Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?"

Transkript

1 Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

2 2

3 Kjære innbyggere på Hogsnes, Bjelland og Smørberg Ønsker du fortsatt å være innbygger i Tønsberg kommune? Eller vil du at Hogsnes, Bjelland og Smørberg skal bli en del av nye Sandefjord kommune fra ? Dette spørsmålet er dere som bor i området, invitert til å uttale dere om i den rådgivende folkeavstemningen som holdes i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september Samme dag går også innbyggerne i Stokke til valgurnene for å gi råd om Vears fremtidige kommunetilhørighet. Bakgrunnen for høringen er Tønsbergs bystyres ønske om å fjerne den unaturlige grensen som i dag deler Hogsnes/Bjelland/Smørberg og Vear i to kommuner. Ved å samle innbyggerne i en og samme kommune ser Tønsberg kommune store muligheter for å utvikle et sterkt lokalsamfunn med Vear skole som navet i nærmiljøet for barn og unge. Satsingen på denne delen av kommunen er allerede i gang, forankret i den nye kommuneplanen som ble vedtatt sist vår, Og Hogsnes er nå med i vurderingen av hvor Tønsbergs nye sykehjem skal lokaliseres. Blir også Vear en del av Tønsberg kommune, sikres lokale tjenester gjennom et sterkt innbyggertall. Organisering av et robust og godt skoletilbud i området, vil i tilfellet bli en viktig og gledelig oppgave etter nedleggelsen av Hogsnes skole. Etter år med stort press på arealene i Slagen vil mye av boligveksten fremover komme i Tønsberg Vest, blant annet Firingen. Dette vil bidra til å styrke Vear/Hogsnes/Bjelland/ Smørberg som lokalsenter. I Tønsberg legges senterstrukturen i det vi kaller stjernestruktur. Dvs at lokalsentra ligger i en stjerneformasjon med Tønsberg by i midten. Vi ser at Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg passer godt inn i denne strukturen, og ønsker en videreutvikling av senteret med gode tjenester i nærmiljøet. Ved å samle Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg i en kommune, blir Vear skole nærskolen for elever fra 1. til 10. klasse. I kommunens handlingsprogram er det et sentralt mål å øke tilskuddene til idrettslagene. Dersom området blir en del av Tønsberg kommune, vil Vear IF nyte godt av dette i tillegg til gratis hallbruk på ukedagene for ungdom under 19 år. Det vil i framtiden være behov for flere sykehjem og omsorgsboliger. Hogsnes er nå med i betraktning om lokalisering av nytt sykehjem. Hvis Vears innbyggere også blir en del av Tønsberg, styrkes områdets potensiale betydelig. Barnehagetilbudet på Hogsnes forventes allerede utvidet på grunn av økning i antall barn. 3

4 Mytene om Tønsberg 27 år er gått siden Sem og Tønsberg ble slått sammen. Nå står altså deres bydel foran et nytt viktig valg. Tønsberg kommune har derfor utarbeidet en informasjonsfolder for å vise hva vi har av tjenester og hva vi tenker av utvikling fremover. Det finnes mange myter om Tønsberg kommune. Uten å gi et glansbilde av kommunen, ønsker vi på denne måten å balansere bildet som er skapt om kommunen vår. Vi håper denne folderen vil gi deg nyttig informasjon og større kunnskap om vårt arbeid for å gjøre Tønsberg til en god kommune for våre innbyggere. Tønsbergs økonomiske situasjon har preget både nyhetsbildet og byens omdømme de siste årene etter at store underskudd førte oss inn i ROBEK-registeret i Faktum er at til tross for omfattende kutt, viser de offisielle tallene at våre innbyggerne har et tjenestenivå som er minst like bra som i kommuner vi sammenligner oss med. Men Tønsberg har i alle år hatt store ambisjoner. Under verdiene åpen, oppriktig og profesjonell jobber vi derfor kontinuerlig med å øke kvaliteten på våre tjenester. For i likhet med de fleste andre kommuner har Tønsberg kommune mange forbedringsområder. Og når vi ifølge prognosene i år ser ut til å få et overskudd som vil bringe oss ut av ROBEK-registeret, er det grunnlag for å se med optimisme på fremtiden. Alvorlige hendelser innen helse- og omsorgssektoren, først og fremst på Træleborg sykehjem, rammet også Tønsbergs omdømme. Et systematisk endringsarbeid for å sikre god kvalitet og trygghet innen helse- og omsorgstjenestene ble igangsatt. Strategiplanen som ble forankret i bystyret, fastslår at Tønsberg kommune skal ha kultur for å prioritere og gjennomføre forbedringer etter uheldige hendelser og risikovurderinger. Tiltakene preger nå arbeidsdagen for ansatte på tvers av organisasjonen. Åpenhet og ærlighet om skader og feil skal gjennomsyre alle ledd. Rehabilitering av Træleborg sykehjem er innledet og sammen med deler av Eik sykehjem skal det rustes videre opp. I tillegg planlegges nye sykehjem. Tønsberg kommune er i dag pilot for det nasjonale pasientsikkerprogrammet, «I trygge hender». Etter noen krevende år er vi svært stolte over å være modellkommune for hvordan kommuner i Norge kan jobbe med forbedringsarbeid på alle nivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innsatsen som legges ned i Tønsberg, skal gi læring til andre kommuner. Sammen har vi vist at det nytter å snu en krevende situasjon gjennom målrettet arbeid over tid. Men samtidig vet vi at sikkerhet og trygghet må gjennomsyre alt vi gjør, hver eneste dag. I år som i fjor har Tønsberg-skolen de nest beste resultatene i fylket i elevundersøkelsene, bare slått av Nøtterøy. 4

5 Utvikling av kommunen Tønsberg kommune ønsker å være en attraktiv kommune for næringslivet. Derfor er tilrettelegging av næringsarealer prioritert i den nye kommuneplanen som ble vedtatt denne våren. Vi er dermed forberedt når henvendelser om ny næringsetablering i kommunen kommer. Mye av boligveksten i årene fremover vil komme i Tønsberg Vest, blant annet Firingen. Tønsberg sentrum har en sentral plass i den kommunale planleggingen. Vi ønsker flere boliger i sentrum for å gjøre byen mer levende. Dette skal imidlertid ikke gå på bekostning av den historiske identiteten. Byplanen legger vekt på å ivareta og synliggjøre strukturene fra middelalder, samt å verne om den gamle trehusbebyggelsen. Vi ønsker å ivareta unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Det er etablert samarbeid med stiftelsen Ungbo og Kirkens bymisjon. Vi etablerer et boligsameie som heter Ung i Tønsberg der unge fra år skal kunne etablere seg i rimelige leiligheter og bygge opp egenkapital. Tønsberg kommune har en ambisiøs klima og energiplan, og kanskje litt for ambisiøs i forhold til hva kommunen kan påvirke. Planen skal nå revideres. Med biogassanlegg på Rygg er det en selvfølge at biogass skal tas i bruk som drivstoff i kommunale biler. På sikt ønsker vi at Tønsberg skal være en klimanøytral kommune. Bygging av et nytt interkommunalt legevaktsenter med kommunale akutte døgnplasser på Kjelle starter til høsten 5

6 6

7 Økonomi Det var de store underskudd i 2010 og 2011 som førte Tønsberg kommune inn i ROBEK. De kom som en følge av omlegging av inntektssystemet, dvs hvordan inntektene fordeles mellom kommunene. For Tønsberg medførte dette en kraftig nedgang i kommunes inntekter. I tillegg bidro børsfallet i 2011 i stor grad til underskuddet. Kommunen tok fort grep som reduserte kostnadene. Nedleggelsen av Hogsnes skole var en av de tunge beslutningene som ble fattet. Tiltakene sikret at vi hvert år fra 2012 har hatt overskudd, men ikke stort nok til å dekke underskuddet på over 100 mill kroner. Vi sto overfor et valg. Skulle vi komme oss ut av ROBEK så raskt som mulig, av hensyn til kommunens omdømme, og dermed redusere tjenestenivået ytterligere, eller skulle vi bruke lenger tid, og dermed opprettholde et relativt godt tjenestenivå. Flertallet i bystyret valgte det siste. De ønsket å verne innbyggerne for enda større kutt som ville gått utover bemanning i skoler, barnehager og tjenester for eldre og funksjonshemmede samt en rekke tiltak for kommunens unge. Overskuddet i 2013 og 2014 ble lavere enn vi ønsket. Dette skyldes blant annet høye utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen, hvor Tønsberg kommune fikk overført fra staten nesten 20 mill kroner mindre enn utgiftene. Videre har det vært en kraftig økning i utgifter til barnevern og sosialhjelp. De øvrige sektorene i kommunen har bidratt med overskudd. Våre største utfordringer er høye kostnader innen sosialhjelp, barnevern og ikke minst pleie og omsorg. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere disse kostnadene. Det er innført aktivitetsplikt på NAV. Sosialhjelpsmottakere må møte opp på vårt nyopprettede senter, hvor de får kurs og hjelp til jobbsøknad. Noen får også praksisplass i kommunen. Barnevernet legges om til økt bruk av nettverk og veiledning isteden for omsorgsovertakelse. Innen pleie og omsorg er det gjennomført omfattende kartlegging av vår tildelingspraksis samt tjenester for funksjonshemmede og innen rus/psykiatri. Dette har resultert i omlegging av tjenestene som har redusert kostnadene, men på en slik måte at kvaliteten opprettholdes. I mange tilfeller er de blitt bedre. Utgiftene til sosialhjelp er fortsatt en utfordring, men bortsett fra det, har vi nå kontroll på kostnadene. Prognosene for 2015 viser et overskudd på minst 50 mill kroner, og med dette resultatet, er kommunen ute av ROBEK. Selv om Tønsberg kommune, i likhet med resten av kommunene i landet, vil møte utfordringer, står vi nå bedre rustet til å møte disse. Det er gjennomført effektiviseringstiltak, ikke bare på områdene som er nevnt, men i hele kommunen. Det er kun Nøtterøy og Tjøme som har høyere skatteinntekter pr innbyggere enn Tønsberg av Vestfoldkommunene. Videre har kommunen relativt lav gjeld. Dette gjør at vi i årene som kommer kan budsjettere med et overskudd på rundt 50 mill kroner. Dette gir både trygghet for utforutsette kostnader, men vil også være et viktig bidrag til egenfinansiering av investeringer. Dette er viktig for at gjelden ikke skal øke. 7

8 Fremtidens eldreomsorg Tønsberg kommune har som mål at dagens og morgendagens helse og omsorgstjenester er trygge og av god kvalitet. Tjenestetilbud Tønsberg kommunes tjenestetilbud til eldre er mangfoldig og inneholder mange ulike tjenester. Kommunen arbeider kontinuerlig for at flest mulig skal få bo i eget hjem så lenge det er faglig forsvarlig og de eldre ønsker det. Pr. juli 2015 har kommunen disse tilbudene: Sykehjem Kommunen har 326 plasser fordelt på fem sykehjem, Eik, Nes, Træleborg, Marie Treschow og Maribu. Her blir det gitt tilbud om langtidsopphold, korttidsopphold, avlastning, lindrende behandling, rehabilitering og kommunale akutte døgntilbud ofte kalt KAD- plasser. I tilegg finnes 16 dagsenterplasser for demente. Boliger for heldøgns pleie og omsorgstjenester Kommunen har 38 boliger for heldøgns pleie og omsorgstjenester. Bo og servicesenter Kommunen har tre bo og servicesenter, Sem, Midtløkken og Slagen, med til sammen 241 leiligheter. Ved alle sentrene er det base for hjemmetjenesten, sentrene servere mat og legger til rette for ulike aktiviteter for beboerne. Over 750 personer bruker aktivitetstilbudene på dag og kveldstid. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har ca 1100 besøk hver dag og tilbyr stadig dårligere pasienter hjelp i hjemmet. Hjemmetjenesten disponerer to trygghetsplasser på sykehjem for heldøgnstilbud ved akutte behov. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestene. Det er ansatt både demenskoordinator og kreftkoordinator i tjenesten. Hjemmetjenesten ble tildelt fire nye sykepleierstillinger våren 2015, dette for å kunne etablere et ambulerende innsatsteam som skal ta i vare de dårligste pasientene. Kommunen har ca. 475 trygghetsalarmer inklusive brannvarsler og antallet økes hvert år. Praktisk bistand 935 brukere har praktisk bistand. Brukerne kan velge mellom kommunale eller private tjenesteleverandør. Legevakt og kommunale akutt døgnplasser Kommunene Holmestrand, Hof, Re, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg skal etablere et nytt moderne legevaktsenter på Kjelle med oppstart fra Det etableres samhandling med sykehuset i Vestfold om øyeblikkelig helsehjelp som sikrer god oppgave- og ansvarsfordeling. Dette skal bidra til et best mulig akuttmedisinsk tilbud der pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet. 8

9 Fremtidige helse- og omsorgstjenester Fremtidens eldreomsorg i Tønsberg kommune er under utforming. Målet er å gi kommunens eldre et så bredt og tilpasset tilbud som mulig. Med stadig økende antall eldre vil det være behov for flere sykehjem. Dekningsgraden for antall sykehjemsplasser pr. innbygger over 80 år er på 15,4% i Tønsberg kommune, mot 18,8% på landsbasis. Men i tillegg til planlegging av nye sykehjem, må Træleborg og deler av Eik sykehjem rehabiliteres. I 2014 og 2015 er det brukt 3 mill kroner til oppussing på Træleborg. Administrasjonen vurderer for tiden også flere tomter der det er mulig å bygge nye omsorgsboliger og sykehjem. Blant annet blir områdene på Hogsnes, Olsrød og rundt Maribu vurdert. Antall sykehjemsplasser må imidlertid sees i sammenheng med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Liten kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten kan medføre økte og tidligere behov for plass i institusjon. Når kommunene skal planlegge fremtidig eldreomsorg vil derfor disse forholdene stå sentralt: Andel eldre øker, men andelen eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester øker ikke nødvendigvis tilsvarende. Innbyggerne ønsker i større grad å kunne bo i eget hjem. Nasjonale føringer ønsker også en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester og lavere dekningsgrad i sykehjem. Økt satsing på differensierte tilbud, som omsorgsboliger, gir et bredere og ofte bedre tilbud til flere brukere. Plasser i sykehjem må sees i sammenheng med hvordan kommunens øvrige tjenestetilbud er utbygd, dette gjelder særlig hjemmetjenesten. Kommunen skal øke kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten fremmover. I tilegg til kreft- og demenskoordinator skal det opprettes en egen geriatrikoordinator. Hverdagsrehabilitering skal utvides og innsatsteam skal etableres for alle hjemmetjenestesonene. Det er opprettet forum for velferdsteknologi og kommunen skal vedta strategi for velferds-teknologi høsten Strategien skal sikre at velferdsteknologi blir brukt både for å øke pasientsikkerheten og som hjelpemiddel for personalet. 9

10 Kvalitet og pasientsikkerhet Pasient- og brukersikkerhet har hatt høy prioritet i Tønsberg de siste årene. Alvorlige hendelser, først og fremst på Træleborg sykehjem, skjerpet innsatsen for å sikre god kvalitet og trygghet innen helse- og omsorgstjenestene. Bystyret har gitt tydelige rammer, formulert i en strategiplan: Arbeidet ledes av kommunens politiske og administrative ledelse. Tønsberg kommune er åpen om kvaliteten på helse og omsorgstjenesten, også når noe går galt. Åpenhet og ærlighet vil i lengden skape trygghet og tillit til helse- og omsorgstjenestene. Det er først når helse- og omsorgstjenesten er åpen om skader og feil, at det er mulig å gjøre noe for at dette ikke skal skje igjen. Pasientenes og brukernes behov er styrende i utviklingen og innretningen av tjenestene, og de er aktive deltagere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Alle faggrupper samarbeider for å forbedre tjenestenes innhold og resultatet for brukerne. Systematisk forbedringsarbeid er et kontinuerlig arbeid som aldri blir ferdig. De som jobber tettest med pasientene og brukerne må ha en kultur for å prioritere og gjennomføre forbedringer på bakgrunn av ny kunnskap, uheldige hendelser, risikovurderinger og styringssignaler fra myndighetene. Pasientsikkerhet Tønsberg kommune er valgt som nasjonal pilot og modellkommune for det nasjonale pasientsikkerprogrammet «I trygge hender 24-7 Tønsberg» - pasient og brukersikker kommune. Det betyr at vi skal være modellkommune for hvordan kommuner i Norge kan jobbe med forbedringsarbeid på alle nivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Programmet går fra og har tre hovedmålsettinger: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr kunnskapsbaserte tiltak rettet mot områder hvor man vet det er betydelig risiko for pasientskader, for eksempel fall, feilmedisinering og infeksjoner. Ved å implementere kunnskapsbaserte tiltak på disse områdene kan man forhindre at mange av skadene inntreffer. Det er et mål at alle kommuner i landet skal være i gang med innsatsområdene som inngår i programmet innen Oppvekstområdet SSB s siste befolkningsprognose for Tønsberg kommune angir en stor vekst i aldersgruppen 0-15 år. Å sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i forhold til økt barnetall blir en viktig oppgave i årene som kommer. Tønsberg kommune har svært liten eller ingen restkapasitet innenfor dagens barnehager. Det må påregnes investering i nye plasser i områdene Sentrum, Sem/Hogsnes og Slagenområdet. Det bør satses på å bygge større enheter som gir fleksibilitet, økonomisk robusthet og større fagmiljø. Dette har kommunen god erfaring med. 10

11 Skolene har samlet sett ledig kapasitet, men veksten i elevtall forventes å komme i de områdene der kapasiteten allerede er anstrengt. Det må i første rekke påregnes investeringer i Søndre Slagen og noe senere i Sentrum. Hvis Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg blir en del av Tønsberg kommune, vil organisering av et robust og godt skoletilbud i området, bli en viktig oppgave. For å sikre en god framdrift, og at det investeres der behovene er størst, er det igangsatt arbeid med å utarbeide nye barnetallsprognoser. Disse ferdigstilles høst 2015, og må danne grunnlag for planlegging av nye bygg. Sikrer et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn og kjønn kan delta. Tønsberg kommune har, selv på landsbasis, et omfattende fritidstilbud til barn og unge. Mye av dette arbeidet kanaliseres gjennom Ungdomskontoret som blant annet arbeider med og for ungdom i deres fritid, støtter ungdom på kreative ideer og prosjekter, driver fritidsklubber, informasjonskontoret UngInfo og Utekontakten. Arbeider målrettet mot vold, rus, rasisme og mobbing, støtter barne- og ungdomsorganisasjoner og har oppfølgingsansvar for skateparken og ungdomsrådet. I Tønsberg kommune er alle tjenester for barn og unge 0-18 år samlet under samme paraply: oppvekstområdet, med en administrativ og politisk ledelse. Dette betyr at barnehager, skoler og alle støttetjenestene i virksomhet Barn og unge (BOU) jobber mest mulig samordnet for å gi barn og unge i Tønsberg gode oppvekstvilkår. Dette gjøres gjennom to hovedmålsetninger: Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats 11

12 Barnehager I Tønsberg-barnehagene går det daglig 2140 barn. Tønsberg kommune har et stort mangfold i sitt barnehagetilbud som ivaretas av 19 kommunale og 23 private barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 6 barnehagevirksomheter med tilsvarende virksomhetsledere og en styrer for hver barnehage. Skoler Det er 13 kommunale grunnskoler i Tønsberg kommune. Det er 9 barneskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole og 3 ungdomsskoler. Elevtallet i våre skoler er Videre har vi kulturskole, voksenopplæring for flerspråklige (Tønsberg Voksenopplæring) og sosialpedagogiske tilbud. I Tønsberg finnes nå fire private skoler. Tiltak for barn og unge Tjenester for barn og unge kan deles inn disse hovedområdene: Barnevernstjenester Pedagogisk psykologisk tjenester og logopedtjenester Helsestasjonstjenester og skolehelsetjenester Tjenester for funksjonshemmede Tjenester for ungdom Tjenester for enslige mindreårige asylsøkere I tillegg kommer tiltak i regi av private organisasjoner. Et overordnet hensyn ved utforming av tjenestetilbudet er at tjenestene skal være koordinerte og bygge på et tverrfaglig samarbeid der dette tjener brukerens interesser. 12

13 Kvaliteten og forebyggende arbeid For Tønsberg kommune er det viktig at alle barn blir ivaretatt. For å sikre dette tilbyr vi alternative læringsarenaer som en tilrettelagt barnehage i hver barnehagevirksomhet. Hensikten er å samle spesialpedagogisk kompetanse og utnytte ressursene knyttet til barn med spesielle behov, så hensiktsmessig som mulig. Skolene har alternative læringsarenaer som f.eks. sikrer særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Karlsvika alternative skole gir tilbud til ungdomstrinnet, på Byskogen skole ( trinn) er en forsterket enhet etablert, Bakkeåsen skole (u- trinnet ) tilbyr også tilrettelagt undervisning. Elever med nedsatt hørsel får tilbud på Sem og Byskogen skoler eller sin nærskole. Å forebygge og styrke arbeidet med tidlig innsats er en prioritert oppgave for Tønsberg kommune. Derfor arbeider vi systematisk med å videreutvikle kompetansen til våre ansatte. Alle barnehager og skoler har fokus på dette området. Alt fra arbeid med tidlig språkstimulering/språkopplæring, avdekking av barn i risikosonen, tilbud om foreldreveiledning fra helsestasjonen og i hele barnehage- og skoleforløpet. Fokus på veiledning og hjelp til barn og unge med psykiske helseutfordringer er også sentrale oppgaver. Elevenes læringsutbytte er av avgjørende betydning. Gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø, undervisnings,- og vurderingspraksis arbeides det målrettet og systematisk med å styrke kvaliteten på skolen. Dette er et langsiktig arbeid. Resultatene viser at Tønsberg-skolen er på rett vei. I år som i fjor har Tønsberg-skolen de nest beste resultatene i fylket, bare slått av Nøtterøy. Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er den sentrale kilden til kunnskap i arbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø. Undersøkelsen er omfattende, krevende å gjennomføre og svares på av alle elevene fra 5. til 10. trinn. Spennet i alder er stort fra trinn, men erfaringene våre så langt er at skolene har nytte av å gjennomføre undersøkelsen også på trinn som ikke er obligatoriske fra statens side. Elevundersøkelsen viser elevenes subjektive opplevelse av eget læringsmiljø. Undersøkelsen inneholder indikatorer som bygger på enkeltspørsmål, for eksempel ift. trivsel og mobbing. De fleste variablene bygger på flere spørsmål. Vurderingene gis på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. 13

14 Oversikt - Elevundersøkelsen: 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon 1.2 Innsats 1.3 Mestring 1.4 Faglig utfordring 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel 2.2 Trygt miljø 2.3 Mobbing på skolen 3. Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne 3.2 Arbeidsro 3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3.4 Felles regler 4. Vurdering 4.1 Vurdering for læring 4.2 Egenvurdering Tønsberg kommune (14-15) Snitt N= 3, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4,09-4, ,0 4, ,0 3, ,0 3, ,5 4, ,3 4,03-3, ,0 Tabellen ovenfor viser hovedtrekkene i elevundersøkelsen. Her er fargekode med snitt, trendpil og antall elever som har besvart. (Kilde: PULS) Kommunen har samlet sett gode resultater. ( Grønt eller gult + ) Det er et kontinuerlig fokus på de områdene der vi ikke har oppnådd «grønne» resultater. Samtidig må det jobbes kontinuerlig for at læringsmiljøet skal forbli på et «høyt nivå».. Grenseverdiene for de ulike indikatorene er ikke like. For å oppnå «grønn farge» for mobbing må scoren være > 4,9. Denne ble oppjustert fra høst

15 Kultur og idrettsområdet Kultur skal være bredt, mangfoldig og favne alle aldersgrupper. Kultur er viktig for en kommune i utvikling. Det handler om å tilrettelegge, utvikle kulturarenaer og øke den økonomiske støtten til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner. I Norges eldste by skal byens historiske særpreg ivaretas, blant annet ved å bevare og rehabilitere miljøer og bygninger, spesielt fra middelalderbyen. Som et synlig bevis på samarbeid og historisk bevissthet ruver byens litteraturhusbibliotek landets eneste interkommunale bibliotek. Byens storstue karakteriseres av moderne teknologi og arkitektur, samtidig som klosterruinene vitner om tidligere storhetstid. Kultur skal også sees i et næringsmessig perspektiv. Alle innbyggere i Tønsberg skal ha gode muligheter til fysisk aktivitet og positive opplevelser i nærheten av der de bor. Dette gjelder friluftsliv og mosjonsidrett, så vel som konkurranseidrett. Nærområder for lek, friluftsliv og idrettslig aktivitet skal utbygges videre. Tønsberg kommune vil særlig fremheve følgende: Stor påvirkningsmulighet til utvikling av prosjekter i eget nærområde hvor kommunen er en aktiv samarbeidspart. Gode tilskuddsordninger for lag og foreninger. Et svært stort spekter av ulike tilbud, aktiviteter og foreninger både organisert og uorganisert. Et stort spekter av kulturhus som kan leies til svært rimelige priser for lag og foreninger. Gratis tilgang idrettsanlegg på ukedager for brukere under 19 år. Tilgang på mange ulike idrettsanlegg - god fart i anleggsutviklingen. Det bygges nå ny messehall A og fotballhall. Norsk Kulturforum Vestfold, kåret Tønsberg til årets kulturkommune i

16 16 Reklamelåven as - Tønsberg

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer