Modeller for samarbeid i praksis. Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modeller for samarbeid i praksis. Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU"

Transkript

1 Modeller for samarbeid i praksis Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU

2 Kvalitet i lærerutdanningen (SINTEF 2011) Lærerutdannere studiefelt: Lærerutdannere praksisfelt: minst positive i vurderingen av øvingslærerne og praksisopplæringen (s. 113) minst positive til kvaliteter knyttet til lærerutdannerne og til kvaliteten på opplæringen ved institusjonen (s. 113) Denne gjensidige «skepsisen» mellom lærerutdannere og øvingslærere/rektorer er interessant, og vi tolker det som en indikasjon på at målgruppene opplever lite samarbeid og informasjonsutveksling seg imellom. NOKUT-utvalgets beskrivelse av at undervisningen og praksisopplæringen går i to kretsløp, virker fortsatt treffende

3 En grunnleggende modell Teori Praksis Studiefelt Praksisfelt Teori og praksis Praksisnær teori Praksis og teori Teorinær praksis «Utdanning er ikke en forberedelse til livet. Utdanning er livet selv» (Dewey) Teoridelen og praksisdelen av utdanningen er to ulike, men likeverdige kvalifiserings- og læringsarenaer (Nasjonale retningslinjer)

4 Praksisfeltet er noe mer enn klassen og undervisningen Skolen Elevene, klassen, undervisning Rektor, sosiallærer, spespedteam. skolen som system/organisasjon Foreldre PPT Faginstanser Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barnevernstjenesten Barne-og ungdomspsykiatri (ABUP) PTT SKOLEN - elev, lærer, rektor, foreldre FUG Sørlandet kompetansesenter (SKS) ABUP Pedagogisk senter FUG Post- og teletilsynet (PTT) Trygg trafikk

5 Samarbeid i praksis mange muligheter Praksisnær teori Teorinær praksis Studenter Praksisfeltet som læringsarena seminar Organisering av praksis punkt/mellomuke/ samarbeidsprosjekt/fagdag (PIL) Plan for rektors rolle Praksisforberedende møte(r) Samarbeidsdag for lærerutdannere Tverrfaglig dag Praksislærere/elever/foreldre inn på studiefeltet PTS-samlinger (profesjonsrettede, tverrfaglige samlinger for studenter) Praksismøtet på praksisskolene Eksemplariske arbeidsformer på studiefeltet Partnerskolesamlinger Arbeidslivsdag Prak.lærer Rektor ++ Faginstans Faglærere UH

6 Punktpraksis og mellomuke muligheter Praksiskalender for lærerutdanningene ved UiA * pr. 14. februar med forbehold om små endringer Tallet i feltene betyr antall dager med praksis i de respektive ukene Høst 2011 Vår 2012 Uke nr: Førskolelærerutd. 2 FLU Kr.sand 5 Grunnskolelærer 1 GLU 1-7 Kr.sand Grunnskolelærer 1 GLU 5-10 Kr.sand Grunnskolelærer 2 GLU 1-7 Kr.sand Høsteferie Juleferie Grunnskolelærer 2 GLU 5-10 Kr.sand Allmennlærer 3 ALU Kr.sand Mat og helse 3 ALU Kr.sand Vinterferie Påskeferie Påskeferie Sommerferie Spes. ped. heltid 4 ALU Kr.sand NORSEC Kr.sand 5 5 Grunnskolelærer 1 GLU 1-7 Grimstad Grunnskolelærer 2 GLU 1-7 Grimstad

7 Punktpraksis Studentene ute i praksisskolen en dag i uka Praksisdagene har vært fordelt på alle ukens fem skoledager Studentene har hatt med seg observasjonsog øvingsoppgaver ut i praksis Oppgavene skulle bl.a. danne utgangspunkt for faglige drøftinger på campus i etterkant PiL-prosjektet ved UiA - presentasjon 30.mars

8 To sentrale element i punktpraksis: Øving Observasjon PiL-prosjektet ved UiA - presentasjon 30.mars

9 Levende Historie i et skolehus fra 1898 Eksempel på et tverrfaglig samarbeid for en praksisrelevant lærerutdanning

10 Foreldrene sydde kostymer på dugnad

11 PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10 Utprøvingsutkast LÆRERROLLEN LÆRINGS- ARENA - ANSVAR PRAKSISFORBEREDENDE MØTE REKTORS ANSVAR PROFESJONSSEMINAR 1. studieår (1 GLU) 2. studieår (2 GLU) Høst 15 dager Vår 15 dager Høst 15 dager Vår 15 dager Lærerrollen, lærerarbeidet og det didaktiske Eleven og elevmangfoldet møtet mellom lærer-elev-lærestoff Observasjon Klasseledelse Forventninger Klasseledelse Forventninger Yrkesetikk (læreren som forbilde, språk, klær, arbeidstid og avtaler, samarbeid, makt, taushetsplikt ) Klasseledelse -praksiserfaringer -innspill fra erfaren pedagog SKOLENS PROFIL REKTORS ANSVAR Skolens egenart, profil, visjoner, hva skolen har tro på - studentene skal erfare områder som skolen er stolt av og brenner for YRKESKUNNSKAP PRAKSISFORBEREDENDE MØTE Klasseledelse Ordensreglement Taushetsplikt Klasseledelse -praksiserfaringer -innspill fra erfaren pedagog (case/- dilemma) Skolens egenart, profil, visjoner, hva skolen har tro på - studentene skal erfare områder som skolen er stolt av og brenner for Opplæringsloven, forskrifter styringsgrunnlaget for skolen Skolens egenart, profil, visjoner, hva skolen har tro på - studentene skal erfare områder som skolen er stolt av og brenner for Yrkesetikk (ansvarlighet, makt, taushets- og opplysningsplikt) Skolens egenart, profil, visjoner, hva skolen har tro på - studentene skal erfare områder som skolen er stolt av og brenner for Arbeidstid Arbeidstid Arbeidstid Arbeidstid + Tilpasset opplæring, skole-hjem samarbeid, skolen som organisasjon

12 Tverrfaglig dag for 2 GLU, 22. februar 2012 Studenter, representanter fra praksisfeltet og faglærere i 2 GLU deltar på felles tverrfaglig dag Tema : Elevmangfoldet i skolen Del Velkommen «Elevmangfoldet i skolen», v/ Ingrid Lund (førsteamanuensis, UIA) «Kulturelt og religiøst mangfold», v/ rektor Tormod Lien (Øvre Slettheia skole) Pause «Tilpasset opplæring for elever med særlig gode forutsetninger», v/ rektor Rune Heggdal (Oddemarka skole) «De ville og de stille» v/ingrid Lund (førsteamanuensis, UIA) Pause 45 min. til Del RLE 5-10/PEL, B2 002 RLE 1-7/PEL, B3 001 Kroppsøving/PEL Engelsk/PEL, Musikk/PEL Presentasjon av funn fra praksisfeltet (praksisoppgaven) Felles drøfting og refleksjon. Praksisoppgave: Undersøkelse (feltarbeid) presentasjon på tverrfaglig dag, del 2 Studentene undersøker i forhold til: kulturelt/religiøst mangfold evner atferd Faglærere ved UiA følger opp praksisoppgaven i praksismøtene (under praksisperioden).

13 Møteplass for lærerutdannere Del «De nye grunnskolelærerutdanningene 1-7 og Praksisnær teori og teorinær praksis felles utfordring, ulike muligheter» v/studieleder Kristian Andersen «Det gode praksismøtet» - Erfaringsdeling - Samtale hvordan legger vi opp dette møtet for å få best mulig kvalitet? Hvordan får vi en teorinær praksis? v/praksislærer og faglærer UiA Pause Kaffe, mineralvann, frukt Praksisoppgave for 4. semester. Tema: Elevmangfoldet i skolen tilpasset opplæring, - Hva er gode praksisoppgaver knyttet til dette temaet? Innledning samtale v/ faglærer ved UiA og praksislærer Dato: Fredag 10. februar, Sted: UiA, Kristiansand, B3-001 Studentene overtar undervisningen. Praksislærere og faglærere møtes for å videreutvikle samspillet mellom praksisfeltet og studiefeltet. Del 1 Felles samling for praksislærere og faglærere. Del 2 Samling for praksislærere (og faglærere som har anledning til å delta) Innspill hva er viktig for å styrke samarbeidet mellom studiefeltet og praksisfeltet? Tanker fra praksislærer og faglærer UiA Pause Kaffe, mineralvann, bagett Del Vurdering av studenter i praksis. - Utfordringer, tips og ideer til hvordan vi kan gi en god vurdering. Innspill og samtale Pause Kaffe, mineralvann

14 Partnerskoleledersamling 10. mars 2011 UiA, Rom: B Velkommen v/kristian Andersen, praksisleder UiA Informasjon om veiledningsstudie v/anne Gjerstad, lærer i pedagogikk UiA En erfaren øvingslærer har ordet v/ole M. Kyllo (Sjøstrand skole) Styrking av profesjonsorienteringen i lærerutdanningen Kort orientering om arbeidet så langt v/venke K. Nome (rektor Flekkerøya skole) Arbeid i grupper v/marianne F. Schau (rektor Furulunden skole) Pause med servering på vei til gruppene Praksis 2011/2012 informasjon og dialog v/kristian Andersen, praksisleder UiA Praksiskalenderen/arbeidsplanen for 2011/2012

15 Studiefelt og praksisfelt i godt samspill - PRAKSISLÆRER INN I UNDERVISNINGEN PÅ UiA Både i stortingsmelding 11 (Læreren Rollen Utdanningen, ) og i forskriften til grunnskolelærerutdanningene, understrekes betydningen av en praksisnær teori og en teorinær praksis. Ved UiA ønsker vi å stimulere til et godt samspill med praksisfeltet. Vi tror det er spennende og lærerikt for studentene når faglærere og praksislærere utfyller og beriker undervisningen fra litt ulike perspektiver og med ulike tyngdepunkt. Vi tror også at faglærere og praksislærere lærer mye av å dele kunnskaper og erfaringer med hverandre På den måten kan en være med på å gjøre lærerutdanningen relevant og praksisnær. Denne typen oppdrag er selvsagt frivillig. Oppdragene vil normalt vare to-tre timer. Prosedyre for å bestille praksislærere inn i undervisningen på UiA 1. Faglærer UiA kontakter rektor ved NN skole (partnerskole se liste nedenfor) 2. Oppgir omfanget på undervisningsoppdraget, tidspunkt og emne/tema 3. Rektor avklarer med praksislærer og formidler eventuelt kontakt mellom faglærer UiA og praksislærer Prosedyre for betaling Partnerskolen sender faktura til UiA hvor det spesifiseres: Eksempel: Praksislæreroppdrag - NN (navn på praksislærer) Praksislæreroppdrag - Liv Nilsen Sammenheng (fag og navn på faglærer UiA) Engelsk Jan O. Larsen Tidspunkt, varighet (antall vikartimer som skal dekkes) 14. mai, , 2 * 295,- = 590,- Antall timer undervisning UiA for praksislærer To timers arbeid UiA, 2* 314,- = 614,- multiplisert med timesatsen lærer NN har Faktura merkes med referansenummer 1800 og sendes til: Universitetet i Agder Fakturamottak Postboks 383 Alnabru 0614 OSLO

16 Hva mener målgruppene er viktige tiltak for å øke kvaliteten i lærerutdanningen? (SINTEF 2011) Markere hvilke fem tiltak, av en liste på 20, som de anså som de viktigste for å heve kvaliteten i lærerutdanningen. Tiltakene som går igjen i blant topp fem i alle målgrupper er: Heve statusen på læreryrket Oppdatere lærerutdannere på dagens skolevirksomhet I tillegg havner følgende på topp fem i tre av fire målgrupper: Mer praksis Heve inntakskravene for lærerstudenter Styrke det faglige samarbeidet mellom aktørene (universitet/høgskole/øvingsskole)

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK

UNIVERSITETET I AGDER. Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK UNIVERSITETET I AGDER Praksishåndbok FAGLÆRERUTDANNING MUSIKK Kristiansand 2014-2015 Innhold 1. STUDIEBESKRIVELSE 1.1 Fagplan Faglærerutdanning i musikk 1.2 Opptakskrav 1.3 Læringsutbytte 1.4 Arbeidsformer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen

Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Prosjektet FORIKT (FORsøksklasseIKT); Det åpne rommet for læring og samspill Mot en digital kompetanse i lærerutdanningen Erfaringer fra PLUTO prosjektet ved Høgskolen i Bergen Prosjektkoordinator Ida

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet?

Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse; hvor blir den av i møtet med arbeidslivet? Tony Valberg Dr. philos Institutt for musikk Universitetet i Agder 1 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PILOTSTUDIEN...

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 Eli Kari Høihilder PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 En evalueringsrapport om PPU Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2006 Rapport 9/2006 Rapport 9/2006 Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2

Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe. HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon Lise Granlund, Sølvi Mausethagen og Elaine Munthe HiO-rapport 2011 nr 2 HiO-rapport 2011 nr 2 Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer