Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 34/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 33/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 34/14 RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 PS 39/14 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - ANNE RANDI GRÆSLI INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNER SOM DELTAR I FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING I 4H SØR- TRØNDELAG SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE ENDRING SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT AS KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MED FORMÅL REINDRIFT SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING,TESTING OG SALG AV BRETTSPILL SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT, SYLENE EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND TIL FORPROSJEKT SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV MELKEFJØS TIL OKSEFJØS PÅ EIENDOMMEN GNR 167 BNR / / / / / / / / / /280 PS 40/14 SØKNADER TYDAL SKISSENTER AS 2012/627

3 PS34/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby ORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Mona Moan Lien MEDL A/SV John Inge Sørensen MEDL TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ketil Nilsen Kari Aune Berit Øian Kåsen Lars Græsli (sak 31/14) V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Marthe Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Møte med Tydal grunneierlag kl Møte med kulturens venner kl Marthe Græsli Økonomisjef

5 Saksliste PS 25/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 31/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 32/14 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD BREKKA BYGDETUN /240 PS 26/14 TV-AKSJONEN NRK KIRKENS NØDHJELP 2014/336 PS 27/14 ÅRSMELDING 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2013/1044 PS 28/14 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/265 PS 29/14 ÅRSMELDING VÆRNESREGIONEN /298 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 ØKONOMISK STØTTE TIL BEREDSKAPSUTSTYR FOR Å SIKRE NÆRINGSGRUNNLAGET I MELKEPRODUKSJONEN I TYDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL ISOLERING/UTBYGGING OG MEKANISERING AV DRIFTSBYGNING TIL GRÆSLI SAMDRIFT- GNR 166 BNR 33 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTBEDRINGER AV SPONGTUN KAROLINERSPELET RAPPORT OG REGNSKAP 2014/ / / /874 PS 25/14 Referater Behandling i Formannskapet Ingen merknader RS 31/14 Møteprotokoll formannskap RS 32/14 Svar på søknad om tilskudd Brekka bygdetun 2014 PS 26/14 TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet:

6 Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. PS 27/14 Årsmelding 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmeldingen 2013 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 28/14 Årsregnskap 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunes regnskap for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet. PS 29/14 Årsmelding Værnesregionen 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmelding for Værnesregionen 2013 godkjennes som framlagt.

7 PS 30/14 Økonomisk støtte til beredskapsutstyr for å sikre næringsgrunnlaget i melkeproduksjonen i Tydal Behandling i Formannskapet Forslag fra Ketil Nilsen (V/SP): Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. Votering: En stemte for rådmannens innstilling (J.I.Sørensen). Fire stemte for fremkommet forslag (J.Paulsby, L.Græsli, M.M.Lien, K.Nilsen). Vedtak i Formannskapet Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. PS 31/14 Søknad om tilskudd til isolering/utbygging og mekanisering av driftsbygning til Græsli samdrift- gnr 166 bnr 33 Behandling i Formannskapet Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Lars Græsli fratrer og Kari Aune inntrer som vararepresentant. Lars Græsli foreslås inhabil i saken. Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Græsli samdrift DA innvilges 20 % av godkjent kostnadsgrunnlag inntil kr ,- i tilskudd fra Tydal kommune til isolering av kaldfjøs og større fôrsentral for å automatisere fôringslinjen. 2. Beløpet belastes regionale utviklingsmidler, da det her er snakk om landbruk og unge brukere. 3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 4. Det forutsettes at leieavtalene på jord er langsiktige. 5. Tilskudd utbetales mot dokumentert investering og ferdigattest. Eget prosjektregnskap bør nyttes. 6. Arbeidsfrist er 2 år fra tilsagnsdato.

8 PS 32/14 Søknad om økonomisk støtte til utbedringer av Spongtun Behandling i Formannskapet Ketil Nilsen stiller spørsmål om sin habilitet. Saken ble vurdert av formannskapet. Ketil Nilsen er ikke inhabil i saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet UL Vårfryd innvilges et tilskudd på inntil kr til utbedring/oppgradering av ungdomshuset Spongtun. 2. Beløpet belastes omdømmefondet. 3. Det forutsettes at oppgitt finansieringsplan oppfylles. 4. Utbetaling mot dokumenterte utgifter. 5. Tilsagnet er gyldig to år fra tilsagnsdato. PS 33/14 Karolinerspelet rapport og regnskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet tar rapporten og regnskapet for Karolinerspelet 2014 til orientering.

9 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Anne Randi Græsli Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Hege Hopen Amundal Svar på søknad om støtte - Anne Randi Græsli Saken er behandlet med vedtaksnr. 10/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vurdering: Græsli har utdannet seg som veterinær i København og utdannelsen ble avsluttet i januar Hun ønsker å starte opp enkeltpersonforetak i Tydal som veterinær. Søker har fått lovnad om vikariering ved Nea veterinærkontor som veterinær i distriktet i påska samt sommeren I perioden hun ikke vikarierer er hun tilkallingsveterinær på vakt for scandlynx i forbindelse med merking av gaupe i Nord- og Sør-Trøndelag. For å kunne drive veterinærpraksis og vikariering trengs det investering i grunnutstyr. Det søkes om kr ,- i tilskudd til oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. I søknaden er det utstyr som ikke er forbruksartikler. Nea veterinærkontor ser det er viktig at det rekrutteres nye veterinærer som kan utøve praksis, og dermed bistå husdyrnæringa lokalt. Tydal kommune har mottatt flere søknader om tilskudd til nyetableringer. Dette er positivt og vi ønsker en mest mulig rettferdig behandling av alle søknader av denne typen. Vi har i denne omgang valgt å imøtekomme slike søknader med et fast beløp, kr ,-. Vedtak: 1. Veterinær Anne Randi Græsli innvilges et etableringstilskudd på kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. 2. Tilskuddet belastes Tydal næringsfond. 3. Utbetaling av tilskudd mot dokumenterte utgifter. 4. Tilsagnet er gyldig i 2 år fra tilsagnsdato. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

10 Saksnr. 2014/159-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Hege Hopen Amundal landbrukskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

11 Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/ Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper fra følgende 104 kommuner, jf forsøksloven 5: Alta Gjerstad Lavangen Osen Alvdal Gol Lesja Overhalla Ballangen Grane Lierne Rana Balsfjord Gratangen Luster Rendalen Bardu Grong Lødingen Rennebu Beiarn Grue Meråker Rindal Bindal Hattfjelldal Midtre Gauldal Rissa Dovre Hemnes Målselv Rollag Drangedal Hjartdal Namdalseid Røros Dyrøy Hol Namsos Røyrvik Eidfjord Holtålen Namsskogan Salangen Engerdal Høylandet Nes Saltdal Etnedal Hægebostad Nesseby Selbu Evenes Inderøy Nesset Seljord Fauske Karlsøy Nissedal Sigdal Flesberg Kautokeino Nord-Fron Sirdal Flå Krødsherad Nore og Uvdal Skånland Folldal Kvalsund Nærøy Snåsa Fosnes Kviteseid Oppdal Steinkjer Fyresdal Kvænangen Os Stor-Elvdal Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate n Hege Feiring NO-0030 Oslo Org no

12 Surnadal Tokke Vang Våler Sør-Aurdal Tolga Vefsn Åfjord Sørfold Trysil Verdal Ål Sørreisa Tydal Verran Åmli Sør-Varanger Tynset Vestre Slidre Åseral Tinn Valle Vinje Åsnes De stadfestede forskriftene er sendt til Lovdata for kunngjøring. Alle kommunene som har fått stadfestet sine forskrifter er å anse som deltakere i forsøket med snøscooterløyper. Nærmere informasjon om forsøket og hvordan kommunen kan gå fram når den skal planlegge løyper finnes på miljøkommune.no. Klima- og miljødepartementet vil presisere følgende når det gjelder kravet i forskriften om grunneiers samtykke for å anlegge snøscooterløype: I 3 siste ledd om kommunenes adgang til å etablere snøscooterløyper slås det fast at offentlige og private grunneiere må gi sitt samtykke til etablering av snøscooterløyper. Videre står det at For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.. I ettertid har formuleringen i 3 siste ledd gitt opphav til uklarhet om hvem som skal gi samtykke til etablering av snøscooterløyper i statsallmenningene. Statskog SF er hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene i statsallmenning. Fjellstyrene administrerer bruksretter, men har ikke myndighet til å foreta grunndisponeringer. Kommunene må derfor innhente samtykke fra Statskog SF, som har myndighet til å foreta grunndisponeringer i statsallmenning, i henhold til fjelloven 12. I forskriftsmalen har det vært ønskelig å legge noe mer vekt på fjellstyrenes rolle, for å tydeliggjøre at det må tas tilstrekkelig hensyn til bruksrettene i statsallmenning. Derfor presiseres det i forskriften at fjellstyrene skal gi sitt samtykke. Dette må forstås innenfor rammene av fjelloven 12, der fjellstyrene har uttalelsesrett ved grunndisponeringstiltak. Dette innebærer at det er Statskog SF som grunneier som gir det endelige samtykket til etablering av snøscooterløyper på statsgrunn. Med hilsen Øivind Dannevig (e.f.) avdelingsdirektør Hege Feiring seniorrådgiver Side 2

13 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Adresseliste: Alta kommune Alvdal kommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Beiarn kommune Bindal kommune Dovre kommune Drangedal kommune Dyrøy kommune Eidfjord kommune Engerdal kommune Etnedal kommune Evenes kommune Fauske kommune Flesberg kommune Flå kommune Folldal kommune Fosnes kommune Fyresdal kommune Gjerstad kommune Gol kommune Grane kommune Gratangen kommune Grong kommune Grue kommune Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Hjartdal kommune Hol kommune Holtålen kommune Høylandet kommune Hægebostad kommune Inderøy kommune Karlsøy kommune Kautokeino kommune Krødsherad kommune Kvalsund kommune Kviteseid kommune Side 3

14 Kvænangen kommune Lavangen kommune Lesja kommune Lierne kommune Luster kommune Lødingen kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Målselv kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Nes kommune Nesseby kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nord-Fron kommune Nore og Uvdal kommune Nærøy kommune Oppdal kommune Os kommune Osen kommune Overhalla kommune Rana kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rissa kommune Rollag kommune Røros kommune Røyrvik kommune Salangen kommune Saltdal kommune Selbu kommune Seljord kommune Sigdal kommune Sirdal kommune Skånland kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stor-Elvdal kommune Surnadal kommune Sør-Aurdal kommune Sørfold kommune Sørreisa kommune Side 4

15 Sør-Varanger kommune Tinn kommune Tokke kommune Tolga kommune Trysil kommune Tydal kommune Tynset kommune Valle kommune Vang kommune Vefsn kommune Verdal kommune Verran kommune Vestre Slidre kommune Vinje kommune Våler kommune Åfjord kommune Ål kommune Åmli kommune Åseral kommune Åsnes kommune Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Miljødirektoratet Statskog Norges Fjellstyresamband Side 5

16 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til organisasjonsopplæring i 4H Sør-Trøndelag Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til opplæringstiltak i organisasjonen. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknaden avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

17 Saksnr. 2014/369-2 Side 2 av 2

18 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige i Tydal kommune Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til skolering av frivillige vaksne. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknadens avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

19 Saksnr. 2014/370-2 Side 2 av 2

20 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal Restaurant AS Delegert vedtak 7590 TYDAL Att. Mohammed Khaled Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ /2014 Eirik Einum Endring skjenkebevilling - Tydal Restaurant AS Saken er behandlet med vedtaksnr. 14/14 etter myndighet delegert fra formannskapet. Vedtak: 1. Tydal restaurant AS v/mohammed Khaled innvilges en begrenset skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Skjenkeprøve er avlagt i samband med tidligere søknad. 2. Skjenking skal skje i følgende tidsrom: Fredag og lørdag kl Skjenking kan bare foregå i kafeens lokaler samt innenfor avgrenset uteområde begrenset til 100 m2. 4. En forutsetning for vedtaket er at Mohammed Khaled som skjenkeansvarlig er tilstede i virksomhetens lokaler. 5. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak datert , vedtaksnr. 38/13. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars - Erik Moxness Eirik Einum Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

21 Saksnr. 2013/728-4 rådmann nærings- og kultursjef Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/241 Arkivsaksnr: 2014/269-3 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 25/ Formannskapet 35/ Konsesjon på erverv av fast eiendom med formål reindrift Vedlegg: Oversendelsesbrev - Søknad om konsesjon for Essand reinbeitedistrikt/santi Sitje Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Kjøpekontrakt-næringseiendom - u.off Utskrift fra utvalg for areal, miljø og teknikk Situasjonskart Oversikt over fast eiendom fra eiendomsregisteret Evry - legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Oversikt over gjeterhytter og anlegg i Tydal kommune og andre kommuner Vedr. søknad om konsesjon Saksopplysninger Advokatfirmaet Jonassen har søkt om konsesjon for Essand Reinbeitedistrikt for areal som er tillatt fradelt fra Paul Græslis eiendom i Stugudalen. Arealet skal brukes til reindriftsformål. Arealet, 188/241, som er fradelt er på ca 4000 dekar og består av myr og bjørkeskog av lav bonitet og er LNFR område i kommuneplanens arealdel. Essand reinbeitedistrikt har havning, beite- og samletrøer innenfor dette arealet. Kommunen fikk fra 1. januar 2004 myndighet til å avgjøre alle konsesjonssøknader. Myndigheten ble lagt til kommunene bl.a. for å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet.

23 Kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Vurdering Størrelsen på eiendommen, at eiendommen ikke inngår i regulert område eller er bebygd, tilsier at kjøpet er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven 2. AMT skal gi uttalelse og Tydal formannskap avgjøre konsesjonssaker. Formålet med konsesjonsloven er blant annet å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Ved vurdering om konsesjon skal gis skal søkers formål med ervervet danne utgangspunktet for vurderingen av en konsesjonssøknad. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål. Det skal tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken. Kan det fradelte arealet brukes til landbruksformål? Det er ingen entydig definisjon av hva som er en landbrukseiendom. Det må foretas et skjønn. Lovgivning og rettspraksis gir likevel noen avklaringer. Spørsmålet er omtalt i rundskriv M- 2/2009 kapittel 8.2 der vi finner en vurdering om reindrift; Konsesjonslovens 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til «landbruksformål». Her heter det at «uttrykket ikke må forveksles med det samme uttrykket som er brukt i plan- og bygningslovens regler. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.» Som vi ser er reindrift i konsesjonsloven altså ansett som landbruksformål. Eiendommen som er fradelt er sentralt for Essand reinbeitedistrikt som et ledd i deres drift og skal derfor etter vår vurdering behandles etter 9 i konsesjonslova. Dette støttes også av Ot.prp. nr. 44 ( ) Om lov om endring av lov om odelsretten og -åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast -eiendom mv. og lov om jord mv der boplikten er diskutert. Departementet ba om synspunkter på om større utmarkseiendommer skulle være heftet med boplikt. I sin vurdering etter høringen kom man fram til at «forslagene til endringer ikke fikk betydning for bebygde eller ubebygde utmarkseiendommer med produktivt areal under ny arealgrense eller uten produktivt areal. Ved erverv av en del slike eiendommer er det i dag konsesjonsplikt, men hverken boplikt eller priskontroll». Søknaden skal derfor ikke vurderes etter disse kriteriene. Dette viser at slike eiendommer skal vurderes etter 9 i konsesjonslova

24 som har 5 punkter som skal vurderes, hvor pris og bosetting er to av dem. De 3 andre kriteriene er: om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken Driftsmessig god løsning Den fradelte teigen er delt fra en eiendom med 35 dekar fulldyrka jord som drives av nabobruk (Lidulf Stugudal). I følge bygdaboka er eiendommen totalt mellom 5000 og 6000 mål (antagelig et for lavt anslag). Av dette er ca 700 dekar produktiv bjørkeskog i følge gårdskartet. Det har ikke vært husdyrdrift på bruket siden 1963 og fra eiendommen er det fradelt ca 100 hytte- og hustomter. Teigen som er fradelt brukes i dag av Essand reinbeitedistrikt til beite og anlegg for oppsamling av rein (slakting) og Paul Græsli har inngått avtale om salg med reinbeitedistriktet. Uansett er det uheldig med en ny eier på en teig midt i en eksisterende landbrukseiendom. Av den grunn kunne vi nekte konsesjon fordi det blir en ny eier på deler av arealet. I delingssaken mente vi at den opprinnelige eiendommens driftsgrunnlag ikke ville bli vesentlig svekket ved fradelingen mye på grunn av at eiendommen er fragmentert allerede. Vi har allerede gitt tillatelse fradeling av ca 4000 dekar etter jordlova og dermed sagt A til at teigen skal overtas av ny eier. Behandling av konsesjonssøknaden blir derfor å si B. Siden den fradelte teigen deler eksisterende eiendom i to, vil det ikke være naturlig å diskutere om den skulle ha ligget til andre eiendommer i området. Momentet som taler for en slik driftsmessig løsning er at Essand reinbeitedistrikt har beiteretter på teigen fra før, og ved eiendomsoverdragelsen sikres disse ytterligere. På den annen side har reindriften denne rettigheten gjennom lovgivningen. I dag reguleres reindriftens rettigheter av lov om reindrift fra Loven uttrykker ikke noe om reindriftens rettsgrunnlag. At reindriftssamer har rett til å drive på arealene de bruker i reindriften, følger imidlertid av forarbeidene til reindriftsloven og rettspraksis. Selv om man kan argumentere for at kjøper ikke har «bruk for» å eie teigen, er dette ikke et vilkår for å nekte konsesjon. Eierform og skikkethet Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, fordi dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 9 tredje ledd åpner likevel for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. I hovedsak er dette uttrykk for at vi ønsker å sikre bosetning av fysiske personer på landbrukseiendommer med boplikt. Denne strategien har vi fulgt i stor grad i kommunen. Når det gjelder den fradelte teigen hviler det ikke boplikt på denne, og dermed er ikke bosettingsspørsmålet like viktig. Samtidig følger det med rettigheter på den fradelte

25 eiendommen, slik som beiterett for rein, husdyr og jakt/fiskeretter. Disse rettsforholdene vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvem som eier. Essand reinbeitedistrikt har 10 driftsenheter, og ca reinsdyr i vinterflokk. Arealene er vår-, sommer- og høstbeite, og benyttes fra april til desember. Vinterbeite søkes lenger sør - i Femund reinbeitedistrikt. Essand dekker et område på ca km 2. Distriktsgrensen følger i øst riksgrensen mot Sverige. Sørgrensen starter ved riksgrensen i Skardsfjellet, og går derfra vestover til Stuggusjøen i Tydal, følger elvene Tya og Nea til Selbusjøen, følger denne og elvene Tømra og Kleivåa over i Nord-Trøndelag til Stjørdalselva, og følger deretter denne oppover Hegra og Meråker tilbake til riksgrensen. Pr i dag eier ikke Essand reinbeitedistrikt grunneiendom men eier gjeterhytter, gjerde- og sankeanlegg. De har sine sekundærboliger i Skarpdalen mot Meråker på privat grunn (Aune sameie) og er således bosatt her deler av året, og har sine rein og sin virksomhet i omtrent halve kommunen fra ca april til desember. Om sameie. Kommunen har stilt spørsmål om organisasjonsformen til søker og fikk følgende svar: Essand reinbeitedistrikt (org nr ) er en privatrettslig enhet med til enhver tid et valgt styre. Denne privatrettslige enheten kan saksøke, saksøkes og inngå forlik. jf reinl 44. Essand reinbeitedistrikt utgjør samtidig en siida, kalt «Saanti sijte».jf reinl 51 ff. Leder er reineier Laila Bergstrøm. Når distriktet samtidig utgjør en siida, kan organisasjonsformen nærmest sammenliknes med det indre selskap. se sel 1-2 bokstav e. Essand reinbeitedistrikt vil da være å betrakte som en eier, dvs det oppstår ikke et sameie. Vår konklusjon er at Essand reinbeitedistrikt, har drevet reindrift i området i generasjoner og ansees med bakgrunn i denne lange tradisjonen som skikket til å drive eiendommen. Medlemmene i distriktet er bosatt her deler av året, samt at en av driftsenhetene har fast bosetting i kommunen. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Vi kan ikke se at eierskifte for denne teigen vil endre drift/produksjon for området framover. Konklusjon:

26 Vi kan ikke se at det foreligger saklig grunn for å avslå konsesjon, og anbefaler at Essand reinbeitedistrikt får konsesjon for utmarkseiendommen 188/241. Vi finner heller ikke at det er grunnlag for å sette vilkår for konsesjonen. Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonslovens 9 gir Tydal kommune Essand reinbeitedistrikt konsesjon på erverv av eiendommen 188/241 med formål reindrift. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk John Inge Sørensen erklærte seg inhabil. Kari Haarstad var innkalt og møtte. John Inge Sørensen ble erklært inhabil. Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen. 5 stemmer ble avgitt for Asbjørn Rotvold sitt forslag. Kari Haarstad, Heidi Lien, Asbjørn Rotvold, Kari Bjørgård Aune og Anne Lise Risan. 2 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling, Henning Bråten og Bodil Græsli. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen.

27 AD VOKATFIRMAET JONASSEN Tydal kommune r %: f lko '2 l»=.""c" 7590 l'yi)/\l. l i ' M i H l flrllgllll mm amxsy mx m.~7a12mg, m :\.vlx,~m; rm* na:i!yurni~~«hhu l Nl m., mlnrllnllgllnaallm, Advokalgaxden, Poslbuks 1%, 7361 R ø r o s ls\\iarb[ldum r\.1mm«maiunawn lun.1~scnflb1ehr no mnhrzccuauwxalurnm [3-\.U~.lu l Rams.09.0-L201-1 Alm.: Ordføreren SØKNAD ()M KONSESJON FOR ESSAND REINBEITEDISTRIKTI SANTI SIJTE SELGER: PAUL GRÆSLLI Undertegnede bislár Paul Græsli og l. and rcinbeiledislrikl f l, Vedlagtsøknadom konsesjonpà forcskrcxelskjema.signen sakenspurler. l Eventuelle sporsmal og henvendelser i saken kan rettes til underlegnede. Deres snarlige behandling a\ saken imøleses. ngjeg takkerpà lhrhund. Med vennlig hilsen Advokatfirmacl Jonassen, \ /,. I/X a M/.1/\/ ~ fin.lonasse d okat Kupi: Paul (ir:csli.s1ugudal T)dul. Essand rclnhciledistrikt.pb Roms Rams walalaa mmsm Kjøpagsalgavalleryper las!erendomnorgeogsvenge Telelax mum lg Trygghands!mederendomsadvokal Advokalaérdan mm; 256 mamram: oslo ralalan zemozzol ezslsaw: ra x mm no Hennk lamagalenn vaalaala 791:Snll Naozuc cal» l40409uvur sflknudjxons

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 88 BNR 1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Saksfremlegg Arkivsak: 08/1169-5 Sakstittel: 56/1 - SØKNAD OM ENDRING AV VILKÅR FOR KONSESJON K-kode: V63 Saksbehandler: Torunn Engebretsen Hoel Innstilling: Med hjemmel i konsesjonslovens 11 innvilges

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold TYDAL KOMMUNE Teknikk og miljø Miljøverndepartementet P.B.8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2013/465-5 4218/2013 Hilde R. Kirkvold 08.07.2013 Tlf. 73 815954 Høringsuttalelse

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.06.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 3/10 Gnr 70/2 - Søknad om konsesjon Anne-Liz Lande

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND

GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: GNR 178/1 Arkivsaksnr.: 12/5525-2 GNR 178 BNR 1 ROGNRYGGEN - KONSESJON PÅ ERVERV SØKER TROND-ARNE LUND Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 02.09.2009 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd A. Myklebust Wang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.11.2015 Tid: 09.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Eli Krogstad, Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk. Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00. Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 25.09.2015 Tid: 09.00-14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Per Arild Torsen, Dagrun Brattset,

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen Nordre Land kommune Postboks 173 2882 Dokka Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Avdeling Landbruksavdelingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE Saksbehandler: Anette Ludahl Arkiv: V60 &18 Arkivsaksnr.: 12/956 SØKNAD OM KONSESJON PÅ STALSBERG G/NR 89/3 I ØYER KOMMUNE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Kart over eiendommen M1:5000

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.05.2006 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 17-23 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDSTYRET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til sekretariatet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:07.11.11 Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tirsdag 15.11.2011 Tidspunkt:

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72.

Følgende fra administrasjonen møtte: Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Steinar Larsen under sak nr. 72. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 13.00-14.30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Werner Kiil Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Landbruks og Matdepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/9-0 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 19.12.2014 Melding om vedtak - Høring:

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2009/193-3 Gunn Karin Clausen, 27/46 og 27/47 22.05.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 2 Dato: 14.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Asbjørg Jonsbøen, Lisbeth Hind Tobiassen

Detaljer