Bergen brannvesen Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen brannvesen Årsmelding 2011"

Transkript

1 Bergen brannvesen Årsmelding 2011

2

3 Innhold 2 Brannsjefen har ordet 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen 17 Ressursoversikt 18 Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland 21 IKT-avdelingen 22 Informasjon 23 Personalavdelingen 24 Personelloversikt dagpersonell og personell i vakttjeneste 26 Plan og økonomi med drifts- og investeringsregnskap 30 Ombudene i Bergen brannvesen 31 Bergen brannkorps pensjonistgruppe 32 Bergen brannhistoriske stiftelse Bergen brannvesen - Årsmelding

4 Brannsjefen har ordet Brannsjef Johnny Breivik Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps som yter tjenester knyttet til forebygging av og beredskap mot branner og ulykker. I tillegg driver Bergen brannvesen Alarmsentral brann Hordaland (110-sentralen) for 28 kommuner i Hordaland og to kommuner i Sogn og Fjordane. Bergen brannvesen er eneste kasernerte brannvesen i Hordaland. Lederskifte Etter 18 år som brannsjef takket Helge Eidsnes for seg sist sommer. Bergen brannvesen har vært igjennom en fin utvikling med Eidsnes som sjef med realisering av ny hovedbrannstasjon som en viktig milepæl. Undertegnede tiltrådte som brannsjef i oktober og overtok fra konstituert brannsjef Karl Otto Nesdal. Etaten har således hatt tre ulike ledere siste året. Lederskiftet sammenfaller også med at personalleder de siste 19 år går over i pensjonistenes rekker. Denne situasjonen har satt sitt preg på 2011 og hovedfokuset har følgelig vært satt på daglig drift og brobygging til en ny tid. Branntall og brannhindrende tiltak Bergen kan vise til noen år med svært lave tall på bygningsbranner. Utviklingen siste år viser en tendens til økning i antall små branntilløp og mindre hendelser. Antallet større branner er fortsatt lavt i forhold til tidligere år. Her har det vært en ytterligere nedgang fra 2010 til Kriterier for hva som skal kategoriseres som bygningsbrann etter sentrale myndigheters retningslinjer, er endret fra og med Det vil si at kategorien bygningsbrann i det sentrale statistikkregisteret for brann hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) nå omfatter flere typer brannrelaterte hendelser enn tidligere. Dette har medført at Bergen kommune er oppført med mange flere bygningsbranner i 2011 enn tidligere år. Kampanjen «Hjelp oss frem» setter et sterkt og målrettet fokus på fremkommelighet for utrykningskjøretøy i trange bygater. Dette arbeidet har vært videreført i 2011 med informasjon, kampanjer og utdeling av tremeters målebånd til bilister. Brannvernopplæringen for alle tolvåringene i bergenskolene er også i 2011 gjennomført med god deltakelse. For skoleåret gjennomførte etaten undervisning for totalt 2930 elever innen grunnleggende brannvern. Siden 1991 har mer enn tolvåringer i Bergen fått grunnleggende brannvernopplæring fra våre mannskaper. Denne aktiviteten vurderes som svært viktig i arbeidet med å redusere både branner og branntilløp. Nye utfordringer Fylkesmannen i Hordaland har satt fokus på brann- og redningsberedskap langs bergensbanen. På årets møte i beredskapsrådet ble dette temaet viet stor oppmerksomhet. Erfaringen fra brannen på Hallingskeid viste at det er utfordringer knyttet til redningsinnsats på høyfjellet, herunder transport og logistikk selv på en fin sommerdag. Bergen brannvesen er beredt til å utvikle et samarbeid med jernbaneverket og regionale og sentrale myndigheter for at hensiktsmessig beredskap og beredskapsavtaler kan etableres. Juni 2011 fattet beredskapsstyret i IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Bergen region) vedtak om å overføre sekretariatet og ledelse av utvalget fra Bergen og omland havnevesen til Bergen brannvesen. Hovedfokuset sist høst har vært å tilpasse arbeidet i IUA til våre systemer og rutiner. Likhetsprinsippet er her førende, slik at forurensningsberedskapen bygges opp etter samme mal som øvrig brann- og redningsberedskap. De tragiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 har satt økt fokus på blant annet digitalt nødnett og det nasjonale ressursregisteret «Narre». I henhold til tidligere planer, skal det nye nødnettet bygges ut i bergensregionen i løpet av Bergen brannvesen har allerede satt i gang forberedende arbeider slik at både etaten og 110-sentralen skal være best mulig forberedt til denne overgangen. Justisministeren har påpekt nødvendigheten av et nasjonalt ressursregister og ønsker å videreføre arbeidet Bergen brannvesen har gjort i Hordaland. Utspillet ønskes velkommen og vi vil bidra til at målet om et godt og hensiktsmessig ressursregister kan oppnås. Oktober 2011 ble rapporten etter arbeidet i Sikringsprosjektet offentliggjort. Rapporten er en oppsummering av et omfattende arbeid for å forebygge branner i den bevaringsverdige trehusbebyggelsen i Bergen, blant annet verneverdige sjøboder og privat- 2 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

5 boliger innenfor alle tolv brannsmittestrøk. Sikring av denne trehusbebyggelsen mot flammenes rov er en av brannvesenets viktigste oppgaver, slik at arbeidet med oppfølging av de tiltak rapporten omtaler vil bli gitt nødvendig oppmerksomhet i årene som kommer. Bergen brannvesen har i 2011 deltatt aktivt i implementeringen av Enhetlig Ledelses System (ELS), som alle brannvesen og sivilforsvarsenheter sammen med Kystverket nå er pålagt å ta i bruk. Bergen brannvesen har hatt deltakere på kurs i regi av Norges brannskole/dsb og har selv gjennomført kurs innen temaet. Det tekniske utstyret og systemene i 110-sentralen og stabsrommet i hovedbrannstasjonen gjør det nå mulig å utøve lederstøtte under krevende hendelser både lokalt og regionalt. Nasjonale oppgaver og utenbys bistand Bergen brannvesen har deltatt aktivt i utviklingen av RITS-tjenesten (Redningsinnsats til sjøs) i Skandinavia, blant annet gjennom ledervervet i Nordisk RITS under NORDRED-avtalen og ledelse av RITS-delen av den nordiske storøvelsen Skagex-2011 i Oslofjorden. Øvelsen inneholdt blant annet innsats med redningsressurser fra fire nordiske land, herav også mannskaper fra Bergen brannvesen. I 2011 bisto redningsressurser fra Bergen brannvesen ved flere aksjoner og innsatser utenfor eget ansvarsområde, blant annet i en lang og krevende røykdykkerinnsats ved togbrannen på Hallingskeid og ved brannen på hurtigruteskipet M/S Nordlys i Ålesund. Helse, miljø og sikkerhet De fem første driftsårene i ny hovedbrannstasjon er tilbakelagt. I hovedsak har stasjonen levd opp til forventningene og har gitt etaten et løft på mange områder. Det har imidlertid vært nødvendig å iverksette støyreduserende tiltak i kontorlandskapene i 3. etasje. Dette arbeidet ble fullført i 2011 med oppsetting av støyskjermer og akustiske plater i taket. Bergen brannvesen ble 26. april 2011 sertifisert som en Miljøfyrtårnvirksomhet. Denne sertifiseringen er et resultat av målrettet arbeid over tid, og anses som en anerkjennelse av det fokuset som er satt på HMS og miljøriktige løsninger. Økonomi Etaten består av mange fagområder. Brannvesenets totale budsjett gjenspeiler denne organiseringen og er fordelt på en rekke tjen ester og ansvarssteder. Gjennom god økonomistyring og tett oppfølging er de tildelte økonomiske rammene overholdt. Resultatregn skapet viser et mindreforbruk på 0,5 % i forhold til budsjetterte brutto driftsutgifter. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kalkulatoriske renter og avdrag grunnet etterslep på investeringer. Oppsummering Lederskifter har satt sitt preg på Bergen brannvesen i Til tross for dette er de fleste planlagte tiltak og årsmål innfridd. Flere krevende brann- og redningsinnsatser har også blitt gjennomført upåvirket av situasjonen. Brannvesenets ansatte har stått sammen i denne tiden og jeg vil takke alle ansatte for en forbilledlig innsats. Bergen, den 2. januar 2012 Johnny Breivik Brannsjef Bergen brannvesen - Årsmelding

6 Organisering Brannsjef Stabsavdelinger/funksjoner Personal Plan og økonomi IKT Informasjon Brannforebyggende avdeling Beredskapsavdeling Alarmsentral brann Hordaland/ 110-sentralen Brannsjefen rapporterer til kommunaldirektør for byrådsleders avdeling. Fakta Bergen brannvesen er Bergen kommunes brann- og redningskorps, og ledes av brannsjef Johnny Breivik. Per 1. januar 2011 bodde det innbyggere i Bergen kommune. Kommunens totalareal er km². Bergen brannvesen har samlet 279 budsjetterte årsverk. Disse er fordelt med 53 på brannforebyggende avdeling (25 på seksjon særskilt tilsyn og 28 på seksjon feiing og tilsyn), 195 i beredskapsavdelingen, 17 i 110-sentralen og 14 i andre administrative stillinger. På seksjon feiing og tilsyn er det 6 lærlinger. Ikke alle stillinger er besatt per Bergen brannvesens virksomhet er i tillegg til hovedbrannstasjonen lokalisert på brannstasjonene i Sandviken, Åsane, Arna, Fana og Laksevåg. Bergen brannvesens seks brannstasjoner 4 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

7 Bergen brannvesen - Årsmelding

8 Brannforebyggende avdeling Avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Bergen skal oppleve en reell og følt trygghet. Avdelingen ledes av avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth og består av en prosjekt- og utviklingsstab, seksjon særskilt tilsyn ( 13) og seksjon feiing og tilsyn. Avdelingens oppgaver Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn i særskilte brannobjekter, som pleieinstitusjoner, over nattingssteder og forsamlingslokaler Brannteknisk saksbehandling av skorsteiner, varmeanlegg, samt brannfarlige og eksplosive varer Avdelingen har som i tidligere år fokusert på oppnåelse av målsettingene nedfelt i balansert målstyring. Målene er i all hovedsak oppnådd. Revisjon Revisjon av avdelingens kvalitets- og HMS-system ble sluttført i Gjennom revisjonen er lover og regler som regulerer vår virksomhet gjennomgått, samt på hvilken måte disse etterleves. Kvalitets- og HMS-systemet vil kontinuerlig bli oppdatert som følge av endringer i regelverk, omlegging av tjenester, interne avviksmeldinger samt etter fastsatt revisjonsplan. Seksjon feiing og tilsyn I 2011 ble det iverksatt feiing av røykløp og utført tilsyn i boenheter. Dette representerer 100 % måloppnåelse. Totalt ble det sendt ut dokumenter fra seksjon feiing og tilsyn i Det er registrert avvik i 2011, de fleste ved tilsyn. I 2011 mottok vi 50 bekymringsmeldinger. De kom jevnt over hele året, men med en hovedvekt på høsten og disse omhandler i stor grad studentboliger og hybelleiligheter. Bekymringsmeldinger angående farlige el-anlegg blir videreformidlet elektronisk til BKK. Om lag 25 saker med mistanke om ulovlig bruk ble rapportert til etat for byggesak og private planer. I tråd med ordinær prisstigning vedtok bystyret i 2011 å øke feie- og tilsynsgebyret med 3,5 % for Fyringsanlegg skorsteiner og ildsteder I 2011 ble det montert nye rentbrennende ildsteder, mot 2860 i En av årsakene kan være at vrakpantordningen for 2011 ikke gjaldt vedfyrte ildsteder, slik som tidligere. I 2011 var det to branner relatert til ildsted: Én brann i forbindelse med en biopeis og én brann i en fritidsbolig, hvor brannen mest sannsynlig startet i forbindelse med ildsted. Det ble gjennomført kamerainspeksjoner etter skorsteinsbranner, og evalueringer etter branner i fyringsanlegg. Videre har det vært avviklet møter i godkjenningsgruppen til etat for byggesak og private planer. Nedgravde oljetanker Det er blitt sendt ut 540 varsel om tilstandskontroll på nedgravde oljetanker, inkludert annen gangs varsel. Innkomne søknader om dispensasjon som følge av varsel om tilstandskontroll har medført mange befaringer. Det har også vært foretatt befaringer i forbindelse med oljelekkasjer. Vrakpant Kommunens tiltak vedrørende vrakpant for utskiftning av gamle ildsteder ble også i 2011 administrert av seksjon feiing og tilsyn. Årets vrakpantordning gjaldt utskifting av oljefyrte ildsteder, og fjerning av nedgravde oljetanker. Ordningen gjaldt deler av Årstad distrikt. Ikke alle som søkte, benyttet seg av ordningen. Det ble skiftet ut 171 oljefyrte ildsteder og fjernet 60 nedgravde oljetanker. Saksbehandlingssystem Seksjonens informasjon- og kommunikasjonskoordinator (IKK) har jobbet med integrasjon mellom fagsystem og BKSAK, samt for beredelser i forhold til nytt forvaltningsprogram. Det er i 2011 utarbeidet og implementert elektronisk meldeskjema om montering av nytt ildsted. Skjemaet ligger på brannvesenets hjemmeside. Seksjon særskilt tilsyn Seksjon særskilt tilsyn har i 2011 gjennomført de målsatte aktiviteter som er tillagt seksjonen. Disse aktiviteter er i hovedsak knyttet til saksbehandling i forbindelse med tilsyn i særskilte brann objekt, plan- og reguleringssaker, samordnet tilsyn med andre arrangementer, pyroteknisk vare (fyrverkeri), farlige stoffer og kampanjer. 6 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

9 Det er registrert særskilte brannobjekter i Bergen kommune pr I denne bygningsmassen er det i løpet av året utført tilsyn. Tilsynene har vært gjennomført med ulike tilsynsformer som tematilsyn, egen meldinger, ordinære tilsyn, oppfølging av bekymringsmeldinger og samordnede tilsyn med andre HMS-etater. En del av tilsynene gjennomføres som uanmeldte tilsyn blant annet ved restauranter, skjenkesteder, kjøpesentre samt og ved større arrangementer. Det ble i 2011 gjennomført 177 kvelds- og nattkontroller ved restaurant og skjenkesteder, og det var to felles tilsynsaksjoner i Disse gjennomføres i samarbeid med andre etater, blant annet skjenkekontrollen og politiet. Det er foretatt tilsyn/informasjonskampanje rettet mot 75 serveringssteder med frityrgryter. Dette ble gjennomført i Bergen sentrum og ved virksomheter i tett trehusbebyggelse. Det arbeides også med ulike prosjekter innenfor fredede bygg, tett trehusbebyggelse, hoteller, sykehjem, samt tiltak rettet mot særskilte risikogrupper. å integrere KomTek med BKSAK. Denne integrasjonen vil lette arbeidsflyten og sørge for optimale arkiveringsrutiner. Videre har Bergen brannvesen vært med på å ta initiativet til å sette ned en brukergruppe som i samarbeid med leverandøren skal bygge 13-modulen opp fra grunnen av i Plan- og reguleringssaker Brannforebyggende avdeling gir uttalelser og merknader vedrørende plan- og reguleringssaker, adkomst for brannvesenet og uttak for slokkevann. Brannvesenet har vært involvert i planleggingen av tilkomst for brannvesenet i forbindelse med de mange anleggsarbeidene som pågår i Bergen. Tunneler Bergen brannvesen har fulgt opp følgende tunnelprosjekter: Ringveivest/Knappetunnelen Ny E-39 Bergen-Os E-39 Eikåstunnelen Sotrasambandet Bybanen byggetrinn 2 Ny togtunnel parallelt med Ulrikstunnelen Brannvesenet utfører i tillegg tilsyn med vei-, jernbane- og bybanetunneler. Utredning etter spesielle branner Bergen brannvesen iverksetter undersøkelser og utarbeider rapporter etter spesielle branner i Bergen kommune. Hoved hensikten er å lære av hendelsene og ta erfaringene med i videre brannforebyggende arbeid. I 2011 utarbeidet vi fem sakkyndige rapporter til politiet og tolv interne utredninger etter spesielle branner. Fyrverkeri Bergen brannvesen gikk i 2011 over til elektronisk søknadsskjema for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri. Dette skjemaet sikrer effektiv og enhetlig innmelding av nødvendige opplysninger for behandling av søknaden. Av 75 innkomne søknader fikk 70 tillatelse. Som tidligere var det også i år kun to salgsdager. Det ble gjennomført to uanmeldte kontroller hos hvert av utsalgsstedene. Hos 19 av utsalgene ble det påpekt brudd på forutsetninger i tillatelsen. Samtlige av disse ble rettet opp i umiddelbart. Det ble saksbehandlet og gitt tillatelse til 35 avfyringer av fyrverkeri utenom nyttårsfeiringen. Saksbehandlingssystem Arbeidet med å forbedre og utvikle saksbehandlingssystemet har pågått gjennom hele året. I slutten av 2011 startet arbeidet med Bergen brannvesen - Årsmelding

10 8 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

11 Tall Tilsyn i særskilte brannobjekter Nattkontroller utesteder Kjøpesenterkontroller Fyrverkeri utsalgssteder Fyrverkerikontroller Plan- og reguleringssaker Adkomst for brannvesenet Slokkevann uttak for slokkevann Brannteknisk saksbehandling Røykløp Antall røykløp Antall røykløp Tilsynsenheter Antall tilsynsenheter Feiing Utførte feiinger Registrerte avvik ved feiing Tilsyn med fyringsanlegg Utførte tilsyn Registrerte avvik på tilsyn Bekymringsmeldinger Antall pålegg (fyringsforbud/strakstiltak) Skorsteiner Søknader om oppføring av skorstein Søknad om rehabilitering av skorstein Fyringsanlegg ildsteder Alle søknader og meldinger Dispensasjon fra utslipp (vedfyrte ildsteder) Brenselstanker Søknader Varsel om tilstandskontroll av nedgravde oljetanker Dispensasjoner (nedgravde oljetanker) Øvrig Skorsteinsbranner (pipebranner) Øvrig saksbehandling Vrakpant ildsteder Verdibrev sendt Sendt til utbetaling Saksbehandling Utsendte dokumenter Purring manglende tilbakemelding Forvarsel om pålegg Bergen brannvesen - Årsmelding

12 10 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

13 Bergen brannvesen - Årsmelding

14 Beredskapsavdelingen Avdelingsleder og varabrannsjef Karl Otto Nesdal Avdelingens primæroppgaver er innen brann- og redningstjeneste, men en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver er også lagt til avdelingen. Beredskapspersonellet er fordelt på fire brigader, med en minimumsbemanning på 36 mann. Brigadene ledes av en brigadeleder med operativ seksjonsleder som over ordnet. Primæroppgaver Ved brann/eksplosjon livredning brannslukking røyk-, gass- og kjemikaliedykking redningsinnsats til sjøs (RITS) restverdiredning (RVR) assistanse til Avinor, Håkonsvern, industrivern og nabokommuner Ulykker/klimabaserte hendelser og nødhjelp trafikk- og tunnelulykker frigjøring av fastklemte personer redningsdykking/isdykking overflateredning i elv, vann og sjø klatretjeneste, tau- og høyderedning akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) ras - og skredulykker sammenraste bygg (USAR) bybane- og jernbaneulykker lenseoppdrag på land og i båt restverdiredning (RVR) assistanse til politi, helse og andre kommuner Andre oppgaver intern og ekstern opplæring øvelser og drift av øvingsanlegg befaringer av bygninger og utrykningsveier linjegang med kontroll av brannhydranter og ventiler brannundervisning i skolene vedlikehold av bygg, anlegg og materiell assistanse ved vannledningsbrudd offentlig flagging Beredskapsavdelingens utvikling i hadde i likhet med tidligere år et normalt antall bygningsbranner på linje med gjennomsnittet for Bergen siste år. First Responder-tjenesten med akutt medisinsk assistanse hadde 139 utrykninger i Dette er på samme nivå som tidligere år. Arna og Åsane distrikter skiller seg ut med et betydelig høyere antall slike utrykninger enn de andre distriktene. Beredskapsavdelingen har i 2011 hatt fokus på å implementere de ti fagområdene med støtte fra de fagansvarlige. Organisasjonsstrukturen i beredskap reflekterer kravene til en moderne brann- og redningsetat med en spissing av kompetanse på prioriterte fagområder. Innsatsledelse, stabsarbeid og ROS-analyser Bergen brannvesen har også i 2011 deltatt aktivt i implementeringen av Enhetlig Ledelses System (ELS), som alle brannvesen og sivilforsvarsenheter sammen med Kystverket nå er pålagt å ta i bruk. Bergen brannvesen har hatt deltakere på kurs i regi av Norges brannskole/dsb, og har selv gjennomført kurs innen temaet. Det tekniske utstyret og systemene i 110-sentralen og stabsrommet ved den nye hovedstasjonen gjør det nå mulig å ivareta både lokale og regionale utfordringer for ledelse av og støtte til langvarige og komplekse hendelser. Arbeidet med regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for dimensjonering og prioritering av de ulike tjenestene er videreført i 2011 og vil bli styrket ytterligere i Stortingsmeldingen om samfunns sikkerhet og ny lov om kommunal beredskapsplikt bekrefter at ROS-analyse som dimensjoneringskriterium blir et krav i fremtiden. Bergen brannvesen har deltatt i flere arbeidsgrupper knyttet til Fylkes-ROS for Hordaland. Endelig rapport ble ferdigstilt i 2009, og denne har siden vært lagt til grunn for prioritering av opplæring og øvelser. Brannvernopplæring i skolen Brannvernopplæringen for alle tolvåringene i bergenskolene er også 2011 gjennomført med god deltakelse. For skoleåret gjennomførte Bergen brannvesen skoleundervisning for totalt elever i grunnleggende brann vern. Mer enn tolvåringer i Bergen har nå fått brannvern opplæring i skolen siden starten i Opplæringen organiseres av seksjon ressurs og kompetanse og utføres av mannskapene i beredskapsavdelingen. 12 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

15 Seksjon fagansvar Seksjonen har ti fagansvarlige som representerer strategiske satsingsområder i beredskapsavdelingen: Fokus er satt på SKS Sikkerhet Kompetanse Samhandling. I høst var de fagansvarlige sammen med seksjonsledere og nøkkelpersonell på studie- og øvingsreise til MSB-treningssenter i Revinge i Sverige. Det arbeides i samarbeid med seksjon ressurs og kompetanse med å etablere et hensiktsmessig verktøy til å planlegge, registrere og vedlikeholde kompetanse for fagområdene. Røykdykking, brann- og slukketeknikk Området representerer brannvesenets kjernevirksomhet. For å standardisere og forenkle opplæring i bruk er det nå anskaffet Bullard Infrarøde varmesøkende kamera i alle stasjoner for mannskapsbiler og for høyderedskap i hovedstasjonen. Disse har sammen med overtrykksventilering, firetimers røykdykkerapparater og trening med ulike slukketeknikker vært brukt i øvelser. Ny overtenningscontainer er tatt i bruk og representerer betydelig bedre muligheter for opplæring og øvelser innen varm røykdykking. I øvelser dette året har vi hatt fokus på bruk av redningsmaske og kameratredning. Vi har i 2011 hatt øvelser med «stor hendelse». Alle brigader har deltatt og fokusert på samarbeid mellom flere stasjoner, opprettelse av røykdykker- og vannverksbefal og kommunikasjonsprosedyrer. Det arbeides med ny logg til røykdykking, et arbeid som fortsetter i Det er ansatt en egen røykdykkerkoordinator for oppfølging av røykdykkerverkstedet. Ras- og tauredning Klimaendinger har ført til flere hendelser og økt fokus på ras, skred og utrasing av byggegrunn/infrastruktur. Bergen brannvesens spesialredningsgruppe (BSR) har i året som har gått presentert sine tjenester, kompetanse og utstyr for ulike aktører. Det arbeides i samarbeid med fagansvarlig for tungredning med komplettering av en container med stemplings-, løfte- og sikringsutstyr. Denne er tenkt brukt til ulykker ved sammenraste bygg, tungbilulykker og liknende. BSR-gruppen har i løpet av 2011 utviklet ytterligere kompetanse på urban redning ved ras/bygningskollaps. To mann fra hver brigade, samt flere ledere gjennomførte i vår en ukes kurs tilrettelagt etter våre behov i urban søk og redning forkortet USAR. Instruktørene var hentet fra redningsskolen i Sverige og de hadde bred kompetanse og internasjonal erfaring. Politiet og Norske redningshunder hadde flere deltagere på kurset, og dette har bidratt positivt til samarbeid under flere redningsoppdrag i etterkant. Deltagerne har bidratt til videreformidling av kunnskapene til BSR-personell i egen brigade og alle har også gjennomført brigadeøvelser. BSR deltok på en stor redningsøvelse i Eikedalen i februar, med evakuering fra stolheis. BSR-gruppen blir nå mer brukt ved redningsoppdrag, og vi mottar oftere tidlig varsling der det kan bli behov for gruppen. Brannsmittestrøk, vannforsyning og fremkommelighet Det oppleves fortsatt som en utfordring at stadig flere hydranter erstattes med brannkummer. Innen fremkommelighet har fokus vært oppfølging av fremkommelighetskampanjen «Hjelp oss frem» og det er laget bekymringsmeldinger for flere områder. Under gravearbeidet er fremkommelighet prioritert gjennom midlertidige parkeringsrestriksjoner og andre kompenserende tiltak. Det er i samarbeid med fagansvarlig for røykdykking avholdt øvelser med fokus på store, komplekse hendelser for alle brigader og alle stasjoner med tilknytning til sentrum. Det ble registrert forbedringspunkter som vil danne utgangspunkt for ytterligere øvelser i Samme erfaringer ble avdekket og fulgt opp gjennom en serie med spillbordøvelser. Fagansvarlig har i løpet av høsten 2011 utarbeidet utkast til et system for bedret prosess og analyse i forbindelse med innføring av nye rutiner, strategiske materiellvalg og konsekvensvurdering av tiltakene. Restverdiredning RVR Fagområdet restverdiredning (RVR) har fått videreutviklet kompetansen i 2011 gjennom opplæring og RVR-seminar for mann skapene i Arna stasjon med Ove Brandt fra RVR Norge. Fagansvarlig har holdt foredrag om RVR for 110-sentralen, og har sammen med 110- sentralen og IUA besøkt brannvesen i nabokommunene i Horda land. Den årlige RVR-samlingen 2011 ble gjennomført mai i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Bergen brann vesen med mer enn 50 deltakere fra hele landet. Hovedtema var RVRtjenesten i lys av et klima i endring. Fagansvarlig RVR besøkte høsten 2011 skadesaneringsfirmaer for kompetanse utveksling og samarbeid har vært et normalår med litt over 100 oppdrag. Arbeidet med å markedsføre RVR-tjenesten i Hordaland bærer frukter, og vi ser en stor økning i antall oppdrag og har et godt samarbeid med brannvesen i nabo kommunene. RVR-oppdragene de siste årene viser Bergen brannvesen - Årsmelding

16 at vi har fått et våtere klima. Oppdragene i forbindelse med vannlekkasjer har økt, og antall oppdrag etter brann er stabilt. Redningsinnsats til sjøs RITS Bergen brannvesen har et godt samarbeid med Sjøforsvaret, og har fått mulighet til å øve på brann i skip ved simulatoren til Sjøforvarets sikkerhetssenter på Håkonsvern. De fleste RITSmannskapene har gjennomført opplæring her i løpet av året. Det er kjøpt inn nye transportkasser for helikopter og en del nytt utstyr til gruppen. Nye typegodkjente RITS-drakter er etter en godkjenningsprosess levert i RITS-utstyret fremstår nå som tidsmessig og tilfreds stillende for oppgaven. Grunnkurs for ti mannskaper ble gjennomført i uke 10 med fagansvarlig som kursleder. Det ble øvd med 330-skvadronen på kurset, med bassengtrening hos Falck Nutec. Bergen brannvesen har deltatt aktivt i utviklingen av RITS-tjenesten i Skandinavia, blant annet gjennom lederverv og deltakelse i Nordisk RITS under NORDRED-avtalen og ledelse av og deltakelse på RITS-delen av den nordiske storøvelsen Skagex-2011 i Oslo fjorden. Det har vært flere skarpe hendelser for RITS-mannskapene i Noen av RITS-mannskapene deltok i en lang og krevende røykdykkerinnsats ved togbrannen på Hallingskeid. Videre deltok seks mannskaper ved brannen på M/S Nordlys. Tungredning, frigjøring og tunnel For fagområdet tungredning, frigjøring og tunnel utgjorde bybanen også i 2011 hovedfokus. Her har arbeidet vært mer krevende og utfordrende enn først antatt. Det jobbes fremdeles med utfordringer knyttet til tekniske løsninger, løft i pukk og ved overhøyde, og i tillegg er det holdt øvelser på området. Aktuelle mannskaper har gjennom ført ukeskurs i bybaneredning, et kurs utviklet og arrangert av bybanen i samarbeid med Bergen brannvesen. Kurset «ferdsel i trase» er også gjennomført. Det er god øvingsaktivitet med faste øvingsdager på Kronstad der vi har samøvelser med bybanens tekniske personale. Det er montert skinner ved hovedbrann stasjonen som gjør det enkelt å øve på- og avsporing for bybanebilen. Utstyr til tung sikring og redning er kjøpt inn. Dette blir et satsingsområde med hovedfokus på stabilisering av sammenraste bygninger og tunge kjøretøy. Utstyret plasseres i krokløftcontainer, og det skal arrangeres en ukes kurs i emnet i Det har gjennom året vært gjennomført flere øvelser i tunnel med fokus på brann og redning med utfordringer som evakuering, sikt, røyksaks, støy fra vifter og samband. Etter leveranse av 82 nye gassbusser til Bergen pågår det kursing av mannskaper med tema gassbusser, farer og sikringstiltak rundt disse. Oljevern og sjøsprøyte Det er også i 2011 brukt mye tid på å holde brannbåten BX-2 operativ. Båten er bygget i 1976, krever mye vedlikehold og bærer preg av gårsdagens teknologi. Båten har i 2011 gjennomgått slipping og vedlikehold og det har vært gjennomført en oppgradering og 5-årsklassing av radioutstyr og elektrisk anlegg, samt reparasjon av aksling, ror og propeller etter havari. Det er en stor utfordring å skaffe nødvendige deler til fartøyet. Arbeid er igangsatt med å utrede alternative løsninger for omfattende reparasjon av brannpumpe parallelt med vurdering av fremtidige fartøysalternativer. Springeren er et raskt fartøy som brukes til akutte redningsoppdrag, støtte for redningsdykkerne og brann og redning i fritidsbåter. Denne har også gjennomgått årlig vedlikehold og slipping. Det er i 2011 iverksatt arbeid med revisjon av rutiner for begge båtene. En rekke nye produkter og ny teknologi for å begrense og stoppe lekkasjer av oljeprodukter og kjemikalier er testet ut og anskaffet i løpet av året. Sammen med deltakelse på Kystverkets IUA-kurs og 14 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

17 farlig gods-seminar bidrar dette til en bedret beredskap mot akutt forurensning. Farlig gods/kjemikalie- og strålevern I 2011 ble nye gassmålere plassert på stasjonene i Laksevåg, Åsane og på hovedbrannstasjonen, og det er anskaffet eksplosjonssikkert lense utstyr, tetteutstyr, måleutstyr, splashdrakter og verktøy. Farlig gods-bilen er også oppgradert med nytt og bedre utstyr. Det er videre anskaffet spilltønner med utstyr og måleutstyr for gass med tilhørende opplæring for alle stasjoner. Arbeid med kartlegging og ROS-analyse vil danne grunnlag for en målrettet satsing i samarbeid med IUA og berørte aktører. Fagansvarlig for farlig gods har utarbeidet kravspesifikasjon til en container for farlig gods, og arrangerte sammen med fagansvarlig oljevern et farlig gods-seminar med deltakelse fra Bergen brannvesen og IUA-kommunene i uke 43. Det er startet et omfattende arbeid med bruk av absorbenter, polymerer og syre/basenøytraliserende midler til bruk ved akutt forurensning. Det pågår videre et arbeid med utstyr og opplæring i hurtig sanering av forurenset personell og pasienter. De fagansvarlige for oljevern, akutt forurensning og farlig gods medvirker i et nasjonalt pilotprosjekt med sikte på å etablere en kjemikalievernberedskap knyttet til RITS-tjenesten i Oslo og Bergen. Redningsdykking overflateredning I 2011 har dykkergruppen har hatt 66 rednings- og søkeoppdrag med utrykninger i hele hordalandsregionen. Det er registrert én definitiv redning, og tre omkomne er hentet opp. Det er avholdt et redningsdykkeruttak/-kurs og vi har fått fem nye dykkere i år. Redningsdykkerbåten «Frosken» er en trygg og god båt, og det er installert nytt kartsystem, radar, ekkolodd og VHF radio i løpet av året. Båten har imidlertid med tiden blitt for liten i forhold til nødvendig utstyr og fartsbehov. Det er igangsatt arbeid med vurdering av et raskere og mer tidsriktig alternativ. Akutt beredskap fremskutt enhet/first responder I 2011 er det lagt betydelig arbeid ned i anbudsprosessen i forbindelse med anskaffelse av en «akutt responderbil». Bilen blir tomannsbetjent og bilens beskaffenhet og utstyr gir mulighet til både hurtigere og bedre fremkommelighet på vanskelige føreforhold, i tett trafikk og i Bergens trange gater. Den blir utstyrt med materiell og verktøy til å iverksette en førsteinnsats i mange typer hendelser i påvente av tilstrekkelige ressurser. Målet er å hindre eller begrense utviklingen av en hendelse og tilrettelegge for at resten av styrken treffer «hoppkanten» best mulig. Videre arbeid har vært oppfølging av bilen som forventes ferdig og operativ våren Bilens utstyr gir mulighet til alternative metodevalg både taktisk og teknisk ved innsats mot brann, derfor har fagansvarlig også jobbet med planlegging av opplæring av superbrukere og ledere, samt deltatt i planleggingsarbeid vedrørende implementering av bilen i styrken. First responder-tjenesten er en «i vente på ambulansen»-tjeneste som er livreddende og et viktig supplement til Helse Bergens ambulansetjeneste. Alle operative mannskaper og vakthavende sjefer utsjekkes årlig i DHLR av NRR-godkjente interne instruktører. Det har også vært holdt et 40 timers grunnleggende førstehjelpskurs for de siste ansatte i beredskap uten ambulansefaglig bakgrunn. Seksjon ressurs og kompetanse Seksjonen består per av en seksjonsleder, en ressurskoordinator, en kompetansekoordinator og en kursmedarbeider til booking og koordinering av ekstern undervisning. Hovedoppgavene er å bistå i ledelse av beredskapsavdelingen som ressurs disponering av de ca 200 ansatte her, sørge for vedlikehold og kompetanse tilføring samt administrere ekstern kursvirksomhet i marked. Seksjonen har i 2011 gjennomført planlagte aktiviteter og har hatt en positiv utvikling, og er også representert i flere samarbeidende prosjekt vedrørende øvelser regionalt og nasjonalt. Intern opplæring Det har vært arrangert en rekke kurs, internt og i regi av Norges Brannskole for egne ansatte. Bergen brannvesen har i 2011 hatt deltakere på følgende kurs: Beredskapsutdanning trinn 1 og 2 Grunnkurs Elveredningskurs Instruktørkurs NBSK Kjemikalivernkurs NBSK Forebyggende kurs Alarmsentraloperatørkurs Skadestedslederkurs NBSK Standplasslederkurs BSR-gruppen HMS-kurs Lederutviklingskurs Truck, kran og løft Grunnleggende brannvern og førstehjelp Førerkode 160 kurs 40 timers førstehjelpskurs Hjertestarterkurs Bergen brannvesen - Årsmelding

18 Ekstern opplæring Beredskapsutdanning trinn 1 for Norges Brannskole Grunnkurs deltid NBSK (Hordalandsmodellen) Kurs i skogbrannslukking for frivillige organisasjoner Grunnleggende brannvern og førstehjelp Skreddersydde kurs innen HMS og industrivern for industri og næringsliv Kurs knyttet til samarbeidsavtalen med HMS-senter om sikkerhetsopplæring av medlemsbedrifter Kompetansebevis for utrykningskjøring, førerkortkode 160 Maritime kurs for cruiserederi Andre gjennomførte aktiviteter Seksjonen har administrert skoleundervisningsprosjektet. For skoleåret gjennomførte Bergen brannvesen skoleundervisning for totalt elever i grunnleggende brannvern Seksjonen har ferdigstilt prosjekt med opparbeiding av øvelsessenter ved hovedbrannstasjonen Det er innført kursadministrasjonssystem med link fra hjemmesiden Det er utarbeidet reklamemateriell og e-postlister for bedre kundeoppfølging Seksjonen har gjennomført revisjon av øvelseskatalog og integrasjon med læringssystem og personellsystemet Helikopterutsjekk (RITS-, dykker- og BSR-gruppen) Jordingskurs Seksjon drift og vedlikehold Seksjon drift og vedlikehold har hatt nok et år med høyt aktivitetsnivå. I 2011 gjennomførte seksjonen miljøsertifisering av etaten, og Bergen brannvesen er nå en godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Seksjonen har driftet 65 biler, materiell og utstyr, og seks brannstasjoner. Det er gjennomført støyskjermingstiltak i hele 3. etasje og på mannskapskjøkkenet ved Bergen hovedbrannstasjon. Det har i 2011, som i tidligere år, vært mange henvendelser fra eksterne som ønsker å leie flagg, brannutstyr og møterom. Seksjonen ble i 2011 utvidet med en ny funksjon, røykdykkerkoordinator. Det var et sterkt fokus på oppfølging av reklama sjonssaker vedrørende den nye hovedbrannstasjonen. Seksjonen har også i år hatt et godt samarbeid med Brannhistorisk stiftelse i forbindelse med veteranbilene og gamle hovedbrannstasjon. 16 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

19 Ressursoversikt Hovedbrannstasjonen 5 - mannskapsbil 8 - mannsk./farlig GODS bil 30 - brigadeleder 31 - vakth. sjef 32 - varabrannsj brannsjef 83 - røykdykkerbil mannskapsbil (res. 1) mannskapsbil (res. 2) mannskapsbil (res. 3) 53 - redningsbil 75 - lastebil 27 - Vanntankbil - løsplan 62 - Høyderedskap brann og redningsbåt BX2 - brannbåt Arna brannstasjon RVR 7- mannskaps- / redningsb restverdibil 25 - stasjonsbil Fana brannstasjon 3 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 52 - BSR redningsbil ATV - brann og redning 26 - Stasjonsbil Skogbr. tilh. Laksevåg brannstasjon 1 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 23 - stasjonsbil 66 - høyderedskap gummibåt Sandviken brannstasjon 16 - mannskapsbil 67 - høyderedskap 24 - terreng pick up 89 - Redningsdykkere FR - Redningsdykkere Åsane brannstasjon 2 - mannskaps-/ redningsb vanntankbil 80 - stasjonsbil 63 - Høyderedskap Skogbr. tilh. Bergen brannvesen - Årsmelding

20 Tall og statistikk Fordeling av oppdrag Stor brann Totalt antall oppdrag Brann i skog/kratt Bilbrann Brann i skorstein Annen brann Trafikkulykke Vannskade Annen assistanse Akutt forurensning First responder Bygningsbranner (DSB) 164 Bergen brannvesen mottok unødige alarmer i 2011 «Evighetsdörren» er en øvelsesdør i tårnet på hovedbrannstasjonen. 18 Bergen brannvesen - Årsmelding 2011

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Brannforebyggende Forum 2008

Brannforebyggende Forum 2008 Utviklingen av det forebyggende arbeidet Hvor bør veien videre gå? Bjørn Næs Senioringeniør Administrasjon Plan og økonomi IKT 15 medarbeidere (13+2) Brannforbyggende avdeling Beredskapsavdeling - Prosjekt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2010

Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Bergen brannvesen Årsmelding 2010 Innhold 2 Brannsjefens kommentar 4 Organisering 6 Brannforebyggende avdeling 12 Beredskapsavdelingen Ressursoversikt Tall og statistikk 20 Alarmsentral brann Hordaland

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 16.01.2014 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2013 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon:

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon: Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 3 (4) 1 (4) 3(6) 3 *(2) HMS-avvik 20 (32) 11 (19) 15(11) 1(25) Forslag til forbedring 11 (5) 4 (5) 0 (9) 10(3) Totalt hittil i år 34

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201536732-12 Emnekode: ESARK-6541 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 16. mars

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013

RAPPORT VEILEDNING. Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 13 RAPPORT VEILEDNING Rapport fra brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff i 2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2013 ISBN: 978-82-7768-328-7 Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN

30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN 30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen

Detaljer

Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift

Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift Byrådssak 1090 /17 Høring: Revisjon av feie- og tilsynsordningen for Bergen kommune - ny lokal forskrift BJOL ESARK-6541-201536732-13 Hva saken gjelder: Feie- og tilsynsordningen er en del av dokumentasjonen

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014

FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 19.01.2015 FEIETJENESTEN ÅRSMELDING 2014 Bjørn Kvitnes Innhold 1. Bemanning... 2 1.1. Ansatte i feietjenesten siste år... 2 1.2. Antall dagsverk... 2 2. Materiell og investeringer... 2 3. Objekter registrert

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer

St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009- Lillehammer Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) 2 3 Hovedtrekk i

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet

Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet Stortingsmelding g nr 35 2008-2009 Brannsikkerhet DLE konferansen 2009 Kari Jensen DSB 1 2 Bakgrunn Oppfølging av Soria Moria-erklæringen om styrket samfunnsikkerhet Rapporterer resultater av St.meld.nr

Detaljer

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015

RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 RVR-seminar på Hamar 28. mai 2015 Forventninger fra nabobrannvesen ved RVR bistand Thomas Grue, Alarmsentral brann innlandet Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i Hedmark og Oppland fylker.

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker.

Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Bergen brannvesens innsats ved klimabaserte ulykker. Seksjonsleder Tore Kallekleiv Kallis Vært innom de aller fleste fagfelt i brannyrket gjennom 35 år. HMS- Hovedverneombud i 5 år. Utrykningssjef i 5

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Brannvesenkonferansen 13. mars 2012 Ann Christin Olsen-Haines Avdelingsleder Kompetanse og rapportering 2 Behov for å peke ut en retning Kompetanse Evalueringer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt

Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt Lokal forskrift om tilsyn med brannobjekter i Namsos kommune. Fastsatt av Namsos kommunestyre...(dato)... med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann,

Detaljer

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg

Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg Byrådssak 106/17 Melding om Fylkesmannens systemtilsyn med helse, - omsorgs, - og barnevernstjenesten i Byrådsavdeling for helse og omsorg GHAL ESARK-41-201706451-4 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Frokostmøte - Multiconsult Senioringeniør Lars Haugrud 7. november 2014 Ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.11.2014 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.11.2014 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2015 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Skandinavisk akuttmedisin 2012

Skandinavisk akuttmedisin 2012 Skandinavisk akuttmedisin 2012 Brannvesenets Roller og oppgaver på skadestedet Henry Ove Berg, Brann- og redningssjef BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS Henry Ove Berg RKHK Forsvaret, BSIS Politiet Skadestedsledelse

Detaljer

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 26.11.2015 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2016 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for alarmsentraloperatør NAVN: KOMMUNE /VIRKSOMHET: Fastsatt av DSB i september 2011 NORGES BRANNSKOLE 9441 FJELLDAL Telefon 76 91 90 00 /Telefax 76 91 90 50 E-post: firmapost

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN

HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Justis- og beredskapsdepartementet For: Departementsråd Tor Saglie Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Høvik 5. oktober 2012 HØRINGSSVAR NOU 2012:14 RAPPORT FRA 22. JULI KOMMISJONEN Redningsselskapet viser til

Detaljer

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes

21.10.2013 FEIETJENESTEN. Bjørn Kvitnes 21.10.2013 FEIETJENESTEN Bjørn Kvitnes PLAN FOR FEIING OG TILSYN 2014 Innhold 1. Om feietjenesten... 2 1.1. Overordnet mål for feietjenestens virksomhet... 2 1.2. Virksomhet... 2 1.3. Organisasjon... 2

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

Nordisk RITS-forum 2010-2012

Nordisk RITS-forum 2010-2012 2010-2012 Presentasjon av sluttrapport Varabrannsjef Karl Otto Nesdal NORDRED-konferansen Stavanger 06.09.2012 Prosjektetablering DSB anmodet i 2010 Bergen brannvesen om å lede nordisk RITS-forum i perioden

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Status HMS 2016 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 6 (3) (1) (3) (3) HMS-avvik 3 (20) (11) (15) (1) Forslag til forbedring 6 (11) (4) (0) (10) Totalt hittil i år 15 (34) (50) (68) (82)

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Kommunevegdagane 2010

Kommunevegdagane 2010 Kommunevegdagane 2010 FREMKOMMELIGHET Varabrannsjef Karl Otto Nesdal Bergen brannvesen Hjelp oss frem.. Sandviken 2008 Bygningsbranner i Bergen: perioden 1997-2008 Ant. bygningsbranner i Bergen Gjennomsnitt

Detaljer

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen

«Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Brannvesenkonferansen 2014 «Er det størrelsen det kommer an på?» Sammenslåing av brannvesen Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Sammenslåing av 4 brannvesen på Nedre Romerike Nye NRBR IKS Bakgrunn

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad

Fredrikstad brann- og redningskorps. 1 Fredrikstad brann- og redningskorps 1 Brannvesenet Brannsjef varabrannsjef Beredskapsleder 4 vaktlag med 10 personer på hvert lag. ( 8 på vakt ) Branningeniør byggesak forebyggende avdeling 7 personer 2 Bygnings-

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

En maritim brann- og beredskapsenhet

En maritim brann- og beredskapsenhet FOTO: BJARTE NYGAARD SANDVIKEN BRANNSTASJON En maritim brann- og beredskapsenhet Maritime brann- og beredskapstjenester i Sandviken brannstasjon FOTO: THOR BRØDRESKIFT Sentralt plassert i et av Bergens

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere.

Forebyggende arbeid i forhold til brann og luftforurensning er sentrale oppgaver for dagens feiere. Feieryrket har i Norden røtter tilbake til 1600-tallet da den dansk-norske kongen Kristian IV hentet faglærte feiere fra Tyskland. Arbeidet besto i starten mest av feiing av skorsteinene på kongens slott.

Detaljer

Kompetanseplan. IUA Region 4

Kompetanseplan. IUA Region 4 Kompetanseplan 2013 IUA Region 4 pr. 1.4.2013 1.0 Mål Målet med kompetanseplanen er å dokumentere eksisterende kompetanse innenfor akutt forurensning samt å sikre at mannskap og ledelse får nødvendig opplæring/

Detaljer

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning

SAMMENDRAG AV. ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG AV ROS ANALYSE Balsfjord Brann og redning SAMMENDRAG Et av de mest grunnleggende elementene i alt HMS arbeid er en vurdering av virksomhetens risiko og sårbarhet. Det er de svake punktene som

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning

- Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning BEREDSKAPSPLAN SILDAJAZZEN 2013 - Hensikt - Ansvarsforhold - Telefonlister - Generelt - Hendelses beskrivelser/ressurser - Brann - Havari - Personskade - Drukning - Fortøyningsplan Hensikt: Denne beredskapsplanen

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynsstrategi Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Tilsynsstrategi 2008-2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Januar 2008 Tilsynsstrategi Tilsynsstrategien utdyper etatens strategiske plan når det gjelder beskrivelse av virkemiddelet

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer