Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 34/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 33/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 34/14 RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 PS 39/14 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - ANNE RANDI GRÆSLI INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNER SOM DELTAR I FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING I 4H SØR- TRØNDELAG SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE ENDRING SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT AS KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MED FORMÅL REINDRIFT SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING,TESTING OG SALG AV BRETTSPILL SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT, SYLENE EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND TIL FORPROSJEKT SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV MELKEFJØS TIL OKSEFJØS PÅ EIENDOMMEN GNR 167 BNR / / / / / / / / / /280 PS 40/14 SØKNADER TYDAL SKISSENTER AS 2012/627

3 PS34/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby ORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Mona Moan Lien MEDL A/SV John Inge Sørensen MEDL TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ketil Nilsen Kari Aune Berit Øian Kåsen Lars Græsli (sak 31/14) V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Marthe Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Møte med Tydal grunneierlag kl Møte med kulturens venner kl Marthe Græsli Økonomisjef

5 Saksliste PS 25/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 31/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 32/14 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD BREKKA BYGDETUN /240 PS 26/14 TV-AKSJONEN NRK KIRKENS NØDHJELP 2014/336 PS 27/14 ÅRSMELDING 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2013/1044 PS 28/14 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/265 PS 29/14 ÅRSMELDING VÆRNESREGIONEN /298 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 ØKONOMISK STØTTE TIL BEREDSKAPSUTSTYR FOR Å SIKRE NÆRINGSGRUNNLAGET I MELKEPRODUKSJONEN I TYDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL ISOLERING/UTBYGGING OG MEKANISERING AV DRIFTSBYGNING TIL GRÆSLI SAMDRIFT- GNR 166 BNR 33 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTBEDRINGER AV SPONGTUN KAROLINERSPELET RAPPORT OG REGNSKAP 2014/ / / /874 PS 25/14 Referater Behandling i Formannskapet Ingen merknader RS 31/14 Møteprotokoll formannskap RS 32/14 Svar på søknad om tilskudd Brekka bygdetun 2014 PS 26/14 TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet:

6 Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. PS 27/14 Årsmelding 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmeldingen 2013 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 28/14 Årsregnskap 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunes regnskap for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet. PS 29/14 Årsmelding Værnesregionen 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmelding for Værnesregionen 2013 godkjennes som framlagt.

7 PS 30/14 Økonomisk støtte til beredskapsutstyr for å sikre næringsgrunnlaget i melkeproduksjonen i Tydal Behandling i Formannskapet Forslag fra Ketil Nilsen (V/SP): Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. Votering: En stemte for rådmannens innstilling (J.I.Sørensen). Fire stemte for fremkommet forslag (J.Paulsby, L.Græsli, M.M.Lien, K.Nilsen). Vedtak i Formannskapet Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. PS 31/14 Søknad om tilskudd til isolering/utbygging og mekanisering av driftsbygning til Græsli samdrift- gnr 166 bnr 33 Behandling i Formannskapet Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Lars Græsli fratrer og Kari Aune inntrer som vararepresentant. Lars Græsli foreslås inhabil i saken. Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Græsli samdrift DA innvilges 20 % av godkjent kostnadsgrunnlag inntil kr ,- i tilskudd fra Tydal kommune til isolering av kaldfjøs og større fôrsentral for å automatisere fôringslinjen. 2. Beløpet belastes regionale utviklingsmidler, da det her er snakk om landbruk og unge brukere. 3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 4. Det forutsettes at leieavtalene på jord er langsiktige. 5. Tilskudd utbetales mot dokumentert investering og ferdigattest. Eget prosjektregnskap bør nyttes. 6. Arbeidsfrist er 2 år fra tilsagnsdato.

8 PS 32/14 Søknad om økonomisk støtte til utbedringer av Spongtun Behandling i Formannskapet Ketil Nilsen stiller spørsmål om sin habilitet. Saken ble vurdert av formannskapet. Ketil Nilsen er ikke inhabil i saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet UL Vårfryd innvilges et tilskudd på inntil kr til utbedring/oppgradering av ungdomshuset Spongtun. 2. Beløpet belastes omdømmefondet. 3. Det forutsettes at oppgitt finansieringsplan oppfylles. 4. Utbetaling mot dokumenterte utgifter. 5. Tilsagnet er gyldig to år fra tilsagnsdato. PS 33/14 Karolinerspelet rapport og regnskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet tar rapporten og regnskapet for Karolinerspelet 2014 til orientering.

9 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Anne Randi Græsli Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Hege Hopen Amundal Svar på søknad om støtte - Anne Randi Græsli Saken er behandlet med vedtaksnr. 10/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vurdering: Græsli har utdannet seg som veterinær i København og utdannelsen ble avsluttet i januar Hun ønsker å starte opp enkeltpersonforetak i Tydal som veterinær. Søker har fått lovnad om vikariering ved Nea veterinærkontor som veterinær i distriktet i påska samt sommeren I perioden hun ikke vikarierer er hun tilkallingsveterinær på vakt for scandlynx i forbindelse med merking av gaupe i Nord- og Sør-Trøndelag. For å kunne drive veterinærpraksis og vikariering trengs det investering i grunnutstyr. Det søkes om kr ,- i tilskudd til oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. I søknaden er det utstyr som ikke er forbruksartikler. Nea veterinærkontor ser det er viktig at det rekrutteres nye veterinærer som kan utøve praksis, og dermed bistå husdyrnæringa lokalt. Tydal kommune har mottatt flere søknader om tilskudd til nyetableringer. Dette er positivt og vi ønsker en mest mulig rettferdig behandling av alle søknader av denne typen. Vi har i denne omgang valgt å imøtekomme slike søknader med et fast beløp, kr ,-. Vedtak: 1. Veterinær Anne Randi Græsli innvilges et etableringstilskudd på kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. 2. Tilskuddet belastes Tydal næringsfond. 3. Utbetaling av tilskudd mot dokumenterte utgifter. 4. Tilsagnet er gyldig i 2 år fra tilsagnsdato. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

10 Saksnr. 2014/159-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Hege Hopen Amundal landbrukskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

11 Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/ Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper fra følgende 104 kommuner, jf forsøksloven 5: Alta Gjerstad Lavangen Osen Alvdal Gol Lesja Overhalla Ballangen Grane Lierne Rana Balsfjord Gratangen Luster Rendalen Bardu Grong Lødingen Rennebu Beiarn Grue Meråker Rindal Bindal Hattfjelldal Midtre Gauldal Rissa Dovre Hemnes Målselv Rollag Drangedal Hjartdal Namdalseid Røros Dyrøy Hol Namsos Røyrvik Eidfjord Holtålen Namsskogan Salangen Engerdal Høylandet Nes Saltdal Etnedal Hægebostad Nesseby Selbu Evenes Inderøy Nesset Seljord Fauske Karlsøy Nissedal Sigdal Flesberg Kautokeino Nord-Fron Sirdal Flå Krødsherad Nore og Uvdal Skånland Folldal Kvalsund Nærøy Snåsa Fosnes Kviteseid Oppdal Steinkjer Fyresdal Kvænangen Os Stor-Elvdal Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate n Hege Feiring NO-0030 Oslo Org no

12 Surnadal Tokke Vang Våler Sør-Aurdal Tolga Vefsn Åfjord Sørfold Trysil Verdal Ål Sørreisa Tydal Verran Åmli Sør-Varanger Tynset Vestre Slidre Åseral Tinn Valle Vinje Åsnes De stadfestede forskriftene er sendt til Lovdata for kunngjøring. Alle kommunene som har fått stadfestet sine forskrifter er å anse som deltakere i forsøket med snøscooterløyper. Nærmere informasjon om forsøket og hvordan kommunen kan gå fram når den skal planlegge løyper finnes på miljøkommune.no. Klima- og miljødepartementet vil presisere følgende når det gjelder kravet i forskriften om grunneiers samtykke for å anlegge snøscooterløype: I 3 siste ledd om kommunenes adgang til å etablere snøscooterløyper slås det fast at offentlige og private grunneiere må gi sitt samtykke til etablering av snøscooterløyper. Videre står det at For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.. I ettertid har formuleringen i 3 siste ledd gitt opphav til uklarhet om hvem som skal gi samtykke til etablering av snøscooterløyper i statsallmenningene. Statskog SF er hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene i statsallmenning. Fjellstyrene administrerer bruksretter, men har ikke myndighet til å foreta grunndisponeringer. Kommunene må derfor innhente samtykke fra Statskog SF, som har myndighet til å foreta grunndisponeringer i statsallmenning, i henhold til fjelloven 12. I forskriftsmalen har det vært ønskelig å legge noe mer vekt på fjellstyrenes rolle, for å tydeliggjøre at det må tas tilstrekkelig hensyn til bruksrettene i statsallmenning. Derfor presiseres det i forskriften at fjellstyrene skal gi sitt samtykke. Dette må forstås innenfor rammene av fjelloven 12, der fjellstyrene har uttalelsesrett ved grunndisponeringstiltak. Dette innebærer at det er Statskog SF som grunneier som gir det endelige samtykket til etablering av snøscooterløyper på statsgrunn. Med hilsen Øivind Dannevig (e.f.) avdelingsdirektør Hege Feiring seniorrådgiver Side 2

13 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Adresseliste: Alta kommune Alvdal kommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Beiarn kommune Bindal kommune Dovre kommune Drangedal kommune Dyrøy kommune Eidfjord kommune Engerdal kommune Etnedal kommune Evenes kommune Fauske kommune Flesberg kommune Flå kommune Folldal kommune Fosnes kommune Fyresdal kommune Gjerstad kommune Gol kommune Grane kommune Gratangen kommune Grong kommune Grue kommune Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Hjartdal kommune Hol kommune Holtålen kommune Høylandet kommune Hægebostad kommune Inderøy kommune Karlsøy kommune Kautokeino kommune Krødsherad kommune Kvalsund kommune Kviteseid kommune Side 3

14 Kvænangen kommune Lavangen kommune Lesja kommune Lierne kommune Luster kommune Lødingen kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Målselv kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Nes kommune Nesseby kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nord-Fron kommune Nore og Uvdal kommune Nærøy kommune Oppdal kommune Os kommune Osen kommune Overhalla kommune Rana kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rissa kommune Rollag kommune Røros kommune Røyrvik kommune Salangen kommune Saltdal kommune Selbu kommune Seljord kommune Sigdal kommune Sirdal kommune Skånland kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stor-Elvdal kommune Surnadal kommune Sør-Aurdal kommune Sørfold kommune Sørreisa kommune Side 4

15 Sør-Varanger kommune Tinn kommune Tokke kommune Tolga kommune Trysil kommune Tydal kommune Tynset kommune Valle kommune Vang kommune Vefsn kommune Verdal kommune Verran kommune Vestre Slidre kommune Vinje kommune Våler kommune Åfjord kommune Ål kommune Åmli kommune Åseral kommune Åsnes kommune Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Miljødirektoratet Statskog Norges Fjellstyresamband Side 5

16 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til organisasjonsopplæring i 4H Sør-Trøndelag Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til opplæringstiltak i organisasjonen. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknaden avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

17 Saksnr. 2014/369-2 Side 2 av 2

18 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige i Tydal kommune Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til skolering av frivillige vaksne. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknadens avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

19 Saksnr. 2014/370-2 Side 2 av 2

20 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal Restaurant AS Delegert vedtak 7590 TYDAL Att. Mohammed Khaled Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ /2014 Eirik Einum Endring skjenkebevilling - Tydal Restaurant AS Saken er behandlet med vedtaksnr. 14/14 etter myndighet delegert fra formannskapet. Vedtak: 1. Tydal restaurant AS v/mohammed Khaled innvilges en begrenset skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Skjenkeprøve er avlagt i samband med tidligere søknad. 2. Skjenking skal skje i følgende tidsrom: Fredag og lørdag kl Skjenking kan bare foregå i kafeens lokaler samt innenfor avgrenset uteområde begrenset til 100 m2. 4. En forutsetning for vedtaket er at Mohammed Khaled som skjenkeansvarlig er tilstede i virksomhetens lokaler. 5. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak datert , vedtaksnr. 38/13. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars - Erik Moxness Eirik Einum Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

21 Saksnr. 2013/728-4 rådmann nærings- og kultursjef Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/241 Arkivsaksnr: 2014/269-3 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 25/ Formannskapet 35/ Konsesjon på erverv av fast eiendom med formål reindrift Vedlegg: Oversendelsesbrev - Søknad om konsesjon for Essand reinbeitedistrikt/santi Sitje Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Kjøpekontrakt-næringseiendom - u.off Utskrift fra utvalg for areal, miljø og teknikk Situasjonskart Oversikt over fast eiendom fra eiendomsregisteret Evry - legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Oversikt over gjeterhytter og anlegg i Tydal kommune og andre kommuner Vedr. søknad om konsesjon Saksopplysninger Advokatfirmaet Jonassen har søkt om konsesjon for Essand Reinbeitedistrikt for areal som er tillatt fradelt fra Paul Græslis eiendom i Stugudalen. Arealet skal brukes til reindriftsformål. Arealet, 188/241, som er fradelt er på ca 4000 dekar og består av myr og bjørkeskog av lav bonitet og er LNFR område i kommuneplanens arealdel. Essand reinbeitedistrikt har havning, beite- og samletrøer innenfor dette arealet. Kommunen fikk fra 1. januar 2004 myndighet til å avgjøre alle konsesjonssøknader. Myndigheten ble lagt til kommunene bl.a. for å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet.

23 Kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Vurdering Størrelsen på eiendommen, at eiendommen ikke inngår i regulert område eller er bebygd, tilsier at kjøpet er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven 2. AMT skal gi uttalelse og Tydal formannskap avgjøre konsesjonssaker. Formålet med konsesjonsloven er blant annet å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Ved vurdering om konsesjon skal gis skal søkers formål med ervervet danne utgangspunktet for vurderingen av en konsesjonssøknad. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål. Det skal tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken. Kan det fradelte arealet brukes til landbruksformål? Det er ingen entydig definisjon av hva som er en landbrukseiendom. Det må foretas et skjønn. Lovgivning og rettspraksis gir likevel noen avklaringer. Spørsmålet er omtalt i rundskriv M- 2/2009 kapittel 8.2 der vi finner en vurdering om reindrift; Konsesjonslovens 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til «landbruksformål». Her heter det at «uttrykket ikke må forveksles med det samme uttrykket som er brukt i plan- og bygningslovens regler. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.» Som vi ser er reindrift i konsesjonsloven altså ansett som landbruksformål. Eiendommen som er fradelt er sentralt for Essand reinbeitedistrikt som et ledd i deres drift og skal derfor etter vår vurdering behandles etter 9 i konsesjonslova. Dette støttes også av Ot.prp. nr. 44 ( ) Om lov om endring av lov om odelsretten og -åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast -eiendom mv. og lov om jord mv der boplikten er diskutert. Departementet ba om synspunkter på om større utmarkseiendommer skulle være heftet med boplikt. I sin vurdering etter høringen kom man fram til at «forslagene til endringer ikke fikk betydning for bebygde eller ubebygde utmarkseiendommer med produktivt areal under ny arealgrense eller uten produktivt areal. Ved erverv av en del slike eiendommer er det i dag konsesjonsplikt, men hverken boplikt eller priskontroll». Søknaden skal derfor ikke vurderes etter disse kriteriene. Dette viser at slike eiendommer skal vurderes etter 9 i konsesjonslova

24 som har 5 punkter som skal vurderes, hvor pris og bosetting er to av dem. De 3 andre kriteriene er: om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken Driftsmessig god løsning Den fradelte teigen er delt fra en eiendom med 35 dekar fulldyrka jord som drives av nabobruk (Lidulf Stugudal). I følge bygdaboka er eiendommen totalt mellom 5000 og 6000 mål (antagelig et for lavt anslag). Av dette er ca 700 dekar produktiv bjørkeskog i følge gårdskartet. Det har ikke vært husdyrdrift på bruket siden 1963 og fra eiendommen er det fradelt ca 100 hytte- og hustomter. Teigen som er fradelt brukes i dag av Essand reinbeitedistrikt til beite og anlegg for oppsamling av rein (slakting) og Paul Græsli har inngått avtale om salg med reinbeitedistriktet. Uansett er det uheldig med en ny eier på en teig midt i en eksisterende landbrukseiendom. Av den grunn kunne vi nekte konsesjon fordi det blir en ny eier på deler av arealet. I delingssaken mente vi at den opprinnelige eiendommens driftsgrunnlag ikke ville bli vesentlig svekket ved fradelingen mye på grunn av at eiendommen er fragmentert allerede. Vi har allerede gitt tillatelse fradeling av ca 4000 dekar etter jordlova og dermed sagt A til at teigen skal overtas av ny eier. Behandling av konsesjonssøknaden blir derfor å si B. Siden den fradelte teigen deler eksisterende eiendom i to, vil det ikke være naturlig å diskutere om den skulle ha ligget til andre eiendommer i området. Momentet som taler for en slik driftsmessig løsning er at Essand reinbeitedistrikt har beiteretter på teigen fra før, og ved eiendomsoverdragelsen sikres disse ytterligere. På den annen side har reindriften denne rettigheten gjennom lovgivningen. I dag reguleres reindriftens rettigheter av lov om reindrift fra Loven uttrykker ikke noe om reindriftens rettsgrunnlag. At reindriftssamer har rett til å drive på arealene de bruker i reindriften, følger imidlertid av forarbeidene til reindriftsloven og rettspraksis. Selv om man kan argumentere for at kjøper ikke har «bruk for» å eie teigen, er dette ikke et vilkår for å nekte konsesjon. Eierform og skikkethet Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, fordi dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 9 tredje ledd åpner likevel for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. I hovedsak er dette uttrykk for at vi ønsker å sikre bosetning av fysiske personer på landbrukseiendommer med boplikt. Denne strategien har vi fulgt i stor grad i kommunen. Når det gjelder den fradelte teigen hviler det ikke boplikt på denne, og dermed er ikke bosettingsspørsmålet like viktig. Samtidig følger det med rettigheter på den fradelte

25 eiendommen, slik som beiterett for rein, husdyr og jakt/fiskeretter. Disse rettsforholdene vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvem som eier. Essand reinbeitedistrikt har 10 driftsenheter, og ca reinsdyr i vinterflokk. Arealene er vår-, sommer- og høstbeite, og benyttes fra april til desember. Vinterbeite søkes lenger sør - i Femund reinbeitedistrikt. Essand dekker et område på ca km 2. Distriktsgrensen følger i øst riksgrensen mot Sverige. Sørgrensen starter ved riksgrensen i Skardsfjellet, og går derfra vestover til Stuggusjøen i Tydal, følger elvene Tya og Nea til Selbusjøen, følger denne og elvene Tømra og Kleivåa over i Nord-Trøndelag til Stjørdalselva, og følger deretter denne oppover Hegra og Meråker tilbake til riksgrensen. Pr i dag eier ikke Essand reinbeitedistrikt grunneiendom men eier gjeterhytter, gjerde- og sankeanlegg. De har sine sekundærboliger i Skarpdalen mot Meråker på privat grunn (Aune sameie) og er således bosatt her deler av året, og har sine rein og sin virksomhet i omtrent halve kommunen fra ca april til desember. Om sameie. Kommunen har stilt spørsmål om organisasjonsformen til søker og fikk følgende svar: Essand reinbeitedistrikt (org nr ) er en privatrettslig enhet med til enhver tid et valgt styre. Denne privatrettslige enheten kan saksøke, saksøkes og inngå forlik. jf reinl 44. Essand reinbeitedistrikt utgjør samtidig en siida, kalt «Saanti sijte».jf reinl 51 ff. Leder er reineier Laila Bergstrøm. Når distriktet samtidig utgjør en siida, kan organisasjonsformen nærmest sammenliknes med det indre selskap. se sel 1-2 bokstav e. Essand reinbeitedistrikt vil da være å betrakte som en eier, dvs det oppstår ikke et sameie. Vår konklusjon er at Essand reinbeitedistrikt, har drevet reindrift i området i generasjoner og ansees med bakgrunn i denne lange tradisjonen som skikket til å drive eiendommen. Medlemmene i distriktet er bosatt her deler av året, samt at en av driftsenhetene har fast bosetting i kommunen. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Vi kan ikke se at eierskifte for denne teigen vil endre drift/produksjon for området framover. Konklusjon:

26 Vi kan ikke se at det foreligger saklig grunn for å avslå konsesjon, og anbefaler at Essand reinbeitedistrikt får konsesjon for utmarkseiendommen 188/241. Vi finner heller ikke at det er grunnlag for å sette vilkår for konsesjonen. Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonslovens 9 gir Tydal kommune Essand reinbeitedistrikt konsesjon på erverv av eiendommen 188/241 med formål reindrift. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk John Inge Sørensen erklærte seg inhabil. Kari Haarstad var innkalt og møtte. John Inge Sørensen ble erklært inhabil. Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen. 5 stemmer ble avgitt for Asbjørn Rotvold sitt forslag. Kari Haarstad, Heidi Lien, Asbjørn Rotvold, Kari Bjørgård Aune og Anne Lise Risan. 2 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling, Henning Bråten og Bodil Græsli. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen.

27 AD VOKATFIRMAET JONASSEN Tydal kommune r %: f lko '2 l»=.""c" 7590 l'yi)/\l. l i ' M i H l flrllgllll mm amxsy mx m.~7a12mg, m :\.vlx,~m; rm* na:i!yurni~~«hhu l Nl m., mlnrllnllgllnaallm, Advokalgaxden, Poslbuks 1%, 7361 R ø r o s ls\\iarb[ldum r\.1mm«maiunawn lun.1~scnflb1ehr no mnhrzccuauwxalurnm [3-\.U~.lu l Rams.09.0-L201-1 Alm.: Ordføreren SØKNAD ()M KONSESJON FOR ESSAND REINBEITEDISTRIKTI SANTI SIJTE SELGER: PAUL GRÆSLLI Undertegnede bislár Paul Græsli og l. and rcinbeiledislrikl f l, Vedlagtsøknadom konsesjonpà forcskrcxelskjema.signen sakenspurler. l Eventuelle sporsmal og henvendelser i saken kan rettes til underlegnede. Deres snarlige behandling a\ saken imøleses. ngjeg takkerpà lhrhund. Med vennlig hilsen Advokatfirmacl Jonassen, \ /,. I/X a M/.1/\/ ~ fin.lonasse d okat Kupi: Paul (ir:csli.s1ugudal T)dul. Essand rclnhciledistrikt.pb Roms Rams walalaa mmsm Kjøpagsalgavalleryper las!erendomnorgeogsvenge Telelax mum lg Trygghands!mederendomsadvokal Advokalaérdan mm; 256 mamram: oslo ralalan zemozzol ezslsaw: ra x mm no Hennk lamagalenn vaalaala 791:Snll Naozuc cal» l40409uvur sflknudjxons

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 18.08.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 18.08.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 25.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Møtet starter med budsjettkonferanse

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 24.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 24.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.07.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009

Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv Til kommunene, fylkesmennene, Statens landbruksforvaltning og Tinglysingen Nr. M/2-2009 Vår ref: Dato: 24. juni 2009 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt (lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 17.08.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 12.02.2015

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: 12.02.2015 TYDAL KOMMUNE Dato: 12.02.2015 Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevnes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.03.2015. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.03.2015 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møterom Tydalshallen Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. jlltl WiLt- Unni Wetlesen politisk sekretær. Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-13 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 29.05.2012. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 29.05.2012 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0006/01 00/00119 SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKTET "ALTERNATIVE DRIFTSFORMER I NORD-NORSKE GEITEHALD" 0007/01 00/00938

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.01.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer