Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012"

Transkript

1 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding

2 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855 i Oslo. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland ble etablert i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) har til formål - i samarbeid med Den norske Kirkes organer og i overensstemmelse med dens bekjennelse - å fremme tiltak som bidrar til å virkeliggjøre Kirkens oppdrag Kirkens Bymisjon drev i 2012 følgende tiltak i Rogaland fylke: Rogaland A-senter as, Vibemyr skoleverksted, Bymisjonssenteret i Stavanger og Bymisjonstiltak på Haugalandet. Hovedlinjer og utfordringer SKBR er en høyst levende diakonal stiftelse var preget av solid drift og nyutvikling. Selv om dette er hovedinntrykket ble det i året som gikk tydelig at SKBR står overfor utfordringer på flere områder, utfordringer som vil kreve nyorientering og vilje til endring. Utfordringene kan kort oppsummeres i tre hovedpunkt: 1) Finansiering. 2) Samarbeid 3) Videreutvikling Finansiering. For Rogaland A-senter og Vibemyr skoleverksted er de økonomiske rammene sikret gjennom avtaler med det offentlige, henholdsvis stat og fylkeskommune. Også for Bymisjonssentrene i Haugesund og Stavanger er økonomien sikret gjennom ulike økonomiske avtaler med stat og kommune. I tillegg er samarbeid med næringslivet blitt stadig viktige for å kunne finansiere driften. Det er grunn til å tro at det for framtiden vil være nødvendig å videreutvikle samarbeidet med næringslivet både for å sikre nåværende drift og utvikling av nye tiltak. Kommunene har en stram økonomi og mange lovpålagte oppgaver som gir lite mulighet for å bruke økonomiske midler på oppgaver som ikke er lovpålagte. Mange av de tiltakene Bymisjonssentrene i dag driver, er ikke lovpålagte og vil derfor måtte hente mer av sin finansiering fra private givere og næringsliv. Det vil trolig også være tilfelle ved utvikling av nye tiltak som faller utenfor det lovpålagte. Den bevisste satsingen på dette området har allerede båret frukter og bærer i seg enda mange muligheter. Samarbeid Av gode grunner er "samarbeid" blitt et av vår tids mantra. Utvikling skjer best i miljø hvor det samarbeides, både innad i organisasjonen, men også utad mot andre instanser, organisasjoner og personer. Ikke minst er dette viktig for å utvikle gode tilbud til de som tar i mot våre tjenester. Skal Bymisjonen overleve og utvikle seg videre må den ta initiativ til samarbeid og videreutvikle det samarbeidet som allerede er på plass. En viktig forutsetning for alt samarbeid er at de som inngår i samarbeidet går inn i troen på at de har noe å bidra med og noe å ta i mot fra andre. De ulike virksomhetene i Bymisjonen har, hver på sine områder, utviklet gode og nyttige samarbeidsrelasjoner som har bidratt til utvikling av virksomhetene, men som også har bidratt inn i andres arbeid. Samtidig er det grunn til å tro at det ligger muligheter for bedre utnyttelse av den kompetansen som ligger i Bymisjonen på tvers av de ulike virksomhetene. Det ligger trolig potensial som ikke er utnyttet og det vil være en utfordring i tiden som kommer å bruke den kompetansen som ligger i organisasjonen, men også i de øvrige bymisjonsstiftelsene i Norge. 2

3 Videreutvikling Selv om Bymisjonen i dag har to færre virksomheter enn for få år siden er det likevel flere ansatte enn noen gang fordi de ulike virksomhetene har vokst. Det er ikke umulig at dette er en utvikling som vil fortsette, men det er grunn til å vurdere hvor grensen for vekst i de ulike virksomhetene skal gå og når det bør opprettes nye virksomheter. Skal f.eks. et eventuelt tiltak for barn og unge inn under Bymisjonssentert i Stavanger, eller bør det etableres som eget tiltak? Det er også grunn til å vurdere hvilken organisasjonsform nye tiltak skal ha, ikke minst med tanke på pensjonskostnader. Styret i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland har bestått av følgende medlemmer: Ørjan Berven, leder Marit Nybø, nestleder Olav Linga Hildegunn M. Strømme Svein Ingve Nødland Kari Vevatne Erik Lunde Paul Hjelmervik Gerd-Jorunn Christensen Åge Lærdal (varamedlem) Rune Moen (varamedlem) Annette Hagelin(varamedlem) 2. Aktiviteter Rogaland A-senter Oppdrag Rogaland A-senter AS skal i følge egne vedtekter drive rusbehandling, og har som formål på nonprofit basis å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Vårt overordnede mål er å fremme helse, livs- og rusmestring. Rogaland A-senter AS er et aksjeselskap, med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland (SKBR) som eneeier. Eventuelle overskudd tilfaller Rogaland A-senter AS. Rogaland A-senter har to oppdrag; et klinisk oppdrag fra Helse Vest RHF som ivaretas av klinikken, og oppdrag fra Helsedirektoratet som kompetansesenter (KoRus Vest Stavanger). I 2012 var det totalt 140 personer som hadde et ansettelsesforhold ved Rogaland A-senter. Hovedtrekk 2012 er året hvor Samhandlingsreformen og ROP - retningslinjene (retningslinjer for behandling av pasienter med rus-og psykiske lidelser) ble implementert. Rogaland A-senter var med og framforhandlet delavtale 2.b (rus og psykiske lidelser)sammen med Helse Stavanger, Jæren DPS og representanter fra kommunene. Både ROP-retningslinjene og samhandlingsavtalene har vært tema i internundervisning / personalmøter. Samhandingsseminarer er avholdt i samarbeid med andre virksomheter innen TSB i Helse Stavangers foretaksområde med Stavanger kommune, kommuner i Ryfylke og kommuner på Jæren er første fulle driftsår etter ny avtale med Helse Vest, og de kliniske avdelingene har levert i henhold til produksjonskrav. Etterspørselen etter akuttinnleggelser økte med 50%; fra 100 i 2011 til 156 i Det betyr at vi i gjennomsnitt har hatt 12, 3 akuttinnleggelser hver måned. I tillegg erfarer vi at pasientene som er innlagt akutt ikke kan skrives ut etter 1-3 døgn, som forutsatt. Abstinensene er ofte mest alvorlige i tredje døgn, i tillegg har mange av pasientene svært dårlig 3

4 helsetilstand som gjør det faglig uforsvarlig å skrive dem ut. Gjennomsnittlig liggetid for denne pasientgruppen er 9,9 døgn. Disse pasientene trenger tett oppfølging fra personalet og er i en annen situasjon enn dem som er inne til planlagt avrusning som del av et behandlingsopplegg. Gravideteamet ved Rogaland A-senter får også stadig flere pasienter; totalt fulgte de opp 15 kvinner i 2012 (hvorav 14 var innlagt) mot 9 i Disse økningene viser med all tydelighet behovet for økte bygningsmessige ressurser, og styret ved Rogaland A-senter fattet vedtak med anbefaling til eier Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland om å bygge nytt bygg til behandlingsavdelingen slik at dagens klinikkbygg kan overtas av avrusning, stabilisering og utredning og gravide. Noe av behovet for bygningsmessige endringer er ivaretatt i 2012; kjøkkenet er utvidet og totalrenovert. Ansatte ved kjøkkenet klarte å drifte matlevering samtidig med de bygningsmessige arbeidene. En stor positiv endring var det også for Kanutten barnehage da de på våren 2012 endelig kunne ta i bruk sine uteområder etter omfattende renovering og forbedring. Kvalitetssikring av dokumentasjon har vært et viktig satsningsområde. Klinikksjef tok initiativ til å etablere et tallknuserteam; en arbeidsgruppe med sekretær, inntakskoordinator og IT-konsulent. De har utviklet prosedyrer for hvordan dokumentasjon og statistikker skal hentes ut av våre pasientadministrative systemer, og vi klarer nå å levere mer reliable tall. De ansatte i Korus Vest Stavanger har som alltid oppfylt oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet. Det er ansatt ny leder for spissområdet Rusproblematikk i familier med barn, og også i spissområdet Arbeidsliv og rus ble det endringer da lederen der tiltrådte stillingen som leder for kompetansesenteret tidlig i høst. Samtidig startet Familieterapiutdanning med mulighet for fordypning i rus opp på Diakonhjemmet i Sandnes i samarbeid med Korus Vest Stavanger, hvor en ansatt i Korus Vest Stavanger er frikjøpt i 15% stilling som studiekoordinator. Våren 2012 sluttet tre leger ved Rogaland A-senter, og i perioder av mai var det en lege tilstede. Vi gjennomgikk situasjonen og vurderte hva vi skulle gjøre for å ivareta pasientsikkerheten, og stoppet akuttinnleggelser en helg. Helse Vest, Helsetilsynet og kommuner ble varslet om situasjonen. Heldigvis hadde vi allerede avtalt ansettelse med 2 nye leger som begynte medio juni, og mot slutten av året fikk vi ansatt ny avdelingsoverlege. Vi mangler fremdeles en lege, og satser på å klare å rekruttere en til i løpet av Hvert tredje år gjennomfører Rogaland A-senter en arbeidsmiljøundersøkelse, og den skulle vært gjennomført i løpet av Sammen med AMUs leder ønsket direktør å iverksette et bredere anlagt organisasjonsutviklingsprosjekt hvor en undersøkelse av arbeidsmiljøet er en del av prosessen. Målsettingen er å få en helsefremmende arbeidsplass. Våren 2012 undersøkte vi muligheter for å få til noe slikt og tok kontakt med flere firma for tilbud. Vi har endt opp med å inngå en avtale med Vida+. Prosessen er blitt forsinket, og ledergruppa og AMU har hatt et møte med Vida+. Selve undersøkelsen og organisasjonsutviklingsprosessen vil starte på nyåret Noe av det som har preget Rogaland A-senter i 2012, er KLPs ekstraordinære pensjonskostnader på nærmere 3 millioner kroner som ble varslet på forsommeren. Stortinget bevilget kr. 200 millioner kroner ekstra for å dekke disse ekstraordinære kostnadene til private ideelle, men helseforetakene returnerte midlene og mente at de i henhold til inngåtte avtaler ikke kunne utbetales. Dette ble til sist stadfestet av Helse og omsorgsdepartementet i januar I tillegg ble styret i slutten av august varslet om et større underskudd på grunn av større lønnsutgifter (forårsaket av økning ansatte i avrusningsavdelingen) og større vedlikeholdsarbeider. Underskudd for 2012 er på 5,7 millioner og dekkes av oppspart egenkapital. 4

5 Nøkkeltall Mottatte henvisninger: 978 Vurdering av pasientrettigheter: 628 Polikliniske konsultasjoner: 6535 Antall pasienter i behandling o Avrusningsavdelingen: 373 o Behandlingsavdelingen: 64 o Poliklinikken: 521 Liggedøgn Avrusningsavdelingen: 5726 Liggedøgn Behandlindsavdelingen: 4797 Antall akuttinleggelser: 156 Antall gravide: 15 Avsluttede behandlinger : 674 Antall ambulante polikliniske konsultasjoner: 220 Bymisjonssenteret i Stavanger Bymisjonssenteret skal gjennom sin virksomhet bekrefte at Stavanger har rom for alle - og at alle mennesker har samme verdi og krav på å bli møtt med respekt og omsorg, uansett livssituasjon. Bymisjonssenteret (BMS) sine ulike avdelinger vært preget av det jevne, trofaste og tålmodige nærværet blant våre ulike brukere. Ansatte og frivillige medarbeidere har regelmessig vært til stede på gata eller invitert til samvær i Bymisjonssenteret og andre møtesteder. BMS opplevere at stadig flere - både enkeltpersoner og bedrifter - ønsker å jobbe frivillig eller på annet vis støtte opp om Bymisjonens virksomhet. På mange måter har Bymisjonssenteret blitt en kanal for manges engasjement. Nye tiltak 2012 Gatejurist Ansatte: 1 fordelt på 1 årsverk Frivillige: 10 Driftskostnader: 0,45 mill. Gatejuristen i Stavanger ble en ny avdeling i Bymisjonssenteret høsten Takket være mange gode samarbeidspartnere; spesielt advokatene Victor Husebø og Finne Eide, har Bymisjonssenteret fått midler fra Justisdepartementet, Stavanger kommune, Sola kommune, ASFALT og FERD. Gatejuristen skal være et rettshjelpstilbud for mennesker med rusproblematikk - og vil være et viktig tilskudd til den øvrige virksomheten i Bymisjonssenteret. PÅ HJUL - planer om sykkelverksted Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland opprettet et Advisory Board - som skal bidra til styrket samarbeid og finansiering av Bymisjonens virksomhet. Dette medførte høsten 2012 at HitecVision ønsket et samarbeid med Jobb1. Vi har nå et felles mål om å etablere et sykkelverksted som arbeidstilbud for LAR-brukere. BYMISJONSSENTERETS AVDELINGER Et av målene for BMS er at vi skal fungerer som en enhet av små tiltak som bygger opp om hverandre for å styrke og kvalitetssikre vårt arbeid. Bymisjonssenteret i Stavanger har følgende avdelinger - Albertine - Ravnene 5

6 - Gatepresttjeneste /Josephines kafé - Jobb1 / salgskontor ASFALT Det har vært stor aktivitet i alle avdelinger i Bymisjonssenterets frivillige medarbeidere 2012 BMS baserer store deler av sin virksomhet på bidrag fra frivillige medarbeidere. Rundt regnet er det ca. 180 frivillige medarbeidere knyttet til de ulike avdelingene / prosjektene i BMS (2011:150 frivillige). For de ansatte er det svært viktig å ha et bevisst forhold til hvordan de samarbeider med frivillige medarbeidere. Det ble gjennomført felles frivilligfest våren Albertine Ansatte: 3 fordelt på 2,5 årsverk Frivillige: 12 Driftskostnader: 2,25 mill. Albertine er Bymisjonssenterets tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring og drives blant annet i samarbeid med Stavanger kommune. Kvinnene Albertine kommer i kontakt med har ulik erfaring med prostitusjon. De definerer sin prostitusjonserfaring med utgangspunkt i kultur, språk og livserfaring. Det er en grunnleggende verdi for Albertine at kvinnene selv får definere sin virkelighet, og at de selv får velge hva de vil gjøre med sine liv. På den måten forsøker Albertine å strekke seg mot visjonen "rom for alle". Det er fremdeles kvinner fra Nigeria som dominerer gateprostitusjonen i Stavanger. Albertine møtte 121 ulike kvinner på gaten i 2012 (2011:82); hvorav 116 (80) fra Nigeria, 2 fra Norge (0) og 3 fra Bulgaria (3). I 2012 registrerte Albertine 466 ulike annonser (2011:325). Av disse var Albertine i kontakt med pr. telefon en eller flere ganger 190 kvinner (2011:145). 89 ulike kvinner besøkte Albertine på dagtid en eller flere ganger i 2012 (2011:61). Helsetilbudet til Albertine er rettet mot en gruppe kvinner som ikke har tilgang på annet helsetilbud når de oppholder seg i Norge. Tilbudet er rettet mot kvinner som kan være spesielt sårbare i forhold til vold / overgrep og ulike type smitte. 61 brukere (2011:39) av totalt 444 (2011:316) kvinner, har nyttiggjort seg helsetilbudet i 2012 en eller flere ganger. 40 (2011:35) av disse har benyttet seg av helsetilbudet med lege totalt 54 ganger (2011:53). Sykepleier har i løpet av året bistått 61 kvinner (2011:39), med 185ulike henvendelser (2011:123). Ravnene Ansatte: Frivillige: Driftskostnader: 1 årsverk 106 frivillige 0,96 mill. Bymisjonen etablerte Ravnene i Stavanger sentrum i og det ble behørig markerte gjennom flere tiltak i løpet av året. Det ble arrangert en stor jubileumsfest i oktober med nærmere 100 gjester. Natteravnene i Stavanger sentrum har ansvar for å dekke behovet for natteravner i Stavanger sentrum. Natteravnene skal være synlige og til stede der barn og unge ferdes i Stavanger sentrum på fredager og lørdager, fra kl 21:30 til 02:00. I tillegg har Natteravnene i Stavanger sentrum oppgaver forbundet med natteravngruppene i Stavanger kommune, og på Nord-Jæren. Målet er 60 aktive natteravner og 4-6 ravner ute hver fredag og lørdag. Ved utgangen av 2012 hadde Ravnene 88 aktive og 18 inaktive natteravner. 8 av dem har teamlederansvar. 6

7 I 2012 ble det utført totalt ravnetimer (2011: timer). Dette er en økning på 270 timer fra Siden 2006 har vi hatt en økning på 970 ravnetimer. I 2012 kom det 39 nye natteravner mens 31 natteravner sluttet har vært et spennende, kjekt og godt år for Natteravnene i Stavanger sentrum. Vi fylte 20 år og markerte dette gjennom flere aktiviteter og arrangementer. Ravnene har med glede stilt opp på stands for å steke lapper og dele ut kaffe til folkene i byen. De har i tillegg til selve ravneoppdraget engasjert seg i flere ulike aktiviteter for å bidra til å gjøre Stavanger til en tryggere by. Vi har en kjekk og stabil gjeng med natteravner og vi har jevnt tilsig at nye natteravner. Spesielt var det å dele ut en påskjønnelse til flere natteravner for 5 års innsats. Vi er jevnt over flere ravner ute på hver vakt og har derfor hatt en god økning i antall ravnetimer. Hver kveld vi er ute får vi positive tilbakemeldinger på at vi er vedsatt og at folk føler seg tryggere når vi er der. Gatepresttjenesten / Josephines kafé Gateprest: Ansatte: 1årsverk Frivillige: 42 Driftskostnader: 0,84 mill. Josephines kafé (kafévert): Ansatte: 1 fordelt på 0,5 årsverk Frivillige: 3 Driftskostnader: 0,38 mill. Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år med en stor kontaktflate og omfattende aktivitet. Mandagsfrokost og torsdagsmiddag har vært godt besøkt og gitt rom for nye grupper, bl.a. en økende gruppe arbeidssøkende øst- og søreuropeere. Gjestebudene i høytidene og grillfestene i sommerhalvåret har vært godt besøkt, med julaften som et høydepunkt. Dette er gode arenaer for samarbeid med bedrifter og organisasjoner som Shell Norge, Rotary, Kokkenes Mesterlaug, Sodexo og andre. Mange melder seg som frivillige på gjestebudene, og noen går videre inn i fast frivillig arbeid. Gateprest er mye brukt som sjelesørger og har hatt flere stabile samtalerelasjoner gjennom året enn tidligere. Miljøarbeider i Josephines kafé har hatt en sentral rolle i drift av kafeen og oppfølging av de som har arbeidstrening der og ikke kunnet prioritere miljøarbeidet blant gjestene. Allservice har hatt utfordringer med drift og bemanning av kafeen. Dette gjør at kaféverten ikke har kunnet ha hatt fullt fokus på de faste gjestene som bruker kafeen til daglig, men har fått mye av ansvaret for oppfølging av arbeidstakerne, kontakt med NAV o.l. Josephines kafé blir brukt på mange forskjellige måter enten ved å videreformidle/rekruttere frivillige til de andre tiltakene på huset, eller at de som har jobbet som frivillige først i kafeen har brukt det som en treningsplass før de våger å søke seg ut i en vanlig betalt jobb. Kafévert/ miljøarbeid funksjonen er viktig for å beholde en god og rolig atmosfære i kafeen samt at folk blir sett og inkludert. Den daglige kontakten ved kafébordet er viktig, men det har og blitt tid til f.eks. turgåing. Gjestebudene i forbindelse med høytider og gategrillfestene har sin naturlige plass i og rundt kafeen. Jobb1/ salgskontor ASFALT Ansatte: 2 fordelt på 2,0 årsverk Frivillige: 13 Driftskostnader: 1,42 mill. 7

8 Bymisjonssenterets avdeling for arbeid skal tilby rusavhengige mennesker i Stavanger lavterskel, fleksible arbeidsmarkedstilbud. Hensikten er å aktivisere mennesker med omfattende rusproblemer med arbeid. Vi tror at alle mennesker har kvaliteter som kan benyttes til fellesskapets beste, og vi er overbeviste om at alle kan jobbe dersom arbeidet blir tilpasset arbeidstakerens behov. Vårt hovedformål er å lage et arbeidstilbud som er av samfunnsmessige nytteverdi samtidig som struktur og krav til utførelsen er fleksible og tilpasset enkeltmennesket i vår målgruppe. Denne årsmeldingen vil være todelt, da vi i Bymisjonssenterets arbeidsavdeling både har ansvaret for Jobb1 og distribusjonen av gatemagasinet Asfalt i Stavanger. Det vil være mest oversiktlig om arbeidstilbudene blir presentert hver for seg. Jobb1s målgruppe er mennesker som lever med omfattende rusproblemer. Tilbudet har siden 2006 vært fordeles på to dager i uka. Deltagerne møtes på morgenen og spiser frokost sammen før de tar fatt på oppgavene, som oftest dreier seg om renhold i sentrumsnære områder for Stavanger kommune. Oppslutningen rundt arbeidsdagene har i år hatt en vekst. Vi har plass til 12 arbeidstakere, og årsgjennomsnittet ligger rundt 11,86 arbeidstakere pr. arbeidsdag. Vi har i 2012 til sammen arbeidet 4176 timer mot 3740 timer i 2011, og utbetalt i lønn. Vi har i 2012 hatt 1044 enkeltoppmøter fordelt på 88 arbeidsdager, mot 935 enkeltoppmøter i Vi har i 2012 hatt deltagelse av 47 ulike deltagere. 6 av disse er kvinner. Vi har altså som alle tidligere år en kjønnsmessig ubalanse. Tallet sier også noe om at det er en ganske stabil gruppe som benytter seg av Jobb1. I 2012 registrerte vi 19 nye arbeidstakere. Det er verdt å legge merke til at vi i 2011 bare registrerte 3 nye i Jobb1. Vi er hele tiden opptatt av å se etter effekter av magasinsalget. For oss er hensikten at våre selgere skal få et bedre liv gjennom å selgeasfalt. De aller fleste tilbakemeldinger vitner om dette. Mange forteller at livet som asfaltselger er et roligere og mer økonomisk stabilt liv, på grunn av at stresset som kommer i kjølvannet av hele tiden å måtte skaffe seg penger til stoff på ulike, og ofte kriminelle måter, virket slitende på kropp og sinn. FELLES TILTAK FOR BYMISJONSSENTERET Gjestebud BMS har også i 2012 invitert til ulike gjestebud. Foruten Skjærtorsdagsgjestebudet, ble det arrangert gategrillfest både i juni i samarbeid med Shell-ansatte og det tradisjonelle i august sammen med Kristen Tjeneste med rundt 150 gjester. I desember hadde alle de ulike avdelingene hver sine julebord; Ravnene, Jobb1/ ASFALT og Albertine. Kokkenes Mesterlaug sitt årlige julebord ble avlyst pga uvær. Men de ordnet med middag og dessert til julaften i Josephines kafé. Julaften bidro rundt 45 frivillige medarbeidere til at til sammen 150 gjester hadde en flott feiring i Josephines kafé. BYMISJONSSENTERETS PROFILERING OG SAMARBEID BMS har som oppgave å informere og dokumentere hvordan mennesker som har det vanskelig lever i byen vår. Dette gjør vi for å skape økt bevissthet og bredt ansvar for å skape en god by med rom for alle. Bymisjonssenteret samarbeider med både offentlige instanser, menigheter og næringslivet for å bedre kårene for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vi opplever et økende engasjement og at stadig flere vil være med som frivillige medarbeidere i våre tiltak. De ulike avdelingene i BMS har mange og ulike samarbeidspartnere. Bymisjonssenteret har samlet sett et bredt nettverk som vi er avhengige av for å gi et best mulig tilbud til våre brukere. Videre beskrivelse er i årsmeldingene fra avdelingene. ØKONOMI Bymisjonssenteret baserer sin økonomi i stor grad på innsamlede midler foruten de faste kommunale tilskuddene. BMS-leder har hovedansvaret for å sikre de ulike avdelingene og prosjektene. I 2012 økonomien i balanse gjennom kommunale tilskudd, gaver fra 8

9 enkeltpersoner, næringslivet og foreninger og salgsinntekter gjennom ASFALT. Tilskudd fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet blitt en viktige kilde til finansiering av prosjekt / tiltak rettet mot områder som helse og fattigdomsproblematikk. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland etablerte i 2012 et "Advisory Board" med sentrale personer fra næringslivet. Målet er å etablere et sponsorlaug i Stavangerregionen som skal bl.a. bidra til midler til Natteravnene og Gatepresten. Dette vil være en viktig kilde til å kunne gi mer økonomisk forutsigbarhet for disse avdelingene. OPPSUMMERING Samlet sett har 2012 vært et godt år for Bymisjonssenteret. BMS har fortsatt kunne være til stede for mennesker som lever mye av sitt liv i byens gater gjennom alle våre ulike avdelinger / tiltak. Samtidig som vi har etablert Gatejurist med nye samarbeidspartnere og er i gang med å utvikle et nytt arbeidstilbud for mennesker med ruserfaring. Det er mange mennesker som faller utenfor de etablerte systemene i Stavanger og som trenger Bymisjonssenterets ulike tiltak. Vi bidrar vi til å bygge bro mellom ulike mennesker som kanskje ikke ellers ville vært i berøring med hverandre. Bevisst bruk av frivillige medarbeidere i alle våre tiltak - bidrar til at både de som bruker tiltakene og de som er frivillige - får nye forståelse for hverandre. Bymisjonstiltak på Haugalandet Innledning Kirkens Bymisjon samarbeider med kommunene Tysvær, Haugesund, Stord og Odda om oppdrag innen forebygging, frivillighet, bolig og booppfølging, arbeid og nettverksbygging. Et nært og tillitsfullt samarbeid muliggjør at menneskene på Haugalandet opplever respekt, omsorg og rettferdighet. Kirkens Bymisjon har i 2012 hatt stor aktivitet og bred kontaktflate mot befolkningen på Haugalandet. "I Jobb Odda" og Pedalen Sykkelverksted er nye virksomheter ved Bymisjonstiltak på Haugalandet i Vi er takknemlig for støtten Kirkens Bymisjon får fra privatpersoner, næringsliv og kommunene på Haugalandet. Visjon og oppdrag Bymisjonstiltak på Haugalandet startet sin virksomhet i Vi er tilknyttet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Vår visjon er "Ærefrykt for livet". Våre verdier er likeverd og fellesskap, solidaritet og rettferdighet, engasjement og kunnskap. Verdiene skal være grunnlag for hva vi gjør, og for måten vi gjør det på. Vi vil at disse verdiene skal prege vårt arbeid i alle forhold. Det er ikke nok å avdekke urett. Det forplikter å se. Når systemer virker mot sin hensikt, skal vi si tydelig ifra. Når mennesker krenkes og utestenges, skal vi bygge nye, inkluderende fellesskap. Når livet blir vondt skal vi lindre smerte og bidra til varig endring. Vi ønsker lokalsamfunn som har rom for alle. Rom for alle betyr også bruk for alle. En god by inkluderer og verdsetter enkeltmennesket. Kirkens Bymisjon skal være nær byen og nær menneskene. Det skal merkes at vi finnes. Avdeling bolig og bo-oppfølging Avdelingens målsetting er å drive bo-oppfølgingstjeneste for brukere som har enkeltvedtak etter helseog omsorgstjenesteloven 3-2. I tilegg skal Kirkens Bymisjon drive bomiljøarbeid i henhold til ny samarbeidsavtale som ble inngått mai Kirkens Bymisjon har i 2012 hatt 4,4 årsverk tilknyttet avdelingen inkludert stilling finansiert av Fylkesmannen i Rogaland. Det har gjennomsnittlig pr måned blitt produsert 44 vedtakstimer på 18 brukere. Kirkens Bymisjon har bistått 6 beboere under etablering i 9

10 ny leilighet. Kirkens Bymisjon disponerer en leilighet i rekkehusbebyggelsen på Hauge som fungerer som kontor og bomiljø-base for avdelingen. Det har vært gjennomsnittlig 31 besøkende på bomiljøbasen pr uke. Avdelingen har samarbeidet bredt på tvers av etater og profesjoner. Avtalen hadde i 2012 en økonomisk ramme på kr 2,45 mill kroner inkludert tilskudd fra Fylkesmannen. Utfordringene har blant annet vært knyttet til bygningsmasse i dårlig teknisk stand. Mange kommunale leiligheter (54) og personer med sammensatte problemer og utfordringer er samlet på et lite og begrenset sted. Noen av beboerne/brukerne har også lav boevne og har behov for døgnbasert oppfølging og tilsyn. Avdelingen har hatt 4 faste frivillige i Avdeling arbeid og aktivitet Arbeidstiltaket I JOBB - Haugesund startet opp i Formålet er å gi rusmiddelavhengige personer i Haugesund kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. I JOBB Haugesund hadde første kvartal i 2012 arbeidstilbud 5 dager i uka, der to dager ble forbeholdt LAR-pasienter. Manglende oppmøte fra LAR-pasienter medførte reduksjon til arbeidstilbud 3 dager pr uke. LAR-pasientene drar nytte av å selge gatemagasinet Asfalt. Det er registrert totalt 81 deltakere i I Jobb Haugesund. I Jobb Haugesund ble i 2012 hovedsaklig finansiert gjennom tilskudd fra Haugesund Kommune, salg av egenproduserte glassengler, diverse arbeidsoppdrag og distribusjon av gatemagasinet Asfalt. Det ble produsert 1494 glassengler i 2012 og solgt glassengler for kr ,-. Gatemagasinet Asfalt kom på gata i Haugesund 1. desember 2009 ved at I JOBB fikk ansvar for distribusjonen. Det er registrert totalt 69 selgere hvorav 11 er nyregistrert i Det ble solgt magasiner i 2012 fordelt på 6 utgivelser. Brutto inntekter har vært kr ,- inkludert bonus kr ,-. Selgerne og magasinet har bidratt til å gjøre Haugesund til en mer urban og mangfoldig by. Avstanden mellom rusmiddelavhengige og folk flest er blitt mindre. Arbeidstiltaket I Jobb høster stor anerkjennelse i lokalsamfunnet. Det legges vekt på brukermedvirkning. Det er valgt tillitsmann, foreligger forslagskasse og arrangeres personalmøter. I Oppdragsgivere er kommune, bedrifter og privatpersoner. 3 arbeidsledere er fordelt på 2,0 stillingshjemler. Oppmøtet i 2012 var større enn de økonomiske rammene tillater. I desember ble en nødt til å innføre begrensning på antall deltakere. Arbeidstiltaket "I JOBB Stord" I Jobb Stord er organisert som et treåring prosjekt t.o.m 2012, der NAV Stord, kommunen (politisk og administrativt) og Kirkens Bymisjon er med i styringsgruppe og arbeidsgruppe. Formålet med prosjektet er å gi rusmiddelavhengige personer i Stord kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. Prosjektet har som mål å gi målgruppen en mulighet til å tjene penger uten langsiktige forpliktelser. I Jobb Stord tilbyr arbeid 4 dager pr uke. Ansattressursen ved årets slutt (2012) er prosjektleder i 100 % og to arbeidsledere i 50 % stilling. 3 frivillige har utført 170 timer frivilligarbeid fordelt på 34 dager. Prosjektleder har i 2012 avdelingslederfunksjon for alle virksomhetene inne avdeling Arbeid og Aktivitet. 30 deltakere er registrert i 2012 hvorav 13 er LAR-pasienter og 17 er aktive rusmiddelavhengige. Siden 2010 har I Jobb Stord kunnet tilby 5 APS-plasser i samarbeid med Podlen Verkstad AS. 10 personer har vært en del av APS i Det har vært utført 15 enkeltoppdrag for næringsliv og private. "I Jobb Stord" samarbeider med Stord kommune, Amfi-senteret og Friluftsrådet Vest om faste vedlikeholdsoppgaver. Brukermedvirkning vektlegges ved stabsmøter og forslagskasse. "I Jobb Stord" er sertifisert henhold til Equass-normen. European Quality in Social Services (Equass). Det er utarbeidet ekstern evalueringsrapport for I Jobb Stord som et ledd i videre samarbeid med kommunen etter prosjektperioden. 10

11 Arbeidstiltaket "I Jobb Odda." I Jobb Odda startet opp 13. mars med arbeidsdeltakere lokaler i Røldalsvegen 60. Formålet er å gi rusmiddelavhengige personer i Odda kommune en arena hvor de kan oppleve verdien av lønnet arbeid og en opplevelse av mestring. Ansattressursen er prosjektleder i 100 % stilling og to arbeidsledere i 50 % stilling. En har ikke tatt i bruk frivillige i LAR-pasienter og aktive rusmiddelavhengige tilbys arbeid 3 dager pr uke. Arbeidsoppdragene er søppelplukking, rengjøring og vaktmesteroppgaver som utføres hovedsaklig for Odda Kommune. Det er registrert 23 deltakere i tiltaket hvorav 8 LAR-pasienter og 15 aktive rusmiddelavhengige. Pedalen Sykkelverksted Tiltaket ble etablert i 2012 som et forebyggende arbeidstreningstiltak for ungdom i alderen år som har valgt bort skole og arbeidsliv. Pedalen skal gi økt følelse av mestring. Arbeidstreningen brukes som motivasjon for kompetansegivende utdanning og som et springbrett til ordinært arbeidsliv. Bedriftene i sponsorlauget for sosialt entreprenørskap, BY:ENGLANE, tilbyr praksisplass til ungdommene etter 1-3 måneders stabilisering i Pedalen. Prosjektleder ble ansatt fra august, sykkelmekaniker i 50 % stilling fra november. Lokalene i Postgården ble klargjort i løpet av høsten frem til de første ungdommene ble tatt inn medio november. Ungdommene tas inn via Nav Haugesund. I starten har Pedalen 3 samtidige ungdommer i arbeidstrening. Pedalen har en fast frivillig to dager pr uke. BY:ENGLANE: Sponsorlauget BY:ENGLANE for sosialt entreprenørskap ble etablert i 2012 for å gi midler til å øke sykkelmekaniker-stillingen til 100 % og for å gi ungdommene arbeidspraksis i en vanlig bedrift etter stabilisering i sykkelverkstedet. Det var 11 bedrifter tilknyttet lauget ved årets utgang. Kafé Bjørnson Kafe Bjørnson innstilte driften 30. juni grunnet sviktende økonomisk bærekraft. Det er gjort forsøk på samarbeid med tiltaksbedrifter for å få kafedriften i gang igjen uten resultat. Kafeen har vært en viktig møteplass og fellesskapsarena for byen og Kirkens Bymisjon. Tysvær frivilligsentral Frivilligsentralen skal være en synlig, tilgjengelig og lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Sentralen ønsker å bygge en varm og inkluderende profil under mottoet: Møte mellom mennesker! Tysvær Frivilligsentral ble åpnet 1. oktober i Tysvær Frivilligsentral ønsker å bygge frivillighet og skal i store trekk utløse frivillig innsats i forhold til kultur, helse og sosialt forebyggende arbeid. Frivilligsentralen har i 2012 blitt finansiert med midler fra Tysvær kommune, Kulturdepartementet og egne midler. Det er en hel stilling tilknyttet sentralen. Det er ved utgangen av 2012 registrert 48 frivillige. Flere hundre har på en eller annen måte deltatt, eller blitt berørt av aktiviteter og tiltak i regi av Frivilligsentralen. Eksempler på aktiviteter er bruktmarked, retromarked, inspirasjonssamlinger, "en-til - en" tjenester, tur-gruppe, diakonidag for 8-åringer, språkpraksis for fremmedkulturelle, data-grupper, tilrettelegge en til en helt vanlig jul for vanskeligstilte. Det ble i samarbeid med NAV, flyktningkoordinator og frivillige arrangert en ferietur til Bergen med målgruppe mødre med flyktningbakgrunn og deres barn. Folkehelse er tema for samarbeid med Haugesund Frivilligsentral. Frivilligsentralen har i 2012 styrket samarbeidet med kommunen, organisasjonslivet og de øvrige frivilligsentralene i Rogaland. Det har blitt arbeidet med å få en mer sentral plassering av frivilligsentralen i Aksdal. Daglig leder er systemansvarlig for alt frivillig arbeid ved Kirkens Bymisjon Haugalandet. Daglig leder er i 2012 blitt nettverkskoordinator for alle frivilligsentralene i Nord-Rogaland. Bymisjonssenteret Bymisjonstiltak på Haugalandet engasjerer seg i en rekke kirkelige aktiviteter og økumenisk samarbeid. Denne delen av arbeidet ledes av daglig leder. Behovet for gateprest er stort. 11

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010

Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 Lønn som Fortjent Årsrapport 2010 1. Innledning Høsten 2008 ble det vedtatt at Lønn som Fortjent (senere i Årsrapport 2010 betegnet som LsF) skulle flytte fra Fred Olsensgate til Tøyenkirken. Ombyggingen

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer