Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012"

Transkript

1 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding

2 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855 i Oslo. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland ble etablert i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) har til formål - i samarbeid med Den norske Kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse - å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre Kirkens oppdrag Kirkens Bymisjon drev i 2012 følgende tiltak i Rogaland fylke: Rogaland A-senter as, Vibemyr skoleverksted, Bymisjonssenteret i Stavanger og Bymisjonstiltak på Haugalandet. Hovedlinjer og utfordringer SKBR er en høyst levende diakonal stiftelse var preget av solid drift og nyutvikling. Selv om dette er hovedinntrykket ble det i året som gikk tydelig at SKBR står overfor utfordringer på flere områder, utfordringer som vil kreve nyorientering og vilje til endring. Utfordringene kan kort oppsummeres i tre hovedpunkt: 1) Finansiering. 2) Samarbeid 3) Videreutvikling Finansiering. For Rogaland A-senter og Vibemyr skoleverksted er de økonomiske rammene sikret gjennom avtaler med det offentlige, henholdsvis stat og fylkeskommune. Også for Bymisjonssentrene i Haugesund og Stavanger er økonomien sikret gjennom ulike økonomiske avtaler med stat og kommune. I tillegg er samarbeid med næringslivet blitt stadig viktige for å kunne finansiere driften. Det er grunn til å tro at det for framtiden vil være nødvendig å videreutvikle samarbeidet med næringslivet både for å sikre nåværende drift og utvikling av nye tiltak. Kommunene har en stram økonomi og mange lovpålagte oppgaver som gir lite mulighet for å bruke økonomiske midler på oppgaver som ikke er lovpålagte. Mange av de tiltakene Bymisjonssentrene i dag driver, er ikke lovpålagte og vil derfor måtte hente mer av sin finansiering fra private givere og næringsliv. Det vil trolig også være tilfelle ved utvikling av nye tiltak som faller utenfor det lovpålagte. Den bevisste satsingen på dette området har allerede båret frukter og bærer i seg enda mange muligheter. Samarbeid Av gode grunner er "samarbeid" blitt et av vår tids mantra. Utvikling skjer best i miljø hvor det samarbeides, både innad i organisasjonen, men også utad mot andre instanser, organisasjoner og personer. Ikke minst er dette viktig for å utvikle gode tilbud til de som tar i mot våre tjenester. Skal Bymisjonen overleve og utvikle seg videre må den ta initiativ til samarbeid og videreutvikle det samarbeidet som allerede er på plass. En viktig forutsetning for alt samarbeid er at de som inngår i samarbeidet går inn i troen på at de har noe å bidra med og noe å ta i mot fra andre. De ulike virksomhetene i Bymisjonen har, hver på sine områder, utviklet gode og nyttige samarbeidsrelasjoner som har bidratt til utvikling av virksomhetene, men som også har bidratt inn i andres arbeid. Samtidig er det grunn til å tro at det ligger muligheter for bedre utnyttelse av den kompetansen som ligger i Bymisjonen på tvers av de ulike virksomhetene. Det ligger trolig potensial som ikke er utnyttet og det vil være en utfordring i tiden som kommer å bruke den kompetansen som ligger i organisasjonen, men også i de øvrige bymisjonsstiftelsene i Norge. 2

3 Videreutvikling Selv om Bymisjonen i dag har to færre virksomheter enn for få år siden er det likevel flere ansatte enn noen gang fordi de ulike virksomhetene har vokst. Det er ikke umulig at dette er en utvikling som vil fortsette, men det er grunn til å vurdere hvor grensen for vekst i de ulike virksomhetene skal gå og når det bør opprettes nye virksomheter. Skal f.eks. et eventuelt tiltak for barn og unge inn under Bymisjonssentert i Stavanger, eller bør det etableres som eget tiltak? Det er også grunn til å vurdere hvilken organisasjonsform nye tiltak skal ha, ikke minst med tanke på pensjonskostnader. Styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har bestått av følgende medlemmer: Ørjan Berven, leder Marit Nybø, nestleder Olav Linga Hildegunn M. Strømme Svein Ingve Nødland Kari Vevatne Erik Lunde Paul Hjelmervik Gerd-Jorunn Christensen Åge Lærdal (varamedlem) Rune Moen (varamedlem) Annette Hagelin(varamedlem) 2. Aktiviteter Rogaland A-senter Oppdrag Rogaland A-senter AS skal i følge egne vedtekter drive rusbehandling, og har som formål på nonprofit basis å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Vårt overordnede mål er å fremme helse, livs- og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) som eneeier. Eventuelle overskudd tilfaller Rogaland A-senter AS. Rogaland A-senter har to oppdrag; et klinisk oppdrag fra Helse Vest RHF som ivaretas av klinikken, og oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter (KoRus Vest Stavanger). I 2012 var det totalt 140 personer som hadde et ansettelsesforhold ved Rogaland A-senter. Hovedtrekk 2012 er året hvor Samhandlingsreformen og ROP - retningslinjene (retningslinjer for behandling av pasienter med rus-og psykiske lidelser) ble implementert. Rogaland A-senter var med og framforhandlet delavtale 2.b (rus og psykiske lidelser)sammen med Helse Stavanger, Jæren DPS og representanter fra kommunene. Både ROP-retningslinjene og samhandlingsavtalene har vært tema i internundervisning / personalmøter. Samhandingsseminarer er avholdt i samarbeid med andre virksomheter innen TSB i Helse Stavangers foretaksområde med Stavanger kommune, kommuner i Ryfylke og kommuner på Jæren er første fulle driftsår etter ny avtale med Helse Vest, og de kliniske avdelingene har levert i henhold til produksjonskrav. Etterspørselen etter akuttinnleggelser økte med 50%; fra 100 i 2011 til 156 i Det betyr at vi i gjennomsnitt har hatt 12, 3 akuttinnleggelser hver måned. I tillegg erfarer vi at pasientene som er innlagt akutt ikke kan skrives ut etter 1-3 døgn, som forutsatt. Abstinensene er ofte mest alvorlige i tredje døgn, i tillegg har mange av pasientene svært dårlig 3

4 helsetilstand som gjør det faglig uforsvarlig å skrive dem ut. Gjennomsnittlig liggetid for denne pasientgruppen er 9,9 døgn. Disse pasientene trenger tett oppfølging fra personalet og er i en annen situasjon enn dem som er inne til planlagt avrusning som del av et behandlingsopplegg. Gravideteamet ved Rogaland A-senter får også stadig flere pasienter; totalt fulgte de opp 15 kvinner i 2012 (hvorav 14 var innlagt) mot 9 i Disse økningene viser med all tydelighet behovet for økte bygningsmessige ressurser, og styret ved Rogaland A-senter fattet vedtak med anbefaling til eier Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland om å bygge nytt bygg til behandlingsavdelingen slik at dagens klinikkbygg kan overtas av avrusning, stabilisering og utredning og gravide. Noe av behovet for bygningsmessige endringer er ivaretatt i 2012; kjøkkenet er utvidet og totalrenovert. Ansatte ved kjøkkenet klarte å drifte matlevering samtidig med de bygningsmessige arbeidene. En stor positiv endring var det også for Kanutten barnehage da de på våren 2012 endelig kunne ta i bruk sine uteområder etter omfattende renovering og forbedring. Kvalitetssikring av dokumentasjon har vært et viktig satsningsområde. Klinikksjef tok initiativ til å etablere et tallknuserteam; en arbeidsgruppe med sekretær, inntakskoordinator og IT-konsulent. De har utviklet prosedyrer for hvordan dokumentasjon og statistikker skal hentes ut av våre pasientadministrative systemer, og vi klarer nå å levere mer reliable tall. De ansatte i Korus Vest Stavanger har som alltid oppfylt oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. Det er ansatt ny leder for spissområdet Rusproblematikk i familier med barn, og også i spissområdet Arbeidsliv og rus ble det endringer da lederen der tiltrådte stillingen som leder for kompetansesenteret tidlig i høst. Samtidig startet Familieterapiutdanning med mulighet for fordypning i rus opp på Diakonhjemmet i Sandnes i samarbeid med Korus Vest Stavanger, hvor en ansatt i Korus Vest Stavanger er frikjøpt i 15% stilling som studiekoordinator. Våren 2012 sluttet tre leger ved Rogaland A-senter, og i perioder av mai var det en lege tilstede. Vi gjennomgikk situasjonen og vurderte hva vi skulle gjøre for å ivareta pasientsikkerheten, og stoppet akuttinnleggelser en helg. Helse Vest, Helsetilsynet og kommuner ble varslet om situasjonen. Heldigvis hadde vi allerede avtalt ansettelse med 2 nye leger som begynte medio juni, og mot slutten av året fikk vi ansatt ny avdelingsoverlege. Vi mangler fremdeles en lege, og satser på å klare å rekruttere en til i løpet av Hvert tredje år gjennomfører Rogaland A-senter en arbeidsmiljøundersøkelse, og den skulle vært gjennomført i løpet av Sammen med AMUs leder ønsket direktør å iverksette et bredere anlagt organisasjonsutviklingsprosjekt hvor en undersøkelse av arbeidsmiljøet er en del av prosessen. Målsettingen er å få en helsefremmende arbeidsplass. Våren 2012 undersøkte vi muligheter for å få til noe slikt og tok kontakt med flere firma for tilbud. Vi har endt opp med å inngå en avtale med Vida+. Prosessen er blitt forsinket, og ledergruppa og AMU har hatt et møte med Vida+. Selve undersøkelsen og organisasjonsutviklingsprosessen vil starte på nyåret Noe av det som har preget Rogaland A-senter i 2012, er KLPs ekstraordinære pensjonskostnader på nærmere 3 millioner kroner som ble varslet på forsommeren. Stortinget bevilget kr. 200 millioner kroner ekstra for å dekke disse ekstraordinære kostnadene til private ideelle, men helseforetakene returnerte midlene og mente at de i henhold til inngåtte avtaler ikke kunne utbetales. Dette ble til sist stadfestet av Helse og omsorgsdepartementet i januar I tillegg ble styret i slutten av august varslet om et større underskudd på grunn av større lønnsutgifter (forårsaket av økning ansatte i avrusningsavdelingen) og større vedlikeholdsarbeider. Underskudd for 2012 er på 5,7 millioner og dekkes av oppspart egenkapital. 4

5 Nøkkeltall Mottatte henvisninger: 978 Vurdering av pasientrettigheter: 628 Polikliniske konsultasjoner: 6535 Antall pasienter i behandling o Avrusningsavdelingen: 373 o Behandlingsavdelingen: 64 o Poliklinikken: 521 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 5726 Liggedøgn Behandlindsavdelingen: 4797 Antall akuttinleggelser: 156 Antall gravide: 15 Avsluttede behandlinger : 674 Antall ambulante polikliniske konsultasjoner: 220 Bymisjonssenteret i Stavanger Bymisjonssenteret skal gjennom sin virksomhet bekrefte at Stavanger har rom for alle - og at alle mennesker har samme verdi og krav på å bli møtt med respekt og omsorg, uansett livssituasjon. Bymisjonssenteret (BMS) sine ulike avdelinger vært preget av det jevne, trofaste og tålmodige nærværet blant våre ulike brukere. Ansatte og frivillige medarbeidere har regelmessig vært til stede på gata eller invitert til samvær i Bymisjonssenteret og andre møtesteder. BMS opplevere at stadig flere - både enkeltpersoner og bedrifter - ønsker å jobbe frivillig eller på annet vis støtte opp om Bymisjonens virksomhet. På mange måter har Bymisjonssenteret blitt en kanal for manges engasjement. Nye tiltak 2012 Gatejurist Ansatte: 1 fordelt på 1 årsverk Frivillige: 10 Driftskostnader: 0,45 mill. Gatejuristen i Stavanger ble en ny avdeling i Bymisjonssenteret høsten Takket være mange gode samarbeidspartnere; spesielt advokatene Victor Husebø og Finne Eide, har Bymisjonssenteret fått midler fra Justisdepartementet, Stavanger kommune, Sola kommune, ASFALT og FERD. Gatejuristen skal være et rettshjelpstilbud for mennesker med rusproblematikk - og vil være et viktig tilskudd til den øvrige virksomheten i Bymisjonssenteret. PÅ HJUL - planer om sykkelverksted Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland opprettet et Advisory Board - som skal bidra til styrket samarbeid og finansiering av Bymisjonens virksomhet. Dette medførte høsten 2012 at HitecVision ønsket et samarbeid med Jobb1. Vi har nå et felles mål om å etablere et sykkelverksted som arbeidstilbud for LAR-brukere. BYMISJONSSENTERETS AVDELINGER Et av målene for BMS er at vi skal fungerer som en enhet av små tiltak som bygger opp om hverandre for å styrke og kvalitetssikre vårt arbeid. Bymisjonssenteret i Stavanger har følgende avdelinger - Albertine - Ravnene 5

6 - Gatepresttjeneste /Josephines kafé - Jobb1 / salgskontor ASFALT Det har vært stor aktivitet i alle avdelinger i Bymisjonssenterets frivillige medarbeidere 2012 BMS baserer store deler av sin virksomhet på bidrag fra frivillige medarbeidere. Rundt regnet er det ca. 180 frivillige medarbeidere knyttet til de ulike avdelingene / prosjektene i BMS (2011:150 frivillige). For de ansatte er det svært viktig å ha et bevisst forhold til hvordan de samarbeider med frivillige medarbeidere. Det ble gjennomført felles frivilligfest våren Albertine Ansatte: 3 fordelt på 2,5 årsverk Frivillige: 12 Driftskostnader: 2,25 mill. Albertine er Bymisjonssenterets tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og drives blant annet i samarbeid med Stavanger kommune. Kvinnene Albertine kommer i kontakt med har ulik erfaring med prostitusjon. De definerer sin prostitusjonserfaring med utgangspunkt i kultur, språk og livserfaring. Det er en grunnleggende verdi for Albertine at kvinnene selv får definere sin virkelighet, og at de selv får velge hva de vil gjøre med sine liv. På den måten forsøker Albertine å strekke seg mot visjonen "rom for alle". Det er fremdeles kvinner fra Nigeria som dominerer gateprostitusjonen i Stavanger. Albertine møtte 121 ulike kvinner på gaten i 2012 (2011:82); hvorav 116 (80) fra Nigeria, 2 fra Norge (0) og 3 fra Bulgaria (3). I 2012 registrerte Albertine 466 ulike annonser (2011:325). Av disse var Albertine i kontakt med pr. telefon en eller flere ganger 190 kvinner (2011:145). 89 ulike kvinner besøkte Albertine på dagtid en eller flere ganger i 2012 (2011:61). Helsetilbudet til Albertine er rettet mot en gruppe kvinner som ikke har tilgang på annet helsetilbud når de oppholder seg i Norge. Tilbudet er rettet mot kvinner som kan være spesielt sårbare i forhold til vold / overgrep og ulike type smitte. 61 brukere (2011:39) av totalt 444 (2011:316) kvinner, har nyttiggjort seg helsetilbudet i 2012 en eller flere ganger. 40 (2011:35) av disse har benyttet seg av helsetilbudet med lege totalt 54 ganger (2011:53). Sykepleier har i løpet av året bistått 61 kvinner (2011:39), med 185ulike henvendelser (2011:123). Ravnene Ansatte: Frivillige: Driftskostnader: 1 årsverk 106 frivillige 0,96 mill. Bymisjonen etablerte Ravnene i Stavanger sentrum i og det ble behørig markerte gjennom flere tiltak i løpet av året. Det ble arrangert en stor jubileumsfest i oktober med nærmere 100 gjester. Natteravnene i Stavanger sentrum har ansvar for å dekke behovet for natteravner i Stavanger sentrum. Natteravnene skal være synlige og til stede der barn og unge ferdes i Stavanger sentrum på fredager og lørdager, fra kl 21:30 til 02:00. I tillegg har Natteravnene i Stavanger sentrum oppgaver forbundet med natteravngruppene i Stavanger kommune, og på Nord-Jæren. Målet er 60 aktive natteravner og 4-6 ravner ute hver fredag og lørdag. Ved utgangen av 2012 hadde Ravnene 88 aktive og 18 inaktive natteravner. 8 av dem har teamlederansvar. 6

7 I 2012 ble det utført totalt ravnetimer (2011: timer). Dette er en økning på 270 timer fra Siden 2006 har vi hatt en økning på 970 ravnetimer. I 2012 kom det 39 nye natteravner mens 31 natteravner sluttet har vært et spennende, kjekt og godt år for Natteravnene i Stavanger sentrum. Vi fylte 20 år og markerte dette gjennom flere aktiviteter og arrangementer. Ravnene har med glede stilt opp på stands for å steke lapper og dele ut kaffe til folkene i byen. De har i tillegg til selve ravneoppdraget engasjert seg i flere ulike aktiviteter for å bidra til å gjøre Stavanger til en tryggere by. Vi har en kjekk og stabil gjeng med natteravner og vi har jevnt tilsig at nye natteravner. Spesielt var det å dele ut en påskjønnelse til flere natteravner for 5 års innsats. Vi er jevnt over flere ravner ute på hver vakt og har derfor hatt en god økning i antall ravnetimer. Hver kveld vi er ute får vi positive tilbakemeldinger på at vi er vedsatt og at folk føler seg tryggere når vi er der. Gatepresttjenesten / Josephines kafé Gateprest: Ansatte: 1årsverk Frivillige: 42 Driftskostnader: 0,84 mill. Josephines kafé (kafévert): Ansatte: 1 fordelt på 0,5 årsverk Frivillige: 3 Driftskostnader: 0,38 mill. Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år med en stor kontaktflate og omfattende aktivitet. Mandagsfrokost og torsdagsmiddag har vært godt besøkt og gitt rom for nye grupper, bl.a. en økende gruppe arbeidssøkende øst- og søreuropeere. Gjestebudene i høytidene og grillfestene i sommerhalvåret har vært godt besøkt, med julaften som et høydepunkt. Dette er gode arenaer for samarbeid med bedrifter og organisasjoner som Shell Norge, Rotary, Kokkenes Mesterlaug, Sodexo og andre. Mange melder seg som frivillige på gjestebudene, og noen går videre inn i fast frivillig arbeid. Gateprest er mye brukt som sjelesørger og har hatt flere stabile samtalerelasjoner gjennom året enn tidligere. Miljøarbeider i Josephines kafé har hatt en sentral rolle i drift av kafeen og oppfølging av de som har arbeidstrening der og ikke kunnet prioritere miljøarbeidet blant gjestene. Allservice har hatt utfordringer med drift og bemanning av kafeen. Dette gjør at kaféverten ikke har kunnet ha hatt fullt fokus på de faste gjestene som bruker kafeen til daglig, men har fått mye av ansvaret for oppfølging av arbeidstakerne, kontakt med NAV o.l. Josephines kafé blir brukt på mange forskjellige måter enten ved å videreformidle/rekruttere frivillige til de andre tiltakene på huset, eller at de som har jobbet som frivillige først i kafeen har brukt det som en treningsplass før de våger å søke seg ut i en vanlig betalt jobb. Kafévert/ miljøarbeid funksjonen er viktig for å beholde en god og rolig atmosfære i kafeen samt at folk blir sett og inkludert. Den daglige kontakten ved kafébordet er viktig, men det har og blitt tid til f.eks. turgåing. Gjestebudene i forbindelse med høytider og gategrillfestene har sin naturlige plass i og rundt kafeen. Jobb1/ salgskontor ASFALT Ansatte: 2 fordelt på 2,0 årsverk Frivillige: 13 Driftskostnader: 1,42 mill. 7

8 Bymisjonssenterets avdeling for arbeid skal tilby rusavhengige mennesker i Stavanger lavterskel, fleksible arbeidsmarkedstilbud. Hensikten er å aktivisere mennesker med omfattende rusproblemer med arbeid. Vi tror at alle mennesker har kvaliteter som kan benyttes til fellesskapets beste, og vi er overbeviste om at alle kan jobbe dersom arbeidet blir tilpasset arbeidstakerens behov. Vårt hovedformål er å lage et arbeidstilbud som er av samfunnsmessige nytteverdi samtidig som struktur og krav til utførelsen er fleksible og tilpasset enkeltmennesket i vår målgruppe. Denne årsmeldingen vil være todelt, da vi i Bymisjonssenterets arbeidsavdeling både har ansvaret for Jobb1 og distribusjonen av gatemagasinet Asfalt i Stavanger. Det vil være mest oversiktlig om arbeidstilbudene blir presentert hver for seg. Jobb1s målgruppe er mennesker som lever med omfattende rusproblemer. Tilbudet har siden 2006 vært fordeles på to dager i uka. Deltagerne møtes på morgenen og spiser frokost sammen før de tar fatt på oppgavene, som oftest dreier seg om renhold i sentrumsnære områder for Stavanger kommune. Oppslutningen rundt arbeidsdagene har i år hatt en vekst. Vi har plass til 12 arbeidstakere, og årsgjennomsnittet ligger rundt 11,86 arbeidstakere pr. arbeidsdag. Vi har i 2012 til sammen arbeidet 4176 timer mot 3740 timer i 2011, og utbetalt i lønn. Vi har i 2012 hatt 1044 enkeltoppmøter fordelt på 88 arbeidsdager, mot 935 enkeltoppmøter i Vi har i 2012 hatt deltagelse av 47 ulike deltagere. 6 av disse er kvinner. Vi har altså som alle tidligere år en kjønnsmessig ubalanse. Tallet sier også noe om at det er en ganske stabil gruppe som benytter seg av Jobb1. I 2012 registrerte vi 19 nye arbeidstakere. Det er verdt å legge merke til at vi i 2011 bare registrerte 3 nye i Jobb1. Vi er hele tiden opptatt av å se etter effekter av magasinsalget. For oss er hensikten at våre selgere skal få et bedre liv gjennom å selgeasfalt. De aller fleste tilbakemeldinger vitner om dette. Mange forteller at livet som asfaltselger er et roligere og mer økonomisk stabilt liv, på grunn av at stresset som kommer i kjølvannet av hele tiden å måtte skaffe seg penger til stoff på ulike, og ofte kriminelle måter, virket slitende på kropp og sinn. FELLES TILTAK FOR BYMISJONSSENTERET Gjestebud BMS har også i 2012 invitert til ulike gjestebud. Foruten Skjærtorsdagsgjestebudet, ble det arrangert gategrillfest både i juni i samarbeid med Shell-ansatte og det tradisjonelle i august sammen med Kristen Tjeneste med rundt 150 gjester. I desember hadde alle de ulike avdelingene hver sine julebord; Ravnene, Jobb1/ ASFALT og Albertine. Kokkenes Mesterlaug sitt årlige julebord ble avlyst pga uvær. Men de ordnet med middag og dessert til julaften i Josephines kafé. Julaften bidro rundt 45 frivillige medarbeidere til at til sammen 150 gjester hadde en flott feiring i Josephines kafé. BYMISJONSSENTERETS PROFILERING OG SAMARBEID BMS har som oppgave å informere og dokumentere hvordan mennesker som har det vanskelig lever i byen vår. Dette gjør vi for å skape økt bevissthet og bredt ansvar for å skape en god by med rom for alle. Bymisjonssenteret samarbeider med både offentlige instanser, menigheter og næringslivet for å bedre kårene for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi opplever et økende engasjement og at stadig flere vil være med som frivillige medarbeidere i våre tiltak. De ulike avdelingene i BMS har mange og ulike samarbeidspartnere. Bymisjonssenteret har samlet sett et bredt nettverk som vi er avhengige av for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. Videre beskrivelse er i årsmeldingene fra avdelingene. ØKONOMI Bymisjonssenteret baserer sin økonomi i stor grad på innsamlede midler foruten de faste kommunale tilskuddene. BMS-leder har hovedansvaret for å sikre de ulike avdelingene og prosjektene. I 2012 økonomien i balanse gjennom kommunale tilskudd, gaver fra 8

9 enkeltpersoner, næringslivet og foreninger og salgsinntekter gjennom ASFALT. Tilskudd fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet blitt en viktige kilde til finansiering av prosjekt / tiltak rettet mot områder som helse og fattigdomsproblematikk. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland etablerte i 2012 et "Advisory Board" med sentrale personer fra næringslivet. Målet er å etablere et sponsorlaug i Stavangerregionen som skal bl.a. bidra til midler til Natteravnene og Gatepresten. Dette vil være en viktig kilde til å kunne gi mer økonomisk forutsigbarhet for disse avdelingene. OPPSUMMERING Samlet sett har 2012 vært et godt år for Bymisjonssenteret. BMS har fortsatt kunne være til stede for mennesker som lever mye av sitt liv i byens gater gjennom alle våre ulike avdelinger / tiltak. Samtidig som vi har etablert Gatejurist med nye samarbeidspartnere og er i gang med å utvikle et nytt arbeidstilbud for mennesker med ruserfaring. Det er mange mennesker som faller utenfor de etablerte systemene i Stavanger og som trenger Bymisjonssenterets ulike tiltak. Vi bidrar vi til å bygge bro mellom ulike mennesker som kanskje ikke ellers ville vært i berøring med hverandre. Bevisst bruk av frivillige medarbeidere i alle våre tiltak - bidrar til at både de som bruker tiltakene og de som er frivillige - får nye forståelse for hverandre. Bymisjonstiltak på Haugalandet Innledning Kirkens Bymisjon samarbeider med kommunene Tysvær, Haugesund, Stord og Odda om oppdrag innen forebygging, frivillighet, bolig og booppfølging, arbeid og nettverksbygging. Et nært og tillitsfullt samarbeid muliggjør at menneskene på Haugalandet opplever respekt, omsorg og rettferdighet. Kirkens Bymisjon har i 2012 hatt stor aktivitet og bred kontaktflate mot befolkningen på Haugalandet. "I Jobb Odda" og Pedalen Sykkelverksted er nye virksomheter ved Bymisjonstiltak på Haugalandet i Vi er takknemlig for støtten Kirkens Bymisjon får fra privatpersoner, næringsliv og kommunene på Haugalandet. Visjon og oppdrag Bymisjonstiltak på Haugalandet startet sin virksomhet i Vi er tilknyttet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Vår visjon er "Ærefrykt for livet". Våre verdier er likeverd og fellesskap, solidaritet og rettferdighet, engasjement og kunnskap. Verdiene skal være grunnlag for hva vi gjør, og for måten vi gjør det på. Vi vil at disse verdiene skal prege vårt arbeid i alle forhold. Det er ikke nok å avdekke urett. Det forplikter å se. Når systemer virker mot sin hensikt, skal vi si tydelig ifra. Når mennesker krenkes og utestenges, skal vi bygge nye, inkluderende fellesskap. Når livet blir vondt skal vi lindre smerte og bidra til varig endring. Vi ønsker lokalsamfunn som har rom for alle. Rom for alle betyr også bruk for alle. En god by inkluderer og verdsetter enkeltmennesket. Kirkens Bymisjon skal være nær byen og nær menneskene. Det skal merkes at vi finnes. Avdeling bolig og bo-oppfølging Avdelingens målsetting er å drive bo-oppfølgingstjeneste for brukere som har enkeltvedtak etter helseog omsorgstjenesteloven 3-2. I tilegg skal Kirkens Bymisjon drive bomiljøarbeid i henhold til ny samarbeidsavtale som ble inngått mai Kirkens Bymisjon har i 2012 hatt 4,4 årsverk tilknyttet avdelingen inkludert stilling finansiert av Fylkesmannen i Rogaland. Det har gjennomsnittlig pr måned blitt produsert 44 vedtakstimer på 18 brukere. Kirkens Bymisjon har bistått 6 beboere under etablering i 9

10 ny leilighet. Kirkens Bymisjon disponerer en leilighet i rekkehusbebyggelsen på Hauge som fungerer som kontor og bomiljø-base for avdelingen. Det har vært gjennomsnittlig 31 besøkende på bomiljøbasen pr uke. Avdelingen har samarbeidet bredt på tvers av etater og profesjoner. Avtalen hadde i 2012 en økonomisk ramme på kr 2,45 mill kroner inkludert tilskudd fra Fylkesmannen. Utfordringene har blant annet vært knyttet til bygningsmasse i dårlig teknisk stand. Mange kommunale leiligheter (54) og personer med sammensatte problemer og utfordringer er samlet på et lite og begrenset sted. Noen av beboerne/brukerne har også lav boevne og har behov for døgnbasert oppfølging og tilsyn. Avdelingen har hatt 4 faste frivillige i Avdeling arbeid og aktivitet Arbeidstiltaket I JOBB - Haugesund startet opp i Formålet er å gi rusmiddelavhengige personer i Haugesund kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. I JOBB Haugesund hadde første kvartal i 2012 arbeidstilbud 5 dager i uka, der to dager ble forbeholdt LAR-pasienter. Manglende oppmøte fra LAR-pasienter medførte reduksjon til arbeidstilbud 3 dager pr uke. LAR-pasientene drar nytte av å selge gatemagasinet Asfalt. Det er registrert totalt 81 deltakere i I Jobb Haugesund. I Jobb Haugesund ble i 2012 hovedsaklig finansiert gjennom tilskudd fra Haugesund Kommune, salg av egenproduserte glassengler, diverse arbeidsoppdrag og distribusjon av gatemagasinet Asfalt. Det ble produsert 1494 glassengler i 2012 og solgt glassengler for kr ,-. Gatemagasinet Asfalt kom på gata i Haugesund 1. desember 2009 ved at I JOBB fikk ansvar for distribusjonen. Det er registrert totalt 69 selgere hvorav 11 er nyregistrert i Det ble solgt magasiner i 2012 fordelt på 6 utgivelser. Brutto inntekter har vært kr ,- inkludert bonus kr ,-. Selgerne og magasinet har bidratt til å gjøre Haugesund til en mer urban og mangfoldig by. Avstanden mellom rusmiddelavhengige og folk flest er blitt mindre. Arbeidstiltaket I Jobb høster stor anerkjennelse i lokalsamfunnet. Det legges vekt på brukermedvirkning. Det er valgt tillitsmann, foreligger forslagskasse og arrangeres personalmøter. I Oppdragsgivere er kommune, bedrifter og privatpersoner. 3 arbeidsledere er fordelt på 2,0 stillingshjemler. Oppmøtet i 2012 var større enn de økonomiske rammene tillater. I desember ble en nødt til å innføre begrensning på antall deltakere. Arbeidstiltaket "I JOBB Stord" I Jobb Stord er organisert som et treåring prosjekt t.o.m 2012, der NAV Stord, kommunen (politisk og administrativt) og Kirkens Bymisjon er med i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Formålet med prosjektet er å gi rusmiddelavhengige personer i Stord kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. Prosjektet har som mål å gi målgruppen en mulighet til å tjene penger uten langsiktige forpliktelser. I Jobb Stord tilbyr arbeid 4 dager pr uke. Ansattressursen ved årets slutt (2012) er prosjektleder i 100 % og to arbeidsledere i 50 % stilling. 3 frivillige har utført 170 timer frivilligarbeid fordelt på 34 dager. Prosjektleder har i 2012 avdelingslederfunksjon for alle virksomhetene inne avdeling Arbeid og Aktivitet. 30 deltakere er registrert i 2012 hvorav 13 er LAR-pasienter og 17 er aktive rusmiddelavhengige. Siden 2010 har I Jobb Stord kunnet tilby 5 APS-plasser i samarbeid med Podlen Verkstad AS. 10 personer har vært en del av APS i Det har vært utført 15 enkeltoppdrag for næringsliv og private. "I Jobb Stord" samarbeider med Stord kommune, Amfi-senteret og Friluftsrådet Vest om faste vedlikeholdsoppgaver. Brukermedvirkning vektlegges ved stabsmøter og forslagskasse. "I Jobb Stord" er sertifisert henhold til Equass-normen. European Quality in Social Services (Equass). Det er utarbeidet ekstern evalueringsrapport for I Jobb Stord som et ledd i videre samarbeid med kommunen etter prosjektperioden. 10

11 Arbeidstiltaket "I Jobb Odda." I Jobb Odda startet opp 13. mars med arbeidsdeltakere lokaler i Røldalsvegen 60. Formålet er å gi rusmiddelavhengige personer i Odda kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. Ansattressursen er prosjektleder i 100 % stilling og to arbeidsledere i 50 % stilling. En har ikke tatt i bruk frivillige i LAR-pasienter og aktive rusmiddelavhengige tilbys arbeid 3 dager pr uke. Arbeidsoppdragene er søppelplukking, rengjøring og vaktmesteroppgaver som utføres hovedsaklig for Odda Kommune. Det er registrert 23 deltakere i tiltaket hvorav 8 LAR-pasienter og 15 aktive rusmiddelavhengige. Pedalen Sykkelverksted Tiltaket ble etablert i 2012 som et forebyggende arbeidstreningstiltak for ungdom i alderen år som har valgt bort skole og arbeidsliv. Pedalen skal gi økt følelse av mestring. Arbeidstreningen brukes som motivasjon for kompetansegivende utdanning og som et springbrett til ordinært arbeidsliv. Bedriftene i sponsorlauget for sosialt entreprenørskap, BY:ENGLANE, tilbyr praksisplass til ungdommene etter 1-3 måneders stabilisering i Pedalen. Prosjektleder ble ansatt fra august, sykkelmekaniker i 50 % stilling fra november. Lokalene i Postgården ble klargjort i løpet av høsten frem til de første ungdommene ble tatt inn medio november. Ungdommene tas inn via Nav Haugesund. I starten har Pedalen 3 samtidige ungdommer i arbeidstrening. Pedalen har en fast frivillig to dager pr uke. BY:ENGLANE: Sponsorlauget BY:ENGLANE for sosialt entreprenørskap ble etablert i 2012 for å gi midler til å øke sykkelmekaniker-stillingen til 100 % og for å gi ungdommene arbeidspraksis i en vanlig bedrift etter stabilisering i sykkelverkstedet. Det var 11 bedrifter tilknyttet lauget ved årets utgang. Kafé Bjørnson Kafe Bjørnson innstilte driften 30. juni grunnet sviktende økonomisk bærekraft. Det er gjort forsøk på samarbeid med tiltaksbedrifter for å få kafedriften i gang igjen uten resultat. Kafeen har vært en viktig møteplass og fellesskapsarena for byen og Kirkens Bymisjon. Tysvær frivilligsentral Frivilligsentralen skal være en synlig, tilgjengelig og lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen ønsker å bygge en varm og inkluderende profil under mottoet: Møte mellom mennesker! Tysvær Frivilligsentral ble åpnet 1. oktober i Tysvær Frivilligsentral ønsker å bygge frivillighet og skal i store trekk utløse frivillig innsats i forhold til kultur, helse og sosialt forebyggende arbeid. Frivilligsentralen har i 2012 blitt finansiert med midler fra Tysvær kommune, Kulturdepartementet og egne midler. Det er en hel stilling tilknyttet sentralen. Det er ved utgangen av 2012 registrert 48 frivillige. Flere hundre har på en eller annen måte deltatt, eller blitt berørt av aktiviteter og tiltak i regi av Frivilligsentralen. Eksempler på aktiviteter er bruktmarked, retromarked, inspirasjonssamlinger, "en-til - en" tjenester, tur-gruppe, diakonidag for 8-åringer, språkpraksis for fremmedkulturelle, data-grupper, tilrettelegge en til en helt vanlig jul for vanskeligstilte. Det ble i samarbeid med NAV, flyktningkoordinator og frivillige arrangert en ferietur til Bergen med målgruppe mødre med flyktningbakgrunn og deres barn. Folkehelse er tema for samarbeid med Haugesund Frivilligsentral. Frivilligsentralen har i 2012 styrket samarbeidet med kommunen, organisasjonslivet og de øvrige frivilligsentralene i Rogaland. Det har blitt arbeidet med å få en mer sentral plassering av frivilligsentralen i Aksdal. Daglig leder er systemansvarlig for alt frivillig arbeid ved Kirkens Bymisjon Haugalandet. Daglig leder er i 2012 blitt nettverkskoordinator for alle frivilligsentralene i Nord-Rogaland. Bymisjonssenteret Bymisjonstiltak på Haugalandet engasjerer seg i en rekke kirkelige aktiviteter og økumenisk samarbeid. Denne delen av arbeidet ledes av daglig leder. Behovet for gateprest er stort. 11

12 Korsvandring langfredag ble gjennomført i samarbeid med menigheter tilknyttet Haugesund Økumeniske Råd. Festivalkapellet er et stille rom midt i det pulserende festivallivet under Havnedagene, Sildajazzen og Filmfestivalen i august. Omlag 20 frivillige er tilknyttet kapellet som kapellverter. Retromarkedet ble arrangert på Rådhusplassen i mai. Fokus var gjenbruk, redesign og miljø. Øvrige samarbeidsparter var Haugesund Sentrum, Grønn Hverdag, Natur og Ungdom. Hverdagsmesse en gang i måneden i Vår Frelsers kirke er et samarbeid mellom menigheten, Frelsesarmeens rusomsorg, Tetre (IOGT) og Kirkens Bymisjon. Kulturnatt. Kafe Bjørnson ble en del av kulturnatt-arrangementet i Haugesund med teater og konsert. Kulturkirken Skåre. Bymisjonstiltaket deltar i utviklingen av programmet for kulturkirken Skåre. Kokkenes Mesterlaug stod for julebord for brukere og ansatte i Kafe Bjørnson i desember. Julaften-middag for ca 40 gjester realisert ved hjelp av ansatte, frivillige, god mat og gaver var et viktig arrangement for mennesker som ellers hadde vært alene. Organisasjon Personal: Virksomheten på Haugalandet har i 2012 hatt gjennomsnittlig 15,4 årsverk mot 14,1 årsverk i 2011, 13 årsverk i 2010, og 7,3 årsverk i 2009 og 4,6 årsverk i Virksomheten hadde 20 ansatte ved årskiftet. Kompetanse: Vi vektlegger kompetanseutvikling for våre ansatte. 3 ansatte har tatt videre-/etterutdanninger innen rusproblematikk og boligsosialt arbeid i Vi har vært arrangør for heldagseminar med tema arbeid og aktivitet og boligsosialt arbeid, I samarbeid med Høgskolen Stord Haugesund og Helse Fonna arrangerte vi Hiv-seminar. Informasjon om Hiv ble også delt under solidaritetskonsert på Verdens Aids dag på Jimmy Legs. HMS: Sykefraværet i 2012 var 7, 5 % mot 1,05 % i 2011, 4,7 % i 2010, 4,5 % i 2009 og 3,0 % i Langtidsfraværet utgjorde 5,4 % og korttidsfraværet 2,1 %. Bymisjonstiltak på Haugalandet er en IAbedrift. Bymisjonstiltaket har samarbeidsavtale med Haugaland HMS Frivillige: Frivillig arbeid skal berike og høyne kvaliteten på Kirkens Bymisjon sitt oppdrag, ikke brukes som et besparende ledd. Det har i 2012 vært omlag 60 frivillige tilknyttet ulike deler av virksomheten på Haugalandet. Omlag 25 av disse er sesongarbeidere. Daglig leder ved Tysvær Frivilligsentral er systemansvarlig for alt frivillig arbeid ved Bymisjonstiltak på Haugalandet Driftsstyret: Driftsstyret for Bymisjonstiltak på Haugalandet har i 2012 bestått av Arnfinn Fiskå (leder), John S. Raknes (nestleder), Egil Severeide, Gro Steensnæs Håvåg, Hildur Vea (vara). Irene Halseid og Arne Tjelle har vært ansattrepresentanter i driftsstyret. Driftsstyret har i 2012 behandlet 41 saker fordelt på 5 styremøter. 12

13 Vibemyr skoleverksted Vibemyr skoleverksted har i 2012 hatt et opplæringstilbud for 25 elever med psykososiale vansker og generelle/spesifikke lærevansker på videregående nivå. Våre elever har rett på spesialundervisning etter opplæringslovens 5-1. Oppdragsgiver er Rogaland fylkeskommune og opplæringstilbudet er formelt tilknyttet Time vgs. Vibemyr skoleverksteds målsetning er at elevene - oppnår en kompetanse som kvalifiserer til jobb - får et faglig og dokumentert grunnlag for videre opplæring - tilbys et helhetlig, likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæringstilbud. - rustes til å møte livets oppgaver og å mestre utfordringer sammen med andre. Pedagogisk plattform er den humanistiske pedagogikken der grunnelementene er selvrealisering og positiv selvoppfattelse. Ut fra denne plattformen finnes flere pedagogiske retninger. Vibemyr skoleverksted har valgt å vektlegge elementer fra konsekvens- og involveringspedagogikk i struktur og i praktiske virke. Sentralt står elevenes sosiale og faglige utvikling. Sosial utvikling krever deltakelse i et inkluderende og forpliktende fellesskap mellom elevene og mellom elever og medarbeidere. Elevene øves i ansvarslæring og i å foreta valg og konsekvensene av disse. Alle Vibemyr skoleverksteds elever har sin individuelle opplæringsplan (IOP) som inneholder en kartlegging av elevens ferdigheter og utfordringer (faglig og sosialt), elevens langsiktige og kortsiktige mål, samt beskrivelse av hvordan opplæringen skal tilrettelegges. Et nært samarbeid med elevenes foreldre/foresatte vektlegges. Skoleåret er delt inn i fem perioder á 7-9 uker. I forkant av hver periode settes det opp kurs/fag innen allmennfag, valgfag og yrkesfag, som elevene kan velge for kommende periode. På denne måten skaper vi en timeplan som avspeiler og tilpasses den enkelte elevs motivasjon og livssituasjon. De fleste av elevene har liten yrkeserfaring og begrenset kjennskap til hva det innebærer å jobbe i ulike yrker. Denne mangelen på kunnskap og erfaring, samt at det å kunne komme i gang med jobb virker uoverstigelig, gjør at flere elever har vanskelig for å finne motivasjon for å gå på skole. Vibemyr skoleverksted har et nært samarbeid med mange bedrifter/bransjer og samarbeider med disse om praksisutplassering på ulike arenaer. På denne måten får våre elever anledning til å erfare hva det vil si å være i jobb og å delta i et kollegafellesskap. Erfaringen er at de fleste elevene kommer tilbake etter en praksisperiode med en økt yrkesavklaring og en større motivasjon for læring i skolehverdagen. De fleste av våre elever har en tung skolehistorie med seg. Utfordringen er å skape et skoletilbud hvor elevene først og fremst gjenopplever respekt (ved bl.a. å få anerkjennelse for sine ferdigheter og bli holdt ut med sine utfordringer), likeverd og toleranse (gjennom opplevelse av mestring og trygghet, ved å føle seg verdsatt og ved å bli stilt forventninger til). Det er først når eleven opplever dette over tid at han/hun er klar til å påta seg utfordringer, med den risiko dette medfører for å igjen oppleve å ikke lykkes og å tape ansikt. For du kan tåle å tape ansikt når du opplever trygge og støttende relasjoner. Vibemyr skoleverksteds elever bruker skolearenaen til å trene seg på de krav og forventninger de i neste sving skal møte i arbeidslivet. Det fokuseres på fremmøte, innsats, tillit, evne til å stå i arbeid, læringsstrategier og rolleforståelse. Våre lærere er erfarne pedagoger med praktisk realkompetanse og interesse i kombinasjon med lærere med yrkesfaglig bakgrunn. Vi prioriterer tilrettelegging av relevant etter- og videreutdanning for våre medarbeidere. Ved årets utgang var det til sammen 15,2 årsverk ved Vibemyr skoleverksted. 13

14 Nøkkeltall 2012: Antall årsverk: 15,35 Tilfredshetskvotient blant våre medarbeidere i 8,73 av 10. årlig medarbeiderundersøkelse: Sykefravær: 2,5% hvorav 0,6% korttidsfravær Sommerventilen Sommeren 2012 arrangerte Kirkens Bymisjon for fjerde år på rad "Sommerventilen". Sommerventilen er en sommerleir spesielt tilrettelagt for barn av rusmisbrukere og den hadde tilhold i Kirkens Bymisjons hytte i Alsvik. 10 gutter og 6 jenter i alderen år deltok på leiren som varte vel en uke. Tilbakemeldingene fra ungdommene var svært positive. Kirkens Bymisjon håper å fortsette å kunne arrangere sommerleirer hver sommer, slik at ungdom som trenger det kan få gode ferieminner og opplevelser. 3. Organisasjon Driftsstyrene / styret for Rogaland A-senter Rogaland a-senter as er et heleid, not for profitt, aksjeselskap med SKBR som eier. Styreleder i 2012 var Arnfinn Fiskå. Det er etablert driftsstyrer for alle de øvrige tiltakene innen SKBR. Driftsstyrene er ansvarlig for driften av tiltaket innenfor de rammer som er gitt fra styret i SKBR. Driftsstyrene skal ivareta tiltakenes behov for å ha et besluttende organ med ansattes representanter og være pådriver for faglig og organisatorisk utvikling. Det er opprettet egne driftstyrer for Bymisjonssenteret i Stavanger, Vibemyr skoleverksted, Bymisjonstiltak på Haugalandet og Tysvær frivilligsentral. Daglig leder eller hans stedfortreder er leder i driftstyrene. Daglig ledelse Daglig leder i Kirkens Bymisjon Rogaland er Arnfinn Fiskå. Bjarte Grov var tilsatt som vikar i stillingen som administrasjonssjef fram til mai Ellen Nordtun kom tilbake som administrasjonssjef i august og arbeidet fram til desember 2012 da hun avsluttet sitt arbeidsforhold. Anne Kari Dahl, fagog utviklingssjef, avsluttet sitt arbeidsforhold i Bymisjonen høsten Følgende har i 2012 vært ansatt som ledere av SKBR-tiltakene: Kjersti Egenberg (Rogaland a-senter as), Maggi Hatløy (Bymisjonssenteret), Arne Valen (Bymisjonstiltak på Haugalandet), Tore Sværen (Vibemyr skoleverksted). Fellesskapsbyggende tiltak Personalseminar Personalseminaret ble arrangert på Sola strandhotell september Det var god deltakelse, rundt 80 ansatte deltok på seminaret. Mikael Andersson holdt to foredrag under tittelen :" Tankens kraft - å gjøre det umulige mulig". Ellers var det konsert i ruinkirken med Elin Furubotn og kort kvelsmesse samme sted. Det ble også arrangert felles aktiviteter av ulikt slag. Pilegrimstur til Taize Pilegrimsturen gikk i 2012 til Taize etter ett års opphold. Turen ble arrangert i begynnelsen av september med 12 deltakere. Også denne gangen var det både interne og eksterne deltakere. På den måten opprettes det kontakt både innad i organisasjonen og i forhold til personer og organisasjoner utenfor Bymisjonen. Turen er delfinansiert gjennom tilskudd fra SKBR, og pilegrimstur er etter hvert innarbeidet som en fast del av SKBRs virksomhet. 14

15 Bedriftskunstforening Kirkens Bymisjon Rogaland har egen bedriftskunstforening. Foreningen har som formål å føre sammen kunstinteresserte ved de ulike virksomhetene og stimulere til fellesskap. Gjennom innkjøp og trekning av kunstverk vil foreningen arbeide for økt kunnskap, forståelse og glede ved kunst. Stipendordning Kirkens Bymisjon Rogaland har en egen stipendordning. Det er egne vedtekter for ordningen. Stipendet kunngjøres hvert år i januar/februar. Informasjon Det interne informasjonsskrivet Bymisjonsnytt sendes til alle ansatte og frivillige medarbeidere. Bymisjonsnytt sendes ut en gang pr måned. Hjemmesidene til Kirkens Bymsjon er Her fremkommer informasjon om SKBRs virksomheter og det legges fortløpende ut nyheter fra organisasjonen. Forum for tro og tanke Det ble også i 2012 arrangert to seminarer i samarbeid med Stavanger katedralskole. Samlingen 13. og 14. april: " Utfordringer for menneskesynet i behandlings,-konsum- og prestasjonssamfunnet" med professor Jan-Olav Henriksen som foredragsholder. 16. og 17. november var temaet: "Religionene som krigshissere og fredsduer i Midt-Østen.". Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Vebjørn Horsfjord og Phd- student Kjersti Dybvig foreleste over temaet. Frivillig arbeid Frivillig arbeid er en viktig faktor i Kirkens Bymisjons engasjement for mennesker og samfunn. Organisasjonen skal være et attraktivt sted for frivillige. Vi vil gi utfordringer og inspirasjon og invitere til deltakelse og medvirkning i flest mulig deler av stiftelsen. Frivillighet har en dobbel funksjon, både ved at de som deltar utfører et arbeid til beste for brukeren, samtidig som arbeidet har en betydning for de som utfører det. Bymisjonstiltak på Haugalandet drifter også en egen frivilligsentral, Tysvær frivilligsentral. Totalt har Kirkens Bymisjon har i overkant av 250 frivillige medarbeidere. Frivillige medarbeidere brukes bl.a. til oppsøkende virksomhet, miljøarbeid, praktiske oppgaver og styrearbeid. Frivillig arbeid er tilrettelagt ut fra den enkeltes bakgrunn, interesser og virksomhetens behov. Det er etablert systemer for veiledning og oppfølging av frivillige i organisasjonen. 4. Økonomi Givertjeneste Kirkens Bymisjon er avhengig av innsamlede midler fra enkeltpersoner og næringslivet for å drifte de deler av virksomheten. Dette gjelder først og fremst fellesadministrasjonen, Bymisjonssenteret i Stavanger og Bymisjonstiltak på Haugalandet. Kirkens Bymisjon Rogaland har samarbeid med Kirkens Bymisjon Oslo om å drifte giverdatabasen. Det sendes 4-5 giverbrev i året. Den årlige Lys i mørke kampanjen før jul, har bidratt til at antall givere har økt, men det er behov for flere faste giver for å sikre mer forutsigbare rammer. Kirkens Bymisjon har etablert fast givertjeneste, som innebærer at givere kan inngå en avtale om å betale inn et på forhånd bestemt beløp pr mnd. Fast givertjeneste har en klar fordel ved at ordningen har lite administrasjonskostnader og et minimum av portoutgifter. Næringslivskontakt Stiftelsen har over lang tid hatt kontakt med næringslivet for samarbeid og støtte. En rekke bedrifter og enkeltpersoner har bidratt både med sin kompetanse, sin frivillige arbeidskraft og med finansiell støtte til stiftelsens ulike tiltak. Høsten 2011 iverksatte daglig leder et eget prosjekt - Prosjekt Næringsliv - med 15

16 øremerkede ressurser i stab til dette arbeidet. Arbeidet tar sikt på å få til et bredere, mer forpliktende og langsiktig samarbeid med aktører i næringslivet. Dette prosjektet har vokst etter at det ble opprettet et Advisory Board med sentrale personer fra næringslivet som har bidratt til å åpne dører for samarbeid med bedrifter. På Haugalandet har satsingen på Byenglene hatt noe av samme funksjon, næringslivet er blitt involvert i satsingen på samarbeid. Det er hyret inn konsulent som har bidratt til å utvikle dette arbeidet. Økonomisk har 2012 vært et bra år for SKBR. Stiftelsen avsluttet året med et overskudd. Styret i stiftelsen har etablert et innsatsfond som har til formål å styrke de deler av virksomheten til SKBR som er helt eller delvis finansiert gjennom egne eller innsamlede midler. Stiftelsen har en betydelig eiendomsmasse. Stiftelsen har etablert et vedlikeholdsfond for å ha midler til å dekke vedlikeholdskostnadene etter hvert som de oppstår. Følgende bedrifter, organisasjoner og stiftelser/legater har gitt større beløp til Kirkens Bymisjon Rogaland eller våre tiltak i 2012: Sparebank1 SR-bank Eiendomsmegler 1 Lions Club Stavanger Oilers Proactima Arkidea Wintershall Norge BP Norge Norske Shell Gjensidige IMI- Kirken Stavanger Misjonsmenighet Inge Stenslands stiftelse Fiin gammel aargang Gandsfjord Rotary Oceaneering Stavanger kommune Arkivpartner Marathon Oil Apply Tec con Holding ENI Norge Henriette stiftelsen Tryg forsikring Advokat Staalesen Advokat Kluge Advokat Eide Advokat Husebø Skanska Karmsund Rotarklubb Christiansens Legat Temet Nosce LionsClub Haugesund Lions Club Odda Norsk Stål AS Haugesund Sør Rotary Håkon den gyldne hjelm 16

17 Steinar Iversen AS Logene i Haugesund Håkon Bjørndal AS Kirkens Bymisjon takker alle privatpersoner, bedrifter og organisasjoner som har støttet vårt arbeid. Stavanger, mai 2013 Arnfinn Fiskå daglig leder Ørjan Berven styreleder 17

Årsmelding 2013. Godkjent av driftsstyret 10.02.2014. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsmelding 2013. Godkjent av driftsstyret 10.02.2014. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 Godkjent av driftsstyret 10.02.2014. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland INNLEDNING Kirkens Bymisjon samarbeider med kommunene Tysvær, Haugesund, Stord,

Detaljer

Årsmelding 2011. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsmelding 2011. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2011 Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland INNLEDNING Kirkens Bymisjon samarbeider med kommunene Karmøy, Tysvær, Haugesund, Stord og Odda om oppdrag innen forebygging,

Detaljer

Årsmelding 2009. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsmelding 2009. Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2009 Bymisjonstiltak på Haugalandet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland INNLEDNING Kirkens Bymisjon på Haugalandet utfører sitt oppdrag gjennom 10 virksomhetsområder og prosjekter. Disse er

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2011

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2011 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2011 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rom og med en frodig hage utenfor, er vår ide og overordnede hensikt

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 1 - Årsrapport Sveio Frivilligsentral 2014 Kirkens Bymisjon Haugalandet, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Visjon Under mottoet: Rom for alle, skal Sveio Frivilligsentral være en igangsetter, koordinator,

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon, bymisjonstiltak på Haugalandet. VISJON: Under mottoet: Møte mellom mennesker, ønsker Tysvær Frivilligsentral å være en igangsetter,

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll

Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Årsrapport 2014 Livsglede for Eldre, Eidsvoll Livsglede for Eldres formål Stiftelsen Livsglede for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Komite for helse og omsorg, Asker kommune Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta

Komite for helse og omsorg, Asker kommune Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta Komite for helse og omsorg, Asker kommune 31.05.2017 Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. I begynnelsen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

MOTTATT P l: ", Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF

MOTTATT P l: , Kristiansund kommun e !* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Samarbeidsavtale. mellom. Rusbehandling Midt-Norge HF Kristiansund kommune MOTTATT P l: ", 2009!* RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommun e og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBF:II)SAV'IALE VEDRØRENDE INTE(:RERIN(:STII.TAKET

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende

Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) Sluttrapport til Helse og rehabilitering Prosjekt Forebygging 2008/1/0518 Veiledningssentre for pårørende Forord N.K.S. hovedstyre vedtok i 2007 å arbeide for

Detaljer

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?»

«Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Sammendrag av presentasjon. Erfaringer v/bjørg Røstbø «Hva skjer med kvaliteten og kontinuiteten i tjenestetilbudet når en lykkes med å skape heltidskultur?» Kontaktinformasjon: Bjørg Røstbø E-post: bjorg.rostbo@haugnett.no

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009.

Årsrapporten er utarbeidet av daglig leder og vedtatt på styremøtet den 20.febr. 2009. FRIVILLIGHETSSE TRALE KIRKE S BYMISJO ÅRSRAPPORT FOR 2008 Innhold: 1. Innledning 2. Overordnet målsetting for frivillighetssentralen 3. Lokalisering 4. Organisering av sentralen 5. Frivillighetssentralens

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Brobygger RoP. Notodden Kommune

Brobygger RoP. Notodden Kommune Notodden Kommune Øystein Småkasin Prosjektleder Brobygger RoP Arne Vestmoen Veileder i prosjektet Stian Biong Forsker på prosjektet Ragnhild Haugerud Deltaker i prosjektet Terje Lia Prosjektleder Samhandlingsteam

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56

post@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 57 Hilde Muri Krahn, hilde@sagene.frivilligsentral.no 47 47 32 56 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2015 Kirkens Bymisjon Haugalandet, stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. VISJON: Under mottoet: Møte mellom mennesker, ønsker Tysvær Frivilligsentral å være en igangsetter,

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Forebygging 2008/1/0208. Fasetten. Mental Helse SLUTTRAPPORT Forebygging 2008/1/0208 Fasetten Mental Helse Forord Prosjektet Fasetten er et toårig samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Narvik og Mental Helse Ungdom Narvik. Fasetten er et brukerstyrt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016

Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 Tilskuddsordninger på rusfeltet 2016 765.60 - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Bevilgning for 2016: kr 145 mill. Ordningen forvaltes av Fylkesmannen: lagt ut på våre hjemmesider: https://www.fylkesmannen.no/oppland/helse-omsorg-ogsosialtjenester/nyheter---helse-og-omsorg/tilskudd-psykologer-i-dekommunale-helse--og-omsorgstjenestene-tilskudd-2016/

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Time kommune. «Trygg og framtidsretta»

Time kommune. «Trygg og framtidsretta» Time kommune «Trygg og framtidsretta» Faglig argumentasjon for gode tjenester med en politisk snert Hva er gode tjenester? Recoveryorientert Hva er viktig for deg? Diagnose eller funksjonsnivå? Politisk

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190. Prosjektnavn: Jobbsupport. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2012/3/0190 Prosjektnavn: Jobbsupport Søkerorganisasjon: Forord Rapporten er en beskrivelse av innhold og gjennomføring av prosjektet Jobbsupport. Det er

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer

Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer Boligsosialt utviklingsprogram i Lillehammer 2010-2015 Måloppnåelse, lurt og dumt, hva nå? Husbankens julelunsj 14. desember 2015 Fra start til mål? I vedlegg til søknaden til Husbanken (nov. 2009) skriver

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer