Årsmelding Kirkens Sosialtjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste"

Transkript

1 Årsmelding Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste

2 Det finnes alltid muligheter Vi tror resultatene blir best når det faglige og det vanlige virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Ved inngangen til 2011 har Solstrand Barnevernsenter avtale med Bufetat, Region vest om drift av plasser ved Foreldre & Barn avdelingen, beredskapshjem, fosterhjem og foreldreprogrammet De utrolige årene. Det utføres tilleggsoppdrag for kommunale barnevernstjenester. Solstrand Barnevernsenter er en del av Kirkens Sosialtjeneste, en landsdekkende ideell stiftelse med virksomheter innen barnevern, psykiatri, rusbehandling, oppfølgingstjenester og tilbud til utviklingshemmede. 215 barn og 110 familier har mottatt tilbud ved Solstrand Barnevernsenter i perioden 2008 til

3 HUSTAVLE (for de voksne i møte med barna) Husk hvordan det var å være liten; hva gjorde deg engstelig, usikker, glad, redd, trygg? Hva drømte du om? Hva fryktet du kunne skje? Hvordan likte du at voksne var mot deg? Den du ønsker at barnet skal bli, den skal du være. Vi skal være modige voksne med tid til å lytte, mot til å spørre og vilje til å handle. Vi skal gi barnet tro på egne evner og muligheter, og gi barnet håp og tro på egen fremtid. Vise respekt for Solstrand som barnets hjem og privatliv. Skjerme barnet for de voksnes private tema og agenda. Vise ekte interesse for å bli kjent med det enkelte barn som et unikt individ med sin historie og familie. Som voksen er du i foreldres sted; du er barnets omsorgsperson, beskytter og talsperson i det daglige. Vise respekt for barnets grenser: hva er det i barnets historie og erfaring som har betydning for din måte å være sammen med barnet på? Være årvåken og ikke naiv; alltid tenke det enkelte barns trygghet i barnegruppa. Der en alltid er den svakeste, en alltid er den sterkeste og noen midt i mellom Humor skal være varm, inkluderende og forståelig for barnet. Du har plikt til å si fra dersom du opplever at barnet blir utsatt for overgrep, og/eller behandlet på en måte som er sårende og krenkende. Ta barnet på alvor dersom det forteller om slike hendelser. Være åpen for veiledning på egen atferd, og være villig til å tilegne deg ny kunnskap. Korttidsavdelingen, 2009

4 To rettvendt og ett bakvendt 2008 og 2009 var preget av metodeutvikling og kompetanseheving ved alle avdelinger. Innarbeiding av Trygg base-modellen, evaluering av PMT-O i institusjon og samarbeid med Haugaland A-senter osv. Modell for Kriseteamarbeidet ble utviklet og det ble gjennomført tilfredshetsmåling blant våre beboere. I 2010 ble det bråstopp med avvikling av Korttidsavdeling og overføring av Kriseteamet til Bufetat. Fokus dette året har vært på nedbemanning og arbeidet med å sikre videre avtaler for de øvrige avdelinger. De ideelles plass i tiltaksapparatet har blitt viet mye oppmerksomhet. Driftsavtaler Nasjonal anskaffelse i 2008 sikret 4-årsavtale for akutt- og omsorgsplasser gjeldende fra 1. februar februar 2010 mottok Kirkens Sosialtjeneste oppsigelse fra Bufdir på denne avtalen. Oppsigelsen ble begrunnet med at Bufetat ønsker en dreining til mer bruk av fosterhjem og at det ikke er ønskelig at barn under 12 år plasseres i institusjon. Oppsigelsene medførte at Korttidsavdelingen stod uten oppdrag fra 1. juli De øvrige avdelingene har hatt årlige avtaler i påvente av anskaffelser for disse områdene. I styremøte september 2009 orienterte Bufetat om nye overordnede føringer. Deler av tiltakene Solstrand driver, skal i framtiden drives i statlig regi. Kommunenes andel av fosterhjem skal økes, de øvrige skal drives i statlig regi. Det skal ikke kjøpes omsorgsplasser i institusjon. Barn under 13 år skal ikke plasseres i akuttiltak verken i institusjon eller beredskapshjem. I desember 2010 ble det inngått avtale med Bufetat, Region vest for 6 plasser ved Foreldre & Barn avdelingen (2 år), 7 beredskapshjem, 2 fosterhjem (2 år) samt drift av De utrolige årene, Basic (1 år), gjeldende fra 1. januar Alle avtaler har fire måneder oppsigelsestid. Avtalen fra 2007 om drift av krisetilbudet ble ikke videreført. Bufetat skal bygge opp dette tilbudet i egen regi. Nedbemanning Korttidsavdelingen ble avviklet den 30. juni og Kriseteam ble overtatt av Bufetat i september Tallet på ansatte måtte derfor reduseres med mellom 15 og 20 personer. Dyktige fagfolk sluttet i 2010 og flere blir sagt opp første halvår 2011 som en tilpassing til nye stramme avtaler. Det har vært nær kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte. Tillitsvalgte og ansatte har vært lojale, konstruktive og støttende gjennom en krevende periode. Det er opprettet kontakt med NAV i forbindelse med permitteringer og oppsigelser. Situasjonen for ideelle Det er bred politisk enighet om at ideelle organisasjoner fortsatt skal være viktige aktører i det offentlige barnevernet. Bufetat har like tydelig mål om å bygge opp et sterkt statlig tiltaksapparat. Skal disse målene nås samtidig kreves det tydeligere politisk styring. Solstrand Barnevernsenter har i mange tiår vært likestilt med offentlige virksomheter, men ansees nå å være en leverandør som skal supplere det statlige barnevernet ved behov. Etablerte fagmiljø bygges ned og skal erstattes av statlige tilbud. Situasjonen for de ideelle er uholdbar. Det brukes mye energi på å kjempe for egen eksistens. Usikkerheten fører til sløsing av faglige og menneskelige ressurser. Tilsyn og kvalitetskontroll Fylkesmannens systemtilsyn ved Korttidsavdelingen omhandlet i 2008 taushetsplikt og håndtering av taushetsbelagte opplysninger. Det ble ikke funnet avvik eller grunnlag for merknader på de reviderte områdene. I 2009 var tema for revisjon Forebygging og håndtering av fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot beboere i og utenfor institusjonen. Det ble ikke gitt merknader eller pålegg. Ved individtilsyn i juni 2009 fant Fylkesmannen oppholdstiden for lang for tre beboere. Tilsynet kontaktet Barne- og likestillingsdepartementet som bad Barne- og familiedirektoratet om redegjørelse om situasjonen ved akuttinstitusjonene i Region vest. Det ble gjennomført to individtilsyn ved Korttidsavdelingen årlig. I henhold til ny forskrift for sentre for foreldre og barn skal tilsynsmyndighetene føre tilsyn ved Foreldre & Barn avdelingen minimum hvert annet år. Barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen har tilsynsansvaret for barn i fosterhjem. Bufetat gjennomfører årlig etterfølgende kontroll av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner. CAF Et pilotprosjekt i regi av Bufetat, tok sikte på å utvikle prosedyrer og rutiner for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kvalitetsverktøyet Common Assesment Framework (CAF) ble benyttet. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av Solstrand deltok i prosjektet og evaluerte CAF som et godt styringsredskap. Det gav tydelige anbefalinger, skapte engasjement og økt deltakelse i forbedringsarbeidet i egen organisasjon. 4

5 Kunnskapsbasert undersøkelse i barnevernet Ledere og fagkonsulenter har i 2009 og 2010 deltatt i utdanning med førsteamanuensis Øyvind Kvello i regi av Fagteam Fonna. Internt har avdelingene samarbeidet for å samle erfaringer fra utredningsarbeidet og for å vurdere hvordan utdanningen skal implementeres i utredningsarbeidet på Solstrand. Driftsstyre I juni 2010 vedtok hovedstyret å avvikle driftsstyrene i seksjon barnevern og helse fra 1. juli Vedtaket ble begrunnet med at de fleste styringsinitiativ og beslutninger skjer i linjen mellom hovedkontor og virksomhetsleder. Hovedstyret for Kirkens Sosialtjeneste er stiftelsens øverste organ. Driftsstyret har i perioden bestått av styreleder Kjell Arne Medhaug, rektor, nestleder Olav Wikre, HMS leder, styremedlem Mette Suggelia, regnskapsfører og styremedlem Geir Toskedal, rektor. Vararepresentant har vært Odd Kjell Svendsbø, førstekonsulent. Ansatte har vært representert ved Ivan Wiik og Solveig Haraldseide. 15. november 2010 ble avslutning for lokalt driftsstyre markert, 89 år etter oppstart av barnevernsvirksomhet med lokalt styre på dette stedet. Økonomi Ordinært tilskudd fra Bufetat var i 2008 kr. 31,1 mill. Det ble utført tilleggsoppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 3,2 mill. I 2009 var ordinært tilskudd fra Bufetat kr. 22,4 mill. Det ble utført andre oppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 16,4 mill. I 2010 var ordinært tilskudd fra Bufetat kr. 20,1 mill. Det ble utført tilleggsoppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 10,5 mill. Sykefravær Sykefraværet var i ,3%, i ,3% og i ,2%. Facebook og nettsider Nettsidene ble fornyet i Sidene skal gi brukere oppdatert informasjon om tilbudene. I forbindelse med oppsigelsen av avtale ved Korttidsavdelingen ble det opprettet Facebook-side. Presseomtale, politiske uttalelser og referat fra Stortingets spørretime ble lagt ut på sidene. Facebook-gruppen har 1700 medlemmer. HMS-arbeid Verneombud ved avdelingene og virksomhetsleder utgjør det lokale HMS-utvalget. Det er gjennomført vernerunder med risikovurdering av arbeidsmiljø og bomiljø bl.a. med fokus på brannsikkerhet, førstehjelp og medisinhåndtering. Det er utarbeidet HMShåndbok, årsplaner og årshjul. Alle ansatte deltok på to dagers HMS-samling i Her ble avtale om Inkluderende Arbeidsliv presentert. Kirkens Sosialtjeneste har inngått avtale med Hjelp 24 om bedriftshelsetjeneste. Temadag om offentlig tjenestepensjon Torgils Milde fra KLP deltok i ledermøte og på temadag om offentlig tjenestepensjon for alle ansatte i mars Anbud omsorgssenter Solstrand mottok godkjenning som omsorgssenter fra Bufetat, region vest i mai Det ble lagt inn tilbud på omsorgssenterplasser for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i henhold til lov om barneverntjenester. Resultat av anskaffelsen forelå januar Nedgang i antall registrerte enslige mindreårige asylsøkere har redusert Bufetats behov for kjøp av slike plasser. Anbud bofellesskap Det er lagt inn tilbud på drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Kvinnherad kommune i desember Resultat av anskaffelsen ventes å foreligge våren Omstillingsdokument For å gjøre nytte av frigjort kompetanse ved Korttidsavdelingen og en stor eiendom godt egnet til institusjonsdrift, ble det i 2010 laget en oversikt over mulige nye og supplerende tjenestetilbud. Omstillingsdokumentet ble sendt ut til kommuner i Fonna-området. Det er laget informasjonsmateriell i forbindelse med rekruttering av fosterhjem. Planer fremover Vår hovedoppgave er å levere faglig gode tilbud som oppfyller inngåtte avtaler og lovpålagte krav. Vi skal samtidig arbeide målrettet for å utvikle nye tiltak. Barn og familier som vi har ansvar for, har rett til ekstra god omsorg. Et barnevern med barnets beste som målsetting, må ha et variert, kreativt og romslig tiltaksapparat. TILFREDSHETSMÅLING Ville hatt majones, men det har de ikke i hus I 2008 og 2009 deltok barn i alderen 4-12 år på Korttidsavdelingen og i våre familier i tilfredshetsmåling. I 2008 var 90% av tilbakemeldingene positive, i 2009 var 85% av tilbakemeldingene positive. Undersøkelsene var anonyme. Tilbakemeldingene tilsier at barn opplever seg godt ivaretatt, men gir også nyttige innspill bl.a. til arbeidet med å forbedre brukermedvirkning og informasjon. Barna er fornøyde med mat, rom, ting de gjør på. De føler de får støtte og hjelp av de voksne og føler seg sett og hørt. De opplever at det er greit å ha kontakt med familien sin på Solstrand. Alle mente at Solstrand var forberedt på at de skulle komme. Noen av barna mente at de ikke hadde fått nødvendig informasjon før de kom. Noen ønsket større mulighet til å bestemme over ting som var viktige for dem. Noen utsagn: forandre på ingenting - ønsker å besøke mamma og pappa oftere bra at det er kjekt her - ville helst bo hos mammaen min - bra at de tar vare på meg - de skal være sånn som de er, grei familie å bo hos, de er familien min - rommet mitt er flott - ville hatt majones men det har de ikke i hus pyton når jeg ikke får viljen min - de passer godt på meg - la ongane bestemme mer - syns det skulle være som nå - lyst å være mer med mamma - alt er bra 5

6

7 Korttidsavdelingen 42 barn har bodd ved Korttidsavdelingen i perioden 2008 til OPPGAVER OG FUNKSJONER Korttidsavdelingen var et omsorgstilbud i akuttsituasjoner for barn i alder 7 13 år. Avdelingen gav tilbud om sorg- og krisearbeid, utviklings- og endringsarbeid, samt utredning og bistand ved kriser i fosterhjem Generell kartlegging ble påbegynt for alle barn som flyttet inn på avdelingen. Videre utredning ble gjennomført dersom barnevernstjenesten søkte om dette. Utredningen dannet grunnlag for arbeidet med barnet/ familien og var grunnlag for valg av omsorgs- og behandlingstiltak etter oppholdet. Utviklingsarbeid PMT-O I 2004 startet arbeidet med å implementere PMT-O i miljøterapien ved Korttidsavdelingen. Tre fagpersoner startet på utdanning som PMTO-terapeuter. Sammen med foreldreterapeuter i De Utrolige Årene og terapeuter i utdanning med Dinosaurskolen ble det etablert et fagmiljø for evidensbaserte metoder. Utviklingsarbeidet har pågått i hele perioden og ble evaluert i Systematisk bruk av PMTO-metoden i miljøterapien handler om; effektive beskjeder, ros, oppmuntringstegn og belønningsskjema for å bygge opp ferdigheter og positiv atferd. I grensesettingsarbeidet brukes pausetidsprosedyre, ekstraoppgave og tap av gode for å stanse negativ atferd. Erfaringene med metodebruken er gjennomgående gode. Det stiller store krav bl.a. til fortløpende øving og til opplæring av nyansatte. Bruken av PMT-O-metoden har økt positiv involvering fra de voksne samtidig med en betydelig reduksjon av negativt og tvingende samspill. Barna erfarer raskt mestring av både sosiale, - og dagliglivsferdigheter. Grensesettingen er forutsigbar og er ikke tilfeldig eller styrt av følelser. Metodebruken bidrar til samarbeid og til en gjennomgående positiv forventning mellom barn og voksne. De voksne rapporterer å ha større mot, glede og visshet for handlemåte i samspillet med barna. Metodene er blitt en integrert del det er slik vi gjør. Utviklingsarbeid i grupper Det er lagt vekt på bred deltakelse i det faglige utviklingsarbeidet. Arbeidet er organisert i grupper. PMTO-gruppen har tilrettelagt fagdager for ansatte og vikarer og hatt særlig fokus på å gjennomføre og evaluere bruke av faser. Det er gjort erfaring med å avslutte fasearbeidet med tanke på forberedelse til flytting i fosterhjem. Krise- og omsorgsgruppen har utarbeidet rutiner for krisearbeid, definert innhold og avgrensing i krisesamtalen, øvd på krisesamtalen, tatt i bruk tegning som et hjelpemiddel i samtalene. Det er gjennomført kursdager med tema Barn som har levd med vold i familien, skadevirkninger og hjelpetiltak. Kursholder var Unni Heltne v/ Senter for krisepsykologi i Bergen. Samarbeidskjeden Krise, akutt og hjemmebasert ble inviterte med på kursdagene. Det ble gjennomført krisesamtaler med alle barn som ble plassert i Korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen Overført fra siste år Innskrevet Fra foreldrehjemmet Fra fosterhjem Fra institusjon Utskrevet Til foreldrehjemmet Til fosterhjem Til institusjon Overført til neste år Kjønn Gutt Jente Alder 0-3 år år år år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Beleggsprosent Oppholdstid (dager) Når flyttet til foreldre Når flyttet til fosterhjem Antall liggedøgn

8 Antall akuttplasseringer / Kortidsavdelingen Beredskapshjem Risikoanalyse Risikoanalyse er brukt som metode for kvalitetsforbedring. Analyse av foreldresamarbeid har dannet grunnlag for videre utvikling av foreldrekontakten. Metoden er også benyttet i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Personalutvikling Korttidsavdelingen har hatt prosessveiledning ved familieterapeut og veileder Bent Rune Sinnes. Det er gjennomført en teamevaluering gjennom Team Diagnostic fra Team Coaching International. Avdelingsleder og fagkonsulent har mottatt veiledning fra organisasjonspsykolog Sigurd Haus. Avvikling av kompetanse Bufetat sa i 2010 opp avtalen for Korttidsavdelingen. Som følge av dette, ble et fagmiljø lagt ned. Avdelingen har tatt i mot over 300 barn som har vært i en vanskelig livssituasjon (fra 1987). Disse barna er hjulpet hjem eller videre i fosterhjem og andre omsorgstiltak. Utredningskompetanse er systematisk utviklet (fra 1992) og evidensbasert behandlingsmetodikk er implementert (fra 2004). Institusjonsopphold en erfaringsbasert kunnskap Institusjonsopphold har i det siste ofte blitt beskrevet i negative vendinger. Vi opplever beskrivelsene som ensidige og mener at opphold på institusjon også kan gi barnet positive erfaringer. Det finnes også solid faglig støtte for et slikt syn. Vi tror at når livet er som mest kaotisk og følelsene som sterkest, kan mangfoldet ved en institusjon være et pusterom for noen barn i perioder i livet. Institusjonen representerer et profesjonelt behandlingsmiljø der de voksne har mot, kompetanse og energi til å møte følelser, rydde i kaos og ta ned konfliktnivå. Barnet har et sosialt fellesskap og møter andre i samme situasjon. Barnet vil alltid finne en voksen det trives ekstra godt å være sammen med. Barnet slipper å bli utfordret der det strever som mest: i den tette relasjonen til få voksne i et hjem. Det skjer en positiv smitteeffekt når barnet ser at andre barn lykkes i hverdagen, andre barn møter sine foreldre, andre barn møter fosterforeldre, andre barn flytter. Snipp, snapp, snute. tror du eventyret om Korttidsavdelingen er ute? Både ja og nei. Driften er sluttet av, men driftige folk holder frem. Enten i andre oppdrag for Solstrand eller i nye arbeidsoppgaver ute i verden. Vi tar med oss visdom og erfaring, sterke opplevelser, gode minner, handlekraft og slagferdighet. Takk til alle for strålende, fantastisk innsats i møte med oss sjøl og med alle modige barn og familier vi har truffet på. BARN VED KORTTIDSAVDELINGEN OG I BEREDSKAPSHJEM I 2008 TIL barn flyttet inn og 102 barn flyttet ut i denne perioden. Oppholdstid Ventetiden for barn som skal flytte i fosterhjem har vært økende. I beredskapshjem var oppholdstiden i gjennomsnitt 6 måneder for barn som flytter til fosterhjem og 1 måned for barn som flyttet til foreldre. Ved Korttidsavdelingen måtte barn i gjennomsnitt vente 9 måneder på å flytte til fosterhjem og oppholdstiden var 1 måned for barn som flyttet til foreldre. Alder Færre barn i alderen 0-3 år bor i beredskapshjem. Barn i denne aldersgruppen plasseres i større grad direkte i fosterhjem. I beredskapshjem er det jevn aldersfordeling fra 4 til 12 år. Ved Korttidsavdelingen var de fleste i alderen 9 til 15 år. Flyttet fra 80% av barna flyttet inn fra foreldrene. 13% flyttet inn fra opphold i fosterhjem. Flyttet til 45% av barna flyttet til foreldre etter oppholdet. 47% flyttet til fosterhjem. Færre barn flyttet videre til institusjon. I denne perioden flyttet 11% av beboerne fra Korttidsavdelingen til institusjon og 31% i perioden Omsorgskommune Haugesund 51% Karmøy 16% Kjønn Av 93 som flyttet inn var 66% gutter og 34% jenter. 8

9 Fosterhjemsavdelingen 64 barn har bodd i beredskapshjem i perioden 2008 til OPPGAVER OG FUNKSJON Beredskapshjem Beredskapshjem tar i mot barn i alderen 0-18 år. (utvidet aldersgruppe fra 2011). Det gis omsorgstilbud i akuttsituasjoner og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Fosterhjem Fosterhjemmene våre tar i mot barn og unge i alderen 9-18 år. Fosterhjem er langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med omfattende støttefunksjoner. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter i beredskapshjem. Kartleggingsperioden går over seks uker. Videre utredning gjennomføres dersom barnevernstjenesten søker om dette. Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet med barnet og gi grunnlag for valg av omsorgs- og behandlingstiltak etter oppholdet. Utviklingsarbeid Prosjekt Avdelingen har deltatt i prosjekt Plasseringer i beredskapshjem. Hvor lenge varer de - og hvorfor?, i regi av Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet - og i prosjekt med henblikk på direkteplassering av barn i alderen 0-3 år og prosjekt vedrørende kriseberedskapshjem. Intern opplæring Veiledning av hjemmene gis ut fra prinsipper fra metoden PMT-O og omsorgs- og veiledningsmodellen Trygg Base. Tema i intern opplæring har bl.a. omhandlet: Handlingsplaner som arbeidsverktøy, observasjon og skriving av miljørapport, brukermedvirkning, Fagmodell for Krise og omsorgsarbeid, krisesamtaler med barn, Når kjærlighet ikke er nok, vis meg vei v/ J. Haarklou, veiledningsmodell Trygg base, psykiske lidelser hos barn og unge, v/ BUP Fonna, seksuelle overgrep, v/ Barnehuset i Bergen, LIFO - en metode for effektiv samhandling. Fagkonsulenter har deltatt i prosessveiledning med Ivar A. Bye, Haraldsplass diakonale høgskole. Nye standardkontrakter Nye avtaler gjeldende fra juli 2010 gir familiene tjenestepensjon, sykepenger, yrkesskadeforsikring og regulert ferie og avlastning. Rekruttering Fra høsten 2010 har avdelingen arbeidet aktivt med å rekruttere fosterhjem og beredskapshjem. Det er informert gjennom brosjyre, avisannonser, i møter, foredrag og gjennom avisartikler. Nye familier blir grundig vurdert og gjennomgår en grunnopplæring før de går inn i ordinært opplæringsprogram. Beredskapshjem Overført fra siste år Innskrevet Fra foreldrehjemmet Fra fosterhjem Fra institusjon Utskrevet Til foreldrehjemmet Til fosterhjem Til institusjon Kjønn Gutt Jente Alder 0-3 år år år år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Belegg 123% 85% 86% Oppholdstid (dager) Når flyttet til foreldre Når flyttet til fosterhjem Liggedøgn ungdommer har bodd i våre fosterhjem i perioden Belegg Belegg

10 Etter hvert så forstod jeg litt bedre hva Solstrand er, og hva dere driver med her. For eksempel så kunne jeg ikke lage mat da jeg flyttet inn, jeg kunne ikke koke poteter engang. Men dere hjalp meg og pusha på, at dette klarer du Siv. Så jeg har innsett at jeg faktisk kan litt mer enn jeg trodde. Jeg har fått skikkelige rutiner og orden på livet mitt. Jeg har også fått mye bedre selvtillit og selvbilde. Jeg kan ikke få sagt det nok, hvor takknemlig jeg er for den hjelpa jeg har fått her. Og for at dere har gitt meg muligheten til å vise at jeg ER ei god mor. Først og fremst vil jeg si Tusen takk for at jeg og sønnen min har vært så heldige å få bo her på Solstrand foreldre & barn. Til å begynne med så var jeg ikke motivert i det hele tatt. Jeg ville helst bare flytte hjem og klare meg på egenhånd. Jeg forstod ikke at jeg trengte hjelp med rusproblemet mitt. Men når en har vært rusmisbruker, så har en ikke de gode rutinene en trenger for å ha ett barn. Jeg hadde heller ikke så mye kunnskap om hvordan det er å være mor. Hele livet mitt forandret seg da jeg ble mor. Og den store omveltningen er jeg glad for at jeg fikk hjelp av dere til å takle. Når det var noe jeg gikk og tenkte på, eller noe som bekymret meg, så har jeg alltid hatt noen å prate med her. Det har vært så godt for meg. Jeg er vel ikke alltid like flink til å si hva jeg mener og føler. Men dere må vite at jeg setter veldig stor pris på all støtten jeg har fått i fra dere. Og så vil jeg gi en spesiell takk til Hilde, som har hatt hovedkontakten med meg. Du er ei kjempekjekk dame. Veldig god å prate med. Måten du har snakket med meg på, har hjulpet meg til å bli bedre kjent med meg selv og til å åpne meg mer og finne ut hva som egentlig er MINE meninger. Disse 8 månedene som rusfri, har vært en veldig tøff tid for meg! Jeg har startet livet mitt på nytt. Skal etablere meg og lage nytt nettverk. Det har vært mange brikker å sette på plass. Men det har gått overraskende bra. Jeg er stolt over hva jeg har fått til på disse månedene. Men som rusavhengig så har jeg enda en veg å gå, men jeg vil si at jeg er godt på veg :) Jeg ser mye lysere på fremtiden og livet. Når jeg har bestemt meg for noe, så klarer jeg det! Jeg kommer nok til å savne dere alle sammen. Fortsett med den gode jobben dere gjør! Dere kommer alltid til å ha en spesiell plass i hjertene våres. Stor klem fra Siv :) (Utdrag av brev fra beboer ved Foreldre & Barn avdelingen, gjengitt med tillatelse)

11 Foreldre & Barn avdelingen 39 familier og 49 barn har bodd ved Foreldre & Barn avdelingen i perioden 2008 til 2010 OPPGAVER OG FUNKSJON Foreldre & Barn avdelingen gir tilbud til vanskeligstilte familier med ulike hjelpebehov. Avdelingen har seks plasser hvorav tre plasser i bofellesskap for mor og barn og tre plasser i leiligheter for familier. Gjennom tidlig hjelp skal foreldre utvikle tilfredsstillende omsorg. Tilbudet skal bidra til å forhindre unødvendig atskillelse mellom foreldre og barn. Tilbudet tilpasses familiens behov. Utredning av omsorgskompetanse skal hjelpe kommunene med å treffe bedre funderte beslutninger om videre tiltak. Det gis tilbud om endrings- og utviklingsarbeid til familiene hvor styrking av samspill og tilknytning har hovedfokus. Avdelingen gir veiledning til saksbehandlere i den kommunale barnevernstjenesten og til miljøterapeuter som arbeider med familier i kommunene Aktuelle problemområder for målgruppen kan være: - Barn i alder 0-6 år med særskilte behov - Unge umodne foreldre - Gravide og foreldre med psykiske lidelser, rusproblematikk eller evnemessig lav funksjon. - Foreldre i en alvorlig livskrise og foreldre som er dømt til soning hvor det vurderes skadelig med atskillelse mellom foreldre og barn. Utviklingsarbeid Åpning av nybygg Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. foretok den offisielle åpningen av nybygget den 18. juni Bygget har et boareal på 585 kvm og gir plass til 4 leiligheter, kontorer, fellesrom og møterom. Det ble gitt brukstillatelse i mars Bygget ligger i Haraldsgaten 41 og er nabobygg til bofellesskapet i Haraldsgaten 39. Samarbeid og faglige nettverk Foreldre & Barn avdelingen har over flere år hatt nært samarbeid med Haugaland A-senter (HAS). Samarbeidet ble formalisert i en samarbeidsavtale i Når rus er en del av problembildet, blir det utformet en dobbelsøknad til Foreldre & Barn avdelingen og Haugaland A-senter. Strukturen i samarbeidet er utviklet i månedlige arbeidsgruppemøter. Avdelingen deltar i et fagnettverk med psykiatriske avdelinger i Fonna og HAS. Det tilrettelegges felles kurs og utdanninger hvor personell fra de ulike virksomhetene underviser hverandre. Avdelingen har hatt stor nytte av å samarbeide med barsel og nyfødtavdelingen ved sykehuset i Haugesund, og helsestasjoner i området. Foreldre & Barn avdelingen deltar i et nasjonalt nettverk av institusjoner som arbeider med familier med rusproblem og barnevern. Nettverket har to samlinger årlig hvor en utveksler erfaringer og oppdateres på nyere forskning. Ansatte på Foreldre & Barn har deltatt i toårig samspillsutdanning i regi av Helse og omsorgsdepartementet fra 2008 til Målet med utdanningen har vært å få et kompetanseløft, utvikle metoder og styrke institusjoner sitt arbeid med familier. Dr. Philos Kari Killén har vært fagansvarlig for utdanningen. Hun er tilknyttet Foreldre & Barn avdelingen som veileder og var foredragsholder på seminar for ansatte og samarbeidspartnere i avdelingens regi i > Foreldre & Barn avd Overført fra siste år Antall familier Antall barn Innskrevet Antall familier Antall barn Fra egen bolig Fra fosterhjem Fra institusjon Fra familie Utskrevet Antall familier Antall barn Til egen bolig Til familie Til fosterhjem Til støttehjem, annet tiltak Til institusjon Overført til neste år Antall familier Antall barn Barns alder 0-3 år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid / familier 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Beleggsprosent Gjennomsnitt oppholdstid Dager Antall liggedøgn

12 Evaluering av avdelingen Evalueringsarbeid med intervju av ansatte, fellessamling og sluttrapport ble gjennomført i 2009 i samarbeid med organisasjonspsykolog Sigurd Haus. Utviklingsarbeidet er fulgt opp i tråd med anbefalinger i OU-rapport. Utredning, utviklings- og endringsarbeid og veiledning har vært avdelingens primæroppgaver siden oppstart i Forskrift for sentre for foreldre og barn Ny Forskrift for sentre for foreldre og barn trådte i kraft i november Det skal søkes om godkjenning i henhold til nye forskrift. Avdelingen har på linje med andre foreldre barn sentre midlertidig godkjenning fram til 1. juli Minnegave Høsten 2008 fikk Foreldre & Barn avdelingen overrakt minnegave etter Berit Helle som døde høsten Gaven blir videreformidlet i form av håndstrikkede ulltepper til foreldre/barn som har opphold på avdelingen. 12

13 De Utrolige Årene Foreldreprogrammet De utrolige årene er et veiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3-8 år, hvor barna oppgis å ha atferdsproblemer. Programmet er utviklet av Carolyn Webster- Stratton ved The Parent Clinic ved University of Washington School of Nursing. Foreldreprogrammet utvikler foreldrekompetanse for å redusere eller forebygge atferdsproblemer. De Utrolige Årene har sterk empirisk støtte. Norsk og internasjonal forskning viser at ca 2/3 av barna får betydelig reduserte atferdsproblemer etter behandling. Foreldrenes oppdragelsesmetoder blir mer positive, stressnivået i familiene går ned og relasjonen mellom voksenpersonene og barnet blir mer positiv. Programmet er praktisk orientert ved bruk av videovignetter, diskusjon, utvikling av prinsipper, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver. Foreldre til seks barn møtes ukentlig i14 uker. Repetisjonskurs inngår som en del av programmet og holdes 3 og 6 måneder etter at kurset er avsluttet. Den første foreldregruppen startet i januar Nye kurs igangsettes to ganger årlig. Avdelingsleder Anne Marit Knutsen er sertifisert fra The Incredible Years, Washington, USA. Rekruttering Tilbudet gjøres kjent gjennom informasjon og samarbeid med barnevernstjenestene, helsestasjoner og BUP. Avdelingen har også deltatt i prosjekt for å forhindre akuttplassering av barn sammen med barnevernstjenesten i Haugesund og Fagteam Fonna. Tilbudet gis i avtale med Bufetat, Fagteam Fonna. Familier som ønsker å delta i programmet blir henvist av barneverntjenesten i den enkelte kommune. Kurs og opplæring Avdelingen gir på forespørsel opplæring til personalgrupper i barnehager og skoler innenfor område små barn med atferdsvansker. Det arrangeres kurs for lærere og førskolelærere der foreldrene deltar i foreldreprogrammet. I 2010 ble det holdt kurs for foreldre og personale i alle barnehagene i Tysvær kommune. Kursvirksomhet i avdelingen er tilrettelagt i samarbeid mellom terapeutene fra DUÅ og PMTO. I 2008 ble det arrangert 3 kurs, 2009 ble det avholdt 6 kurs og i 2010 ble det holdt 8 slike kurs. Alle kursene hadde god oppslutning. Foreldreterapeuter Det er to terapeuter ansatt i foreldreprogrammet. Terapeutene mottar veiledning organisert fra Universitetet i Tromsø. En sertifisert gruppeleder sluttet i Nytilsatt terapeut er i gang med sertifiseringsprosessen. Kollegaveileder-opplæring Det er inngått avtale med De Utrolige Årene, Norge, hvor sertifisert gruppeleder Anne Marit Knutsen starter utdanning som kollegaveileder (PeeCoach). Hun har utmerket seg med god forståelse og bruk av programmet og blir nå del av et nasjonalt nettverk av kollegaveiledere. De utrolige årene Antall familier Innsøkt fra Barnevernstjenesten Helsestasjonen PMT-O Antall familier Familiene er rekruttert fra barnevernstjenesten, barnehager, skoler og PPS. Kriseteam Antall barn Antall familier Antall barn forhindret plassering Antall barn tilbakeført etter plassering Barnevernstjenesten i Haugesund, Suldal og Sunnhordland Interkommunale Barneverntjeneste har benyttet tilbudet. 13

14 PMT-O og Kriseteam PMTO-PROGRAMMET PMT-O er et veiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 4 og 12 år som er i ferd med å utvikle eller har utviklet atferdsvansker. Foreldreveiledning gis vanligvis over en periode på seks til ni måneder. På Solstrand styrkes omsorgsituasjonen i avdelingene gjennom PMT-O. Metoden gir oss effektive verktøy for trening av dagliglivets ferdigheter og positivt samspill. PMTO-terapeuter Et kunnskapsbasert barnevern og bruk av evidensbaserte metoder er nasjonale satsningsområder for barnevernet i Norge. Solstrand har to PMTO-terapeuter (sertifiserte i 2009), men mottar ikke driftsstøtte for et slikt tilbud. Vi prioriterer likevel å bruke ressurser på dette slik at terapeutenes sertifiseringer opprettholdes og evidensbasert kompetanse blir sentralt i det daglige arbeidet med barn og familier. Terapeutene deltar i vedlikeholdsveiledning organisert fra Atferdsenteret. KRISETEAM Metodeutvikling Tilbudet ble etablert høsten Fra 2008 til 2010 har det vært arbeidet systematisk for å utvikle og velge metoder som har effekt for nå målene om å forhindre plassering og å korte ned oppholdstiden. Metodeutvikling og erfaringsdrøftinger har foregått i et samarbeidsprosjekt mellom Bufetat og barnevernstjenesten i Haugesund og i samarbeidsgruppen som består av Kriseteamet på Solstrand, HAU og Krisegruppen på Familiesenteret i Stavanger. Metodebruk Kriseteamet har benyttet metoder som debrifing, individuelle samtaler og familiesamtaler med forelde og barn, kartlegging av risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, bruk av Eyberg for å kartlegge barnets atferd. Praktiske øvelser er benyttet for å endre samspillsmønstre i familien. Det blir utarbeidet sikkerhetsplan for barnet. Tilbudet gis over en periode på inntil 14 dager hvor tiltakene evalueres etter en uke. Sluttrapport utarbeides til innsøkende barnevernstjeneste. Kriseteam har som mål å: - hindre akuttplasseringer - sikre en planlagt flytting når plassering ikke kan unngås - korte ned tiden i akuttinstitusjon Målgruppe Målgruppen for Kriseteamet har vært barn i alderen 0-13 år som står i fare for å bli akuttplassert eller som er akuttplassert. Problematikken i familiene har i stor grad vært preget av vold og psykiske lidelser hos foreldrene. Kriseteam overtas av Bufetat Kriseteamet ved Solstrand Barnevernsenter har vært en del av Bufetat sitt tiltaksapparat. Bufetat vil nå samle Kriseteam for hele aldersgruppen 0-18 år og har besluttet å ikke videreføre avtalen med Solstrand om drift av Kriseteamet i Tilbudet ble avsluttet 15. september Det finnes alltid muligheter 14

15 Administrasjon Besøksadresse: Solstrandveien 31, Kopervik Telefon: Leder: Terje Olav Hovland / Kontorleder: Elin Svendsen / Du finner oss også på Facebook Fosterhjemsavdelingen Besøksadresse: Solstrandveien 27, Kopervik Telefon: Oppgaver: Akuttplasser, utredning, fosterhjem Målgruppe: Barn i alder 0 til 18 år i beredskapshjem Barn i alder 9 til 18 år i fosterhjem Antall plasser: 10 plasser, sju beredskapshjem og tre fosterhjem. Avdelingsleder: Anne Lisbeth Ånensen / Foreldre & Barn avdelingen Besøksadresse: Haraldsgaten 41, Haugesund Telefon: Oppgaver: Utredning, endrings- og utviklingsarbeid, hjemmebaserte tjenester Målgruppe: Foreldre og barn (primært i alder 0 til 6 år) Antall plasser: Tre plasser i bofellesskap og tre familieplasser i leiligheter Avdelingsleder: Berit Synnøve Tysvær / De Utrolige Årene Besøksadresse: Haraldsgaten 41, Haugesund Telefon: Oppgaver: Foreldreopplæringsprogram, kurs Målgruppe: Foreldre med barn i alder 3-8 år Antall plasser: 6 foreldrepar i gruppe Avdelingsleder: Anne Marit Knutsen /

16 DROPS DESIGNKONTOR FOTO: ØYVIND A. SÆTRE Postboks 15, 4291 Kopervik - Tlf.: Faks: Org.nr.: Foreldre & Barn avdelingen Postboks 4047, 5506 Haugesund - Tlf.: Fosterhjemsavdelingen Postboks 15, 4291 Kopervik - Tlf.: "De Utrolige Årene" Postboks 4047, 5506 Haugesund - Tlf.:

Barnevernsenter. Solstrand Barnevernsenter

Barnevernsenter. Solstrand Barnevernsenter Barnevernsenter Solstrand Barnevernsenter ÅRSMELDING 2002 Administrasjonen Stillinger: 2 stillinger hvorav 1 leder og 1 sekretær Beliggenhet: Solstrandveien 31, Kopervik Korttidsavdelingen Målgruppe: Barn

Detaljer

Årsmelding 2004/2005. Solstrand Barnevernsenter. Kirkens Sosialtjeneste

Årsmelding 2004/2005. Solstrand Barnevernsenter. Kirkens Sosialtjeneste Årsmelding 2004/2005 Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste Solstrand Barnevernsenter er organisert i fire avdelinger og har et bredt tjenestetilbud til barn og familier. Driftsavtale med Barne-,

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med Solstrand barnevernsenter, Foreldre og Barn avdelingen Virksomhetens adresse: Tidsrom for tilsynet: Kontaktperson i virksomheten: Postboks 4047, 5506 Haugesund

Detaljer

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter

Fosterhjemstilbudet. Slik arbeider vi. Solstrand Barnevernsenter Fosterhjemstilbudet Slik arbeider vi Solstrand Barnevernsenter Det finnes alltid muligheter.... Solstrand Barnevernsenter er en del av stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Vi tror resultatene blir best når

Detaljer

Solstrand i utvikling

Solstrand i utvikling Solstrand i utvikling Nye og supplerende tjenestetilbud 1 Foreldre & barn tiltak 5 2 Evidensbaserte tiltak, WS/PMT-O/ART 7 3 Fosterhjemstiltak 9 4 EMA bosettingstiltak 11 5 Veiledning 13 6 Barnebolig pu/psyk

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE

Til DEG. Og kjem me ut på ville vegar så må DU seia ifrå... Anne Lise Ness. Barnevernsenter KIRKENS SOSIALTJENESTE Til DEG Me har møtt DEG så mange gonger før. DU er mamma og fortvila fordi du ikkje klarar å hanskast med barnet ditt, DU er pappa og sint fordi det blir fortalt historiar om deg, DU er 2 år og forstår

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen

Akuttarbeid i barnevernet. Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Akuttarbeid i barnevernet Anders Henriksen, seksjonssjef barneversnavdelingen Lov om barnevernstjenester (Barnevernloven) 1-1. Lovens formål. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever

Detaljer

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26.06.1992

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2016 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn

Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Barneverntjenesten. Tidlig inn Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Barneverntjenesten Tidlig inn 05.04.2017 1-1.Lovens formål. Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Er du bekymret for ditt barns oppførsel?

Er du bekymret for ditt barns oppførsel? DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET REGIONALT KUNNSKAPSSENTER FOR BARN OG UNGE, UNGE- NORD (RKBU PSYKISK NORD) HELSE OG BARNEVERN (RKBU NORD) DE UTROLIGE ÅRENE Foreldre og foresatte til barn i alderen 3 8

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Olav Hansen FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3437-1 Arkiv: F47 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: FORSØK MED NY ANSVARSDELING MELLOM STAT OG KOMMUNE PÅ BARNEVERNOMRÅDET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder

Årsrapport 2016 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Aust- Agder og Vest-Agder for fylkesmannens tilsyn med everninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og i Aust- Agder og Vest-Agder 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter evernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Henvendelse til Enhet barn og ungdom

Henvendelse til Enhet barn og ungdom Journalstempel: Postadresse: Stjørdal kommune, PB 133, 7501 Stjørdal Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, STJØRDAL Tlf: 74 83 35 00 Henvendelse til Enhet barn og ungdom Informasjon om barnet/ungdommen Fødselsdato

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

OSO barnevern Hva er det?

OSO barnevern Hva er det? OSO barnevern Hva er det? 1 Formål «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom

Detaljer

Om avdelingene og tilhørende målgrupper

Om avdelingene og tilhørende målgrupper Organisasjonsform Privat ideell stiftelse etablert i 1989 som en gave fra Kirkens Bymisjon. Om stiftelsen Opprinnelig besto stiftelsen av 1 avdeling, hvor det hovedsakelig ble drevet utredning. Tilbudet

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11

Brukermedvirkning i Bufetat. Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Brukermedvirkning i Bufetat Frokostseminar Redd Barna 08.09.11 Side 1 Navn på seminar / 20.09.2011 Brukermedvirkning Brukermedvirkning individuell Brukermedvirkning - kollektiv Side 2 Navn på seminar /

Detaljer

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BARNEVERNSEMINAR HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 31.1.17 Marianne Kildedal Etat for barn og familie KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Om struktur, ansvarsfordeling og juridisk grunnlag i den kommunale

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest

Barn som kommer alene til Norge. Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest Barn som kommer alene til Norge Andrew Hanevik Seniorrådgiver Bufetat, region vest 1 Navn på seminar / 31.03.2016 Utvikling i antall barn i omsorgssentre 2009-2016 2 BUFDIR / 31.03.2016 STORE ENDRINGER

Detaljer

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2015 for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for Fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Samling om asyl- og bosettingssituasjonen 16.12.2015 Regiondirektør Øistein Søvik, Bufetat region vest 1 Navn på seminar / 21.12.2015 BUFETATS OPPDRAG ENSLIGE MINDREÅRIGE

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste

Arbeidsmåter. Mitt Liv Barneverntjeneste Arbeidsmåter Mitt Liv Barneverntjeneste Om arbeidsmåter i Mitt Liv Barneverntjeneste Dette heftet inneholder de 30 arbeidsmåtene som ble prøvd ut i Mitt Liv Kommunebarnevern i 2014 og 2015. Over 100 små

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune

Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Forslag til forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet i x kommune Vedtatt av x kommunestyre den x 2015 med hjemmel i lov om forsøk i offentlig forvaltning av

Detaljer

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging

Styve Gard. Hjemmebasert oppfølging Styve Gard Hjemmebasert oppfølging Styve Gard ble etablert av Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 1989. Kirkens Sosialtjeneste er en privat, ideell stiftelse som blant annet driver barnevernstiltak flere

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer

BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer BAPP hva er det? Et forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer og/eller rusproblemer GRUPPEPROGRAMMET COPP: TRIMBOS INSTITUTT Nederlandsk gruppeprogram gjøre og snakkegrupper

Detaljer

KS Troms Høstkonferanse

KS Troms Høstkonferanse KS Troms Høstkonferanse Pål Christian Bergstrøm Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hva er OSO s formål? «Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.» Sikre barn

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i

Detaljer

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme

Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme Trygge voksne gir bedre oppvekst: foreldreveiledning i kommunene - International Child Development Programme v/ seniorrådgiver Grete Flakk Side 1 Gjøvik 05.11.14 Utfordringer i foreldrerollen foreldre

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen

Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Barnevernstjenesten støtte i hverdagen Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten, Nøsted skole, Habilitering og Enslige mindreårige flyktninger. Vi er nå samlet under samme

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv" Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på

Rapporten «Denne saken er større enn seg selv Hovedrapporten er offentlig Vedlegg: 6 vedlegg som er unntatt offentlig innsyn, 1 vedlegg med navn på «Idasaken» Tilsynet Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Troms dannet 12.2.2016 et felles tilsynsteam ledet av fylkeslege Helga Arianson Innhentet sakkyndig vurdering fra spesialist i klinisk psykologi

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med Skien barne- og familiesenter, Foreldre-barn avdelingen Virksomhetens adresse: Gulsetringen 313, 3742 Skien Tidsrom for tilsynet: 24.09.12 08.01.13 Kontaktperson

Detaljer

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem

Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avtale mellom barneverntjenesten i kommunen og statlige familie- og beredskapshjem 1. Om avtalen Denne avtalen regulerer forholdet mellom fosterforeldrene og barneverntjenesten

Detaljer

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus

veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus veier ut av fortielsen avdekking av seksuelle overgrep siri søftestad, sosionom/phd-kandidat, abup, sørlandet sykehus Avdekking / Disclosure en situasjon der den utsatte forteller om overgrep til noen

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

IKKE ALLE K AN BO HJEMME. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN K AN BO HJEMME Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Illustrasjonsfoto: Tine Poppe INNHOLD Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN

AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Horten 13.07.10 AD HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet sender i disse

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Foreløpig rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem ved Mandal kommune, Barnevern Sør Virksomhetens adresse: Postboks 905, 4509 Mandal Tidsrom

Detaljer

Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse. Daglig leder Ingrid Horsgård

Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse. Daglig leder Ingrid Horsgård Regional handlingsplan for økt handlingskompetanse Daglig leder Ingrid Horsgård Oppdraget Representantskapet har gitt Krisesenteret i oppdrag å utarbeide en felles plan for vår region i samarbeid med eierkommunene

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre

Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Samarbeide med barn og ungdom, barneverntjeneste, psykisk helsevern og andre Hilde Baardsen Barne-, ungdoms- og familieetaten Hva gjør vi? Medvirkning Mitt liv institusjon Undersøkelser der ungdom svarer

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN

BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN BARNEVERN I DAG OG I FREMTIDEN Møte med Komite for helse og sosial 31. januar 2017 Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Hvem er barnevernsbarna? Familiene i barnevernet: Kjennetegnes ofte ved lavere inntekt

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Familieråd i fosterhjemsarbeid

Familieråd i fosterhjemsarbeid Familieråd i fosterhjemsarbeid I SERIEN OM FAMILIERÅD I Norge bor over 11 000 barn og unge i fosterhjem. Over en fjerdedel bor i fosterhjem, enten i familien eller hos andre som barnet kjenner fra før.

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2015 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn

Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: 20100280 4-/ACDS Vår ref: 2010/54802-20 Arkivkode: 008 Dato: 15.09.2010 Høringsuttalelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Oppsummering av intervju desember 2011

Oppsummering av intervju desember 2011 Presentasjon for formannskapet Status barnevern og oppfølging av Oxford-rapporten Oppsummering av intervju desember 2011 v/tore Isaksen 7. februar 2012 Utdrag fra Fylkesmannsrapporten 2011 2008 2009 2010

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING

INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING 1 NAVN: INDIVIDUELL KARTLEGGING av ENSLIG MINDREÅRIG ASYLSØKER / FLYKTNING DUFnummer: FØDSELSDATO: NASJONALITET/ETNISITET: MOTTAK: Unntatt offentlighet; Offentleglova 13 jfr. Forvaltningsloven 13 Bruk

Detaljer

Hva skjer på barnevernområdet?

Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernområdet? Hva skjer på barnevernsområdet? Viktige temaer nå: Samarbeid innen barnevern - OSO Endring i barnevernloven; roller og ansvar Kommuneforsøksordningen Stortingsmelding om

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen

Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Direktoratets arbeid med fosterhjem i lys av stortingsmeldingen Og litt om kvalitets- og strukturreformen Foredragsholder: Jan Faller Disposisjon Fosterhjemsmeldingen Kvalitets- og strukturreformen aktuelle

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge 1 Navn på seminar / 25.11.2015 STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID --- Prognoser Aldri vært på et høyere antall enslige mindreårige enn vi er på i dag. Forventer rundt

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag

Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag Tone Sofie Hestmo Spesialpedagog Med barnespor i hjerte Molde 9.mai 2012 Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS), Lade BehandlingsSenter Rusinstitusjon

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år

Til deg som bor i fosterhjem. 0-12 år Til deg som bor i fosterhjem 0-12 år VIKTIGE TELEFONNUMRE: Tilsynsfører: Saksbehandler: Forord til de voksne Denne brosjyren er laget for barn i aldersgruppen 0-12 år som bor i fosterhjem. Teksten er utformet

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Tor Slettebø De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Fagseminar i regi av Kirken Bymisjon onsdag 9. september 2015 Oppfølging av foreldre med barn under omsorg behov for en utvidet forståelsesramme

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer