Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks 2160 5504 HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /18523 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ronny Hagen tlf Haugesund kommune v/ rådmann Odd Henry Dahle Boks HAUGESUND TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn den hos Haugesund kommune, tilsyn den ved Haraldsvang skole og tilsyn den ved Gard skole, samt avslutningsmøte hos Haugesunds kommune den Tilstede den hos Bygg og vedlikeholdsenheten i Haugesund kommune: Ronny Hagen, seniorinspektør Arbeidstilsynet Thor Egil Mølstre, seniorinspektør Arbeidstilsynet Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker Haugaland HMS senter Helge Sørlie, IK-konsulent Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Heine Skogland, enhetsleder Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Kjell Georg Brochmann, avdelingsleder Drift og vedlikehold Haugesund kommune Caroline Sakariassen, HMS-ingeniør Haugaland HMS-senter Ronny Valdersnes, for hovedtillitsvalgte utdanningsforbund Mary Anne Vestre, rektor Haraldsvang skole Kari Elisabeth Thaule, hovedverneombud Bente Pettersen, representerer kommunelege Jostein Helgeland Tore Haaland, kommunaldirektør Haugesund kommune Tilstede den ved Haraldsvang skole: Ronny Hagen, seniorinspektør Arbeidstilsynet Mary Anne Vestre, rektor Haraldsvang skole Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker Haugaland HMS senter Heine Skogland, enhetsleder Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Kjell Georg Brochmann, avdelingsleder Drift og vedlikehold Haugesund kommune Helge Sørlie, IK-konsulent Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Arne Bjøndal, driftsoperatør på Haraldsvang skole Audun Haugen, verneombud Haraldsvang skole Tilstede den ved Gard skole: Ronny Hagen, seniorinspektør Arbeidstilsynet Thor Egil Mølstre, seniorinspektør Arbeidstilsynet Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker Haugaland HMS senter Helge Sørlie, IK-konsulent Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Heine Skogland, enhetsleder Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Kjell Georg Brochmann, avdelingsleder Drift og vedlikehold Haugesund kommune Kari Elisabeth Thaule, hovedverneombud Bjarte Nesheim, rektor Gard skole Svein Inge Lilletvedt, driftsoperatør på Gard skole Maria Gloria Barrera, renholdskoordinator Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Trond Krogsæter, Vernombud Gard skole POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Tilstede den hos Bygg og vedlikeholdsenheten i Haugesund kommune: Ronny Hagen, seniorinspektør Arbeidstilsynet Johs B. Lægland, tilsynsleder Arbeidstilsynet Haugesund Helge Sørlie, IK-konsulent Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Heine Skogland, enhetsleder Bygg og vedlikehold Haugesund kommune Mary Anne Vestre, rektor Haraldsvang skole Kari Elisabeth Thaule, hovedverneombud Bjarte Nesheim, rektor Gard skole Bente Pettersen, representerer kommunelege Jostein Helgeland Liv Jorunn Frønsdal, HMS-rådgiver personal og organisasjon Trond Krogsæter, verneombud Gard skole Arvid Bjerkenes, HTV udanningsforbundet Janne Hetland, Haugaland HMS-senter Sonja Bjørknes, yrkeshygieniker Haugaland HMS senter Tilsynet ble gjennomført med et formøte den for å se på overordnet dokumentasjon for Haugesund kommunes forvaltning av drift og vedlikehold av kommunale skolebygg i Haugesund kommune med tanke på inneklima. Deretter ble det utført tilsyn ved to skoler, som i listen over, for å se hvordan dette arbeidet ble utført i praksis. Til slutt ble det gjennomført et oppsummeringsmøte den for å gi en pekepinn på de funn Arbeidstilsynet har forholdt seg til rettet mot inneklima. Hensikten med tilsynet I tilsynssatsningen Inneklima i offentlige bygg setter Arbeidstilsynet fokus på hvordan kommunen (skoleeierne), skoleledelsen og de ansatte arbeider sammen for å skape et godt inneklima. Mangelfullt vedlikehold og dårlig inneklima kan skade helsen til både ansatte og elever og gi helseproblemer eller sykefravær. Godt inneklima bidrar til god helse og bedre læring. Derfor samarbeider Arbeidstilsynet med helse- og undervisningsmyndighetene i dette prosjektet. Arbeidstilsynet har ansvar for å følge opp arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og de forskrifter som hører inn under den. Kommunen har gjennom Helsevernetaten sammen med utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen et ansvar for å påse at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir fulgt. Formålsparagrafen i denne forskrift 1 sier: "Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter nevnt i 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade". Et av kommunens viktigste redskap for å sørge for godt inneklima er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) og det systematiske arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Systemene skal bestå av gode verktøy som avdekker, forbedrer og reduserer risikoforhold som kan forebygge helseproblemer og sykefravær. Arbeidstilsynet viser til NOU 2004:22 hvor det i Finansielle tiltak står at det må til en målrettet innsats for å bringe den kommunale og den fylkeskommunale bygningsmassen i tilfredsstillende stand i henhold til lover og forskrifter og slik at et videre systematisk forebyggende vedlikehold vil være tilstrekkelig til å opprettholde bygningenes tekniske og bruksmessige kvaliteter. Å utvikle eiendomsforvaltningen i kommunene slik at det vil ligge til rette for en god og effektiv forvaltning av eiendommene er i samsvar med de kriteriene utvalget har anbefalt.

3 VÅR REFERANSE 3 Beskrivelse av tema for tilsynet med kommunen Under tilsynet etterspurte Arbeidstilsynet redegjørelser og skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: Kommunens system for kartlegging, risikovurdering og oppfølging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i kommunens skoler (fordeling av roller og ansvar mellom skolene og kommunen). Kommunens overordnede vedlikeholdsstrategi med tilhørende vedlikeholdsplan som skal følges opp gjennom de enkelte skolenes vedlikeholdsplaner. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som kommunen har ansvar for. Midlertidige tiltak som må iverksettes der det er konstatert /kartlagt belastninger på grunn av utilfredsstillende inneklima. Rådmannens vurdering av om vedlikehold på planlagt nivå er tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. Beskrivelse av tema for tilsynet på skolene Kartlegging av inneklima Risikovurdering og oppfølging System for melding og håndtering av avvik Renholdsrutiner Vedlikeholdsrutiner Rolleavklaring/medvirkning Tilknytning og bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) Godkjenning etter forskrift om Miljørettet helsevern for barnehager og skoler mv. I denne tilsynsprosessen har det systematiske arbeidet med å forebygge et helseskadelig inneklima vært et sentralt tema. Arbeidstilsynet har satt fokus på hvorvidt kommunen og skolene arbeider systematisk med inneklima og vedlikehold av skolene. Arbeidstilsynet presiserer at tilsynet mot kommunens arbeid med inneklima på skolene som offentlige bygg har et minimalt utvalg på 2 skoler, nemlig Haraldsvang og Gard, slik at det som fremkommer i tilsynene må sees i en større sammenheng for alle skolene hvor kommunen står som eier. Tilsynet med kommunen den Haugesund kommune har hatt rehabiliteringer og nybygg i skolesektoren som f.eks Lillesund, Håvåsen og Hauge skole. I vårt første møte får vi bekreftet at rektorene og verneombud har HMS-opplæring. Bedriftshelsetjenesten er på plass og periodevise planer er utarbeidet eller er under utarbeidelse for de forskjellige skolene. Kommunen mener der er skriftlige rutiner for å kartlegge og risikovurdere inneklima og de forhold som innvirker på inneklimaet. Kommunen mener også at kartlegging og risikovurderinger av inneklima og forhold som påvirker dette er gjennomført gjennom vernerunder. Roller og ansvar er avklart med tanke på vedlikehold og sikring av

4 VÅR REFERANSE 4 tilfredsstillende inneklima. Det blir også sagt at det systematiske renholdet av bygninger og tekniske installasjoner er på plass, men er litt usikker på om dette blir etterlevd til punkt og prikke. Kommunen har ikke kartlagt om der er behov for tiltak for å hindre uønsket soloppvarming, men erkjenner at dette sikkert kan være et problem på skolene. Kommunen som skoleeier har ikke en overordnet vedlikeholdsstrategi for sine skolebygg. Vedlikeholdsplanene er basert på vernerunder. Avvik og innmeldinger blir lukket etter hvert som det enkle vedlikeholdet blir utført på skolene. Der finnes arenaer som sikrer medvirkning. Vi nevner for eksempel HMS-grupper, skolemiljøutvalg, AMU, medarbeider-samtaler og - undersøkelser, personalmøter, vernerunder, møter med andre enhetsledere, byggeledere, kommunaldirektør og andre. For store og omfattende rehabiliteringer så mener kommunen at det finnes planer for dette og at midlertidige tiltak gjennomføres. Radonmålinger er gjennomført for alle skolene i Haugesund. Tilsynet med Haraldsvang skole den Haraldsvang skole ble bygget i 1970 og fikk nytt ventilasjonsanlegg i Vinduene er blitt byttet ut i perioden På skolen er der 64 ansatte. Skolen er delt opp med flere bygg hvor Haraldshallen inngår, samt 1 avdeling med 3 bygg på Norheim og 1 avdeling på Hagland med 2 bygg. Skolen er ikke godkjent som skole som etterlever: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. I hovedbygget på Haraldsvang har det vært rehabilitering av guttetoalettet og rehabilitering på jentetoalettet sto for tur. Det opplyses og dokumenteres at arbeidsmiljøet har høy score i medarbeiderundersøkelser, men det scores svakt på fysisk miljø. Rektor og verneombud forteller at der ikke foreligger noen skriftlige planer som sikrer spesifikt kartlegging og risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima. Imidlertid er dette gjennomgått i vernerunder og man har sendt avvik og rapporter til kommunen. Skolen har selv kartlagt at der er et behov for å hindre uønsket soloppvarming. Vinduene som har blitt montert i tidsrommet har ikke vært tilfredsstillende montert og det trekker, piper og uler, mangler påmontering av hatter som skolen selv beskriver det i sine brev til kommunen. Skolen har hatt problemer med fuktskader og mugglukt, men dette er ordnet opp i. Et problem som oppfattes som katastrofal fra skolens side er temperatursvingningene. For å ha en noenlunde tilfredsstillende temperatur på vinterstid benyttes en mengde byggtørkere. Bruken av disse fører til at sikringene ryker innimellom. Skolen har Sentral driftskontroll (SD-anlegg) som er et rasjonelt styrings- og kontrollverktøy. Dette anlegget har vært ute av drift i 5 år og mangler et ødelagt kretskort. Dette medfører at driftsoperatør må gå rundt på skolen og regulere manuelt. Skolen opplever ikke selv at det er gode rutiner for systematisk renhold og føler at det er mindre renhold en tidligere. Dette kunne for eksempel være at toaletter ikke ble rengjort hver dag. Vi kunne på vår runden finne et tykt støvlag rundt dørkarmer i gangene. Dette kan nok relateres til et høyt sykefravær hos renholderene som fører til et press og vanskeligheter med å opprettholde innemiljøstandarden som er satt. Skolen kjente ikke til at der fantes en vedlikeholdsplan for skolen, men mente at de hadde spilt inn en mengde dokumentasjon slik at en fremtidig vedlikeholdsplan kunne opprettes.

5 VÅR REFERANSE 5 Skolen er enig at der er etter all sannsynlighet er underrapportering på avvik. Hvorfor dette skjer, kan man ikke sette fingeren på. Garderobeforholdene er et problem ettersom elvene tar med seg vått yttertøy inn i klasserommene og sammen med mange datamaskiner som står på, skaper dette svært dårlig inneklima. På runden vår var vi inne i et klasserom med mange elver og datamaskiner. Luften var tung og det var varmt der inne. Vi var ikke inne i Haraldshallen, men det ble opplyst at garderobene hadde sjenerende lukt og noen lekkasjer. Det var kun 3 av 5 ventilasjonsanlegg som virker, men Bygg og vedlikehold bekreftet at arbeidet med å skifte ut hele anlegget var påbegynt. På byggene ved Fagerheim ble det opplyst at det hadde vært et problem med mugg og lukt fra kjelleren på hovedbygningen, men dette var ordnet. Hovedhuset er av gammel standard og bærer preg av dette. Det er vanskelig å temperaturregulere bygget og vi så store sprekker i grunnmuren. De to undervisningsbrakkene holder en god standard, men kommunen har bare dispensasjon etter plan og bygningsloven til sommeren 2012 for disse 2 brakkeriggene. På byggene ved Hagland var forfallet svært tydelig. På det ene bygget svaiet taket og det manglet taksteiner. I hovedbygget var taket tekket med asbestplater som i seg selv ikke er farlig slik det ligger, men om det faller ned plater og knuser i en høststorm, er ikke dette særlig gunstig. På loftet var det delvis isolert med glavamatter. Mus hadde kost seg med plastposer og vinduer var råtne og i en svært dårlig forfatning. Bygget har en varmepumpe, men her var man svært usikker på hvem som hadde renhold av filteret. Dette viste seg igjen på filteret ved observasjon at det muligens ikke har vært rengjort etter montering. Vasken på kjøkkenet ble brukt som vannslangeuttak for utesysler og over tid kan man forvente lekkasje/brudd på blandebatteriet med påfølgende vannskader. Det skal også nevnes at ansatte på begge disse to avdelingene trivdes veldig godt og Arbeidstilsynet vil også trekke frem orden og ryddighet i ventilasjonsrommet på Haraldsvang skole som positivt. Tilsynet med Gard Skole den Gard skole har nettopp hatt 100 års jubileum og består av en rekke forskjellige bygg og brakker på området. Skolen har 63 ansatte. Skolen er ikke godkjent som skole som etterlever: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. På Gard skole finner man ikke skriftlige rutiner som sikrer kartlegging og risikovurderinger av inneklima og forhold som innvirker på inneklima. Skolen har gjennomgått en kartlegging i vernerunder og man har sendt avvik og rapporter til kommunen. Skolen har selv kartlagt at der er et behov for å hindre uønsket soloppvarming. Noen tiltak er gjennomført. Imidlertid er 2 av markisene ute av funksjon p.g.a elektriske problemer. Skolen kjenner ikke til at der finnes noen konkret vedlikeholdsplan som gjelder for Gard skole. Her har man også meldt fra om en rekke problemer og noen av disse er rettet opp i. Det foreligger også konkrete tilbakemeldinger til kommunen hvor det pekes på alvorlig astmatiske tilfeller hos barn som kan være en følge av dårlig inneklima. På runden vår fant vi både åpne malingsspann, malingsbrett og annen malingsemballasje i et rom i kjeller. Dette kan dunste oppover i bygget og kan påvirke inneklimaet negativt. Et annet sted fant vi områder der maling flasset av veggene og murveggen bulte ut. Skolen hadde

6 VÅR REFERANSE 6 tidligere hatt fuktskader og mugglukt, men dette var ordnet og man hadde ikke registrert noe mer av dette i det området. Vi så også ventilasjonsrister som var helt tildekket av støv og smuss i skolebrakke i nedre skolegård. Disse brakkene hadde ingen godkjenning lenger, men brukes like fullt. I dusjene i gymsalen virket hele ventilasjonen uhensiktsmessig. Naturlig luft inn i taket, men avtrekket knapt 1 meter fra, i omtrent samme takhøyde. Det var enighet om at dette kunne virke som en kortslutning når det gjaldt luft inn og ut i rommet. Personalrommet til lærerne var like over skolens fyrrom. Det kunne bli veldig varmt og i tillegg var det kun plass til rundt halvparten av lærerne i hovedpausen. I det eldste bygget var det i kjelleren åpninger rett ut i fri luft. Inne i kjelleren var det merket med at rotte/musegift var utlagt. Dette gjaldt for teknisk kanal fikk vi vite. I tillegg var det åpne kabelrør inn i teknisk kanal. Dette vil være et naturlig sted for rotter og mus å søke tilflukt ettersom vinteren nærmer seg. Hele skolen bærer preg av å ha mange elever og ansatte i forhold til den bygningsmasse og det areal man har til rådighet. Konklusjon Selv om det finnes arenaer hvor man kan komme med innspill og dette blir faktisk blir benyttet, så virker det ikke som disse innspillene og avvikene blir tatt alvorlig. Dette vises igjen på en rekke eksempler hvor for eksempel Haraldsvang skole har manglet et kretskort til sitt SDanlegg i 5 år og at det blir benyttet byggtørkere for å få opp varmen flere steder på skolen som fører til at sikringer ryker. Når det gjelder avviksbehandling så melder skolene at det er sannsynlig at underrapportering forekommer. Dette kan ha sin bakgrunn i at man ikke er enig om hvordan og når et avvik skal lukkes. Det kan være at man ikke ser at det nytter. Man spiller inn temperaturreguleringer, sykdom etc., men det finnes ikke systemer som gir hverken tidspunkt eller tilfredsstillende begrunnelse eller svar. Kommunen har til i dag benyttet Cresendo avviksbehandlingssystem, men skal nå over på et nytt som heter Risk management. Det blir på oppsummeringsmøte nevnt et høyt tall for etterslep for vedlikehold generelt i kommunen. I tillegg har Bygg og vedlikehold et lite budsjett for skolene totalt. Arbeidstilsynet har fått utlevert en mengde dokumentasjon fra skolene til gjennomgang. Blant denne informasjonen ligger Skolebruksplan I dette skolepolitiske dokumentet er det nevnt vedlikeholdsplan for skolene. Det nevnes PS 08/13 Vedlikeholdsplan Bygg og vedlikehold fra våren I disse planene skal skolebyggene ifølge skolebruksplanen være gjennomgått og prioritert etter behov. Arbeidstilsynet har fått et rask innblikk i en påbegynt elektronisk vedlikeholdsplan for alle skolene, men antar at dette ikke er PS 08/13 siden dette er 3 år tilbake i tid ettersom den fremviste vedlikeholdsplanen knapt var påbegynt. Det skal også nevnes at den planen Bygg og vedlikehold gav Arbeidstilsynet et lite innblikk i, kan virke som en svært god start for å utarbeide en vedlikeholdsstrategi med tilhørende planer. Ressurser og tid er nødvendig for å komme i mål med disse planene. Ettersom det nevnes en sykefraværsprosent på 20 % for renholdsoperatører vil Arbeidstilsynet anbefale å fortsette det arbeidet man forteller er påbegynt for å få ned dette tallet. Det skaper

7 VÅR REFERANSE 7 automatisk et stort press på de gjenværende renholdsoperatørene og skolene kan som en følge av dette oppleve renholdet til tider som venstrehåndsarbeid selv om grunnlaget faktisk er en helt annen. Kommunen er ansvarlig for å sikre forsvarlige forhold for sine arbeidstakere (og elever etter kommunehelseloven) gjennom risikovurderinger av helse, miljø og sikkerhet med påfølgende tiltak for å utbedre forholdene slik at forholdene blir akseptable. Arbeidsgiver/byggeier er også selv ansvarlig for å være tilstrekkelig rådgitt/opplyst om dette fra for eksempel egen bedriftshelsetjeneste (BHT) og/eller av fagpersonell i miljørettet helsevern. Arbeidsgiver/byggeier er også ansvarlig for at BHT har den faglighet og kapasitet som er nødvendig for å bistå med slike risikovurderinger. I Arbeidstilsynets prosjekt inneklima i offentlige bygg er hovedformålet å påse at kommunene har virksomme systemer som ivaretar godt inneklima og forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i bygningsmassen. God FDV er en forutsetning for å oppnå godt inneklima. De nasjonale faglige risikovurderinger som de ulike myndighetene bygger på i sin myndighetsutøvelse konkluderer med at fukt, råteskader og synlige fuktskader ikke skal forekomme. Folkehelseinstituttet Anbefalte faglige normer for inneklima. Kap 5. Se også veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnr 444 Ved fuktskader med bakterieinfeksjon og muggvekst bør skadet materiale fjernes. Målinger av muggsopp i luft er i denne sammenhengen irrelevant for risikovurderinger. Påvisning av unormal forekomst av mugg i luft kan imidlertid i enkelte tilfeller påvise skjulte fuktskader, men er i seg selv ikke tilstrekkelig årsak til de helseplagene som forekommer i de konsentrasjonene som finnes i sammenheng med dårlig inneklima. Normal mikrobiologi i luft kan også forekomme sammen med uakseptable fuktskader og omvendt. Det er fuktskadene i seg selv som er problemet og som må utbedres. På bakgrunn av tilsynsbesøkene vurderer Arbeidstilsynet derfor å gi følgende pålegg: Begrunnelse for varsel om pålegg: Kartlegginger og risikovurderinger: A. Det å kartlegge arbeidsmiljøutfordringer og farer, risikovurdere disse og på bakgrunn av dette iverksette nødvendige tiltak og planer, er ikke et arbeid som utføres bare én gang. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (best.nr. 544)(Internkontrollforskriften) krever systematikk i HMS-arbeidet og det betyr at HMSaktivitetene må gjentas. Hvor ofte og hvordan HMS-aktivitetene gjennomføres, er avhengig av de utfordringer og det risikobildet som finnes i virksomheten. Internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7 krever at det utarbeides skriftlige rutiner som beskriver de ovennevnte aktiviteter tilpasset virksomhetens risikoforhold. Arbeidstilsynet har ikke blitt forelagt dokumentasjon som viser at kommunen har skriftlige rutiner for kartlegging og risikovurdering av inneklima og forhold som innvirker på inneklima. Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har rutiner for kartlegging og risikovurdering ved den enkelte skole/enhet. Haugesund kommune kunne i liten grad vise til slike systematiske kartlegginger. Slike rutiner ansees som

8 VÅR REFERANSE 8 nødvendige for at internkontrollsystemet skal fungere som forutsatt, og være det styringsverktøyet på HMS-området som loven krever. Ventilasjon: B. Ventilasjonsanlegget på Gard og Haraldsvang skole var ikke tilfredsstillende. Det var merkbar stor forskjell mellom helt like rom. Endret bruk av lokaler krever tilpasning. Feil innregulering kan føre til dårlig luftkvalitet, trekk, støy og at forurensninger og lukt beveger seg ukontrollert. Det benyttes byggtørkere på Haraldsvang for å få nok varme enkelte steder på skolen på vinteren. Det vises til veiledningene om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, Ventilasjon og Innregulering, måling og dokumentasjon samt Innvirkning på helse, trivsel og arbeidsevne årsaksforhold Vedlikeholdsstrategi/vedlikeholdsplaner: C. Kommunen har ikke dokumentert en overordnet vedlikeholdsstrategi. Kommunen som arbeidsgiver skal i samarbeid med enhetsleder og ansatte utarbeide vedlikeholdsstrategi og planer for systematisk vedlikehold, og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Vedlikeholdsstrategien skal dokumenteres skriftlig og det skal lages vedlikeholdsplaner for den enkelte skole. Jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jfr. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 (2) nr. 6 (internkontrollforskriften) (best.nr. 544). Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har en overordnet vedlikeholdsstrategi for skolene. Kommunen har heller ikke dokumenterte vedlikeholdsplaner for skolene basert på en vedtatt målsetting og strategi. Det ble bekreftet under tilsynet at man ikke har systematiske vedlikeholdsplaner, men tar vedlikehold etter hvert som skader blir meldt av bruker og det er midler tilgjengelig. Små og forholdsvis enkle vedlikeholdsoppgaver ble ofte løst fort og tilfredsstillende, mens større vedlikeholdsbehov blir skjøvet på. D. Det ble avdekket under tilsynet at medvirkning fra skoleledelse og/eller verneombud/ansatte ikke er tilfredsstillende ivaretatt i arbeidet med rutinene for kartlegging og strategien for vedlikehold eller planer for rehabilitering. Jf arbeidsmiljøloven 3-1 (1), 2-3 (1) og 6-2 (4). Planer og prioritering synes ikke å ha tilstrekkelig politisk forankring gjennom behandling i politiske utvalg/bystyret. Avvikssystemet E. Virksomheten har et system for avvikshåndtering, jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) e og internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 7. Systemet skal sørge for at arbeidstakerne kan melde fra om uønskede hendelser og uakseptable forhold. I tillegg til meldeplikten skal det være fastlagt hvordan meldingene skal følges opp og hvem som er ansvarlig for dette. Arbeidsgiver plikter å sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8. Det fremkom i tilsynet at virksomhetens avvikssystem ikke er benyttet i tilfeller som for eksempel helseproblemer pga inneklima, jf arbeidsmiljøloven 5-1 (1). Det framstår også noe uklart hvordan kommunen følger opp melding om avvik som gjelder inneklima og helseproblemer knyttet til dette, da Arbeidstilsynet har avdekket avvik som åpenbart har eksistert i lengre tid, uten at noen har grepet fatt i problemet og iverksatt nødvendige tiltak. Avvikssystemet må gjennomgås slik at eventuelle tiltak som må gjennom politisk vedtak/budsjettforhandlinger synliggjøres tilbake til skoler/melder og kan legges inn i fremtidige planer.

9 VÅR REFERANSE 9 Varsel om pålegg Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven 18-6 første og sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vurderer vi å gi følgende pålegg: Kartlegginger: A. Kommunen skal utarbeide og iverksette skriftlige rutiner for å sikre jevnlig og systematisk kartlegging av helsefarer og problemer knyttet til skolebygninger med tilhørende installasjoner med hensyn til forhold som kan påvirke inneklima. Dette for å kunne sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende, jfr. Forskift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5, 2. ledd nr. 7, (internkontrollforskriften) (best.nr. 544) Frist for gjennomføring: 6 måneder etter et eventuelt pålegg er gitt. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått tilsendt kopi av rutinen. B. Kommunen må sørge for tilfredsstillende ventilasjon. Innreguleringsrapporter for ventilasjonsanlegg må fremskaffes. jf forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, best. nr Det vises også til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, best. nr , 2. ledd nr 6. Frist for gjennomføring: 6 måneder etter et eventuelt pålegg er gitt. Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en bekreftelse på at innreguleringsrapporten er gjennomgått og vurdert i forhold til bruken av de enkelte klasseoppholdsrom. Bekreftelsen skal også være signert av verneombud. Arbeidstilsynet vil også kunne be om kopi av innreguleringsrapport og vurdering. C. Kommunen skal i samarbeid med enhetsledere og ansatte utarbeide vedlikeholdsstrategi og planer for systematisk vedlikehold, og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre at inneklima til enhver tid er tilfredsstillende. Vedlikeholdsstrategien skal dokumenteres skriftlig og det skal lages vedlikeholdsplaner for den enkelte skole. Jfr. arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c) jfr. Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 5 (2) nr. 6. (internkontrollforskriften) (best.nr. 544) Frist for gjennomføring: 6 måneder etter eventuelt pålegg er gitt Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt kopi av kommunens skriftlige vedlikeholdsstrategi og denne viser at de forhold som er nevnt i begrunnelsen for pålegget ivaretas. D. Kommunen skal sørge for at kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, inkludert verneombud og AMU, Jf. arbeidsmiljøloven 3-1 (1), 2-3 (1), 6-2 (4) og 7-2 (2). Frist for gjennomføring: 6 måneder etter eventuelt pålegg er gitt Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har mottatt en bekreftelse på hvordan skoleeier har utarbeidet et system som sikrer at kartlegging og utarbeiding av vedlikeholdsplaner gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte E. Virksomheten skal gjennomføre drøftelser, gi informasjon og opplæring som sikrer at alle ansatte har kompetanse og forståelse for hensikt og bruk av avvikssystemet og rutiner i virksomhetens Internkontrollsystem, Jf Forskrift om systematisk helse-, miljø-

10 VÅR REFERANSE 10 og sikkerhetsarbeid i virksomheter internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 2. Videre må arbeidsgiver sørge for at avvikssystemet fungerer som forutsatt, jfr. internkontrollforskriften 5, 2. ledd nr. 8 Frist for gjennomføring: 6 måneder etter eventuelt pålegg er gitt Pålegget anses som oppfylt når Arbeidstilsynet har fått skriftlig tilbakemelding om hvordan drøfting, opplæring og informasjonstiltak er gjennomført. Arbeidstilsynet ønsker en skriftlig redegjørelse for hvordan kommunen vil gå frem for å få avvikssystemet som forutsatt. Hvis virksomheten har kommentarer til det som er beskrevet eller til de pålegg med frister som er vurdert, ber vi om skriftlig tilbakemelding senest Hører vi ikke noe fra virksomheten innen fristen, vil vi gi pålegg i tråd med det som er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Vi ber om at vårt referansenummer 2011/18523 oppgis ved svar. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Johs B Lægland tilsynsleder (sign.) Ronny Hagen seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Ordfører Petter Steen Boks HAUGESUND Teknisk personell med hovedansvar for Boks HAUGESUND skoleeiers drift- og vedlikehold av skolebygninger Bygg og vedlikehold i Haugesund kommune Boks HAUGESUND Rektor ved Haraldsvang skole Hanne Hauglandsv HAUGESUND Rektor ved Gard skole Torjus Gards veg 5518 HAUGESUND Lokalt verneombud ved Haraldsvang skole Hanne Hauglandsv HAUGESUND Lokalt verneombud ved Gard skole Torjus Gards veg 5518 HAUGESUND Hovedtillitsvalgte til de berørte Boks HAUGESUND arbeidstakerorganisasjonene i kommunen Hovedverneombud i kommunen Boks HAUGESUND Fylkesmannen (Utdanningsdirektør og Postboks STAVANGER Fylkeslegen) Kommunelegen/Miljørettet helsevern Boks HAUGESUND

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I ALVDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.12.2011 2011/10900 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Henning Sørlie tlf 900 94 410 Alvdal kommune v/ rådmann 2560 ALVDAL TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I SEL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2011 2011/9936 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Sel kommune v/rådmannen Botten Hansens gate 9 2670 OTTA TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO

Oppfølging av tilsyn. OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 17.01.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl, tlf. 90943316 OMSORGSBYGG OSLO KF Postboks 2773 Solli 0201 OSLO Oppfølging av tilsyn Vi viser til tilsynet

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud

VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680. Kent Andreassen, brannsj ef Bård Fagerbakk, enhetsleder Bjøm Anton Larsen, hovedverneombud VAR DATO 19,03,2012 DERES DATO VAR REFERANSE 2012t3542 34041t2012 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Roar Wulff Førde tlf 906 '17 680 8646 KORGEN Att. Rådmannen RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver

Til stede fra Arbeidstilsynet: Jan Norman Bjørkmo seniorinspektør Hanne Kristiansen rådgiver VAR DATO VAR REFERANSE 17.03.2009 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor E.C. Dahls gate 2 7012 TRONDHEIM TILSYN

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer