BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR"

Transkript

1 BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

2 VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET ER VIKTIG Å GI RIKTIG MELDING PÅ NØDTELEFONEN: HVEM som ringer (ditt navn) HVA som har skjedd, antall skadde, hvilke skader HVOR, nøyaktig angivelse av stedet for ulykken FÅ MELDINGEN BEKREFTET! Opplys dessuten om: FASTKLEMTE personer, BRANNFARE, EKSPLOSJONSFARE, LEKKASJER av bl.a. bensin / olje eller kjemikalier, FARE fordi elektriske kable har falt ned. FØRSTEHJELP VED ULYKKER ENKLE GRUNNREGLER: - Sørg for frie luftveien (puster pasienten) - Stans større blødninger - Varsle medisinsk nødsenral Forebygge sirkulasjonssvikt DE FØRSTE VIKTIGE MINUTTENE: Undersøkelsen: - Reagerer personen? - Hvis ja, overvåk. Eventuell varsling. Ring Hvis nei, undersøk om personen puster. Hvis pust, sørg for frie luftveier - Hvis personen ikke puster, start hjerte-lunge-redning (30 brystkompresjoner - 2 innblåsinger) Hvis personen ikke reagerer, men puster (bevisstløs) - Bruk sideleie - Bøy hodet bakover for å holde luftveiene åpne. Fjern blod / oppkast fra munnen. Kontroller pust! - Tilkall hjelp. Ring Hold kontinuerlig øye med pasienten! LÆR DEG FØRSTEHJELP!

3 HMS - Bruk av arbeidsutstyr Lærebok HMS Bruk av arbeidsutstyr ved Hans Chr. Elmholdt 4. utgave 2015 i-bok.no LSI 1

4 Arbeidsutstyr, kraner, trucker og maskiner Kapittel Arbeidsutstyr Arbeidsutstyr er et fellesbegrep for utstyr som brukes til arbeidsoperasjoner, og Arbeidstilynets arbeidsmiljøforskrifter omhandler arbeidsutstyr slik: 2328_arbeidsutstyr 1.1 Arbeidsutstyr Med arbeidsutstyr menes tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes ved fremstilling av et produkt eller ved utførelse av arbeid. 1.2 Bruk av arbeidsutstyr Med bruk av arbeidsutstyr menes arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans, montering og demontering, transport, bruk, overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og renhold _HMS 1.3 Valg av arbeidsutstyr Arbeidsgiver skal påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse ved bruken av dem, jf. forskrift om utførelse av arbeid. Arbeidsutstyret skal kunne brukes og vedlikeholdes uten fare for skade på liv eller helse for den som utfører arbeidet. 2624_Maskin 0431_Opplæring 1.4 Opplæring i bruk av arbeidsutstyr Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det iht i forskrift om utførelse av arbeid, bare benyttes arbeidstakere som har gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring etter Dokumentert sikkerhetsopplæring av arbeidstakere, kan bare gis av arbeidsgiver eller andre som har nødvendig kompetanse til det. For opplæring i bruk av kraner, trucker og maskiner må opplæringen gjennomføres av 6 LSI

5 HMS, ulykker og ansvar Kapittel 03 i-bok.no 0185 HMS 0477 Risikovurdering_stopp HMS SHA_plan LSI 3. HMS, ulykker og ansvar 3.1 HMS - Helse, miljø og sikkerhet HMS-begrepet omfatter helse, miljø og sikkerhet for alle arbeidsforhold og alle ansatte i en virksomhet. Arbeidsmiljøloven presiserer at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten, og omhandler også en plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå HMS-opplæring. Da Internkontrollforskriften kom i 1992 ble HMS et styrende begrep for å unngå ulykker og skader, og fokuset ble skjerpet ytterligere med 6 arbeidsmiljøforskrifter som erstatter 47 gamle forskrifter fra Risikovurdering Risikovurdering er å være etterpåklok på forhånd, og innbefatter i korte trekk å finne farlige situasjoner og farekilder, vurdere om risikoen er stor eller liten, hvilken sannsynlighet det er for at en hendelse skal inntreffe, hvilken konsekvens en hendelse vil medføre, og om det er mulig å redusere risikoen. Risikovurdering er tiltak nummer én når det gjelder å skape gode arbeidsvilkår for å unngå skader. Arbeidsgiver pålegges gjennom både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften å dokumentere risikovurdering skriftlig. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning omhandler gjennomgående krav til risikovurdering i Kapittel HMS-begrepet I alle virksomheter er det krav om at forhold som berører helse, miljø og sikkerhet for alt personell skal framkomme i et skriftlig dokument for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dokumentet skal ta utgangspunkt i gjennomført risikovurdering, og omfatte både det ytre og indre arbeidsmiljøet. 3.4 SHA-begrepet I motsetning til HMS-begrepet som gjelder hele virksomheten, er Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø er en skriftlig plan for risikoforhold avgrenset til et spesifikt byggeeller anleggsprosjekt. Før oppstart av arbeidet skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig SHA-plan, som 19

6 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel 04 Aktuelle lover / forskrifter / standarder er: 4.1 Arbeidsmiljøloven - AML 4.2 Forskrift om Internkontroll - IK (Internkontrollforskriften) Best. nr Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR Nr Best. nr Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler FOR Nr Best. nr. 702 (Arbeidsplassforskriften) 4.5 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav FOR Nr Best. nr. 703 (Utførelse av arbeid) 4.6 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer FOR Nr Best.nr. 704 (Tiltaks- og grenseverdier) 4.7 Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier FOR Nr Best. nr. 705 (Produsentforskriften) 4.8 Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område FOR Nr Best. nr. 706 (Administrative ordninger) 4.9 Forskrift om Maskiner (Maskinforskriften) Best. nr Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Best. nr _Forskrifter_Bok Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Best. nr LSI

7 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning FOR nr 1355 Best. nr. 701 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger Forskriften stiller gjennomgående krav. «Gjennomgående» betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter og forskriften er derfor helt sentral for alt HMS-arbeid. Forskriften har bestemmelser som arbeidsgivere må ta stilling til før virksomheten starter en aktivitet, og mens den pågår. i-bok.no 701_Organisering_ledelse 0085_opplæring_3 5060_Aukra LSI Forskriften har blant annet bestemmelser om: arbeidstakeres medvirkning kartlegging og risikovurdering planlegging og tilrettelegging opplæring informasjon til arbeidstakere arbeidsinstrukser arbeid av barn og unge bedriftshelsetjeneste meldeplikt og helseovervåkning, bruk av personlig verneutstyr For enkelte områder viser forskriften til tilleggskrav i forskrift om utførelse av arbeid nr 1357, og angir hvor kravene finnes. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1-2. Virkeområde Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter. Unntak for petroleumsvirksomhet Forskriftens kapitler 7 (Risikovurdering), 8 (Opplæring) og 9 (Informasjon) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften 6 bokstav e. Forskriftens kapittel 12 (Barn og ungdom) gjelder ikke for petroleumsvirksomheten til havs Hvem forskriften retter seg mot Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. 45

8 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Risikovurdering_stopp 0429_Truck Kapittel 7. Risikovurdering 7-1.Gjennomgående krav til risikovurdering Den som forskriften retter seg mot, jf. 1-3, (Arbeidsgiver) skal sørge for at arbeidsmiljøet i virksomheten blir vurdert ved planleggingen, tilrettelegging og gjennomføringen av arbeidet. Faktorer som kan påvirke arbeidstakernes fysiske eller psykiske helse og sikkerhet, herunder arbeidstid, skal kartlegges og om nødvendig måles. Det skal tas særskilt hensyn til om arbeidstakere under 18 år skal benyttes i arbeidet, jf. kapittel 12. På grunnlag av kartleggingen skal risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet vurderes. Risikovurdering skal gjentas regelmessig, ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten. Risikovurdering skal foretas i samarbeid med arbeidstakerne eller deres representanter. Kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt _HMS 7-3. Tilleggskrav til risikovurderingen Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved: - utførelse av arbeid i høyden, jf. kapittel 17 Kapittel 8. Opplæring 8-1. Gjennomgående krav til opplæring Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker utstyr og anlegg eller håndterer varer, stoffer eller produkter, har nødvendig opplæring og øvelse i hensiktsmessig arbeidsteknikk, organiseringen av arbeidet, andre relevante forhold, og har nødvendige kvalifikasjoner for sikker utførelse av arbeidet. 52 LSI

9 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel _Hms Begrensninger i arbeid av barn og ungdom Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som d) innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse Forbud mot arbeid som kan medføre særlig fare for helseskade Personer under 18 år skal ikke utføre følgende typer arbeid: (utdrag) s) arbeid med kraner og løfte- og stablevogner for gods som nevnt i forskrift om utførelse av arbeid 10-3, t) arbeid med masseforflytningsmaskiner, u) arbeid med spikerpistoler, v) arbeid med boltpistoler, 2795_gravemaskin w) arbeid med væskestråleutstyr med arbeidstrykk over eller lik 250 bar (25 MPa) Unntak fra arbeidsforbudet ved yrkesrettet opplæring Ungdom som har fylt 17 år kan gis praktisk opplæring i bruk av arbeidsutstyr som nevnt i 12-6 bokstav s til w, dersom opplæringen skjer i samsvar med kravene om sikkerhetsopplæring i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10. Slik opplæring kan også gis til elev i videregående skole når eleven er fylt 16 år og opplæring skjer under skolens kyndige veiledning. i-bok.no 2645_Ungdom LSI Når ungdom settes til arbeid som nevnt i første, annet og tredje ledd, skal arbeidsgiver organisere og tilrettelegge arbeidet under hensyn til den enkeltes arbeidslivserfaring og modenhet, og ellers iverksette de tiltak som er nødvendige for å ivareta deres sikkerhet, helse og utvikling. 57

10 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) FOR nr 1356 Best. nr. 702 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. En forutsetning for trygge arbeidsforhold er at de fysiske kravene til arbeidsplassen er oppfylt, og disse kravene er samlet i arbeidsplassforskriften. Forskriften omfatter blant annet: - bygningstekniske krav til arbeidslokaler, - utendørs arbeidsplasser, - atkomst, - oppbevaringssteder og - personalrom. Kravene er relevante for de fleste virksomheter. 702_Arbeidsplassforskriften 2066_Sperring I tillegg til de kravene som er aktuelle for alle, setter forskriften også krav til utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser med særskilt risiko: sikkerhetsutrustning (alarm/varsling, rømning/ redning, brannforebygging) skilting og merking sikring av farlige arbeidsplasser (ved fare for fall, ras, vanninnstrømming, påkjørsel m.m.) sikring av arbeidsplasser med kjemikalier eller biologiske faktorer Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for alle faste og midlertidige arbeidsplasser, atkomstveier og for nye og eksisterende arbeidslokaler. Unntak for petroleumsvirksomhet Forskriftens 2-10 (Dagslys og utsyn) og kapittel 9 (Gebyr byggesak) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs og for virksomhet på landanlegg som nevnt i rammeforskriften 6 bokstav e. Forskriftens 2-22, 2-23 (Rekkverk) og 6-5 (Sikring mot fall) gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs. i-bok.no 0180_Radio LSI 63

11 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel 04 43) sikkerhetsskilting og signalgivning: anvendelse av skilt, farge, lyssignal, lydsignal, muntlig anvisning eller et hånd- og armsignal som henviser til en bestemt gjenstand, virksomhet eller situasjon og som gir opplysninger eller instruksjoner om hvordan personer skal forholde seg i forskjellige situasjoner av hensyn til sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Definisjonen omfatter ikke skilting og signalgivning som reguleres av annen lovgivning eller i medhold av veg-, jernbane-, luft- eller sjøtransport eller transport på innenlandske sjøveier, i-bok.no 0134_Skilt 2118_Varmt _Varmt LSI 48) varmt arbeid: arbeid hvor det nyttes varme, for eksempel åpen ild, varmeflater, og tenningsdyktige gnister. Varmt arbeid omfatter også arbeidsoperasjoner som sveising, lodding, skjærbrenning og sliping av metall mv. hvor det i tillegg kan utvikles helsefarlig gass. Kapittel 5. Varmt arbeid 5-1. Risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid (varmt arbeid) Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av varmt arbeid og ved innkjøp av utstyr, vurdere risiko ved alle påvirkninger som kan føre til helseskader hos arbeidstaker. Arbeidsgiver skal skaffe seg kunnskap om hvilke stoffer som kan forurense arbeidsatmosfæren fra tilsettmaterialer, grunnmaterialer, overflatebehandling, oksydasjonshindrende midler og gasser. På arbeidsplasser som ikke er beregnet for varmt arbeid, skal risikoen for brann og eksplosjon vurderes når det skal benyttes utstyr som kan frembringe varme eller gnister Opplæring i varmt arbeid Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i a) arbeidsmetoder b) bruk av arbeidsutstyr c) bruk av personlig verneutstyr. 71

12 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel _stillas 7166_Stillas Krav til opplæring og kvalifisert tilsyn ved montering, demontering eller store endringer av stillaser Montering, demontering eller store endringer av stillaser skal utføres av arbeidstakere som har fått nødvendig praktisk og teoretisk opplæring under tilsyn av en kvalifisert person. Personen som har tilsynet og de berørte arbeidstakerne skal ha tilgang til monteringsveiledningen etter 17-4 og eventuelle instruksjoner i den Veiledning for montering, bruk og demontering av stillaser En kvalifisert person som kjenner stillasets kompleksitet, skal utarbeide en veiledning for montering, bruk og demontering. Veiledningen kan utformes som en generell plan, med utfyllende og detaljerte opplysninger om det aktuelle stillaset. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne får nødvendige instruksjoner i bruken av stillaset. Arbeidsgiveren skal sørge for at stillasmontører får monteringsveiledning og skriftlig arbeidsinstruks. Krav om å bruke egnet personlig verneutstyr under monteringsarbeid skal nevnes særskilt Krav til arbeid i høyden Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under tilfredsstillende ergonomiske forhold fra en egnet overflate. 1240_høyde Dersom dette ikke er mulig skal arbeidsgiver velge det arbeidsutstyret som er best egnet til å sikre og opprettholde trygge arbeidsforhold ved midlertidig arbeid i høyden Kontroll og rapport for kontroll av stillas Arbeidsgiver skal sørge for kontroll av stillas før det tas i bruk. Så lenge det er i bruk, skal det kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene. 0046_stillas 80 LSI

13 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (Forskrift om tiltaks-og grenseverdier) FOR nr 1358 Best. nr. 704 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Informasjon om forskriften er hentet fra Arbeidstilsynets publikasjon best. nr Nye arbeidsmiljøforskrifter-hvordan finner du fram? Det er fastsatt en egen forskrift om tiltaksog grenseverdier som utfyller kravene i forskriften om utførelse av arbeid. 704_Tiltaks- og grenseverdier I virksomheter hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier eller biologiske faktorer, må arbeidsgiver overholde de verdiene som er fastsatt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forskriften erstatter blant annet veiledningen om administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfæren. Forskriften fastsetter: tiltaksverdier som angir når det må gjennomføres tiltak for å redusere eksponering for støy, vibrasjoner og kjemikalier til et minimum, grenseverdier for eksponering som ikke tillates overskredet for støy, vibrasjoner, stråling og kjemikalier 2412_grenseverdier klassifisering av biologiske faktorer i smitterisikogrupper som gir grunnlag for krav til beskyttelsestiltak Forskriften inneholder følgende kapitler: Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Støy Kapittel 3. Vibrasjoner Kapittel 4. Stråling Kapittel 5. Kjemikalier 0409_tiltaksverdier Kapittel 6. Klassifisering av biologiske faktorer 90 LSI

14 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (Produsentforskriften) FOR nr 1359 Best. nr. 705 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. i-bok.no 705_Produsentforskriften 3677_stillas 0427_militære LSI Produsentforskriften retter seg mot produsenter, importører, leverandører m.fl. og omfatter gjennomgående krav til produkter som ikke reguleres av maskinforskriften eller annet regelverk om tekniske innretninger som er basert på EF-direktiv. Forskriften setter blant annet krav til: førervern på gamle traktorer stillaser og stiger enkle trykkbeholdere 1-1. Formål Formålet med forskriften er å sørge for at arbeidsutstyr og andre produkter er konstruert, utformet og produsert slik at arbeidstakerne ved bruken er vernet mot skader på liv eller helse Virkeområde Kapittel 2 gjelder for arbeidsutstyr som ikke omfattes av forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner og som brukes eller ventelig vil bli brukt i virksomhet som kommer inn under arbeidsmiljøloven. I maskinforskriften er arbeidsutstyret som ikke omfattes av maskinforskriften opplistet i 1.2. Utdrag: a) Sikkerhetskomponenter / reservedeler b) utstyr til bruk på fornøyelsesparker c) maskiner for kjernefysiske formål e) ulike transportmidler (men ikke maskiner montert på disse. eks. kran) g) maskiner for militære og politiformål i) heiser i gruvesjakter j) maskiner for forflytting av personer under kunstnerisk framføring 91

15 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (Forskrift om administrative ordninger) FOR nr 1360 Best. nr. 706 Ikrafttredelse: 1. januar 2013 Informasjon om forskriften er hentet fra Arbeidstilsynets publikasjon best. nr Nye arbeidsmiljøforskrifter - hvordan finner du fram? Forskrift om administrative ordninger gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, sikkerhetsopplæring, sakkyndig virksomhet, regionale verneombud m.m. 706_Administrative ordninger Kravene i forskriften gjelder ikke direkte HMS på arbeidsplassene, men regulerer ordninger for oppnevning, finansiering, fullmakter, registreringer, krav til søknader, gebyrer, avgifter tillatelser og vilkår for godkjenning i forbindelse med: godkjenning av bedriftshelsetjeneste regionale verneombud tvisteløsning om verneombud og arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeid i havner typeprøving og typegodkjenning av gamle traktorer sertifiseringsorgan for opplæringsvirksomhet krav til opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet utlendingers adgang til å utføre arbeid Opplæringsvirksomhet_SGS kontroll, merking og fylling av pusteluft til dykking og åndedrettsvern utpeking og registrering av utstedere av sertifikater samtykke etter arbeidsmiljøloven 18 9 (byggesaker) vilkår for godkjenning av arbeidsutstyr og trykkluftflasker 7595 FJS gebyrer og avgifter Utdrag fra kapitler og aktuelle paragrafer. 94 LSI

16 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om maskiner (Maskinforskriften - Best. nr. 522) FOR nr. 544 Ikrafttredelse 29. desember 2009 Maskinforskriften gjennomfører Europaparlaments- og Rådsdirektivet 2006/42/EF Forskrift om maskiner nr.544 Utdrag fra forskriften og aktuelle paragrafer. Formålet med forskriften er å sikre at maskiner konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet mot skader på liv og helse og ikke blir utsatt for uheldige belastninger. Forskriften er tilpasset EFs maskindirektiv, og ivaretar hensynet til at samme sikkerhetskrav settes i hele EØS-området. Den nye forskriften presiserer at maskiner skal være sikre å bruke selv om operatør gjør feil som med rimelighet kan forutses. NB! Krav til innhold i bruksanvisninger omhandles i maskinforskriften, mens krav til opplæring, øvelse og instruksjon av arbeidstakere omhandles i (Forskrift om utførelse av arbeid). Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde 1. Denne forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av følgende produkter: a) maskiner b) utskiftbart utstyr c) sikkerhetskomponenter d) løfteredskap e) kjettinger, kjeder, tau og stropper f) avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger g) delvis ferdigstilte maskiner 2. Definisjoner Merknad: Alle produktene som er opplistet fra a) til g) i 1 er definert og beskrevet i denne. i-bok.no 5570_Maskiner LSI 3. Hvem forskriften retter seg mot Forskriften retter seg mot produsenter, deres representanter, importører, leverandører og andre forhandlere av maskiner og produkter som omfattes av denne forskriften. 99

17 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel 04 i-bok.no Forskrift Byggherreforskriften Nr _NG_RVO 4104_Byggeplass LSI 4.10 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften - Best. nr. 599) Ikrafttredelse 1. januar (Utdrag) Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1 Formål Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. 2 Virkeområde Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. 3 Hvem forskriften retter seg mot Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant. 4 Definisjoner I forskriften menes med a) bygge- eller anleggsarbeid: 1. oppføring av bygninger 2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4. riving, demontering, ombygging og i standsetting 5. sanering og vedlikehold 6. alminnelig anleggsvirksomhet 7. graving, sprengning og annet grunnarbeid 8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. b) byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. c) byggherrens representant: enhver fysisk eller juridisk person som skal utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne, i henhold til skriftlig avtale med byggherren. 103

18 Lover - Forskrifter - Standarder Kapittel Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Best. nr. 589 Utdrag av tekst og er hentet fra utgave sist endret 27. november Id-kort for bygge- og anleggsnæringen er et tiltak som skal bidra til mer effektiv kontroll med helse, miljø og sikkerhet til personer som arbeider på bygge- og anleggsplasser. Kravet om id-kort skal også bidra til mer seriøsitet i bransjen. Plikten til å utstyre personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen med id-kort ligger hos arbeidsgiver, eventuelt hos enkeltpersonforetak. 1 Formål Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser. 589_ID_kort 2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser. 3 Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at nærmere angitte opplysningsplikter til offentlige registre er oppfylt. Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort. i-bok.no 589_ID_kort HCE-ID-kort0020 LSI 5 Gyldighetsperiode Id-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år. 6 Kortinnehavers ansvar Id-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal id-kortet bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til tilsynsmyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven

19 Krav om forsikring Kapittel 05 5 KRAV OM FORSIKRING Å drive virksomhet innen bygg, anlegg og industri, kan innebære relativt stor fare for å påføre skade på eget utstyr, egne arbeidstakere eller andre. Dersom virksomheten kan holdes rettslig erstatningsansvarlig for en skade som er forvoldt, må den være forberedt på og måtte betale en erstatning. Erstatningsbeløpene for slike skader kan bli høye og true virksomhetens økonomi, men en ansvarsforsikring vil beskytte virksomheten mot det tap erstatningskravet kan medføre. Bedriftsansvar Bedriftsansvar er det ansvar bedriften kan komme i under utførelsen av sin virksomhet. 2168_Ansvar Produktansvar er det ansvar en leverandør har for en skade som forvoldes av et levert produkt på grunn av mangler eller skadevoldende egenskaper ved et produkt. Arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker I samsvar med Lov om skadeserstatning LOV nr , er arbeidsgiver ansvarlig for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren. Forsikringer inndeles i lovpålagte forsikringer og frivillige forsikringer 5.1 Lovpålagte forsikringer Yrkesskadeforsikring Lovbestemt yrkesskadeforsikring ble innført i 1990, og krever at arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle ansatte i bedriften. 2355_Yrkesskade Dersom ansvarlig arbeidsgiver likevel ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, vil arbeidstaker imidlertid likevel ha de samme kravene på forsikringsdekning. Utbetaling skjer da gjennom en forsikringspool hvor forsikringsselskapene i fellesskap er ansvarlige. Forsikringspoolen vil imidlertid iverksette regresskrav overfor aktuell arbeidsgiver som mangler yrkesskadeforsikring for ansatte. i-bok.no 0202_HMS-VA LSI I slike tilfeller må den det gjelder henvende seg til Yrkesskadeforsikringsforeningen, som 109

20 Farlig gods Kapittel 07 7 FARLIG GODS 7.1 Farlig gods Er betegnelsen på gods som kan medføre fare for liv og skade på helse og miljø, dersom emballasjen går i stykker, og innholdet frigjøres ukontrollert. Farlig gods transporteres med ulike transportmidler og følger internasjonale regler og avtaler for transport av slikt gods. Ved lasting og lossing av farlig gods med kran og truck, må det vises stor varsomhet for å unngå skader Følgende avtaler gjelder for ulike transportmidler: ADR = VEITRANSPORT Internasjonal veitransport av farlig gods, skal gjennomføres etter reglene i ADRkonvensjonen. (Accord europèen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). IMDG = SJØTRANSPORT Transport til sjøs av farlig gods, skal utføres etter de sikkerhetsmessige strenge krav i IMGD-Code. (International Maritime Dangerous Goods-Code). RID = JERNBANETRANSPORT International jernbanetransport av farlig gods, skal gjennomføres etter RID. (Règlement International concernant led transport des marchandises Dangereuses par chemins de fer). ICAO = FLYTRANSPORT Lufttransport av farlig gods, skal utføres i henhold til ICAO-TI. (International Civil Aviation Organization-Technical Instructions for the safe transport of Dangerous goods by air). i-bok.no LSI 115

21 Personbefordring Kapittel 08 8 PERSONBEFORDRING Forskrift om utførelse av arbeid omhandler personbefordring i kapittel 18 i ulike. I 18-8 står det at Arbeidstakere skal kun løftes med et arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for å løfte personer. I 2014 ble det tilføyd: Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet 2590_Personløfter 8.1 Personløfter Personløfter (lift) er et typisk eksempel på arbeidsutstyr som er beregnet, konstruert og typeprøvd for løft av personer. Ved monteringsarbeid og inspeksjon bidrar personløfteren til at arbeidet kan utføres på en sikker måte, under forutsetning av riktig oppstilling og sikring av personell i kurven. 8.2 Lastebilkran / personløfter Flere fabrikanter av lastebilkraner leverer nå kraner konstruert både som lastebilkran etter standarden NS-EN 12999, og som personløfter etter NS-EN 280. Bildene viser denne kombinasjonen, hvor redusert hastighet og nødsenk også er ivaretatt. i-bok.no 1557_Personløft LSI 5944_G8_EF 119

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html

http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1357.html FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og ti... Page 1 of 61 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2011-12-06 nr 1357: Forskrift

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk Telefon: 23 08 87 32 Telefaks: 23 08 87 31 Telefon: 23 06 31 00 Telefaks: 23 06 31 01 www.fellesforbundet.no www.arbeidstilsynet.no, tlf: 815 48 222 Tlf: 73 87 09 50,

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Produsentforskriften

Produsentforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 705 Produsentforskriften Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1359 Sist endret ved forskrift

Detaljer

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud

Regelforenklingsprosjektet. Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Kjell Prestmo Regionalt Verneombud Regelforenklingsprosjektet Målsetting: Prosjektets hovedmål er at regelverket skal bli mer brukervennlig. Prosjektet skal føre til at HMS -

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Arbeidsplassforskriften

Arbeidsplassforskriften Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702 Arbeidsplassforskriften Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1356. Sist endret ved forskrift av

Detaljer