Styret for kultur, omsorg og undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering: Kl 09:00-10:00 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) v/osmund Kaldheim og Dulo Dizdarevic Saksliste Saksnr PS 72/09 Innhold Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager PS 73/09 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsprogrammet 2010 PS 74/09 PS 75/09 PS 76/09 PS 77/09 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Arktisk Kultursenter Søknad om serverings og skjenkebevilling - Nostalgia Café og Kulinaria Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Mat & VinHagen AS Bibliotekfilialer - endring til "Bok-i-butikk" Ad. søknad om tilskudd til produksjon av CD - Ole Olsensymfoni Forbedret ressursbruk - videreutvikling av pleie og omsorg Nytt pleie og omsorgssenter - rom og funksjonsprogram PS 81/09 Gebyr og avgiftsregulativ 2010 PS 82/09 PS 83/09 PS 84/09 Økonomiplan Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Grethe Ernø Johansen Leder

2 Saksbehandler: Anne Tørseth Saksnr.: 2009/299-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Dagens vedtekter. Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager Saken gjelder Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager i henhold til krav i lov og forkrifter. Sakens bakgrunn og fakta Dagens vedtekter må justeres med bakgrunn i endringer i barnehageloven med forskrifter. På samme tid ønsker man å foreta enkelte justeringer, samt endre på rekkefølgen av bestemmelsene. Det er tatt hensyn til lovgivers bestemmelser om hva som skal være med i vedtektene, samt lovgivers anbefalinger om hva som bør tas med; - Barnehagelovens 7(4): eierforhold, formål og eventuell reservasjon fra formålsbestemmelsen, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. - Departementets kommentarer til barnehagelovens 7 (4): Foreldrebetaling (herunder moderasjonsordning og kostpenger), fastsettelse av leke- og oppholdsareal, opptaksperiode, oppsigelsesfrist, vilkår for oppsigelse og henvisning til internkontrollsystem. - Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 2: definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter 13 første prioritet.

3 Forslag til justerte Vedtekter for kommunale barnehager i Hammerfest kommune Med kommentarer til endringer i kursiv Vedtatt i kommunestyret (sak 58/96). Endret i KOU (SAK 027/06). Gjeldende fra Justert utgave vedtatt i KOU-styret EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Hammerfest kommune. 2. FORVALTNING Barnehagene er administrativt knyttet til sektor for barn og unge, med kommunalsjef som leder. Kommunale barnehager forvaltes og drives i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64, forskrifter og retningslinjer fra departementet, kommunale vedtak, stillingsbeskrivelser samt planer for den enkelte barnehage. Barnehagene skal godkjennes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kommunalsjef for barn og unge er godkjenningsmyndighet, tilsynsmyndighet og opptaksmyndighet etter barnehageloven. Endret navn på sektor og ansvarlig for sektor. Bestemmelser i vedtektene angående myndighet er flyttet hit. 3. FORMÅL Barnehagens formål er gitt i barnehagelovens 1: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Formålsparagrafen i barnehageloven gjengis i sin helhet. Punktet om innhold er tatt ut. 4. OPPTAKSRUTINER I henhold til barnehagelovens 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn. Opptak av barn skjer hele året, men med hovedopptak om våren. Søknadsfrist for hovedopptaket kunngjøres, og er 1.mars Reglene i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av kommer til anvendelse ved opptak i barnehage. Søknadsfrist endret til 1.mars 5. OPPTAKSKRETS Opptakskretsen omfatter barn som bor i eller skal flytte til Hammerfest. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Barnet regnes som bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Korrigert i henhold til bestemmelser om rett til barnehageplass i bostedskommune. Dette innebærer at barnet ikke må være folkeregisterregistrert i kommunen, men ha en bostedsadresse her. 6. OPPTAKSPERIODE Barnehageplassen tildeles som fast plass fram til opplæringspliktig alder.

4 Deltidsplasser tildeles for inneværende barnehageår, men slik at barnet fortsatt har hel plass fram til opplæringspliktig alder. 7. OPPTAKSKRITERIER Barnehagelovens 12 a gir barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august samme år. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Barnehagelovens 13 gir følgende rett til prioritet ved opptak i barnehage: Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Barn med rett til prioritet til opptak etter barnehagelovens 13 har etter søknad rett til plass selv om barnet det ikke har fylt ett år innen utgangen av august Ut over dette gjelder følgende prioritering: Minoritetsspråklige barn/ barn med annen kulturell bakgrunn Barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet. Barn av eneforsørgere. Søsken av barn som har plass. 5-åringer For de som ikke har prioritet etter noen av disse kriteriene gjelder ansiennitet i forhold til venteliste. Søknadene behandles tidligst 3 måneder før ønsket oppstart i barnehage. Ansienniteten beregnes fra tidligste mulige behandlingsdato. Tatt inn bestemmelser i ny 12 a i barnehageloven om rett til plass. 8. PERMISJON Permisjon fra tildelt barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår. Søknad må foreligge senest 2 måneder i forkant av permisjonstidspunktet. Permisjon for utvidet ferie eller lignende gis uten betalingsfritak. Det kan søkes om permisjon med betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, eller i andre særlige tilfeller Søknad må foreligge i forkant, eller snarest mulig etter at fravær inntrer. Permisjonens varighet er av praktiske grunner endret. Ikke lenger et vilkår at plassen skal kunne benyttes av andre, men skal bare anvendes i spesielle tilfeller. 9. OPPSIGELSE Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i kommende måned. Oppsigelsen må skje skriftlig. Sektor for barn og unge kan si opp plassen med øyeblikkelig virkning dersom det er gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for tildeling av barnehageplassen.

5 10. FORELDRERÅDET Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. 11. SAMARBEIDSUTVALGET Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre og 2 ansatte i barnehagen. Hver representant skal ha vararepresentant. I små barnehager kan det velges en representant fra hver gruppe. Styrer representerer eier, og har tale- og forslagsrett. Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. I slikt samarbeidsutvalg opprettes etter bestemmelsene i barnehageloven og opplæringsloven. Tar med bestemmelser om at det er mulig å etablere felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 12. FORELDREMØTER OG KONTAKTMØTER Barnehagene avholder foreldremøter og kontaktmøter etter behov, minimum en gang pr år. 13. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barnehageåret gjelder fra 20. august det ene året, til 19.august året etter. Daglig åpningstid er innenfor en ramme på 9 timer i tidsrommet til i ordinære barnehager. Styrer fastsetter åpningstiden med utgangspunkt i foresattes behov. For familiebarnehager er daglig åpningstid innenfor en ramme på inntil 7,5 timer. Barnehagene holder åpent alle hverdager, med unntak av lørdager og offentlige høytids- og helligdager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes åpent til kl Barnehagene er stengt 5 dager i året i henhold til vedtatt barnehagerute i forbindelse med avsatt tid til planlegging og samarbeid for personalet. Tatt inn eget punkt om åpningstid i familiebarnehager. 14. FORELDREBETALING Barnehageavgiften betales hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for avgiften selv om betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Avgiften skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Avgiftens størrelse fastsettes i kommunens gebyr og avgiftsregulativ. Kommunestyret kan vedta endringer i avgiften. Brukerne skal varsles om endring 2 mnd. i forveien. Det gis 50 % søskenmoderasjon til søsken som er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

6 I tillegg til avgiften betales det for mat etter selvkostprinsippet. Slik ordning avgjøres av den enkelte barnehages SU. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker bør være sammenhengende. Forutsatt at ferie er avviklet i henhold til dette, er det betalingsfritak i juli måned. Ved lav betalingsevne kan en søke om fritak etter lov om sosiale tjenester og barneverntjenesteloven. 15. MISLIGHOLD Stenging av avdelinger/ barnehager kan foretas av den enkelte styrer i nødvendige tilfeller. Der årsaken er forhold som for eksempel strømbrudd eller vannmangel, gis ikke betalingsfritak. Ved midlertidig stenging hele dager på grunn av omfattende personalmangel, gis betalingsfritak. Ved betalingsmislighold fra foresatte kan det kreves forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal de foresatte varsles skriftlig om konsekvensen av misligholdet, samt gis en frist på 14 dager til å rette opp forholdet. Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. Foresatte med utestående oppholdsbetaling i kommunale barnehager eller SFO blir ikke tildelt ny plass før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. For barn som hentes etter barnehagens stengetid, kreves et gebyr pr. påbegynte halvtime. Gebyrets størrelse er fastsatt i kommunens betalingsregulativ. 16. BEMANNING. Barnehagens grunnbemanning består av styrer, pedagogisk leder, assistent eller førskolelærer, samt fast vikar i henhold til vedtatt bemanningsplan. Bemanningsplanen i familiebarnehager tilpasses den enkelte virksomhet. Tatt inn eget punkt om bemanning i familiebarnehager. 17. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Netto leke- og oppholdsareal pr. barn er fastsatt til: - 5,3 m2 pr barn under 3 år - 4 m2 pr barn over 3 år. 18. MATSERVERING Barnehagen skal sikre barn godt organiserte og sunne måltider. Måltidene skal integreres som en del av virksomheten, hvor pedagogiske, sosiale og trivselssituasjoner ivaretas. I ordinært barnehagetilbud får barna servert drikke til alle måltider, samt måltider ved spesielle anledninger. 19. FORSIKRING Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret i henhold til inngåtte forsikringsavtaler

7 20. ERKLÆRING OM BARNETS HELSE I henhold til barnehagelovens 23 skal det legges fram erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehage. Barnehagene har egen prosedyre for dette. 21. VEDTEKTENE Prinsipielle endringer av vedtekter foretas av KOU. Justeringer av vedtekter delegeres til kommunalsjef, sektor for barn og unge som informerer KOU om endringene. Når særskilte grunner tilsier det, kan kommunalsjefen dispensere fra bestemmelser i vedtektene. Her foreslås endring tilsvarende de endringer som ble gjort av vedtektene for SFO i KOUstyret den og i Kommunestyret den TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i barnehage eller forvalter barnehagesaker er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 23. OPPLYSNINGSPLIKT Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten etter bestemmelsene i barnehagelovens 21 og 22. I henhold til barnehagelovens 8 (4) skal kommunen opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. 24. INTERNKONTROLLSYSTEM Kommunens internkontrollsystem skal sikre at helse-, miljø- og sikkerhetstiltak utføres og følges opp systematisk. Justert. 25. POLITIATTEST Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Hjemmelen for dette er gitt i barnehagelovens 19. Rådmannens vurdering: Rådmannen støtter forsalget til justeringer av vedtekter, og endringer i punkt 21 (tidligere punkt 24) slik at barnehager og SFO får lik praksis. Rådmannens forslag til vedtak: KOU-styret godkjenner forslaget til justerte vedtekter for kommunale barnehager i Hammerfest kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra dato.

8 Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Saksnr.: 2009/1775-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: 1 Handlingsprogram Uttalelse fra Hammerfest Idrettsråd angående Handlingsplanen 1 Handlingsprogram Uttalelse fra Hammerfest Idrettsråd angående Handlingsplanen 1. Handlingsprogrammet for Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsprogrammet 2010 Saken gjelder Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for bygging og rehabilitering av idrett- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune. Sakens bakgrunn og fakta Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) i møte 24. november Handlingsprogrammet, er den kortsiktige delen av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og skal rulleres årlig, mens revidering av den tematiske delen skal foregå hvert 4. år eller i forbindelse med at det er vesentlig store endringer i planen. Med bakgrunn i at det vil bli store endringer i planen fra 2010 må revidering av planen starte opp neste år. Med store endringer i denne forbindelse menes bygging av ny fotballhall og turnhall i kommende 4. års periode. Med rullering menes mindre vesentlige endringer i handlingsprogrammet. Så lenge dette kun medfører mindre endringer/prioriteringer av allerede oppsatte anlegg i handlingsprogrammet for idrett og friluftsanlegg, eller endringer av handlingsprogrammet over nærmiljøanlegg aksepterer

9 Kulturdepartementet at den politiske behandlingen delegeres til et hovedutvalg. I dette tilfelle Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning. Handlingsprogrammet skal prioriteres, og det prioriterte programmet er grunnlag for søknad på spillemidler for Høring. Handlingsprogrammet oversendes Hammerfest idrettsråd til uttalelse. Idrettsrådet er part i saken og har uttalerett. Vurdering. Endringer som er foretatt i forhold til handlingsprogrammet som ble vedtatt 24. november 2008, er at anlegg som har fått spillemidler er avsluttet, og tatt ut av programmet. Ved forrige rullering ble det vedtatt at ball-løkke ved Reindalen og Forsøl skole skulle inn i handlingsprogrammet. Begge er oppført under nærmiljøanlegg. Scootercrossbanen ved Forsølveien er prioritert som nr. 1 med bakgrunn i at det er en klubb som er søker og bør gå fremfor kommunen. Rådmannens vurdering Rullering av handlingsprogrammet gjennomføres som skissert. Handlingsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer for søknad på spillemidler og er derfor et viktig arbeidsdokument for administrasjon. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar handlingsprogrammet for Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes.

10 Saksbehandler: Grethe Johannessen / Espen Rønning Saksnr.: 2009/23-67/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av Sosialtjenestens høringsuttalelse av Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Arktisk Kultursenter Saken gjelder Hammerfest kommune ved virksomheten Kultur og idrett søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter, Strandgata 30, Hammerfest. Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling innvilges og at skjenkebevilling innvilges med visse begrensninger mht. areal. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune v/arktisk kultursenter sa i vår opp samarbeidsavtalen med Arctic Cafe & Restaurant AS om driften av kafeen i Arktisk kultursenter med virkning per Arktisk kultursenter har selv drevet kafeen fra og med på tidligere eiers bevilling og søker nå om egen bevilling. Eier er Hammerfest kommune. Bevillingssøker er Hammerfest kommune ved virksomheten Kultur og idrett. Driftsforetak er Arktisk kultursenter. Beliggenheten er Arktisk Kultursenter i Strandgata 30, Hammerfest.

11 Som daglig leder for serveringsbevillingen og stedfortreder for skjenkebevillingen er oppført Tom Wulff. Tom Wulff er ansatt som virksomhetsleder for Kultur og idrett fra og med 26. oktober 2009 og det skal derfor ansettes ny daglig leder for AKS. Daglig leders vandel må godkjennes og vedkommende må avlegge etablererprøve før serveringsbevilling kan tre i kraft. Dersom samme person også skal være stedfortreder for skjenkebevillingen må han/hun også avlegge kunnskapsprøve om alkoholloven. Som styrer for skjenkebevillingen er oppført Ann-Karin Keüer. Ann-Karin Keüer er tilsatt som kafe-/kioskansvarlig i Arktisk kultursenter fra 1. november 2009 og har ansvaret for den daglige driften av kafen og kiosken. Ann-Karin Keüer har avlagt kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Følgende arealer er omfattet av søknaden: Foajeen i 2. etasje med 411 m2 og 70 sitteplasser. Greenroom (13 m2), artistgarderober (51 m2) samt verksted (157 m2) med til sammen 221 m2 Frityren kino med 235 m2 og 145 sitteplasser. Ole Olsensalen med 318 m2 og 350 sitteplasser Galleri Fileten i 3. etg. Uteservering: Utescenen med ca 300 m2 og rundt 150 sitteplasser. Galleri Fileten var ikke med i søknaden av , men søker har i ettertid presisert at søknaden også omfatter dette arealet. Totalt omfatter søknaden et areal på m2 innendørs, 300 m2 utendørs samt gjesteplasser. Åpningstidene vil være innenfor tidsrommet klokken 10:00 22:00 på alle ukedager. Det søkes om skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid, dvs: Gruppe 1 og 2 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 10:00 01:00 - fredag til lørdag: klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 13:00 01:00 - fredag til lørdag: klokken 13:00 03:00 Søker opplyser i søknaden følgende om serveringsstedets driftskonsept med mer: Lokaler: kafé lokalisert i Foajeen i Arktisk kultursenter. Dette er kombinert med kinokiosk i samme lokaler. Det søkes også om bevilgning i Ole Olsensalen og kino/frityren samt artistgarderober, greenroom og verksted. Artistgarderober, greenroom og verksted i 1. etg. er arealer hvor artistene som regel oppholder seg. Serveringstilbud: enkle matretter, smørbrød og kaker samt drikkevarer som kaffe, te, mineralvann, øl, vin og brennevin (forutsatt bevilgning). Målgruppe: hele kommunens befolkning, tilreisende turister, deltagere i møter og konferanser samt andre brukere av Arktisk kultursenter.

12 Andre bruksområder for kafèarealet: små konserter, foredrag, møter og andre arrangementer. Catering: kafeen vil også formidle eller selv organisere catering til leietakere i Arktisk kultursenter. Dette gjelder spesielt ved kurs og konferanser. Høringsinstanser Det følger av politiets høringsuttalelse av at; Politiet har ingen innvendinger mot at den foreslåtte skjenkingen. Det følger av NAV sosialtjenestens høringsuttalelse av at; Nav-Sosial/rusmiddeltjenesten har ingen innsigelser i forbindelse med innvilgelse av serverings- og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter Kafe. Det følger av skatteoppkrevers høringsuttalelse av at; Daglig leder/stedfortreder med personnummer [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Styrer for bevilling med personnummer [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Det følger av skatteetatens høringsuttalelse av at; Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for søker [ ] på disse personer. Rådmannens vurdering Serveringsbevilling: Det følger av serveringsloven 3 at; Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist. I serveringsloven 4 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve og at daglig leder, eiere og andre involverte skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Arktisk Kultursenter er pr. dato uten daglig leder. Bevillingen kan ikke tre i kraft før det er oppnevnt en daglig leder med godkjent vandel og som har bestått etablererprøven Hammerfest kommune er eier av virksomheten. Det kommer ikke fram noe i høringsuttalelsene som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt for eier. Alle vilkår for at serveringsbevilling skal gis vil være oppfylt så snart daglig leder er godkjent og har bestått etablererprøven.

13 Skjenkebevilling: Det følger av alkoholloven 1-7a første ledd om kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking at; Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Personer som nevnt i 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Innvilgelse av den foreliggende søknad vil innebære en videreføring av skjenking ved Arktisk kultursenter. Etter rådmannens syn er det naturlig at et sted/virksomhet av denne art har rett til å drive skjenking av alkohol i et visst omfang. Arktisk kultursenter ligger i Strandgata 30. Dette er et område av sentrum av Hammerfest hvor det allerede er mye trafikk og aktiviteter i regi av kulturhuset og andre spise-/ utesteder. Det er ikke grunn til å tro at innvilgelse av skjenkebevilling i dette tilfellet vil føre til endringer som berøre trafikale og ordensmessige forhold eller gi vesentlig økning av støy og uro for naboene. Høringsinstansene har ingen innvendinger mot innvilgelse av foreliggende søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at de omsøkte bevillinger innvilges med de presiseringer ang. skjenkearealet som fremgår nedenfor. Nærmere om skjenkearealet: Bevillingen som ble gitt til forrige bevillingshaver omfattet kafe-/restaurantarealet i 2. etasje, greenroom og garderobe for artister i 1 etasje samt uteservering. Den foreliggende søknad gjelder disse arealene, men omfatter i tillegg Ole Olsen salen (storsalen), kino/frityren (lillesalen), Galleri Fileten i 3. etasje og verkstedet i 1. etasje. Skjenkebevilling for de sistnevnte lokaler ble avslått ved formannskapets forrige behandling. Når det gjelder storsalen og lillesalen, mener rådmannen fremdeles at det ikke er naturlig eller ønskelig med skjenking under ordinære kinofremvisninger, og heller ikke under konserter eller forestillinger rettet mot barn. Dersom det oppstår behov for skjenkebevilling under mer spesielle filmfremvisninger/arrangementer, så kan det søkes om bevilling for en enkelt anledning. På den annen side vil det kunne være naturlig å tilby alkoholservering under konserter og forestillinger som retter seg mot et voksent publikum. Dette er svært vanlig på konsertsteder rundt om i landet, og de fleste arrangører ser på skjenkebevilling som en nødvendighet for å kunne drive lønnsomt. Etter rådmannens syn må det være et klart mål å få driften ved AKS mest mulig lønnsom, og tillatelse til skjenking under konserter m.v. vil være viktig i så måte, samtidig som en slik tillatelse ikke kan antas å få merkbare negative alkoholpolitiske konsekvenser. Det omtalte verkstedet er et område i 1. etasje i hvor artister ofte oppholder seg før og etter konserter/forestillinger, særlig ved større arrangementer med mange utøvere. Området ligger i

14 tilknytning til greenroom og artistgarderobene. Rådmannen kan ikke se tungtveiende grunner til at ikke skjenkebevillingen også skal omfatte dette arealet. Galleri Fileten er utstillingslokalet som ligger vegg i vegg med balkongen i storsalen. Lokalet brukes først og fremst i forbindelse med utstillinger og lignende ( vernissasjer, foredrag m.m). Etter rådmannens syn er det naturlig at bevillingen omfatter dette arealet. Når det gjelder uteserveringen, er det ikke søkt om utvidelse i forhold til det som ble innvilget ved forrige behandling i formannskapet. Rådmannen har ikke erfaringer som skulle tilsi behov for å gjøre innskrenkinger på dette området. Etter dette innstiller rådmannen på at skjenkebevilling gis for følgende arealer: - kafearealet i foajeen i 2. etasje - greenrom, artistgarderobe og verksted i 1. etasje - Ole Olsen salen (storsalen) og Frityren (lillesalen), men begrenset til å gjelde under konserter/forestillinger rettet mot voksne - Galleri Fileten i 3. etasje - uteareal på ca 300 m2 Bevilling for disse arealene innebærer at det ikke blir skjenking i tilknytning til skolelokalene (kulturskole, dansestudio, musikkrom m.m.). Rådmannens forslag til vedtak: 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for Kultur Omsorg og Undervisning Hammerfest kommune v/ Kultur og idrett serveringsbevilling for Arktisk Kultursenter i Strandgata 30, Hammerfest. Bevillingen er gyldig fra det tidspunktet det er oppnevnt daglig leder med godkjent vandel og vedkommende daglige leder har bestått etablererprøven etter serveringsloven. 2. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Bevillingssøker: Virksomhetens navn: Driftsforetak: Serverings/skjenkested: Driftskonsept: Areal: Antall gjesteplasser: Ca 565 Uteservering: Ja Hammerfest kommune v/kultur og idrett Kultur og idrett Arktisk Kultursenter Arktisk Kultursenter i Strandgata 30 i Hammerfest kafe og catering - kafearealet i foajeen i 2. etasje - greenrom, artistgarderobe og verksted i 1. etasje - Ole Olsen salen (storsalen) og Frityren (lillesalen), men begrenset til å gjelde under konserter/forestillinger rettet mot voksne - Galleri Fileten i 3. etasje - Uteareal på ca 300 m2

15 Antall gjesteplasser utendørs: ca 150 Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Ann-Karin Keüer Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: ikke avklart Kunnskapsprøve: ikke avlagt For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Bevillingen trår i kraft fra det tidspunkt det er oppnevnt stedfortreder med godkjent vandel og vedkommende stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven.

16 Saksbehandler: Grethe Johannessen Saksnr.: 2009/23-49/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av Rusmiddeltjenestens høringsuttalelse av Søknad om serverings og skjenkebevilling - Nostalgia Café og Kulinaria Saken gjelder Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetalana Holm søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for spisestedet Nostalgia Cafè og Kulinaria som skal åpne i Strandgata 31 per 1. desember Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. Sakens bakgrunn og fakta Svetlana Holm har tidligere drevet Nostalgia Cafè og Kulinaria i de samme lokalene i Strandgata 31. Virksomheten hadde da både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Virksomheten ble innstilt ila vinteren/våren 2008 og lokalene har i ettertid vært utleid til gatekjøkkenet/spisestedet Popeye. I august 2009 flyttet Popeye ut av lokalene og Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm søker nå om ny bevilling for å starte opp igjen virksomheten Nostalgia Cafè og Kulinaria fra 1. desember Bevillingssøker er enkeltpersonforetaket Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm. Eier er Svetlana Holm. Andre som har vesentlig innflytelse på driften er Tore Holm.

17 Som daglig leder for serveringsbevillingen og styrer for skjenkebevillingen er oppført Svetlana Holm. Svetlana Holm har bestått etablererprøven for serveringsbevilling og kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Som stedfortreder for skjenkebevillingen er oppført Tore Holm. Tore Holm forbereder seg til kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Beliggenheten er Strandgata 31 i Hammerfest. Spiselokalet ligger i 1. etasje med inngang fra Strandgata. Virksomheten disponerer et spiselokale på 59 m2 som har plass til inntil 40 gjester. Det totale arealet er på 102 m2. Åpningstidene vil være innenfor tidsrommet klokken 11:00 01:00 på mandag til lørdag og klokken 12:00 01:00 på søndag/helligdag. Det søkes om skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid, dvs: Gruppe 1 og 2 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 10:00 01:00 - fredag og lørdag: klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 13:00 01:00 - fredag og lørdag: klokken 13:00 03:00 Søker opplyser i søknaden følgende om serveringsstedets driftskonsept: Nostalgia Cafe og Kulinaria ønskes åpnet igjen etter at gatekjøkkenet, Popeye M.S Hussain, har avviklet driften i våre lokaler i Strandgata 31. Oppstart av serveringsstedet er planlagt til november/desember, etter at lokalene er pusset opp igjen til samme standard som på tidligere Nostalgia Cafe. Det er viktig for oss å komme i gang i da for å få med julehandelen. Åpningstidene blir de samme som tidligere, dvs. hovedsakelig åpent på formiddagen til litt utpå ettermiddagen, men det vil også være aktuelt å ha åpent på kveldstid, og gjerne i kombinasjon med arrangementer på kulturhuset. [ ] Serveringsstedet vil også være en kulturkafe hvor det blir underholdt med levende musikk av og til. Det vil også kunne bli arrangert konserter og dansetilstelninger. Konseptet vil passe godt inn i strøket med AKS som nærmeste nabo på motsatt side av gata. Tilbudet er først og fremst beregnet på et voksent publikum. Kafelokalet er på 59 m2 og har plass til ca gjester. All servering vil skje inne i lokalet. Det vil bli servert vanlig kafemat som kaffe, kaker, middag og småretter. Søker har i ettertid opplyst at planlagt åpningsdato er 1. desember Høringsinstanser Det følger av politiets høringsuttalelse av at; Politiet har ingen innvendinger mot at det gis serverings- og skjenkebevilling. Det følger av rusmiddeltjenestens høringsuttalelse av at; Rusmiddeltjenesten har ingen merknader til søknaden.

18 Det følger av skatteoppkrevers høringsuttalelse av at; Bedriften har pr. idag ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Daglig leder [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Medeier/varamedlem [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Det følger av skatteetatens høringsuttalelse av at; Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for søker/de omspurte personer. Rådmannens vurdering Serveringsbevilling: Det følger av serveringsloven 3 at; Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist. I serveringsloven 4 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder som er myndig, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve og at daglig leder, eiere og andre involverte skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Nostalgia Cafè og Kulinaria har en daglig leder som er myndig og dette er Svetlana Holm. Svetlana Holm har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Svetlana Holm er eier av virksomheten. I tillegg har Tore Holm vesentlig innflytelse på virksomheten. Både Svetlana Holm og Tore Holm har uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Alle vilkår for at serveringsbevilling skal gis er dermed oppfylt. Skjenkebevilling: Det følger av alkoholloven 1-7a første ledd om kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking at; Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Personer som nevnt i 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis, og den siste tiden har vi opplevd at antallet skjenkesteder i Hammerfest er redusert. Med ny virksomhet regi av i Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm vil tilbudet og mangfoldet i utesteder/spisesteder øke, spesielt for det mer voksne publikummet.

19 Nostalgia Cafè og Kulinatria ligger i Strandgata 31 med inngang vis a vis Arktisk kultursenter. Dette er et område av sentrum av Hammerfest hvor det allerede er stor aktivitet og mye trafikk. Det er ikke grunn til å tro at innvilgelse av skjenkebevilling i dette tilfellet vil føre til vesentlig økning av støy og uro for naboene. Høringsinstansene har ingen innvendinger mot innvilgelse av serverings- eller skjenkebevilling for Nostalgia Cafè og Kulinaria. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at de omsøkte bevillinger innvilges. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for Kultur Omsorg og Undervisning enkeltpersonforetaket Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm serveringsbevilling for spisestedet Nostalgia Cafè og Kulinaria i Strandgata 31, Hammerfest. 2. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Bevillingssøker: Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm Virksomhetens navn: Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm Serverings/skjenkested: Nostalgia Cafè og Kulinaria i Strandgata 31, Hammerfest Driftskonsept: kafe, spiserestaurant, pub Areal: 59 m2 spiserestaurant /102 m2 totalt Antall gjesteplasser: 40 Uteservering: ikke aktuelt Antall gjesteplasser utendørs: 0 Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Svetlana Holm Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Tore Holm Kunnskapsprøve: ikke avlagt For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Skjenkebevillingen er gyldig fra det tidspunkt stedfortreder Tore Holm har avlagt kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

20 Saksbehandler: Grethe Johannessen Saksnr.: 2009/23-61/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 76/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Tillegg til søknad bevilling til uteservering av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av NAV sosialtjenestens høringsuttalelse av Byggesaksavdelingens høringsuttalelse av Tillegg til søknad oppnevning av stedfortreder av Søknad om Serverings- og skjenkebevilling - Mat & VinHagen AS Saken gjelder Mat & VinHagen AS søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for spisestedet Mat & VinHagen AS som åpner i Strandgata 24/26 så snart bevilling foreligger. Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. Sakens bakgrunn og fakta Tidligere Odds Mat & Vinhus (Geirs Mat & Vinhus) gikk konkurs på seinsommeren 2009 og virksomheten er oppkjøpt av firmaet Mat & VinHagen AS som planlegger å åpne ny spiserestaurant i lokalene. I forbindelse med konkurs faller bevillingen bort (alkoholloven 1-10) og det gjelder i dette tilfellet ingen regler om at ny virksomhet/kjøper kan fortsette på tidligere eiers bevilling.

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter for Høtten Barnehage

Vedtekter for Høtten Barnehage Vedtekter for Høtten Barnehage Disse vedtektene gjelder for Høtten Barnehage i Måsøy kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagen, og annen informasjon som gjelder

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter.

VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. VEDTEKTENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I DRANGEDAL. Vedtektene for barnehagene er utarbeidet med bakgrunn i barnehageloven og gjeldende forskrifter. 1. FORMÅL Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKÅNLAND 1. Generelt 1.1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skånland kommune i samsvar med lov av 17. juni 2005 nr. 64 (barnehageloven) med forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I BARDU Disse vedtektene avløser tidligere vedtekter og gjelder fra 1.6.2017 1 1 FORMÅL OG INNHOLD Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager

FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for kommunale barnehager FROLAND KOMMUNE Vedtekter for kommunale barnehager Gjeldende fra: 01.01.2018 Revisjonsansvarlig: Barnehagefaglig rådgiver Sist revidert: 26.01.2012 Vedtak i kommunestyret 08.02.2018 1 1 EIERFORHOLD De

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I BÆRUM Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 07.12.10 og 18.01.11 1. Eierforhold og forvaltning 1.1 Eierforhold Vedtektene gjelder barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage

Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Vedtekter for Skomakergata gårds- og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Formål Formålet til Skomakergata gårds- og naturbarnehage er å drive en trygg og pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKRUKKETROLLET FAMILIEBARNEHAGE Gjeldende fra 01.08.2016 1. Eierforhold og forvaltning Banehagen eies av: Annette T. Magnussen Hasselbakken 9b Bente Karine Dale Ulvestien 6b 3189 Horten 3188

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun Kommunestyre 25. mai 2011 1 Eierforhold Barnehagene eies og drives av Skaun kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2 etg., Genreisningsmuseet Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2 etg., Genreisningsmuseet Dato: Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2 etg., Genreisningsmuseet Dato: 27.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll

Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Verk AS Kjøp av bedriftshelsetjenester til Hammerfest kommune Godkjenning av protokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, kommunestyresalen Dato: 10.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE EIKENØTTA NATURBARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 9.2.10 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102997 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 23.08.2011 106/11 PASTABAKERIET AS - SØKNAD OM ALMINNELIG

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Urtehagen barnehage Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Barna i fokus. Vi bidrar til en meningsfylt og minnerik barndom 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618)

Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune. Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014. (Ephorte 2014/1618) Vedtekter for kommunale barnehager i Hadsel kommune Vedtatt i Hadsel kommunestyre 18.09.2014, i sak 89/2014 (Ephorte 2014/1618) Hadsel kommune - Vedtekter for kommunale barnehager 1. EIERFORHOLD OG ANSVAR

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE

Øyan barnehage as Telneset 2500 TYNSET. Tlf VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR ØYAN BARNEHAGE 1.FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Jfr.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR TØRÅSEN PRIVATE BARNEHAGE REVIDERT: 24.08.17 1 Generelle bestemmelser 1.1 Formål: Tøråsen private barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter og stiftelsesloven, og

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage

Vedtekter for. Biskopshavn Kirkes Barnehage Vedtekter for Biskopshavn Kirkes Barnehage Biskopshavn menighetsråd har i møte 23.05.12 fastsatt disse vedtektene for Biskopshavn Kirkes Barnehage. Disse vedtektene skal gjelde fra 01.08.12 og vil da erstatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for 1 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Lykkeliten Barnehage, Storlandet i henhold til Barnehageloven 7... 3 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS

Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Vedtekter for Urtehagen barnehager AS Gamlebyen barnehage Mosaikk barnehage Grønland barnehage Lille Grønland barnehage & Maurtua gårds og naturbarnehage Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk

Detaljer

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar

Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar VEDTEKTER FOR HURDALS KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Hurdal kommunestyre 11.12.13 1 Eierskap Hurdal kommunes barnehager eies og drives av Hurdal kommune. Kommunestyret vedtar vedtekter og budsjett for

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i Dønna kommunestyre sak.. DEFINISJON: Med barnehage forstås en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under skolepliktig alder

Detaljer

Vedtekter Kommunale barnehager

Vedtekter Kommunale barnehager Vedtekter Kommunale barnehager Til høring januar/februar 2016 Vedtekter for kommunale barnehager i Ørland. 1. ADMINISTRASJON 1.1 Formål Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, herunder bl.a.

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold 2 Formål 3 Opptaksmyndighet 4 Opptakskrets og opptakskriterier 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven.

Vedtekter. Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter Barnehagens vedtekter må ikke forveksles med aksjeselskapet Solbakken barnehager AS sine vedtekter etter aksjeloven. Vedtekter for Solbakken Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 ble første

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I FLEKKEFJORD 1. Eierforhold og forvaltning De kommunale barnehagene eies og drives av Flekkefjord kommune. Barnehagene drives i samsvar med lov om barnehager av

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse

VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER. Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse VEDTEKTER FOR SOLA KOMMUNES BARNEHAGER Visjon: Ansvar for hverandre. Ikrafttredelse 1.1.2018 1. Forvaltning Sola kommune er eier og ansvarlig for driften av kommunale barnehager. Utvalg for oppvekst og

Detaljer

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november.

Vedtekter SFO. Høringsforslag pr Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Vedtekter SFO Høringsforslag pr. 10.09.2015 Rådsorganene ved de ulike skolene sender inn et samlet innspill innen 1. november. Innspill sendes til tove.kristensenknudsen@alta.kommune.no NB! Rød skrift

Detaljer

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE

VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.NO VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE VEDTEKTER FOR VELLEBARNEHAGENE 1 Eierforhold Olaløkka og Sigridløkka barnehager eies og drives av Velle Utvikling AS. Kjeldås og Træleborg

Detaljer

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER"

VERRAN KOMMUNE VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 VEDTEKTER VEDTEKTER FOR STRANDVEIEN BARNEHAGE UTGANGSPUNKT: LOV OM BARNEHAGER 15 "VEDTEKTER" 15 En hver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05.

Vedtekter. Der barna er i fokus! Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS. Gjeldende fra 1. mai 2014. Versjon 1 av 01.05. Vedtekter Gjeldende fra 1. mai 2014 Gjelder for alle barnehager drevet av Spire & Gro Barnehagene AS Versjon 1 av 01.05.2014 Der barna er i fokus! Innhold: 1. Eieform 2. Formål 3. Barnehagens samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra

Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra Vedtekter for Steinerbarnehagen i Ila, Trondheim, gjeldende fra 15.03.2016 EIER Stiftelsen Steinerbarnehagen i Ila FORMÅL Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper og i samsvar

Detaljer

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS)

Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Vedtekter for Kulur Bratteberg barnehage (Kvakk AS) Barnehagens navn er Kulur Bratteberg barnehage. Driver av barnehagen er Kvakk AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og årsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE. Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2006, gjeldende fra 15.august 2006. Endringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/966 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Johanne Rossebø SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OX STEAK HOUSE STEINKJER

Detaljer

Vedtekter Vardø barnehage

Vedtekter Vardø barnehage Vedtekter Vardø barnehage 1 Eierforhold Vardø kommunale barnehage eies og drives av Vardø kommune. Barnehagen drives i samsvar med barnehageloven og gjeldene forskrifter. 2 Administrasjon Barnehagen er

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7

Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Barnehagevedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA i henhold til Barnehageloven 7 Sist endret: 03.10.12 Styret kan endre alle bestemmelsene i disse vedtektene. 1 Eierforhold Frøystad Barnehage SA er et samvirkeforetak.

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as

Vedtekter for. Juberg gårdsbarnehage as Vedtekter for Juberg gårdsbarnehage as Gjeldende fra 10.oktober 2013 1 FORMÅL Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur

RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER I RINGERIKE KOMMUNE Vedtatt av hovedkomiteen for oppvekst og kultur november 2014. KAPITTEL 1. INNLEDNING Alle barnehager skal i henhold

Detaljer

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS

Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Emil-Lion Nomat Deres ref: Molovegen 3 A Vår ref: 16283/2017 6004 Ålesund Saksnr: 2017/2297 Dato: 13.12.2017 Svar på søknad om serverings - og skjenkebevilling for Rissa Restaurant AS Viser til ovennevntes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Toppen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7 2 1 Eierforhold 2 2 Formål 2 3 Opptaksmyndighet 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier 2 5 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Detaljer

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE VEDTEKTER FOR REFSHALEN GÅRDSBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD. Barnehagen er privateid, og drives av Krohns Barnehage AS Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1. Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2. Formål Barnehagene skal drives

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen

Søknad om skjenkebevilling - Dattera til Larsen LOPPA KOMMUNE S entraladmini strasj onen Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.08.2014 201416rr-01 u63 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 29114 36114 Levekårsutvalget Kommunestyre

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE

VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE VEDTEKTER SNILLET GÅRD FRILUFTSBARNEHAGE Vedtektene for Snillet Gård Friluftsbarnehage ble først vedtatt 2006, med virkning fra 01.02.2006. Sist endret april 2016, med virkning fra 01.05.2016. 1. EIERFORHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/346 A10 &00 Grete Oshaug ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Punkt 5.0 endres til 5.0 OPPTAK I samsvar med barnehageloven

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Rennebu

Vedtekter for barnehagene i Rennebu 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 25.august 2011 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer