Formannskapets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets medlemmer"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte : Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 09:00 Møtet starter etter administrasjonsutvalget. Forfall meldes til utvalgssekretær på epost: eller påe telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Sakliste Saksnr Innhold PS 103/13 Godkjenning av møteprotokoll PS 104/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune PS 105/13 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram PS 106/13 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra PS 107/13 Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer PS 108/13 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune PS 109/13 Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune PS 110/13 Orientering Verdal, 22. november 2013 Bjørn Iversen Ordfører(s)

2 Innhold Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune... 3 Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram... 6 Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer... 9 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune av 22

3 Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /13 Komité mennesker og livskvalitet /13 Verdal Administrasjonsutvalg /13 Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan vedtas. 2. Det settes av 10 % av skatteinntekter i margin. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk. I medhold av eiendomsskatteloven 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer: a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig. b. For øvrig fritas: Verdal kirkelige fellesråds eiendommer Verdal videregående skoles eiendommer Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S eiendommer Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg) Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver Innherred Renovasjons eiendommer Trondheim havn IKS eiendommer Eiendomsskatten skal betales i tre terminer. 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 5. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet. 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet. 3 av 22

4 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr ,-. 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr ,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid. 9. Verdal kommune inngår en leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle og signere en slik avtale. 10. Kommunestyret ber rådmannen utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt. 11. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal BEHANDLING: AP v/ove Morten Haugan satte fram følgende alternative forslag til vedtak: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Ved alternativ votering mellom forslaget fra AP v/ove Morten Haugan og rådmannens forslag til innstilling ble AP v/ove Morten Haugan sitt forslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet BEHANDLING: H v/charlotte Fætten Aakerhus satte fram følgende alternative forslag til vedtak: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Ved alternativ votering mellom forslaget fra H v/charlotte Fætten Aakerhus og rådmannens forslag til innstilling ble H v/charlotte Fætten Aakerhus sitt forslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan Verdal kommune tas til orientering. Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg PS 37/13 Orientering fra Rådmann Jostein Grimstad - Budsjett 2014 Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig 4 av 22

5 VEDTAK: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan med lenker. Uttalelse fra eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. Uttalelse fra ungdomsrådet. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. Vurdering: Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet. 5 av 22

6 Verdal kommune Sakspapir Vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola - fastsatt utredningsprogram Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen Arkivref: 2012/ /143 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Komité plan og samfunn i Verdal /13 Verdal formannskap /13 Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal BEHANDLING: Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering. Rådmannens innstilling: Fastsatt program for konsekvensutredning av vindkraftverk Hyllfjellet, Sognavola og Markavola tas til orientering. Vedlegg: Fastsatt konsekvensutredningsprogram, dat , Bakgrunn for utredningsprogrammet, dat , Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunestyresak nr. 101/12 Melding dat , Saksopplysninger: E.ON Vind har i medhold av plan- og bygningsloven den sendt en felles melding om tre vindkraftverk i Verdal kommune. Vindkraftverkene er planlagt med en samlet installert effekt på ca. 225 MW. I planområdet for Hyllfjellet er det tenkt bygging av vindturbiner. I planområdet for Sognavola planlegges bygging av turbiner, mens Markavola er planlagt med turbiner. Antatt samlet årlig produksjon fra de tre vindkraftverkene er estimert til 630 GWh. NVE gjennomførte offentlig høring av vindkraftverkene i Verdal kommune høsten av 22

7 Med grunnlag i forskrift om konsekvensutredninger, forslag til utredningsprogram, innkomne merknader og NVEs egne vurderinger, har NVE fastsatt et utredningsprogram for tiltakene. Utredningsprogrammet er inndelt tematisk og inneholder krav til hvilke utredninger som skal gjennomføres og fremgangsmåte for arbeidet, før det kan søkes om konsesjon. Det er ikke klagemulighet på fastsatt utredningsprogram. Etter NVEs vurdering vil en konsekvensutredning som gjennomføres etter det fastsatte utredningsprogrammet, gi et godt grunnlag for å kunne vurdere om de meldte vindkraftverk bør etableres eller ikke. Vurdering: Melding med forslag til utredningsprogram ble behandlet av kommunestyret den I kommunestyrets uttalelse ble det presiserte at behandlingen i denne omgang omhandler kommunen sin stillingtaken til å fremskaffe det best mulige kunnskapsgrunnlag, og innebærer ikke en forskuttering av resultatet av en eventuell senere realitetsbehandling. Verdal kommunes hovedmålsetting i denne innledende fasen av den skisserte vindkraftutbyggingen, er å bidra til å sikre en god prosess for oppnå et så godt og bredt beslutningsgrunnlag som mulig. Kommunestyret påpekte i tillegg en del presiseringer (9 punkter) som ble forutsatt tatt med i utredningsprogrammet. Fastsatt utredningsprogram omfatter i hovedsak de forhold som er påpekt, med unntak av følgende: Kommunen ønsker oppstart av forhandlinger om en utbyggingsavtale med E.ON dersom de ønsker å gå videre med utredninger av tiltaket. NVE anser dette som et privatrettslig forhold, og vil ikke stille krav til dette. Kommunen ber om at utredningen inneholder entydige avklaringer knyttet til hvilke kontraktsregimer utbygger legger opp til både i anleggs- og driftsfase. Etter NVEs vurdering er dette ikke beslutningsrelevant informasjon for konsesjonsspørsmålet, og vil ikke stille krav til dette. Det tilrås at fastsatt utredningsprogram tas til orientering. 7 av 22

8 Verdal kommune Sakspapir Revidering av eiendomsskattetakstvedtekter for Verdal kommune fra Saksbehandler: E-post: Tlf.: Per Arne Kolberg Arkivref: 2013/510 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar Vedlegg: Forslag til reviderte vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune fra Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Saksopplysninger: Gjeldende vedtekter for eiendomsskattetakster i Verdal kommune ble vedtatt i kommunestyret i møte som sak 20/13. Det har i ettertid blitt oppdaget en feil henvisning i paragraf 1.1. Denne feilen er nå rettet opp i forslag til reviderte vedtekter, i tillegg til at det er gjort en del endringer av språklig art. For øvrig er det ingen reelle endringer i de nye vedtektene. 8 av 22

9 Verdal kommune Sakspapir Veg og bane, Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen Arkivref: 2012/ /N00 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Rådmannens forslag til vedtak: Verdal kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, en prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger. Verdal kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på kroner. Beløpet dekkes fra avsatte midler til næringsarbeid. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn. Samferdselsdepartementet bestilte en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Steinkjer - Trondheim. Her er et utdrag av bestillingen: Statens vegvesen gis med dette oppdraget å gjennomføre KVU for følgende vegprosjekter: «Rute 7 E6 Trondheim Steinkjer». KVU for strekningen Trondheim - Steinkjer skal også omfatte jernbane og skal gjennomføres sammen med Jernbaneverket. KVUarbeidet skal baseres på de føringer som er gitt gjennom retningslinjer for ordningen og seinere avklaringer. Departementet vil understreke at det må tas med konsept som vektlegger kollektivtransport der det er aktuelt. Herunder må jernbane inngå. Ferdigstilling og behandling av KVU: KVU for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer ble ferdigstilt , og ble overlevert samferdselsministeren på et møte i Steinkjer KVU ble deretter sendt på høring. Etter høringen utarbeidet Samferdselsdepartementet er kortfattet 9 av 22

10 beslutningsgrunnlag for Regjeringen. Regjeringens beslutning på grunnlag av KVU, KS1og den lokale høringen (brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet og Jernbaneverket av ): Den videre planleggingen av veg og jernbane Trondheim - Steinkjer skal ta utgangspunkt i konsept 1 - Moderniseringskonseptet. Dette forhindrer ikke at Regjeringen på et senere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen i tråd med konsept 2. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP Departementet ber om at etatene følger opp saken i samarbeid med lokale myndigheter. Regjeringens pressemelding: Regjeringen har valgt å gå videre med det såkalte "Konsept 1" i Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer som ble framlagt i august Dette er ikke til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen, i tråd med "Konsept 2" i utredningen. Det er et stort behov for å bygge ut og øke kapasiteten på veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. E6 og jernbanen er eneste transport som går over land mellom nord og sør i Norge. En slik utbygging av veg og jernbane er nødvendig også for å sikre et trygt og stabilt samband nord-sør, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Utbyggingen gir dessuten en vesentlig kortere reisetid og en utvidet og styrket arbeidsog bostedsregion på strekningen mellom de to fylkeshovedstedene. "Konsept 1", som planleggingen skal ha som utgangspunkt, innebærer: Veg: Modernisering med møtefri veg Trondheim - Steinkjer. Firefelts veg Trondheim - Stjørdal, to/tre felt Stjørdal - Steinkjer. Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim - Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag. Kostnadene for en slik utbygging er nå anslått til i alt 23,6 milliarder kroner - 11 milliarder kroner for veg og 12,6 milliarder kroner for jernbane. Nasjonal transportplan (NTP). I vedtatt NTP uttrykkes: «Regjeringen legger også vekt på å videreføre utbyggingen av en trafikksikker og effektiv E6 mellom Trondheim og Steinkjer. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.» (Meld.ST.26 ( ), s. 314). Samarbeidsprosjekt. Ordførerne i Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal, Frosta, Levanger og Stjørdal samt Nord- Trøndelag fylkeskommune tok initiativ til å etablere et samarbeidsprosjekt med følgende ambisjoner: a) Bidra til rask og samordnet utarbeiding av kommunedelplaner (eller tilsvarende) for valgt strekning og gjøre prioriteringer innen en avklart bompengeløsning. b) Samordne veg og bane. Elbanen as (Foreningen Elbanen STS (Steinkjer - Trondheim - Storlien) er stiftet av fylkeskommunene i Trøndelag og Regionforbundet Jämtlands Lan Foreningens mål er at Trønderbanen og Meråkerbanen skal være elektrifisert 7. juni Foreningen skal arbeide for beslutning om finansiering og bygging, om 10 av 22

11 nødvendig som et prosjekt med forskotteringsavtale) håndterer elektrifisering av Trønderbanen. Helhetlig planlegging, samarbeid og komplettering av andre tiltak inngår i samarbeidsprosjektet. c) Konsept 1 er valgt. I pressemeldingen åpner regjeringen opp for større ambisjoner for jernbanen nord for Åsen. I tillegg er trafikkøkningen større enn prognosene på deler av strekningen. Samarbeidsprosjektet ønsker ikke å gi en eventuell utvidelse til 4- felts veg nord for Stjørdal for stor plass i debatten, men det må avsettes areal til en framtidig 4- felts veg i de korridorene vi legger ny E6. d) Forholdet til NTP. I NTP som vedtas i 2013 er det viktig at elektrifisering av jernbanen samt delstrekninger og enkelttiltak på E6 er innarbeidet. Det er et mål at NTP som vedtas i 2017 har tatt opp i seg hovedtyngden av totalprosjektet som er omtalt i KVU for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Det skal arbeides for at vi har klar en bompengesøknad i løpet av Tidligere vedtak i Verdal kommune: I møte den , sak nr. 111/12 vedtok kommunestyret: 1. Verdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim - Steinkjer følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer - Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet. 2. Verdal kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren. 3. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet. Tilsvarende vedtak er gjort i de øvrige kommunene. Ordføreren i Steinkjer er valgt som leder i styringsgruppen. Det er også etablert et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, ordføreren i Levanger Robert Svarva og fylkesråd for samferdsel Tor Erik Jensen. Trondheim og Malvik kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune er senere forespurt om interesse for å bidra til realiseringen av bane og veg i henhold til minimum konsept 1 på strekningen Trondheim - Steinkjer. Styringsgruppen er utvidet med disse tre. Planer og utbyggingsrekkefølge styringsgruppens tilråding. Utbyggingsrekkefølge av delstrekninger er omtalt i KVU, og er revidert gjennom behandling av Nasjonal transportplan (NTP). Utbyggingsrekkefølgen kan også bli ytterligere endret gjennom neste NTP og de enkelte handlingsprogram. For flere av strekningene som er foreslått med tidlig gjennomføring er det igangsatt, eller vil det bli igangsatt, planarbeid etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Eksempelvis er det nå startet arbeid med kommunedelplan for bane og veg for strekningen Stjørdal - Åsen. Styringsgruppen er svært opptatt av at det holdes tempo i planleggingen på hele strekningen Steinkjer - Trondheim. Delstrekninger som er ferdig planlagt vil ligge bedre an til å bli prioritert i NTP og handlingsprogram enn strekninger der det ikke er startet 11 av 22

12 planarbeid. Styringsgruppen har derfor pekt på at det er behov for å starte planlegging av strekningen Åsen - Steinkjer selv om denne strekningen ligger beskjedent til i foreløpig utbyggingsrekkefølge. Styringsgruppen ønsker gjennomført et forprosjekt (som ikke ligger i planregimet etter plan- og bygningsloven) som blir et grunnlag for senere kommunedelplaner/reguleringsplaner. Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger. Styringsgruppen har vurdert et budsjett på kroner til forprosjektet. Statens vegvesen har satt av kroner. Fordelingen av de øvrige midlene er skissert slik: Nord-Trøndelag fylkeskommune: kroner Steinkjer, Verdal og Levanger kommune: kroner hver Inderøy kommune: kroner Forprosjektet organiseres som et prosjekt med egen prosjektgruppe med administrative deltakere fra de fire kommunene, fylkeskommunen, vegvesenet og jernbaneverket. Forprosjektet ferdigstilles i løpet av ett år. Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune inviteres til å gjøre vedtak om deltakelse og finansiering av forprosjektet. Vurdering: Rådmannen tilrår at Verdal kommune slutter seg til at det gjennomføres et forprosjekt for samordna utbygging av bane og veg på strekningen Åsen - Steinkjer. Forprosjektet forutsettes ferdigstilt i løpet av Forprosjektet skal omfatte en linjeanalyse og mulighetsstudie, en vurdering av videre planleggingsbehov/plantyper, en prioritering av strekninger samt aktuelle finansieringsløsninger. Verdal kommune bidrar med administrative ressurser samt et pengebidrag på kroner. Beløpet dekkes fra avsatte midler til næringsarbeid. 12 av 22

13 Verdal kommune Sakspapir Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Saksprotokoll i Verdal formannskap BEHANDLING: Sp fremmet forslag på alternativt forslag til pkt.:1 «1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 stemmekretser med åpningstid fra kl til kl valgdagen og at søndagsvalg utgår: Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: 1079». Venstre fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1: Øra stemmekrets (inkl. Sjøbygda) Ørmelen Vinne Ness (inkl. Vinne) Vuku (inkl. Leirådal) Ulvilla ( inkl. Helgådal) Stiklestad (inkl. Leksdal og Volhaugen) 13 av 22

14 SP v/trude Holm fremmet forslag om at saken utsettes til formannskapets møte 28. november. Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes til formannskapets møte 28. november Rådmannens innstilling: 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 3 slik: Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall 8556 stemmeberettigede. Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku) 1539 stemmeberettigede. Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets)- 757 stemmeberettigede. 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget Åpningstid valgting blir fra kl til kl i alle kretsene. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fra valget 2005 ble det vedtatt en reduksjon med 6 kretser, fra 19 stemmekretser til 13 stemmekretser. Denne ordningen er nå moden for vurdering, begrunnet i forhold som lengre forhåndsstemmeperiode, innføring av elektronisk manntall på valgting, vanskelige grenser mellom valgkretsene og antallet fremmede stemmer. Endring av stemmekretsinndelingen må i henhold til valglovens 9-3 rapporteres til folkeregistermyndigheten innen 31. mars i valgåret. Det vil si at vi har god tid før kommunestyrevalget Det er vurdert to alternative løsninger for nye stemmekretser, et alternativ med reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og et alternativ med reduksjon fra 13 til 4 stemmekretser. Alternativ 1: 3 stemmekretser med åpningstid fra kl til kl valgdagen og at søndagsvalg utgår: Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye 14 av 22

15 valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede vil bli Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku). Her anbefales det at valgting avvikles på skolen, i stedet for kirkestua. Antall stemmeberettigede vil bli Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets) med stemmested Garnes oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede vil bli 757. Alternativ 2: 4 stemmekretser med åpningstid fra kl til kl valgdagen og at søndagsvalg utgår: Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: Vurdering: Det er et ønske at alle skal ha muligheten til å avgi stemme når det er storingsvalg og kommunestyrevalg. Vi er imidlertid blitt mye mer mobile de senere år, og nødvendigheten av å ha stemmelokalet i den umiddelbare nærhet er ikke lenger tilstede i like stor grad som før. Det er også mulighet til å avgi forhåndsstemme og tidligstemme fra 1. juli til siste fredag før valgdagen, slik at ingen vil være avskåret fra å kunne avlegge stemme. Antallet som har valgt å forhåndsstemme har gått vesentlig opp ved de siste valgene. En ordning med 13 stemmekretser krever mye organisering fra kommunens side og det blir etter hvert vanskelig å finne folk til alle vervene. Det trengs til opplysning ca 100 personer for å avvikle valg i så mange kretser. Fra kommunestyrevalget 2015 vil vi høyst sannsynlig få innført elektronisk avkrysning i manntallet og det vil videre kreve et minimum av datakunnskaper hos 15 av 22

16 stemmestyremedlemmene. For å sikre at vi klarer å skaffe nok kvalifisert personell er det nødvendig å vurdere antall stemmekretser. Det vil også bli krav om sikre og tilgjengelig datalinjer ved bruk av elektroniske manntall, noe som vil kreve at det enten blir investert i fiberkabel til grendehusene, eller en reduksjon i antall stemmekretser og at valglokalene vil bli i kommunale lokaler der det allerede er tilfredsstillende nettdekning. Denne utviklingen er sentralt styrt, og ikke innenfor kommunenes eget mulighetsrom. Det er også et krav til tilgjengelighet i valglokalene, og stemmelokalet i bla Sjøbygda ligger på grensen til dette. Det er rampe slik at rullestolbrukere kan komme inn, men ikke på egen hånd. Det kreves hjelp enten av valgfunksjonær eller pårørende. Dette er i strid med forskrift til valglovens 26 og 30 der det i merknader til loven står at stemmegivningen skal legges til lokaler hvor velgerne kan ta seg inn på egen hånd. I en del av stemmekretsene i Verdal oppleves det ikke en naturlig tilknytning for en del av innbyggerne. Dette gjelder bl.a. Volhaugen krets. Den deler boligfeltet Forbregd/Lein i to, der den østlige delen kretser til Stiklestad stemmekrets og den vestlige delen kretser til Volhaugen. Dette fører til at de som tilhører Volhaugen krets i dette tilfelle avgir «fremmed stemme» ved Stiklestad krets. Det samme gjelder for Sjøbygda krets, der boligfelt i Ydsedalen grenser til Sjøbygda, men føler en naturlig tilknytning til Øra stemmekrets. Fremmede stemmer er stemmegivninger som krever mye arbeidet av valgstyret i ettertid. Muligheten for å få avgi forhåndsstemme har blitt betydelig utvidet de tre siste valg, etter muligheten for å tidligsstemme kom. Det betyr at alle stemmeberettigede i perioden 1. juli - til fredag før valgdag kan avgi tidligstemme/forhåndsstemme. Det betyr en periode på inntil 2,5 måned. I tillegg er det mulig å avgi forhåndsstemmer utenlands, på skip i tillegg til brevstemme. Så muligheten til å avgi en stemme er veldig stor. Verdal kommune har også tradisjon med to-dagers valg i noen kretser, noe som betyr at de avvikler valgting også søndag før valgdag. Dette gjelder kretsene Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad og Vinne. Denne ordningen bør også evalueres, bl.a. ut i fra lengden forhåndsstemmemottak og mengden avgitte forhåndsstemmer. Ved stortingsvalget 2013 var det i alt 206 kommuner som avviklet valgting to dager. Av disse er det 37 kommuner med innbyggertall mellom og Gjennomsnitt antall stemmekretser for utvalget kommuner med nevnte innbyggertall er 7,4. I Verdal er det 13 stemmekretser. 16 av 22

17 I kommunene Levanger og Steinkjer avvikles det til opplysning kun 1 dagers valg. Valgdeltakelse siste tre valg: Stortingsvalget 2009 Verdal: Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Valgdeltakelse totalt: 72,17 % 74,5 % 76,4 % Avgitte stemmer totalt: 7638 Forhåndsstemmer: 22,61 % av 23,48 % 24,4 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 77,38 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 26,93 %. Kommunestyrevalget 2011 Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Verdal: Valgdeltakelse totalt: 60,55 % 67,7 % 64,5 % Avgitte stemmer totalt: Forhåndsstemmer: 20,81 % av 19,06 % 22,2 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 79,19 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 25,16 %. Kommunestyrevalget 2013 Nord-Trøndelag Landsgjennomsnitt Verdal: Valgdeltakelse totalt: 75,45 % 76, % 78,2 % Avgitte stemmer totalt: Forhåndsstemmer: 27,81 % av 26,7 % 30,29 % avgitte stemmer Valgtingsstemmer: 72,19 % av avgitte stemmer Søndagsstemmer (av valgtingstemmene): 24,97 %. Kostnader: Ved å opprettholde den strukturen vi har i dag på stemmekretser vil det bidra til en kostnadsøkning i forhold til de nye kravene som kommer i forbindelse med valgavviklingen. Det vil være som tidligere nevnt infrastruktur som bredbånd, ikt-utstyr i alle stemmekretser, godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og ikke minst tid og kostnader til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avkryssing i manntall. Alternativ 1 har en inndeling der det er en stemmekrets i hvert dalføre og et i sentrum. Dette alternativet fyller også opp de kriteriene rådmannen har gjennomgått i vurderingen 17 av 22

18 overfor, både når det gjelder kapasitet ved valglokalene, parkeringsforhold, infrastruktur, kapasitet til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avstemming og en begrensning av utgiftene som vil komme hvis strukturen blir uendret. Alternativ 2 har en inndeling med en stemmekrets i hvert dalføre, en stemmekrets i sentrum og en stemmekrets for Stiklestad og nord-vest. Dette alternativet fyller også de kriteriene som er gjennomgått ovenfor, men vil kreve større kapasitet i forhold til opplæring av stemmestyrene, høyere utgifter på ikt-utstyr og godtgjøringer. Ut i fra ovennevnte vurdering vil rådmannen tilrå at formannskapet innstiller til kommunestyret på alternativ 1 med en reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og at ordningen med søndagsvalg avvikles fra kommunestyrevalget av 22

19 Verdal kommune Sakspapir Overføring av oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin til Innherred samkommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ragnhild Holmberg Aunsmo Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Verdal formannskap /13 Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: Kommunestyret gir sin prinsipielle tilslutning til at oppgaver knyttet til miljørettet helsevern, legetjeneste og samfunnsmedisin overføres til Innherred samkommune. Justert samarbeidsavtale og budsjettmessige endringer fremmes i egne saker tidlig Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Folkehelseloven kap 3 ( 8-19) har kommunene i oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Saksopplysninger: Levanger og Verdal var langt framme i arbeidet med miljørettet helsevern for år siden, og har siden flytt på at det ble etablert en del gode rutiner. Også ellers i landet har det vært slik at feltet hadde større fokus for en del år tilbake. Nå har dette feltet fått nytt fokus, og oppfølgingsarbeidet kommunen gjør etterspørres. Det er en rekke forskrifter som stiller mer og mindre tydelige krav til hva arbeidet skal omfatte, her kan nevnes forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter mv, forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu mv. Kommunene kan vente at det vil bli komme tilsyn på rutinene rundt barnehager og skoler neste år. Levanger og Verdal har nå løst disse oppgavene ulikt, ved at Levanger kommune har miljøhygieniker som har slike oppgaver som en del av stillingen sin. Den andre oppgaven for miljøhygienikeren er knyttet til administrering av fastlegene. I Verdal er 19 av 22

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/5348 Klassering: Q10 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk VEG OG BANE TRONDHEIM - STEINKJER. FORPROSJEKT ÅSEN - STEINKJER. Trykte

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 7.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 7. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.12.2012 Tid: 16:45 Evt.

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 12:30 NB! Merk møtetidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP-KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 16:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum forlot møtet under behandling

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 10:45 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.09.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anita Ravlo Sand MEDL AP/SP/KRF Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anita Ravlo Sand MEDL AP/SP/KRF Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.09.2016 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan.

Etter formannskapets møte vil det bli avviklet klageorgan. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.03.2014 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Evt. forfall meldes til Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 16:30 OBS merk

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 -

MØTEINNKALLING. Valgstyre. Møtedato: Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 - MØTEINNKALLING Valgstyre Møtedato: 26.05.2016 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.11.2014 Tid: 12:00 15.25 Til stede: 9 representanter. Kristin J. Hildrum fratrådte under behandling

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4

Verdal, 26. april 2013. Bjørn Iversen ordfører (s) Angående utvidelse/tilbygg til Arken, Øysteins gate 1, gnr. 19, bnr. 72... 4 Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Møtetid: Møtested: 04.06.2014 i forbindelse med møte i formannskapet Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen KomSek Trøndelag IKS Postboks 2564 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: LIER 2012/4714 Dato: 26.06.2012 Melding om vedtak - Plan for selskapskontroll 2012-2015 Verdal kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.11.2015 Tid: 12:00 13:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 11.55 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Konsertsal, Inderøy kulturhus Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 16:00-17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Eva

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN

Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Mulighetsstudie MERÅKERBANEN Meråkerbanen og Mittbanan sin rolle i det midt-nordiske transportsystemet Trondheim 21.februar 2011 E14 Stjørdal - Riksgrensen Utredning vedrørende utfordringer og muligheter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.11.2006 Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014

Sak 22/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 22.05.2014 Side 3 Sakliste datert 13.05.2014 ble godkjent. Orienteringer: Demokratiundersøkelsen i Skaun v/einar Jakobsen fra KS. Knud P. Aune tiltrådte møtet under orienteringen. Sak 22/14 Sakstittel: MELDINGER

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.01.2009 Tid: 09:00 13:50 Til stede: 9 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.01.2015 Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll Skrove MEDL SP/SV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.11.2011 Tid: 10:00 11:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Voll MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.01.2016 Tid: 09:00 13:40 Til stede: 9 representanter. Pål Sverre Fikse og Trine Reitan fikk permisjon

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 13.11.2014 09.15 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Medlem Hjelmstad Anne Grete Valbekmo Medlem H-V Hanne Ihler Toldnes Medlem V-SV Johannes Rosvold Medlem FRP/VENSTRE

Medlem Hjelmstad Anne Grete Valbekmo Medlem H-V Hanne Ihler Toldnes Medlem V-SV Johannes Rosvold Medlem FRP/VENSTRE Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2015 Tid: 10:00-11:35 Til stede: 16 av 18 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.05.2008 Tid: 11:40 13:40 Til stede: 9 representanter. Dokumenter utdelt i møtet: 1. Oppdatert

Detaljer

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling)

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling) Verdal kommune Møteinnkalling Rev. 17.06.15 Lagt til sak 76/15 Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2014 Tid: 10:30 14:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Møteinnkalling Medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.02.2007 Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

Sakspapirer. Sakliste. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Side 1 av 23 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 26.11.2008 Sakspapirer Sakliste Utvalgsaknr. Arkivsaknr. Tittel 26/08 08/4087 BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Innstilling ved høringsrunden: Økonomi-

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 17.02.2015 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer