RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RF MARINR UNIPOLAR. Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon. Teknisk håndbok"

Transkript

1 RF MARINR UNIPOLAR Styrbart elektrodekateter for intrakardial mapping og ablasjon Teknisk håndbok Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. 0123

2 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Medtronic, RF Marinr

3 Symbolforklaring Se på pakningen for å finne ut hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk standard). Dette symbolet betyr at enheten er fullstendig i samsvar med EU-direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. Gjelder kun i USA Produksjonsdato Produsent Siste forbruksdag Bestillingsnummer Lotnummer Serienummer Sterilisert med stråling Skal ikke brukes flere ganger Skal ikke resteriliseres Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet Pakningens innhold Se i bruksanvisningen. Produktdokumentasjon Holdes tørr 3

4 Krav til temperatur Krav til fuktighet EC REP Autorisert representant i EF-området Defibrilleringsbeskyttet pasienttilkoblet utstyr, type CF Effektgrense 4

5 Figur 1. Figur 2. Figur 3. Figur 4. Trekk avbøyningskontrollen for tuppen bakover for å bøye av tuppen. Figur 5. Skyv avbøyningskontrollen for tuppen fremover for å rette ut tuppen. låst ikke låst Figur 6. Vri avbøyningskontrollen for tuppen for å holde tuppen i samme posisjon. Figur 7. Trekk kurveradiuskontrollen tilbake for å øke den avbøyde kurveradiusen. 5

6 6 Figur 8. Vri den laterale avbøyningskontrollen for å bøye av tuppen lateralt.

7 Beskrivelse RF Marinr Unipolar-kateteret fra Medtronic er et styrbart, fleksibelt, røntgentett ablasjonskateter laget av ekstrudert polymer over netting i rustfritt stål. RF Marinr Unipolar-kateteret er laget for intrakardial radiofrekvensablasjon via tuppelektroden og en separat dispersiv elektrode, når kateteret er koblet til en RF-strømgenerator fra Medtronic. RF Marinr Unipolar-kateteret kan også brukes til intrakardial registrering eller stimulering. Et unipolart mappingkateter med en referanseelektrode på det proksimale skaftet trenger mindre filtrereing enn en ekstern referanseelektrode som f.eks. Wilson's Central Terminal. Mindre filtrering gjør at mindre amplitudesignaler kan detekteres. Med unipolar mapping kan signalene lokaliseres fra én enkelt kilde istedet for fra to kilder som ved bipolar mapping. Distal tupp Kateterskaft Referanseelektrode Kurveradiuskontroll* Bøyelig distalt skaft Elektrodebånd, varierende antall og mellomrom Pakningens innhold RF Marinr Unipolar-kateteret leveres sterilt. Pakningen inneholder følgende: 1 RF Marinr Unipolar-kateter Produktdokumentasjon Beregnet bruk RF Marinr Unipolar-kateteret skal brukes sammen med en RFstrømgenerator fra Medtronic for å tilføre RF-energi til intrakardial ablasjon av aksessoriske atrioventrikulære (AV) ledningsbaner forbundet med takykardi, for å behandle AV-nodal reentrytakykardi eller for å oppnå totalt AV-blokk hos pasienter som har en vanskelig regulerbar ventrikulær respons på en atriearytmi. Kontraindikasjoner Avbøyningskontroll Elektrisk kontakt for tuppen Lateral avbøyningskontroll* *Ikke inkludert i alle modeller Kontraindikasjoner for RF Marinr Unipolar-kateteret omfatter følgende: aktiv sepsis kjent sensitivitet overfor heparin koagulasjonsdefekter venøst filtreringsfilter (Greenfield-filter) Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar Norsk 7

8 bruk av kateteret i en tilstoppet eller skadet blodåre Det anbefales ikke å bruke kateteret på pasienter som ikke kan gjennomgå standard antikoagulasjonsprotokoll for venstresidige hjerteprosedyrer, eller som nylig har hatt koagulopati eller en embolisk hendelse. Transseptal tilgang er kontraindisert for pasienter med trombe eller myksom i venstre atrium eller interatrial patch. Retrograd teknikk via aorta er kontraindisert for pasienter som har fått innsatt en aortaventil. Advarsler og forholdsregler Generelt Relevant produktdokumentasjon Bruk ikke ablasjonssystemet fra Medtronic eller koble ablasjonskateteret til en RF-strømgenerator fra Medtronic før du har lest og forstått den tekniske håndboken for ablasjonssystemet fra Medtronic og bruksanvisningen for ablasjonskateteret. Systemkompatibilitet Kateteret skal bare brukes sammen med en RF-strømgenerator og tilbehør fra Medtronic. Sikkerheten og bruken sammen med andre RF-strømgeneratorer eller annet tilbehør er ikke testet. Bruk bare kabler fra Medtronic. Kvalifiserte brukere Kateteret skal bare brukes av eller under tilsyn av leger som har fått opplæring i ablasjonsprosedyrer med dette kateteret og RF-ablasjonsgeneratoren fra Medtronic. Krav til omgivelsene ved bruk Hjerteablasjon skal bare utføres på et fullt utstyrt elektrofysiologisk laboratorium. Farer forbundet med ablasjonsbehandling Alvorlige bivirkninger Det er dokumentert flere alvorlige bivirkninger ved kateterablasjonsprosedyrer, inkludert lungeemboli, myokardinfarkt, cerebrovaskulær skade, hjerteskade, perforasjon og tamponade, perforasjon av vaskulaturen og dødsfall. I avsnittet "Bivirkninger" står det flere mulige bivirkninger. Venstresidige ablasjonsprosedyrer Pasienter som gjennomgår venstresidige ablasjonsprosedyrer, skal overvåkes nøye etter ablasjonen med tanke på kliniske manifestasjoner av infarkt. Distal parelektrodeavstand på > 2 mm Katetre med en distal parelektrodeavstand på mer enn 2 mm skal ikke brukes ved ablasjon av septale aksessoriske ledningsbaner eller ved behandling av AVnodal reentrytakykardi på grunn av muligheten for at det utilsiktet lages et totalt AV-blokk. 8 Norsk Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar

9 Manipulasjon og innsetting av kateteret Sørg for å ha god oversikt ved hjelp av gjennomlysning når kateteret manipuleres og settes inn. Ved tilgang via aorta skal ablasjonskateteret ikke plasseres inne i koronarkarene. Hvis du møter motstand, må du ikke bruke for mye kraft når du fører kateteret innover eller trekker det tilbake. Innsetting av katetre og tilførsel av RF-strøm i en koronararterie har vært forbundet med myokardinfarkt og død. Bruk av røntgen og gjennomlysning På grunn av røntgenstrålens intensitet og varigheten av gjennomlysningen under ablasjonsprosedyrer kan pasienter og laboratoriepersonell utsettes for akutt stråleskade og økt risiko for somatiske og genetiske virkninger. Langtidsvirkningene av langvarig gjennomlysning er ikke kjent. Reduser røntgeneksponeringen til et minimum. Vurder nøye bruken av enheten hos gravide kvinner og barn i prepuberteten. AV-overledning Overvåk nøye AV-overledning under tilførsel av RF-energi hos pasienter som gjennomgår modifisering av AV-knuten eller ablasjon av septale aksessoriske ledningsbaner. Disse pasientene kan være utsatt for totalt atrioventrikulært blokk (AVblokk). Avbryt energitilførselen umiddelbart hvis det oppdages et partielt eller totalt AV-blokk. Lekkasjestrøm Bruk bare forsterkere, paceutstyr og EKG-utstyr som er elektrisk isolert (IEC type CF-utstyr eller tilsvarende), ellers kan det oppstå pasientskade eller dødsfall. Lekkasjestrøm fra en tilkoblet enhet til pasienten må ikke under noen omstendigheter overskride 10 µa. Fjerne kateteret Den tekniske håndboken for ablasjonssystemet fra Medtronic inneholder informasjon om fjerning av kateteret etter et generatoravbrudd. Senkomplikasjoner Det er ennå ikke kjent om det kan oppstå senkomplikasjoner etter lesjoner som følge av RF-ablasjon. Særlig er senkomplikasjoner på grunn av lesjoner i nærheten av det spesialiserte overledningssystemet eller koronarkarene ukjente. Akuttbehandling Bruk ikke RF Marinr Unipolar-kateteret til livsoppholdende behandling hvis det oppstår en akuttsituasjon. Pasienten kan dø eller påføres skade. Lett antennelig materiale La det ikke være lett antennelig materiale i området der RF-ablasjonsprosedyren utføres. Det er en naturlig risiko for antenning av lett antennelige gasser, rengjøringsog desinfeksjonsmidler eller annet materiale ved bruk av RF-energi. Plassering av EKG-elektroder Plasser alle EKG-elektroder så langt unna returelektroder og -ledninger som mulig, for å unngå RFstøy som påvirker tolkningen av pasientens EGM-kurver. Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar Norsk 9

10 Oppbevaring og håndtering av kateteret Oppbevaringsforhold Kateteret skal oppbevares ved en temperatur og et fuktighetsnivå som er normalt for operasjonsstuer, og på en måte som beskytter pakningen og den sterile barrieren. Skal holdes tørt. Kateteret skal oppbevares ved følgende temperatur: -30 C (-22 F) til 60 C (140 F), opp til relativ fuktighet på 80 %. Kontroll av den sterile pakningen Undersøk den sterile pakningen og kateteret før bruk. Hvis den sterile emballasjen eller kateteret har tegn på skade, skal kateteret ikke brukes. Kontakt representanten for Medtronic. Kun for engangsbruk Denne enheten skal kun brukes én gang på én pasient. Enheten må ikke brukes på nytt, reprosesseres eller resteriliseres med tanke på gjenbruk. Reprosessering, resterilisering eller gjenbruk kan skade enhetens strukturelle integritet eller skape risiko for at enheten overfører smitte, noe som kan medføre skade, sykdom eller død for pasienten. Sterilisering Medtronic har sterilisert pakningsinnholdet med stråling før levering. Denne enheten er kun for engangsbruk og skal ikke resteriliseres. Kassering av kateteret Kateteret skal kasseres i henhold til sykehusets retningslinjer for smittefarlig avfall. Hvis kateteret skal returneres, må du kontakte den lokale representanten for Medtronic. Håndtering og stell av kateteret Unngå å få for stor bøy eller knekk på kateteret. Hvis det blir for stor bøy eller knekk på kateteret, kan det skade de innvendige elektrodeledningene og/eller den distale tuppens evne til å endre form. Sørg for at det ikke kommer fuktighet på kontaktene på kateteret eller RF-strømgeneratoren eller kablene fra Medtronic. Hvis kontaktene blir våte, kan det hende systemet ikke virker som det skal. Tørk ikke av kateteret med organiske løsemidler, som for eksempel sprit. Dette er for å sikre optimal pasientsikkerhet og unngå at elektrodene på kateteret skades. Bruk av prosedyrerelatert utstyr Effektbegrensning Medtronic anbefaler at utgangseffekten begrenses til maksimalt 50 watt på RF-strømgeneratoren. Svakt batteri Start aldri en ablasjonsprosedyre hvis det lyser et varsel om svakt batteri på RF-strømgeneratoren fra Medtronic. Bytt batteriet. Håndtere RF-katetre under behandling Berør ikke ablasjonselektroden på RF-kateteret og den dispersive elektroden samtidig, særlig når RF-strømgeneratoren fra Medtronic brukes. Det kan oppstå skade på brukeren. 10 Norsk Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar

11 Bruk av RF-energi nær implanterte enheter Implanterte enheter som pacemakere og defibrillatorer (ICD-er), kan hemmes eller påvirkes på annen måte ved bruk av RF-energi. Les brukerhåndboken for RF-generatoren og den tekniske håndboken for den implanterte enheten for å få mer informasjon. Vær oppmerksom på følgende når du bruker RF-energi i nærheten av implanterte enheter: Ha eksternt pace- og defibrilleringsutstyr tilgjengelig under ablasjonsprosedyren. Deaktiver implanterbare defibrillatorer når det tilføres RFenergi. Vær svært forsiktig når det tilføres ablasjonsenergi nær implanterte atrie- eller ventrikkelledninger. Utfør full testing av implanterbare enheter før og etter ablasjon. Magnetisk resonanstomografi (MR) Katetermaterialet er ikke kompatibelt med magnetisk resonanstomografi (MR). Likestrøm Lever ikke likestrøm gjennom RF-strømgeneratoren eller kateteret. Verken RF-strømgeneratoren eller kateteret er laget for å levere likestrøm. RF-strømgeneratoren og kateteret er ikke testet med hensyn til levering av likestrøm. Kontakt med andre elektroder Kontroller at kateterets tuppelektrode ikke er i kontakt med elektroder på andre katetre i hjertet. Slik kontakt kan føre til at de andre elektrodene varmes opp ved tilførsel av RF-energi. Plutselig impedansøkning Avbryt energitilførselen hvis det observeres en plutselig impedansøkning under ablasjonsprosedyren. Undersøk ablasjonselektrodene på kateteret, og fjern eventuelle koagler. Kateterets ytelse Testing i prøvebenk av RF-katetre fra Medtronic viste at de tålte 25 tilførsler av RF-energi uten at ytelsen ble redusert. Klinisk sammendrag Kliniske studier med RF-ablasjonssystemer utført av Medtronic. Det var total 683 pasienter i studien. Den tekniske håndboken for ablasjonssystemet Atakr inneholder en beskrivelse om den kliniske bakgrunnen. Følgende oppsummerer komplikasjonene og bivirkningene som ble registrert i studien. Det ble rapportert 18 dødsfall blant de 683 pasientene som deltok i studien. Ifølge de studieansvarliges vurdering var ingen av de 18 dødsfallene utvilsomt knyttet til bruken av RF-ablasjonssystemet Atakr, men det ble vurdert at to dødsfall kunne være enhetsrelaterte, og at et tredje dødsfall kunne være prosedyrerelatert. Enhetsrelaterte komplikasjoner ble rapportert hos 30 av de 683 pasientene (4 %), inkludert utilsiktet AV-blokk hos 13 pasienter (1,9 %), perikardial effusjon hos 8 pasienter (1,2 %) og hjertetamponade hos 3 pasienter (0,4 %). Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar Norsk 11

12 Permanent pacing var nødvendig for 1,6 % (2/128) av pasientene med septal aksessorisk ledningsbane, 3,1 % (1/32) av pasientene med venstre posteriore ledningsbaner og 1,7 % (4/238) av pasientene med modifisering av AV-knuten som opplevde utilsiktet partielt eller totalt AV-blokk i løpet av studien. Bruk de følgende instruksjonene for å vise, laste ned, skrive ut eller bestille den tekniske håndboken for Atakr fra websiden til Medtronic: 1. Naviger webleseren din til 2. Velg USA som sted. 3. I søkefeltet på venstre side av skjermen skriver du "Atakr". 4. Klikk på [Search] (Søk). Bivirkninger Mulige bivirkninger forbundet med hjerteablasjonsprosedyrer med kateter omfatter, men er ikke begrenset til, følgende: Angina Arytmier Bakteriell endokarditt Blodpropp i vena cava inferior Bradykardi Cerebrovaskulær skade Dyp venetrombose Død Forhøyet CK-verdi Forskjøvet atrieledning Hematom på punksjonsstedet Hjertetamponade Hypotensjon Ikke-klinisk ventrikkeltakykardi Infeksjon Infisert IV-sted Klaffeinsuffisiens Koronarspasme Laserasjon av a. femoralis Lungeemboli Myokardinfarkt Perforasjon av sinus coronarius Perikardial effusjon Perikarditt Pleural effusjon Pneumoni Polymorf ventrikkeltakykardi Proarytmi Respirasjonsdepresjon Skade på nerve eller blodåre Skade på plexus brachialis Tarmobstruksjon Temperaturstigning Transitorisk iskemisk anfall Trombe / embolisk hendelse Tromboembolisme Tromboflebitt Utilsiktet AV-blokk eller grenblokk med behov for ny pacemaker Vasovagal reaksjon Venetrombose Ventrikkelflimmer Ventrikkelflutter Ventrikkeltakykardi Instruksjoner for bruk Les den tekniske håndboken for ablasjonssystemet fra Medtronic og bruksanvisningen for Sequencr-koblingsboksen før kateteret brukes eller kobles til. Forsiktig! Medtronic anbefaler at utgangseffekten begrenses til maksimalt 50 watt på RF-strømgeneratoren. 12 Norsk Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar

13 Generelt 1. Undersøk kateterpakningen før du åpner den. Innholdet i pakningen ble sterilisert før levering. Bruk ikke innholdet hvis pakningen er blitt åpnet eller skadet. 2. Bruk aseptisk teknikk når du tar kateteret ut av pakningen, og legg det i et sterilt arbeidsområde (Figur 1). 3. Se nøye over kateteret, og undersøk at elektrodene og kateteret generelt sett er i god stand. Bruk ikke kateteret hvis elektrodene eller tuppen er løse eller misformet eller det er andre synlige tegn på skade. 4. Etabler vaskulær tilgang ved hjelp av steril teknikk. Kateteret kan brukes fra femorale, brakiale, subklavikulære og jugulare tilgangssteder. 5. Koble kateteret til kateterkabelen. a. Fargene på kontaktene skal stemme overens for at kabelen skal kobles til kateteret på riktig måte. b. Koble til kabelen (Figur 2): Rett inn de doble pilene på plastkontakten på kabelen med den eksterne knappen på kontakten på kateterhåndtaket. c. Press kontaktene sammen. Bruk ikke makt. Merk! Når du skal koble kateterkabelen fra kateteret (Figur 3), trekker du griperingen bakover for å frigjøre låsen før du trekker ut kontakten. 6. Før kateteret innover til det aktuelle området i hjertet ved hjelp av gjennomlysning og EKG. Bruke kontrollfunksjonene på håndtaket 1. Trekk avbøyningskontrollen for tuppen bakover (Figur 4) for å bøye av katetertuppen. Tuppen kan bøyes opptil 180. Skyv avbøyningskontrollen for tuppen fremover for å rette ut tuppen (Figur 5). 2. Vri avbøyningskontrollen for tuppen med klokken for å få mer friksjon og mot klokken for å få mindre friksjon (Figur 6) for å styre tuppens posisjon. Hvis tuppen skal holdes i samme posisjon, vrir du avbøyningskontrollen for tuppen med klokken til låst posisjon. 3. Trekk kurveradiuskontrollen bakover (Figur 7) for å øke avbøyningen av kurveradius. Skyv kurveradiuskontrollen fremover for å redusere den avbøyde kurveradiusen. 4. Vri kurveradiuskontrollen med klokken for å få mer friksjon og mot klokken for å få mindre friksjon (Figur 6) for å styre kraften som er nødvendig for å opprettholde kurveradius. 5. Vri den laterale avbøyningskontrollen med klokken eller mot klokken for å dreie tuppen lateralt opp til 45 i en hvilken som retning (Figur 8). Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar Norsk 13

14 6. Før du trekker ut kateteret, må du rette inn merkene på den laterale avbøyningskontrollen igjen, skyve avbøyningskontrollen for tuppen fremover og kontrollere ved hjelp av gjennomlysning at tuppen står i nøytral posisjon. Spesifikasjoner Kateterstørrelse 2,3 mm (0,09 in; 7 F) Nyttbar lengde 110 cm (43,0 in) Antall elektroder 4 unipolar Elektrodeavstand 2 mm, 15 mm, 250 mm Elektrodestørrelse 4,0 mm (0,16 in) Kurvens rekkevidde Modell: mm (1,57 2,36 in) Modell: mm (1,77 2,75 in) Begrenset garanti fra Medtronic Du finner fullstendig garantiinformasjon i det medfølgende garantidokumentet. Service Medtronic har høyt kvalifiserte representanter og ingeniører over hele verden som står til tjeneste for deg, og som ved forespørsel gir kvalifisert sykehuspersonell opplæring i bruk av produkter fra Medtronic. Medtronic har også en rekke profesjonelle medarbeidere som kan gi teknisk veiledning til kundene. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte den lokale representanten for Medtronic eller ringe/skrive til Medtronic ved å bruke adressen eller telefonnummeret som er oppgitt på permen bak på håndboken. 14 Norsk Teknisk håndbok for RF Marinr Unipolar

15

16 Produsent Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tlf Faks Autorisert EU-representant for Medtronic Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederland Tlf Faks Hovedkontor for Europa/Afrika/Midtøsten Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Sveits. Tlf Faks Australia Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australia Tekniske håndbøker: Medtronic, Inc M946929A003A *M946929A003*

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler

EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler EkoSonic MACH4 endovaskulært system Indikasjoner for bruk i lungeemboli Beregnet bruk Beregnet for behandling av lungeembolipasienter med 50 % blodpropp i en eller begge hovedpulmonalarteriene eller lobære

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO

2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO 2010 Innovative Neurotronics. Med enerett. Alle varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere. LM01 R12 NO System Brukerhåndbok Forsiktig: I henhold til amerikansk nasjonal lov,

Detaljer

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok

EVERA VR. Serie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer. Referansehåndbok erie med digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer Referansehåndbok 0123 2012 Referansehåndbok En referansehåndbok for digitale implanterbare enkammerdefibrillatorer i Evera R-serien fra Medtronic.

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok

CardioPerfect Workstation Arbeids-EKG-modul - brukerhåndbok Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8

Forsiktig: ** For eksempel vanligvis mer enn rundt 2 timer. Norsk 1 av 8 Innledning: FREEDOM60 sprøyteinfusjonssystem er flyttbart og lettanvendelig, og krever verken batterier eller elektrisk tilkobling. Det er bare to betjeningsknapper, og spesielle presisjonsslangesett brukes

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK

BRUKSANVISNING NORSK 82 82 BRUKSANVISNING NORSK FØR DU BRUKER STIMULATOREN 1. INTRODUKSJON... 84 2. MEDISINSK BAKGRUNN... 85 3. FORSIKTIGHETSREGLER... 86 USER INFORMATION 4. OVERSIKT... 87 FUNKSJONSKNAPPER... 87 SYMBOLENE

Detaljer

POLAR CS600X. Hurtigveiledning

POLAR CS600X. Hurtigveiledning POLAR CS600X Hurtigveiledning Innholdsfortegnelse 1. DELER PÅ POLAR CS600X SYKKELCOMPUTER... 4 Valgfritt tilbehør... 6 4. TRENING... 15 Ta på deg pulsbeltet... 15 Start treningen... 16 2. KOMME I GANG...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer