Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?"

Transkript

1 Fremtiden til Hogsnes / Bjelland / Smørberg! i Tønsberg kommune?

2 2

3 Kjære innbyggere på Hogsnes, Bjelland og Smørberg Ønsker du fortsatt å være innbygger i Tønsberg kommune? Eller vil du at Hogsnes, Bjelland og Smørberg skal bli en del av nye Sandefjord kommune fra ? Dette spørsmålet er dere som bor i området, invitert til å uttale dere om i den rådgivende folkeavstemningen som holdes i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 14. september Samme dag går også innbyggerne i Stokke til valgurnene for å gi råd om Vears fremtidige kommunetilhørighet. Bakgrunnen for høringen er Tønsbergs bystyres ønske om å fjerne den unaturlige grensen som i dag deler Hogsnes/Bjelland/Smørberg og Vear i to kommuner. Ved å samle innbyggerne i en og samme kommune ser Tønsberg kommune store muligheter for å utvikle et sterkt lokalsamfunn med Vear skole som navet i nærmiljøet for barn og unge. Satsingen på denne delen av kommunen er allerede i gang, forankret i den nye kommuneplanen som ble vedtatt sist vår, Og Hogsnes er nå med i vurderingen av hvor Tønsbergs nye sykehjem skal lokaliseres. Blir også Vear en del av Tønsberg kommune, sikres lokale tjenester gjennom et sterkt innbyggertall. Organisering av et robust og godt skoletilbud i området, vil i tilfellet bli en viktig og gledelig oppgave etter nedleggelsen av Hogsnes skole. Etter år med stort press på arealene i Slagen vil mye av boligveksten fremover komme i Tønsberg Vest, blant annet Firingen. Dette vil bidra til å styrke Vear/Hogsnes/Bjelland/ Smørberg som lokalsenter. I Tønsberg legges senterstrukturen i det vi kaller stjernestruktur. Dvs at lokalsentra ligger i en stjerneformasjon med Tønsberg by i midten. Vi ser at Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg passer godt inn i denne strukturen, og ønsker en videreutvikling av senteret med gode tjenester i nærmiljøet. Ved å samle Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg i en kommune, blir Vear skole nærskolen for elever fra 1. til 10. klasse. I kommunens handlingsprogram er det et sentralt mål å øke tilskuddene til idrettslagene. Dersom området blir en del av Tønsberg kommune, vil Vear IF nyte godt av dette i tillegg til gratis hallbruk på ukedagene for ungdom under 19 år. Det vil i framtiden være behov for flere sykehjem og omsorgsboliger. Hogsnes er nå med i betraktning om lokalisering av nytt sykehjem. Hvis Vears innbyggere også blir en del av Tønsberg, styrkes områdets potensiale betydelig. Barnehagetilbudet på Hogsnes forventes allerede utvidet på grunn av økning i antall barn. 3

4 Mytene om Tønsberg 27 år er gått siden Sem og Tønsberg ble slått sammen. Nå står altså deres bydel foran et nytt viktig valg. Tønsberg kommune har derfor utarbeidet en informasjonsfolder for å vise hva vi har av tjenester og hva vi tenker av utvikling fremover. Det finnes mange myter om Tønsberg kommune. Uten å gi et glansbilde av kommunen, ønsker vi på denne måten å balansere bildet som er skapt om kommunen vår. Vi håper denne folderen vil gi deg nyttig informasjon og større kunnskap om vårt arbeid for å gjøre Tønsberg til en god kommune for våre innbyggere. Tønsbergs økonomiske situasjon har preget både nyhetsbildet og byens omdømme de siste årene etter at store underskudd førte oss inn i ROBEK-registeret i Faktum er at til tross for omfattende kutt, viser de offisielle tallene at våre innbyggerne har et tjenestenivå som er minst like bra som i kommuner vi sammenligner oss med. Men Tønsberg har i alle år hatt store ambisjoner. Under verdiene åpen, oppriktig og profesjonell jobber vi derfor kontinuerlig med å øke kvaliteten på våre tjenester. For i likhet med de fleste andre kommuner har Tønsberg kommune mange forbedringsområder. Og når vi ifølge prognosene i år ser ut til å få et overskudd som vil bringe oss ut av ROBEK-registeret, er det grunnlag for å se med optimisme på fremtiden. Alvorlige hendelser innen helse- og omsorgssektoren, først og fremst på Træleborg sykehjem, rammet også Tønsbergs omdømme. Et systematisk endringsarbeid for å sikre god kvalitet og trygghet innen helse- og omsorgstjenestene ble igangsatt. Strategiplanen som ble forankret i bystyret, fastslår at Tønsberg kommune skal ha kultur for å prioritere og gjennomføre forbedringer etter uheldige hendelser og risikovurderinger. Tiltakene preger nå arbeidsdagen for ansatte på tvers av organisasjonen. Åpenhet og ærlighet om skader og feil skal gjennomsyre alle ledd. Rehabilitering av Træleborg sykehjem er innledet og sammen med deler av Eik sykehjem skal det rustes videre opp. I tillegg planlegges nye sykehjem. Tønsberg kommune er i dag pilot for det nasjonale pasientsikkerprogrammet, «I trygge hender». Etter noen krevende år er vi svært stolte over å være modellkommune for hvordan kommuner i Norge kan jobbe med forbedringsarbeid på alle nivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innsatsen som legges ned i Tønsberg, skal gi læring til andre kommuner. Sammen har vi vist at det nytter å snu en krevende situasjon gjennom målrettet arbeid over tid. Men samtidig vet vi at sikkerhet og trygghet må gjennomsyre alt vi gjør, hver eneste dag. I år som i fjor har Tønsberg-skolen de nest beste resultatene i fylket i elevundersøkelsene, bare slått av Nøtterøy. 4

5 Utvikling av kommunen Tønsberg kommune ønsker å være en attraktiv kommune for næringslivet. Derfor er tilrettelegging av næringsarealer prioritert i den nye kommuneplanen som ble vedtatt denne våren. Vi er dermed forberedt når henvendelser om ny næringsetablering i kommunen kommer. Mye av boligveksten i årene fremover vil komme i Tønsberg Vest, blant annet Firingen. Tønsberg sentrum har en sentral plass i den kommunale planleggingen. Vi ønsker flere boliger i sentrum for å gjøre byen mer levende. Dette skal imidlertid ikke gå på bekostning av den historiske identiteten. Byplanen legger vekt på å ivareta og synliggjøre strukturene fra middelalder, samt å verne om den gamle trehusbebyggelsen. Vi ønsker å ivareta unge som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Det er etablert samarbeid med stiftelsen Ungbo og Kirkens bymisjon. Vi etablerer et boligsameie som heter Ung i Tønsberg der unge fra år skal kunne etablere seg i rimelige leiligheter og bygge opp egenkapital. Tønsberg kommune har en ambisiøs klima og energiplan, og kanskje litt for ambisiøs i forhold til hva kommunen kan påvirke. Planen skal nå revideres. Med biogassanlegg på Rygg er det en selvfølge at biogass skal tas i bruk som drivstoff i kommunale biler. På sikt ønsker vi at Tønsberg skal være en klimanøytral kommune. Bygging av et nytt interkommunalt legevaktsenter med kommunale akutte døgnplasser på Kjelle starter til høsten 5

6 6

7 Økonomi Det var de store underskudd i 2010 og 2011 som førte Tønsberg kommune inn i ROBEK. De kom som en følge av omlegging av inntektssystemet, dvs hvordan inntektene fordeles mellom kommunene. For Tønsberg medførte dette en kraftig nedgang i kommunes inntekter. I tillegg bidro børsfallet i 2011 i stor grad til underskuddet. Kommunen tok fort grep som reduserte kostnadene. Nedleggelsen av Hogsnes skole var en av de tunge beslutningene som ble fattet. Tiltakene sikret at vi hvert år fra 2012 har hatt overskudd, men ikke stort nok til å dekke underskuddet på over 100 mill kroner. Vi sto overfor et valg. Skulle vi komme oss ut av ROBEK så raskt som mulig, av hensyn til kommunens omdømme, og dermed redusere tjenestenivået ytterligere, eller skulle vi bruke lenger tid, og dermed opprettholde et relativt godt tjenestenivå. Flertallet i bystyret valgte det siste. De ønsket å verne innbyggerne for enda større kutt som ville gått utover bemanning i skoler, barnehager og tjenester for eldre og funksjonshemmede samt en rekke tiltak for kommunens unge. Overskuddet i 2013 og 2014 ble lavere enn vi ønsket. Dette skyldes blant annet høye utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen, hvor Tønsberg kommune fikk overført fra staten nesten 20 mill kroner mindre enn utgiftene. Videre har det vært en kraftig økning i utgifter til barnevern og sosialhjelp. De øvrige sektorene i kommunen har bidratt med overskudd. Våre største utfordringer er høye kostnader innen sosialhjelp, barnevern og ikke minst pleie og omsorg. Det er gjennomført en rekke tiltak for å redusere disse kostnadene. Det er innført aktivitetsplikt på NAV. Sosialhjelpsmottakere må møte opp på vårt nyopprettede senter, hvor de får kurs og hjelp til jobbsøknad. Noen får også praksisplass i kommunen. Barnevernet legges om til økt bruk av nettverk og veiledning isteden for omsorgsovertakelse. Innen pleie og omsorg er det gjennomført omfattende kartlegging av vår tildelingspraksis samt tjenester for funksjonshemmede og innen rus/psykiatri. Dette har resultert i omlegging av tjenestene som har redusert kostnadene, men på en slik måte at kvaliteten opprettholdes. I mange tilfeller er de blitt bedre. Utgiftene til sosialhjelp er fortsatt en utfordring, men bortsett fra det, har vi nå kontroll på kostnadene. Prognosene for 2015 viser et overskudd på minst 50 mill kroner, og med dette resultatet, er kommunen ute av ROBEK. Selv om Tønsberg kommune, i likhet med resten av kommunene i landet, vil møte utfordringer, står vi nå bedre rustet til å møte disse. Det er gjennomført effektiviseringstiltak, ikke bare på områdene som er nevnt, men i hele kommunen. Det er kun Nøtterøy og Tjøme som har høyere skatteinntekter pr innbyggere enn Tønsberg av Vestfoldkommunene. Videre har kommunen relativt lav gjeld. Dette gjør at vi i årene som kommer kan budsjettere med et overskudd på rundt 50 mill kroner. Dette gir både trygghet for utforutsette kostnader, men vil også være et viktig bidrag til egenfinansiering av investeringer. Dette er viktig for at gjelden ikke skal øke. 7

8 Fremtidens eldreomsorg Tønsberg kommune har som mål at dagens og morgendagens helse og omsorgstjenester er trygge og av god kvalitet. Tjenestetilbud Tønsberg kommunes tjenestetilbud til eldre er mangfoldig og inneholder mange ulike tjenester. Kommunen arbeider kontinuerlig for at flest mulig skal få bo i eget hjem så lenge det er faglig forsvarlig og de eldre ønsker det. Pr. juli 2015 har kommunen disse tilbudene: Sykehjem Kommunen har 326 plasser fordelt på fem sykehjem, Eik, Nes, Træleborg, Marie Treschow og Maribu. Her blir det gitt tilbud om langtidsopphold, korttidsopphold, avlastning, lindrende behandling, rehabilitering og kommunale akutte døgntilbud ofte kalt KAD- plasser. I tilegg finnes 16 dagsenterplasser for demente. Boliger for heldøgns pleie og omsorgstjenester Kommunen har 38 boliger for heldøgns pleie og omsorgstjenester. Bo og servicesenter Kommunen har tre bo og servicesenter, Sem, Midtløkken og Slagen, med til sammen 241 leiligheter. Ved alle sentrene er det base for hjemmetjenesten, sentrene servere mat og legger til rette for ulike aktiviteter for beboerne. Over 750 personer bruker aktivitetstilbudene på dag og kveldstid. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har ca 1100 besøk hver dag og tilbyr stadig dårligere pasienter hjelp i hjemmet. Hjemmetjenesten disponerer to trygghetsplasser på sykehjem for heldøgnstilbud ved akutte behov. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestene. Det er ansatt både demenskoordinator og kreftkoordinator i tjenesten. Hjemmetjenesten ble tildelt fire nye sykepleierstillinger våren 2015, dette for å kunne etablere et ambulerende innsatsteam som skal ta i vare de dårligste pasientene. Kommunen har ca. 475 trygghetsalarmer inklusive brannvarsler og antallet økes hvert år. Praktisk bistand 935 brukere har praktisk bistand. Brukerne kan velge mellom kommunale eller private tjenesteleverandør. Legevakt og kommunale akutt døgnplasser Kommunene Holmestrand, Hof, Re, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg skal etablere et nytt moderne legevaktsenter på Kjelle med oppstart fra Det etableres samhandling med sykehuset i Vestfold om øyeblikkelig helsehjelp som sikrer god oppgave- og ansvarsfordeling. Dette skal bidra til et best mulig akuttmedisinsk tilbud der pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet. 8

9 Fremtidige helse- og omsorgstjenester Fremtidens eldreomsorg i Tønsberg kommune er under utforming. Målet er å gi kommunens eldre et så bredt og tilpasset tilbud som mulig. Med stadig økende antall eldre vil det være behov for flere sykehjem. Dekningsgraden for antall sykehjemsplasser pr. innbygger over 80 år er på 15,4% i Tønsberg kommune, mot 18,8% på landsbasis. Men i tillegg til planlegging av nye sykehjem, må Træleborg og deler av Eik sykehjem rehabiliteres. I 2014 og 2015 er det brukt 3 mill kroner til oppussing på Træleborg. Administrasjonen vurderer for tiden også flere tomter der det er mulig å bygge nye omsorgsboliger og sykehjem. Blant annet blir områdene på Hogsnes, Olsrød og rundt Maribu vurdert. Antall sykehjemsplasser må imidlertid sees i sammenheng med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Liten kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten kan medføre økte og tidligere behov for plass i institusjon. Når kommunene skal planlegge fremtidig eldreomsorg vil derfor disse forholdene stå sentralt: Andel eldre øker, men andelen eldre med behov for pleie- og omsorgstjenester øker ikke nødvendigvis tilsvarende. Innbyggerne ønsker i større grad å kunne bo i eget hjem. Nasjonale føringer ønsker også en dreining mot mer hjemmebaserte tjenester og lavere dekningsgrad i sykehjem. Økt satsing på differensierte tilbud, som omsorgsboliger, gir et bredere og ofte bedre tilbud til flere brukere. Plasser i sykehjem må sees i sammenheng med hvordan kommunens øvrige tjenestetilbud er utbygd, dette gjelder særlig hjemmetjenesten. Kommunen skal øke kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten fremmover. I tilegg til kreft- og demenskoordinator skal det opprettes en egen geriatrikoordinator. Hverdagsrehabilitering skal utvides og innsatsteam skal etableres for alle hjemmetjenestesonene. Det er opprettet forum for velferdsteknologi og kommunen skal vedta strategi for velferds-teknologi høsten Strategien skal sikre at velferdsteknologi blir brukt både for å øke pasientsikkerheten og som hjelpemiddel for personalet. 9

10 Kvalitet og pasientsikkerhet Pasient- og brukersikkerhet har hatt høy prioritet i Tønsberg de siste årene. Alvorlige hendelser, først og fremst på Træleborg sykehjem, skjerpet innsatsen for å sikre god kvalitet og trygghet innen helse- og omsorgstjenestene. Bystyret har gitt tydelige rammer, formulert i en strategiplan: Arbeidet ledes av kommunens politiske og administrative ledelse. Tønsberg kommune er åpen om kvaliteten på helse og omsorgstjenesten, også når noe går galt. Åpenhet og ærlighet vil i lengden skape trygghet og tillit til helse- og omsorgstjenestene. Det er først når helse- og omsorgstjenesten er åpen om skader og feil, at det er mulig å gjøre noe for at dette ikke skal skje igjen. Pasientenes og brukernes behov er styrende i utviklingen og innretningen av tjenestene, og de er aktive deltagere i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Alle faggrupper samarbeider for å forbedre tjenestenes innhold og resultatet for brukerne. Systematisk forbedringsarbeid er et kontinuerlig arbeid som aldri blir ferdig. De som jobber tettest med pasientene og brukerne må ha en kultur for å prioritere og gjennomføre forbedringer på bakgrunn av ny kunnskap, uheldige hendelser, risikovurderinger og styringssignaler fra myndighetene. Pasientsikkerhet Tønsberg kommune er valgt som nasjonal pilot og modellkommune for det nasjonale pasientsikkerprogrammet «I trygge hender 24-7 Tønsberg» - pasient og brukersikker kommune. Det betyr at vi skal være modellkommune for hvordan kommuner i Norge kan jobbe med forbedringsarbeid på alle nivåer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Programmet går fra og har tre hovedmålsettinger: Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr kunnskapsbaserte tiltak rettet mot områder hvor man vet det er betydelig risiko for pasientskader, for eksempel fall, feilmedisinering og infeksjoner. Ved å implementere kunnskapsbaserte tiltak på disse områdene kan man forhindre at mange av skadene inntreffer. Det er et mål at alle kommuner i landet skal være i gang med innsatsområdene som inngår i programmet innen Oppvekstområdet SSB s siste befolkningsprognose for Tønsberg kommune angir en stor vekst i aldersgruppen 0-15 år. Å sikre tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet i forhold til økt barnetall blir en viktig oppgave i årene som kommer. Tønsberg kommune har svært liten eller ingen restkapasitet innenfor dagens barnehager. Det må påregnes investering i nye plasser i områdene Sentrum, Sem/Hogsnes og Slagenområdet. Det bør satses på å bygge større enheter som gir fleksibilitet, økonomisk robusthet og større fagmiljø. Dette har kommunen god erfaring med. 10

11 Skolene har samlet sett ledig kapasitet, men veksten i elevtall forventes å komme i de områdene der kapasiteten allerede er anstrengt. Det må i første rekke påregnes investeringer i Søndre Slagen og noe senere i Sentrum. Hvis Vear/Hogsnes/Bjelland/Smørberg blir en del av Tønsberg kommune, vil organisering av et robust og godt skoletilbud i området, bli en viktig oppgave. For å sikre en god framdrift, og at det investeres der behovene er størst, er det igangsatt arbeid med å utarbeide nye barnetallsprognoser. Disse ferdigstilles høst 2015, og må danne grunnlag for planlegging av nye bygg. Sikrer et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn og kjønn kan delta. Tønsberg kommune har, selv på landsbasis, et omfattende fritidstilbud til barn og unge. Mye av dette arbeidet kanaliseres gjennom Ungdomskontoret som blant annet arbeider med og for ungdom i deres fritid, støtter ungdom på kreative ideer og prosjekter, driver fritidsklubber, informasjonskontoret UngInfo og Utekontakten. Arbeider målrettet mot vold, rus, rasisme og mobbing, støtter barne- og ungdomsorganisasjoner og har oppfølgingsansvar for skateparken og ungdomsrådet. I Tønsberg kommune er alle tjenester for barn og unge 0-18 år samlet under samme paraply: oppvekstområdet, med en administrativ og politisk ledelse. Dette betyr at barnehager, skoler og alle støttetjenestene i virksomhet Barn og unge (BOU) jobber mest mulig samordnet for å gi barn og unge i Tønsberg gode oppvekstvilkår. Dette gjøres gjennom to hovedmålsetninger: Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats 11

12 Barnehager I Tønsberg-barnehagene går det daglig 2140 barn. Tønsberg kommune har et stort mangfold i sitt barnehagetilbud som ivaretas av 19 kommunale og 23 private barnehager. De kommunale barnehagene er organisert i 6 barnehagevirksomheter med tilsvarende virksomhetsledere og en styrer for hver barnehage. Skoler Det er 13 kommunale grunnskoler i Tønsberg kommune. Det er 9 barneskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole og 3 ungdomsskoler. Elevtallet i våre skoler er Videre har vi kulturskole, voksenopplæring for flerspråklige (Tønsberg Voksenopplæring) og sosialpedagogiske tilbud. I Tønsberg finnes nå fire private skoler. Tiltak for barn og unge Tjenester for barn og unge kan deles inn disse hovedområdene: Barnevernstjenester Pedagogisk psykologisk tjenester og logopedtjenester Helsestasjonstjenester og skolehelsetjenester Tjenester for funksjonshemmede Tjenester for ungdom Tjenester for enslige mindreårige asylsøkere I tillegg kommer tiltak i regi av private organisasjoner. Et overordnet hensyn ved utforming av tjenestetilbudet er at tjenestene skal være koordinerte og bygge på et tverrfaglig samarbeid der dette tjener brukerens interesser. 12

13 Kvaliteten og forebyggende arbeid For Tønsberg kommune er det viktig at alle barn blir ivaretatt. For å sikre dette tilbyr vi alternative læringsarenaer som en tilrettelagt barnehage i hver barnehagevirksomhet. Hensikten er å samle spesialpedagogisk kompetanse og utnytte ressursene knyttet til barn med spesielle behov, så hensiktsmessig som mulig. Skolene har alternative læringsarenaer som f.eks. sikrer særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Karlsvika alternative skole gir tilbud til ungdomstrinnet, på Byskogen skole ( trinn) er en forsterket enhet etablert, Bakkeåsen skole (u- trinnet ) tilbyr også tilrettelagt undervisning. Elever med nedsatt hørsel får tilbud på Sem og Byskogen skoler eller sin nærskole. Å forebygge og styrke arbeidet med tidlig innsats er en prioritert oppgave for Tønsberg kommune. Derfor arbeider vi systematisk med å videreutvikle kompetansen til våre ansatte. Alle barnehager og skoler har fokus på dette området. Alt fra arbeid med tidlig språkstimulering/språkopplæring, avdekking av barn i risikosonen, tilbud om foreldreveiledning fra helsestasjonen og i hele barnehage- og skoleforløpet. Fokus på veiledning og hjelp til barn og unge med psykiske helseutfordringer er også sentrale oppgaver. Elevenes læringsutbytte er av avgjørende betydning. Gjennom systematisk arbeid med læringsmiljø, undervisnings,- og vurderingspraksis arbeides det målrettet og systematisk med å styrke kvaliteten på skolen. Dette er et langsiktig arbeid. Resultatene viser at Tønsberg-skolen er på rett vei. I år som i fjor har Tønsberg-skolen de nest beste resultatene i fylket, bare slått av Nøtterøy. Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen er den sentrale kilden til kunnskap i arbeidet knyttet til elevenes læringsmiljø. Undersøkelsen er omfattende, krevende å gjennomføre og svares på av alle elevene fra 5. til 10. trinn. Spennet i alder er stort fra trinn, men erfaringene våre så langt er at skolene har nytte av å gjennomføre undersøkelsen også på trinn som ikke er obligatoriske fra statens side. Elevundersøkelsen viser elevenes subjektive opplevelse av eget læringsmiljø. Undersøkelsen inneholder indikatorer som bygger på enkeltspørsmål, for eksempel ift. trivsel og mobbing. De fleste variablene bygger på flere spørsmål. Vurderingene gis på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. 13

14 Oversikt - Elevundersøkelsen: 1. Motivasjon og mestring 1.1 Motivasjon 1.2 Innsats 1.3 Mestring 1.4 Faglig utfordring 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel 2.2 Trygt miljø 2.3 Mobbing på skolen 3. Klasseledelse 3.1 Støtte fra lærerne 3.2 Arbeidsro 3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3.4 Felles regler 4. Vurdering 4.1 Vurdering for læring 4.2 Egenvurdering Tønsberg kommune (14-15) Snitt N= 3, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4, ,0 4,09-4, ,0 4, ,0 3, ,0 3, ,5 4, ,3 4,03-3, ,0 Tabellen ovenfor viser hovedtrekkene i elevundersøkelsen. Her er fargekode med snitt, trendpil og antall elever som har besvart. (Kilde: PULS) Kommunen har samlet sett gode resultater. ( Grønt eller gult + ) Det er et kontinuerlig fokus på de områdene der vi ikke har oppnådd «grønne» resultater. Samtidig må det jobbes kontinuerlig for at læringsmiljøet skal forbli på et «høyt nivå».. Grenseverdiene for de ulike indikatorene er ikke like. For å oppnå «grønn farge» for mobbing må scoren være > 4,9. Denne ble oppjustert fra høst

15 Kultur og idrettsområdet Kultur skal være bredt, mangfoldig og favne alle aldersgrupper. Kultur er viktig for en kommune i utvikling. Det handler om å tilrettelegge, utvikle kulturarenaer og øke den økonomiske støtten til kulturarrangører, arrangementer og produksjoner. I Norges eldste by skal byens historiske særpreg ivaretas, blant annet ved å bevare og rehabilitere miljøer og bygninger, spesielt fra middelalderbyen. Som et synlig bevis på samarbeid og historisk bevissthet ruver byens litteraturhusbibliotek landets eneste interkommunale bibliotek. Byens storstue karakteriseres av moderne teknologi og arkitektur, samtidig som klosterruinene vitner om tidligere storhetstid. Kultur skal også sees i et næringsmessig perspektiv. Alle innbyggere i Tønsberg skal ha gode muligheter til fysisk aktivitet og positive opplevelser i nærheten av der de bor. Dette gjelder friluftsliv og mosjonsidrett, så vel som konkurranseidrett. Nærområder for lek, friluftsliv og idrettslig aktivitet skal utbygges videre. Tønsberg kommune vil særlig fremheve følgende: Stor påvirkningsmulighet til utvikling av prosjekter i eget nærområde hvor kommunen er en aktiv samarbeidspart. Gode tilskuddsordninger for lag og foreninger. Et svært stort spekter av ulike tilbud, aktiviteter og foreninger både organisert og uorganisert. Et stort spekter av kulturhus som kan leies til svært rimelige priser for lag og foreninger. Gratis tilgang idrettsanlegg på ukedager for brukere under 19 år. Tilgang på mange ulike idrettsanlegg - god fart i anleggsutviklingen. Det bygges nå ny messehall A og fotballhall. Norsk Kulturforum Vestfold, kåret Tønsberg til årets kulturkommune i

16 16 Reklamelåven as - Tønsberg

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Sentrale styringsdokumenter

Sentrale styringsdokumenter Sentrale styringsdokumenter Plan som virkemiddel virker Evalueringen av Omsorgsplan 2015 viser at plan virker. Kommunene som har satt helse- og omsorgsutfordringene på dagsorden i kommunenes planverk prioriterer

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Jordal skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Jordal skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon

Omstilling helse og omsorg. Presentasjon Omstilling helse og omsorg Presentasjon 30.10.2014 Forslaget Ett helhetlig forslag for omstilling av HO. Forslaget er bredt forankret. Forslaget bygger på anbefalt praksis fra Helsedirektoratet dette gjelder

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Temaplan for eldre, Eldreplan

Temaplan for eldre, Eldreplan Foto: Carl Erik Eriksson Rådmannen Temaplan for eldre, Eldreplan 2016-2026 Satsingsområder 1. Bruker- og pårørendeperspektivet 2. Tidlig innsats 3. Aktiv aldring med fokus på kultur og aktivitet 4. Velferdsteknologi

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bogstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Bogstad Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...6

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016

Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016 Hvor går veien mot framtida? - prioriterte tiltak 2016 Strategisk utvikling av HSO Tjenesteutvikling Organisasjonsutvikling Helse Sosial Omsorg Ledelse Kompetanse Kultur 2 Demografisk utvikling (prognose

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011

Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning. John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Myndighetenes oppskrift for en aktiv skolehverdag- regional tolkning John Tore Vik Folkehelsekoordinator 20. Januar 2011 Det er et nasjonalt mål å: forebygge og behandle helseproblemer gjennom å stimulere

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo

Effektivisering i kommunene tiltak og resultater. Sammendragsrapport FÜRST OG HØVERSTAD ANS Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport 08.09.2011 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS Effektivisering i kommunene Side 1 Effektivisering i kommunene tiltak og resultater Sammendragsrapport,

Detaljer