Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013"

Transkript

1 Årsmelding Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag 2013

2 Årsmelding for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag Innledning Kvalitetsutvalgets arbeidsform og sammensetning Avviksmeldinger i Oversikt avviksmeldinger i HNT... 4 Sykehuset Levanger... 4 Sykehuset Namsos a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser Årsrapport avviksmeldinger med grunnlag i Samarbeidsavtalen... 6 Avviksmeldinger, brudd på samarbeidsavtalene Meldt fra kommunehelsetjenesten 6 Avviksmeldinger, brudd på samarbeidsavtalene Meldt fra HNT Pasientsaker volum... 6 Oversikt volum av pasientsaker behandlet i Fagavdelingen 2013: Tilsynssaker... 7 Oversikt tilsynssaker 2013:... 7 Nye tilsynssaker Brudd på helselovgivning Norsk pasientskadeerstatning... 8 Oversikt NPE saker:... 8 Fordeling sykehus /klinikk... 8 Resultat i NPE saker: Klagesaker... 9 Oversikt klagesaker: Pasientsikkerhetskampanjen Global Trigger Tool (GTT):... 9 Journalgranskning etter GTT metoden Klinisk etisk komite Smittevern Infeksjonsovervåkning Sykehuset Namsos Infeksjonsovervåkning Sykehuset Levanger Virksomhetstilsyn, internrevisjoner og ROS analyser Oversikt over Eksterne revisjoner, ROS analyser og virksomhetstilsyn i Internrevisjoner: Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 2 av 15

3 Årsmelding for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i Helse Nord- Trøndelag Innledning Kvalitetsutvalget i Helse Nord Trøndelag endret i 2013 navn til Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget i HNT. Navneendringen markerer et styrket fokus på pasientsikkerhet som en viktig del av kvalitetsbegrepet. 2. Kvalitetsutvalgets arbeidsform og sammensetning Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget (KPU) har i 2013 bestått av Foretaksledelsen i HNT, Fagsjef, Kvalitetssjef, helsefaglige rådgivere i Fagavdelingen samt 2 brukerrepresentanter. Det er avholdt 4 møter i utvalget i KPU har nedsatt Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgets arbeidsutvalg (KPUA). KPUA skal behandle avviksmeldinger på vegne av KPU samt være rådgivende for KPU i saker som omhandler kvalitet og pasientsikkerhet. Utvalget består av Kvalitetssjef, 2 helsefaglige rådgivere fra Fagavdelingen, 2 leger og 2 sykepleiere. 3. Avviksmeldinger i 2013 I juni 2011 ble det innført nytt meldesystemet for meldepliktig hendelser etter spesialisthelsetjenestelovens 3-3 Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Fagavdelingen har på vegne av KPU arbeidet kontinuerlig med å utvikle og implementere systemer og rutiner for å ivareta foretakets meldeplikt etter lovendringen. Ved utgangen av 2013 forelå det plan for implementering av fullelektronisk meldingsoverføring til Kunnskapssenteret direkte fra vårt kvalitetssystem EQS. Det er implementert rutiner for saksgang for meldepliktige hendelser etter 3-3, og oppnevnt meldingsansvarlige i alle aktuelle enheter. Fagavdelingen har på vegne av KPU arbeidet med å sikre rutiner for systematisk arbeid for å oppnå kvalitetsforbedring på bakgrunn av avviksmeldingene, jamfør Spesialisthelsetjenestelovens 3-4. Ved utgangen av 2013 ble KPUA (Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalgets arbeidsutvalg) nedsatt. HNT har startet med publisering av meldepliktige hendelser på våre internettsider hnt.no HNT har differensiert meldingskategoriene i EQS systemet. Ansatte har nå mulighet til å velge Melding om pasientskade, Intern melding og Forbedringsmelding. Alle meldinger som meldes i kategorien Melding om pasientskade gjennomgås av Fagavdelingen. Det gjøres en intern kategorisering av meldingen og det vurderes om hendelsen er meldepliktig til Kunnskapssenteret jf. Spesialisthelsetjenestelovens 3-3, samt at krav om anonymitet er ivaretatt. KPUA skal på vegne av KPU gjennomgå den interne behandlingen av meldepliktige hendelser i HNT og gi tilbakemelding til meldingsansvarlige i linjeledelsen. Det rettes fokus Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 3 av 15

4 mot læringsperspektivet, på tvers av klinikker og avdelinger på systemnivå. KPUA rapporterer kvartalsvis til KPU. Statistikken over avviksmeldinger i HNT er utarbeidet på bakgrunn av de hendelsene som er meldt i kategorien Melding om pasientskade i EQS. Oversikt avviksmeldinger i HNT Melding om pasientskade- Antall HNT Sendt til kunnskapssenteret ( 3-3) Sykehuset Levanger Melding om pasientskade- Antall Sendt til kunnskapssenteret ( 3-3) Kirurgisk klinikk Medisinsk serviceklinikk 7 5 Medisinsk klinikk klinikk Rehabiliteringsklinikken 30 6 Barne- og familieklinikken Serviceklinikken SL/SN 5 0 Sum Sykehuset Namsos Melding om pasientskade- Antall Sendt til kunnskapssenteret ( 3-3) Kirurgisk klinikk Medisinsk serviceklinikk 3 2 Medisinsk klinikk klinikk 8 7 Rehabiliteringsklinikken 1 1 Barne- og familieklinikken Sum Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 4 av 15

5 Avvikskategorier Kategori Totalt Meldt som 3-3 hendelse til KS 1.1: Legemidler Prosedyre ikke fulgt/ikke tilfredsstillende : Ikke tilfredsstillende organisatorisk 5 0 tilrettelegging 3: Tilgang til kompetanse. Faglig skjønn 7 4 4: Komplikasjoner, uhell, egenskader, suicid : Medisinsk utstyr : Informasjonssikkerhet : Avvik ikke definert/kategorisert 42 6 Sum Spesifisering 3-3 meldinger i avvikskategori 4. Kategori 4 Antall 4.1 Behandlings- og blødningskomplikasjoner. Medikamentbivirkninger Fødselskomplikasjoner Infeksjoner Fall, uhell med fare for pasientskade Skade/egenskade/suicidforsøk Suicid/Uventet død 11 Kommentarer: Kategorien Komplikasjoner som har flest meldinger, fulgt av avvik knyttet til legemiddelforordning/legemiddeladministrasjon. Det er ingen kultur for å melde sykehusinfeksjoner som avvik. Fall er den enkelthendelsen som meldes hyppigst. Det er meldt 11 uventede dødsfall hvorav 8 er suicid/mistenkt suicid. 7 av hendelsene gjaldt suicid utenfor sykehus. 3-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser 11 hendelser har ført til varsel til Statens Helsetilsyn etter 3-3 a i hendelser ved Sykehuset Namsos 8 hendelser ved Sykehuset Levanger Ingen av 3-3 a varslene har ført til utrykning fra Statens helsetilsyn sin utrykningsgruppe. Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 5 av 15

6 4. Årsrapport avviksmeldinger med grunnlag i Samarbeidsavtalen Avviksmeldinger på samarbeidsavtalene i 2013 Meldinger fra Meldinger fra HNT til kommunehelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Sykehuset Namsos 71 (80) 27 (15) Sykehuset Levanger 120 (122) 23 (15) Sum 191 (202) 50 (30) *Tall fra 2012 i parentes Avviksmeldinger, brudd på samarbeidsavtalene Meldt fra kommunehelsetjenesten Punkt i samarbeidsavtalen SN SL HNT 5.2 Manglende varsling innen 24 t Manglende varsling eller dialog ved utskrivelse Mangler ved eller manglende epikrise/medikamenter/utstyr. Annet Forbedringsforslag Sum Avviksmeldinger, brudd på samarbeidsavtalene Meldt fra HNT: Punkt i samarbeidsavtalen SN SL HNT Manglende opplysninger ved ØH innleggelse Manglende opplysninger ved elektiv innleggelse Kommunen har ikke etablert pasienttilbud Annet Sum Pasientsaker volum Oversikt volum av pasientsaker behandlet i Fagavdelingen 2013: SN SL HNT Tilsynssaker Klagesaker NPE meldinger Totalt 580 Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 6 av 15

7 6. Tilsynssaker Oversikt tilsynssaker 2013: SN SL Sum HNT Totalt behandlet: Nye tilsynssaker opprettet 2013: Ferdigbehandlet 2013: Nye tilsynssaker 2013 Fordeling på sykehus og klinikker SN SL Kirurgisk klinikk 4 6 Medisinsk klinikk 2 2 klinikk 5 10 BFK 2 3 Rehabiliteringsklinikken 1 1 Medisinsk serviceklinikk 1 Brudd på helselovgivning Sykehuset Namsos har fått påvist brudd på helselovgivningen i 2 av 17 enkeltsaker som er ferdigbehandlet i Lovbruddene fordeler seg slik: o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-5a Koordinator Sykehuset Levanger har fått påvist brudd på helselovgivningen i 8 av 25 enkeltsaker som er ferdigbehandlet i 2013: Lovbruddene fordeler seg slik: o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet o Brudd på pasient- og brukerrettighetslovens 2-5a Koordinator. o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 3-3 Meldeplikt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. o Brudd på pasient- og brukerrettighetslovens 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og 3-2 Pasientens og brukerens rett til informasjon samt brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet og 3-2 Journal- og informasjonssystemer. o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet, samt brudd på Helsepersonelloven 40 Krav til journalens innhold m. m o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet. Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 7 av 15

8 o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 3-2 Journal- og informasjonssystemer. o Brudd på spesialisthelsetjenestelovens 2-2 Plikt til forsvarlighet samt brudd på pasient- og brukerrettighetslovens 3-5 Informasjonens form 7. Norsk pasientskadeerstatning Oversikt NPE saker: SN SL Total Antall saker under behandling pr Nye erstatningskrav Ferdigbehandlede NPE saker i NPE- Saker hvor andre helseinstitusjoner er påklaget Fordeling sykehus /klinikk Sykehuset Namsos Antall saker under behandling pr Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk 11 6 klinikk 2 2 BFK 9 4 Rehabiliteringsklinikken 1 1 SUM Sykehuset Levanger Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk 9 6 klinikk 6 3 BFK 14 5 Rehabiliteringsklinikken 2 1 Medisinsk serviceklinikk 1 SUM I 6 saker er det rettet erstatningskrav mot begge sykehus. Resultat i NPE saker: Sykehuset Levanger: 41 saker som er ferdigbehandlet i 2013: o I 29 saker er erstatningskravet avvist o I 12 saker er pasienten tilkjent erstatning Sykehuset Namsos 49 ferdigbehandlede saker i 2013: o I 34 saker er erstatningskravet avvist. o I 15 saker er pasienten tilkjent erstatning. Nye erstatningskrav 2013 Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 8 av 15

9 8. Klagesaker Oversikt klagesaker: SN SL Klagesaker under behandling Nye klagesaker Klagene dreier seg i hovedsak om følgende: - 12 klager på helsepersonell - 25 klager på undersøkelse, behandling. - 7 klager på transport Øvrige klager er vanskelig å kategorisere. 9. Pasientsikkerhetskampanjen Innsatsområder Trygg kirurgi Hjerneslag UVI SVK Fall Trykksår Forebygging av selvmord Forebygging av overdosedødsfall Samstemming av legemiddellister Status Gjennomført med team fra begge sykehus Gjennomført med team fra begge sykehus Gjennomført med team fra Sykehuset Levanger Gjennomført med team fra Sykehuset Namsos Ingen team fra HNT HF har deltatt Ingen team fra HNT HF har deltatt Team fra HNT HF Team fra HNT HF (tidl. Rusforetaket) Ingen team fra HNT HF har deltatt Oppfølging og implementering av relevante innsatsområder er tatt opp med klinikkenes kvalitetsrådgivere. Alle målinger og registreringer i Extranett er ved årsskiftet 2013/2014 avsluttet 10. Global Trigger Tool (GTT): GTT er et registrert varemerke tilhørende Institute for Healthcare Improvement. Metode for å identifisere og måle forekomst av skader i helsetjenesten. Pasientskade er her definert som utilsiktet fysisk skade som har oppstått som et resultat av medisinsk behandling eller som behandlingen har bidratt til og som krever ytterligere overvåkning, behandling eller sykehusinnleggelse, eller som har dødelig utgang. Begge sykehus gjennomfører journalgjennomgang etter nevnte metode. Journalgranskning etter GTT metoden. Oversikten baserer seg på funn gjort i årets 10 første måneder. Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 9 av 15

10 Sykehuset Levanger Antall journaler (pasientopphold) undersøkt 200 Antall journaler (pasientopphold) der det er identifisert pasientskade 20 Forbigående skade som krevde behandling 3 Forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold 14 Langvarig skade varig men 1 Pasienten døde 2 Kommentarer: Legemiddelrelaterte skader, reoperasjoner og infeksjoner utgjør 17 av de 20 skadene. Sykehuset Namsos Antall journaler (pasientopphold) undersøkt 200 Antall journaler (pasientopphold) der det er identifisert pasientskade 11 Forbigående skade som krevde behandling 4 Forbigående skade som førte til forlenget sykehusopphold 7 Kommentarer: Ingen av pasientskadene er av samme skadetype. 11. Klinisk etisk komite Årsrapport fra klinisk Etisk Komite er vedlagt Årsmeldingen 12. Smittevern Infeksjonsovervåkning Sykehuset Namsos Insidens: Tallene baserer seg på tertialrapport 1, 2 og 3 fra 2013 levert Nasjonalt folkehelseinstitutt. Inngrep Ingen infeksjon Overflatisk, pasient-diagn. Infeksjon Overflatisk, lege-diagn. Infeksjon Dyp infeksjon Organ/hulrom infeksjon Totalt antall inngrep Keisersnitt Hofte hemiprotese Hofte totalprotese Kolecystektomi Kolonkirurgi Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 10 av 15

11 Prevalens: Prevalenstallene baserer seg på de 2 nasjonale målingene som ble foretatt i Antall pasienter Antall operert Urinveisinfeksjon Nedre luftveis infeksjon Overflatiske postoperative sårinfeksjon Dype postoperative sårinfeksjon Septikemier Totalt *Regnes av antall opererte pasienter. 0,6 % 1,7 % 4 % * 2 % * 1,7 % 5,7 % Infeksjonsovervåkning Sykehuset Levanger Insidens: Tall fra rapportgenerator i Incidensregisteret tom Inngrep Overflatisk pasientdiagn.. Infeksjon. Overflatisk lege-diagn. Infeksjon Dyp infeksjon Organ/hulr om infeksjon Incidens Totalt antall inngrep Keisersnitt ,8 % 164 Hofte ,4 % 47 hemiprotese Hofte totalprotese ,3 % 132 Kolecystektomi ,7 % 85 Kolonkirurgi ,5 % 53 Totalt ,4 % 480 Prevalens: Prevalenstallene baserer seg de 2 nasjonale målingene som ble foretatt i Antall pasienter Antall operert Urinveisinfeksjon Nedre luftveis infeksjon Overflatiske postoperative sårinfeksjon Dype postoperative sårinfeksjon Septikemier *Regnes av antall opererte pasienter. Totalt 1,2 % 0,6 % 1.0 % * 3,0 % * 0,3 % 3,3 % Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 11 av 15

12 13. Virksomhetstilsyn, internrevisjoner og ROS analyser Oversikt over Eksterne revisjoner, ROS analyser og virksomhetstilsyn i 2013 Medisinsk klinikk, SN Tilsyn/revisjon/ ROS-analyse Tilsyn: Behandling av pasienter med falltendens. Tidsrom 15/1-14 Tilsynsmyndighet Fylkesmannen i NT Avvik/merknader Tilsynet ber oss undersøke om praksis er i samsvar med egen prosedyre for kartlegging og oppfølging av fallrisiko. Har vi tilstrekkelig fokus på risikofaktorer for fall? Gjenspeiler journalføringen manglende tverrfaglige vurderinger, eller er det dokumentasjonen som er mangelfull? Status Endelig rapport blir oversendt i uke 11. Medisinsk klinikk SL Avdeling for bildediagnosti kk, SL Kirurgisk klinikk SL Avdeling for bildediagnosti kk, SL Steril forsyning Steril forsyning Avdeling for Laboratorieme disin Avdeling for Laboratorieme disin ROS analyse ROS analyse 08 29/9 ROS analyse 2013 Intensiv avd. Celleforskriften Blodbank 13-14/2 11/2 2-3/ /2 DNV Helsetilsynet Norsk Akkrediter-ing Statens helsetilsyn Tilberedning antibiotika Nucleærmedisin Tiltak ved bortfall av strømog gasstilførsel Årlig tilsyn/status-kontroll mammografi lab. Ingen avvik Ingen avvik Det ble skrevet 11 vesentlige avvik, 12 mindre avvik og ingen meget alvorlige avvik. Ingen avvik for blodbank og ett avvik i forbindelse med celleforskriften. Tiltak iverksatt Viser til rapport Nye prosedyrer Viser til rapport Avvikene skal være lukket og dette innenfor fristene Alle avvik er lukket i forbindelse med besøkene. Avdeling for Laboratorieme disin Octapharma 30/4 Statens helsetilsyn Ingen avvik Gyn/føde HNT Barn/Hab/ BUP ISO 9001:2008 ISO 9001: / /5 NEMKO NEMKO Ingen avvik 9 anbefalinger 6 avvik 14 anbefalinger Alle lukket og godkjent BUP HNT Tilsyn med psykisk helsevern til barn 23-25/4 Landsomfattende Avvik. Avviket lukket Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 12 av 15

13 og unge tilsyn v/ Fylkesmannen BUP Namsos leverte egenvurdering-skjema Gyn/føde + flere avd. i HNT Oppfølgingsrevisjon fra DSB Gyn/føde, Sykehuset Levanger System for forebygging av uønskede hendelser 10-11/12 HMN, tilsyn ved 2 klinikker BFK - Gyn/føde Ekstern revisjon Ekstern revisjon Ekstern revisjon 24/3 DNV DNV DNV HNT: Oppfølgingsrevisjon Resertifisering Barn/hab/BUB 1.oppfølgingsrevisjon Avviksbehandling En situasjon med avvikling av en innleid psykiater var ikke dokumentert avviksbehandlet ihht kvalitetssystemetsprosedyrer. Epikriser Kolvereid ligger en del under målsetning på 7 arbeidsdager for epikriser, men det var ikke iverksatt / dokumentert korrigerende og/eller forebyggende tiltak. Epikrisetid Epikrisetid var ikke tilfredsstillende for Seksjon Poliklinikk (Namsos - én måned; april) nede på 43 %. Dette kan dog ikke oppfattes som representativt i det hele tatt. Lukket Lukket Lukket Revisjonsleder kunne ikke se at årsaken var funnet og at tiltak var iverksatt. Ekstern revisjon Intern revisjon Rapportmalen "foreløpig rapport" fra intern revisjon har noen mangler i forhold DNV til avviksbehandling: Mangler avsnitt for - strakstiltak/ behandling av avviket og - årsaksanalyse Ekstern revisjon DNV Implementering av nye prosedyrer Implementeringsmetode ved innføring av nye prosedyrer var ikke avklart/definert i Lukket Lukket Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 13 av 15

14 EQS / prosedyre for dokumentstyring. Ekstern revisjon DNV E-opplæring ifm dataentry i registrene. Kan være aktuelt for å sikre riktige registreringer fra alle parter som DNV jobber med klienter i registrene. Ekstern revisjon DNV Alderspsykiatrisk seksjon Namsos disponerer et antall sengeplasser (4) som ligger langt under nasjonal norm (ca ca 22 for hele fylket) Dette er bekymringsverdig, - også med tanke på fremtidig økende behov. (Ref. Også vurdering av fremtidig ressursbehov ifm eventuell utvidelse av kapasitet) Ekstern revisjon DNV Samtykke til registrering For eksempel for Bipolarregister er det ikke fastlagt i styringssystemet at samtykke skal gis i en relativt nøytral (eutym) fase. Det kan være behov for nærmere presisering også ift. schizofreni- og demensregisterte tilstander. Ekstern revisjon DNV Drift av registre Ikke alle registre det er gitt tillatelse til opprettelse/ drift av er satt i drift i dag. (Godkjennelse for 6 registre.) For eksempel er Schizofreniregisteret ikke kommet i gang. Det er det antatt relativt store metodiske vanskeligheter forbundet med bruken av dette registret, bl.a. knyttet til pasientenes tilstand og mulighet til å signere for sin deltagelse. Ekstern revisjon DNV Kvalitetsmål og -målinger Vurdere mer pasientorientert kvalitetsmål; for eksempel v. bruk av - GAF (Global Assessment Function) - spesifikke psykopatologiske tester eller - bruk av Brukerundersøkelser - Clincal Global Index kan Observasjon Observasjon Observasjon Observasjon Forbedringsmulighet Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 14 av 15

15 event. også være et utgangspunkt/hjelpemiddel. Ekstern revisjon DNV Etter utskrivning fra sengepost til rehabilitering - Vurdere i hvilket omfang og med hvilket innhold klinikken kan bidra med videre psykoterapeutisk behandling i rehabiliteringsopplegg. - Vurdere hvordan klinikken kan bidra best mulig med faglig oppdatering og utvikling i primærhelsetjenesten. Ekstern revisjon DNV Mulige pasientorienterte tilleggs mål. Måling av remisjon - min 6 md Måling av tilfriskning; dvs. Uten behandling. Måling av gjennomføringsgrad av tiltaksplan Måling av kommunikasjon av tiltak i forhold til evne og mulighet i primærhelsetjenesten til å ta i mot og realisere tiltak. Ekstern revisjon DNV Policy/ etiske retningslinjer for sosiale medier Vurdere behov for å etablere policy for ansattes kontakt med klienter på sosiale medier. Forbedringsmulighet Forbedringsmulighet Forbedringsmulighet Internrevisjoner: Det er gjennomført 36 internrevisjoner i HNT i Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF Side 15 av 15

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1

Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Registrere melding og behandle registrerte meldinger 01.06. 15 09.07.2015 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Journalanalyser for å avdekke pasientskader

Journalanalyser for å avdekke pasientskader Journalanalyser for å avdekke pasientskader Resultater fra journalundersøkelse på Akershus universitetssykehus i 2007 Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Pasientsikkerhetskonferansen 10.september 2008 Begreper

Detaljer

Registrere melding og behandle registrerte meldinger

Registrere melding og behandle registrerte meldinger Registrere melding og behandle registrerte meldinger 09.05. 16 06.06.2016 1 Dagens agenda - Hva myndighetskrav sier om hensikten med å registrere meldinger - Registrere melding - Behandle melding - Organisering

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system

Pasientsikkerhetsarbeid satt i system 1 Pasientsikkerhetsarbeid satt i system Oslo & Akershus Anne-Cathrine Braarud Avdelingsoverlege, PhD Ambulanseavdelingen 3 Nasjonal kampanje for å bedre pasientsikkerhet Passer ikke så godt for ambulansetjenesten/

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016

Styresak NOIS-resultater 3. tertial 2016 Direktøren Styresak 096-2016 NOIS-resultater 3. tertial 2016 Saksbehandler: Beate Sørslett Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2014/2701 Vedlegg (t): Innstilling til vedtak Styret tar saken

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool

Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Hvordan måle hvor ofte pasienter skades i din avdeling ved hjelp av verktøyet Global Trigger Tool Pasientsikkerhetssjef Helge Svaar Akershus universitetssykehus NSH konferanse 21. april 2009 Begreper

Detaljer

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015

Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Direktøren Styresak 110-2015 NOIS-resultater 1. tertial 2015 Saksbehandler: Børre Johnsen, Øystein R Johansen, Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2701 Dato: 02.11.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Preliminære

Detaljer

LEVE Verdensdagen 10. september 2012

LEVE Verdensdagen 10. september 2012 LEVE Verdensdagen 10. september 2012 Tanker om Nord-Trøndelag Ass. fylkeslege Tor-Finn Granlund Organisering av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av psykiatrien i Nord-Trøndelag Voksenpsykiatrien Barne- og

Detaljer

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013

Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Direktøren Styresak 60-2013 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet - juni 2013 Saksbehandler: Tonje E Hansen, Hilde Normann Saksnr.: 2010/1702 Dato: 20.06.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser)

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF

Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF HELSE i NORD Journalføring ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport nr 03/07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål...3 1.3 Omfang,

Detaljer

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem?

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? mette.walberg@vestreviken.no 14. oktober 2015 Find failures Find failures Vurdering av risiko

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Metode. Prevalensmaler

Metode. Prevalensmaler Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) våren 2011 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF. Kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF

HELSE NORD-TRØNDELAG HF. Kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF Kvalitetsutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF Årsrapport 2010 1 Forord... 3 1.0 Organisatoriske forhold... 4 1.1 Lovgrunnlag... 4 1.2 Andre nærliggende oppgaver... 5 1.3 Kvalitetsutvalgets

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Ingress:

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Slik tilsynet ser det

Slik tilsynet ser det Slik tilsynet ser det Varselordning og undersøkelsesenhet tilsyn for sikrere tjenester og økt pasientsikkerhet Salem, Bergen 10. desember 2013 Heidi Merete Rudi, assisterende direktør Statens helsetilsyn

Detaljer

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013

Styresak 4-2014 Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013 Direktøren Styresak - Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) Saksbehandler: Tonje E Hansen, seksjon for Pasientsikkerhet Saksnr.: /7 Dato:.. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen. 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Funn etter tilsyn med samhandlingsreformen 28. nov 2016 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Samhandlingstilsyn Vi fører ikke tilsyn med samhandlingsreformen som sådan Men samhandlingen På tvers av forvaltningsnivåene

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012

Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012 Direktøren Styresak 71-2012 Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet november 2012 Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 06.11.2012 Bakgrunn Dashbordet er

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype

Tabell 1. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 4. kvartal 2014, etter infeksjonstype Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2014 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014 KPU STHF Sakspresentasjon 23/6 2014 Saksliste 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 46/2014 Antibiotikastatistikk 47/2014 Insidens og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen?

Detaljer

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Pilotprosjekt: Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Stig Harthug, leder av fagrådet og kvalitetssjef i Helse Bergen Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes i BT 7.9.2011 Det er trygt å føde

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader.

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2014/2 Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 15.11.2017 Administrerende direktør Møtedato: 22.11.2017 Vår ref.: 17/00059-9 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Sak 86/17 Administrerende direktørs orienteringer Administrerende

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Styresak Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør Møtedato: 24.4.3013 Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 03.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref:

Detaljer

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt

30.10.2014 HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER UØNSKEDE HENDELSER ER EN DEL AV. Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt HELSERETT AVVIK, DISIPLINÆRFORFØYNINGER OG MELDEORDNINGER Tillitsvalgtkurs modul II Gorm Are Grammeltvedt Rettslig ansvar - reaksjoner og straff Lovregulering av avvikshåndtering Rett og plikt til å melde

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2010 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Likviditet Den likvide situasjonen har igjennom 2010 vært meget anstrengt og

Detaljer

Smittevernoverlege: Mette Wallberg Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs. Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 72/2011 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Smittevernoverlege: Mette Wallberg Hovedverneombud: Anita Haugland Gomnæs. Nr: Sak: Ansvarlig: Tidsfrist: 72/2011 Godkjenning av innkalling/dagsorden PROTOKOLL Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) Dato: 15.november kl.08.00 10.00 Sted: Wergelandsgt. 10 Glitre 1 og 2 Til Administrerende direktør : Nils Fr. Wisløff stede: Viseadministrerende direktør: Marit

Detaljer

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding

NSH - Kvalitetssikring av med. og adm. koding Medisinskfaglig rådgiver Spes. i samfunnsmedisin MHA Legens fritt formulerte beskrivelse av en tilstand En tilstand kan være en: Sykdom Skader Symptomer Fysiologiske tilstander eks. graviditet Andre

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 76/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 76/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14.9.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00591-13 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 06.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01859-22 Ber om svar

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner høsten 2013 Hensikten med prevalensundersøkelsene er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner våren 2013 Hensikten med Folkehelseinstituttets éndags prevalensundersøkelser er på en enkel

Detaljer

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser

Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser 1 Internrevisjonsrapport Oppsummering Revisjon av system for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser Stjørdal 28. januar 2009 INTERNREVISJONEN 2 Innhold 1. Rapportinformasjon... 2

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner.

Malen Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) i sykehus brukes også for rehabiliteringsinstitusjoner. Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre (PIAH) høsten 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 1. desember

Detaljer

Internrevisjonsrapport

Internrevisjonsrapport Internrevisjonen Internrevisjonsrapport Legemiddelhåndteringen i helseforetakene Oppsummering Stjørdal, 14. desember 2015 2. Innledning INNHOLD 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål 1.2 Revisjonskriterier

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 folkehelseinstituttet Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (PIAH) våren 2012 Hensikten med prevalensundersøkelsene (endagsundersøkelser) er på en enkel måte å få en oversikt

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009

Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalens av helsetjenesteervervete infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og helseinstitusjoner for eldre Våren 2009 Prevalensundersøkelsene ble utført 27. mai 2009 på sykehus og i uke 22 på helseinstitusjoner

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport

Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport Sak 11/2011 Oppfølging av revisjonsrapport fra HMN RHF - Etterlevelse av pasientrettigheter Styremøte 15.02.2011 Tor Ivar Stamnes Kvalitetssjef Sammendrag Systemtilsynet ble gjennomført i mai 2010. Rapport

Detaljer

KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF. 27. november 2013

KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF. 27. november 2013 KVALITETS- OG PASIENTSIKKERHETSUTVALGET STHF 27. november 2013 Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 5. november 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra medisinsk avdeling Sykehuset innlandet HF, Divisjon Gjøvik til Gjøvik kommune Virksomhetens adresse: Postboks 650,

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken av antibiotika

Detaljer

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen.

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen. 1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim

Pasientsikkerhetskultur i UNN. KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Pasientsikkerhetskultur i UNN KU 18. november 2014 Pasientsikkerhetskoordinator Mette Fredheim Nasjonale mål -Redusere antall pasientskader -Etablere varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet

Detaljer

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Bakgrunn: Viser til sak 56/14 hvor det ble orientert om hvordan foretaket

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF

Styret ved Vestre Viken HF 102/ Trykte vedlegg: 1. Notat av 26, oktober 2011 til styret i VV HF Dato Saksbehandler 17.11.11 Per Meinich Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Virksomhetsregistrering ved ortopedisk avdeling, Drammen Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 102/2011

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern?

Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Farmasidagene Hjelper bedre smi-evern? Me-e Walberg, smi-evernoverlege Vestre Viken 6. november me-e.walberg@vestreviken.no Vestre Viken består av åtte klinikker (befolkning: 500.000 mennesker) Bærum sykehus

Detaljer