Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48."

Transkript

1 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramperud Arnesen, Rolf Kristiansen, Jørn Inge Løsfelt, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas, Marie Julie Homb Rømo, Johnny Berg Administrasjon: Hildegard Johannessen, Jonny Westergård på sak 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48. Meldt forfall: Sidsel Forr Hemma Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 22. September 2009 kl Sted: Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Møteplan: Styremøte Saksliste: S 2009/ 36 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. S 2009/ 37 Godkjenning av referat fra forrige møte Ingen merknader til referatet. Referat fra styrets møte 09. juni 2009 godkjennes. S 2009/ 38 Innsetting av ny styrerepresentant og avslutning for Sidsel Forr Hemma Jørn Inge Løsfelt ble innsatt som ny styrerepresentant. Sidsel Forr Hemma var forhindret i å møte. S 2009/ 39 OU- prosessen status Rektor orienterte om OU prosessen. Prosessen nærmer seg fullførelse. Ansettelse i stillingen IKT/Ped er i prosess og vil være den siste ansettelsen i forhold til å komplimentere den nye organisasjonen. Vea venter også på en ankesak som ligger hos KD i forhold til en oppsigelse. Styret diskuterer litt rundt økonomien i etterkant av OU prosessen og om hvordan omstillingsmidlene tildelt i RNB vil påvirke Viktig å få klarhet i forhold til Dette bør tas opp i et særmøte eller i etatsstyringsmøte. Styret er fornøyd med prosessen og påpeker at det er viktig å se fremover og være tilfreds med det som er gjennomført. Deler av orienteringen og diskusjonen innholdt personalopplysninger og vil ikke bli protokollført.

2 Side 2 av 5 Vedtak: Styret tar redegjørelsen om OU prosessen til orientering. S 2009/ 40 Status økonomi Stabsleder ga en kort innføring i den økonomiske situasjonen på Vea. Det ble informert om at blant annet opprettelsen av trådløst nett, innkjøp av IKT- utstyr til undervisning, innkjøp av bærbare datamaskiner til alle ansatte og ekstrautgifter ved utbygging av auditoriet og ny resepsjon, har vært betydelige poster på budsjettet. Når det gjelder utfordringer ble det nevnt at Vea ligger etter estimerte inntekter i forhold til kantinedrift og dekorasjonsoppdrag. Stabsleder påpeker at det fortsatt er et overordnet mål om å gå i pluss. Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående Veas økonomi til orientering. S 2009/ 41 Søkerstatus Rektor ga en kort orientering om søkerstatus. Vedtak: Styret tar redegjørelsen om søkerstatus 2009/2010 til orientering. S 2009/ 42 Resultatrapport første halvår 2009 Rektor informerte om innholdet i halvårsrapporten. Det ble påpekt at det er en positiv trend i forhold til antall søkere og studenter/elever. Antallet studenter på botanisk design og komprimert kurs bør heves. Styret kom med et innspill i forhold til manglende informasjon i rapporten om Veas internasjonale Master samarbeid. Det ble også presentert noen forslag til endringer av ordlyd og påpekt enkelte utelatte ord i noen setninger. Det kom også frem at styret ønsker endring i forhold til hvordan rapporten overleveres KD. Styret påpekte at rapporten bør leveres til etterspurt dato til KD med et forbehold om eventuelle endringer etter styrebehandling. Dette medfører at den endelige rapporten skal godkjennes av både rektor og være behandlet i styret. Vedtak: Styret tar Resultatrapport første halvår 2009 til orientering. S 2009/ 43 Samarbeid med Folkeuniversitetet Avd. leder gartnerfag informerte om Veas nåværende samarbeid med Folkeuniversitetet og hvilke grep som har blitt gjort i forhold til det videre samarbeidet. Det ble også gitt en fyldig orientering rundt fremskritt i forhold til mesterbrev utdanningen ved Vea. P. d.d. så er FU fjellregionen samarbeidspartner når det kommer til mesterbrev, mens FU Mjøsregionen er samarbeidspartner i forhold til promotering og opptak til gartner studiene. Avd. leder ser for seg et mulig scenario hvor alt FU samarbeid blir liggende hos en av FU avdelingene. Denne tankegangen støttes av styret.

3 Side 3 av 5 Det vil være naturlig å ta opp igjen saken med styret når Vea har hatt ytterligere møter med FU. Vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. S 2009/ 44 Anleggsgartnerteknikker status og videre fremdrift Avd. leder gartnerfag informerte om nye søknadsfrister til NOKUT. Det vil nå være søknadsfrist 1. Mars og 1. September med 4 måneders behandlingstid. Det vil si at søknaden om oppstart av anleggsgartnerteknikker utdanningen må være levert innen 1. Mars for å kunne starte opp i oktober Avd. leder påpeker at søknaden vil være nær ferdigstilt i etterkant av bransjeseminaret 4 og 5. November Styret ser det hensiktsmessig at søknaden sendes så raskt som mulig etter at den er ferdigstilt. Avd. leder gartnerfag informerte også om det nye kvalitetssikringssystemet som skal innføres på Vea. Vedtak: Styret tar redegjørelsene til orientering. S 2009/ 45 Grønn Fagskole status og utfordringer Rektor redegjorde rundt forprosjekt angående Grønn fagskole og refererte til prosjektgruppens møter. Styret kom med forslag til hva prosjektgruppen kan se nærmere på. Det ble blant annet nevnt muligheten til å shoppe moduler. Dette forslaget stilte styret seg negativt til, spesielt dersom denne måten å studere på, ikke fører frem til tittelen Fagteknikker. Styret, i samsvar med prosjektgruppens anbefalinger, så på Utviklingsretning 2 som veien å gå videre. Det ble også anbefalt å gjøre en ny markedsanalyse samt se nærmere på spørsmålet; hva blir man når man tar Grønn fagskole. Det er viktig for styret at det blir tydeliggjort forskjellen på Botanisk Design og Grønn Fagskole. Rektor vil videreformidle styrets innspill og ser for seg at prosjektgruppen presenterer forprosjektet for styret før høstsemesteret er over. Vedtak: Saken tas opp igjen på styremøtet den 15. Desember S 2009/ 46 Utredning forprosjekt studieadministrativt system og arkiv Stabsleder informerte om forprosjektene som er gjennomført i forhold til studieadministrativt system og arkiv. Det understrekes at Vea står ovenfor et strategisk veivalg i forhold til IKT systemer. Styret diskuterte saken og kom med innspill. Styret sa seg enig at en egen IKT avdeling på Vea vil være for kostnadskrevende. Styret foreslo å ta nærmere kontakt med andre fagskoler for å få

4 Side 4 av 5 ytterligere informasjon og impulser rundt IKT muligheter. Styret er enig i at det vil være mest hensiktsmessig å se mot høgskoler og universiteter i fremtidige strategiske valg. Styret frarådet Vea å forsøke å komme seg med på en løsning som er skreddersydd for en annen institusjon. Vea bør være med fra starten for å unngå å innføre systemer som ikke tilfredsstiller Veas behov. Vedtak: Styret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører gir ledergruppen ved Vea v/ rektor fullmakt til å undersøke og eventuelt inngå IKT avtale om drift, vedlikehold og service av IKT utstyr og programmer med en høgskole. S 2009/ 47 Etablering av Innstillingsråd og Tilsettingsråd Rektor forlot møtet. Styreleder innledet diskusjonen rundt Innstillingsråd og Tilsettingsråd. Diskusjonen resulterte i følgende vedtak. Vedtak: Styret ser betydningen av at det etableres en hensiktsmessig organisering av Innstillings- og Tilsettingsråd og delegerer dette til rektor i tråd med gjeldende praksis og prinsipper nedfelt i Statens personalhåndbok. Ved ansettelse av rektor og assisterende rektor er styret tilsettingsorgan. S 2009/ 48 Avskriving og ettergivelse av utestående fordringer Rektor og stabsleder informerte om situasjonen i forhold til avskrivning og ettergivelse av utestående fordringer. Styret påpekte at Vea bør kunne ta lærdom av en slik sak og at det er et ønske fra styret om at avtalen med inkassoselskapet undersøkes nærmere. Det ble informert om at Vea har gjort enkelte grep i forhold til å unngå lignende situasjoner i fremtiden, blant annet ved å avvikle kredittsalg i kantinen og ved å forbedre rutiner rundt fakturering. Forslag til vedtak: I henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, ber styret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Departementet om lov til å avskrive følgende krav: 1. Turid Lien kr ,- 2. Maren Orm Pettersen kr. 120,- 3. Thomas Mathisen kr ,- 4. Lill Iren Olaisen kr ,- 5. Linda Renate Larsen Andersen kr. 2224,- 6. Nina Instrand kr. 2198,- I henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, ber styret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Departementet om lov til å ettergi

5 Side 5 av 5 følgende krav: S 2009/ Turid Lien kr ,- 2. Maren Orm Pettersen kr. 120,- 3. Thomas Mathisen kr ,- 4. Lill Iren Olaisen kr ,- 5. Linda Renate Larsen Andersen kr. 2224,- 6. Nina Instrand kr. 2198,- Møteplan styret Styret så nærmere på møtekalenderen og kom frem til følgende: Forslag til møtekalender for styret ved Vea 2010 Vår 10 februar mars april mai juni Styret v/vea Høst 10 august september oktober november desember Styret v/vea Kommentar: Samtlige styremøter begynner kl Styremøtene søkes primært fastlagt til torsdager. S 2009/ 50 Byggeprosjekter bibliotek m.m. / med befaring Teknisk driftsleder orienterte om status og fremdrift i byggeprosjektet. Styret ble informert om at ferdigbefaringen ble gjennomført og at overtagelsesprotokollen ble underskrevet. Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjettrammene. Styret applauderer arbeidet som er gjort i forbindelse med byggeprosjektet. Vedtak: Styret tar redegjørelsene til orientering. Eventuelt Rektor informerte styret om ett tilfelle av hepatitt A hos en av skolens studenter. Det ble også informert om hvilke grep Vea har tatt i denne sammenhengen. Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet med en omvisning i det nye tilbygget kl Ref. Kristian Kjølhamar

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014

Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Tildelingsbrev til Statens lånekasse for utdanning for 2014 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 2 2.1 STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 2 2.2 MÅL, STYRINGSPARAMETERE

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer