Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning"

Transkript

1 Fødselsskader i Norsk Pasientskadeerstatning Neonatalmøte Bodø april 2014 Stine Andreasen Overlege KK Nordlandssykehuset

2 Bakgrunn for prosjektet I NPE ligger store mengder informasjon om fødselshjelpsaker. I 2005 tok Norsk Gynekologisk forening kontakt med NPE med spørsmål om bruk av denne informasjonen. Dette førte til opprettelse av et stipendiat i samarbeid mellom Den Norske Legeforening og NPE Vi ønsket å se nærmere på disse sakene for å finne ut hvilke type skader dette gjaldt, årsak til pasientskade og forsøksvis komme med forslag til forbedring for å begrense slik skade i fremtiden Jørstad, RG et al. Norsk Pasientskadeerstatning en kilde til læring. Tidsskr Nor Legeforen 2007;127:

3 Hvem får medhold i Norsk Pasientskadeerstatning? Pasienten må selv søke erstatning innen tre år etter at omfanget av skaden burde vært avdekket Skaden må skyldes behandlingen, undersøkelsen eller oppfølgningen, ikke ha sin årsak i selve sykdommen. I enkelte tilfeller gis erstatning uten sviktende behandling, som ved uforventet stor skade eller infeksjon Skaden må skyldes en behandlingssvikt og ikke være en kjent komplikasjon til behandlingen Skaden må ha medført et økonomisk tap på over 5000 kr. I enkelte tilfeller gis menerstatning som følge av betydelig redusert livskvalitet uten økonomisk tap

4 Utforming av skjema for datainnsamling For registrering av data ble det utformet et eget skjema Punktene i skjemaet baserte seg på tidligere studier, gjeldene retningslinjer, etablerte verdier (f eks blødningsmengde, ph) Opplysninger fra NPEs sakkyndigerklæringer og vedtak ble registrert

5 Innhenting av informert samtykke Alle 280 pasienter (192 barn/86 mødre) som hadde fått medhold i sine saker ble kontaktet per brev 193 (132 barn/61 mødre) av disse returnerte samtykkeerklæring. Hos disse fikk vi innsyn i alle saksdokumenter For de resterende 87 pasientene fikk vi innsyn i avidentifisert sakkyndigerklæring og NPE vedtak, da dette ansees som NPEs eiendom

6 Utfordringer i prosjektet Retrospektiv undersøkelse uten etablert forskningsprotokoll medfører ufullstendige opplysninger Behov for innhenting av informert samtykke gir ufullstendig tilgang på saksopplysninger Ufullstendig journalføring Varierende kvalitet på sakkyndigerklæringene

7 Studie 1 Hvilken type fødselsskader får erstatning i NPE? Hva er årsakene til skade? Andreasen S, Backe B, Jorstad RG, Oian P. A nationwide descriptive study of obstetric claims for compensation in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2012 Oct;91(10):

8 Utfall i NPE 278 av 871 saker fikk medhold 32,5% anket til Pasientskadenemda (PSN), hvorav 4,6% fikk medhold 4,7% anket til rettssystemet, hvorav 1,8% fikk medhold Gjennomsnittlig erstatningsutbetaling i mødresakene var NOK. Tilsvarende i barnesakene 3,5 mill NOK Andreasen S, Backe B, Jorstad RG, Oian P. A nationwide descriptive study of obstetric claims for compensation in Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2012 Oct;91(10):

9 Årsak til avslag Vanligste årsak til avslag er manglende årssakssammenheng mellom helsehjelp og pasientskade (66%). intrauterine faktorer som sannsynlig årsak til skade kjent risiko ved fødsel/keisersnitt forhold hos mor/barn som gir kjent økt risiko fødselen i seg selv er årsak til skaden I de øvrige avslagssakene fant man ingen svikt i helsehjelp i 28% av sakene og annen årsak hos de resterende 6%

10 Kasuistikk 1 Para 0, normalt svangerskap, BMI 32 Innkommer med rier til termin Protrahert forløp, vakuumforløses, episiotomi Vekt 3140 g Episiotomi revner 3. dag 8. dag diagnostiseres sphinkterruptur grad IV Utlagt tarm og reoperasjon med sekundær sphinktersutur og tilbakelegging av tarm etter 4 mnd

11 Medhold: ikke adekvat undersøkt etter fødsel

12 Kasuistikk 2 Para 2, frisk kvinne, BMI 30 Intrauterin fosterdød i avdelingen i påvente av fødsel uke 38 Fødsel indusert med misoprostol og oxytocin Vakuumforløses, deretter skulderdystosi med varighet >30 min Blødning postpartum og cervixrift diagnostiseres, sutureres Blør fortsatt, pasienten sutureres på ny på operasjonsstuen, men øvre begrensning sees ikke Lege mener pasienten blør pga trombocyttmangel, og ingen øvrige tiltak iverksettes Pasienten dør etter fire timer Obduksjon viser cervixrift som strekker seg åtte cm opp i uterus

13 Medhold: ikke adekvat diagnostisering ikke tilkalt hjelp ved manglende kompetanse

14 Table 1. Injury to mother and child Mother Compensation (n=87) Denial (n=265) Proportion ( 24.5%) Anal sphincter tear Infection Hemorrhage Pain after delivery Injury of intestins or urinary tract Trombo-embolism Uterine rupture Others Child Compensation (n=193) Denial (n=328) Proportion ( 36.9%) Asphyxia Infection Shoulder dystocia Malformations Neglected supervision in pregnancy Others

15 1. Ikke adekvat overvåkning 2. Uoppdaget tegn til fosterstress 3. Feilmedisinering 4. Retningslinjer ikke fulgt 5. Mangel på retningslinjer i fødeenheten 6. Manglende kvalifikasjoner og ferdigheter 7. Manglende tilkalling av kompetent personale 8. Dårlig organisering av avdelingen 9. Samtidskonflikt 10. Annet 11. Ingen feilbehandling 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,

16 Studie 2 Erstatningssaker grunnet føtal asfyxi: Hva karakteriserer medholdssakene versus avslagssakene? Hva er årsakene til skade?

17 Kasuistikk 3 Førstegangsfødende kvinne uke 40+3, frisk Innkommer med vannavgang og rier, misfarget vann Normal fremgang i fødsel uten stimulering. Patologisk CTG med kompliserte decelerasjoner og basalfrekvens 160 i trykketiden. Trykket 23 minutter. Spontan fødsel Knute på navlesnoren Barnet veide 3400 g, Apgar 7-8-9, normal ph 2 timer etter fødsel apne-perioder, overflyttes barneavdeling og legges på CPAP MR viser basalganglie-infarkter. Utvikler spastisk cerebral parese og forsinket mental utvikling

18 Avslag: Det foreligger ingen pasientskade på barnet, da skaden skyldes forhold ved barnet og fødselen i seg selv Helsehjelpen var adekvat, ingen tegn til asfyxi ved fødsel

19 Definisjon av fødselsasfyksi: MacLennans essensielle kriterier: ph<7,00 og BD>12 Moderat eller alvorlig neonatal encephalopati CP av spastisk kvadriplegisk eller dyskinetisk type Tilleggskriterier: Tegn til hypoxisk hendelse under fødsel med raskt innsettende og vedvarende endring i hjerterate Apgar score < 7 ved 5 min Tegn til multiorgansvikt Tegn til tidlig cerebral skade ved billeddiagnostikk MacLennan A. A template for defining a causal relation between acute intrapartum events and cerebral palsy: international consensus statement. BMJ 1999 Oct 16;319(7216):

20 Kasuistikk 4 Førstegangsfødende kvinne uke 41+1, frisk Innkommer med rier Protrahert 1. stadium og pitocinstimulering på 5 cm Full åpning, hodet en under spina, CTG: Tangforløsning, fastsittende skuldre som løses ved Mc Roberts og fundustrykk Vekt 3800 g, Apgar Erb s parese, peristerende

21 Avslag: Det foreligger skade på barnet, men helsehjelpen var adekvat Rask forløsning nødvendig pga truende asfyxi hos barnet

22 Hvor ofte er fødselsasfyxi årsak til cerebral parese? Studier viser at CP skyldes asfyksi under fødsel i kun 4-12% Vanligere årsaker til CP er prematuritet, infeksjon, mitokondriesykdom, intracerebral blødning, medfødte misdannelser, etc Badawi N, Kurinczuk JJ, Keogh JM, Alessandri LM, O'Sullivan F, Burton PR, et al. Antepartum risk factors for newborn encephalopathy: the Western Australian case-control study. BMJ 1998 Dec 5;317(7172):

23 Kasuistikk 5 Para 1 med akutt sectio pga placentaløsning Spontan fødselsstart uke 41+2 Epidural og oxytocin pga protrahert forløp Økende magesmerter, deretter fosterbradykardi slag/min Lege tilkalt etter 5 min Etter 21 min får man anlagt intern registrering, fortsatt bradykardi Katastrofesectio Uterusruptur diagnostiseres, Apgar 0-3-4, ph 6,67, BE -21, alvorlig cerebral parese

24 Medhold: Burde vært forløst >10 min tidligere, da man ikke skulle gjort forsøk på anleggelse av intern registrering

25 Resultat: 161 av 315 (51,1%) fikk medhold Årsak til avslag Manglende årsakssammenheng mellom helsehjelp og pasientskade (95%) Ingen svikt i helsehjelp (5%)

26 Table 1. Categorization of substandard care in 161 deliveries rewarded compensation for sequela after birth asphyxia in Norway Main factor Contributing Sum (%)* Substandard care caused by human error Inadequate fetal monitoring (%) 49,6 factor (%) 20,9 70,5 Lack of clinical knowledge and skills 14,1 46,6 60,7 Non-compliance with written guidelines 11,0 25,8 36,8 Failure in obtaining senior medical help 9,8 24,5 34,3 Error in drug administration 4,3 11,7 16,0 Substandard care caused by system error Poor organization of the department 2,5 1,8 4,3 Time conflicts in the delivery unit 0,6 1,8 2,4 Lack of written guidelines 0 0,6 0,6 *Sum 91.9 because in 8.1 % of the cases compensation was rewarded after decision in the appeal body or by the court of law

27 Figur 1. Apgar score at 5 minutes in cases rewarded compensation for sequela after birth asphyxia in Norway *Reduced numbers due to missing cases

28 Table 4. Mortality, neurologic sequela and co-morbidity in 315 cases claiming compensation for sequela after birth asphyxia in Norway Cases receiving compensation (n=161) %* Cases denied compensation (n=154) %* Death 34 Prenatal death 10 Neonatal death 24 Death 4 Prenatal death 0 Neonatal death 4 Neurological sequela CP of spastic quadriplegic or dyskinetic type 75 CP spastic hemiplegia 2 CP spastic diplegia 5 CP ataxic 0 Unspesified CP syndrome 2 Diagnosis uncertain 6 Neurological sequel CP of spastic quadriplegic or dyskinetic type 12 CP spastic hemiplegia 5 CP spastic diplegia 8 CP ataxic 2 Unspesified CP syndrome 19 Diagnosis uncertain 0 *The percentages with sequela and co-morbidity are based on the number of surviving children in each group.

29 Figur 2. The category of health personnel held responsible for the substandard treatment in 315 cases receiving compensation for sequela after birth asphyxia in Norway Obstetrician (49 %) Resident (9 %) Midwife (46 %) Pediatrician/anesthetist (4 %) *In some cases two or more health personnel were responsible, making the total sum more than 100 %

30 Hvordan redusere risiko for personlig svikt? I bilindustri, oljeindustri og luftfart har man lang erfaring med systemtiltak for å redusere forekomst og begrense risiko ved personsvikt Målet er å unngå slike feil hvis mulig, oppdage dem så tidlig som mulig og redusere omfanget dersom de oppstår Dette gjøres gjennom systematisk trening av alt involvert personale, god kommunikasjon, åpenhet for melding av feilbehandling og gjennomgang av episoder der feil oppstod Dette systemet bør kunne overføres til helsevesenet, hvor man ser en betydelig lavere vilje til å søke hjelp ved behov, kontrollere hverandre og melde sine egen feil Helmreich RL, Merritt AC, Wilhelm JA. The evolution of Crew Resource Management training in commercial aviation. Int J Aviat Psychol 1999;9(1): Sexton JB, Thomas EJ, Helmreich RL. Error, stress, and teamwork in medicine and aviation: cross sectional surveys. BMJ 2000 Mar 18;320(7237):745-9.

31 Momenter til diskusjon NPE systemet fungerer, da < 2% av sakene ender i domsstol Systemsvikt hevdes ofte å være årsak til feilbehandling, men også andre studier har vist at menneskelig svikt er årsak i de fleste saker. En slik kategorisering er alltid vanskelig, men likevel viktig å tenke på når man fokuserer på kvalitetsforbedring i helsevesenet Alle pasienter som mener seg påført skade under behandling i helsevesenet bør få sin sak vurdert, både for pasientens trygghet, men også for at helsepersonell kan lære av de feil som blir gjort Får de rette sakene erstatninger, eller ser vi bare toppen av isfjellet? Er vi flinke nok til å informere om erstatningsordningen? Somville, FJMP, van Sprundel M, Somville J. Analysis of surgical errors in malpractice claims in Belgium. Acta Chir Belg 2010;110: Weaver SJ, Lyons R, DiazGranados D, Rosen MA, Salas E, Oglesby J, et al. The anatomy of health care team training and the state of practice: a critical review. Acad Med 2010 Nov;85(11):

32 Kvalitetsfremmende tiltak Systematisk tilnærming til tross for personlig svikt Trening i tolkning av CTG og STAN, da dette utgjør flertallet av skadesakene Interprofesjonell simulasjonstrening i obstetriske akuttsituasjoner Økt samhandling mellom jordmor og lege Minne hverandre om at det å be om hjelp ikke er et tegn på svakhet, men ønske om best mulig pasientbehandling Mulighet for innføring av sjekklister under fødsel, tilsvarende som i kirurgi, noe som har vist effekt Nasjonal- og lokal gjennomgang av alle fødselsskadesaker Fausett MB, Propst A, Van DK, Clark BT. How to develop an effective obstetric checklist. Am J Obstet Gynecol 2011 Sep;205(3): Draycott, T., Sibanda, T., Owen, L., Akande, V., Winter, C., Reading, S. and Whitelaw, A. (2006), Does training in obstetric emergencies improve neonatal outcome?. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 113:

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan. Nasjonalt råd for fødselsomsorg Nasjonalt råd for fødselsomsorg Sfinkterskader ved fødsel bør reduseres i Norge Nasjonal handlingsplan SFINKTERSKADER VED FØDSEL BØR REDUSERES I NORGE Nasjonal handlingsplan Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Fødselsstimulerende akupunktur

Fødselsstimulerende akupunktur Norges Helsehøyskole, Campus Kristiania Institutt for akupunktur Bachelor oppgave Fødselsstimulerende akupunktur - en litteraturstudie Ill: www.birthzang.co.uk Emne: AKU 10 Kull: BAd10 Kandidatnummer 100507

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Meldesentralen årsrapport 2008-2009

Meldesentralen årsrapport 2008-2009 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 241 570 Rapport fra Helsetilsynet 5/2010 Juni 2010 ISSN: 1503-4798 (elektronisk utgave) ISBN: 978-82-90919-26-4 (trykt) ISBN: 978-82-90919-25-7 (elektronisk)

Detaljer

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overvåking av blod i Norge 2008 2008 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel Overvåking av blod i Norge 2008. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge Institusjon

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre

KAPITTEL 1. Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre KAPITTEL 1 SVANGERSKAPSOMSORG Kjell Å. Salvesen Kenneth Johansen Hans Andreas Sande Lisbeth Sætre ICD-10 Z34.0 Kontroll av normalt førstegangssvangerskap Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap Z31.9

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2

Trykk: GCS as Opplag: 1000. Oslo, januar 2000 ISBN 82-12-01364-2 6WRUWRJVLNNHUW" 6PnWWRJJRGW" +YRUVNDONYLQQHU L1RUJHI GH" 5DSSRUWIUD 1DVMRQDOIDJNRQIHUDQVH RPI GVHOVRPVRUJHQ 'LSORPDW+RWHO%RG ²QRYHPEHU 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG 6WDWHQVKHOVHWLOV\Q &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte

Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte Sak 73/2013 Saksnr Utvalg Møtedato 73/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11.9.2013 Saksbehandler: Elin Gullhav Høringssvar - Intensivbehandling av nyfødte STYRESAK Innstilling til vedtak

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Læring av feil og klagesaker

Læring av feil og klagesaker Svein Zander Bratland og Sverre Lundevall (redaktører) Læring av feil og klagesaker tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 7/2009 MAI 2009 Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 Svein Zander Bratland

Detaljer

PRIVAT HELSETJENESTE

PRIVAT HELSETJENESTE STATISTIKK FOR PRIVAT HELSETJENESTE 2014 2009 INNHOLD Seks år med privat helsetjeneste 3 Tilskuddsplikten for privat helsetjeneste 4 Mottatte saker 5 Alder og kjønn 6 Ulikt regelverk 6 Geografisk fordeling

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Oppdager sykehusene barnemishandling?

Oppdager sykehusene barnemishandling? Oppdager sykehusene barnemishandling? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no OPPDAGER SYKEHUSENE BARNEMISHANDLING? En kartlegging av utredningspraksis Mia C. Myhre, Anne

Detaljer

Stor variasjon i tilsynssakene

Stor variasjon i tilsynssakene Stor variasjon i tilsynssakene Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter basert på informasjon om enkelthendelser som har skjedd. Tilsynsmyndigheten oppretter tilsynssaker blant

Detaljer

GYNEKOLOGEN INNHOLD 27-4 2014. Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s.

GYNEKOLOGEN INNHOLD 27-4 2014. Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s. 27-4 2014 GYNEKOLOGEN INNHOLD Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s. 40 Misodel «Ferring Legemidler AS» Prostaglandin. ATC-kode: G02A

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING. Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2014; 32(2): 33-64 Barneleger på reise til Tanzania Design med unge pasienter - for unge pasienter Maria Montessori [ redaktoren ] Anders Bjørkhaug Kjaere

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer