EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet."

Transkript

1 EU går på helsa løs! EUs planlagte regelverk på helseområdet. Torunn Kanutte Husvik Nestleder Nei til EU

2 EUs helsepolitikk i støpeskjeen Helsetjenester lå opprinnelig i tjenestedirektivet Etter mye motstand tatt ut i EUparlamentet i september 2007 MEN; Nå kommer det et eget regelverk for helsetjenester.

3 Kobling til tjenestedirektivet EU-kommisjonen (jan 2004) sitt første forslag til tjenestedirektiv, skulle gjelde også for helsetjenester. Gjennom en serie med dommer fra 1979 til 2003 hadde EF-domstolen lagt til grunn at den frie konkurransen om tjenester også gjaldt helsetjenester. Dette ville EU-kommisjonen banke fast en gang for alle gjennom tjenestedirektivet.

4 Helse blir tatt ut av tjenestedirektivet Sosialdemokratene, og venstresiden i EUparlamentet var i mot. Et kompromiss med høyresiden endte med at helse ble tatt helt ut av direktivet. Det gjaldt både private og offentlige helsetjenester.

5 Kommisjonen med en alternativ løsning EU-kommisjonen svar: Et eget regelverk om helsetjenester som EU-kommisjonen kaller å slå fast EF-domstolens veldokumenterte og konsekvens rettspraksis.

6 Helsekommissæren EUs helsekommissær Markos Kyprianou: Helsetjenester er en del av det indre marked. Prinsippet om fri bevegelse av tjenester derfor skal gjelde også på helseområdet.

7 Europeisk motstand Åtte EU-land, bl.a. Tyskland, Storbritannia og Sverige, advarer sterkt mot den liberaliseringen av helsetjenester som EU-kommisjonen forbereder.

8 Mye er fortsatt uklart! Men det viktigste ligger klart: Helstjenester skal behandles på lik linje med alle andre tjenester. Altså kan EUs leveregel nummer en om fri flyt gå foran nasjonenes suverenitet til å utforme sin egen helsepolitikk.

9 Fri flyt foran suverenitet EF-domstolen har i flere avgjørelser sagt at EUs regelverk for fri flyt av tjenester også skal gjelde helsetjenester. Artikkel 49 om fri flyt av tjenester skal gå foran nasjonenes suverenitet til å utforme sin egen helsepolitikk. Altså kan EU pålegge stater endringer i deres nasjonale helsesystemer.

10 Et sammensatt tjenestebilde Grensekryssende helsetjenester retter seg mot svært ulike grupper av mennesker. Turister som må til lege eller til sjukehus under ferieoppholdet. Disse dekkes i dag av et sjukeforsikringskort som i prinsippet både skal gi rett til behandling og en garanti for at eget helsevesen vil betale utgiftene etter samme regler som i hjemlandet.

11 Pensjonister som slår seg ned i andre EUland, blir stadig flere og kan overbelaste det lokale helsevesenet. Dette kan skape store problemer både for dem som skal organisere helsetjenestene i slike områder og for dem som skal finansiere tjenestene.

12 De som aktivt er på jakt etter helsetjenester i andre land enten fordi de er billigere, oppfattes som bedre eller har kortere ventetid dette er foreløpig langt færre. Pasienter som, etter avtale mellom sjukehus, sendes til andre EU-land for å få behandling som en ikke kan tilby innenlands eller som en ikke kan tilby uten lang ventetid.

13 Kortsiktig bra. Retten til å oppsøke helsetjenester hvor som helst i EU, er på kort sikt bra for pasienter. Men: styring og kontroll kan glippe! Denne retten kan gjøre det vanskeligere å utvikle et helsevesen som mestrer de vanskelige avveiningene av hvilket helsetilbud som i det lange løp er til fordel for befolkningen.

14 Hva ligger i forslaget til regelverk? Grensekryssende helsetjenester og økt pasientmobilitet er grunnsteinene i det nye regelverket. Utenlandske helsefirmaer får rett til å etablere seg i Norge. Harmonisering av regelverk og andre rammer. Pasienter får krav på fri adgang til behandling i alle EU- og EØS-land.

15 Skeptiske høringsinstanser Legeforeningen uttaler en bekymring for konsekvensene dersom den økte pasientmobiliteten gjennomføres ukritisk, noe som kan ramme sykehusstrukturen uheldig og ukontrollert. LO påpeker på sin side at EUs nye regler ikke må føre til at kvinners helseproblemer blir nedprioritert

16 Nei til EUs holdning Nei til EU frykter at dette kan gå utover sentrale verdier i norske helsesektor: Pasientsikkerhet og prinsippet om lik og tilnærmet gratis adgang til helsetjenester.

17 Vi ser også med bekymring på Konsekvensene for helsetilbudet til eldre, kroniske syke og de med et komplekst sykdomsbilde. Hva som vil skje med forsikringsordninger og erstatning ved pasientskader og finansiering.

18 Vanskelig å planlegge Utviklingen av helsevesenet medisinsk og økonomisk, i en situasjon der det blir stadig friere flyt av pasienter og behandlingstilbud i Europa. Resultatet av fri flyt av helsetjenester kan bli at det er ekstra vanskelig å styre helsevesenet slik at det i det lange løp er til fordel for befolkningen som helhet.

19 Solidaritet? Ikke dekke dette bak en parole om solidaritet: Prisnivået er en viktig faktor. Særlig på helsetjenester som ikke dekkes av offentlige trygdeordninger. Prisnivået kan bli drevet opp og føre til at medisinsk sett nødvendige tilbud til landets egen befolkning blir redusert Noe som kan bety at Europas fattige på sikt får redusert tilgang til helsetjenester.

20 Refusjon fra hjemlandet Prinsipp om refusjon fra hjemlandet. Hvor mange fra EUs fattigste land kommer og legger seg inn på norske sykehus hvis de får dekket en liten brøkdel av det kostnaden er? Resultat: fri flyt for de rikeste.

21 Hjerneflukt For helsepersonell i land med en svakere utbygd helsesektor enn i Norge, kan et sterkere fokus på fri flyt få utilsiktede konsekvenser. Sosial- og helsedirektoratets faglige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet peker på at det kan være en fare for at enkelte land kan bli tappet for helsepersonell som er undersysselsatt eller underbetalt, noe som kan gå på bekostning av landets egen befolkning.

22 Når helse blir marked De sosiale forskjellene øker der markedet styrer helsesektoren. Tilbud og etterspørsel, profittjag er ikke en suksessoppskrift for et godt helsevesen. Man spesialiserer seg på lukrative sykdommer.

23 Et taktskifte Kall det sosiale ulikheter Kall det gjerne klasseforskjeller Det viktigste er at å gjøre et marked ut av helsesektoren er et brudd med den norske velferdsstaten.

24 Problemene med forslaget og norske myndigheters holdning Norge deltok også i høringen av EUkommisjonens opplegg nå i januar. Det er ille at den rødgrønne regjeringen ikke støtter den motstanden mot en liberalisering av grensekryssende helsetjenester som mange EU-regjeringer har forsøkt å reise.

25 Hva sier Regjeringa? I høringsuttalelsen fra den norske regjeringen er det ingen prinsipielle motforestillinger mot at norsk helsevesen underkastes et EUdirektiv. Det stilles riktignok en serie vilkår som opplagt er i strid med hva EU-kommisjonen ønsker seg.

26 Noen eksempler: Mulighetene for å planlegge og kontrollere de offentlige helsekostnadene må trygges, norske prioriteringer mellom pasientgrupper må ikke undergraves, kvaliteten på helsetjenestene må sikres, helsetilbudet i tynt befolkede områder må opprettholdes, medlemsstatene må sjøl avgjøre hva som er passende og etisk forsvarlig behandling økt pasientmobilitet må ikke føre til større sosial ulikhet i tilgangen til helsetjenester, det må ikke bli slik at bare de mest ressurssterke pasientene kan nyte godt av helsetjenester i utlandet, kvinners helse og kvinnesjukdommer må gis tilstrekkelig oppmerksomhet i forslaget fra EU-kommisjonen friheten til å yte helsetjenester og til å etablere seg i et annet land må ikke bety rett til å få offentlig støtte fra dette landet.

27 Framtiden i ESAs hender? Seniorrådgiver, Jørn Petter Kvamme i Helseog omsorgsdepartementet har uttalt at: Reglene for fri bevegelighet av tjenester setter altså grenser for norsk helsepolitikk. Men vi vet ikke akkurat hva de grensene er. I departementet må vi spørre hva vi skal gjøre for at ESA ikke skal komme etter oss..

28 Veien videre Hvorvidt helsepolitikkens framtid ligger i ESAs hender eller ei, vites ikke. EUs arbeid med å utvikle et felles regelverk for handel med tjenester er kun i startgropen. Planen er å fremme et forslag til direktiv for grensekryssende helsetjenester nærmere jul.

29 Men det er håp... Åtte helseministere prøvde i sommer å ta opp kampen mot en videre liberalisering av grensekryssende helsetjenester. Det var helseministrene i Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania, Belgia, Luxemburg, Portugal og Sverige (før valget i september), fra land med nesten 60 prosent av folketallet i EU.

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Tjenester til enhver pris?

Tjenester til enhver pris? vett Nei til EUs skriftserie Nr 1 mai 2006 TEMA: TJENESTEDIREKTIVET Tjenester til enhver pris? Tjenester til enhver pris? Til debatten om EUs tjenestedirektiv Av Dag Seierstad Nei til EUs skrifteserie

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Full gass fra EØS. Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01

Full gass fra EØS. Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01 Full gass fra EØS Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad SKRIFTSERIEN 4-01 Full gass fra EØS Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 Av Dag Seierstad Nei til EU Skriftserien 4-01 1 2002 Nei til

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35. President: Jorunn Ringstad. Dagsorden (nr. 31): Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten 518 27. mai Lov om spesialisthelsetjenesten mv. 1999 Møte torsdag den 27. mai kl. 13.35 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 31): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg.

Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden. Carl I. Hagen (Frp): Jeg tillater meg å foreslå Per Ove Width og Øyvind Korsberg. Forhandlinger i Stortinget nr. 153 2001 14. mars Dagsorden 2281 Møte onsdag den 14. mars kl. 10 President: H ans J. Rø sjorde Dagsorden (nr. 63): 1. Spørretime - muntlig spørretime - ordinær spørretime

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Innst. S. nr. 250 (2000-2001)

Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innst. S. nr. 250 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Siv Jensen, Per-Kristian Foss og Terje Johansen om å fjerne beskatningen

Detaljer

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål

Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål NFT 4/1997 Forbrukerpolitikk og forbrukerspørsmål av konsernsjef Åge Korsvold, Storebrand Åge Korsvold Det er økt interesse for forbrukerpolitikk mot finansielle tjenester både i media, hos myndigheter

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004

vett Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen EU/EØS OG ARBEIDSLIV TEMA: Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 vett Nei til EUs skriftserie Spesialnummer november 2004 TEMA: EU/EØS OG ARBEIDSLIV Ti år med EU og EØS Virkninger for fagbevegelsen Ti år med EU og EØS. Virkninger for fagbevegelsen Redaktør: Boye Ullmann

Detaljer

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET

HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0186 Oslo Deres ref: Sak / arkiv: Dato: 07/00074-65 02.02.2007 Saksbehandler: EL & IT Forbundet HØRING OM TJENESTEDIREKTIVET EL & IT Forbundet har mottatt LOs

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 000 f7i FAGFORBUNDET Europautredningen Senter for europarett Pb 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 FAGFORBUINDETS

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING

UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING EKSAMEN I SOS1001 INTRODUKSJON TIL SOSIOLOGI ET ESSAY OM: UTFORDRINGER FOR VELFERDSSTATEN FERTILITET, LIKESTILLING OG INNVANDRING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI UNIVERSITETET I OSLO VÅREN

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e

Møte mandag den 11. april kl. 13.56. President: Å g o t V a l l e 11. april Endringer i forsikringsavtaleloven mv. 433 Møte mandag den 11. april kl. 13.56 President: Å g o t V a l l e Dagsorden (nr. 26): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16.

Detaljer