Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side 1. Møteinnkalling. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Komiterom 2-2. etasje rådhuset, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/4 Godkjenning av protokoll fra møte /2203 PS 10/5 Orienteringssaker til møte /1409 Orienteringer v/innbudte: 1. Orientering om Samhandlingsreformen v/ kommunalsjef Helge A. Carlsen 2. Orientering om tema støttekontakter, tilsynsfører og BPA v/ personalrådgiver Sigvard Thy Side 2

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 10/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Saken legges frem for rådet for funksjonshemmede med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Protokollen følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 3

4 Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Kuløy Leder Ragnhild Gundersen Medlem Kjell Johansen Medlem Turid Helland Pleym Medlem Helena Havnen Medlem AP Ragnhild Helseth Medlem V Anette Thomsen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jorunn Kvernen Medlem SP Bjørn Utne Nestleder Kolbjørn N. Pettersen Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader I tillegg til sakslisten ble det tatt opp saker under Eventuelt. Se protokollens siste side. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 4

5 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 10/1 Godkjenning av protokoll fra møte /2203 PS 10/2 Reguleringsplan - Rensvikkrysset - Høring Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2008/976 PS 10/3 Orienteringssaker til møte /1409 Eventuelt PS 10/1 Godkjenning av protokoll fra møte /2203 Behandling i Råd for funksjonshemmede Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen gjorde rådet for funksjonshemmede følgende enstemmige vedtak Protokoll fra møte godkjennes. PS 10/2 Reguleringsplan - Rensvikkrysset - Høring Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2008/976 Behandling i Råd for funksjonshemmede Rådmannen har redegjort for saken i skriv av , samt skriv fra bygningssjefen datert Det ble tatt telefonisk kontakt med saksbehandler Marita K. Spånberg i møtet for å få svar på noen spørsmål. Spørsmålene dreide seg i hovedsak om stigningsforholdene i forbindelse med undergangene, gang- og sykkelstier og trafikksikkerheten v/shellstasjonen/butikken. Debatten oppsummeres til følgende uttalelse: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende merknader til planen: Stigningsgraden ved rampe 1 på 10,8% over en lengde på 40 meter er alt for høy. Dette gjør det umulig for brukere av manuell rullestol å komme seg frem. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber derfor om at man ser på denne løsningen på nytt. Stigning bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Bussholdeplassenen må være tilrettelagt med universell utforming. Gangveiene og krysningspunktene må utarbeides med gode ledelinjer for mennesker med orienteringsvansker. Side 5

6 Vegetasjonen / tilplantningen må ta hensyn til allergikere og barn (ingen giftige planter) Trafikksikkerheten ved knutepunktet Shellstasjonen/butikken må ivaretas. Det blir stor trafikk både av myke trafikanter og biler i dette området. Rådets medlemmer sluttet seg enstemmig til forslaget og gir da følgende uttalelse Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til etterretning med følgende merknader : Stigningsgraden ved rampe 1 på 10,8% over en lengde på 40 meter er alt for høy. Dette gjør det umulig for brukere av manuell rullestol å komme seg frem. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber derfor om at man ser på denne løsningen på nytt. Stigning bør ikke være større enn 1:20, unntaksvis noe brattere, men ikke brattere enn 1:12. Ved høydeforskjeller over 0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan. Bussholdeplassenen må være tilrettelagt med universell utforming. Gangveiene og krysningspunktene må utarbeides med gode ledelinjer for mennesker med orienteringsvansker. Vegetasjonen / tilplantningen må ta hensyn til allergikere og barn (ingen giftige planter) Trafikksikkerheten ved knutepunktet Shellstasjonen/butikken må ivaretas. Det blir stor trafikk både av myke trafikanter og biler i dette området. PS 10/3 Orienteringssaker til møte /1409 Behandling i Råd for funksjonshemmede Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen gjorde rådet for funksjonshemmede følgende enstemmige vedtak Sakene tas til orientering. Det er ønskelig å delta på fylkeskonferansen, og Kristiansund kommune deltar med John Kuløy (NHF) og Kjell Johansen (NFU). Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, John Kuløy leder Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 6

7 UTENOM DAGSORDEN Eventuelt Tema støttekontakter, tilsynsfører og personlig assistent Kjell Johansen refererte brev fra Kristiansund kommune med Informasjon vedr. ny felles avtale for oppdragstakere i Kristiansund kommune. I tillegg refererte han svarbrevet til Kristiansund kommune fra nfu Norsk forbund for utviklingshemmede. Rådet uttrykker sine betenkeligheter til den nye ordningen og ønsker nærmere informasjon. En av kontaktpersonene Sigvard Thy eller Monica Aarønes inviteres til neste møte. Brevene legges ved protokollen. Brevet fra Kristiansund kommune oversendes Kjell Johansen som videreformidler brevet til øvrige organisasjoner. John Kuløy gjorde oppmerksom på at det er kommet 2 nye standarder vedr. Universell utforming. John Kuløy tok opp spørsmålet vedr. brøyting der det har vært spesielt vanskelige forhold i buss-skurene. John Kuløy sender skriv til byingeniørens avdeling. Neste møte: Orientering om BPA Brukerstyrt personlig assistent v/personalavd. Samhandlingsreformen Side 7

8 Til Støttekontakt, tilsynsfører og brukerstyrt personlig assistent (BPA) Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2009/ Monica Aarønes Informasjon vedrørende ny felles avtale for oppdragstakere i Kristiansund kommune Bakgrunn for saken: Fra 1. januar 2010 innfører Kristiansund kommune likelydende avtaler for alle som er støttekontakt, tilsynsfører, avlaster, brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller har omsorgslønn. I de to tidligere kommunene Frei og Kristiansund har det blitt brukt forskjellige avtaler med ulikt innhold. Vi har nå sett et behov for å utarbeide likelydende avtaler og også klargjøre hva som er spesielt med å være oppdragstaker kontra arbeidstaker. Det er utarbeidet en felles mal for oppdragsavtale. Denne følger som vedlegg. Ny oppdragsavtale sendes ut fra enhetene på nyåret. Ny avtale: Kommunen har i sak om ny felles avtale tatt utgangspunkt i forskjellige rundskriv fra Kommunenes Sentralforbund og Helse- og Omsorgsdepartementet samt lovverk rundt tema som ferie og pensjon. Vi viser her til KS-rundskriv B-22/00 Brukerstyrt personlig assistanse og B-09/97 Støttekontakter oppdragstakere eller arbeidstakere? samt Helse- og omsorgsdepartementet Rundskriv I-20/2000 BPA og Rundskriv I-15/2005 BPA utvidelse av målgruppen. I Kristiansund kommune er tjenestene støttekontakt, BPA og avlaster nå organisert som et oppdragstakerforhold. Til forskjell fra et arbeidstakerforhold er en oppdragstaker ikke ansatt i Kristiansund kommune. Om sykepenger: Sykepenger har oppdragstaker først krav på fra 17. dag av sykefraværet. Sykepenger utbetales via NAV som oppdragstaker selv må kontakte. Vi gjør oppmerksom på at du har anledning til å tegne privat forsikring som dekker inntektsbortfall fra første dag. Oppdraget er knyttet til vedtak om tiltak for enkeltbruker og er avgrenset i tid. Side 8

9 Om feriepenger: Som oppdragstaker er man ikke omfattet av ferieloven, og oppdragstaker har derfor ikke krav på feriepenger. Oppdragstaker har heller ikke plikt til å ta ut ferie i løpet av året. Oppdragstaker mottar en godtgjørelse for de ukene tiltaket varer, uavhengig av feriespørsmålet. Fra økes timesatsen med 12 % for oppdragstakere som tidligere har mottatt feriepenger. Dette gjøres for å utligne forskjell mellom oppdragstaker og ordinær ansatt i spørsmål knyttet til lønn kontra godtgjørelse. Hvis det skulle være noen spørsmål i forbindelse med denne informasjonen, ber vi deg ta kontakt med følgende kontaktpersoner ved personalseksjonen i 3. etasje på Kristiansund rådhus: - Sigvard Thy, tlf: Monica Aarønes, tlf: Vedlegg: Ny standard oppdragsavtale. Med vennlig hilsen Nils T. Walseth personalsjef Kopi til: Enhetsleder Barn, familie og helse Enhetsleder Tunet bo og avlastning Enhetsleder Tildeling og koordinering Vedlegg: Eksempel på ny oppdragskontrakt, sendes ut fra enhetene over nyttår Kopi til: Åse Bjerkestrand Vanja Knudtsen Pål Jakobsen enhetsleder Barn, familie og helse enhetsleder Tunet bo og avlastning enhetsleder Tildeling og koordinering Side 9

10 nfu Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks Kristiansund tlf (leder) Ansettelse av støttekontakter, tilsynsfører og brukerstyrt personlig assistent i Kristiansund kommune Vi har fatt opplyst at ovennevnte arbeidstakere ikke skal være ansatt i Kristiansund kommune, men bli tilbudt en oppdragsavtale. Dvs de har ingen rettigheter til sykepenger eller feriepenger. Feriepengene blir kompensert med høyere timelønn, men vi mener det er viktigere med en arbeidskontrakt for å sikre at våre brukere får den hjelp de trenger. De som i dag har en ansettelseskontrakt med kommunen kan ikke etter arbeidsmiljølovens 15-7 sies opp pga. omorganisering. Dette er ikke en gyldig oppsigelsesgrunn. Vi mener derfor at de som allerede har en arbeidsavtale må få beholde denne. I tillegg er det viktig at kommunen tilbyr disse gode arbeidsbetingelser. Det kan i dag være vanskelig å fa tak personer som ønsker å utføre disse jobbene. Vi mener derfor at kommunen må tilby de arbeidskontrakter og betingelser slik at det kan være enklere for våre brukere å få den hjelpen de er innvilget i vedtakene fra kommunen. Det hjelper ikke å være innvilget et antall timer med støttekontakt i uka, når kommunen ikke har noen som er villig til å ta på seg denne jobben. Kr.sund Margareth Solvik Leder Side 10

11 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 10/ Orienteringssaker til møte Vedlegg: Årsmelding 2009 for Råd for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal Ansettelsesforhold for personlige assistenter i Kristiansund kommune Årsmelding 2009 for Pasient- og brukerombudet, Møre og Romsdal Spørsmål vedr. undersøkelse om cøliaki Saken legges frem for råd for funksjonshemmede med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Sakene tas til orientering. Saksopplysninger Vi har mottatt følgende saker til rådets orientering: 1. Årsmelding 2009 for Råd for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal 2. Fra Norges Handikapforbund Kristiansund: Ansettelsesforhold for personlige assistenter i Kristiansund kommune 3. Årsmelding 2009 for Pasient- og brukerombudet, Møre og Romsdal 4. Innbydelse til møte med rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal på møte i Tingvoll den 19. mai kl Spørsmål vedr. undersøkelse om cøliaki Vurdering Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Norges Handikapforbund Kristiansund Kristiansund Kommune V/Leder for rådet for funksjonshemmede Kristiansund 21. mars ANSETTELSESFORHOLD FOR PERSONLIGE ASSISTENTER I KRISTIANSUND KOMMUNE Vi har blitt anmodet om å komme med en uttalelse når det gjelder ansettelsesavtalen for Personlige assistenter i Kristiansund kommune og hva disse dårlige avtalene kan føre til. Personlige assistenter gjør en verdifull jobb for kommunen. Pleie, omsorg, sosiale aktiviteter, renhold og opptrening; dvs. mye av de samme arbeidsoppgavene som de andre i hjemmetjenesten. Hvorfor skal de da ikke ha de samme rettighetene? Så langt vi er kjent med vilkårene får de ikke høyere lønn om de har vært husmor gjennom år enn om de er år og ikke har mye erfaring fra stell av/bistand til personer og det å ta vare på et hjem. Har ikke assistenter anledning til å opparbeide seg annsinitet? Kan det være i tråd med arbeidsmiljøloven at assistenter ikke blir fast ansatt? De får arbeidsoppdrag år etter år og ikke fast ansettelse. Det er et krav til at brukeren har behov for hjelp over minst 2 år for å få tildelt ordningen. I mange tilfeller vet man at brukeren aldri blir frisk. Det vil antagelig stadig bli nye brukere som fyller kravet til å få tildelt BPA - ordningen. Det skal pr. i dag være ca. 15 personer som har BPA -ordningen. Det gir dårlige signaler til de som har behov for hjelp at deres assistenter ikke blir skikkelig lønnet for arbeidsoppgavene de utfører. Dårlig lønn = uviktige arbeidsoppgaver? Det er også god samfunnsøkonomi at funksjonshemmede kan bo hjemme lengst mulig. Og de har også krav på god livskvalitet. Eller mener politikerne at funksjonshemmede ikke har de samme behov som funksjonsfriske? En assistent skal i tillegg til å utføre arbeidsoppgaver huske på at de er i et privat hjem og de må også ha en viss porsjon sosial intelligens. Når personer søker på jobb som assistent får de til svar at det stilles ingen krav til jobben. Uhørt. Man bør stille de samme krav til assistenter som til f.eks. hjemmehjelper. De som får tildelt ordningen skal selv være arbeidsledere og "utdanne" sine assistenter. I tillegg til dager med grader av smerter på grunn av sin funksjonshemning er det vel mye forlangt at man i enkelte tilfeller må oppdra personer til hvordan man vasker et gulv, vrir opp en vaskeklut, fortelle hvor ofte de må skifte vann. Mange assistenter har dårlig erfaring i stell av et hjem og det å forstå hvordan det er for mange å motta hjelp. De aller fleste vil jo klare seg selv og det er ikke spesielt moro for mange å måtte ha noen i hjemmet sitt for å ta over oppgaver som brukeren gjerne ville utført selv. Når man tar for seg temaet "ta over" : det er mange som opplever at assistenten tar over og ikke er lydhør for brukerens ønsker og beskjeder. Enkelte har også opplevd at assistenter sitter hjemme og drikker kaffe når de skulle ha vært på jobb fordi at de har fått besøk, skriver flere timer enn de har jobbet fordi de synes lønnen er dårlig, går før avtalt tid fordi at de skal på salg. Hva slags respekt har de for brukeren? Bør ikke kommunens ansatte ha et visst ansvar for å utdanne assistenter? Gjøres i forhold til Side 20

21 støttekontakter? Og alt dette kan man lede til at ingen krav stilles til assistenten. Hvem tror dere tar slike jobber? Hvor mange forstår på forhånd at brukerens hjem skal stelles etter brukerens ønsker? Ikke etter hva de synes er nok eller hvordan de gjør oppgaven i sitt eget hjem. Kommunen kan trenge å gi kurs i vask og stell av hus og hjem. Og det å forstå at en bruker kan være sårbar fordi at de trenger hjelp. Det er mye dårlig arbeide som utføres. Enkelte assistenter har den holdningen at det kan vel ikke være så farlig. Om det i BPAordningen heter at man selv skal "lære opp" sine assistener så innebærer vel ikke det hvordan man vasker, stryker, tørker støv osv.? Dette er noen av mange tilbakemeldinger vi har fått i styret i Handikaplaget fra medlemmer som har assistentordning. Etter en henvendelse til NHF sentralt har vi også fått dette svaret. Når kommunen ansetter BPA på oppdragskontrakter har ikke assistentene rettskrav på feriepenger og lignende. Det finnes ingen juridisk avklaring på dette, men det gis føringer i rundskriv om BPA I- 20/2000 at midlertidig tilsetting i en viss utstrekning kan benyttes når det oppstår et uforutsett behov for arbeidskraft som er av ekstraordinær og kortvarig karakter. Videre sies det at Dersom det foreligger et kontinuerlig og jevnt behov for praktisk bistand fra kommunen, må hovedregelen om fast tilsetting gjelde. Den spesielle organiseringsmåten med brukerstyrt personlig assistanse kan ikke endre på dette. Dette er viktige formulering du må bruke om du eller assistentene vil kontakte kommunen og klage på ansettelsesvilkårene. Har du behov for kontinuerlig, jevnt og varig behov for praktisk bistand bør ikke oppdragskontrakter benyttes. Jeg vil anbefale deg å høre med Arbeidstilsynet om de vil se på saken i din kommune. Vi har også lagt ved en artikkel NHF har skrevet om situasjonen : Handikapnytt nr. 4: OMSORG - ARBEID ELLER OPPDRAG? En forutsetning for å få tak i gode assistenter, støttekontakter (og avlastere), som også blir værende i jobben over tid, er at man kan tilby gode arbeidsbetingelser. NHF ser derfor med skrekk på kommunenes stadig mer utbredte praksis med å tilby assistenter, (avlastere) og støttekontakter oppdragskontrakter fremfor ansettelse. En oppdragstaker er ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven, har ikke krav på feriepenger og sykepenger, kan sies opp på kort varsel, opparbeider ikke ansiennitet etc. Praktisk for noen? En ulempe for de fleste! Hva kommunen kaller tilknytningsforholdet er ikke avgjørende for om noen skal anses som oppdragstaker eller en arbeidstaker. Arbeidsmiljølovens 1-8, juridisk teori og praksis inneholder klare retningslinjer for hvem som skal anses som arbeidstaker, og som dermed har krav på rettigheter som arbeidstaker. Når det gjelder assistenter, (avlastere) og støttekontakter kan følgende momenter tale for at det i realiteten foreligger et arbeidsforhold: At man har personlig arbeidsplikt, og ikke kan overlate arbeidet til andre. Side 21

22 At man har fast arbeidstid med fast lønn, eller at lønnen er varierer avhengig av hvor mange timer man jobber. At det foreligger en detaljert beskrivelse av hva som skal gjøres og hvordan. (Foresatte og tjenestemottager må identifiseres med kommunen i tilfeller hvor de har instruksjonsrett ) Kommunenes Sentralforbund påpeker også at vanlig tilsetting bør brukes dersom det er snakk om et langvarig tilknytningsforhold, at arbeidet er av et større omfang (flere timer hver uke), eller det stilles bestemte krav til kompetanse. NHF har registrert at en del kommuner inngår oppdragsavtaler med en gruppe av omsorgsmedarbeidere som i realiteten er arbeidstakere. Ved at omsorgsmedarbeiderne blir behandlet som oppdragstakere frarøves de lovbestemte rettigheter som arbeidstakere. Kommunenes praksis med å tilby omsorgsmedarbeidere oppdragskontrakter vil ofte ha svært uheldige konsekvenser for mottakere av pleie- og omsorgstjenester. På grunn av de ulemper det medfører å være oppdragstaker, og at oppdragene som regel er av kortere varighet, er det erfaringsmessig stort gjennomtrekk av omsorgsmedarbeidere. Det har vist seg vanskelig å skaffe kvalifisert personell, eller personell i det hele tatt. Det kan også være vanskelig å utvikle en positiv relasjon mellom omsorgsmedarbeider og tjenestemottaker dersom det er stor misnøye med rammebetingelsene for tilknytningsforholdet. NHF vil oppmuntre medlemmer til å kreve gode og rettmessige arbeidsforhold for sine støttekontakter, avlastere og assistenter. Dersom kommunene tilbyr oppdragsavtaler: gjerne av kort varighet, med lav lønn?, uten rett til sykepenger, ferie og feriepenger, oppsigelsesvern, oppsigelsesfrister, HMS-krav, fortrinnsrett til ny stilling, å få medregnet ansiennitet og kommunenes yrkesskadeforsikring, vil dette ramme både omsorgsmedarbeidere og tjenestemottaker. Hvis du mener at din assistent jobber under urettmessige forhold ta kontakt med likemanns- og rettighetsveiledningstjenesten i NHF! Norges Handikapforbund Kristiansund Jan Gunnar Olsen Nestleder sign. Arnhild Synnøve Westeng Sekretær sign. Side 22

23 Møre og Romsdal Årsmelding 2009

24 FORORD I Pasientombudet fikk fra 1. september 2009 ny tittel Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal. Arbeidsområdet ble utvidet til også å omfatte kommunehelsetjenesten. Med utvidelsen fulgte 1 ½ ny stillingshjemmel. Fra starten i år 2000 har ombudet til en viss grad også hjulpet pasienter med spørsmål om kommunehelsetjenesten. Årsaken var at disse sakene ofte overlappet med sykehussakene. Spørsmål om kommunehelsetjenesten økte noe i 2009 og vi forventer en større økning i 2010 når tilbudet blir mer kjent. I 2009 mottok ombudet 534 nye henvendelser, omtrent det samme som året før. De fleste henvendelsene gjelder sykehustjenestene innen spesialitetene kirurgi, medisin og psykisk helsevern. Kommunehelsetjenesten omfattet 26 % av henvendelsen med flest klager på fastlegene. Sakene vi blir kontaktet om blir stadig mer komplekse og krever mer tid og kunnskaper. Pasienter blir stadig mer bevisst sine rettigheter og finner mye informasjon om både rettigheter og behandlingsalternativer på internett. Dette er i all hovedsak positivt. Stadig flere pasienter søker informasjon om hvor de kan få best behandling og hvilket sykehus som har best ekspertise på pasientens lidelse. Pasient- og brukerombudet får en del henvendelser om NAV som i dag ikke dekkes av ombudsordningen. Dette gjelder brukere som ofte sliter med sammensatte problemer sykdom, arbeid, økonomi. Henvendelsene til ombudet bærer preg av at brukerne opplever NAV som motstander, ikke støtte og medspiller. Mange i denne gruppen vil være tjent med et ombud som kan snakke deres sak. Ombudet stiller igjen spørsmålet om helsetjenesten har kultur for å lære av egne og andres feil. Jeg håper årsmeldingen kan være en nyttig kilde til å videreutvikle og forbedre helsetjenesten. Spørsmål om årsmeldingen kan stilles til Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal. Kristiansund Runar Finvåg Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal Side 24

25 INNHOLD 1.0 INNLEDNING ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT Arbeidsområde Om fylket Driftsforhold SPESIALISTHELSETJENESTEN Helseforetak og annen spesialisthelsetjeneste Henvendelser om spesialisthelsetjenesten Hovedtrend spesialisthelsetjenesten Anbefalinger fra pasient- og brukerombudet KOMMUNALE TJENESTER, HELSE Kommunehelsetjenesten Hovedtrend kommunehelsetjenesten Anbefalinger fra pasient- og brukerombudet KOMMUNALE TJENESTER, SOSIAL Sosialtjenesten Hovedtrend sosialtjenesten Anbefalinger fra pasient- og brukerombudet SÆRSKILTE FORHOLD Samhandling Tar sykehusene læring av egne feil? SAMLET ANBEFALING Side 25 2

26 1.0 INNLEDNING Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudets arbeid er hjemlet i pasientrettighetsloven av 2. juli 1999 kapittel 8. Pasient- og brukerombudene er administrativt en del av Helsedirektoratet, men utøver sitt faglige virke på uavhengig grunnlag. Helsedirektoratet har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT 2.1 Arbeidsområde Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. Med kommunale helse- og sosialtjenester menes helsetjenester etter lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av lovens kapittel 4 a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 2.2 Om fylket Møre og Romsdal fylke har 36 kommuner, dekker et areal på m2, og har nettopp passert innbyggere. Fylket har mange fjorder og øyer med forholdsvis spredt bebyggelse som gir store utfordringer med hensyn til kommunikasjon og transport. For å kjøre hovedfartsåren E-39 fra nord til sør i fylket så er dette en strekning på ca. 280 km og innebærer fire fergestrekninger. 2.3 Driftsforhold Pasient- og brukerombudskontoret ligger i Kristiansund og har frem til hatt 2 årsverk. Etter utvidelsen ble ombudet tildelt 1,5 ny stilling og har nå totalt 3,5 årsverk. Pr er det 3 ansatte og det planlegges en nytilsetting i De ansatte er i tillegg til ombudet; seniorrådgiver Astrid Mollan og juridisk rådgiver Marianne Glærum. Astrid Mollan Marianne Glærum Budsjett og regnskap for de tre siste årene (tall i hele tusen): Budsjett Regnskap Side 26

27 1.0 SPESIALISTHELSETJENESTEN Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. I Møre og Romsdal er spesialisthelsetjenesten organisert med fire sykehus fordelt på to helseforetak. Helse Nordmøre og Romsdal HF med Molde sjukehus og Kristiansund sykehus som dekker 19 kommuner på Nordmøre og i Romsdal som har ca innbyggere. Helse Sunnmøre med Ålesund sjukehus og Volda sjukehus dekker 17 Sunnmørskommuner med ca innbyggere. Alle sykehusene i Møre og Romsdal er akuttsykehus med fødeavdeling. Det foregår nå et omfattende arbeid med å finne fremtidens form og organisering av sykehustjenestene i regionen. Det kan være lange avstander i tid for å få behandling på sykehus på grunn av avhengighet av ferger og hurtigbåter, fjelloverganger og rasutsatte veier. I 2009 har det vært spesielt mye veiarbeid med tunneler og sikring av rassteder. St. Olavs hospital er regionsykehus for Trønderlagsfylkene og Møre og Romsdal. Det brukes også en del som lokalsykehus for pasienter fra Møre og Romsdal. 3.1 Helseforetak og annen spesialisthelsetjeneste Figur Kristiansund sykehus Molde sjukehus Ålesund sjukehus Volda sjukehus St. Olavs hospital HF Andre sykehus Diagrammet viser antall henvendelser fordelt på sykehus i perioden De fleste henvendelsene til ombudet gjelder sykehusene i Møre og Romsdal og St. Olavs hospital i Sør-Trøndelag. Utviklingen viser en svak nedgang av antall henvendelser angående sykehusene (fra 359 i 2007 til 311 i 2009), men er i hovedsak forholdsvis stabil over tid. 4 Side 27

28 Figur Henvendelser om spesialisthelsetjenesten Kirurgi Medisin Ortopedi Psykisk helsevern 18 Diagrammet viser en oversikt over antall henvendelser fordelt på de områder det er flest henvendelser på i spesialisthelsetjenesten fra Tallene viser at innen kirurgi og medisin har det vært en jevn nedgang i antall henvendelser, mens det innen ortopedi har vært noe økning. En god del av sakene innen ortopedi, medisin og kirurgi blir sak til Norsk pasientskadeerstatning. I 2009 hadde ombudet 88 saker der det ble gitt råd om eller vi bistod pasient i forhold til Norsk pasientskadeerstatning. Tabell Helhetlig, omsorgsfull beh. Pasientskade, komplikasjon Ventetid/individuell beh.frist Nødvendig helsehjelp Journal Informasjon Valg av sykehus Sen/feil diagnose Fornyet vurdering Oppfølging, manglende henvisning Diagrammet viser antall henvendelser fordelt på de 10 mest brukte henvendelsesgrunner i 2009, med sammenligning av tall fra 2007 og (Denne tabellen gjelder også henvendelser registrert på kommunehelsetjenesten) Oversikten viser at 1 av 5 henvendelser til pasient- og brukerombudet gjelder pasientskader og komplikasjoner i behandlingen. Det er lite variasjon i tallene over flere år. Side 28 5

29 3.3 Hovedtrend spesialisthelsetjenesten Pasient- og brukerombudet opplever at en stadig større del henvendelsene blir mer komplekse og som igjen krever mer innsats fra ombudets side. De komplekse sakene omhandler ofte pasienter med sammensatte problemstillinger og som trenger hjelp fra flere aktører innen det offentlige hjelpeapparatet. Pasienter føler seg ofte maktesløse når dette ikke fungerer. Komplikasjoner/feil ved operasjoner er den klagegrunnen det er flest av. Pasient- og brukerombudet hjelper blant annet til med søknad til Norsk pasientskadeerstatning og/eller klage til Helsetilsynet. Årsaken til at det er flest klager på behandling ved kirurgiske og ortopediske operasjoner kan skyldes at komplikasjonene er mer entydige og synlige i forhold til medisinske og psykiatriske komplikasjoner. Pasient- og brukerombudet opplever fremdeles at en del av de som tar kontakt er redd for sanksjoner fra helsepersonell hvis de klager. Pasient- og brukerombudet forklarer hvordan sakene blir behandlet på sykehus og at de fleste setter pris på å få informasjon om forhold som ikke fungerer. Fremdeles kan det stå i svar fra sykehus at vi beklager at du føler det slik. Dette er ingen beklagelse, men en bortforklaring. Hvis det er gjort feil bør sykehusets ledelse beklage dette overfor pasienten. Svaret fra sykehuset bør undertegnes av direktøren og ikke det enkelte helsepersonell som det eventuelt klages på. Dette gir et signal om at ledelsen tar henvendelsen på alvor. Pasientansvarlig lege som er lovbestemt i Pasientrettighetsloven er langt fra gjennomført ved sykehusene. Pasienter får fremdeles svaret Vi bruker ikke dette hos oss. Ordningen med pasientansvarlig lege ble innført i 2001 og det er på høy tid at alle sykehus etterlever dette kravet. Enkelte sykehus har markedsført ordningen på sin nettside, men ombudet har sett at de ikke har etablert ordningen i praksis. Erfaringer viser at i de avdelinger som har innført ordningen, der fungerer dette til beste for pasientene. Fremdeles blir ikke alle pasienter fortalt om retten de har til Fritt sykehusvalg. Vi gir dem telefonnummeret til Fritt sykehusvalg hvor de får hjelp. Pasient og brukerombudet får henvendelse om ventetid hvor vi hjelper pasienter til å tolke brevene fra sykehusene om de har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke. Er fristen fra sykehuset gått ut ber vi pasienten ringe HELFO Pasientformidling Hvis pasienten mener fristen for å få behandling er for lang, anbefaler vi å klage saken til sykehuset som har satt frist. Flere av henvendelsene gjelder systemsvikt. Det tar for lang tid før epikrisen kommer til fastlegen, beskjeder mellom sykehus faller ut av systemet osv. Pasient- og brukerombudet hører ofte om slike historier og som gir grunn til bekymring. Eksempel. Pårørende ringer og forteller at ektefelle for et halvt år siden fikk ubehag i bihuler/luftveier. Pasienten oppsøkte fastlege og ble henvist til spesialist og ble sendt til røntgenundersøkelse både for bihule og lunge. Tre måneder gikk og pasienten hørte ikke noe resultat av røntgenundersøkelsene og forventet derfor at disse var fine. Fremdeles hadde pasienten plager og oppsøkte fastlege på nytt for å få ny røntgenundersøkelse. Etter ytterligere to måneder fikk pasienten en radiolog til å se på de første bildene de var ikke negative som pasienten hadde trodd, men viste kreft med spredning. Saken ble påklaget til Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning. Side 29 6

Møre og Romsdal. Årsmelding 2009

Møre og Romsdal. Årsmelding 2009 Møre og Romsdal Årsmelding 2009 FORORD I Pasientombudet fikk fra 1. september 2009 ny tittel Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal. Arbeidsområdet ble utvidet til også å omfatte kommunehelsetjenesten.

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Årsmelding Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2016/996-2 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Årsmelding 2015 - Pasient og brukerombudet i Nord-Trøndelag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal

Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn

Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Presentasjon 2011, virksomhet og funn Historikk / utvikling 1984: Landets første PO: Nordland 1997: PO i Nord-Trøndelag: Spes.helsetjenesten 2001: PO lovfesta

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/1 Godkjenning av protokoll fra møte 24.11.2011 2012/76 PS 12/2 Orienteringssaker til møte 26.01.2012 2009/1409 PS

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller på e-post til: monica.aarones@kristiansund.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller på e-post til: monica.aarones@kristiansund.kommune. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 20.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13

Pasient- og brukerombudet i Buskerud. Presentasjon Drammen 07.05.13 Pasient- og brukerombudet i Buskerud Presentasjon Drammen 07.05.13 Innledning Kort oversikt over ulike aktører Kort om ombudsordningen Hvordan jobber vi? Hvordan har det gått siden utvidelsen av ombudsordningen

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2013 www.pasientombudsortrondelag.no forord Pasient og brukerombudsordningen er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter i kap 8. I Sør-Trøndelag

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag

Styremøte i HNT HF Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag Styremøte i HNT HF 15.02.11 Pasientrettighetslova 8 1 (formål): Pasient og brukerombudet skal arbeide for åivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 24.09.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 29 Til saksnr. 32 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

POBO N-T 2014 ASU

POBO N-T 2014 ASU POBO N-T 2014 ASU 10.06.15 Pasient- og brukerrettighetslova 8-1 (formål): Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Holtan, Holtan Bofellesskap Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Atle Roset

Detaljer

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE

PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1. Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 1 Årsmelding 2012 PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I NORGE PO - årsmelding 2012_Layout 1 27.02.13 13:02 Side 2 2 www.pasientogbrukerombudet.no PO - årsmelding

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Årsmelding 2011 Telemark

Årsmelding 2011 Telemark Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2011 Telemark Vinje Tinn Hjartdal Tokke Seljord Notodden Kviteseid Bø Sauherad Fyresdal Nome Skien Siljan Drangedal Nissedal Porsgrunn Bamble Kragerø FORORD I 2011

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Rådets medlemmer Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 07.08.2015 Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede mandag 10. august 2015 kl. 13.00 Dere blir

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Lyngen kommune Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Øistein Hoe

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012

Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms Innlegg på møte i Harstad eldreråd 14.2.2012 Pasient og brukerombudet i Troms For tiden 4 ansatte Pasient og brukerombud 100% Rådgiver 100 % Rådgiver 60% Førstekonsulent

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012

og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 og tankene mine får dere gjerne Eldrerådskonferanse, Jægtvolden 30. mai 2012 Litt om POBO-historikk rammer, mandat og perspektiv statistikk hva vi ser i kommuner spesielt og hva vi tenker framover POBO-historikk

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23

Jan Morten Bentsen, orientering om pasientombudet. Ragnhild Bendiksen og Dagne Ropstad på sak 10/22, Rolf Velle på sak 10/23 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Levekårsutvalget Dato: 16.09.2010 kl. 9:00 14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Bjørn

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL.: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom Skeikampen 05.05.2017 12:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Sigrun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GJEMNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/17 Møtedato: 20.9.2017 Tid: Kl. 13.00 kl. 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Gjemnes kommunehus Sak nr: 19/17 27/17 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Pasient- og brukerombudene i Agder

Pasient- og brukerombudene i Agder Pasient- og brukerombudene i Agder Vårt mandat Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å: Ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet Bedre kvaliteten i tjenestene Årsmeldinger

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Endring av praksis i Ås kommune etter avlaster 2 dommen i høyesterett. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/03928-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 24.01.2018

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 04.03.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud 1984 Landets første pasientombud starter i Nordland 1991 Pasientombud i Buskerud 2001 Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 trer i kraft 2003 Pasientombudsordningen

Detaljer

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten

PASIENT- RETTIGHETER. Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten PASIENT- RETTIGHETER Informasjon til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter står i pasient- og brukerrettighetsloven. I brosjyren følger informasjon om de mest sentrale

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten

MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten MED HÅNDA PÅ RATTET? Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne-Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo Med hånda på rattet? *Om helse-, sosial- og eldreombudet

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms

Turnuskurs for leger og fysioterapeuter. 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 19. april 2016 Eli Åsgård Jurist Pasient- og brukerombudet i Troms Disposisjon Om ombudsordningen Pasient- og brukerrettigheter Om henvendelser/erfaringer Pasient-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE.

HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE. HARSTAD KOMMUNES VILKÅR FOR ENGASJEMENT AV OPPDRAGSTAKERE. Innholdsregister; Vilkår for engasjement av oppdragstakere 1. STØTTEKONTAKT OG BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT... 3 2. AVLASTER... 3 3. OMSORGSLØNN...

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014 kl. 16.30 17.10 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014 kl. 16.30 17.10 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 06.03.2014

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 09.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Møterom 8 etasje Møtedato: 31.08.2015 Tid: 09:30 10:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Jan Nestor Hartz Arbeiderpartiet Nestleder Kåre Norli Eldrerådet

Detaljer