Styret for kultur, omsorg og undervisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for kultur, omsorg og undervisning"

Transkript

1 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Muntlig orientering: Kl 09:00-10:00 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) v/osmund Kaldheim og Dulo Dizdarevic Saksliste Saksnr PS 72/09 Innhold Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager PS 73/09 Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsprogrammet 2010 PS 74/09 PS 75/09 PS 76/09 PS 77/09 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Arktisk Kultursenter Søknad om serverings og skjenkebevilling - Nostalgia Café og Kulinaria Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Mat & VinHagen AS Bibliotekfilialer - endring til "Bok-i-butikk" Ad. søknad om tilskudd til produksjon av CD - Ole Olsensymfoni Forbedret ressursbruk - videreutvikling av pleie og omsorg Nytt pleie og omsorgssenter - rom og funksjonsprogram PS 81/09 Gebyr og avgiftsregulativ 2010 PS 82/09 PS 83/09 PS 84/09 Økonomiplan Hammerfest kommune. Administrasjonens forslag Diverse referatsaker Godkjenning av protokoll Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus, Storgata kommunehus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Grethe Ernø Johansen Leder

2 Saksbehandler: Anne Tørseth Saksnr.: 2009/299-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Dagens vedtekter. Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager Saken gjelder Justering av vedtekter for Hammerfest kommunes barnehager i henhold til krav i lov og forkrifter. Sakens bakgrunn og fakta Dagens vedtekter må justeres med bakgrunn i endringer i barnehageloven med forskrifter. På samme tid ønsker man å foreta enkelte justeringer, samt endre på rekkefølgen av bestemmelsene. Det er tatt hensyn til lovgivers bestemmelser om hva som skal være med i vedtektene, samt lovgivers anbefalinger om hva som bør tas med; - Barnehagelovens 7(4): eierforhold, formål og eventuell reservasjon fra formålsbestemmelsen, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. - Departementets kommentarer til barnehagelovens 7 (4): Foreldrebetaling (herunder moderasjonsordning og kostpenger), fastsettelse av leke- og oppholdsareal, opptaksperiode, oppsigelsesfrist, vilkår for oppsigelse og henvisning til internkontrollsystem. - Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 2: definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter 13 første prioritet.

3 Forslag til justerte Vedtekter for kommunale barnehager i Hammerfest kommune Med kommentarer til endringer i kursiv Vedtatt i kommunestyret (sak 58/96). Endret i KOU (SAK 027/06). Gjeldende fra Justert utgave vedtatt i KOU-styret EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Hammerfest kommune. 2. FORVALTNING Barnehagene er administrativt knyttet til sektor for barn og unge, med kommunalsjef som leder. Kommunale barnehager forvaltes og drives i samsvar med lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64, forskrifter og retningslinjer fra departementet, kommunale vedtak, stillingsbeskrivelser samt planer for den enkelte barnehage. Barnehagene skal godkjennes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kommunalsjef for barn og unge er godkjenningsmyndighet, tilsynsmyndighet og opptaksmyndighet etter barnehageloven. Endret navn på sektor og ansvarlig for sektor. Bestemmelser i vedtektene angående myndighet er flyttet hit. 3. FORMÅL Barnehagens formål er gitt i barnehagelovens 1: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier. Formålsparagrafen i barnehageloven gjengis i sin helhet. Punktet om innhold er tatt ut. 4. OPPTAKSRUTINER I henhold til barnehagelovens 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn. Opptak av barn skjer hele året, men med hovedopptak om våren. Søknadsfrist for hovedopptaket kunngjøres, og er 1.mars Reglene i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage av kommer til anvendelse ved opptak i barnehage. Søknadsfrist endret til 1.mars 5. OPPTAKSKRETS Opptakskretsen omfatter barn som bor i eller skal flytte til Hammerfest. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt. Barnet regnes som bosatt i den kommunen det har bostedsadresse. Korrigert i henhold til bestemmelser om rett til barnehageplass i bostedskommune. Dette innebærer at barnet ikke må være folkeregisterregistrert i kommunen, men ha en bostedsadresse her. 6. OPPTAKSPERIODE Barnehageplassen tildeles som fast plass fram til opplæringspliktig alder.

4 Deltidsplasser tildeles for inneværende barnehageår, men slik at barnet fortsatt har hel plass fram til opplæringspliktig alder. 7. OPPTAKSKRITERIER Barnehagelovens 12 a gir barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august samme år. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Barnehagelovens 13 gir følgende rett til prioritet ved opptak i barnehage: Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Barn med rett til prioritet til opptak etter barnehagelovens 13 har etter søknad rett til plass selv om barnet det ikke har fylt ett år innen utgangen av august Ut over dette gjelder følgende prioritering: Minoritetsspråklige barn/ barn med annen kulturell bakgrunn Barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet. Barn av eneforsørgere. Søsken av barn som har plass. 5-åringer For de som ikke har prioritet etter noen av disse kriteriene gjelder ansiennitet i forhold til venteliste. Søknadene behandles tidligst 3 måneder før ønsket oppstart i barnehage. Ansienniteten beregnes fra tidligste mulige behandlingsdato. Tatt inn bestemmelser i ny 12 a i barnehageloven om rett til plass. 8. PERMISJON Permisjon fra tildelt barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår. Søknad må foreligge senest 2 måneder i forkant av permisjonstidspunktet. Permisjon for utvidet ferie eller lignende gis uten betalingsfritak. Det kan søkes om permisjon med betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, eller i andre særlige tilfeller Søknad må foreligge i forkant, eller snarest mulig etter at fravær inntrer. Permisjonens varighet er av praktiske grunner endret. Ikke lenger et vilkår at plassen skal kunne benyttes av andre, men skal bare anvendes i spesielle tilfeller. 9. OPPSIGELSE Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneders varsel. Oppsigelsen gjelder fra den 1. i kommende måned. Oppsigelsen må skje skriftlig. Sektor for barn og unge kan si opp plassen med øyeblikkelig virkning dersom det er gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for tildeling av barnehageplassen.

5 10. FORELDRERÅDET Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. 11. SAMARBEIDSUTVALGET Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 foreldre og 2 ansatte i barnehagen. Hver representant skal ha vararepresentant. I små barnehager kan det velges en representant fra hver gruppe. Styrer representerer eier, og har tale- og forslagsrett. Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. I slikt samarbeidsutvalg opprettes etter bestemmelsene i barnehageloven og opplæringsloven. Tar med bestemmelser om at det er mulig å etablere felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. 12. FORELDREMØTER OG KONTAKTMØTER Barnehagene avholder foreldremøter og kontaktmøter etter behov, minimum en gang pr år. 13. BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Barnehageåret gjelder fra 20. august det ene året, til 19.august året etter. Daglig åpningstid er innenfor en ramme på 9 timer i tidsrommet til i ordinære barnehager. Styrer fastsetter åpningstiden med utgangspunkt i foresattes behov. For familiebarnehager er daglig åpningstid innenfor en ramme på inntil 7,5 timer. Barnehagene holder åpent alle hverdager, med unntak av lørdager og offentlige høytids- og helligdager. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes åpent til kl Barnehagene er stengt 5 dager i året i henhold til vedtatt barnehagerute i forbindelse med avsatt tid til planlegging og samarbeid for personalet. Tatt inn eget punkt om åpningstid i familiebarnehager. 14. FORELDREBETALING Barnehageavgiften betales hver måned. Begge foresatte er solidarisk ansvarlige for avgiften selv om betalingskravet bare er fakturert den ene av de foresatte. Avgiften skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Avgiftens størrelse fastsettes i kommunens gebyr og avgiftsregulativ. Kommunestyret kan vedta endringer i avgiften. Brukerne skal varsles om endring 2 mnd. i forveien. Det gis 50 % søskenmoderasjon til søsken som er registrert på samme adresse i folkeregisteret.

6 I tillegg til avgiften betales det for mat etter selvkostprinsippet. Slik ordning avgjøres av den enkelte barnehages SU. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker bør være sammenhengende. Forutsatt at ferie er avviklet i henhold til dette, er det betalingsfritak i juli måned. Ved lav betalingsevne kan en søke om fritak etter lov om sosiale tjenester og barneverntjenesteloven. 15. MISLIGHOLD Stenging av avdelinger/ barnehager kan foretas av den enkelte styrer i nødvendige tilfeller. Der årsaken er forhold som for eksempel strømbrudd eller vannmangel, gis ikke betalingsfritak. Ved midlertidig stenging hele dager på grunn av omfattende personalmangel, gis betalingsfritak. Ved betalingsmislighold fra foresatte kan det kreves forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal de foresatte varsles skriftlig om konsekvensen av misligholdet, samt gis en frist på 14 dager til å rette opp forholdet. Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. Foresatte med utestående oppholdsbetaling i kommunale barnehager eller SFO blir ikke tildelt ny plass før tidligere mellomværende med kommunen er oppgjort. For barn som hentes etter barnehagens stengetid, kreves et gebyr pr. påbegynte halvtime. Gebyrets størrelse er fastsatt i kommunens betalingsregulativ. 16. BEMANNING. Barnehagens grunnbemanning består av styrer, pedagogisk leder, assistent eller førskolelærer, samt fast vikar i henhold til vedtatt bemanningsplan. Bemanningsplanen i familiebarnehager tilpasses den enkelte virksomhet. Tatt inn eget punkt om bemanning i familiebarnehager. 17. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Netto leke- og oppholdsareal pr. barn er fastsatt til: - 5,3 m2 pr barn under 3 år - 4 m2 pr barn over 3 år. 18. MATSERVERING Barnehagen skal sikre barn godt organiserte og sunne måltider. Måltidene skal integreres som en del av virksomheten, hvor pedagogiske, sosiale og trivselssituasjoner ivaretas. I ordinært barnehagetilbud får barna servert drikke til alle måltider, samt måltider ved spesielle anledninger. 19. FORSIKRING Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret i henhold til inngåtte forsikringsavtaler

7 20. ERKLÆRING OM BARNETS HELSE I henhold til barnehagelovens 23 skal det legges fram erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehage. Barnehagene har egen prosedyre for dette. 21. VEDTEKTENE Prinsipielle endringer av vedtekter foretas av KOU. Justeringer av vedtekter delegeres til kommunalsjef, sektor for barn og unge som informerer KOU om endringene. Når særskilte grunner tilsier det, kan kommunalsjefen dispensere fra bestemmelser i vedtektene. Her foreslås endring tilsvarende de endringer som ble gjort av vedtektene for SFO i KOUstyret den og i Kommunestyret den TAUSHETSPLIKT Alle som arbeider i barnehage eller forvalter barnehagesaker er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 23. OPPLYSNINGSPLIKT Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barneverntjenesten etter bestemmelsene i barnehagelovens 21 og 22. I henhold til barnehagelovens 8 (4) skal kommunen opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. 24. INTERNKONTROLLSYSTEM Kommunens internkontrollsystem skal sikre at helse-, miljø- og sikkerhetstiltak utføres og følges opp systematisk. Justert. 25. POLITIATTEST Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest. Hjemmelen for dette er gitt i barnehagelovens 19. Rådmannens vurdering: Rådmannen støtter forsalget til justeringer av vedtekter, og endringer i punkt 21 (tidligere punkt 24) slik at barnehager og SFO får lik praksis. Rådmannens forslag til vedtak: KOU-styret godkjenner forslaget til justerte vedtekter for kommunale barnehager i Hammerfest kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra dato.

8 Saksbehandler: Svein Tore Paulsen Saksnr.: 2009/1775-1/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 67/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning /09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: 1 Handlingsprogram Uttalelse fra Hammerfest Idrettsråd angående Handlingsplanen 1 Handlingsprogram Uttalelse fra Hammerfest Idrettsråd angående Handlingsplanen 1. Handlingsprogrammet for Saksdokumenter ikke vedlagt: 1. Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - handlingsprogrammet 2010 Saken gjelder Den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for bygging og rehabilitering av idrett- og friluftsanlegg i Hammerfest kommune. Sakens bakgrunn og fakta Gjeldende handlingsprogram ble vedtatt i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning (KOU) i møte 24. november Handlingsprogrammet, er den kortsiktige delen av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og skal rulleres årlig, mens revidering av den tematiske delen skal foregå hvert 4. år eller i forbindelse med at det er vesentlig store endringer i planen. Med bakgrunn i at det vil bli store endringer i planen fra 2010 må revidering av planen starte opp neste år. Med store endringer i denne forbindelse menes bygging av ny fotballhall og turnhall i kommende 4. års periode. Med rullering menes mindre vesentlige endringer i handlingsprogrammet. Så lenge dette kun medfører mindre endringer/prioriteringer av allerede oppsatte anlegg i handlingsprogrammet for idrett og friluftsanlegg, eller endringer av handlingsprogrammet over nærmiljøanlegg aksepterer

9 Kulturdepartementet at den politiske behandlingen delegeres til et hovedutvalg. I dette tilfelle Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning. Handlingsprogrammet skal prioriteres, og det prioriterte programmet er grunnlag for søknad på spillemidler for Høring. Handlingsprogrammet oversendes Hammerfest idrettsråd til uttalelse. Idrettsrådet er part i saken og har uttalerett. Vurdering. Endringer som er foretatt i forhold til handlingsprogrammet som ble vedtatt 24. november 2008, er at anlegg som har fått spillemidler er avsluttet, og tatt ut av programmet. Ved forrige rullering ble det vedtatt at ball-løkke ved Reindalen og Forsøl skole skulle inn i handlingsprogrammet. Begge er oppført under nærmiljøanlegg. Scootercrossbanen ved Forsølveien er prioritert som nr. 1 med bakgrunn i at det er en klubb som er søker og bør gå fremfor kommunen. Rådmannens vurdering Rullering av handlingsprogrammet gjennomføres som skissert. Handlingsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer for søknad på spillemidler og er derfor et viktig arbeidsdokument for administrasjon. Rådmannens forslag til vedtak: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning vedtar handlingsprogrammet for Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Håkon Rønbeck fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Saken utsettes. Votering: Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak Saken utsettes.

10 Saksbehandler: Grethe Johannessen / Espen Rønning Saksnr.: 2009/23-67/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 74/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av Sosialtjenestens høringsuttalelse av Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Arktisk Kultursenter Saken gjelder Hammerfest kommune ved virksomheten Kultur og idrett søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter, Strandgata 30, Hammerfest. Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling innvilges og at skjenkebevilling innvilges med visse begrensninger mht. areal. Sakens bakgrunn og fakta Hammerfest kommune v/arktisk kultursenter sa i vår opp samarbeidsavtalen med Arctic Cafe & Restaurant AS om driften av kafeen i Arktisk kultursenter med virkning per Arktisk kultursenter har selv drevet kafeen fra og med på tidligere eiers bevilling og søker nå om egen bevilling. Eier er Hammerfest kommune. Bevillingssøker er Hammerfest kommune ved virksomheten Kultur og idrett. Driftsforetak er Arktisk kultursenter. Beliggenheten er Arktisk Kultursenter i Strandgata 30, Hammerfest.

11 Som daglig leder for serveringsbevillingen og stedfortreder for skjenkebevillingen er oppført Tom Wulff. Tom Wulff er ansatt som virksomhetsleder for Kultur og idrett fra og med 26. oktober 2009 og det skal derfor ansettes ny daglig leder for AKS. Daglig leders vandel må godkjennes og vedkommende må avlegge etablererprøve før serveringsbevilling kan tre i kraft. Dersom samme person også skal være stedfortreder for skjenkebevillingen må han/hun også avlegge kunnskapsprøve om alkoholloven. Som styrer for skjenkebevillingen er oppført Ann-Karin Keüer. Ann-Karin Keüer er tilsatt som kafe-/kioskansvarlig i Arktisk kultursenter fra 1. november 2009 og har ansvaret for den daglige driften av kafen og kiosken. Ann-Karin Keüer har avlagt kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Følgende arealer er omfattet av søknaden: Foajeen i 2. etasje med 411 m2 og 70 sitteplasser. Greenroom (13 m2), artistgarderober (51 m2) samt verksted (157 m2) med til sammen 221 m2 Frityren kino med 235 m2 og 145 sitteplasser. Ole Olsensalen med 318 m2 og 350 sitteplasser Galleri Fileten i 3. etg. Uteservering: Utescenen med ca 300 m2 og rundt 150 sitteplasser. Galleri Fileten var ikke med i søknaden av , men søker har i ettertid presisert at søknaden også omfatter dette arealet. Totalt omfatter søknaden et areal på m2 innendørs, 300 m2 utendørs samt gjesteplasser. Åpningstidene vil være innenfor tidsrommet klokken 10:00 22:00 på alle ukedager. Det søkes om skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid, dvs: Gruppe 1 og 2 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 10:00 01:00 - fredag til lørdag: klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 13:00 01:00 - fredag til lørdag: klokken 13:00 03:00 Søker opplyser i søknaden følgende om serveringsstedets driftskonsept med mer: Lokaler: kafé lokalisert i Foajeen i Arktisk kultursenter. Dette er kombinert med kinokiosk i samme lokaler. Det søkes også om bevilgning i Ole Olsensalen og kino/frityren samt artistgarderober, greenroom og verksted. Artistgarderober, greenroom og verksted i 1. etg. er arealer hvor artistene som regel oppholder seg. Serveringstilbud: enkle matretter, smørbrød og kaker samt drikkevarer som kaffe, te, mineralvann, øl, vin og brennevin (forutsatt bevilgning). Målgruppe: hele kommunens befolkning, tilreisende turister, deltagere i møter og konferanser samt andre brukere av Arktisk kultursenter.

12 Andre bruksområder for kafèarealet: små konserter, foredrag, møter og andre arrangementer. Catering: kafeen vil også formidle eller selv organisere catering til leietakere i Arktisk kultursenter. Dette gjelder spesielt ved kurs og konferanser. Høringsinstanser Det følger av politiets høringsuttalelse av at; Politiet har ingen innvendinger mot at den foreslåtte skjenkingen. Det følger av NAV sosialtjenestens høringsuttalelse av at; Nav-Sosial/rusmiddeltjenesten har ingen innsigelser i forbindelse med innvilgelse av serverings- og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter Kafe. Det følger av skatteoppkrevers høringsuttalelse av at; Daglig leder/stedfortreder med personnummer [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Styrer for bevilling med personnummer [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Det følger av skatteetatens høringsuttalelse av at; Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for søker [ ] på disse personer. Rådmannens vurdering Serveringsbevilling: Det følger av serveringsloven 3 at; Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist. I serveringsloven 4 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve og at daglig leder, eiere og andre involverte skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Arktisk Kultursenter er pr. dato uten daglig leder. Bevillingen kan ikke tre i kraft før det er oppnevnt en daglig leder med godkjent vandel og som har bestått etablererprøven Hammerfest kommune er eier av virksomheten. Det kommer ikke fram noe i høringsuttalelsene som tilsier at vandelskravet ikke er oppfylt for eier. Alle vilkår for at serveringsbevilling skal gis vil være oppfylt så snart daglig leder er godkjent og har bestått etablererprøven.

13 Skjenkebevilling: Det følger av alkoholloven 1-7a første ledd om kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking at; Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Personer som nevnt i 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis. Innvilgelse av den foreliggende søknad vil innebære en videreføring av skjenking ved Arktisk kultursenter. Etter rådmannens syn er det naturlig at et sted/virksomhet av denne art har rett til å drive skjenking av alkohol i et visst omfang. Arktisk kultursenter ligger i Strandgata 30. Dette er et område av sentrum av Hammerfest hvor det allerede er mye trafikk og aktiviteter i regi av kulturhuset og andre spise-/ utesteder. Det er ikke grunn til å tro at innvilgelse av skjenkebevilling i dette tilfellet vil føre til endringer som berøre trafikale og ordensmessige forhold eller gi vesentlig økning av støy og uro for naboene. Høringsinstansene har ingen innvendinger mot innvilgelse av foreliggende søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling for Arktisk Kultursenter. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at de omsøkte bevillinger innvilges med de presiseringer ang. skjenkearealet som fremgår nedenfor. Nærmere om skjenkearealet: Bevillingen som ble gitt til forrige bevillingshaver omfattet kafe-/restaurantarealet i 2. etasje, greenroom og garderobe for artister i 1 etasje samt uteservering. Den foreliggende søknad gjelder disse arealene, men omfatter i tillegg Ole Olsen salen (storsalen), kino/frityren (lillesalen), Galleri Fileten i 3. etasje og verkstedet i 1. etasje. Skjenkebevilling for de sistnevnte lokaler ble avslått ved formannskapets forrige behandling. Når det gjelder storsalen og lillesalen, mener rådmannen fremdeles at det ikke er naturlig eller ønskelig med skjenking under ordinære kinofremvisninger, og heller ikke under konserter eller forestillinger rettet mot barn. Dersom det oppstår behov for skjenkebevilling under mer spesielle filmfremvisninger/arrangementer, så kan det søkes om bevilling for en enkelt anledning. På den annen side vil det kunne være naturlig å tilby alkoholservering under konserter og forestillinger som retter seg mot et voksent publikum. Dette er svært vanlig på konsertsteder rundt om i landet, og de fleste arrangører ser på skjenkebevilling som en nødvendighet for å kunne drive lønnsomt. Etter rådmannens syn må det være et klart mål å få driften ved AKS mest mulig lønnsom, og tillatelse til skjenking under konserter m.v. vil være viktig i så måte, samtidig som en slik tillatelse ikke kan antas å få merkbare negative alkoholpolitiske konsekvenser. Det omtalte verkstedet er et område i 1. etasje i hvor artister ofte oppholder seg før og etter konserter/forestillinger, særlig ved større arrangementer med mange utøvere. Området ligger i

14 tilknytning til greenroom og artistgarderobene. Rådmannen kan ikke se tungtveiende grunner til at ikke skjenkebevillingen også skal omfatte dette arealet. Galleri Fileten er utstillingslokalet som ligger vegg i vegg med balkongen i storsalen. Lokalet brukes først og fremst i forbindelse med utstillinger og lignende ( vernissasjer, foredrag m.m). Etter rådmannens syn er det naturlig at bevillingen omfatter dette arealet. Når det gjelder uteserveringen, er det ikke søkt om utvidelse i forhold til det som ble innvilget ved forrige behandling i formannskapet. Rådmannen har ikke erfaringer som skulle tilsi behov for å gjøre innskrenkinger på dette området. Etter dette innstiller rådmannen på at skjenkebevilling gis for følgende arealer: - kafearealet i foajeen i 2. etasje - greenrom, artistgarderobe og verksted i 1. etasje - Ole Olsen salen (storsalen) og Frityren (lillesalen), men begrenset til å gjelde under konserter/forestillinger rettet mot voksne - Galleri Fileten i 3. etasje - uteareal på ca 300 m2 Bevilling for disse arealene innebærer at det ikke blir skjenking i tilknytning til skolelokalene (kulturskole, dansestudio, musikkrom m.m.). Rådmannens forslag til vedtak: 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for Kultur Omsorg og Undervisning Hammerfest kommune v/ Kultur og idrett serveringsbevilling for Arktisk Kultursenter i Strandgata 30, Hammerfest. Bevillingen er gyldig fra det tidspunktet det er oppnevnt daglig leder med godkjent vandel og vedkommende daglige leder har bestått etablererprøven etter serveringsloven. 2. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Bevillingssøker: Virksomhetens navn: Driftsforetak: Serverings/skjenkested: Driftskonsept: Areal: Antall gjesteplasser: Ca 565 Uteservering: Ja Hammerfest kommune v/kultur og idrett Kultur og idrett Arktisk Kultursenter Arktisk Kultursenter i Strandgata 30 i Hammerfest kafe og catering - kafearealet i foajeen i 2. etasje - greenrom, artistgarderobe og verksted i 1. etasje - Ole Olsen salen (storsalen) og Frityren (lillesalen), men begrenset til å gjelde under konserter/forestillinger rettet mot voksne - Galleri Fileten i 3. etasje - Uteareal på ca 300 m2

15 Antall gjesteplasser utendørs: ca 150 Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Ann-Karin Keüer Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: ikke avklart Kunnskapsprøve: ikke avlagt For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Bevillingen trår i kraft fra det tidspunkt det er oppnevnt stedfortreder med godkjent vandel og vedkommende stedfortreder har bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven.

16 Saksbehandler: Grethe Johannessen Saksnr.: 2009/23-49/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 75/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av Rusmiddeltjenestens høringsuttalelse av Søknad om serverings og skjenkebevilling - Nostalgia Café og Kulinaria Saken gjelder Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetalana Holm søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for spisestedet Nostalgia Cafè og Kulinaria som skal åpne i Strandgata 31 per 1. desember Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. Sakens bakgrunn og fakta Svetlana Holm har tidligere drevet Nostalgia Cafè og Kulinaria i de samme lokalene i Strandgata 31. Virksomheten hadde da både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Virksomheten ble innstilt ila vinteren/våren 2008 og lokalene har i ettertid vært utleid til gatekjøkkenet/spisestedet Popeye. I august 2009 flyttet Popeye ut av lokalene og Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm søker nå om ny bevilling for å starte opp igjen virksomheten Nostalgia Cafè og Kulinaria fra 1. desember Bevillingssøker er enkeltpersonforetaket Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm. Eier er Svetlana Holm. Andre som har vesentlig innflytelse på driften er Tore Holm.

17 Som daglig leder for serveringsbevillingen og styrer for skjenkebevillingen er oppført Svetlana Holm. Svetlana Holm har bestått etablererprøven for serveringsbevilling og kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Som stedfortreder for skjenkebevillingen er oppført Tore Holm. Tore Holm forbereder seg til kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen. Beliggenheten er Strandgata 31 i Hammerfest. Spiselokalet ligger i 1. etasje med inngang fra Strandgata. Virksomheten disponerer et spiselokale på 59 m2 som har plass til inntil 40 gjester. Det totale arealet er på 102 m2. Åpningstidene vil være innenfor tidsrommet klokken 11:00 01:00 på mandag til lørdag og klokken 12:00 01:00 på søndag/helligdag. Det søkes om skjenkebevilling innenfor kommunens maksimaltid, dvs: Gruppe 1 og 2 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 10:00 01:00 - fredag og lørdag: klokken 10:00 03:00 Gruppe 3 - mandag til torsdag og søndager og helligdager: klokken 13:00 01:00 - fredag og lørdag: klokken 13:00 03:00 Søker opplyser i søknaden følgende om serveringsstedets driftskonsept: Nostalgia Cafe og Kulinaria ønskes åpnet igjen etter at gatekjøkkenet, Popeye M.S Hussain, har avviklet driften i våre lokaler i Strandgata 31. Oppstart av serveringsstedet er planlagt til november/desember, etter at lokalene er pusset opp igjen til samme standard som på tidligere Nostalgia Cafe. Det er viktig for oss å komme i gang i da for å få med julehandelen. Åpningstidene blir de samme som tidligere, dvs. hovedsakelig åpent på formiddagen til litt utpå ettermiddagen, men det vil også være aktuelt å ha åpent på kveldstid, og gjerne i kombinasjon med arrangementer på kulturhuset. [ ] Serveringsstedet vil også være en kulturkafe hvor det blir underholdt med levende musikk av og til. Det vil også kunne bli arrangert konserter og dansetilstelninger. Konseptet vil passe godt inn i strøket med AKS som nærmeste nabo på motsatt side av gata. Tilbudet er først og fremst beregnet på et voksent publikum. Kafelokalet er på 59 m2 og har plass til ca gjester. All servering vil skje inne i lokalet. Det vil bli servert vanlig kafemat som kaffe, kaker, middag og småretter. Søker har i ettertid opplyst at planlagt åpningsdato er 1. desember Høringsinstanser Det følger av politiets høringsuttalelse av at; Politiet har ingen innvendinger mot at det gis serverings- og skjenkebevilling. Det følger av rusmiddeltjenestens høringsuttalelse av at; Rusmiddeltjenesten har ingen merknader til søknaden.

18 Det følger av skatteoppkrevers høringsuttalelse av at; Bedriften har pr. idag ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Daglig leder [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Medeier/varamedlem [ ]har ingen skatterestanser eller andre kommunale restanser. Det følger av skatteetatens høringsuttalelse av at; Skattekontoret har på nåværende tidspunkt ingen opplysninger som tilsier at vandelskravet i alkohol- og serveringsloven ikke er oppfylt for søker/de omspurte personer. Rådmannens vurdering Serveringsbevilling: Det følger av serveringsloven 3 at; Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. Kommunen kan sette som vilkår for bevillingen at krav i 3 og 5 oppfylles innen en nærmere fastsatt tidsfrist. I serveringsloven 4 7 er det krav om at virksomheten skal ha en daglig leder som er myndig, at daglig leder skal ha avlagt en etablererprøve og at daglig leder, eiere og andre involverte skal ha uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Nostalgia Cafè og Kulinaria har en daglig leder som er myndig og dette er Svetlana Holm. Svetlana Holm har bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. Svetlana Holm er eier av virksomheten. I tillegg har Tore Holm vesentlig innflytelse på virksomheten. Både Svetlana Holm og Tore Holm har uklanderlig vandel i forhold til relevant lovgivning. Alle vilkår for at serveringsbevilling skal gis er dermed oppfylt. Skjenkebevilling: Det følger av alkoholloven 1-7a første ledd om kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking at; Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Personer som nevnt i 1-7b er bevillingshaver og andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten. Hammerfest kommune har ikke satt tak på antall skjenkebevillinger som gis, og den siste tiden har vi opplevd at antallet skjenkesteder i Hammerfest er redusert. Med ny virksomhet regi av i Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm vil tilbudet og mangfoldet i utesteder/spisesteder øke, spesielt for det mer voksne publikummet.

19 Nostalgia Cafè og Kulinatria ligger i Strandgata 31 med inngang vis a vis Arktisk kultursenter. Dette er et område av sentrum av Hammerfest hvor det allerede er stor aktivitet og mye trafikk. Det er ikke grunn til å tro at innvilgelse av skjenkebevilling i dette tilfellet vil føre til vesentlig økning av støy og uro for naboene. Høringsinstansene har ingen innvendinger mot innvilgelse av serverings- eller skjenkebevilling for Nostalgia Cafè og Kulinaria. Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at de omsøkte bevillinger innvilges. Rådmannens forslag til vedtak: 1. I henhold til serveringsloven 3 gir Styret for Kultur Omsorg og Undervisning enkeltpersonforetaket Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm serveringsbevilling for spisestedet Nostalgia Cafè og Kulinaria i Strandgata 31, Hammerfest. 2. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning har ingen innvendinger mot at Formannskapet fatter følgende vedtak: Formannskapet innvilger følgende skjenkebevilling for bevillingsperioden , jf alkoholloven 1-6 og 1-7. Bevillingssøker: Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm Virksomhetens navn: Nostalgia Cafè og Kulinaria Svetlana Holm Serverings/skjenkested: Nostalgia Cafè og Kulinaria i Strandgata 31, Hammerfest Driftskonsept: kafe, spiserestaurant, pub Areal: 59 m2 spiserestaurant /102 m2 totalt Antall gjesteplasser: 40 Uteservering: ikke aktuelt Antall gjesteplasser utendørs: 0 Alkoholgruppe: gruppe 1, 2 og 3 Skjenketid: alkoholgruppe 1 og 2: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken alkoholgruppe 3: mandag torsdag klokken fredag lørdag klokken søndag klokken Styrer: Svetlana Holm Kunnskapsprøve: avlagt Stedfortreder: Tore Holm Kunnskapsprøve: ikke avlagt For bevillinger skal det betales årlig bevillingsgebyr i henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv Bevillingen forutsettes utøvet i nøye samsvar med alkoholloven med forskrifter samt kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Skjenkebevillingen er gyldig fra det tidspunkt stedfortreder Tore Holm har avlagt kunnskapsprøven etter alkohollovgivningen.

20 Saksbehandler: Grethe Johannessen Saksnr.: 2009/23-61/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 76/09 Styret for kultur, omsorg og undervisning Saksdokumenter vedlagt: Ingen Saksdokumenter ikke vedlagt: Søknad om skjenkebevilling av Søknad om serveringsbevilling av Tillegg til søknad bevilling til uteservering av Politiets høringsuttalelse av Skatteetatens høringsuttalelse av Skatteoppkrevers uttalelse av NAV sosialtjenestens høringsuttalelse av Byggesaksavdelingens høringsuttalelse av Tillegg til søknad oppnevning av stedfortreder av Søknad om Serverings- og skjenkebevilling - Mat & VinHagen AS Saken gjelder Mat & VinHagen AS søker om serveringsbevilling og skjenkebevilling for spisestedet Mat & VinHagen AS som åpner i Strandgata 24/26 så snart bevilling foreligger. Rådmann innstiller i saksfremlegget til at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges. Sakens bakgrunn og fakta Tidligere Odds Mat & Vinhus (Geirs Mat & Vinhus) gikk konkurs på seinsommeren 2009 og virksomheten er oppkjøpt av firmaet Mat & VinHagen AS som planlegger å åpne ny spiserestaurant i lokalene. I forbindelse med konkurs faller bevillingen bort (alkoholloven 1-10) og det gjelder i dette tilfellet ingen regler om at ny virksomhet/kjøper kan fortsette på tidligere eiers bevilling.

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.06.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssalen, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. FROLAND KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 06.03.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til sentralbordet i Froland kommune, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010

VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA. Org.nr. 971 474 181. Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 VEDTEKTER FOR STRAND BARNEHAGE SA Org.nr. 971 474 181 Sist endret av eierstyret den 10. november 2010 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Strand Barnehage SA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer...

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer