HMS i klinikk for fotterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS i klinikk for fotterapi"

Transkript

1 HMS i klinikk for fotterapi Standarder for lokaler, utstyr og hygiene

2 Innhold 04 Lokaler Arbeidslokaler Inneklima Støy i lokalene Belysning 07 Utstyr Generelle krav Slipemaskin Avsug Arbeidslampe Arbeidsstol Pasientstol 10 Hygiene og sikkerhet Verneutstyr Tekstiler Renhold Uhell 14 Liste over utstyr og forbruksvarer 15 Referanser 2

3 Dette er minstestandarder som er satt til lokaler, utstyr og hygiene av Norske Fotterapeuters Forbund - En veiledning for fotterapeuter, arbeidsgivere for fotterapeuter og institusjoner som leier ut lokaler til fotterapeuter. Standardene er utarbeidet i henhold til lover og forskrifter satt av norske myndigheter, samt anbefalinger nedsatt spesielt for fotterapeuter av fagpersonell. Standardene ivaretar fotterapeuters arbeidsmiljø, helse og krav til forsvarlig pasientbehandling. Det er ikke forsvarlig at utstyr og lokaler er av dårligere standard enn det som er beskrevet i denne brosjyren. Brudd på rutiner for renhold og hygiene medfører også uforsvarlig drift. Fotterapeuters risiko for helseskader kan i stor grad forebygges. Ved å følge standardene kan man redusere belastninger som følge av blant annet slipestøv og smitte, støy og vibrasjoner, feil belysning og dårlig inneklima, samt kjemikalier og vann. Veiledningen inneholder en oversikt over utstyr og forbruksvarer som bør være tilgjengelig for å drive fotterapi. NFF oppfordrer alle som er involvert i fotterapeutisk virksomhet til å følge standardene. Samme standarder gjelder både hel- og deltidsarbeid, med mindre noe annet er nevnt. 3

4 lokaler Oppstart av ny klinikk Ved oppstart av ny klinikk må det sendes informasjon til helsesjefen i kommunen og opplyses om type virksomhet, tidspunkt for oppstart, virksomhetens navn og adresse (jfr Lov om helsepersonell 18): Melding om helsepersonells virksomhet. Helsepersonell med autorisasjon eller lisens i privat virksomhet skal gi melding til kommune eller regionalt helseforetak når de åpner, overtar eller trer inn i virksomhet som er omfattet av loven. Melding skal også gis ved virksomhetens opphør. De standardene som er satt av NFF er i tråd med, eller strengere enn lovverket for å ivareta fotterapeutens og pasientenes behov. Generelt gjelder i tillegg at virksomhetens lokaler skal oppfylle bygningsvedtektenes krav til opphold og arbeidsrom, og være i samsvar med reguleringsformålet. Det skal være spiserom og garderobeplass for betjeningen. I virksomheten må det finnes toalett med håndvask, dispenser med såpe og engangspapirhåndklær for ansatte og med adgang for pasienter. Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Dette for å hindre overføring av smittsomme sykdommer. Ved deling av lokalet med for eksempel frisør skal også lovkrav til frisørfaget overholdes. Ansvarlig for lokaliteter er arbeidsgiver og utleier av lokalet. Definisjon arbeidslokaler De rom som virksomheten bruker i forbindelse med arbeid, som arbeidsrom, adkomstarealer og personalrom (garderobe, toalett, spiserom, venterom og lignende) Inneklima Et sunt inneklima er viktig for fotterapeutens og pasientens helse. Temperatur Temperaturen bør være komfortabel for terapeuten, vanligvis C. Temperaturer over ca. 24 C vil for mange føles ubehagelig i lengden, det vil også gulvtemperatur under ca C. Ved behov for oppvarming i rommet, anbefales 22 C med manuell temperaturregulering. Arbeidsplassen må om nødvendig skjermes mot varmestråling. Luftfuktighet Relativ luftfuktighet (RF) skal være på 35-40%. Luftfuktigheten er som regel lavere om vinteren. Luftfuktigheten har mindre betydning hvis luften for øvrig er ren og temperaturen passe. Luftfuktere skal ikke benyttes. Ventilasjon Ved å redusere støvmengden i lokalene øker arbeidskomfort, og risiko for helseskader reduseres for fotterapeut og pasient. Det er risiko for opphoping av svevestøv med mulige infeksiøse partikler i luften, spesielt dersom det er dårlig generell ventilasjon og stor aktivitet. God generell ventilasjon reduserer mengden av finstøv, og er også nødvendig for at terapeuten og pasienten skal føle at luften er frisk og ikke for varm. 4

5 Arbeidslokaler... Minimum 12 m 2 per arbeidstaker Bør ha varmt og kaldt vann tilgjengelig i arbeidsrommet Romhøyde bør ikke være under 2,7 m. I henhold til norsk lov skal den ikke være under 2,2 m Det må kunne benyttes rullestol og evt. heis til rullestolbruker i rommet I eksisterende bygg bør dørene være bredere enn 80 cm, med lysåpning på minimum 90 cm og en terskelhøyde på maks 25 mm. Ved nybygg/ombygg skal dørene være minimum 90 cm brede Rømningsveier skal være merket, utstyrt med nødlys og åpen for fri ferdsel Vindu med åpningsmuligheter Arbeidsplassen bør ha dagslys og utsyn. Indirekte dagslys aksepteres ved arbeid i lokalet under 50% av normal stillingsstørrelse Gulv skal være behagelig å gå på Gulv, vegger og tak skal være av vaskbar kvalitet Det må finnes avsug ved arbeidsstedet Ventilasjon krever minimum 23 m 3 luft per person per time + 3,6 m 3 per m 2 (rom) per time, og 8 luftvekslinger per time. Her kreves det at det benyttes bygningsmaterialer med dokumentert lav emisjon. Hvis det ikke vites noe om bygningsmaterialenes kvalitet i forhold til inneklima, bør en regne med minst 7,2 m 3 per m 2 (rom) per time. Altså minst det dobbelte. Luften bør sirkulere godt, men ikke med hastighet over 0,15 m/sek. Lufthastigheten er spesielt viktig nær kroppen, da det kan føles som trekk ved de aktuelle temperaturer og virke uttørrende. Resirkulering av luft må ikke forekomme, og luften må være røykfri. Ved dårlig ventilasjon kan det benyttes en riktig dimensjonert luftrenser, enten elektrostatisk eller en god Hepafilterrenser. Over noen timer kan luftrenser redusere mengden av finstøv med omtrent halvparten. Hvis den generelle ventilasjon og lokalt avsug fungerer godt, er lokal luftrenser oftest overflødig. Det skal foreligge drifts- og vedlikeholdsinstruks for ventilasjonsanlegget. Ved dårlig ventilasjon skal det stilles en riktig dimensjonert luftrenser til disposisjon. Les også om avsug for slipemaskiner under Utstyr. Støy i lokalene Det er ønskelig med lave lydnivåer, ikke bare av hensyn til egen hørsel, men også av hensyn til kommunikasjon med pasienten. Støy i lokalet bør ikke overstige 70 db over lengre tid. Støybelastningen bør søkes redusert til 60 db eller lavere. Støy fra arbeidstakers egen aktivitet inngår ikke i dette. For å kunne snakke med pasienten med normalt stemmeleie, må bakgrunnsstøy ikke være høyere enn db. Støy i spiserom skal ikke overskride et gjennomsnitt på 55 db i den aktuelle brukstiden. Daglig støyeksponering skal ikke overstige 85 db. Hvis man utsettes for 85 db i 8 timer er det stor sannsynlighet for hørselsskade. Tiltaksverdi for daglig støyeksponering: 70 db Grenseverdi for daglig støyeksponering: 85 db Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet ved støy over 80 db, eller hvis arbeidstaker opplever lydnivået som sjenerende. OBS! En økning på 3 db betyr en fordobling av lydeffekten. Tilsvarende betyr en reduksjon på 3 db at risikoen for hørselsskade blir halvert. 5

6 Belysning Allmennbelysning på 400 lux (belysningsstyrke) er et godt opplyst kontor, men kan bli noe ukoselig. Det anbefales derfor lux. Arbeidsbelysning 1000 lux er et krav i undersøkelsesrom i helsevesenet, og anbefales på arbeidsstedet. Lupelampe benyttes for å oppnå tilstrekkelig belysning. Se mer informasjon om lupelampe under Utstyr. 6

7 Utstyr Det finnes store variasjoner i antall omdreininger per minutt for ulike modeller av slipemaskiner. Hvilket nivå man skal legge seg på, kommer an på hva slags arbeid som skal utføres, type og størrelse på boret. Vær oppmerksom på at utstyr kan variere i kvalitet. Optimalt utstyr for å minimalisere risikofaktorer som følge av smitte og belastningsskader er gjerne dyrere enn gjennomsnittet, men samtidig en investering i et godt arbeidsmiljø. Generelle krav Det er viktig å ha vedlikeholdsavtale, eventuelt serviceavtale med leverandører. Når det gjelder utstyret, er det krav til at det skal fremlegges samsvarserklæring fra produsenten, som betyr at de europeiske standardene er fulgt i forhold til at de revideres hvert femte år. Det skal med alt utstyr følge lett forståelig, skriftlig bruksanvisning på norsk. Slipemaskin Slipemaskin med håndstykker og diverse driller/bor. Håndstykke Grepet på håndstykket bør ha lavest mulig vekt og være ergonomisk utformet, slik at det passer godt i hånden til brukeren. Antall omdreininger Det finnes store variasjoner i antall omdreininger per minutt for ulike modeller av slipemaskiner. Hvilket nivå man skal legge seg på, kommer an på hva slags arbeid som skal utføres, type og størrelse på boret. Følgende normaler gjelder for slipemaskiner: Vannbasert slipemaskin: omdreininger per minutt. Tørrslipemaskin: omdreininger per minutt. Støy fra slipemaskin Det er viktig å velge en maskin som støyer minst mulig. Be om dokumentasjon av lydnivå og prøv utstyret på egen arbeidsplass før innkjøp. Leverandører har plikt til å gi nødvendige støydata for å vurdere støynivået. Drillen bør være stillegående og motoren plassert isolert og lengst mulig bort fra øret. For enkelte kan det være aktuelt med hørselsvern for en kortere periode når drillen brukes. Støynivået på maskinen bør ikke overskride 70 db. Støy fra slipemaskin er ikke å definere som vedvarende, i og med at maskinen blir slått av og på gjennom dagen. Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet dersom støynivået overskrider 80 db, eller når arbeidstaker opplever lydnivået som sjenerende. Er det mistanke om at så er tilfelle, bør arbeidsgiver foreta støymåling. 7

8 Vibrasjoner fra slipemaskin Stillegående og vibrasjonsfri drill bør velges. Hånddrill som ikke er tilstrekkelig vibrasjonsdempet kan medføre forstyrrelser av følelsen i fingrene og utløse såkalte hvite fingre. Vær nøye med valg av drill når det gjelder avbalansering og grepet på håndstykket. Det anbefales å benytte håndstykker med lavest mulig vibrasjon, og ikke presse boret over makshastigheten, fordi det medfører ekstra vibrasjoner. Daglig eksponering for hånd- og armvibrasjoner bør ikke overstige 2,5 m/s 2, og må ikke overstige 5,0 m/s 2. Tiltaksverdier for daglig eksponering: 2,5 m/s 2 Grenseverdier for daglig eksponering: 5,0 m/s 2 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse hvis de utsettes for vibrasjoner som overskrider tiltaksverdiene for vibrasjoner, eller eksponeringen gir grunn til mistanke om at helseskade kan oppstå ved lavere eksponeringsnivå. Avsug Avsug bør avgi minimalt med støy og være så nære slipestedet som mulig. Det anbefales montert på, over eller bak drillen. Det er ikke alt støvet fra drillen som kan fanges opp av avsuget, men det er en god hjelp hvis det er montert sug nær arbeidsstedet, og dette suger luften i retning fra terapeuten og inn i suget. Vannbasert spray på drillarbeidshode reduserer mengden svevepartikler og gjør lokalt avsug overflødig, men det må også kunne benyttes tørrsliping i arbeidet. OBS! Sugeeffektiviteten reduseres med kvadratet av avstanden fra åpningen til stedet som slipes Det anbefales at det benyttes godkjent støvmaske, hansker og briller i arbeidet med slipemaskiner. Les mer om verneutsyr under Hygiene og sikkerhet. Det er per i dag ikke påvist at støv medfører fare for helse, miljø og sikkerhet, men det er store indikasjoner på at så er tilfelle. Videre forskning på området kan føre til strengere krav til utstyr for fotterapeuter. Arbeidslampe 1000 lux er et krav i helsevesenets undersøkelsesrom, og anbefales på arbeidsstedet i rommet. Lupelampe er et godt alternativ. 8

9 Arbeidsstol... Materiale av kunstskinn Varierte sittestillinger Høydereguleringsmuligheter Stødig, gjerne med låsbare hjul Sete og rygg reguleres uavhengig av hverandre Vippefunksjon, svingmulighet og underarmstøtte Pasientstol... Materiale av sklisikkert kunstskinn Elektrisk regulering Bør tåle tunge pasienter Utstikk til ben/fotstøtte, eventuelt regulerbar fotskammel Høydejustering cm. Vippefunksjon og justering av rygg mellom 0-90º Nedfellbare armlener og svingmulighet Gløde-/halogenlampe utgjør risiko på grunn av varmeutvikling. LED lys avgir lite varme, men man må velge en med RA indeks over 90, noe de færreste har ennå. God fargegjengivelse krever en RA større enn 90, hvilket er viktig i arbeidet med hud. Arbeidslampen bør ha rekkevidde på minimum 1 meter. Lyset bør være arbeidsrettet og refleksfritt. Arbeidsstol En arbeidsstol skal gi muligheter for varierte og komfortable sittestillinger. Arbeidsstolen skal tilpasses den enkelte arbeidstaker, noe som fører til en individuell vurdering av hvilken stol arbeidstaker trenger. Høyde på stolen bør velges ut ifra brukers høyde. Det finnes varianter som ekstra lav, lav og høy. Stolens sete og rygg bør kunne reguleres uavhengig av hverandre. Dette gir mulighet for individuell tilpassing og variasjon i arbeidsstilling. Vippefunksjon medfører variasjon for rygg og kan gi bedre grepsfunksjon i arbeidet. Underarmsstøtte ved statisk arbeid med armer foran seg, reduserer belastningsskader i skulderbue og nakke. Det finnes stoler med ryggstøtte som kan skyves frem og bli til underarmsstøtte. Fotterapeuten kan også benytte armlener eller fotstøtten på pasientstol som underarmsstøtte. Arbeidshøyden, med 90º i albuen, bør være i samme høyde som føttene til pasienten, for å oppnå underarmsstøtte. Pasientstol Elektrisk regulering med lett tilgjengelig fjernkontroll anbefales. Stolen bør også kunne tåle tunge pasienter. Svingmulighet er viktig, spesielt ved liten plass, for forflytning av pasienter. Pasientstolen bør ha utstikk til bena, eller fotskammel der lengde og vinkel skal kunne reguleres. Stolen bør ha høydejustering for å muliggjøre at fotterapeut både kan sitte og stå i arbeidet. Vanlig intervall er rundt cm. Nedfellbare armlener med hensyn til forflytning av pasient er også viktig. Vippefunksjon i stolen er viktig for pasientens komfort, og for å regulere høyden på bena med hensyn til fotterapeutens arbeidsstilling. Justering av rygg er også viktig for pasientens komfort, og for å plassere pasient i tilnærmet liggende stilling. 9

10 Hygiene og sikkerhet For fotterapeuter er det tilstrekkelig å bruke vinylhansker, som ikke nødvendigvis er sterile. Bruk gjerne bomullshanske inni hvis du lett blir klam på hendene. Hanskene skiftes for hver ny prosedyre. Standardene for hygiene og sikkerhet ivaretar både fotterapeutens og pasientens behov Verneutstyr Hansker Hansker bør brukes for å unngå smitte og smitteoverføring av bakterier og sopp fra infiserte føtter/negler, eventuelt også blodsmitte (hepatitt) fra skader. Erfaringer viser at enkelte latekshansker kan inneholde mye pulver som suger opp og sprer lateksallergener som kan føre til lateksallergier med eksem, elveblest (urtikaria), astma eller i ekstreme tilfeller allergisk sjokk. Hvis det skal brukes latekshansker, bør det velges merker uten pulver, og som dokumentert inneholder lite lateksallergen, såkalte lav-allergene latekshansker, noe som også reduserer risiko for håndeksem. Det finnes i tillegg usterile og sterile hansker av plast på markedet som med fordel kan erstatte latekshanskene, men det er ikke nødvendig med sterile hansker, med mindre man utfører sårstell. For fotterapeuter er det tilstrekkelig å bruke vinylhansker, som ikke nødvendigvis er sterile. Bruk gjerne bomullshanske inni hvis du lett blir klam på hendene. Hanskene skiftes for hver ny prosedyre. Munnbind og vernemasker Det bør benyttes en tettsluttende vernemaske, med kopp og bøyle foran munn og nese ved all sliping av hud og negler, for å unngå innånding av sopp-, viruseller bakterieinfiserte partikler. Risiko for å bli smittet av bl.a. multiresistente stafylokokker (MRSA), hud- og neglesopp vil øke hvis en ikke følger disse rådene. Papirmunnbind uten kopp og bøyle har ikke evne til å filtrere ut finstøv, og beskytter bare pasienten mot fotterapeutens dråpesmitte, ikke terapeuten mot infeksjoner, sopp- eller neglestøv. Vernemasken må ha høy filtreringsgrad for å unngå at mikroskopiske partikler med infeksiøst materiale pustes inn. Finstøvfilter, kvalitet P2 ansees tilstrekkelig. Masken skiftes for hver pasient. Ta masken forsiktig av og vask hendene etterpå. Vernebriller Det bør benyttes vernebriller for å beskytte øynene mot sprut fra negler, hud og eventuelt blod. Under bruk av drill skal det alltid brukes briller. Egne briller som ikke er for små gir en rimelig beskyttelse. Bruk gjerne arbeidsbriller så du ser godt, evt. vernebriller. Kontaktlinser skal ikke brukes uten annen beskyttelse da soppvekst kan opptre bak linsen. Brillene må rengjøres for støv etter hver pasient. 10

11 Hørselsvern skal tilfredsstille krav i lovverket om personlig verneutstyr og aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel mot støy. Hørselsvern Hørselsvern kan være nødvendig ved bruk av drill. Hørselsvern skal tilfredsstille krav i lovverket om personlig verneutstyr og aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel mot støy. Ved gjennomsnittlig støybelastning høyere enn 85 db påbys hørselsvern. Primært skal støyen reduseres, slik at hørselsvern blir unødvendig. Tekstiler Tekstilhåndklær og kluter vaskes i vaskemaskin ved 85ºC og oppbevares i lukket skap eller skuff. Brukte håndklær legges direkte i skittentøybeholder. Arbeidsantrekk og personlig hygiene Fotterapeuten skal være nøye med personlig hygiene. Fordi klærne vil bli tilsølt og forurenset med infiserte partikler skal det brukes eget arbeidstøy som skiftes daglig. Beskyttelsesfrakk eller plastforkle skiftes mellom hver pasient, også ved hjemmebehandling. Dette er spesielt viktig når det foreligger sårinfeksjon. OBS! Rist ikke tøyet inne. Det kan føre til støvpartikler i luften. Støvet kan inneholde partikler med smittestoff. Hendene må vaskes før og etter behandling av hver pasient. Det skal ikke benyttes noen form for smykker, heller ikke noen form for piercing. Neglene må være kortklipte. Bruk en god håndkrem for å erstatte tapt fett fra hudbarrieren på hendene dine, helst etter håndvask mellom hver pasient, og minimum i formiddagspausen og etter avsluttet arbeid. Vær oppmerksom på tegn til eksemreaksjon ved bruk av lateks-/vinylhansker. Bruk tynne bomullshansker inne i lateks-/vinylhansker hvis du har tendens til eksem. Renhold Gode renholdsrutiner er svært viktig for fotterapeutens virksomhet. Lokalene Lokalene skal rengjøres daglig og være ryddig før det åpnes for pasienter, ikke bare gulvet. Så vel stoler som arbeidsbord bør daglig vaskes med rengjøringsmiddel og vann. Ved puss- eller blodsøl tørkes deretter over med et desinfeksjonsmiddel, for eksempel klorheksidin-sprit, 70% desinfeksjonssprit eller 60% isopropanol. Bruk hansker ved rengjøring. Hovedrenhold må utføres to ganger årlig og skuffer og skap bør rengjøres hver uke. 11

12 Sørg for å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig. Utstyr Det må være tilstrekkelig utstyr. (jfr. listen lenger bak) Instrumenter og redskaper som brukes til fotterapi skal først desinfiseres og deretter steriliseres/ autoklavéres etter hver gangs bruk. Desinfeksjon skjer i instrumentvaskemaskin/ dekontaminator, eller i koker. Utstyr skal oppbevares og transporteres slik at det ikke blir forurenset. Instrumenter og utstyr som blir benyttet i fotterapi, må tåle 85ºC i fuktig varme og sterilisering ved 160ºC i 2 timer. I tillegg må oppvarmingstiden og utjevningstiden beregnes. Fotterapeutene må stille krav til leverandørene om at instrumentene skal tåle disse prosessene. To ganger i året skal det tas sporeprøver av sterilisatoren og autoklaven. Sporeprøven kan sendes til Steriliseringskontrollen ved Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet. Svarene skal dokumenteres i egen protokoll. Vaskefat Vaskefatene skal under bruk være tildekket med plastpose eller desinfiseres i dekontaminator ved 85ºC. Alternativt bør vaskefatet desinfiseres med 70% desinfeksjonssprit etter hver gangs bruk. Pasientenes føtter skal være rengjort før behandlingen. Uhell Det bør foreligge skriftlige rutiner for hvordan uhell skal håndteres, for eksempel sprut av neglestøv i øyet, kutt i fingeren eller skade på pasienten. Alle sårskader forårsaket av usterile instrumenter skal behandles som infiserte. Rutiner for oppfølging ved mulig blodsmitte bør foreligge. Uhell, med skade på enten pasient eller terapeut, skal registreres med tid og omstendigheter som ledd i internkontroll, og tjene som dokumentasjon ved eventuell pasientskadeerstatning eller yrkesskade på grunn av infeksjon. Ved pasientskade skal Norsk Pasientskadeerstatning kontaktes (www.npe.no). Sørg for å ha førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig. 12

13 13

14 Liste over utstyr og forbruksvarer Følgende utstyr og forbruksvarer skal være tilgjengelig i fotterapeutklinikken. Utstyr Slipemaskin med håndstykker og diverse driller/bor Avsug Arbeidslampe Arbeidsstol Pasientstol Balje med stativ på hjul Trillebord, lett og lite Bokser med lokk til instrumenter Instrumenter og redskaper Negltang Hudtang Ekskavator Neglfalsfil Pinsett Fotfil Slipehetter pluss holdere Skalpellskaft Rengjøring/desinfisering Ultralydbad Steriliseringsmaskin (varmluft/damp) Forbruksvarer Baljeposer en pr. kunde Fotbadsalt/såpe for bløtlegging Papir- eller tøyhåndklær Skalpellblad Behandlingsmedikamenter Desinfiseringsvæsker for ulike formål Fotterapeutklær og sko HMS-utstyr Engangshansker Munnbind Vernebriller Engangsplastikkforklær 14

15 Referanser Innholdet i brosjyren bygger på: Minstestandard for lokaler og utstyr, utarbeidet av NFF i samarbeid med HMS-kompetansesenter AS. Hygieneregler for fotterapeuter med 1. vedlegg, utarbeidet av avdelingsoverlege Finn Levy, Avd. for miljø- og yrkesrettet medisin, Senter for forebyggende medisin (SFFM) Ullevål sykehus, i samarbeid med hygienesykepleier Mette Rasch, SFFM og representanter for NFF og NKF i prosjektgruppen for prosjektet Fotterapeuters arbeidsmiljø. 15

16 Fotterapeuten, en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten! Design og trykk:

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post.

Tlf.nr. e-post. Tlf.nr. e-post. SØKNAD OM GODKJENNING AV LOKALER Etter Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. av 6. mai 1998 med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene, 4a-a,

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg?

Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Helseskadelige vibrasjoner Gjelder det meg? Informasjon om hånd-arm vibrasjoner og hva man kan gjøre for å forebygge helseplager ved bruk av vibrerende verktøy Hva er hånd- og armvibrasjoner? Mekaniske

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Ominnredning av Arnes kontor

Ominnredning av Arnes kontor Ominnredning av Arnes kontor Side 1 av 9 Innhold Sidetall Innholdsfortegnelse 2 HMS-lovene og forskriftene på et kontor 3-4 Hva har vi gjort på kontoret? 4-6 Hva vi tenker kan bli gjort 6-7 Hvordan dette

Detaljer

Forebygging av smitte

Forebygging av smitte Del 2 2.2 Hygiene 1 Forebygging av smitte Ha god håndhygiene Bruk rent arbeidstøy Sørg for at alt utstyr du bruker er rent 2 Smittekjeden Smittekilde Smitteutgang Smittemottaker Smittestoff Smitteinngang

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Fagdag i smittevern fakta Basale smittevernrutiner Kahoot filmer Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Rådgiver smittevern Stine Kristiansen SI Lillehammer Rådgiver smittevern Unni Trondsen SI Tynset

Detaljer

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten Smittevernkontoret Hilde Toresen T: 51508583 Anita Rognmo Grostøl T: 51508569 Hilde.toresen@stavanger.kommune.no Anita.rognmo.grostol@stavanger.kommune. no Torgveien 15 C 4016 Stavanger Basale smittevernrutiner

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. MELDING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:.. Adresse:. Kontaktperson:.. Telefon nr.: Faks:.

Detaljer

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7

Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 VERNERUNDER Innhold Vernerunde sjekkliste... 2 Sjekkliste vernerunde kontorarbeidsplassen... 4 Rapport etter vernerunde... 7 Ingeniørgruppen AS - Postboks 1035-8602 Mo i Rana Side 1 Vernerunde sjekkliste

Detaljer

Forebygging av smitte

Forebygging av smitte Del 2 2.2 Hygiene 1 Forebygging av smitte Ha god håndhygiene Bruk rent arbeidstøy Sørg for at alt utstyr du bruker er rent 2 Smittekjeden Smittekilde Smitteutgang Smittemottaker Smittestoff Smitteinngang

Detaljer

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013,

PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, 1 PRØVE i HYGIENE 050/051-E2 HYG FOR KULL 050/051-12, 1.02.2013, På flervalgspørsmålene er det kun mulig å krysse av for et svaralternativ, påstanden som stemmer best skal velges. Korrekt svar gir ett

Detaljer

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv.

Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. Søknadsskjema for godkjenning av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet mv. (Omfatter alle virksomheter som tilbyr perforering/hulltaking i hud, dvs. piercing, tatovering, "hull i ørene"

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV.

SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. Samfunnsmedisin i Solør Grue - Åsnes - Våler SØKNADSSKJEMA FOR FRISØR-, HUD-FOTPLEIE-, TATOVERINGS- OG HULLTAKINGSVIRKSOMHET MV. GODKJENNING AV LOKALER OG HYGIENEOPPLEGG FOR Å DRIVE TYPE VIRKSOMHET Navn:..

Detaljer

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter.

BARRIEREPLEIE BARRIEREPLEIE: Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. BARRIEREPLEIE Hensikt: Hindre smitte mellom pasienter. BARRIEREPLEIE: Barriere betyr hindring/grense. Skape en barriere mellom pasienter. Barriere påp en og samme pasient. HENSIKTEN MED BARRIEREPLEIE ER

Detaljer

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing

Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Basale smittevernrutiner - hva er det? It's time to send the bugs packing Mette Fagernes Førde, 27. oktober 2016 Disposisjon o Smitteveier og smitteoverføring o Basale smitteverntiltak hva er det? Historikk

Detaljer

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA

KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA KONTORARBEIDSPLASSEN ERGONOMI OG INNEKLIMA Programvare Sjekkliste - Justering av bord og stolhøyde: Beina skal være godt plassert på gulvet. Ryggstøtten justeres inntil svaien i korsryggen. Hoftene bør

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:.

MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET. Virksomhetens navn:... Adresse:. MELDESKJEMA FOR FRISØR-, HUD- OG FOTPLEIEVIRKSOMHET MELDING AV LOKALER OG HYGIENISKE FORHOLD TYPE VIRKSOMHET Virksomhetens navn:... Adresse:. Innehaver/kontaktperson:... Telefon nr.:. E-postadresse: Organisasjonsnummer:

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte FARLIG FREKVENS Konferanse 5.-6. mai 2010 Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer:

MELDESKJEMA. for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier. Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: MELDESKJEMA for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet inkludert solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post

Detaljer

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter

Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter. Hva gir smitte. Ulike smittestoffer. Smittemåter Hva er sykehushygiene? Smittevern for medisinstudenter 30.08.2012. Andreas Radtke Seksjon for smittevern St. Olavs Hospital Beskytte pasienter og personale mot sykehusinfeksjoner/smitte. Rådgivende instans

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter

SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og hulltakingsvirksomheter SKJEMA: Melding og tilsyn frisør- og hudpleievirksomheter Godkjenning og tilsyn tatoverings- og Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings-

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

Prøve i hygiene: kull / kull , 1.forsøk Emne 2: Naturvitenskap E2 050-E2-HYG

Prøve i hygiene: kull / kull , 1.forsøk Emne 2: Naturvitenskap E2 050-E2-HYG 1 Prøve i hygiene: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2 050-E2-HYG Alle oppgavene besvares på eget ark. I flervalgsoppgavene 1 13 velges påstanden du mener stemmer

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi Side 296 Riktig kroppsholdning minsker belastningen på sener og ledd. Med tyngdepunktet for langt fram eller bak øker belastningen på sener og ledd. Side 301 Type tungt arbeid Beskrivelse Eksempel Ergonomiske

Detaljer

Grunnkurs i dekontaminering 02.04.14. Personlig beskyttelse ved dekontaminering Hygienesykepleier Kjersti Hochlin

Grunnkurs i dekontaminering 02.04.14. Personlig beskyttelse ved dekontaminering Hygienesykepleier Kjersti Hochlin Grunnkurs i dekontaminering 02.04.14 Personlig beskyttelse ved dekontaminering Hygienesykepleier Kjersti Hochlin SMITTESTOFF SMITTEMOTTAGER SMITTEKILDE INNGANGSPORTER UTGANGSPORT SMITTEMÅTER 2011-12-06

Detaljer

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid Figurer kapittel 9 : Å bruke kroppen i hverdagen ergonomi Figur side 192 Riktig løfteteknikk (t.v.) forebygger belastningsskader, mens gal løfte teknikk (t.h.) kan føre til skader. Figurer kapittel 9 :

Detaljer

Basale smittevernrutiner

Basale smittevernrutiner Informasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet HF: Basale smittevernrutiner Håndhygiene Isolering Gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basal= grunnleggende. Basert på at alle kroppsvæsker kan inneholde smittestoffer. Ved å gjennomføre basale rutiner redusere man risikoen for smitte fra

Detaljer

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012

Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima. Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Fysisk arbeidsmiljø - Inneklima Kurs for erfarne tillitsvalgte OU-19 Geiranger 4. oktober 2012 Inneklima Inneklima er et samspill mellom en rekke ulike miljøfaktorer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har

Detaljer

R104 Sjekkliste for vernerunde

R104 Sjekkliste for vernerunde Gjenvinningsstasjon: Dato: Deltakere: Sted/dato Page 1 of 7 Klima Temperatur Trekk Ventilasjon - vedlikeholdsrutiner Lukt Fukt Solavskjerming Støv Overholdes røykeloven Best. nr. 444: Klima og luftkvalitet

Detaljer

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ

DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ DOKUMENTASJON PÅ BARNEHAGENS FYSKISKE MILJØ (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler) AKTIVITET OG HVILE: 10. Muligheter for aktivitet og hvile mv Virksomheten skal planlegges og drives

Detaljer

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut

inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut inneklima Per Gunnar Pedersen Yrkeshygieniker og bedriftsergoterapeut 20.12.2017 Agenda 1. Lovverk 2. Helseeffekter av dårlig inneklima 3. Termisk miljø. Temperatur luftfuktighet 4. Atmosfærisk miljø Forurensinger

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL

SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1 SIKKERHETSDATABLAD GLAVA GLASSULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Revidert: 23.05.2011 Handelsnavn: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: GLAVA GLASSULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE INSTITUSJON Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Del 2. Personlig hygiene. Dette bør du alltid tenke på. 2.6 Hjelp til personlig hygiene. Mange trenger hjelp til personlig stell

Del 2. Personlig hygiene. Dette bør du alltid tenke på. 2.6 Hjelp til personlig hygiene. Mange trenger hjelp til personlig stell Del 2 2.6 Hjelp til personlig hygiene 1 Personlig hygiene Mange trenger hjelp til personlig stell Personlig hygiene er viktig for velværet, selvbildet og helsen Oppfatningen om hva som er god personlig

Detaljer

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier

Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009. Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Basale smittevernrutiner Smittevern NLSH 2009 Håndhygiene Hanskebruk Munnbind Beskyttelsesfrakk Risikoavfall Åse Mariann Bøckmann Hygienesykepleier Hvordan begrense smitte av influensa A (H1N1)? Influensa

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE VANN OG AVLØP Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Søknad om godkjenning for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Eier av virksomheten: Virksomhetsleder: Telefon: E-post: Postadresse: Besøksadresse: Hjemmeside:

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

HMS GRUPPEN AS. for helse, miljø og sikkerhet. HMS tips for kontor

HMS GRUPPEN AS. for helse, miljø og sikkerhet. HMS tips for kontor HMS GRUPPEN AS for helse, miljø og sikkerhet HMS tips for kontor Brosjyren er en hjelp til selvhjelp med særlig de fysiske forhold. Mange andre forhold virker sterkt inn på helse og arbeidsevne. Vi har

Detaljer

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V.

MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. MELDESKJEMA FOR FRISØR- OG HUDPLEIEVERKSEMDER M.V. (Gjeld for verksemder som ikkje utfører holtaking/perforering av hud, osv) Verksemda sitt navn:... Adresse:...... Kontaktperson:... Telefonnr:... E-post

Detaljer

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen

- Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen - Ergonomi- dataarbeidsplassen - Stolen Kunne tilpasses den enkelte Enkelt kunne stilles inn i sittende Ha uavhengig rygg og sete Være stødig Ha hjul tilpasset gulvbelegget Underarmsstøtter skal ikke hindre

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

PERSONLIG BESKYTTELSESUTSTYR

PERSONLIG BESKYTTELSESUTSTYR PERSONLIG BESKYTTELSESUTSTYR som SMITTEVERN Hvorfor? Hva? Når? Hvordan? HVORFOR Når pasienten er mistenkt eller bekreftet smitteførende: For å hindre å bli smittet eller å spre mikrober til pasienter,

Detaljer

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr

Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Rutine for målrettet helseundersøkelse ved arbeid med forsøksdyr Dokumenteier: Fakultetsdirektøren Dokumentansvarlig: Gyldig fra: 1.6.2012 Gjelder for: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C

CO 2 -konsentrasjon skal ikke overstige 1000 ppm Temperaturen anbefales å ligge mellom 20 og 22 o C Selbu ungdomsskole v/ Rektor 758 Selbu Bakgrunn Inneklimaet oleves som varierende av de ansatte ved skolen. Skolen er utstyrt med ventilasjonsanlegg, men en er usikker å effekten av dette. Det er derfor

Detaljer

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken

Prossedyre: renhold på opplæringskjøkken Prossedyre: renhold på ID UTS.VLV.IK- Mat.F.4.2.1 Versjon 2.00 Gyldig fra 25.04.2014 Forfatter TB/THA/JRJ/RØ Verifisert Godkjent tb Søren Fredrik Voie INSTRUKS 1: KRAV TIL ALMINNELIG ORDEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V.

SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. Flora kommune SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV FRISØR-, HUDPLEIE- OG HOLTAKINGSVERKSEMD M.V. (Dette skjemaet skal nyttast av alle verksemder som tilbyr perforering/holtaking i hud, dvs. piercing, "hol

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 299 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Åse E.B. Slatlem Tiltak besluttet 05.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus

Detaljer

2. FAREINDENTIFIKASJON

2. FAREINDENTIFIKASJON SIKKERHETSDATABLAD 01.03.15 VARTDAL STEINULL 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG FIRMA Produkt: Synonymer: Anvendelse: Beskrivelse: Produsent: VARTDAL STEINULL Mineralull Primært termisk-, brann- og lydisolering.

Detaljer

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi

BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F. User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi BUTTERFLY GB NL D N S DK SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODELS Academy Butterfly AVAILABLE STANDARD

Detaljer

v DE S. 2000 Arbeidstilsynet Sykehuset Telemark HF AMBULANSETJENESTEN Ulefossveien 55 3710 SKIEN Att: Klinikksjef Jørgen Einerskjær

v DE S. 2000 Arbeidstilsynet Sykehuset Telemark HF AMBULANSETJENESTEN Ulefossveien 55 3710 SKIEN Att: Klinikksjef Jørgen Einerskjær v DE S. 2000 VAR DATO VAR REFERANSE 02.12.2008 DERES DATO DERES REFERANSE 1 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Ann Jorunn Hatledal tlf 911 76 340 Sykehuset Telemark HF AMBULANSETJENESTEN Ulefossveien 55

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

MELSTØV KAN GI HELSESKADER

MELSTØV KAN GI HELSESKADER MELSTØV KAN GI HELSESKADER Rapporten fra Haukeland Universitetssykehus viser at: Hver fjerde bakeriansatt har nesebetennelse på grunn av arbeidet. Hver femte bakeriansatt har symptomer som hoste, piping

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern

Lover og forskrifter om smittevern Lover og forskrifter om smittevern Kurs for teknisk personell i sykehus 24. mars 2014 Geir Bukholm Avdeling for smittevern Oslo universitetssykehus 3 områder Populasjonsrettet smittevern Smittevern som

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Denne undervisningen skal handle om det som er i lufta på arbeidsplasser i fiskerinæringen. Nærmere bestemt den landbaserte

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

OPPSTART AV ØREHULLTAGNING I GULLSMEDBUTIKK

OPPSTART AV ØREHULLTAGNING I GULLSMEDBUTIKK OPPSTART AV ØREHULLTAGNING I GULLSMEDBUTIKK Varemerket Blomdahl Medical AB, tilbyr hudvennlige og allergivennlige ørepynt. All tilvirkning skjer i Sverige, under streng kvalitetskontroll. Virksomheten

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold

Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold Basale smittevernrutiner. Sykehuset Østfold Felles SØ Infeksjonsforebygging [ ] Dokumentnr: Utarbeidet av: Hygienesykepleier Ellen Bjerkenes Godkjent av: Klinikkdirektør Tore Krogstad Formål: Sikre at

Detaljer

Verneombudet, Arbeidstilsynet og byggesaker. Knut Elkjær Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo

Verneombudet, Arbeidstilsynet og byggesaker. Knut Elkjær Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Verneombudet, og byggesaker Knut Elkjær Seniorinspektør Oslo Arbeid - trivsel Arbeidslokalene har betydning for trivsel og samarbeid. Lokalene må ivareta behov for at vi kan arbeide rasjonelt og effektivt,

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual 4 NL Gebruikers handleiding 9 D Gebrauchsanweisung 14 N Brukermanual 21 S Bruksanvining 25 DK Brugermanual 29 I Manuale d uso 33 F Mode d emploi 37 1 2 B B A B C D

Detaljer

Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din.

Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din. Ha det fint på jobb! En enkel sjekkliste og ergonomiske råd for deg på arbeidsplassen din. Arbeidsplassen din Sørg for å ha det ryddig rundt deg! Du bør ha nok plass til å kunne utføre oppgavene dine.

Detaljer

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 Praktiske smittevernrutiner Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 1 Mikroorganismer Levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye Bakterier Virus Mikroorganismer har eksistert

Detaljer

Smittemåter og smittespredning

Smittemåter og smittespredning Kurs om smittevern for teknisk personell i sykehus Smittemåter og smittespredning Hygienesykepleier Ursula Hryszkiewicz 24. mars 2014 Smittekjeden Smittestoff Smittekilde Smittemåte/smitteoverføring Utgangsport/Inngangsport

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet

Opprettet Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet Tiltak besluttet Avsluttet ID 301 Status Dato Risikoområde HMS Opprettet 04.04.2016 Opprettet av Kjersti Lyngvær Vurdering startet 04.04.2016 Ansvarlig Tiltak besluttet 11.04.2016 Avsluttet Risikovurdering med fokus på inneklima

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

Aktuelle datahjelpemidler

Aktuelle datahjelpemidler Side 1 av 5 Aktuelle datahjelpemidler Produkt Produktnavn Mousetrapper Advance Et elektronisk hjelpemiddel som erstatter vanlig mus. Den betjenes med en rulleduk og har flere programmerbare knapper. Bredde

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. INNHOLD Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål

Detaljer

HØRSELVERN 2013/2014

HØRSELVERN 2013/2014 HØRSELVERN 2013/2014 GJENNOMGANG HØRSELVERN Presentasjon Hei! Hva er støy og hva er lyd Skadelig støy SNR-metoden HML-metoden Vurderingskriterier Ørepropper Bruk og vedlikehold av ørepropper Øreklokker

Detaljer

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37

HMS-vernerunde Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 Dato 22.10.2010 13.35 Innleverte besvarelser 26 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 37 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 46,2 % Midlertidig ansatt 12 46,2 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Smittevernkurs for teknisk personell 24.mars 2014

Smittevernkurs for teknisk personell 24.mars 2014 Smittevernkurs for teknisk personell 24.mars 2014 Praktisk smittevern Hygienesykepleier Kjersti Hochlin Det våkende øye Stefanny Hillgaard Håndhygiene Isolater laboratorier Avløp Ventilasjon Rutiner for

Detaljer

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg?

Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Miljørettet helsevern i skole og barnehage Hvorfor bry seg? Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen, Skedsmo kommune Seksjonsleder Runar Berget, Undervisningsbygg Oslo KF 27.10.2014 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser

SKJEMA: Melding og tilsyn campingplasser Skjemaet kan brukes ved kommunalt tilsyn etter «Forskrift om miljørettet helsevern» som hjelpemiddel ved melding til kommunen før oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer ( 14 forskrift om miljørettet

Detaljer

ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP

ARBEIDSSTOLER KJØPEHJELP KJØPEHJELP ARBEIDSSTOLER Les mer i garantiheftet for MARKUS og VOLMAR arbeidsstoler. Arbeidsstol som passer perfekt Å velge riktig arbeidsstol er enkelt dersom du vet hva du trenger. Tenk over hva slags

Detaljer

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011

ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 Rosemarie Braun Hudavd. UNN 2011 ALLERGI PÅ ARBEIDSPLASSEN Rosemarie Braun Hudavd., Unn 2011 OVERSIKT Allergi bakgrunn/ definisjon Allergiske sykdommer, symptomer Allergitester Allergier ervervet på arbeidsplassen

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Håndhygiene som forebyggende tiltak

Håndhygiene som forebyggende tiltak Håndhygiene som forebyggende tiltak Hvorfor, hvordan, hvor og når? Utarbeidet i anledning Håndhygienens dag 5. mai 2014 Smittevernkonferanse i Buskerud 15.04.2015 Regionale kompetansesentre for smittevern

Detaljer

10 BIOLOGISKE FAKTORER

10 BIOLOGISKE FAKTORER 10 BIOLOGISKE FAKTORER 97 98 10.1 Definisjon biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endo-parasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13

Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Møre og Romsdal Fylkeskommune Søre Sunnmøre Tannhelsedistrikt v/gunnar Eikrem Røysbakken 3 6100 VOLDA Ørsta 13.08.13 Kopi: Verneombud Tilbakemelding etter hørselstester og støykartlegging 2013 Denne rapporten

Detaljer

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36

Vernerunde ITA Hvem og hvor? Dato Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 Dato 07.07.2011 11.49 Innleverte besvarelser 24 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 36 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 12 50,0 % Midlertidig ansatt 11 45,8 % Student 0 0,0 %

Detaljer

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist

Vernerundeskjema. Ja/Nei Tiltak Kommentar Ansvarlig Tidsfrist Vernerundeskjema 1.Orden/Renhold Er renholdet tilfredsstillende? Er det faste renholdsrutiner? Følges de? Utføres regelmessig hovedrengjøring? (Hvor ofte?) Har arbeidstakerne ansvar for orden og renhold

Detaljer