Årsmelding Kirkens Sosialtjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008-2010. Kirkens Sosialtjeneste"

Transkript

1 Årsmelding Solstrand Barnevernsenter Kirkens Sosialtjeneste

2 Det finnes alltid muligheter Vi tror resultatene blir best når det faglige og det vanlige virker sammen. Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Ved inngangen til 2011 har Solstrand Barnevernsenter avtale med Bufetat, Region vest om drift av plasser ved Foreldre & Barn avdelingen, beredskapshjem, fosterhjem og foreldreprogrammet De utrolige årene. Det utføres tilleggsoppdrag for kommunale barnevernstjenester. Solstrand Barnevernsenter er en del av Kirkens Sosialtjeneste, en landsdekkende ideell stiftelse med virksomheter innen barnevern, psykiatri, rusbehandling, oppfølgingstjenester og tilbud til utviklingshemmede. 215 barn og 110 familier har mottatt tilbud ved Solstrand Barnevernsenter i perioden 2008 til

3 HUSTAVLE (for de voksne i møte med barna) Husk hvordan det var å være liten; hva gjorde deg engstelig, usikker, glad, redd, trygg? Hva drømte du om? Hva fryktet du kunne skje? Hvordan likte du at voksne var mot deg? Den du ønsker at barnet skal bli, den skal du være. Vi skal være modige voksne med tid til å lytte, mot til å spørre og vilje til å handle. Vi skal gi barnet tro på egne evner og muligheter, og gi barnet håp og tro på egen fremtid. Vise respekt for Solstrand som barnets hjem og privatliv. Skjerme barnet for de voksnes private tema og agenda. Vise ekte interesse for å bli kjent med det enkelte barn som et unikt individ med sin historie og familie. Som voksen er du i foreldres sted; du er barnets omsorgsperson, beskytter og talsperson i det daglige. Vise respekt for barnets grenser: hva er det i barnets historie og erfaring som har betydning for din måte å være sammen med barnet på? Være årvåken og ikke naiv; alltid tenke det enkelte barns trygghet i barnegruppa. Der en alltid er den svakeste, en alltid er den sterkeste og noen midt i mellom Humor skal være varm, inkluderende og forståelig for barnet. Du har plikt til å si fra dersom du opplever at barnet blir utsatt for overgrep, og/eller behandlet på en måte som er sårende og krenkende. Ta barnet på alvor dersom det forteller om slike hendelser. Være åpen for veiledning på egen atferd, og være villig til å tilegne deg ny kunnskap. Korttidsavdelingen, 2009

4 To rettvendt og ett bakvendt 2008 og 2009 var preget av metodeutvikling og kompetanseheving ved alle avdelinger. Innarbeiding av Trygg base-modellen, evaluering av PMT-O i institusjon og samarbeid med Haugaland A-senter osv. Modell for Kriseteamarbeidet ble utviklet og det ble gjennomført tilfredshetsmåling blant våre beboere. I 2010 ble det bråstopp med avvikling av Korttidsavdeling og overføring av Kriseteamet til Bufetat. Fokus dette året har vært på nedbemanning og arbeidet med å sikre videre avtaler for de øvrige avdelinger. De ideelles plass i tiltaksapparatet har blitt viet mye oppmerksomhet. Driftsavtaler Nasjonal anskaffelse i 2008 sikret 4-årsavtale for akutt- og omsorgsplasser gjeldende fra 1. februar februar 2010 mottok Kirkens Sosialtjeneste oppsigelse fra Bufdir på denne avtalen. Oppsigelsen ble begrunnet med at Bufetat ønsker en dreining til mer bruk av fosterhjem og at det ikke er ønskelig at barn under 12 år plasseres i institusjon. Oppsigelsene medførte at Korttidsavdelingen stod uten oppdrag fra 1. juli De øvrige avdelingene har hatt årlige avtaler i påvente av anskaffelser for disse områdene. I styremøte september 2009 orienterte Bufetat om nye overordnede føringer. Deler av tiltakene Solstrand driver, skal i framtiden drives i statlig regi. Kommunenes andel av fosterhjem skal økes, de øvrige skal drives i statlig regi. Det skal ikke kjøpes omsorgsplasser i institusjon. Barn under 13 år skal ikke plasseres i akuttiltak verken i institusjon eller beredskapshjem. I desember 2010 ble det inngått avtale med Bufetat, Region vest for 6 plasser ved Foreldre & Barn avdelingen (2 år), 7 beredskapshjem, 2 fosterhjem (2 år) samt drift av De utrolige årene, Basic (1 år), gjeldende fra 1. januar Alle avtaler har fire måneder oppsigelsestid. Avtalen fra 2007 om drift av krisetilbudet ble ikke videreført. Bufetat skal bygge opp dette tilbudet i egen regi. Nedbemanning Korttidsavdelingen ble avviklet den 30. juni og Kriseteam ble overtatt av Bufetat i september Tallet på ansatte måtte derfor reduseres med mellom 15 og 20 personer. Dyktige fagfolk sluttet i 2010 og flere blir sagt opp første halvår 2011 som en tilpassing til nye stramme avtaler. Det har vært nær kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte. Tillitsvalgte og ansatte har vært lojale, konstruktive og støttende gjennom en krevende periode. Det er opprettet kontakt med NAV i forbindelse med permitteringer og oppsigelser. Situasjonen for ideelle Det er bred politisk enighet om at ideelle organisasjoner fortsatt skal være viktige aktører i det offentlige barnevernet. Bufetat har like tydelig mål om å bygge opp et sterkt statlig tiltaksapparat. Skal disse målene nås samtidig kreves det tydeligere politisk styring. Solstrand Barnevernsenter har i mange tiår vært likestilt med offentlige virksomheter, men ansees nå å være en leverandør som skal supplere det statlige barnevernet ved behov. Etablerte fagmiljø bygges ned og skal erstattes av statlige tilbud. Situasjonen for de ideelle er uholdbar. Det brukes mye energi på å kjempe for egen eksistens. Usikkerheten fører til sløsing av faglige og menneskelige ressurser. Tilsyn og kvalitetskontroll Fylkesmannens systemtilsyn ved Korttidsavdelingen omhandlet i 2008 taushetsplikt og håndtering av taushetsbelagte opplysninger. Det ble ikke funnet avvik eller grunnlag for merknader på de reviderte områdene. I 2009 var tema for revisjon Forebygging og håndtering av fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot beboere i og utenfor institusjonen. Det ble ikke gitt merknader eller pålegg. Ved individtilsyn i juni 2009 fant Fylkesmannen oppholdstiden for lang for tre beboere. Tilsynet kontaktet Barne- og likestillingsdepartementet som bad Barne- og familiedirektoratet om redegjørelse om situasjonen ved akuttinstitusjonene i Region vest. Det ble gjennomført to individtilsyn ved Korttidsavdelingen årlig. I henhold til ny forskrift for sentre for foreldre og barn skal tilsynsmyndighetene føre tilsyn ved Foreldre & Barn avdelingen minimum hvert annet år. Barnevernstjenesten i fosterhjemskommunen har tilsynsansvaret for barn i fosterhjem. Bufetat gjennomfører årlig etterfølgende kontroll av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner. CAF Et pilotprosjekt i regi av Bufetat, tok sikte på å utvikle prosedyrer og rutiner for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kvalitetsverktøyet Common Assesment Framework (CAF) ble benyttet. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av Solstrand deltok i prosjektet og evaluerte CAF som et godt styringsredskap. Det gav tydelige anbefalinger, skapte engasjement og økt deltakelse i forbedringsarbeidet i egen organisasjon. 4

5 Kunnskapsbasert undersøkelse i barnevernet Ledere og fagkonsulenter har i 2009 og 2010 deltatt i utdanning med førsteamanuensis Øyvind Kvello i regi av Fagteam Fonna. Internt har avdelingene samarbeidet for å samle erfaringer fra utredningsarbeidet og for å vurdere hvordan utdanningen skal implementeres i utredningsarbeidet på Solstrand. Driftsstyre I juni 2010 vedtok hovedstyret å avvikle driftsstyrene i seksjon barnevern og helse fra 1. juli Vedtaket ble begrunnet med at de fleste styringsinitiativ og beslutninger skjer i linjen mellom hovedkontor og virksomhetsleder. Hovedstyret for Kirkens Sosialtjeneste er stiftelsens øverste organ. Driftsstyret har i perioden bestått av styreleder Kjell Arne Medhaug, rektor, nestleder Olav Wikre, HMS leder, styremedlem Mette Suggelia, regnskapsfører og styremedlem Geir Toskedal, rektor. Vararepresentant har vært Odd Kjell Svendsbø, førstekonsulent. Ansatte har vært representert ved Ivan Wiik og Solveig Haraldseide. 15. november 2010 ble avslutning for lokalt driftsstyre markert, 89 år etter oppstart av barnevernsvirksomhet med lokalt styre på dette stedet. Økonomi Ordinært tilskudd fra Bufetat var i 2008 kr. 31,1 mill. Det ble utført tilleggsoppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 3,2 mill. I 2009 var ordinært tilskudd fra Bufetat kr. 22,4 mill. Det ble utført andre oppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 16,4 mill. I 2010 var ordinært tilskudd fra Bufetat kr. 20,1 mill. Det ble utført tilleggsoppdrag for Bufetat og kommuner for kr. 10,5 mill. Sykefravær Sykefraværet var i ,3%, i ,3% og i ,2%. Facebook og nettsider Nettsidene ble fornyet i Sidene skal gi brukere oppdatert informasjon om tilbudene. I forbindelse med oppsigelsen av avtale ved Korttidsavdelingen ble det opprettet Facebook-side. Presseomtale, politiske uttalelser og referat fra Stortingets spørretime ble lagt ut på sidene. Facebook-gruppen har 1700 medlemmer. HMS-arbeid Verneombud ved avdelingene og virksomhetsleder utgjør det lokale HMS-utvalget. Det er gjennomført vernerunder med risikovurdering av arbeidsmiljø og bomiljø bl.a. med fokus på brannsikkerhet, førstehjelp og medisinhåndtering. Det er utarbeidet HMShåndbok, årsplaner og årshjul. Alle ansatte deltok på to dagers HMS-samling i Her ble avtale om Inkluderende Arbeidsliv presentert. Kirkens Sosialtjeneste har inngått avtale med Hjelp 24 om bedriftshelsetjeneste. Temadag om offentlig tjenestepensjon Torgils Milde fra KLP deltok i ledermøte og på temadag om offentlig tjenestepensjon for alle ansatte i mars Anbud omsorgssenter Solstrand mottok godkjenning som omsorgssenter fra Bufetat, region vest i mai Det ble lagt inn tilbud på omsorgssenterplasser for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i henhold til lov om barneverntjenester. Resultat av anskaffelsen forelå januar Nedgang i antall registrerte enslige mindreårige asylsøkere har redusert Bufetats behov for kjøp av slike plasser. Anbud bofellesskap Det er lagt inn tilbud på drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Kvinnherad kommune i desember Resultat av anskaffelsen ventes å foreligge våren Omstillingsdokument For å gjøre nytte av frigjort kompetanse ved Korttidsavdelingen og en stor eiendom godt egnet til institusjonsdrift, ble det i 2010 laget en oversikt over mulige nye og supplerende tjenestetilbud. Omstillingsdokumentet ble sendt ut til kommuner i Fonna-området. Det er laget informasjonsmateriell i forbindelse med rekruttering av fosterhjem. Planer fremover Vår hovedoppgave er å levere faglig gode tilbud som oppfyller inngåtte avtaler og lovpålagte krav. Vi skal samtidig arbeide målrettet for å utvikle nye tiltak. Barn og familier som vi har ansvar for, har rett til ekstra god omsorg. Et barnevern med barnets beste som målsetting, må ha et variert, kreativt og romslig tiltaksapparat. TILFREDSHETSMÅLING Ville hatt majones, men det har de ikke i hus I 2008 og 2009 deltok barn i alderen 4-12 år på Korttidsavdelingen og i våre familier i tilfredshetsmåling. I 2008 var 90% av tilbakemeldingene positive, i 2009 var 85% av tilbakemeldingene positive. Undersøkelsene var anonyme. Tilbakemeldingene tilsier at barn opplever seg godt ivaretatt, men gir også nyttige innspill bl.a. til arbeidet med å forbedre brukermedvirkning og informasjon. Barna er fornøyde med mat, rom, ting de gjør på. De føler de får støtte og hjelp av de voksne og føler seg sett og hørt. De opplever at det er greit å ha kontakt med familien sin på Solstrand. Alle mente at Solstrand var forberedt på at de skulle komme. Noen av barna mente at de ikke hadde fått nødvendig informasjon før de kom. Noen ønsket større mulighet til å bestemme over ting som var viktige for dem. Noen utsagn: forandre på ingenting - ønsker å besøke mamma og pappa oftere bra at det er kjekt her - ville helst bo hos mammaen min - bra at de tar vare på meg - de skal være sånn som de er, grei familie å bo hos, de er familien min - rommet mitt er flott - ville hatt majones men det har de ikke i hus pyton når jeg ikke får viljen min - de passer godt på meg - la ongane bestemme mer - syns det skulle være som nå - lyst å være mer med mamma - alt er bra 5

6

7 Korttidsavdelingen 42 barn har bodd ved Korttidsavdelingen i perioden 2008 til OPPGAVER OG FUNKSJONER Korttidsavdelingen var et omsorgstilbud i akuttsituasjoner for barn i alder 7 13 år. Avdelingen gav tilbud om sorg- og krisearbeid, utviklings- og endringsarbeid, samt utredning og bistand ved kriser i fosterhjem Generell kartlegging ble påbegynt for alle barn som flyttet inn på avdelingen. Videre utredning ble gjennomført dersom barnevernstjenesten søkte om dette. Utredningen dannet grunnlag for arbeidet med barnet/ familien og var grunnlag for valg av omsorgs- og behandlingstiltak etter oppholdet. Utviklingsarbeid PMT-O I 2004 startet arbeidet med å implementere PMT-O i miljøterapien ved Korttidsavdelingen. Tre fagpersoner startet på utdanning som PMTO-terapeuter. Sammen med foreldreterapeuter i De Utrolige Årene og terapeuter i utdanning med Dinosaurskolen ble det etablert et fagmiljø for evidensbaserte metoder. Utviklingsarbeidet har pågått i hele perioden og ble evaluert i Systematisk bruk av PMTO-metoden i miljøterapien handler om; effektive beskjeder, ros, oppmuntringstegn og belønningsskjema for å bygge opp ferdigheter og positiv atferd. I grensesettingsarbeidet brukes pausetidsprosedyre, ekstraoppgave og tap av gode for å stanse negativ atferd. Erfaringene med metodebruken er gjennomgående gode. Det stiller store krav bl.a. til fortløpende øving og til opplæring av nyansatte. Bruken av PMT-O-metoden har økt positiv involvering fra de voksne samtidig med en betydelig reduksjon av negativt og tvingende samspill. Barna erfarer raskt mestring av både sosiale, - og dagliglivsferdigheter. Grensesettingen er forutsigbar og er ikke tilfeldig eller styrt av følelser. Metodebruken bidrar til samarbeid og til en gjennomgående positiv forventning mellom barn og voksne. De voksne rapporterer å ha større mot, glede og visshet for handlemåte i samspillet med barna. Metodene er blitt en integrert del det er slik vi gjør. Utviklingsarbeid i grupper Det er lagt vekt på bred deltakelse i det faglige utviklingsarbeidet. Arbeidet er organisert i grupper. PMTO-gruppen har tilrettelagt fagdager for ansatte og vikarer og hatt særlig fokus på å gjennomføre og evaluere bruke av faser. Det er gjort erfaring med å avslutte fasearbeidet med tanke på forberedelse til flytting i fosterhjem. Krise- og omsorgsgruppen har utarbeidet rutiner for krisearbeid, definert innhold og avgrensing i krisesamtalen, øvd på krisesamtalen, tatt i bruk tegning som et hjelpemiddel i samtalene. Det er gjennomført kursdager med tema Barn som har levd med vold i familien, skadevirkninger og hjelpetiltak. Kursholder var Unni Heltne v/ Senter for krisepsykologi i Bergen. Samarbeidskjeden Krise, akutt og hjemmebasert ble inviterte med på kursdagene. Det ble gjennomført krisesamtaler med alle barn som ble plassert i Korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen Overført fra siste år Innskrevet Fra foreldrehjemmet Fra fosterhjem Fra institusjon Utskrevet Til foreldrehjemmet Til fosterhjem Til institusjon Overført til neste år Kjønn Gutt Jente Alder 0-3 år år år år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Beleggsprosent Oppholdstid (dager) Når flyttet til foreldre Når flyttet til fosterhjem Antall liggedøgn

8 Antall akuttplasseringer / Kortidsavdelingen Beredskapshjem Risikoanalyse Risikoanalyse er brukt som metode for kvalitetsforbedring. Analyse av foreldresamarbeid har dannet grunnlag for videre utvikling av foreldrekontakten. Metoden er også benyttet i arbeidet med å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Personalutvikling Korttidsavdelingen har hatt prosessveiledning ved familieterapeut og veileder Bent Rune Sinnes. Det er gjennomført en teamevaluering gjennom Team Diagnostic fra Team Coaching International. Avdelingsleder og fagkonsulent har mottatt veiledning fra organisasjonspsykolog Sigurd Haus. Avvikling av kompetanse Bufetat sa i 2010 opp avtalen for Korttidsavdelingen. Som følge av dette, ble et fagmiljø lagt ned. Avdelingen har tatt i mot over 300 barn som har vært i en vanskelig livssituasjon (fra 1987). Disse barna er hjulpet hjem eller videre i fosterhjem og andre omsorgstiltak. Utredningskompetanse er systematisk utviklet (fra 1992) og evidensbasert behandlingsmetodikk er implementert (fra 2004). Institusjonsopphold en erfaringsbasert kunnskap Institusjonsopphold har i det siste ofte blitt beskrevet i negative vendinger. Vi opplever beskrivelsene som ensidige og mener at opphold på institusjon også kan gi barnet positive erfaringer. Det finnes også solid faglig støtte for et slikt syn. Vi tror at når livet er som mest kaotisk og følelsene som sterkest, kan mangfoldet ved en institusjon være et pusterom for noen barn i perioder i livet. Institusjonen representerer et profesjonelt behandlingsmiljø der de voksne har mot, kompetanse og energi til å møte følelser, rydde i kaos og ta ned konfliktnivå. Barnet har et sosialt fellesskap og møter andre i samme situasjon. Barnet vil alltid finne en voksen det trives ekstra godt å være sammen med. Barnet slipper å bli utfordret der det strever som mest: i den tette relasjonen til få voksne i et hjem. Det skjer en positiv smitteeffekt når barnet ser at andre barn lykkes i hverdagen, andre barn møter sine foreldre, andre barn møter fosterforeldre, andre barn flytter. Snipp, snapp, snute. tror du eventyret om Korttidsavdelingen er ute? Både ja og nei. Driften er sluttet av, men driftige folk holder frem. Enten i andre oppdrag for Solstrand eller i nye arbeidsoppgaver ute i verden. Vi tar med oss visdom og erfaring, sterke opplevelser, gode minner, handlekraft og slagferdighet. Takk til alle for strålende, fantastisk innsats i møte med oss sjøl og med alle modige barn og familier vi har truffet på. BARN VED KORTTIDSAVDELINGEN OG I BEREDSKAPSHJEM I 2008 TIL barn flyttet inn og 102 barn flyttet ut i denne perioden. Oppholdstid Ventetiden for barn som skal flytte i fosterhjem har vært økende. I beredskapshjem var oppholdstiden i gjennomsnitt 6 måneder for barn som flytter til fosterhjem og 1 måned for barn som flyttet til foreldre. Ved Korttidsavdelingen måtte barn i gjennomsnitt vente 9 måneder på å flytte til fosterhjem og oppholdstiden var 1 måned for barn som flyttet til foreldre. Alder Færre barn i alderen 0-3 år bor i beredskapshjem. Barn i denne aldersgruppen plasseres i større grad direkte i fosterhjem. I beredskapshjem er det jevn aldersfordeling fra 4 til 12 år. Ved Korttidsavdelingen var de fleste i alderen 9 til 15 år. Flyttet fra 80% av barna flyttet inn fra foreldrene. 13% flyttet inn fra opphold i fosterhjem. Flyttet til 45% av barna flyttet til foreldre etter oppholdet. 47% flyttet til fosterhjem. Færre barn flyttet videre til institusjon. I denne perioden flyttet 11% av beboerne fra Korttidsavdelingen til institusjon og 31% i perioden Omsorgskommune Haugesund 51% Karmøy 16% Kjønn Av 93 som flyttet inn var 66% gutter og 34% jenter. 8

9 Fosterhjemsavdelingen 64 barn har bodd i beredskapshjem i perioden 2008 til OPPGAVER OG FUNKSJON Beredskapshjem Beredskapshjem tar i mot barn i alderen 0-18 år. (utvidet aldersgruppe fra 2011). Det gis omsorgstilbud i akuttsituasjoner og i påvente av at barnets omsorgssituasjon blir avklart. Fosterhjem Fosterhjemmene våre tar i mot barn og unge i alderen 9-18 år. Fosterhjem er langtidstilbud til barn som drar nytte av familiebaserte tiltak. Tilbudet tilpasses det enkelte barn med omfattende støttefunksjoner. Utredning Generell kartlegging påbegynnes for alle barn som flytter i beredskapshjem. Kartleggingsperioden går over seks uker. Videre utredning gjennomføres dersom barnevernstjenesten søker om dette. Utredningen skal danne grunnlag for arbeidet med barnet og gi grunnlag for valg av omsorgs- og behandlingstiltak etter oppholdet. Utviklingsarbeid Prosjekt Avdelingen har deltatt i prosjekt Plasseringer i beredskapshjem. Hvor lenge varer de - og hvorfor?, i regi av Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet - og i prosjekt med henblikk på direkteplassering av barn i alderen 0-3 år og prosjekt vedrørende kriseberedskapshjem. Intern opplæring Veiledning av hjemmene gis ut fra prinsipper fra metoden PMT-O og omsorgs- og veiledningsmodellen Trygg Base. Tema i intern opplæring har bl.a. omhandlet: Handlingsplaner som arbeidsverktøy, observasjon og skriving av miljørapport, brukermedvirkning, Fagmodell for Krise og omsorgsarbeid, krisesamtaler med barn, Når kjærlighet ikke er nok, vis meg vei v/ J. Haarklou, veiledningsmodell Trygg base, psykiske lidelser hos barn og unge, v/ BUP Fonna, seksuelle overgrep, v/ Barnehuset i Bergen, LIFO - en metode for effektiv samhandling. Fagkonsulenter har deltatt i prosessveiledning med Ivar A. Bye, Haraldsplass diakonale høgskole. Nye standardkontrakter Nye avtaler gjeldende fra juli 2010 gir familiene tjenestepensjon, sykepenger, yrkesskadeforsikring og regulert ferie og avlastning. Rekruttering Fra høsten 2010 har avdelingen arbeidet aktivt med å rekruttere fosterhjem og beredskapshjem. Det er informert gjennom brosjyre, avisannonser, i møter, foredrag og gjennom avisartikler. Nye familier blir grundig vurdert og gjennomgår en grunnopplæring før de går inn i ordinært opplæringsprogram. Beredskapshjem Overført fra siste år Innskrevet Fra foreldrehjemmet Fra fosterhjem Fra institusjon Utskrevet Til foreldrehjemmet Til fosterhjem Til institusjon Kjønn Gutt Jente Alder 0-3 år år år år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Belegg 123% 85% 86% Oppholdstid (dager) Når flyttet til foreldre Når flyttet til fosterhjem Liggedøgn ungdommer har bodd i våre fosterhjem i perioden Belegg Belegg

10 Etter hvert så forstod jeg litt bedre hva Solstrand er, og hva dere driver med her. For eksempel så kunne jeg ikke lage mat da jeg flyttet inn, jeg kunne ikke koke poteter engang. Men dere hjalp meg og pusha på, at dette klarer du Siv. Så jeg har innsett at jeg faktisk kan litt mer enn jeg trodde. Jeg har fått skikkelige rutiner og orden på livet mitt. Jeg har også fått mye bedre selvtillit og selvbilde. Jeg kan ikke få sagt det nok, hvor takknemlig jeg er for den hjelpa jeg har fått her. Og for at dere har gitt meg muligheten til å vise at jeg ER ei god mor. Først og fremst vil jeg si Tusen takk for at jeg og sønnen min har vært så heldige å få bo her på Solstrand foreldre & barn. Til å begynne med så var jeg ikke motivert i det hele tatt. Jeg ville helst bare flytte hjem og klare meg på egenhånd. Jeg forstod ikke at jeg trengte hjelp med rusproblemet mitt. Men når en har vært rusmisbruker, så har en ikke de gode rutinene en trenger for å ha ett barn. Jeg hadde heller ikke så mye kunnskap om hvordan det er å være mor. Hele livet mitt forandret seg da jeg ble mor. Og den store omveltningen er jeg glad for at jeg fikk hjelp av dere til å takle. Når det var noe jeg gikk og tenkte på, eller noe som bekymret meg, så har jeg alltid hatt noen å prate med her. Det har vært så godt for meg. Jeg er vel ikke alltid like flink til å si hva jeg mener og føler. Men dere må vite at jeg setter veldig stor pris på all støtten jeg har fått i fra dere. Og så vil jeg gi en spesiell takk til Hilde, som har hatt hovedkontakten med meg. Du er ei kjempekjekk dame. Veldig god å prate med. Måten du har snakket med meg på, har hjulpet meg til å bli bedre kjent med meg selv og til å åpne meg mer og finne ut hva som egentlig er MINE meninger. Disse 8 månedene som rusfri, har vært en veldig tøff tid for meg! Jeg har startet livet mitt på nytt. Skal etablere meg og lage nytt nettverk. Det har vært mange brikker å sette på plass. Men det har gått overraskende bra. Jeg er stolt over hva jeg har fått til på disse månedene. Men som rusavhengig så har jeg enda en veg å gå, men jeg vil si at jeg er godt på veg :) Jeg ser mye lysere på fremtiden og livet. Når jeg har bestemt meg for noe, så klarer jeg det! Jeg kommer nok til å savne dere alle sammen. Fortsett med den gode jobben dere gjør! Dere kommer alltid til å ha en spesiell plass i hjertene våres. Stor klem fra Siv :) (Utdrag av brev fra beboer ved Foreldre & Barn avdelingen, gjengitt med tillatelse)

11 Foreldre & Barn avdelingen 39 familier og 49 barn har bodd ved Foreldre & Barn avdelingen i perioden 2008 til 2010 OPPGAVER OG FUNKSJON Foreldre & Barn avdelingen gir tilbud til vanskeligstilte familier med ulike hjelpebehov. Avdelingen har seks plasser hvorav tre plasser i bofellesskap for mor og barn og tre plasser i leiligheter for familier. Gjennom tidlig hjelp skal foreldre utvikle tilfredsstillende omsorg. Tilbudet skal bidra til å forhindre unødvendig atskillelse mellom foreldre og barn. Tilbudet tilpasses familiens behov. Utredning av omsorgskompetanse skal hjelpe kommunene med å treffe bedre funderte beslutninger om videre tiltak. Det gis tilbud om endrings- og utviklingsarbeid til familiene hvor styrking av samspill og tilknytning har hovedfokus. Avdelingen gir veiledning til saksbehandlere i den kommunale barnevernstjenesten og til miljøterapeuter som arbeider med familier i kommunene Aktuelle problemområder for målgruppen kan være: - Barn i alder 0-6 år med særskilte behov - Unge umodne foreldre - Gravide og foreldre med psykiske lidelser, rusproblematikk eller evnemessig lav funksjon. - Foreldre i en alvorlig livskrise og foreldre som er dømt til soning hvor det vurderes skadelig med atskillelse mellom foreldre og barn. Utviklingsarbeid Åpning av nybygg Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr. foretok den offisielle åpningen av nybygget den 18. juni Bygget har et boareal på 585 kvm og gir plass til 4 leiligheter, kontorer, fellesrom og møterom. Det ble gitt brukstillatelse i mars Bygget ligger i Haraldsgaten 41 og er nabobygg til bofellesskapet i Haraldsgaten 39. Samarbeid og faglige nettverk Foreldre & Barn avdelingen har over flere år hatt nært samarbeid med Haugaland A-senter (HAS). Samarbeidet ble formalisert i en samarbeidsavtale i Når rus er en del av problembildet, blir det utformet en dobbelsøknad til Foreldre & Barn avdelingen og Haugaland A-senter. Strukturen i samarbeidet er utviklet i månedlige arbeidsgruppemøter. Avdelingen deltar i et fagnettverk med psykiatriske avdelinger i Fonna og HAS. Det tilrettelegges felles kurs og utdanninger hvor personell fra de ulike virksomhetene underviser hverandre. Avdelingen har hatt stor nytte av å samarbeide med barsel og nyfødtavdelingen ved sykehuset i Haugesund, og helsestasjoner i området. Foreldre & Barn avdelingen deltar i et nasjonalt nettverk av institusjoner som arbeider med familier med rusproblem og barnevern. Nettverket har to samlinger årlig hvor en utveksler erfaringer og oppdateres på nyere forskning. Ansatte på Foreldre & Barn har deltatt i toårig samspillsutdanning i regi av Helse og omsorgsdepartementet fra 2008 til Målet med utdanningen har vært å få et kompetanseløft, utvikle metoder og styrke institusjoner sitt arbeid med familier. Dr. Philos Kari Killén har vært fagansvarlig for utdanningen. Hun er tilknyttet Foreldre & Barn avdelingen som veileder og var foredragsholder på seminar for ansatte og samarbeidspartnere i avdelingens regi i > Foreldre & Barn avd Overført fra siste år Antall familier Antall barn Innskrevet Antall familier Antall barn Fra egen bolig Fra fosterhjem Fra institusjon Fra familie Utskrevet Antall familier Antall barn Til egen bolig Til familie Til fosterhjem Til støttehjem, annet tiltak Til institusjon Overført til neste år Antall familier Antall barn Barns alder 0-3 år år år Lovanvendelse ved inntak ledd ledd jf Omsorgskommune Haugesund Karmøy Sunnhordland Sør-Rogaland Hardanger Andre Oppholdstid / familier 0-3 mnd mnd mnd mnd mnd Beleggsprosent Gjennomsnitt oppholdstid Dager Antall liggedøgn

12 Evaluering av avdelingen Evalueringsarbeid med intervju av ansatte, fellessamling og sluttrapport ble gjennomført i 2009 i samarbeid med organisasjonspsykolog Sigurd Haus. Utviklingsarbeidet er fulgt opp i tråd med anbefalinger i OU-rapport. Utredning, utviklings- og endringsarbeid og veiledning har vært avdelingens primæroppgaver siden oppstart i Forskrift for sentre for foreldre og barn Ny Forskrift for sentre for foreldre og barn trådte i kraft i november Det skal søkes om godkjenning i henhold til nye forskrift. Avdelingen har på linje med andre foreldre barn sentre midlertidig godkjenning fram til 1. juli Minnegave Høsten 2008 fikk Foreldre & Barn avdelingen overrakt minnegave etter Berit Helle som døde høsten Gaven blir videreformidlet i form av håndstrikkede ulltepper til foreldre/barn som har opphold på avdelingen. 12

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten

Rapport fra Salten kommunerevisjon - kvalitet bemanning og ressursbruk i barneverntjenesten Barneverntjenesten Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.10.2014 62593/2014 2010/1460 076 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/22 Formannskapet 15.10.2014 14/14 Komitè for levekår 16.10.2014

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016

Barnevernplan Ringsaker kommune 2012. Periode 2012-2016 Barnevernplan Ringsaker kommune 2012 Periode 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mandat... 3 3 Plangruppa... 3 4 Plangruppas arbeid... 4 5 Sentrale dokumenter... 4 6 Mål for planen... 5 7 Befolkningsutvikling...

Detaljer

INNHOLD: VEDLEGG s 35

INNHOLD: VEDLEGG s 35 INNHOLD: FORORD s 1 DEL I - FORARBEID OG PROSJEKTPLAN BESKRIVELSE AV PROSJEKTET s 2 Om prosjektet Bakgrunn Mål Finansiering Organisering Arbeidsmodell I DEL II - GJENNOMFØRING ENDRINGER I RAMMEBETINGELSER

Detaljer

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet

Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Veronika Paulsen Ungdom i risiko Relasjonsarbeid og medvirkning i barnevernet Evaluering av Sommerprosjektet i Trondheim kommune NTNU SAMFUNNSFORSKNING Avdeling for mangfold og inkludering 2 Forord Denne

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0

Flere eksemplarer av dette heftet kan fås ved henvendelse til Redd Barna eller Norsk Fosterhjemsforening (NFF). ISBN 82-7481-074-0 1 Kildehenvisningene er samlet til slutt i hver artikkel. For nærmere informasjon, ta kontakt med den organisasjonen som har utarbeidet artikkelen (se s. 41 42). Flere eksemplarer av dette heftet kan fås

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer