Rapport fra Kystverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Kystverket"

Transkript

1 ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004

2 Innhold Forord... 3 Sammendrag INNLEDNING Bakgrunn for rapporten Generelt om Kystverkets ansvarsområder Nærmere om Kystverkets ansvar for los, farleder og oljevern Lostjenesten og farledsbevisordningen Kystverkets ansvar for farledene Kystverkets ansvar for oljevernberedskapen Vatlestraumen Seilingsled og strømforhold Kystverkets instruks for seiling i Vatlestraumen Sjøkart Losoppdraget i forbindelse med MS "Rocknes" Forhold knyttet til skipet Los Losoppdraget ULYKKENS HENDELSESFORLØP Seilasen frem til ulykkestidspunktet Varsling av skipsulykken Oljevernaksjonen Forberedelse og planlegging Sjøaksjonen Strandaksjonen og håndtering av oppsamlet olje Sjøforklaringen Oppfølging av losen Samhandling med andre instanser mv Informasjon, internt og eksternt KYSTVERKETS ERFARINGER OG VURDERINGER Losoppdraget Farledsmerkingen i Vatlestraumen Kart og kartbruk Sjøulykken Oljevernaksjonen Refusjonskrav mot forurenser og mulige krav mot staten Stengning av leden under slepet av havaristen KONKLUSJONER OG ANBEFALTE TILTAK Innledning Strakstiltak i Vatlestraumen Anbefalte og planlagte tiltak Lostjenesten Organisering og aksjonsledelse Farled, fyr og merker Oljevern og beredskap Bruk av sjøkart forholdet til Sjøkartverket Informasjon og kommunikasjon

3 Forord Denne rapporten omhandler forhold ved Rocknes -ulykken som har relevans til Kystverkets oppgaver og ansvar. Ulykken den 19. januar 2004, da MS "Rocknes" kantret og forliste i Vatlestraumen i innseilingen til Bergen, og hvor 18 mennesker omkom, er en av Norges store skipskatastrofer. Kystverket har ansvaret for sikkerheten i farledene langs kysten, for lostjenesten og for statens beredskap mot akutt forurensning. Ulykken berører derfor i stor grad Kystverket og Kystverkets ansvarsområde. Rapporten er delt inn i tre hovedavsnitt: 1) Selve ulykken som omhandler navigasjonsmessige forhold inkludert losens og sjømerkingens rolle - og oppfølgingen etter ulykken, inkludert nye tiltak og forslag til tiltak. 2) Oljevernaksjonen som omhandler arbeidet med å hindre og redusere forurensning ved utslipp av olje, de forurensingsmessige konsekvensene, og de erfaringer Kystverket har gjort. 3) Konklusjoner og anbefalinger som oppsummerer Kystverkets oppfatning av hendelsen, de tiltak og endringer som allerede er gjort eller som foreslås som følge av ny kunnskap og erfaringer etter Rocknes -ulykken. Etter ulykken nedsatte Kystverket en gruppe som fikk i oppgave å se på kartbruken i Kystverket. Resultatet er blitt en skriftlig utredning. Essensen fra denne utredning finnes igjen under avsnitt i denne rapporten. I tillegg fremsettes det konkrete forslag til betydelige organisasjonsmessige endringer på dette punkt under kapittelet Konklusjoner og anbefalinger. Det er mitt håp at Rocknes -ulykken og den kunnskap og de erfaringer Kystverket har høstet gjennom evalueringen og målrettede prosesser i etterkant, bidrar til å øke sjøsikkerheten langs kysten vår. Ålesund 12. november 2004 Øyvind Stene Kystdirektør 3

4 Sammendrag Rocknes -ulykken 19. januar 2004 i Vatlestraumen ved innseilingen til Bergen, krevde 18 menneskeliv. Kystverket, som er ansvarlig etat for lostjenesten, farleder, navigasjonshjelpemidler samt beredskap mot akutt forurensning, gir i denne rapporten en fremstilling av Rocknes -ulykken og aksjonen i etterkant med utgangspunkt i etatens ansvarsområder. Kystverket bygger rapporten i hovedsak på losens redegjørelse i sjøforklaringen og etatens erfaringer under oljevernaksjonen. Oljevernaksjonen i etterkant av ulykken er den mest omfattende og kostbare aksjonen utført i Norge til dags dato. Den stilte spesielt store krav til strandrensing i et tett bebodd område, krevde koordinering av store ressurser og mange involverte parter. Slepe- og snuoperasjonen i etterkant var også spesiell og satte Kystverket på nye utfordringer. Kostnadene ble 108,5 mill. kroner. Losen om bord i MS Rocknes på ulykkesdagen er en erfaren los som kjente farvannet godt. Han hadde loset bl.a. MS Rocknes i det samme farvannet tidligere. Losen hadde gyldig lossertifikat på ulykkestidspunktet. Losen var en av de få overlevende fra forliset. Oppfølging av losen har blitt ivaretatt og han er nå tilbake i arbeid. Oppmerking og skjerming av fyrlykter i Vatlestraumen var utført i henhold til den kunnskap Kystverket hadde om farvannet. Kystverket kan ikke se at det avvik fra regelverkets bokstav som er gjort i forkant av seilasen har vært av betydning for gjennomføringen av denne. Det konstateres at Kystverket ikke har lagt til grunn den betydning Statens kartverk Sjø (heretter kalt Sjøkartverket) legger i nyutgivelser av sjøkart, og at en slik utgivelse forutsetter at gamle kart må skiftes ut. Kystverkets rutiner når det gjelder varsling av sjøulykker ble fulgt og fungerte. Ledelsen og gjennomføringen av oljevernaksjonen fungerte også som forutsatt, og ble i det alt vesentligste gjennomført etter gjeldende beredskapsplan og prosedyrene i denne. Et stort antall organisasjoner og selskap bisto i aksjonen under ledelse av Kystverket. Totalt ble det samlet opp 226 tonn ren olje. Kystverket venter på nærmere informasjon fra rederiet om hvor mye olje som var igjen i havaristen for så å kunne fastslå hvor mye olje som lekket ut. I etterkant av Rocknes -ulykken har Kystverket vurdert flere konkrete tiltak som skal redusere risikoen for at lignende ulykker skjer igjen. Merking av grunnflaket i Vatlestraumen ble iverksatt umiddelbart etter ulykken, og navigasjonsvarsel ble sendt ut. Kystverket vurderer utdypning av farleden og har allerede etablert kameraovervåking. På nasjonalt nivå arbeider Kystverket med tiltak for å sikre fremkommeligheten og sikkerheten i farledene, samt å ivareta naturmiljøet ved en såkalt farledsnormal. Sammen med Sjøkartverket vil Kystverket gjennomføre en helhetlig analyse av farledene på norskekysten med hensyn til kartgrunnlag, oppmerking og behov for sjømålinger eller utdypning m.m. For at losene til enhver tid skal ha tilgang til best mulig sjøkartinformasjon, vil de bli utstyrt med autoriserte sjøkartdata, tilhørende datautstyr og autorisert programvare. Kystverket anbefaler også at Kystverket og Sjøkartverket slås sammen. Dette vil gi en bedre koordinering av den offentlige innsatsen for å bedre sjøsikkerheten. Andre tiltak som Kystverket nå iverksetter er: På generelt grunnlag å se nærmere på losens rutiner før seilasen starter. Gjennomgang med sikte på å avklare Kystverkets formelle ansvar og rolle i forbindelse med koordinering av slepeoperasjoner og hevingsoperasjoner i etterkant av en ulykke. Forbedre rutinene for hvordan informasjonsbehovet håndteres i forhold til interne og eksterne aktører. 4

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for rapporten Ulykken med MS Rocknes fant sted i Vatlestraumen i Hordaland 19. januar Denne rapporten er Kystverkets tolkning og evaluering av ulykken med bakgrunn i etatens ansvar og involvering i hendelsen. Oljevernaksjonen i etterkant av ulykken er den mest omfattende og kostbare aksjonen utført i Norge til dags dato. Den stilte spesielt store krav til strandrensing i et tett bebodd område, krevde koordinering av store ressurser og mange involverte parter. Slepe- og snuoperasjonen i etterkant var også spesiell og satte Kystverket på nye utfordringer. Kostnadene ble 108,5 mill. kroner. Kystverket har etablert kvalitetssikringsrutiner som skal sikre at etatens tjenester stadig skal kunne forbedres. For sjøulykker er slike rutiner beskrevet i rundskriv LB 16/90 av 19. mars 1991, sist endret i I henhold til rundskrivet skal los som har vært involvert i sjøulykke straks utarbeide en rapport om de faktiske forhold knyttet til seilasen med sikte på en mest mulig fullstendig beskrivelse av hendelsen. Rapporten skal tjene som grunnlag for Kystdirektoratets vurdering av mulige reaksjoner overfor losen, blant annet inndragning av lossertifikatet dersom hendelsen skulle vise at losen har manglende kvalifikasjoner. I tilfellet med MS "Rocknes" ble det avholdt sjøforklaring hvor losen, distriktssjefen for Kystverket Vest og en representant for kompetanseenheten ved det samme distriktskontoret avga forklaring. For Kystverket dekker losens vitnemål under sjøforklaringen informasjonsbehovet etter rundskriv LB 16/90. I arbeidet med evalueringen av sjøulykken og oljevernaksjonen har Kystverket i stor grad støttet seg på den faktiske fremstillingen som sjøforklaringen representerer, og dessuten rapport av 24. juni 2004 fra Sjøfartsdirektoratet og rapport av 28. juli 2004 fra Sjøfartsinspektøren i Bergen. 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel, og hører inn under Fiskeriog kystdepartementet. Kystverkets fem distriktskontor har ansvaret for den daglige, operative driften innenfor sine geografiske områder. Kystdirektoratet er etatens styringsorgan. Kystverket yter ulike typer tjenester for brukerne av norske farvann. Sentrale tjenesteområder er: Lostjenesten - Hovedregelen er at alle fartøyer over 500 bruttotonn skal benytte los i norske farvann. For fartøy som frakter farlig og/eller forurensende last er grensen for losplikt 100 bruttotonn. Navigasjonshjelpemidler - Kystverket har ansvar for fyr, merker og elektroniske navigasjonshjelpemidler Trafikksentraltjenester Sentralene har som viktigste oppgave å bedre sikkerheten for skipstrafikken ved å overvåke og organisere sjøtrafikken i nærmere avgrensede geografiske områder ved hjelp av radar, videokamera, AIS og VHF. Beredskap mot akutt forurensning Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Farleder og fiskerihavner Kystverket arbeider kontinuerlig for at farledene skal ha tilstrekkelig bredde, dybde og oppmerking. Etaten finansierer også hele eller deler av utbyggingskostnadene til fiskerihavner. Kystverkets virksomhet er regulert i havne- og farvannsloven, losloven, forurensningsloven samt planog bygningsloven. 5

6 1.3 Nærmere om Kystverkets ansvar for los, farleder og oljevern Lostjenesten og farledsbevisordningen I Norge har vi, med en del unntak, losplikt innenfor grunnlinjen for fartøyer over 500 BT. Losplikten innebærer plikt til bruk av los. Etter lov av 16. juni 1989 om lostjenesten mv. har Fiskeri- og kystdepartementet ansvaret for organisering, tilsyn og kontroll med statlig losing. Oppgavene utøves gjennom Kystverket med mulighet for Kystdirektoratet til å delegere myndighet til distriktskontorene og underliggende enheter. I distriktene er lostjenesten organisert gjennom sjøtrafikkavdelinger. Hver sjøtrafikkavdeling ledes av en losoldermann. Kystverket Vest har to sjøtrafikkavdelinger, hhv. Rogaland og Vestlandet sjøtrafikkavdeling, som deler farvannet geografisk mellom seg. Forliset med MS "Rocknes" skjedde i området til Vestlandet sjøtrafikkavdeling. En ferdig utdannet los har kompetanse til å lose fartøyer innenfor et begrenset geografisk område. Dette bekreftes gjennom et lossertifikat. Losen kan øke sitt sertifikatområde gjennom ytterligere eksamener etter den første, som autoriserer ham som los. Reglene for utdanning av loser er beskrevet i forskrift av 9. oktober 1981 nr. 1 om losutdanning mv. For å kunne bli los, må man først antas som losaspirant etter innstilling fra et innstillingsråd. Minimumskravet ved opptak av aspiranter er sertifikat som gir rett til å være overstyrmann på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i uinnskrenket fart (dekksoffiser kl. 2), bestått eksamen som kreves for å få rett til å være skipsfører på ethvert skip av hvilken som helst størrelse i uinnskrenket fart (dekksoffiser kl. 1), og til sist minst 3 års fartstid som navigatør. Før opptaket blir det også gjennomført en arbeidspsykologisk prøve. På grunn av stor søkning til yrket har aspirantene ligget på et høyere nivå enn minstekravene når det gjelder praktisk erfaring. Selve losopplæringen består av en teoretisk og en praktisk del. Den teoretisk opplæringen avsluttes med en prøve. Den praktiske opplæringen foregår på fartøy under veiledning av los inntil losaspiranten kan dokumentere tilfredsstillende kjennskap til de aktuelle farvann og steder. Dette skal bekreftes av erfarne loser innen de aktuelle sertifikatområder. Aspiranten har en særskilt utpekt los som fadder eller instruktør å forholde seg til, men også de øvrige losene plikter å undervise aspiranten. I tillegg til seilinger foretar aspiranten grundige studier av sjøkart og farvannsbeskrivelser for det aktuelle sertifikatområdet som blant annet de som er gitt i Den norske los, en publikasjon utgitt av Sjøkartverket, og som dekker hele kysten. Den farvannskunnskapen som overføres fra erfarne loser til aspirantene består av kurser, stevninger, distanser, avstander, strømforhold, dybder og forhold i havner mv. for hele sertifikatområdet. Til sammen utgjør dette den såkalte losleksa. Aspiranten skal kunne gjengi denne leksa utenat, uten å støtte seg til kart. Ut fra denne leksen lager så losen sin egen kursbok, en særskilt notatbok der alt av betydning for seilasen noteres. Kandidaten meldes opp til eksamen når han er klarert av to erfarne loser som bekrefter hans praktiske kunnskaper om farvannet. Eksamen består av muntlig fremføring av seilas i det området som losen skal sertifiseres for, samt en praktisk prøve. I tillegg til selve losutdanningen gjennomgår losene kurs, alt etter hvor langt de er kommet i sin utdannelse og hvilke oppgaver han skal løse med hensyn til store fartøy og spesialfartøy som f. eks 6

7 losing av oljerigger. Det er restriksjoner i fartøystørrelser og fartøyets dypgående, alt etter hvor lang erfaring losen har. Først etter tre år får losen normalt lose fartøy av alle størrelser. Lossertifikatet må vedlikeholdes jevnlig for å være gyldig. Vedlikeholdet består av tre deler: 1. Periodevis legge frem helseerklæring 2. Opprettholde sin farvannskunnskap. Losen skal levere fartsattest hvert annet år som dokumentasjon. 3. Holde seg underrettet om alle offentlige kunngjøringer om oppmerkinger, fyrbelysning, utlegg av sjøkabler mv. innenfor sitt sertifikatområde, samt holde seg à jour med lover som angår hans tjeneste som los. Kystdirektoratet fører kontroll med at losen oppfyller sine plikter, og at han ellers er skikket til oppgaven Losplikten oppfylles ved bruk av los. Plikten kan også oppfylles ved at en navigatør på fartøyet har farledsbevis jfr. forskrift av 23. desember 1994 nr om farledsbevis. Farledsbevis gis av Kystdirektoratet til navigatører som har minst 3 års effektiv fartstid som ansvarlig navigatør på norskekysten eller i løpet av de siste 12 måneder har forestått navigeringen ved til sammen minst 6 seilinger hver vei i de leder farledsbeviset ønskes for. Seilingene skal være foretatt med det fartøy farledsbeviset skal gjelde eller med et tilsvarende fartøy. Et farledsbevis gjelder dermed for en bestemt person i et bestemt farvann med et bestemt fartøy. Ved behandling av søknad om farledsbevis skal det etter forskriften legges særlig vekt på søkerens kompetanse for farvannet, risikoen knyttet til fartøyet, blant annet som følge av fartøyets størrelse, maksimale hastighet, standard, utrustning, lastekapasitet og type last, risikoen knyttet til farvannet, blant annet som følge av farvannets beskaffenhet, trafikkmønster og trafikktetthet og risikoen knyttet til andre forhold av betydning for sikker seilas, blant annet mulige vær-, strøm- og bølgeforhold og lys- og siktforhold Kystverkets ansvar for farledene Etter havne- og farvannsloven har Kystverket blant annet ansvar for tilsyn og kontroll med havner og farvann, herunder farledene. Kystverket har overoppsyn med og ansvar for utbygging og drift av fyrlys, sjømerker og andre navigasjonshjelpemidler utenfor havnedistrikt, og i hovedled og viktige bileder for allmenn trafikk. Det er en uttalt politisk målsetning å forbedre sikkerheten og fremkommeligheten i farledene. Utbygging og vedlikehold av navigasjonshjelpemidler er en av de høyest prioriterte oppgaver for Kystverket Kystverkets ansvar for oljevernberedskapen Kystverket har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning til sjøs og på land. Ansvaret ble overført fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) med virkning fra 1. januar Kystverkets beredskapsavdeling, lokalisert i Horten, sørger for at landets samlede forurensningsberedskap er organisert og koordinert gjennom et nasjonalt nettverk av personell og materiell. Kommunene har beredskaps- og aksjonsplikt mot mindre tilfeller av akutt forurensning der forurenser selv ikke er i stand til å aksjonere. Staten ved Kystverket har aksjonsberedskap overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om oljeutslipp fra skip og skipsvrak eller ukjente kilder. Kystverket forvalter sentrale deler av forurensningsloven, herunder kapittel 6 om akutt forurensning. Loven bygger på prinsippet om at forurenser skal betale. Skip som seiler i norsk territorialfarvann har ikke egen beredskap mot forurensning fra olje eller andre stoffer. I tilfelle av utslipp aksjonerer derfor Kystverket på vegne av skipets eier/reder, og for eier/reders regning. 7

8 De overordnede føringene for en oljevernaksjon vil være: Iverksette tiltak i samsvar med prioriteringsrekkefølgen: Liv/helse sikkerhet > Ikke fornybare ressurser > fornybare ressurser. I innledende fase å bekjempe utslippet så nær kilden som mulig. Bekjempningstiltakene skal settes inn på en slik måte at størst mulig netto miljøgevinst oppnås. De økonomiske utgiftene ved gjennomføring av aksjonen skal stå i et rimelig forhold til skadene og ulempene som kan inntreffe som følge av hendelsen. Oppnå en miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra en samlet vurdering av helse, velferd og naturmiljø. Modell for prioritering av miljøressurser ved akutte oljeutslipp langs kysten (MOB-modellen) og lokalkunnskap skal legges til grunn for innbyrdes prioritering mellom naturressursene. Overvåking av forurensningens omfang skal inngå som en forutsetning for iverksetting av tiltak. Strandsanering skal primært iverksettes etter at frittflytende olje på sjøen er stabilisert. Faktainformasjon skal aktivt og så snart som mulig presenteres overfor media 1.4 Vatlestraumen Seilingsled og strømforhold Vatlestraumen er en del av hovedleden i innseilingen til Bergen sydfra. Farleden mellom Litlesotra og fastlandet på Bergen-siden går i ca 2 nautiske mil rett sørover fra Sotrabroen. Her deler farleden seg i to hvor det ene løpet, Kobbaleia, går sørvestover og det andre, Vatlestraumen, går sørøstover. De fleste større skip velger vanligvis å gå gjennom Vatlestraumen fordi farvannet her i sin helhet er bredere enn Kobbaleia. Løpet gjennom Vatlestraumen er også bedre oppmerket med sektorlys. Men begge løpene er nautisk krevende på grunn av topografien, krav til flere store kursforandringer innenfor et kort tidsrom og den store trafikktetthet i og rundt farvannet av både større og mindre fartøy. I tilegg er strømpåvirkningene sterke og til dels uforutsigbare. I Den norske los, som gir farvannsbeskrivelser som ikke finnes i sjøkart, fyr og merkelister, beskrives i bind 3a, utgitt av Sjøkartverket, Vatlestraumen slik: Vatlestraumen vender tidevannsstrømmen ved HW og LW. Den går N-over med stigende og S- over med fallende vann. På det sterkeste går strømmen flere knop og mange hvirvler oppstår til sjenanse for mindre fartøyer. Markerte bakevjer under land. Der blir krapp strømsjø når vind og tidevann går motsatt vei. Strømmen i Vatlestraumen følger ikke alltid sundets retning. Kraftige virvler og stor hastighet på strømmen gjør at det til tider kan være vanskelige forhold. Strømmen kan sette mot Revskolten lykt, kanskje som følge av avbøyninger av overflatestrømmen nord for Hilleren lykt fra landet på nordsiden av Vatlestraumen. Målinger viser at strømmen kan øke i styrke fra overflaten og ned til 5 meter og at overflatestrømmen (ned til 7 meter) har en annen retning enn det strømmen fra 7 meter og dypere har. Vatlestraumen er på nord og østsiden omdekket av fjell og knauser med tett bebyggelse (Hilleren, Kongshaug og Håkonshella). Dette medfører at det ikke er visuelt mulig å se annen trafikk i selve Vatlestraumen før man skal til å endre kursen til den som leder gjennom selve straumen. På sør og vestsiden dvs. Bjorøyna, er lendet skogklett og forholdsvis lavt. På det smaleste av farbart farvann for større skip er Vatlestraumen ca. 220 m bred. Ettersom store fartøy er i konstant svingkondisjon i den ene eller andre retningen når de går gjennom Vatlestraumen, er det uforsvarlig for to større fartøy å møtes her. Derfor er det alminnelig praksis at større fartøy varsler på VHF kanal 16 om tidspunktet de 8

9 vil passere gjennom Vatlestraumen. Dersom det ligger an til at to eller flere ankommer samtidig, avtaler disse seg i mellom hvem som skal slakke på farten for å unngå en møtesituasjon. I dagslys brukes optiske referanser, så som friseilinger, altså stedlinje som gir trygg passering av en grunne el.. Det er ikke oppgitt friseiling for Revskolten. I mørke har losen støtte i fyrbelysningen for å bestemme sin posisjon i farvannet Kystverkets instruks for seiling i Vatlestraumen Grunnlaget for lossertifikat som omfatter Vatlestraumen er den såkalte losleksa med angivelse av hvordan seilingen skal gjennomføres i dette farvannet jfr. pkt ovenfor. Losen skal kunne losleksa utenat men har den likevel beskrevet i en kursbok. Losen om bord på MS "Rocknes" mistet sin kursbok under forliset. Hans egne skriftlige nedtegnelser av losleksa foreligger derfor ikke. Seilingsreglene for Vatlestraumen, slik de er nedtegnet av en av losens faddere under aspiranttiden, er sålydende: Valen- Bergen- Stavanger Håkonshella Qg 0,2 181º 1,1 St Vonflu lt.(1) h kl om stb. Hø. Bjorøy. Sft Håkonshella Qg Sv bb o.f. Vatlestraumen lt.(1) r-m ss. Hilleren lt.(2) g-m og videre Hilleren lt.(2) h-g midt mell. SA 0,5 i Stevn (Bjorøyodden) (Stor båt sv. bb når de første lysene på Hilleren frem eller hele fyrhuset synlig) Håkonshella- Bergen- Stavanger Revskolten lt. (1) pass 124º 0,8 St Hilleren lt.(2) h-g midt mell Vatlestraumen lt.(1) r-m og Revskolten lt.(1) h. Sft Revskolten lt.(1) pass. o.f. Fleslandskjær lt.(3) frem r og Vatlestraumen lt.(1) r-g. Fs 5,7m v/npt av Bjorøy: Åpn. mell Hilleren lt(2) og Revskolten lt.(1). Revskolten lt.(1) r over/ h klar Vonflu lt.(1) m over/ g klar. Nb! Begynn å svinge litt v/pass av Revskolten lt.(1). Revskolten lt(1) pass- Bergen- Stavanger Jaktaneset 0,15 171º 0,9 St Sft Fleslandskjær lt.(3) h-r litt om stb. neset o.f. Raunane lt.(2) godt h-r. Hilleren lt.(2) h-r. St.Bogøy lt.(1) h-g. Som man vil se er losleksa full av forkortelser som gjør teksten mindre tilgjengelig for andre enn fagkyndige. I klartekst er seilingsreglene slik: Valen- Bergen- Stavanger Legge klar Avstand tvers Seilings kurs Seilings distanse Håkonshella Q g 0,2 n.mil 181º 1,1 n.mil 9

10 Stevner Vonflua lykt (karakter: fast med en formørkelse) i hvit sektor kloss om styrbord baug. Eller stevner høyeste punkt på Bjorøy. Seiler fram til Håkonshella lanterne (karakter: rundtlysende kvikk grønn). Svinger babord og får Vatlestraumen lykt (karakter: fast med en formørkelse) i rød sektor etter mørk, samtidig som Hilleren lykt (karakter: fast med to formørkelser) viser grønn sektor etter mørk. Videre stevnes Hilleren lykt midt i hvit sektor etter grønn sektor. Svingeavstand i stevnen skal være 0,5 nautiske mil fra ytterste Bjorøyodden. (Sving babord når de første lysene på husene på Hilleren frem eller hele fyrlykta på Vatlestramen lykt blir synlig ved seiling av større skip). Håkonshella- Bergen- Stavanger Legge klar Avstand tvers Seilings kurs Seilings distanse Revskolten lt. (1) passert om styrbord 124º 0,8 Stevner Hilleren lykt (karakter: fast med to formørkelser) i hvit sektor etter grønn midt mellom Vatlestraumen lykt (karakter: fast med en formørkelse) i rød sektor etter mørk og Revskolten lykt (karakter: fast med en formørkelse) i hvit sektor. Seiler fram til og passerer Revskolten lykt (karakter: fast med en formørkelse) og får Fleslandskjæret lykt (karakter: fast med tre formørkelse) frem i rød sektor og Vatlestraumen (karakter: fast med en formørkelse) i rød sektor etter grønn. Fri seiling for å gå klar 5,7m grunnen ved nordpynten av Bjorøy: Fri åpning mellom Hilleren lykt (karakter: fast med to formørkelse) og Revskolten lykt (karakter: fast med en formørkelse), nordlige sakset (Hilleren lykt er babord for Revskolten lykt). Rød sektor fra Revskolten lykt (karakter: fast med en formørkelse) går over 5,7 m grunnen (5,6 m i nyeste utgivelse av kartet) den hvite sektoren går klar av samme grunne. Nordøstlig grønn sektor fra Vonflua lykt går klar av 5,7 m grunnen (5,6 m). Vonflua lykt er mørk over samme grunne. NB! Begynn å svinge litt ved passering av Revskolten lykt (karakter: fast med en formørkelse). Revskolten lt(1) pass- Bergen- Stavanger Legge klar Avstand tvers Seilings kurs Seilings distanse Jaktaneset 0,15 171º 0,9 Stevner Fleslandskjeret lykt (karakter: fast med tre formørkelse) i hvit sektor etter rød litt om styrbord baug. Seiler fram til Jaktneset og får Raunane lykt (karakter: fast med to formørkelse) godt i hvit sektor etter rød. Hilleren lykt (karakter: fast med to formørkelse) i hvit sektor etter rød og Bogøy lykt (karakter: fast med en formørkelse) i hvit sektor etter grønn Sjøkart Skip over 50 BT må være utstyrt med nødvendige og oppdaterte kart, publikasjoner mv. for å kunne anses for sjødyktige, jfr. forskrift av 15. september 1992 nr. 701, hjemlet i Sjødyktighetsloven av 9. juni 1903 nr.7. Bestemmelsen er en implementering av Sjøsikkerhetskonvensjonen, SOLAS kap. V Safety of Navigation, Regel V/20. Er skipet ikke sjødyktig, kan det holdes tilbake av sjøfartsmyndighetene, som på dette området i Norge er Sjøfartsdirektoratet 10

11 Kartet må være autorisert, dvs. godkjent for sitt bruk av myndighetene, i Norge av Sjøfartsdirektoratet. Hele Norges sjøterritorium er dekket av autoriserte papirkart, deler av kysten også av autoriserte elektroniske sjøkart. Også britiske papirkart, Admiralty Chart, over norske farvann er autorisert. Det foreligger dessuten uautoriserte elektroniske sjøkart. For at kartbrukerne skal kunne oppdatere papirkartene sine, kan de tegne abonnement på Sjøkartverkets informasjonsmedium kalt Etterretninger for sjøfarende (Efs.) som utkommer to ganger i måneden og, ifølge den første utgaven hvert år, gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende: Etablering av forandringer av fyrbelysningen, faste og flytende sjømerker, nyfunne grunner, nye eller undervanns kabler og rørledninger, luftspenn, om vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart m.m. Videre gis meldinger om skyteøvelser, opplysninger om eventuelle påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder, endringer av losstasjoner m.m. Efs. kommer ut både i papirutgave og i elektronisk format. På grunnlag av informasjonen i Efs. oppdaterer kartbrukerne kartene sine og oppfyller dermed kravene til sjødyktighet etter sjødyktighetslovens bestemmelser nevnt foran. I losenes opplæring brukes Sjøkartverkets papirkart og losen har en komplett kartdekning av sitt sertifikatområde. Ajourhold av kartene baserer seg på Efs. Selv om det kommer ut nye kart basert på nymåling av et område, slik som for kart nr. 21, har praksis i lostjenesten hatt som utgangspunkt at alle endringer av betydning for sikker seilas er meldt fortløpende etter hvert som de er oppdaget. Nye papirkart anskaffes etter behov. Denne praksisen er basert på SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) krav om ajourhold av kart og nautiske publikasjoner. Fordi losen ved bestått loseksamen har bekreftet at han kan gjengi alle relevante detaljer i farvannene innen området for sine lossertifikater, og fordi ethvert lospliktig fartøy skal ha autoriserte kart om bord for å være sjødyktige, trenger losen ikke å ha med seg egne kart når han går om bord for å utføre et losoppdrag. Losens behov for sjøkart går på å lære seg farvannet, holde seg oppdatert om endringer i farvannet av betydning for sikker seilas, og å oppdatere sin kunnskap dersom det er spesielt behov for planlegging av oppdraget. Om bord loser han normalt etter losleksa. Dersom han likevel trenger kart, bruker han skipets kart. Skipet skal alltid ha oppdaterte kart om bord for det farvann skipet trafikkerer. På slutten av 1990-tallet besluttet Kystverket at de losene som ønsket det kunne få elektroniske sjøkart fra C-map i stedet for å bruke papirkart. Dette var uautoriserte kart. Losene baserte derfor ajourhold av sin farledskunnskap på Efs. fra Sjøkartverket. Losen på MS "Rocknes" hadde valgt denne løsningen. Under sjøforklaringen kom det frem at området der MS "Rocknes" grunnstøtte var nyoppmålt i Dybden var 9,2 m. i et område Sjøkartverket betegner som et grunnflak. Senere målinger har vist en dybde på 9,7 m. Nyoppmålingen var et ledd i nyutgivelse og modernisering av sjøkart nr. 21, som utkom i ny papirutgave og som autorisert elektronisk sjøkart i første halvdel av Det fremkom også under sjøforklaringen at 121 nyoppdagede grunner innenfor sjøkart nr 21 var ansett som farlige og var rapportert i forbindelse med nymålingene av kart nr. 21, men ikke grunnflaket. Sjøkartverket begrunnet det med at grunnflaket lå i rød sektor og 55 m fra Revskolten, noe som ble ansett å være nær land. Det ble også opplyst at Sjøkartverket ikke hadde detaljkunnskap om trafikken i Vatlestraumen, og heller ikke at fartøy av typen MS Rocknes seilte der. De nye kartene som utkom i 2003 angav dybdeforholdet der MS "Rocknes" grunnstøtte som å ligge innenfor 10 m. dybdekurve. Marginene i daværende skjerming av Hilleren lykt (overgang fra rød til hvit sektor) var basert på antatt sikker avstand fra Revskolten lykt hvor grunnflaket ikke var kjent. Denne sektorgrensen var satt for å skjerme klar 5,7 m grunnen nordvest av Revskolten. Grunnen er avmerket i gammelt og nytt papirkart. Ingen av Kystverkets loser hadde autoriserte elektroniske sjøkart fra Sjøkartverket. De av losene med sertifikat for Vatlestraumen som brukte papirkart og hadde anskaffet det nye kart nr. 21, hadde heller ikke registrert at det nye kartet hadde ny dybdeinformasjon av betydning i Vatlestraumen. Dette skyldes, som nevnt foran, at all praksis var basert på at informasjon av vesentlig betydning ble gitt 11

12 fortløpende i Efs og at endringen i sjøkartet med målestokk 1:50.000, hadde så liten fysisk størrelse i kartet at den ikke ble registrert. Kart: Utsnitt av ny utgave av kart NK 21 Kart: Utsnitt av gammel utgave av kart NK 21 Kystverket legger til grunn for sin oppmerking og sektorinndeling av farvannet med fyrlys at de tar hensyn til faktiske fysiske hindre. Kystverket har ikke lagt til grunn den betydningen Sjøkartverket legger i nyutgivelser av sjøkart og at en slik utgivelse etter deres oppfatning betinger at gamle kart må utskiftes, selv om de gamle kartene er holdt løpende oppdatert basert på kartrettelser meldt i Efs. 1.5 Losoppdraget i forbindelse med MS "Rocknes" Forhold knyttet til skipet MS "Rocknes", en selvlossende bulkcarrier bygget i 2001, er på BT. Seilasen gjennom Vatlestraumen var derfor lospliktig jfr. loslovens 6 som setter grensen for losplikt til fartøyer større enn 500 BT. Det var to som alternerte om å være kaptein på MS "Rocknes" i perioden før forliset. Begge hadde farledsbevis for MS "Trimnes, operert av Jebsen Management AS. Kaptein Tangedal, som ikke var kaptein på båten da den forliste, søkte om å få farledsbevis for MS "Rocknes". Fartøyene er om lag like store, men med forskjellig dypgående. Trimnes er heller ikke rigget som MS "Rocknes". Tangedal fikk avslag på søknaden sin. I avslagsbrevet heter det blant annet: I den aktuelle saken finner prøvekommisjonen at risikoen er for høy til ar farledsbevis kan utstedes. Dette betyr at fartøyet enten må nytte los eller få dispensasjon for den enkelte seiling. Bruk av los vil etter kommisjonens vurdering redusere risikoen både fordi losen har spesielle kvalifikasjoner og ved at det dermed er en kvalifisert person på broen i tillegg til fartøyets navigatører. 12

13 Ved avgjørelsen har en særlig lagt vekt på følgende: At farvannet er delvis komplisert og stedvis trangt. Fartøyet er stort i forhold til farvannet og fartøyets dypgang er nær grensen for deler av farvannets kapasitet. Deler av området regnes som meget sårbart med flere tett befolkede områder og med tidvis stor trafikk. Selv små utslipp av farlige og/eller forurensende stoffer (eks:bunkers) vil kunne få alvorlige konsekvenser. Vedtaket ble ikke påklaget. Siktforholdene fra broen på MS "Rocknes" var dårligere enn normalt allerede da skipet var nytt i Av tegninger av skipet vil en se at styreposisjonen er trukket ut til styrbord. Årsaken kan være et stort losseapparat på baugen. Bilde: Slik så MS "Rocknes" før ulykken Etter en ombygging i ble siktforholdene fra broen forverret da det ble etablert store arrangementer også midtskips. Av tegninger av skipet fremgår at broen ikke gikk helt ut i borde. Helt ut til styrbord side begrenset losseapparatet sikten vesentlig. Andre loser har opplyst at man måtte se gjennom den øverste delen av apparatet for å få noenlunde sikt forover. Losen har opplyst at han måtte gå fra side til side for å holde overblikk. Dette er ikke gunstig for en navigatør. Han er ofte avhengig av friseilinger og optiske sikte- og stedlinjer som for eksempel lyktegrenser Los 2167 MS "Rocknes" seilte med los (statslos 2167) om bord da fartøyet forliste.. Losen har bakgrunn som navigatør med navigatørsertifikat kl. 1 da han begynte i loslære ved Bergen losstasjon vinteren Han gikk opp til 1. deleksamen 23. juli Fra første deleksamen og frem til 2001 utvidet han lossertifikatet sitt til losstasjonens dekningskrav, som inkluderer det aktuelle området. Fra 2001 kunne han lose fartøyer av hvilken som helst størrelse innenfor sitt sertifikatområde. Losen er en erfaren los som hadde loset flere fartøyer av denne type og størrelse i den samme leden. Han hadde loset MS Rocknes to ganger tidligere, hvorav den ene gangen, juni 2003, var samme ruten som ulykkesdagen. Han har loset søsterskipet MS "Stones to ganger gjennom Vatlestraumen. MS Stones er ikke rigget som MS "Rocknes", den har kun lossebåndet på dekk. Losen hadde gyldig lossertifikat på tidspunktet for forliset. 13

14 1.5.3 Losoppdraget Losing er definert som veiledning for fartøy for navigering og manøvrering, jf. losloven 3 første ledd nr. 1. Losens oppgave om bord er å veilede kapteinen og navigatørene og bidra til å øke den samlede kompetansen på broen. Det er kapteinen som har kommandoen om bord, og kapteinen kan overlate til losen å gi anvisninger om kurs og fart. Det at et fartøy har los om bord, fritar ikke kapteinen eller ansvarshavende vaktoffiser for deres plikter og overordnede ansvar med hensyn til skipets sikkerhet, jfr. forskrift nr 580 vedlegg A kapittel I om vakthold på norske skip. Etter sjølovens 151 første ledd hefter reder for eventuelle feil eller forsømmelser fra losens side. Når losen går om bord for å utføre et losoppdrag, har han kunnskap om fartøyet han skal lose. Han vet også hvor fartøyet skal og har planlagt seilasen ut fra dette. Losoppdraget har han fått gjennom losformidlingstjenesten. Dersom han har loset fartøyet tidligere, har han som regel allerede den informasjonen han trenger for oppdraget. Det heter ellers i instruks for losformidlingstjenesten, fastsatt av Kystdirektoratet 19. august 1991, pkt. 3 f at losformidleren skal innhente relevante opplysninger om skipet og losoppdraget og formidle disse til losen i forbindelse med tilvisningen. Det er regnet opp en rekke typer informasjon som dette kan gjelde, for eksempel skipets mål, dypgang og manøveregenskaper. Denne plikten korresponderer med losens tilsvarende plikt etter tjenesteinstruks av 2. desember 1991 pkt. 3 til å søke opplysninger hos losoldermannen/losformidlingstjenesten om skipet og losoppdraget slik at han er best mulig forberedt for oppdraget. Føreren av skipet er også forpliktet til å forberede seilasen. I henhold til STCW (Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk) kapittel VIII avsnitt A- VIII/2 del 2 Planlegging før hver reise (passage plan) hvor det heter: Før hver reise skal føreren på hvert skip forvisse segb om at den ønskete seilingsruten fra avgangshavnen til den første anløpshavn planlegges med bruk av adekvate og passende kart og andre nautiske publikasjoner som er nødvendige for den ønskete reisen og som inneholder nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon vedrørende navigasjonsmessige begrensninger og faremomenter som er av permanent eller forutsigbar natur, og som er relevante for sikker navigering av skipet. En tilsvarende bestemmelse er SOLAS V Reg. 34. Når losen møter kapteinen, skal han, i henhold til tjenesteinstruksen nevnt ovenfor, pkt. 7, å søke de opplysninger om fartøyet hos skipsføreren som er av betydning for oppdraget. Det tenkes spesielt på at det er nødvendig å avklare eventuelle avvik mellom informasjon gitt av formidlingstjenesten/megler og de faktiske forhold om bord. Dette kan gjelde dypgående, bredde, lengde, høyde, fart, last og eventuelle andre forhold som kan ha innflytelse på sikker seilas. I rundskriv LB 16/85 Statslosens oppgaver og plikter i forbindelse med losoppdrag pkt. 2 heter det: Skipsføreren/og eller vakthavende offiser skal orienteres om hvordan seilasen er planlagt gjennomført, herunder hvilken seilingsrute som skal nyttes, om spesielle bestemmelser og om restriksjoner i de berørte farvann og havnedistrikter. Av sjøforklaringen fremgår at losen har forklart at han spurte kapteinen om dypgående idet de dro fra Eikefet. De bunkret i Skålevik på vei til Vatlestraumen, og kapteinen opplyste at han ville ta ut ballast, men losen visste ikke eksakt dypgående etter dette. 14

15 Informasjonen om skipet får losen normalt fra kapteinen når han kommer om bord i form av et Pilot Card som losen signerer på og leverer tilbake. I dette tilfellet hadde losen Pilot Card fremme etter bunkringen i Skålevik og hentet da ut opplysninger i forbindelse med utfylling av såkalt skipperbevis som grunnlag for fakturering av lostjenesten. Kaptein Tangedal, som alternerte med den forulykkede kapteinen om å føre MS "Rocknes", opplyste under sjøforklaringen at det på MS Rocknes var vanlig å skrive ut losinformasjon på et Pilot Information Sheet som ble hengt opp på skottet ved kartbordet. Losen har forklart at kurslinjen var lagt inn på et datakart på broen. Dette indikerer at kapteinen hadde en Passage Plan. Den ble imidlertid ikke konferert med losen, og losen opplyste heller ikke om sin plan for seilasen. De diskuterte seilasen gjennom Tjuasundet og de snakket på forhånd om strømforholdene i Vatlestraumen, men de snakket ikke om hvordan de skulle gå gjennom den. Broteamet besto, foruten losen, av kapteinen og rormannen og dessuten styrmannen og en tysk kaptein under opplæring som skulle overta skipet fra neste tur. 15

16 2 ULYKKENS HENDELSESFORLØP 2.1 Seilasen frem til ulykkestidspunktet MS "Rocknes" hadde bestilt los fra Eikefet til Korsfjorden. Eikefet ligger nord i Osterfjorden, nordøst for Bergen. Her ligger bedriften Oster Pukk og Sand, som blant annet leverer singel. Korsfjorden ligger sør for Sotra. Bordingsstedet for losene for inn- og utseiling til og fra Bergen ligger ytterst i Korsfjorden like nord for Marstein fyr. Losen kom ombord kl og skipet gikk fra kai like etter. Skipet var lastet med singel og skulle seile via Skålevik for bunkring og videre gjennom Vatlestraumen og ut Korsfjorden til Marstein, hvor losen skulle kvittes. Seilasen var normal inntil passering Bernestangen da skipet etter en babordsving ikke rettet seg helt opp igjen. Det ble kort tid etter rettet opp med ballast. Seilasen videre til Skålevik gikk normalt. Etter avgang Skålevik gikk seilasen sydover mot Vatlestraumen og Marstein. Et annet skip på vei sydover, som de var i ferd med å innhente, ble av losen bedt om å seile Kobbaleia, dvs. på vestsiden av Bjorøyna ut i Korsfjorden. Varsel ble også gitt på VHF. Dette for å unngå å møte andre skip der slik at gjennomseilingen i Vatlestraumen, på østsiden av Bjorøyna, skulle gå uten problemer. Ettersom losseapparatet midtskips og på bakken hindret sikten, måtte losen gå ut til sidene på broen for å få sikt. Fartøyet var kjent blant losene for at man måtte være forsiktig med rorbruken ved større kursendringer, fordi man lett kunne miste kontrollen over svingen. Dette var også losen denne dagen kjent med. Losen har forklart at han i farvannet etter Håkonshella og ned mot Vatlestraumen justerte svingen ved aktivt å bruke roret. Losens plan var å legge skipet midt i løpet, men han kom ut av svingen til styrbord for midten. Han gikk ut til siden for å kontrollere avstanden til Revskolten lykt. Han vurderte avstanden som tilfredsstillende og mente at han fortsatt var i hvit sektor fra Hilleren lykt. Fartøyet stevnet så Hilleren lykt kloss om babord. Fyrlyktene var ennå ikke tent. På dette tidspunktet av seilasen, bare et par minutter før grunnstøtingen, er situasjonen på broen rolig. I følge losens sjøforklaring står både losen og kapteinen på styrbord side og ingen av dem synes å tvile på at avstanden til Revskolten er tilfredsstillende. Ca. kl.1630 grunnstøtte MS "Rocknes". Det hadde berørt et grunnflak tvers av Revskolten lykt. Skipet begynte raskt å legge seg til styrbord og gikk helt rundt på under ett minutt. Av en besetning på 28 omkom 18. Skipets kaptein var blant de omkomne. Losen berget seg opp på skipssiden og til slutt på bunnen av skipet. Herfra ble han etter kort tid berget i land av helikopter. 16

17 Bildet: Slik lå MS Rocknes i Vatlestraumen i minuttene etter grunnstøtingen. Stående på det kantrede fartøyet ses en av mannskapet og losen Kartet: MS Rocknes seilingsrute (ikke eksakt) ulykkesdagen 19. januar 2004 fra Vikanes 17

18 Kartet:.til fartøyet kantret i Vatlestraumen etter grunnstøting. 2.2 Varsling av skipsulykken Losen ringte sin kone på mobiltelefonen allerede mens han sto på skipsbunnen, dvs. ca kl Hun varslet straks losoldermannen, som allerede hadde fått beskjed fra losbåt LOS 108. Losbåten var på vei for å delta i søket etter overlevende. Losoldermannen fikk også varsel fra Fedje Trafikksentral som hadde overhørt hendelsen på VHF-sambandet. Trafikksentralen varslet dessuten Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. Dette skjedde ca kl Losoldermannen på sin side varslet kystdistriktssjefen som igjen ringte kystdirektøren, som han deretter holdt løpende orientert. For øvrig ble sentrale personer i Kystverket varslet slik at disse igjen kunne gi beskjed til andre aktuelle aktører og etater som Sjøfartsdirektoratet, Sjøforsvaret og Bergen og Omland Havnevesen. Kystverkets vaktlag for oljevernberedskap ble varslet i henhold til varslingslister og fastlagte prosedyrer. De etablerte seg med tre personer i aksjonssentralen Kystverkets lokaler i Horten og en person på Kystverketes kontor på Haakonsvern i Bergen. Kl var aksjonssentralen bemannet. På grunn av ulykkens omfang ble vaktlaget fortløpende forsterket med nødvendig ekstra personell. Tilgjengelighet av ressurser ble klarlagt og Kystverkets depot på Coast Center Base (CCB) på Sotra ble mobilisert. Oljevernfartøyet Oljevern 01 befant seg i Hjeltefjorden nord for Vatlestraumen da ulykken skjedde. Dette fartøyet seilte til Kystverkets lager på Håkonshella for å losse vedlikeholdsutstyr og gjøre klar til oljevernaksjon. Kl var fartøyet klart til aksjon. Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning, Bergen og omland region (IUA Bergen) ble varslet kl IUA Bergen gjennomførte rekognoseringer og det foregikk en gjensidig utveksling av informasjon om situasjonen mellom beredskapsavdelingens vaktlag og IUA Bergen. Det ble gjort forberedelser til at IUA skulle inngå i Kystverkets aksjonsorganisasjon med hensyn til strand- og landaksjonen (SKL/L) mens Kystverket skulle konsentrere seg om aksjonen på sjøen gjennom sin skadestedsleder/sjø (SKL/S). Det forsterkede vaktlaget ledet aksjonen frem til neste morgen den 20. januar. Det ble da etablert full aksjonsorganisasjon fra Horten der alle funksjoner ble opprettet og satt i operativ stand. I selve redningsaksjonen deltok Kystverket med losbåt Los 108, Oljevern 01, Grinna og Bjørnøy. 18

19 2.3 Oljevernaksjonen Forberedelse og planlegging Kystverkets beredskapsdirektør kom til Bergen om morgenen den 20. januar, dagen etter forliset. I møte kl i Bergen havnevesens lokaler med alle involverte parter ga Kystverket beskjed om at aksjonen nå var en statlig aksjon, at den skulle iverksettes for forurensers regning og ledes av Kystverkets beredskapsavdeling gjennom en aksjonsledelse ledet av beredskapsdirektøren. Hjemmelen for den statlige overtakelsen var forurensningslovens ledd hvor det heter at Ved større tilfeller av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning kan statlig myndighet helt eller delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken. Forurenser, representert ved Jebsen Management AS, vurderte selv tiltak for å sikre havaristen. Kystverket førte til å begynne med kun tilsyn med fartøyet. Sjøfartsdirektoratet, senere også Det norske Veritas, bisto Kystverket i vurderinger tilknyttet havaristen. En forgruppe fra Kystverkets beredskapsavdeling i Horten samt personell fra Kystverkets stasjon på Haakonsvern, forberedte i løpet av 20. januar overføring av aksjonsledelsen fra Horten til Haakonsvern, hvor for øvrig også Kystvakten holder til. Aksjonsledelsen ble overført den 21. januar kl Det ble tidlig besluttet å etablere et fremskutt depot på Haakonsvern. For å fremskaffe ressurser raskt ble depotene i Bergen og Stavanger mobilisert innledningsvis. Senere ble det mobilisert utstyr og personell både fra depotene på Fedje, i Horten og i Solund. Stavanger ble i første omgang valgt foran Fedje fordi transport av utstyr fra Fedje ville ta lenger tid. 900 m ABS lense Lite olje Spredte oljeflak TYKKERE OLJE Bamse og Bjørnsund Lite olje OV 01 og Vivax Audax og Bullworker Spredte oljeflak Kartet: Utbredelse av oljeforurensing og oljevernsystemer og fartøyer i aksjon tirsdag 20. januar kl. 09:45 19

20 Bildene over: Kystvakten, innleide fartøyer og Kystverkets egne fartøyer i aksjon etter Rocknes - ulykken. 18 personer var savnet etter ulykken. Man antok at mange av dem befant seg inne i fartøyet. Liv og helse har alltid første prioritet ved sjøulykker, uten hensyn til forurensningssituasjonen. Det var politiets ansvar å sikre havaristen og det nærmeste området omkring av hensyn til redningsarbeidet og det var ikke aktuelt å gå i gang med noen form for oljevernaksjon i nærheten av havaristen før redningsarbeidet var avsluttet. Samtidig konstaterte man at det ikke ville være mulig å gjennomføre søk etter savnede i havaristen slik denne lå i vannet. MS "Rocknes", som hadde gått rundt 180 grader, lå lite stabilt og ble holdt på plass mot land av andre skip. Planleggingsarbeide for flytting av havaristen til en havn hvor det kunne gjennomføres søk etter savnede ble derfor igangsatt. Rederiet, Jebsen Management AS, sammen med assurandør og bergingsspesialister, arbeidet samtidig med planer for å redusere forurensningsfaren. Videre startet arbeidet med planer for flytting av havaristen under sikre forhold til en havn hvor det kunne gjennomføres søk etter savnede Sjøaksjonen Oljeoppsamling på sjøen ble igangsatt da Hovedredningssentralen friga området 19. januar kl De første oljelenser for oppsamling av olje var i drift 20. januar kl Kystverkets skadestedsleder/sjø (SKL/S) var til å begynne med ombord i Kystverkets oljevernfartøy Oljevern januar kl ankom kystvaktfartøyet KV Ålesund og SKL/S oppgave ble da overført til skipssjefen på dette fartøyet. I løpet av natten januar ble flere enheter satt inn i oljevernaksjonen. Kl var tre oljelensesystemer i aksjon. I den ekstraordinære situasjonen var et betydelig antall båter og andre ressurser mobilisert eller i aktivitet på eget initiativ. Senere utover januar var det en stor pågang fra firmaer og enkeltpersoner som tilbød sine tjenester og ressurser med tanke på å bekjempe oljeforurensing. Enkelte satte også inn privat utstyr i oljevernaksjonen uten klarering fra aksjonsledelsen Tiltak for å hindre ytterligere spredning av olje fra havaristen og oppsamling av fri olje fra sjøen ble gjennomført med opptil syv tauede oljelensesystemer. Det var likevel ikke til å unngå at olje man ikke klare å fange inn innenskjærs traff land. Det ble derfor satt inn flere lenser som ledet olje inn i bukter og sund som allerede var truffet av olje. Her kunne den lettere kontrolleres og tas opp. Farvannet var strømfylt. I løpet av sjøaksjonen ble det benyttet flere typer oljebekjempende utstyr. 20

ETATSAVIS FOR KYSTVERKET

ETATSAVIS FOR KYSTVERKET ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT 05-2004 FOTOGLIMTET Ona fyr i rødt, hvitt og blått- og noen farger til. Det er lov å drømme seg tilbake til en varm sensommerdag

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Server -havariet. fotoglimtet

Server -havariet. fotoglimtet fotoglimtet ALVORSTYNGET IDYLL: Beredskapsavdelingens Tom W. Hansen og leder for IUA Bergen region Gunvald Isaksen under rekognoseringstur ved Fedje i januar. (foto: IUA/Oddmund Lunde) Ny rekord for karttjenesten

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder.

Rocknes-ulykken. Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet. Unik slepebåtøvelse Fyr til leie Påbudte seilingsleder. ETATSAVIS FOR KYSTVERKET Utgitt av Kystverkets Informasjonsenhet KYSTGLIMT 01-2004 Rocknes-ulykken Kampen for å redde liv - Inntrykkene - Etterarbeidet SIde 2-6 11 9 13 Unik slepebåtøvelse Fyr til leie

Detaljer

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren

En æra er over. fotoglimtet. Den nye kystdirektøren Etatsavis for Kystverket Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling kystglimt 05-2006 fotoglimtet Sola tar farvel med Honningsvåg for sesongen. Bildet ble tatt 13. nov. Sola forsvant 6 dager etter. (foto:

Detaljer

S L U T T R A P P O R T

S L U T T R A P P O R T S L U T T R A P P O R T Arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet angående problemstillinger knyttet til innsamling av seismikk, herunder elektromagnetiske undersøkelser 1. april 2008

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 2 / 2008 På tokt med Oljevern 04 Side 4 og 5 Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og

Detaljer

kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12

kystglimt Tøff trening for uredde loser Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring på Værøy Side 10 OG 11 På fyrferie med Kalle Side 12 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 3 / 2007 Tøff trening for uredde loser Side 2 og 3 Livfasetanker i Kystverket Side 5 Tørrskodd havnevandring

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering

Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas. Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Terrorangrepet på gassproduksjonsanlegget i In Amenas Evaluering av norske myndigheters krisehåndtering Innhold Oppsummering og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 1.1. Mandat og avgrensninger...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger

Rapport om tiltak. For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger Rapport om tiltak For ankerhåndteringsfartøy og flyttbare innretninger 10. februar 2009 Rapport fra Sjøfartsdirektoratet 1 FORKORTELSER Forkortelser - regelverk og retningslinjer Arbeidsmiljøforskriften:

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009

RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 Avgitt mars 2010 RAPPORT Sjø 2010/02 RAPPORT OM UNDERSØKELSE AV ARBEIDSULYKKE OM BORD I NESEBUEN LDUR, EIGERSUNDSBANKEN 6. JANUAR 2009 English summary included Statens havarikommisjon for transport Postboks

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer