 Solli 0201Oslo Lars Erik Wallin - Fagsenteret for kjøtt - Universitetet for miljø og biovitenskap- IHA - NIJOS Høgskulen på Jæren Tårnveien Nærbø Anny Hagesæter Kompetanseheving i utmarksbasert lammeproduksjon: Studieopplegg for beitebrukere Det er gjennom prosjektet utarbeidet et studieopplegg og et studiehefte for beitebrukere med småfe på utmarksbeite. Studieopplegget skal gi økt kompetanse om optimal og rett utnyttelse av ressursene ved denne driftsformen. Studieopplegget er basert på studiering/gruppearbeid, selvstudie, veiledning og feltobservasjoner, og tilbys gjennom BSF. Høgskulekurs for bønder økonomi og leiing, Landbruk og bygdenæringer Gjennom prosjektet er studiene Økonomi og leiing II (modul IV) og Husdyrproduksjon I (modul V) planlagt og gjennomført. Undervisning er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid, veiledning, prosjektarbeid og fagtur / / Nei 1000 Ja- Høgskole Nivå / Høgskolen i Telemark - Bondelag - Bondekvinnelag - Bonde- og småbrukarlag - Regnskapslag - M.fl. Skjetlein vgs 7083 Leinstrand Arve Lian - Sør-Trøndelag Bondelag - Fylkesmannen i Sør- Trøndelag - Sør-Trøndelag Fylkeskommune, kulturavdelingen - Høgskolen i Sør-Trøndelag Utvikle modulbaserte undervisningsmodeller for materialvurdering, bevaring og restaurering av gamle bygninger Gjennom prosjektet er det utviklet en rekke undervisningsmoduler som utgjør et godt tilbud for de som ønsker å erverve seg kompetanse på bygningsrestaurering. Dette gjelder både innenfor praktiske så vel som teoretiske moduler. Gjennom prosjektet er også en del av modulene som er utviklet testet ut. Det er også utviklet et høgskoletilbud, i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, som kan gi godt faglig grunnlag for de som har interesse for og de som ønsker å arbeide med bygningsbevarelse / Ja- Vgs og høgskole 90 5

11 / / /1054 Sogn Jord- og hagebruksskole 5745 Aurland Grethe Vikesland - Norges Birøkterlag Gartnerhallen Postboks11 Økern 0509 Oslo Per Braarød Østby - Planteforsk Apelsvoll forskningssenter - Senter for etter- og videreutdanning Norsvin Postboks Hamar Målfrid Narum - BSF - Helsetjenesten for svin - UMB - Statens dyrehelsetilsyn - Norsk kjøtt, KLF, Fagsenteret for kjøtt - m.fl. Kurs i yrkesretta birøkt Gjennom prosjektet er det utviklet et 20 dagers kurs delt opp i 4 bolker à 1 uke. Kurset går over ett år for å få med de ulike sesongene i bistellet. Det er utviklet omfattende kursmateriell hovedsakelig som powerpoint-presentasjoner. Det er også gjennomført en kompetansekartlegging. Opplæringen er basert på både teori og praksis, og kurset er gjennomført med gode evalueringsresultater. Opplæringsprogram for økt forbrukerfokus i potetproduksjon- og omsetning Målet for prosjektet var å bedre kvaliteten på poteter produsert av Gartnerhallens produsenter, slik at forbrukeren blir tilfreds når han velger dette produktet. For å imøtekomme målet har prosjektet 1) Gjennomført kompetansehevende tiltak hos produsenter vedrørende dyrking, sortering, lagring og pakking av matpotet. Dette med fokus på forbrukernes ønsker og krav 2) Bidratt til etablering av faglige nettverk 3) Gitt interesserte deltakere erfaring med IKT. Kurset har bestått av samlinger der det er gitt undervisning av norske og nordiske fagfolk. I tillegg har deltakerne arbeidet på Internett mellom samlingene Utvikling av kompetansebevis svineproduksjon Innføring av kompetansebevis er en del av handlingsplan for dyrevelferd hos gris som ble vedtatt i Gjennom prosjektet er det utredet hvordan en grunnutdanning som skal sikre god dyrevelferd skal gjennomføres, og hva en slik utdanning skal inneholde. Det er laget et opplegg for gjennomføring av kurs lokalt. Norsvins lokallag skal samarbeide med BSF i praktisk gjennomføring. Det er utviklet teoristoff til kurset, samt en video og spørsmål/gruppeoppgave som skal besvares / / / Nei 20 Nei 25 Nei

12 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2003 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr /4783 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ Kostnader BSF Rogaland Postboks Stavanger Målfrid Husebø - BSF - Høgskolen i Stavanger, avd. Norsk hotellhøgskole - Fylkesmannen i Rogaland Kompetansetilbud til småskala matprodusenter Gjennom prosjektet er det foretatt en pilotgjennomføring av et 15-vekttalls tilbud på høgskole med matfaglige tema, økonomi og markedsføring, og kultur og tradisjonsformidling. Studiet var lagt opp med forelesning, gruppearbeid, bedriftsbesøk, praktisk demonstrasjon, selvstudium og prosjektoppgaver. Antallet deltakere til studiet ble færre enn forventet, men evaluering viser at kursdeltakerne som deltok var godt fornøyd med kompetanseutviklingsprogrammet / Formell utdanning Ja Høgskole Antall deltakere i prosjektperioden 11 1

13 / /1035 Landbrukets HMS-tjeneste Postboks Kongsberg Terje Moe - Haugaland, Hemne, Bråholmen og Fauske- Sørfold BHT - HMS-senteret Øst - Direktoratet for Brann- og El.sikkerhet - Direktoratet for arbeidstilsynet - Gjensidige Forsikring - KSL - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Agder Telemark skog Utmarksavdelingen Verksmoen 4735 EVJE Svein Lystøl - Fylkesmennene i Agderfylkene og Telemark - Skogbrukets Kursinstitutt - Lokale aktører innenfor privat viltforvaltning Landbrukets HMS-skole, med e-læring Gjennom prosjektet er det grunnleggende kurset (kombinasjon av studiering med lærer 6 timer og e-læring 6 timer) ferdig utviklet, testet og lagt ut for salg. Kurset vektlegger: - Å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for gårdbrukeren - Faglig bredde og systemforståelse gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutineoversikt - Tilgang til elektronisk dokumentasjonsverktøy - Myndighetenes og KSLs krav - Tilgang til fagstoff, regelverk og nyttige linker Det foreligger avtale med BSF om salg til enkeltdeltakere. Det er arbeidet for å selge opplegget inn i den videregående skole, naturbruk. Elgbeiteprosjektet i Agder og Telemark Gjennom prosjektet er det utviklet og implementert en metode for elgbeiteregistrering i elgforvaltningen. Prosjektet har realisert tiltak og aktiviteter innenfor kurs- og kompetanseutvikling, taksert over 383 bestander og prøveflater, presentert og formidlet resultater, bistått lokale taksatorer, analysert og evaluert opplegg og metode, og konkludert omkring utfordringer og barrierer knyttet til videre utvikling. Prosjektet har: - lykkes med å sette fokus på elgbeite som en viktig faktor for elgforvaltningen - kommet fram til en enhetlig metodikk til bruk i den praktiske elgbeitetakseringen - lykkes med å innarbeide elgbeitetaksering i begge elgregionene i Agderfylkene / / Nei 129 Nei 200 2

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog 2008/2009. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2008/2009 Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Landbrukets HMS-skole s 12 Jakt - Viltforvaltning s. 20 Pedagogikk - Studieveiledning s. 5 Jordbruk s 13 Bygdeliv

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSBERETNING 2006 - årsmelding - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 SAMMENDRAG... 4 2 STYRET... 5 3 KONTAKT MED ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER SENTRALT OG I FYLKER... 6 4 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESS...

Detaljer

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet av Bjørnar Sæther Merethe Lerfald Mona Stokke ØF-rapport 15/2012 Fremtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer

Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer 1 Utredningsprosjekt: Kalnes videregående skole som kompetansesenter for landbruk og bygdenæringer Oktober 2014 Utarbeidet av Johan Ellingsen Mats Olsen Kari Clausen Lill-Ann Gundersen 2 Det Kongelige

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET

FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET FORSKNING OG KOMPETANSE FOR INN PÅ TUNET STATUS OG BEHOV Bente Berget UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap SLUTTRAPPORT TITTEL: Forskning og kompetanse

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE

NOTAT 2015 7. Inn på tunet. Resultater fra en spørreundersøkelse ANNA BIRGITTE NOTAT 2015 7 HEIDI KNUTSEN ANNA BIRGITTE MILFORD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over norsk landbruk. Tilstand

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 14.6. 2013 SAKENE 17/13 til 23/13 Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/01062-4 ---, Q80 14.05.2013

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer