Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001"

Transkript

1 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2001 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr / /2900 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ kostnader Høgskulen på Jæren Tårnvn. 9 Nærlandsparken 4365 Nærbø Anny Hagesæter Gjermundnes videregående skole 6392 Vikebukt Åsmund Skålvik - Møre- og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag - Fylkesmannen i Møreog Romsdal Høgskulekurs for bønder Gjennom prosjektet har studiene Handlingskompetanse I og II og Økonomi og ledelse I blitt planlagt og gjennomført. I tillegg er Økonomi og ledelse II planlagt. Studiet Handlingskompetanse går på å utvikle og i større grad ta i bruk de menneskelige ressursene. Studiet Økonomi og ledelse går på å utvikle større forståelse av økonomi og driftslederfunksjonen. Studiet er lagt opp med gruppearbeid, forelesninger, veiledning, prosjektarbeid, rollespill og fagtur. Hvert tilbud gir 10 vekttall. Grøn kompetanse i Møre og Romsdal Gjennom prosjektet er det utviklet moduler innen skogbruk, husdyr, naturforvaltning, teknikk- og håndverk, plantedyrking, økonomi og landbruksbiologi. Undervisningsmodulene omfatter både VK I og VK II. Undervisningen er lagt opp med 4 samlinger i tillegg til undervisning på Internett. Det er også gjennomført kortere kompetanseutviklingstiltak/kurs innen ulike nisjeområder i landbruket / / Formell opplæring Ja høgskole Ja Vgs Antall deltakere i prosjektperioden

2 / /2812 Nordland fylkeskommune Kongsvegen vgs 8607 Mo i Rana Inger Lise Pettersen - Nordland Bondelag - Nordland Bonde- og Småbrukarlag - Fylkesmannen i Nordland - OPUS Landbruk - Sortland kommune - Vefsn kommune Søve ressurssenter Søve vgs 3830 Ulefoss Jan Sørbø - Hvam vgs - Forsøksringen Telemark - Sør-Norsk økosenter Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket Gjennom prosjektet er det utviklet og prøvd ut et verktøy og et opplegg for dokumentasjon av realkompetanse for landbruket som kan være nyttig for næringen og den enkelte næringsutøver for: - bevisstgjøring av egen kompetanse og videre utvikling i landbruket - for søknad om opptak til utdanning og avkorting av studier - for søknad om ny jobb eller annet arbeid som tilleggsnæring Det er utviklet og prøvd ut ulike opplegg for opplæring av samarbeidsparter som kan gi veiledning samt bidra til bekreftelse på bondens realkompetanse. Gjennom prosjektet er det også utarbeidet og prøvd ut studiemateriell for bønder og andre ansatte i næringen der målet er å få dokumentert egen realkompetanse. Prosjektet var en del av den sentrale satsingen i samband med Kompetansereformen. Landbruksopplæring for voksne i 6 østlandsfylker Gjennom prosjektet er det utviklet et pedagogisk opplegg for landbruksopplæring tilpasset de voksnes situasjon. Deltakere på agronomkurs skal få formell fagkompetanse i naturbruk etter to år. I studieopplegget åpnes det for noe realkompetansevurdering. Det er laget opplegg for fagene Jord- og plantedyrking, økonomi, teknikk og håndtverk, skogbruk, husdyrlære og naturforvaltning. Utdanningen er lagt opp med 20 samlinger over to år, selvstudium og bruk av Internet for kommunikasjon. Samlingene baseres på forelesninger, diskusjoner og demonstrasjoner / / Ja Vgs Ja Vgs /2796 Mo og Jølster vgs m/fl Mo 6804 Førde Knut Vebjørnsen - Natur og næring/bsf - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Internettbasert vidare og etterutdanning for unge bønder Det er etablert et fleksibelt studium der en kan bygge opp kompetanse innen naturbruk på VK I og VK II-. Opplegget er basert på fjernundervisning via Internett, e-posttjeneste, selvstudium og samlinger. Fagene som inngår er: Husdyrlære, skogbrukslære, naturforvaltning, plantedyrking, økonomi og teknikk og håndtverk. Opplegget er fleksibelt både når det gjelder hvor lang tid som brukes på studiet og hvilken kompetanse en ønsker å oppnå. Det er også samarbeidet med Bygdefolkets Studieforbund (BSF) om å lage rammeplan for opplæring tilpassa nettbasert utdanning / Ja Vgs 48 2

3 / / / /3022 Nord-Trøndelag Bondelag Serviceboks Steinkjer Morten Overrein Raade - BSF Nord-Trøndelag - Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges Skogeierforbund Postboks 1438, Vika 0115 Oslo Svein Knutsen - Norges Bondelag - BSF Hjeltnes gartnarskule Grønt kompetansesenter 5730 ULVIK Gunnbjørg Øyre - Høgskolen Stord Haugesund Bygdefolkets Studieforbund Postboks 9388 Grønland 0135 Oslo Bygdekompasset Bygdekompasset er et bedriftsutviklingskonsept for norske gårdsbruk og småbedrifter, basert på det svenske prosjektet Bondeföretakaren Målet med prosjektet var at deltakere m/familie ved hjelp av Bygdekompasset definerer sine ønsker og prioriteringer i en konkret handlingsplan. Handlingsplanen skal gjøre deltakere mer målbevisst i valget av rådgivning og etterutdanning. I prosjektet ble det utdannet veiledere i et 2-vekttals høgskolekurs. Veilederne har praktisert som veiledere i til sammen 30 studiegrupper med et deltakerantall på 7-15 deltakere. Metodikken er prosessorientert med problembasert læring der deltakeren selv skal komme fram til svarene ved hjelp av en veileder som stiller de riktige spørsmålene. Evaluering viser til at svært mange deltakere oppgir at kurset har gjort dem til bedre bedriftsledere som er mer bevisst på egne sterke og svake sider. Kompetanseheving innen forvaltning av elg og hjort Målet med prosjektet var å heve kompetansen hos jord- og skogbrukere i forvaltning av elg og hjort gjennom å utvikle og gjennomføre kurs. I prosjektet er det utviklet studieplan og bok for to kurs: Målrettet elgforvaltning og Målrettet hjorteforvaltning. Kursopplegget ble lagt opp som et studieringtilbud over 4 kurskvelder, og er gjennomført over hele landet. Målet for kompetansehevingen har vært å bidra til økt næringsutvikling basert på disse utmarksressursene. Modulbasert garnarutdanning for vaksne Gjennom prosjektet er det utviklet et tilrettelagt kurs innen frukt og bærdyrking for voksne som mangler fagutdanning. Kurset har gjort videregående opplæringen innen frukt- og grønt tilgjengelig for voksne i kombinasjon med drift på gården og jobb eller annen utdanning. Kurset er gjennomført med samlinger, oppgaver over nettet tilrettelagt for selvstudium og gruppearbeid. Det er lagt vekt på økt kompetanse særlig om frukt og bær, men også innen grunnleggende kunnskap om plantedyrking. Deltakerne har gått opp til eksamen i alle fag og har fått kompetansebevis fra videregående skole naturbruk VKI og VKII. E-læring i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) Gjennom prosjektet er det utviklet og testet ut et e-læringsprogram, en informasjonskanal og en veilederarena som skal bidra til å øke kompetansen innenfor HMS i KSL. E-læringsprogrammet er et redskap for å heve kompetansei en helhetlig og systematisk tenkning om kvalitet i / / / / Ja Høgskole 510 Nei 1600 Ja Vgs 21 Nei 350 3

4 / /2944 Liv Kjuus - Norges Bondelag - KSL OPUS landbruk Kleiva vgs 8400 Sortland Siri Amalie Hella - Nordland Bonde-og Småbrukarlag - Skogeierforeningen Nord - Fylkesmannen i Nordland - Forsøksringene i Nordland Programstyret ved OIKOS Midt-Norge Postboks Leinstrand Einar Tyldum HMS-arbeidet. Programmet har også oppfylt sin oppgave som motivasjon til bruk av ny teknologi i den daglige driften av gården, og i egen læreprosess. Det ble utviklet et pilotopplegg, og resultatet av prosjektet ble etter hvert videreutviklet til å bli trinn 1 i Landbrukets HMS-skole, med Landbrukets HMS-tjeneste som faglig ansvarlig og BSF som lokal arrangør. PEILING Prosjekt etterutdanning i naturbruksnæringene i Nordland Prosjektets visjon har vært å synliggjøre kompetanse som suksessfaktor for naturbruket i Nordland. Prosjektet har vært gjennomført som 4 delprosjekter: - Motivasjonstiltak for å øke interesse og etterspørsel for utdanning - Samordning av utdanningstilbud for voksne innen naturbruk i Nordland - Læring i egen virksomhet - Utvikling og nettbasering av innenlandsbasert røyeoppdrett. Kompetanseprosjekt innen programmet Utvikling av økologisk landbruk i Midt-Norge Prosjektet har vært en del av et større program som har gått på å utvikle økologisk landbruk i Norge. Det er gjennomført voksenopplæringskurs, fagkurs og fagdager i økologiske produksjoner og møteserier om enkelte fagemner. Det ble i prosjektet jobbet med å utarbeide planer for undervisning i skole, og å få økologisk landbruk i læreplan VKI og VKII / / Nei 135 Ja Vgs / Trøndelag Økologiske Forsøksring - Mære Landbruksskole Gjennestad gartnerskole 3160 STOKKE Driftsledelse i grønn sektor I prosjektet er det gjennomført et 10-vekttallskurs innenfor Driftsledelse i Grønn sektor. Formålet med prosjektet var å heve kompetansen på områdene økonomi, ledelse og markedsføring hos produsenter som / Ja Høgskole 29 4

5 Hallgeir Bø gjennom endringer i arbeidssituasjonen opplever behov for økt forståelse og kompetanse innenfor nevnte felter / / Høgskolen i Vestfold - Vestfold Bondelag - Norsk Gartnerforbund Bygdefolkets Studieforbund Postboks 9388 Grønland 0135 Oslo Aud Barsnes - Norges Bondelag - Norges Skogeierforbund - Natur og næring - Mo og Jølster vgs - Hvam vgs - Tomb jordbruksskole - BSF Oppland Troms landbruksfaglige senter Postboks Gibostad Magnhild Nymo - Solvik Gårdsslakteri Fleksibel opplæring i landbruksfag for voksne Gjennom prosjektet er det utarbeidet en ny plan Fleksibel opplæring i landbruksfag for voksne, med undertittel: Et verktøy for å planlegge og gjennomføre landbruksopplæring slik at voksne deltakere får et tilpasset tilbud, både når det gjelder innhold og gjennomføring. Rammeplanen tar utgangspunkt i studieretningsfagene i naturbruk, VKI og VKII på linja allsidig landbruk, og er et redskap for å sette i gang store eller små kurspakker. En viktig del av arbeidet har vært å styrke samarbeidet mellom BSF, videregående skoler og medlemsorganisasjonene. Kompetanseprogram for Solvik Gårdsslakteri og Verdiskapingsmodell Formålet med prosjektet har vært å utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram som gir nødvendig kompetanse for ledelse, drift, verdiskaping og utvikling i tilknytning til slakteriet på Solvik og samarbeidende bedrifter. Programmet ble lagt opp med flere studiesamlinger av varierende lengde, og med forelesere fra ulike virksomheter. Opplæringa har bygget på VKI kjøttfag men med vekt på småskala. Et eget fagbrev for småskalaprodusenter lyktes ikke å få til, men deltakerne har ved bestått eksamen på VK åpnet for muligheten for svennebrev senere når målet om praksis er nådd / / Ja - Vgs Ja Vgs

6 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2002 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr / /1099 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ kostnader Bygdeutviklingsprosjektet i Nordre Land Nordre Land kommune 2870 DOKKA Anne Swift - Nordre land kommune - Nordre land næringsselskap BSF- Oppland Fahlstrøms pl Gjøvik Nina Harbo Sørum - TINE Meieriet Øst Kick-off samlinger for småskala produsenter rettet mot primærnæringen I prosjektet er det gjennomført 3 samlinger med 10 deltakere. Formålet med samlingene var å - bidra til bevisstgjøring når det gjelder egne holdninger i forhold til ideer til alternative og/eller utradisjonelle driftsformer - bidra til å skape entusiasme og inspirasjon til kompetanseheving innen primærnæringen i forhold til alternative driftsformer innen egen næring. - danne grunnlag for utvikling av personlige handlingsplaner for deltakerne - opprette homogene nettverksgrupper som øker sjansen for å lykkes. Læringsarenaer og nettverk for næringsutøvere innenfor landbruk og landbrukstilknyttede virksomheter Gjennom prosjektet er det utviklet en metode for etter- og videreutdanning for næringsutøvere innenfor landbruk. Metoden er basert på Class-Fronter, tre-fire samlinger underveis og veiledning. Metoden tar hensyn til at deltakerne er i full jobb og flere av dem har familie. Prosjektet har konsentrert seg om kompetanse på VKII-, men tanken er å utvikle metoden som et tilbud på / / Formell opplæring Nei 10 Ja Vgs Antall deltakere i prosjektperioden 15 1

7 / / / Mjøsen Skogeierforening - Viken Skogeierforening - Gilde Hed-Opp - Valle vgs - Oppland bondelag - Fylkesmannen i Oppland - Skogbrukets Kursinstitutt Norsk bygdeturisme/norsk gardsmat (NBG) Postboks 9354 Grønland 0135 Oslo Ole Jonny Trangsrud - - EUREKA kultur og kommunikasjon Levanger vgs/staup vgs v/ressurssenteret Staupslia Levanger Øyvind Lyngstad - Universitetet for miljø og biovitenskap - Høgskolen i Nord- Trøndelag - Planteforsk, Kvithamar TINE Norske Meierier BA Postboks Oslo fagskole/høgskole. Prosjektet har etablert samarbeid mellom ulike aktører som tradisjonelt ikke har samarbeidet på dette området. Kurs i service og kundebehandling for næringsutøvere innenfor landbruk og landbrukstilknyttede virksomheter Gjennom prosjektet er det utviklet og gjennomført 4 kurs i service og kundebehandling. Som en del av arbeidet i prosjektet har NBG startet på og gjennomført deler av en utvikling av et modulbasert opplæringstilbud. Modulene vil være i stadig utvikling. Undervisningen gjennomføres som dialog-undervisning der deltakernes egne synspunkter, erfaringer og kommentarer fortløpende blir tatt inn i undervisningen. Utvikling av kompetansetilbud for gårdbrukere som driver pedagogisk samarbeid med grunnskolen med utgangspunkt i gården og ressursmangfoldet Gjennom prosjektet er det utviklet og tilbudt kompetansegivende kurs med mål om å bevisstgjøre og dyktiggjøre gårdbrukeren, og gjennom det gi trygg faglig plattform i pedagogisk samarbeid gård-skole. I dette ligger økt bevissthet og kunnskap om hvordan gården og gårdens ressurser kan utnyttes og brukes for å oppfylle mål i læreplanene, og hvor erfaringsbasert læring er det bærende prinsippet. Kurs og kompetanse skal gi gårdbrukeren en dokumentasjon som grunnlag for avlønning gjennom kommunens ordinære forvaltningssystem. Mange gårdbrukere som har gjennomført kurs har fått avtaler som sikrer dem økonomisk i samarbeidet med grunnskoler. Ved å delta på kompetansegivende kurs (10studiepoeng) har de fått dokumentasjon på sine kunnskaper. Evaluering viser også at de har fått økt bevissthet på de ressursene de har, ved at de etterspørres av skoleverket. Prosjektets resultater er videreutviklet/tilpasset i flere KIL-prosjekter seinere. DRØFT Driftsøkonomisk rådgivning i TINE Gjennom prosjektet er det utviklet en Internettbasert fagdatabase hvor bonde/rådgiver kan gå inn på et fagområde og finne fram til aktuelle / / / Nei 75 Ja - Høgskole 75 Nei 400 2

8 / /1109 Tone Roalkvam Samarbeidspartner: - Høgskolen i Nord- Trøndelag - GENO - Fagsenteret for kjøtt Rå vgs Laskenveien Borkenes Harald Bjørn Gideonsen - SEVU- Universitetet for miljø og biovitenskap - OPUS Troms - NOR-DESIGN - Balsfjord og Storfjord forsøksring - Midt-Troms forsøksring - Sør-Troms potet og grønt Norsk sau- og geitalslag Postboks 2323 Solli 0254 Oslo Lars Erik Wallin - Gibostad Fagsenter tiltak for å bedre driftsresultatet på gården. Fagdatabasen vil oppdateres kontinuerlig, og det er et mål at den blir et effektivt redskap for kompetanseheving, formidling av forskningsresultater og spredning av ny kunnskap til melkeprodusenter. Basen skal sikre produsenten tilgang på nødvendig informasjon om de ulike fagområdene. Det er også utviklet et kurs for produsentene. Kursopplegget vil bli tilbudt i lang tid framover. Sertifiseringsutdanning i arktisk grøntproduksjon Formålet med prosjektet var å gi et tilbud til nord-norske grøntprodusenter om en utdanning som øker/spisser kompetanse innen den enkelte produsents produksjonsfelt. Dette med utgangspunkt i nordnorsk klima og dyrkingsforhold. Gjennom prosjektet er det utviklet et studiepoenggivende tilbud i arktisk gulrot og jordbærproduksjon. Gjennomføringen av hele kurset gir 5 studiepoeng i høgkolesystemet. Lærestoffet er tilrettelagt på e- læringsplattformen imentor som eies og driftes av OPUS Troms. I tillegg er det utviklet modell for to samlinger for de framtidige brukerne av tilbudet, samt en mal for prosjektoppgave som også skal være evaluerings/eksamensverktøy for kurset. Opplegget er uttestet på en mindre testgruppe. Læreplan i sauefaget. Kompetansebevis Prosjektet har vært et forprosjekt med formål å utvikle forslag til læreplan for sauehold. Innholdet i læreplanen skulle i utgangspunktet utprøves på en begrenset gruppe deltakere via et hovedprosjekt. Gjennom prosjektet ble det imidlertid konkludert med ikke å gå videre mot et hovedprosjekt i denne omgangen. Dette med bakgrunn i at det på flere hold blir arbeidet med kompetansekrav i landbruket, og at det vil være nyttig å vente på avklaringer/konklusjoner fra det / / Ja- Høgskole Nei /1112 Vefsn landbruksskole v/opus landbruk 8651 Mosjøen Utdanning og rekruttering av landbruksavløsere Prosjektets viktigste oppgaver har vært å identifisere kompetansebehovet til landbruksavløser-gruppen, og å utarbeide en opplæringsplan. Prosjektet har involvert avløsere, bønder, / Nei 70 3

9 / /1132 Konrad Fagereng - Helgeland avløserlag - Vefsn kommune - Norsk kommuneforbund - Vefsn Bondelag Høgskolen i Nord-Trøndelag Avd. samfunn, næring og natur Serviceboks Steinkjer Sidsel Trønsdal - Mære landbruksskole - Staup vgs - Fylkesmannen i Nord- Trøndelag - Stjørdal og omegn forsøksring - A/L Trønderfrukt Vefsn landbruksskole v/opus landbruk Marka 8658 Mosjøen Rolf Jøran Forsmo - Høgskolen i Nord- Trøndelag - funksjonærer - i tillegg til Fylkesmannen i Nordland, Norske landbrukstjenester, Landbrukets arbeidsgiverforening, TINE og BSF. Det er blant annet lagt til rette for at den enkelte avløser konkretiserer eget opplæringsbehov og egen kompetansebeholdning. Denne prosessen har endt i en gap-analyse som har gitt en opplæringsplan for avløserne i Helgeland avløserlag, avd. Vefsn. Gjennom prosjektet er det kommet fram til at avløsere og bønder vil ha mye igjen for å utvikle sin praktiske yrkesteori og kompetanse i et fellesskap. Ved å legge til rette for at både avløser og bonde blir mer bevisst på hva han selv kan/bør gjøre for å endre på forholdene i sin egen hverdag, skal de nye kursene ivareta utfordringene rundt egen læring. Utvikling av Modulbasert studium i jordbærproduksjon, del 2 Gjennom prosjektet er de to siste modulene av høgskolestudiet Modulbasert studium i jordbærproduksjon utviklet og gjennomført. Formålet med prosjektet var å heve kompetansen blant jordbærprodusenter i Trøndelag. Hele studiet består av 5 moduler som utgjør 30 studiepoeng. Hver modul har bestått av samling på 3 dager med ordinære forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. I etterkant avsamlingen skrev studentene en prosjektoppgave som var obligatorisk for alle som ønsket studiepoeng. Modul 4 og 5 omhandler Bedriftsledelse og Økonomi i jordbærproduksjon. Hver modul gir 6 studiepoeng. Intensiv etterutdanning i skogbiologi for skogbrukere i Nordland I prosjektet er det utviklet og prøvd ut et desentralisert høgskolekurs i skog- og landskapsøkologi. Kurset ble gjennomført som fire 3-4 dagers samlinger hvorav to samlinger var teorisamlinger og 2 samlinger var ekskursjoner ut i felt. Målet med tiltaket var å gjøre deltakerne bedre rustet til å ta i bruk ny kunnskap i sin skogforvaltning. Gjennom å desentralisere studiet gis deltakerne mulighet til å ta opp tema og gjennomføre feltarbeid på en måte som ligger opp til de utfordringer man møter i hverdagen / / Ja Høgskole Ja Høgskole Nivå

10 / /1162 Norsk sau- og geitalslag Postboks 2323 Solli 0201Oslo Lars Erik Wallin - Fagsenteret for kjøtt - Universitetet for miljø og biovitenskap- IHA - NIJOS Høgskulen på Jæren Tårnveien Nærbø Anny Hagesæter Kompetanseheving i utmarksbasert lammeproduksjon: Studieopplegg for beitebrukere Det er gjennom prosjektet utarbeidet et studieopplegg og et studiehefte for beitebrukere med småfe på utmarksbeite. Studieopplegget skal gi økt kompetanse om optimal og rett utnyttelse av ressursene ved denne driftsformen. Studieopplegget er basert på studiering/gruppearbeid, selvstudie, veiledning og feltobservasjoner, og tilbys gjennom BSF. Høgskulekurs for bønder økonomi og leiing, Landbruk og bygdenæringer Gjennom prosjektet er studiene Økonomi og leiing II (modul IV) og Husdyrproduksjon I (modul V) planlagt og gjennomført. Undervisning er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid, veiledning, prosjektarbeid og fagtur / / Nei 1000 Ja- Høgskole Nivå / Høgskolen i Telemark - Bondelag - Bondekvinnelag - Bonde- og småbrukarlag - Regnskapslag - M.fl. Skjetlein vgs 7083 Leinstrand Arve Lian - Sør-Trøndelag Bondelag - Fylkesmannen i Sør- Trøndelag - Sør-Trøndelag Fylkeskommune, kulturavdelingen - Høgskolen i Sør-Trøndelag Utvikle modulbaserte undervisningsmodeller for materialvurdering, bevaring og restaurering av gamle bygninger Gjennom prosjektet er det utviklet en rekke undervisningsmoduler som utgjør et godt tilbud for de som ønsker å erverve seg kompetanse på bygningsrestaurering. Dette gjelder både innenfor praktiske så vel som teoretiske moduler. Gjennom prosjektet er også en del av modulene som er utviklet testet ut. Det er også utviklet et høgskoletilbud, i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, som kan gi godt faglig grunnlag for de som har interesse for og de som ønsker å arbeide med bygningsbevarelse / Ja- Vgs og høgskole 90 5

11 / / /1054 Sogn Jord- og hagebruksskole 5745 Aurland Grethe Vikesland - Norges Birøkterlag Gartnerhallen Postboks11 Økern 0509 Oslo Per Braarød Østby - Planteforsk Apelsvoll forskningssenter - Senter for etter- og videreutdanning Norsvin Postboks Hamar Målfrid Narum - BSF - Helsetjenesten for svin - UMB - Statens dyrehelsetilsyn - Norsk kjøtt, KLF, Fagsenteret for kjøtt - m.fl. Kurs i yrkesretta birøkt Gjennom prosjektet er det utviklet et 20 dagers kurs delt opp i 4 bolker à 1 uke. Kurset går over ett år for å få med de ulike sesongene i bistellet. Det er utviklet omfattende kursmateriell hovedsakelig som powerpoint-presentasjoner. Det er også gjennomført en kompetansekartlegging. Opplæringen er basert på både teori og praksis, og kurset er gjennomført med gode evalueringsresultater. Opplæringsprogram for økt forbrukerfokus i potetproduksjon- og omsetning Målet for prosjektet var å bedre kvaliteten på poteter produsert av Gartnerhallens produsenter, slik at forbrukeren blir tilfreds når han velger dette produktet. For å imøtekomme målet har prosjektet 1) Gjennomført kompetansehevende tiltak hos produsenter vedrørende dyrking, sortering, lagring og pakking av matpotet. Dette med fokus på forbrukernes ønsker og krav 2) Bidratt til etablering av faglige nettverk 3) Gitt interesserte deltakere erfaring med IKT. Kurset har bestått av samlinger der det er gitt undervisning av norske og nordiske fagfolk. I tillegg har deltakerne arbeidet på Internett mellom samlingene Utvikling av kompetansebevis svineproduksjon Innføring av kompetansebevis er en del av handlingsplan for dyrevelferd hos gris som ble vedtatt i Gjennom prosjektet er det utredet hvordan en grunnutdanning som skal sikre god dyrevelferd skal gjennomføres, og hva en slik utdanning skal inneholde. Det er laget et opplegg for gjennomføring av kurs lokalt. Norsvins lokallag skal samarbeide med BSF i praktisk gjennomføring. Det er utviklet teoristoff til kurset, samt en video og spørsmål/gruppeoppgave som skal besvares / / / Nei 20 Nei 25 Nei

12 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2003 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr /4783 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ Kostnader BSF Rogaland Postboks Stavanger Målfrid Husebø - BSF - Høgskolen i Stavanger, avd. Norsk hotellhøgskole - Fylkesmannen i Rogaland Kompetansetilbud til småskala matprodusenter Gjennom prosjektet er det foretatt en pilotgjennomføring av et 15-vekttalls tilbud på høgskole med matfaglige tema, økonomi og markedsføring, og kultur og tradisjonsformidling. Studiet var lagt opp med forelesning, gruppearbeid, bedriftsbesøk, praktisk demonstrasjon, selvstudium og prosjektoppgaver. Antallet deltakere til studiet ble færre enn forventet, men evaluering viser at kursdeltakerne som deltok var godt fornøyd med kompetanseutviklingsprogrammet / Formell utdanning Ja Høgskole Antall deltakere i prosjektperioden 11 1

13 / /1035 Landbrukets HMS-tjeneste Postboks Kongsberg Terje Moe - Haugaland, Hemne, Bråholmen og Fauske- Sørfold BHT - HMS-senteret Øst - Direktoratet for Brann- og El.sikkerhet - Direktoratet for arbeidstilsynet - Gjensidige Forsikring - KSL - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag Agder Telemark skog Utmarksavdelingen Verksmoen 4735 EVJE Svein Lystøl - Fylkesmennene i Agderfylkene og Telemark - Skogbrukets Kursinstitutt - Lokale aktører innenfor privat viltforvaltning Landbrukets HMS-skole, med e-læring Gjennom prosjektet er det grunnleggende kurset (kombinasjon av studiering med lærer 6 timer og e-læring 6 timer) ferdig utviklet, testet og lagt ut for salg. Kurset vektlegger: - Å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for gårdbrukeren - Faglig bredde og systemforståelse gjennom arbeid med kartlegging, tiltaksplan og rutineoversikt - Tilgang til elektronisk dokumentasjonsverktøy - Myndighetenes og KSLs krav - Tilgang til fagstoff, regelverk og nyttige linker Det foreligger avtale med BSF om salg til enkeltdeltakere. Det er arbeidet for å selge opplegget inn i den videregående skole, naturbruk. Elgbeiteprosjektet i Agder og Telemark Gjennom prosjektet er det utviklet og implementert en metode for elgbeiteregistrering i elgforvaltningen. Prosjektet har realisert tiltak og aktiviteter innenfor kurs- og kompetanseutvikling, taksert over 383 bestander og prøveflater, presentert og formidlet resultater, bistått lokale taksatorer, analysert og evaluert opplegg og metode, og konkludert omkring utfordringer og barrierer knyttet til videre utvikling. Prosjektet har: - lykkes med å sette fokus på elgbeite som en viktig faktor for elgforvaltningen - kommet fram til en enhetlig metodikk til bruk i den praktiske elgbeitetakseringen - lykkes med å innarbeide elgbeitetaksering i begge elgregionene i Agderfylkene / / Nei 129 Nei 200 2

14 / /1053 (04/2528) OPUS Lofoten Postboks Gravdal Trygve Brenna - Vefsn landbruksskole - Nordland Bondelag - Nordland Bonde- og småbrukarlag - Skogeierforeningen Nord - Fylkesmannen i Nordland - Kompass AS Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Kontaktperson Hanne Østerdal - Vefsn Landbrukskole - Kleiva Landbrukskole - Nordland Bonde og Småbrukarlag - Nordland Bondelag - Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen Fagplan til entreprenørskapsstudiet for kombinæring i landbruket. Teknisk fagskole med tilpassingsmuligheter for voksne Formålet med prosjektet var å utvikle fagplaner som kan gi gårdbrukere relevant kompetanse i å etablere og drive flere næringer i kombinasjon. Gjennom prosjektet er det utarbeidet en rammeplan som kan nyttes både for fagskole og på videregående skoles. Rammeplanen er utarbeidet i tråd med ønsker/uttalte behov fra næringen. Rammeplanen er godkjent av HiST til å kunne gi avkorting i tilsvarende fordypningsstudier på høgskole. Fagskolen vil legge opp til desentralisert læremetode, med egenstudie og samlinger. Det tas sikte på nett-støttet undervisning. På videregående skoles vil den kunne implementeres i de nye læreplanene som iverksettes fra Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket erfaringsspredning Formålet med prosjektet har blant annet vært: o Å spre erfaringer med hvordan man i landbruket kan få kartlagt og dokumentert egen realkompetanse der nytten for den enkelte er å bli bevisst på å få anerkjennelse for egen kompetanse som grunnlag for: - videre kompetanseheving og kvalitetsutvikling innen landbruksproduksjon - søknad om opptak til utdanning og avkortning av studier - å skape nye næringer i bygdene med satsning på nisjeproduksjon - å skaffe annen tilleggsjobb eller annet yrke utenom landbruket o Synliggjøre sammenhengen i arbeidet med å styrke lokalsamfunnene ved å skape nye næringer i bygdene. o Gi opplæring til faglag, veiledningsapparat og andre innen landbruket lokalt, regionalt og nasjonalt på hvordan man kan kartlegge og dokumentere realkompetanse. I tillegg har arbeidet vært koblet opp mot livslang læring, bevisstgjøring av ungdom på hva de virkelig kan ved å gi opplæring i hvordan de kan dokumentere egen realkompetanse tilegnet i arbeid, på fritiden eller gjennom skole / / Ja Vgs. Ja Videregåendeog høgskole Gjennom prosjektet er det utviklet et omfattende materiell, i form av blant annet kompetanseperm, brosjyrer og film. 3

15 / / /1058 FMLA i Sogn og Fjordane Skrivarvegen Leikanger Oddveig Birkeland - Interplan v/eli Grete Høyvik - Høgskolen i Sogn og Fjordane v/ivarofferdal Klones vgs Vågå Svenn A Schei - OPUS Gudbrandsdal - Matforum Ottadal (tidligere Brimiprosjektet) Jordforsk Fredrik A. Dahlsv Ås Atle Hauge På skattejakt i Bygde-Noreg eit kompetansegjevande kurs i bygdeutvikling med vekt på formidling av natur- og kulturarv Gjennom prosjektet er det utviklet og gjennomført et kompetansehevende kurs i bygdeutvikling med vekt på formidling av natur- og kulturarv. Gjennom studiet skal en forstå prinsippene for prosessledelse, for å finne fram til særpreg og ressurser som kan legges til rette for besøkende. En skal kunne planlegge enkelttiltak etter interpretasjonsplanlegging og kjenne til utfordringene ved tilrettelegging for turisme i bygdemiljø og sårbar natur. Studiet gir 15 studiepoeng. Gjennomføringen har skjedd ved samlinger og fjernundervisning. Studiet vurderes som vellykket, og har vist til mange gode resultater ved at studentene har etablert egne bedrifter. Kvalitetsråvarer frå Ottadal oppbygging, uttesting og implementering av elektroniske læringsmoduler for etter- og videreutdanning Formålet med prosjektet var å utarbeide, prøve ut og etablere 9 elektroniske læringsmoduler som omhandler dokumentasjon av matkvalitet generelt og kravene til Ottadalskvalitet spesielt. Modulene er utviklet og testet ut i klasseromssituasjon fra forskjellige studieretninger vgs., samt for en voksen pilotklasse. Utvikling av tilbud om internettbasert fjernundervisning om dreneringstiltak i landbruket Tiltaket er rettet mot personer som vil opparbeide seg kompetanse for planleggings- og anleggsoppdrag innen dreneringstiltak innen landbruket, samt bønder som skal gjennomføre slike tiltak på egen eiendom. Gjennom prosjektet er det utviklet en pedagogisk løsning for et Internettbasert kursopplegg. Kurset er delt opp i seksjoner med spørsmål etter hver seksjon der eleven automatisk får tilbakemelding på sine svar / / / Ja Høgskole 40 Nei 60 Nei 4

16 /1066 Skogbrukets Kursinstitutt Honne 2836 Biri Gunnar O. Hårstad Kompetanseheving i næringsmessig utmarksutnyttelse Formålet med prosjektet var å kartlegge kompetansebehov for aktuelle grunneiere, og å utvikle organisering, metoder og verktøy for brukerstyrt kunnskapsformidling. Gjennom prosjektet har en fått nyttig kunnskap om målgruppens kunnskapsbehov og ønsker. Tre nye kurstilbud er ferdig utviklet og gjennomført; Jaktguiding, Fiskeguiding og Vertskapsrollen. Alle kursene er utviklet etter uttrykt ønske fra næringen. Flere av kursdeltakerne har etablert bedrifter innen naturbasert reiseliv, jakt og fiskeguiding / Nei / Trysil og Engerdal Utmarksråd - Agder og Telemark Skogeierforening Senter for bygdekultur Hjerleid 2662 Dovre Steinar Moldal - OPUS Nord- Gudbrandsdal - Mjøsen Skogeierforening Utvikling av undervisningsopplegg for skog- og småsagbruksnæringa som produsentar og leverandørar av kvalitetsmaterialer Gjennom prosjektet er det utviklet og gjennomført en rekke kurs der det har vært sterkt fokus på den representative skogen i det området det enkelte kurset har vært avholdt. Målet har vært å lære om de spesifikke egenskapene den stedegne skogen har, og å gjøre seg nytte av disse. I samarbeid med kursdeltakerne er egenskapene til skogen og trærne drøftet for å se hva det enkelte treet er best egnet til. På sagbruket har man sett på ulike skurmønster og hva som gir best materiale ut fra målsettingen med prosjektet. Det er utarbeidet et undervisningshefte for bruk i opplæringssammenheng. Erfaringene fra prosjektet har vist at det er et stort behov for økt kompetanse i skog- og småsagbruksbransjen, når det gjelder tradisjonsbåret materialkunnskap som grunnlag for uttak og produksjon av kvalitetsmaterialer til bygningsvernet og i restaureringssammenheng generelt / Nei /1072 (05/2686) Buskerud Bondelag Storgt Hønefoss Lise Kihle Gravermoen Samarbeidspartnere - Bygdefolkets studieforbund - Sykehuset Buskerud HF, Psykiatrisk avd. Hvordan kan gården brukes i behandling av pasienter med psykiske lidelser? Et utgangspunkt for prosjektet var at man så at psykiske lidelser er et stort og kostbart samfunnsproblem, og at inntektene i landbruket har blitt redusert over tid. I prosjektet har man funnet fram til aktuelle gårder og gårdbrukerfamilier som kan egne seg i forbindelse med behandlingen av psykiske lidelser. Gjennom dette prosjektet har det også blitt utviklet og videreformidlet kompetanse i samarbeid med psykisk helsevern / Ja 90 5

17 /1076 Kulturlandskapsgruppa i Sør-Trøndelag v/fylkesmannen i Sør- Trøndelag Statens Hus 7468 Trondheim Laila Marie Sorte Bevisstgjøring og kompetanseheving innen kulturlandskapsskjøtsel Prosjektet har vært en del av/knyttet til prosjektet Oppfølging av særlig verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag, der ett av målene har vært å øke bevisstheten og kompetansen om kulturlandskapsverdier og skjøtsel. Gjennom prosjektet er det utviklet kurs om temaet. Det er også foretatt kompetanseheving gjennom informasjonsmøter og veiledning i felt. Evaluering tyder på at målet i stor grad er nådd. Prosjektet ser ut til å ha økt bevisstheten og kompetanse om kulturverdier og skjøtsel både blant grunneierne og kommunene / Nei Sør-Trøndelag Bondelag - Sør-Trøndelag fylkeskommune - Fylkesmannen i Sør- Trøndelag - Skjetlein vgs /1102 Regionrådet for fjellregionen Aumliveien Tynset Eivind Aaen - Storsteigen vgs. - BSF - Høgskolen i Hedmark m.fl. Naturbaserte næringer kompetanseheving i fjellregionen Prosjektet har vært et forprosjekt med formålet å 1) Utvikle og etablere etter- og videreutdanningstilbud med fokus på nyskaping og innovasjon. Storsteigen vgs, Høgskolen i Hedmark og andre satte i gang studietilbud på dette området, og det ble derfor ikke gangsatt arbeid for å utvikle denne type kurs innenfor dette prosjektet. 2) Utvikle modulbasert agronomutdanning for voksne. Det ble utviklet tilbud om modulbasert agronomutdanning lagt opp etter BSFs planer, med samlinger hver måned og arbeid i studiesirkler mellom hver samling. Tilbudet ble markedsført Det ble innledet et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om medieoppslag, annonsering og infomøter noe som gav fokus på nyskaping i landbruket. Dette fordi studiet i natur- og kunnskapsturisme handler om hvordan natur- og kulturressursene i regionen kan utnyttes i næringssammenheng, også for bønder. Stor respons på kurset / Ja Vgs 60 6

18 / /3831 Hardangerfrukt BA 5778 Utne Andrid Solaas Innset - Hjeltnes gartnerskole - Hardanger Fjordfrukt BA - Indre Hardanger Forsøksring - Ullensvang herad - Aktive dyrkere i næringen Nord-Trøndelag Bondelag Serviceboks Steinkjer Morten Overrein Råde - Bondelagets Servicekontor, avd. N- Trøndelag - BSF, avd. N-Trøndelag Hardangerskulen Gjennom prosjektet ble det utviklet en kursserie innen frukt og bærdyrking bestående av 14 moduler. Kurstilbudet ble markedsført gjennom informasjonsbrosjyre og kunngjøringer i aktuelle aviser og fagskriv. På grunn av liten respons ble det gjort omfattende endringer for å gjøre programmet mer aktuelt for målgruppa. 14 moduler ble redusert til 7, og hver modul ble utvidet til 30 timer. Dette gjorde at tiltaket fikk antall deltakere som forventet. Opplegget er lagt opp med forelesninger, befaringer og praksis. Bygdekompasset spredningsprosjekt Spredningsprosjektet Bygdekompasset (se j.nr. 01/2853) hadde som formål å videreformidle kunnskapen og resultatene som ble erfart gjennom Bygdekompassets pilotprosjekt i Trøndelag til nye fylker over hele landet. 9 fylker har deltatt Østfold, Akershus, Vestfold, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. Fylkene har selv finansiert egne delprosjekter underlagt det sentrale spredningsprosjektet. De viktigste aktivitetene for det sentrale prosjektet har vært: - bistand til utvikling av gode prosjektplaner for de deltakende fylker - utvikling og gjennomføring av nytt veilederkurs - videreutvikle kursmateriellet - kontinuerlig oppfølging av prosjektene med deltakelse på markedsføringsopplegg og informasjonsmøter / / Nei Nei

19 /3859 Norsvin Postboks Hamar Målfrid Narum Produksjon av dyrevelferdsvideo som ledd i utdanningssystem for kompetansebevis i svineproduksjon Gjennom prosjektet er det laget en opplæringsvideo innen dyrevelferd som del av et større kursopplegg. Videofilmen som er laget heter "Dyrevelferd hos gris" og har en varighet på 30 minutter. Videoen er laget i samarbeid med produksjonsselskapet Fabelaktiv på Hamar, Helsetjenesten for Svin og Norges Landbrukshøgskole. Kurset som videoen er en del av fører til kompetansebevis i svineproduksjon. Kursopplegget er vurdert av Mattilsynet som har gitt sin tilslutning til arbeidet Norsvin har utført. Kompetansebevis i svineproduksjon gjør det dermed mulig for svineprodusenter å oppfylle krav til dokumentasjon av kompetanse i "Forskrift for hold av svin" og en har også nådd målet i næringas egen Handlingsplan for dyrevelferd hos gris; å innføre en grunnutdanning i svineproduksjon som må kunne gjennomføres lokalt og la seg kombinere med den daglige driften. Norsvin er først ute av husdyrorganisasjonene i å tilby denne typen kurs. Videoen er med på å sikre en god kvalitet på opplæringa i hele landet og erstatter langt mer ressurskrevende praktisk opplæring og foredrag lokalt / Nei 70 8

20 Oversikt over gjennomførte KIL-prosjekter som fikk støtte i 2004 Formålet med denne oversikten er å gi en kort presentasjon av de prosjekter som har fått støtte av KIL-midlene. For å synliggjøre den brede forankringen mange av prosjektene har hatt, har vi valgt å presentere prosjektsøker og de samarbeidspartnere som prosjektsøker har oppgitt. Kontaktperson står nevnt dersom noen ønsker å ta kontakt for nærmere informasjon om prosjektet. I beskrivelsene av prosjektene har vi tatt utgangspunkt i informasjon i søknad og sluttrapport, og håper at vi gjennom det som her presenteres kan gi et lite innblikk av de ulike prosjektenes aktiviteter. Oversikten angir også utbetalt tilskudd fra KIL, samt den totale kostnadsrammen for prosjektet. Under kolonnen Antall deltakere i prosjektperioden blir det for de fleste prosjektene angitt et tall. Tallene er hentet fra prosjektenes sluttrapporter, og må ikke leses som absolutte sannheter. Noen prosjekter har angitt antall søknader i prosjektperioden, mens andre har anslått hvor mange som vil få kompetanseheving som følge av tiltaket i framtida. I en del saker er tiltak kun utviklet i prosjektperioden, og har følgelig ikke hatt deltakere. Antall deltakere vil i realiteten være høyere ettersom mange prosjekter har utviklet tiltak som inngår som studietilbud i framtida. Søknadsår/ j. nr / /1866 Søker Tittel/status for prosjektet Tilskudd/ Kostnad Norsk Bonde og Småbrukarlag Øvre Volls gt Oslo Olaf Godli - Studieforbundet Natur og Miljø - Realkompetanseprosjektet i Nordland - VIL Verdiskaping i landbruket - Troms landbruksfaglige senter Postboks Gibostad Oddny Asbøl Realkompetanse motivasjon og verdiskaping i landbruket Tiltaket var et spredningsprosjekt for å spre resultatene av Realkompetanseprosjektet (jfr 01/2892 i oversikten fra 2001). Hovedformålet med prosjektet var å motivere, informere og spre erfaringer om hvordan man i landbruket kan få kartlagt og dokumentert egen realkompetanse. Prosjektet skulle sette fokus på kompetansekrav i landbruket, viktigheten av ny kompetanse for næringsutvikling og hvorfor det å ha god dokumentasjon er viktig. Det er gjennomført en rekke informasjonstiltak gjennom ulike medier, møtefora, studieringer m.m. I de fylkene der prosjektet har gjennomført tiltak har man sett at dette har vært positivt, og at målet er nådd. Birøkt på Internett Hovedmålet for prosjektet var å utarbeide et kurs i praktisk birøkt på Internet. Målsettingen er nådd i form av nettstedet Kurset fokuserer på det praktiske arbeidet i form av tekst med bilder og animasjoner. Veiledningene skal dekke hovedgjøremålene som en birøkter utfører i løpet av en sesong / / Formell opplæring Nei 1000 Nei Antall deltakere i prosjektperioden 1

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri

2006 Skogbrukets Kursinstitutt Kompetansehevingstiltak for tilbydere av bygdebaserte reiselivsprodukter Honne 2836 Biri KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2009 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og som er sluttførte i 2009. 2005 Norges Pelsdyralslag

Detaljer

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole

Statens Side 1. Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Statens Side 1 Sak: 2004/01863 Kompetanseutviklingsprogrammet KIL Økonomikurs Nettbasert kurs primærprodusenter Norsk Nettskole Saksdato: 25.02.2004 Arkivdel: MATMERK 1 25.02.2004 I Saksbeh: ALP / SVK

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag

Samarbeidspartnere: - Senter for etter- og videreutdanning (SEVU), UMB - Institutt for matematiske realfag KIL PROSJEKTER SLUTTFØRTE I 2010 Oversikten nedenfor viser prosjekter som har fått tildelt støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL) og som har blitt sluttførte i 2010. 2006 Høgskolen

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler

Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul og fagspesifikke moduler Gården som ressurs Grunnmodul (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets HMS-tjeneste Landbrukets egen bedriftshelsetjeneste Medlemskap PHMS kurs Inn på Tunet kurs Lunde 15.februar 2011 Per J. Obrestad Snart vår? Organisasjonsplan, Telemark Bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM FOR BYGG OG MILJØ BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Oppstart høst samlingsbasert over 4 år med 75% studiebelastning.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole

Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Agronomutdanning for voksne Hvam videregående skole Januar 2017 Innhold Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Innhold... 3 Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning... 4 Kompetanse... 4

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Gården som ressurs. Grunn- og fagspesifikke moduler. Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (5 studiepoeng)

Gården som ressurs. Grunn- og fagspesifikke moduler. Gården som pedagogisk ressurs og læringsarena (5 studiepoeng) Gården som ressurs Grunn- og fagspesifikke moduler Gården som ressurs (5 studiepoeng) Høst 2012 Gården som ressurs for mennesker med demenslidelse (5 studiepoeng) Høst 2012 Gården som ressurs for mennesker

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010

Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Bibliotek i videregående skole Bibliotekmøtet, Fauske 3.6.2010 Merete Hassel Bibliotekfaglig ressurssenter ved Bodin Utviklingsplan, utdanningstilbud og samarbeid Korte fakta Bibliotekfaglig ressurssenter

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt

Bruk og vern. Kursplan. Januar Næringsutvikling i og ved verneområder. Skogbrukets Kursinstitutt Kursplan bruk og vern november 2012 Bruk og vern Næringsutvikling i og ved verneområder Kursplan Januar 2013 Skogbrukets Kursinstitutt 1 Dette kurset er ment som en starthjelp for personer som ønsker å

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 1 / 8 Studieplan 2012/2013 Årsstudium i økologisk landbruk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som går over to år på deltid. Innledning Stortinget

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Sluttrapport. Bedre planlegging av skogsdrift

Sluttrapport. Bedre planlegging av skogsdrift Sluttrapport Bedre planlegging av skogsdrift 2013-2014 Formål med prosjektet Formålet med prosjektet «bedre planlegging av skogsdrift» har vært å utvikle og teste et kurskonsept rettet mot skogbruksledere

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Realkompetansevurdering i kommuner. Sluttrapport Anita E. Tobiassen og Erik Døving ww.snf.no KS/Vika 15. oktober 2008 Hensikten med prosjektet (1) Bidrar systematisk tilrettelegging for realkompetansevurdering

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Integrering på tunet med jobb sikte

Integrering på tunet med jobb sikte Integrering på tunet med jobb sikte En mulig vei ut i arbeidslivet Gerd Thorshaug Steinkjer voksenopplæring Leif Andreas Kvitvang Kvitvang gård Prosjektmål, prosjektstart august 2012 Å utvikle, utprøve

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk»

KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» KORTVERSJON Forslag til fagskoletilbud innen «Entreprenørskap Bynært landbruk» Målgrupper for studiet Bynært landbruk er en yrkesrettet utdanning. Studentene har etter endt utdanning spesialkompetanse

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser?

Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Hvordan kan regional forvaltning bidra til bevaringsarbeid og næringsutvikling for gamle husdyrraser? Åpningsseminar til Norsk genressurssenter på Hamar 28.-29. november. Johan Sandberg Fylkesmannen i

Detaljer

Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017

Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/13372-16 Saksbehandler Håkon Kjartan Velde Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Fylkesutvalget 06.06.2017 Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 10/4133-4 Ark.nr. A41 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen RETT LANDBRUKSUTDANNING 2020 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger Høgskolen

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer