STHF forprosjekt - Akuttkjeden. Telemarks akuttilbud. Delprosjekt 3, DAA Side 0 av 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STHF forprosjekt - Akuttkjeden. Telemarks akuttilbud. Delprosjekt 3, DAA Side 0 av 28"

Transkript

1 STHF forprosjekt - Akuttkjeden Telemarks akuttilbud Delprosjekt 3, DAA Side 0 av 28

2 1. Innledning: Definisjoner AMK Dataverktøy i AMK: Hva er AMK og hvordan jobber de: Hva har AMK til disposisjon og hvem samarbeider de med: Samarbeidsavtaler med AMK Mens du venter på ambulansen (MDVPA) Ambulansedrift Ambulanseoppdrag og kjørte km Antall oppdrag pr innbyggere Pasientstrømmer med ambulanse fra kommune til leveringssted Pasientstrømmer med ambulanse fra hentested kommune til leveringssted kommune Hentested kommune - Type oppdrag Alders- og sykehjem Luftambulansen Legevakter Legekontor og fastleger Legekontor Fastleger Sykehus Somatikk tilbud Psykiatri og rusbehandling STHF Annen akutt rusbehandling Borgestadklinikken Frivillige organisasjoner Røde kors ressursoversikt Røde kors antall oppdrag Båtoppdrag Båtavtaler Redningsselskapet Telemark Akuttilbud i kommunene Kommunalt tilbud Overgrepsmottak Barnevern Side 1 av 28

3 11.4. Hjemmetjenesten Jordmortjenesten i kommunene Andre prosjekter/aktiviteter som har relevans for akuttkjeden Samarbeidsprosjekt Verdig vei videre Prosjekt legevakt Seljord Prosjekt Interkommunal legevakt Notodden Prosjekt Mer samarbeid om legevakt i Vest-Telemark Annet Brannvesen i Telemark BarentsWatch - felles ressursregister Oversikt andre akutte hjelpetiltak/organisasjoner i Telemark Side 2 av 28

4 1. Innledning: STHF tar imot mer enn pasienter hver måned med ulike akutte tilstander. En stor majoritet er eldre pasienter, ofte med sammensatte medisinske tilstander. Det er viktig for kvaliteten i tjenesten at alle ledd i den akuttmedisinske tjenesten fungerer godt sammen og at pasienten opplever et sømløst behandlingsforløp. Akuttmedisinsk kjede Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede beredskap og innsats for å yte befolkningen akutt helsehjelp. Den akuttmedisinske kjeden består av en sammenhengende rekke av vurderinger og handlinger fra en akutt skade/ sykdom oppstår der fastlege, legevakt, AMK, bil-, båt- og luftambulanse, kommunale øyeblikkelig-hjelp senger, akuttmottak i sykehus. I noen tilfeller inngår også behandling på intensivavdeling, operasjonsavdeling eller sengepost. Side 3 av 28

5 Forprosjektet skal levere et forslag(beslutningsgrunnlag) til prosjektplan for utviklingen av Akuttkjeden i Telemark som ett av STHF s tre strategiske medisinske områder i perioden Leveransen skal være en samlet plan, inklusiv nå-situasjonsanalyse, konkrete faseinndelte mål og handlingsplaner for strategiperioden. Prosjekteier: Frank Olav Hvaal, Prosjektleder: Kine Jordbakke Prosjektet er delt opp 3 delprosjekter: Pasientstrømmer pre-hospital Pasientstrømmer in-hospital Dagens situasjon/tilbud/ressurs Dette dokumentet beskriver leveransene av forprosjektet delprosjekt 3: Telemarks Akuttilbud (Dagens situasjon/tilbud/ressurs) Fase 1: Beskrive «Telemarks samlede akuttilbud» Akuttilbudet i primærhelsetjenesten Fastleger/legesentre/legevakter AMK og ambulansetjenesten Akuttmottakene og sykehustilbudet for diagnostikk og behandling av akutte tilstander herunder andre sykehus utenfor Telemark. Utvidet akuttilbud i helsetjenesten KAD plasser, korttidsplasser, kommunal psykiatritjeneste, DPS'er, sykehjem, Andre aktører i akuttkjeden (Røde Kors, ) Fase 2: Tallgrunnlag for kapasiteter(inkl. lege/sykepleier dekning) for akutte helsetjenester basert på # innbyggere, behovsindeks, etc. Kapasitetsvurderinger Benchmarking av kapasiteter i primærhelsetjeneste og i sykehus. Fase 3: Foreslå konkrete mål og forbedringsområder Merk: Alle kapasiteter/rapporter er basert på 2015 tall. For å ivareta at det har vært strukturelle endringer i Telemark i 2015 har vi for noen av tabellene også sett på alternative perioder for å se om det er endring i trender på pasientstrømmer Definisjoner AMK: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral Somatikk: er den delen av medisinen som omhandler behandling av fysiske sykdommer Akuttoppdrag (A/Rød): antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjoner kan være truet - ambulanse skal rykke ut og lege alarmeres Hasteoppdrag (H/Gul): antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjoner kan bli truet - behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege Vanlige oppdrag (V/Grønn): tilstand som skal forelegges lege til vurdering ved første passende anledning KAD: Kommunal Akutt Døgnplasser (kalles også KØH i noen kommuner) Side 4 av 28

6 2. AMK AMK er Nødkommunikasjon sentral 113 for Telemark og Vestfold. Sentralen er lokalisert på Sykehuset i Vestfold og dekker ca innbyggere i vårt AMK område. Dekningsområdet er alle kommuner i Telemark unntatt Fyresdal og Nissedal som hører til AMK Sørlandet Dataverktøy i AMK: Norsk Indeks er hoved verktøy for en AMK sentral (lik over hele landet) Dataprogram AMIS Kartverk: TransMed 7 / Trendmobil Nødnett ICCS (reserve RBO) Nortel telefonapparat (113 samtaler mv) Lydlogg Bliksund ressursdata inndelt med opplysning fra hver kommune UMS varsling Kvalitetshåndbok, tilgang til andre elektroniske verktøy Tolketjeneste 2.2. Hva er AMK og hvordan jobber de: Hovedoppgaven er å besvare 113 samtaler og gi riktig medisinsk hjelp pr. telefon AMK har ansvar for all koordinering av ambulansetransporter av alle ulike hastegrad akutt (rød), alvorlig (gul) og vanlige oppdrag (grønn) AMK samarbeider med brann, politiet, legevakter og akuttmottak Medisinsk operatør gir Instruksjon i HLR (hjerte lungeredning) veiledning og råd Ambulansekoordinator har ansvar for koordinering av ambulanseflåten Beholde kontakt med innringer til ambulansen er fremme Kople inn LV sentraler Kontakte fastleger Kople inn hjemmetjeneste 2.3. Hva har AMK til disposisjon og hvem samarbeider de med: Kople inn hjemmetjeneste 21 ambulanser til disposisjon, 12 stasjoner 3 Helseekspressbusser med 2 båreplasser i hver (Telemark og Vestfold) En Luftambulanse AMK som styrer luftambulansene i Arendal, Lørenskog og Ål Ved oppdrag i Vinje/Tinn benyttes det av og til helikopter fra Vestlandet (Bergen eller Stavanger) eller Sea King fra Rygge/Sola AMK bruker Sea King fra Rygge hvis luftambulansen er opptatt, ved større hendelser og i dårlig vær Akuttmottakene ved sykehuset i Telemark, anestesileger og andre spesialister 10 legevakter som dekker Telemark (Arendal for Fyresdal og Nissedal) Andre nødetater, 110 og 112 Nabo AMK sentraler: Sørlandet, Vestre Viken, Oslo, Innlandet og Bergen Side 5 av 28

7 2.4. Samarbeidsavtaler med AMK AMK har en oversikt over akutte hjertestartere som er utplassert i kommunene. Pr. nå er dette ca. 50, inkludert Politiet i Telemark som har 4 hjertestartere i sine biler (Kragerø, Grenland, Notodden og Vest-Telemark) 2.5. Mens du venter på ambulansen (MDVPA) AMK Vestfold - Telemark har avtale hvor brannvesen ivaretar pasienten frem til ambulansen ankommer hendelsesstedet. Brannvesen som har avtale er: Vinje, Tinn, Nome, Bø, Sauherad, Notodden, Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn, Drangedal og Kragerø. AMK Vestfold - Telemark og 110 Telemark har utarbeidet en prosedyre ved bruk av denne tjenesten. Side 6 av 28

8 3. Ambulansedrift 3.1. Ambulanseoppdrag og kjørte km er totalt kjørte oppdrag av Telemarkambulanser i I de andre tabellene er kun Telemark hentet ut og det vil derfor være avvik fra totaloppdragene siden disse er i andre områder, eks. Vestfold, Sørlandet osv Antall oppdrag pr innbyggere Høyest antall oppdrag pr innbyggere er Seljord, lavest antall oppdrag pr innbyggere er Siljan. Gjennomsnitt for Norge i 2014 var 130 oppdrag pr innbygger. Observasjon: Det er avvikende tall på kommunene i distriktene når det gjelder generell bruk av ambulanse Jfr. Seljord (294 pr.1000 innb.) 294 oppdrag er 288% høyere enn Drangedal (102 pr 1000 innb.) Side 7 av 28

9 3.3. Pasientstrømmer med ambulanse fra kommune til leveringssted I rapporten har vi benyttet 2015 tall gjennomgående, men det har vært strukturelle endringer i Telemark i Vi har derfor også sett på 1.kvartal 2016 for å se om det er endring i trender på pasientstrømmer. Det kan se ut som det er noe økning i forbindelse med bruk av sykehusene i Kongsberg og Drammen (for kommunene i Øst-Telemark), samt reduksjon av Kragerø. I noen tilfeller leveres pasienter direkte til andre mottaksenheter enn STHF - både i og utenfor Telemark jfr tabell over. Dette som resultat av geografi / hendelsessted, transportvei, lufttransport eller behov for ytterligere spesialisert funksjon. Ansvarlig STHF lege, lege fra luftambulanse eller mottaksenhet er som oftest i dialog om egnet mottak. Tabellen lister opp noen kategorier hvor sykehus mottar pasienter direkte i og utenfor Telemark. Side 8 av 28

10 3.4. Pasientstrømmer med ambulanse fra hentested kommune til leveringssted kommune Observasjon: Det er avvikende tall i kommunene i når det gjelder intern bruk av ambulanse i kommunene. Jfr. Bø (6101 innb.) benytter internt ambulanse 221% mer enn Nome (6534 innb.) 3.5. Hentested kommune - Type oppdrag *Akutt politibistand er en oversikt over antall oppdrag politiet har fakturert oss i forbindelse med bistand av psyk. Pasienter og rus fordelt på kommuner i Side 9 av 28

11 Figur 1 - graf basert på tabellen i avsnitt 3.5 Forklaring kategorier type oppdrag: Formidling sykehusinnleggelser: er en formidling av ambulanseoppdrag der rekvirent har avklart sykehusinnleggelse med sykehuset. Rekvirent er oftest lege eller helsepersonell som har blitt delegert av lege til å utføre bestilling. Overføring er pasienter: pasienter som er innlagt på et sykehus og som skal videre til et annet sykehus. Eks: Oslo Sykehusene til STHF, Skien Notodden, Sørlandet Sykehus STHF Skien, STHF Porsgrunn STHF Skien Annen bestilling: er f.eks. når pasient har behov for kanyle og ligger på et sykehjem, har bistand hjemmesykepleie, bistand av legevakt eller annen helsehjelp. Dette er ofte en kategori som er uavklart og derfor blir det lagt inn under annen bestilling. *Akutt politibistand er en oversikt over antall oppdrag politiet har fakturert oss i forbindelse med bistand av psyk. pasienter fordelt på kommuner i Side 10 av 28

12 3.6. Alders- og sykehjem Ambulanseoppdrag fra / til alders- og sykehjem Hentested alders- og sykehjem i kommune til legekontor / legevakt Observasjon: Det er avvikende tall til / fra sykehjem i bruk av ambulanse Jfr. Til / fra Sauherad Bygdeheim (24 plasser) benyttes ambulanse 243 % mer enn Nesbukti i Seljord (30 plasser) tross lavere antall plasser. Side 11 av 28

13 4. Luftambulansen Det er forskjell mellom totalt antall helikopteroppdrag og faktisk utførte luftambulanseoppdrag. Totalantallet er AMK sitt ønske om luftambulansebistand, men alle disse kan ikke imøtekommes pga. vær, samtidskonflikter osv. Grønne luftambulanseoppdrag er for eksempel beinbrudd langt fra vei hvor luftambulansen frakter pasienten uten at det er kritiske eller alvorlige skader, men vanskelig evakuering. Side 12 av 28

14 Side 13 av 28

15 5. Legevakter Når du ringer det sekssifrede nummeret kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby øyeblikkelig helsehjelp utenfor fastlegenes kontortid. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113. Side 14 av 28

16 Bemanning legevakter Side 15 av 28

17 6. Legekontor og fastleger 6.1. Legekontor 6.2. Fastleger Vi har ca. 160 fastleger i vårt fylke, oversikten over Telemarks fastleger finner du på Side 16 av 28

18 7. Sykehus 7.1. Somatikk tilbud Dette avsnittet beskriver tjenestetilbudet (medisinsk kompetanse og infrastruktur) rundt akuttfunksjoner på Sykehuset Telemark. Side 17 av 28

19 Side 18 av 28

20 *1: Type lege LIS = Lege i spesialisering *2: Tabellene er hentet fra dokumentet Faglige krav til somatiske akuttfunksjoner, Sykehuset Telemark i forbindelse med Utviklingsplan I forbindelse med Akuttkjeden kartleggingsprosjekt er teksten gjennomgått på nytt og kvalitetssikret pr (basert på dagens situasjon). Side 19 av 28

21 7.2. Psykiatri og rusbehandling STHF Alle Ø-hjelp innleggelser i psykisk helsevern som har behov for lukket omsorg, må vurderes av fastlege/legevakt før de kanaliseres til Skien. Unntak er Ø-hjelp rusinnleggelse som kan meldes inn direkte fra kommunal rustjeneste. 8. Annen akutt rusbehandling 8.1. Borgestadklinikken 10.3 Innleggelser (tvangsparagraf) Borgestadklinikken har en egen skjermet enhet som tar imot gravide rusmiddelmisbrukere innlagt mot eget samtykke etter Lov om helse- og omsorgstjenester 10-3 (Tidligere Lov om sosiale tjenester 6-2.a) Les mer om dette akuttilbudet her: Side 20 av 28

22 9. Frivillige organisasjoner 9.1. Røde kors ressursoversikt 9.2. Røde kors antall oppdrag Side 21 av 28

23 10. Båtoppdrag Båtavtaler *Av 52 oppdrag har Redningsselskapet blitt benyttet i 2 av transportene Redningsselskapet Telemark Link til RS: Side 22 av 28

24 11. Akuttilbud i kommunene Kommunalt tilbud Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen. Pr er dette foreløpig ikke etablert for noen av kommunene i Telemark, men de aller fleste har gitt en tilbakemelding om at dette er under planlegging og forventes klart innen Side 23 av 28

25 11.2. Overgrepsmottak Egen tjeneste som er lokalisert ved Skien interkommunale legevakt som dekker alle 18 kommunene. Beredskapsvakt 24/7 med sykepleier og lege. Vold og vold i nære relasjoner ivaretas av ordinær legevakt og fastleger Barnevern Barnevern er likt for alle kommunene i Telemark. Se På dagtid tar barnevernskontorene i den enkelte kommune imot akutt-tilfellene Skien har en interkommunal barnevernsvakt for Telemark som er åpen når de ordinære kommunale tjenestene er stengt kveld og helg. Kommunene har en plikt til å hjelpe barn som oppholder seg i kommunen. Når det gjelder akutte tilfeller gjelder 2 paragrafer for barn og ungdom i følge lov om barneverntjenester (barnevernloven) 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke Hjemmetjenesten Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen tildeler tjenester etter vurdering og behov til de som bor i kommunen, eller midlertidig oppholder seg her. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går 12. Jordmortjenesten i kommunene Alle kommunene i Telemark har kommunal jordmortjeneste. Dette inngår ikke som en del av akuttkjeden/akuttmedisin. Det er planlagte svangerskapskontroller. Fødende som bor i kommuner som har 1 ½ times kjøretid til fødeavdeling eller mer har krav på følgetjeneste når det vurderes å være behov for det. Dette betinger da at det er etablert en beredskap for følgetjenesten. I Telemark er det organisert beredskap for følgetjeneste i Vest Telemark og i Tinn. STHF er ansvarlig for følgetjenesten og beredskapen for følgetjenesten. Det er 30 minutters responstid/utrykkingstid i begge vaktordningene. Jordmor på vakt på fødeavdelingen rykker ut i ambulanse ved behov og dersom det er mulig/forsvarlig bemanningsmessig. Ved behov følger jordmor med i ambulanse dersom fødekvinne må transporteres videre til OUS pga. kompliserende faktorer i svangerskapet/fødsel. Side 24 av 28

26 13. Andre prosjekter/aktiviteter som har relevans for akuttkjeden Samarbeidsprosjekt Verdig vei videre «Verdig vei videre» er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF. Prosjektet har som mål å kartlegge nåsituasjonen og avdekke forbedringspunkter for å få akutt psykisk syke og ustabile pasienter mer sømløst og verdig inn til riktig behandlingsnivå. Innsikt i tjenestenes leveranse og i pasientenes opplevelse av transport ved akutt psykisk krise, er avgjørende for utvikling og gjennomføring av forbedringstiltak. En viktig hypotese i prosjektet er at én dedikert spesialambulanse til psykiatrioppdrag ikke er løsningen. Kartlegging av nåsituasjonen (innsiktsfasen) har bekreftet dette. Kartleggingen viser at det er behov for økt kunnskap om pasientgruppen blant ambulansepersonell, legevaktpersonell og politiet. Gjennom kunnskapsheving og kunnskapsutveksling skal ansatte trenes til å sikre en trygg og verdig gjennomføring av oppdrag med akutt psykisk syke pasienter. Det skal være tydelig at målgruppen pasienter primært skal håndteres av helsepersonell, med en mer hensiktsmessig bruk av politi som bistand på transporter. Transporten skal i større grad integreres som en del av pasientens behandling. Prosjektet leverer 14 tiltak som skal gjøre alle ambulansene i Vestfold og Telemark like gode i håndtering og transport av akutt psykisk syke. Tiltakene består av kompetanseheving innen psykiatri, nye arbeidsverktøy for å løse psykiatrioppdrag og prosedyrer for samhandling på tvers av involverte tjenester. Tiltakene treffer alle involverte tjenester, men noen er spesialtilpasset den enkelte tjeneste (f.eks. AMK eller ambulanse) og dens oppdragsløsning Prosjekt legevakt Seljord Bakgrunn og mål I delavtale om den akuttmedisinske kjede mellom Sykehuset Telemark HF (STHF) og kommunene i Telemark og strategiplanen for STHF, er formålet å sikre en rasjonell, samordnet og koordinert innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjede. Blant annet å sikre at partene får tilstrekkelig trening i samhandling. Et av virkeområdene i delavtalen er å arbeid for samhandling/samtrening i akuttmedisinske situasjoner. Som et ledd i dette vil en sette i gang et pilotprosjekt mellom en kommunal legevakt og akuttmottaket i sykehuset. Metoden med et pilotprosjekt er valgt fordi, i stedet for å bruke lang tid på å diskutere/definere aktuelle tiltakspunkter, så tester vi disse ut og vurderer etter pilotperioden hvilke som bør videreføres. Seljord legevakt som består av et samarbeid mellom Kviteseid og Seljord kommuner ønsker å delta i prosjektet. Kommunene har lang vei til sykehusets akuttavdeling det er derfor viktig å få på plass gode rutiner og utstyr for å samhandle bedre med akuttavdelingen ved sykehuset. Hovedmålet er å gi pasientene god vurdering på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Dette skal bidra til: Hindre unødvendige lange reiser for pasienten i en akuttfase Hindre venting på avklaring i akuttmottak bedre alternativ å få time på poliklinikk raskt Hindre unødvendige innleggelser på sykehus. Gi trygg behandling og omsorg i kjente omgivelser i hjem eller sykehjem Side 25 av 28

27 Omfang Pilotprosjektet kan: Innføre felles retningslinjer mellom legevakt, akuttmottaket og prehospitale tjenester for riktig behandlingsnivå Etablere kontaktpunkt i akuttmottaket for konsultativ veiledning fra spesialist til legevaktslege Etablere medisinskteknisk overvåkings- og behandlingsutstyr som kan kommunisere med sykehusets systemer Sørge for en sammenhengende informasjonskjede ved at utstyr på legevakten, akuttmottak og ambulansen kommuniserer Figur 2 Grafer fra kartleggingsarbeidet i prosjektet * kartleggingsperioden var på en måned Prosjekt Interkommunal legevakt Notodden Bakgrunn for prosjektet er: Ny Akuttmedisinforskrift med bl.a. krav til kompetanse og kvalitet. Ønske fra Sauherad og Bø om å delta fullt ut ved Notodden Interkommunale legevakt. Det var kommunen Bø, Sauherad, Hjartdal og Notodden som initierte prosjektet. Det gikk ut invitasjon til kommunen Tinn, Kviteseid og Seljord om å delta i prosjektet. Tinn kommune ønsker å delta i prosjektet, mens Kviteseid og Seljord ønsket ikke å delta, da de er med i Prosjekt Mer samarbeid om legevakt i Vest-Telemark. (Se neste punkt) Samhandlingskoordinatorene vil holde løpende kontakt mellom de to gruppene underveis i prosjektperioden. Arbeidet startet juni 2016, med mål om å være ferdig i løpet av Status legevaktsituasjon i dag: Notodden interkommunale legevakt er legevakt fullt ut for kommunen Notodden og Hjartdal Sauherad og Bø har avtale med Notodden interkommunale legevakt på natt. Sauherad og Bø har egen legevakt på kveld og helg. Seljord og Kviteseid har avtale med Notodden interkommunale legevakt om legevakt på natt. Tinn kommune har egen legevakt og har telefonvakt for Tokke og Vinje på natt. Side 26 av 28

28 Prosjektet skal se på: Legevakt, i forhold til akuttforskriften- krav til kvalitet og kompetanse Legevakt i forhold til avstand og tid Alternative organiseringsmåter. Kun en legevakt 24/7 Sentral legevakt med satellitter Ulike modeller i forhold til antall kommuner som ønsker å være med Prosjekt Mer samarbeid om legevakt i Vest-Telemark I Vest-Telemark er det 2 legevakter, en i Seljord i et samarbeid med Kviteseid og en i Vinje i et samarbeid med Tokke. Fyresdal og Nissedal er en del av legevaktsamarbeidet i Arendal. Ny forskrift om akuttmedisin, gjeldende fra 1. mai 2015, setter nye krav til kompetanse for å delta i legevakt. Kommunen plikter å etablere bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller krava. Kompetansekrava gjelder tilsvarende for leger som skal ha bakvakt. En må se på dette som en positiv endring, men som vil få store økonomiske konsekvenser for kommunene, med tanke på bakvakter for leger som ikke har godkjent kompetanse. Legene vil også få en større vaktbelastning enn i dag. Ei arbeidsgruppe skal derfor se på ulike modeller for et utvidet samarbeid om legevakt i Vest- Telemark. 14. Annet Brannvesen i Telemark BarentsWatch - felles ressursregister BarentsWatch: Et helhetlig overvåknings- og informasjonssystem som Effektiviserer operasjonell innsats. Dekningsområde som er av norske myndigheters interesse. Et helhetlig system med tre tjenesteområder: o Sporing o Samhandling o Felles Ressursregister Samling av informasjon om ressurser fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og private virksomheter som skal sørge for at operative etater og andre organisasjoner med ansvar for liv, helse, miljø og materielle verdier hurtig finner de rette ressursene. I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene som har beredskap 24/7 året gjennom har tilgang til kvalitetssikret informasjon om tilgjengelige ressurser for å finne, velge ut og alarmere de nærmeste og beste ressurser i en aksjon. Pr. september 2016 er helsevesenet i Norge ikke del av denne løsning. De aller fleste andre direktorat/etater/organisasjoner registrerer sine ressurser her (eksempel: politi, brannvesen, røde kors, redningsselskap, forsvaret) Side 27 av 28

29 14.2. Oversikt andre akutte hjelpetiltak/organisasjoner i Telemark Mental helse sin hjelpetelefon: Besvarer anrop gjennom hele døgnet (tlf ). Ved akutt fare for liv og helse har de plikt til å melde ifra til AMK/ambulansetjenesten i tråd med gjeldende lovverk. Kirkens SOS: døgnåpen krisetelefon(tlf ). De har rutiner for å avdekke selvmordsrisiko samt varsling til AMK/ambulansetjenesten ved akutt fare. Side 28 av 28

Akuttkjedeprosjektet i Telemark

Akuttkjedeprosjektet i Telemark Akuttkjedeprosjektet i Telemark P R E S E N T A S J O N H Ø S T M Ø T E 2 0. O K T O B E R 2 0 1 6 K I N E J O R D B A K K E P R O S J E K T L E D E R S T H F K O M M U N E L E G E S E L J O R D Den akuttmedisinske

Detaljer

Prehospitale tjenester i Telemark

Prehospitale tjenester i Telemark Prehospitale tjenester i Telemark En introduksjon som beskriver innholdet i tjenesten, pasientstrømmer og som analyserer noen av konsekvensene som følge av utviklingsplanen Innhold Introduksjon Ambulansetjenesten

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6

Delrapport til STHF Utviklingsplan Prehospitale tjenester. Side 1 av 6 Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Prehospitale tjenester Side 1 av 6 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 3 3. Dagens situasjon... 3 4. Prehospitale

Detaljer

Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke

Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke Sluttrapport Registrering av transport av psykisk syke Delprosjekt i prosjektet Transport av psykisk syke Prosjektleder: Frode Bremseth Prosjektgruppedeltager: Morten Falkeid Sluttrapport 1. utgave: 20.

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Side 1 1.0

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Vadsø kommune og Helse Finnmark om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Vadsø kommune og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede

Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Delavtale 11 - omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal,

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Tett samarbeid mellom: Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF Primærhelsetjenesten

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark helseforetak om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått

Detaljer

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark

Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester i Telemark Organisering og kompetanse For å understøtte en sømløs akuttkjede i hele Telemark - både prehospitalt og inhospitalt - etableres det

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger

Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Psykiatrisk Ambulanse Stavanger Frode Bremseth, spl Videretutdanning i psykisk helsearbeid Psykiatrisk ambulanse Ordningen med psykiatrisk ambulanse ble igangsatt 1. februar 2010. Ambulansen er operativ

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer