Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 34/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 33/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 34/14 RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 RS 38/14 PS 35/14 PS 36/14 PS 37/14 PS 38/14 PS 39/14 SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE - ANNE RANDI GRÆSLI INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNER SOM DELTAR I FORSØKSORDNING MED SNØSCOOTERLØYPER SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL ORGANISASJONSOPPLÆRING I 4H SØR- TRØNDELAG SVAR PÅ SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLERING AV VOKSNE FRIVILLIGE I TYDAL KOMMUNE ENDRING SKJENKEBEVILLING - TYDAL RESTAURANT AS KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MED FORMÅL REINDRIFT SØKNAD OM STØTTE TIL UTVIKLING,TESTING OG SALG AV BRETTSPILL SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKT, SYLENE EIENDOM SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND TIL FORPROSJEKT SØKNAD OM TILSKUDD TIL OMBYGGING AV MELKEFJØS TIL OKSEFJØS PÅ EIENDOMMEN GNR 167 BNR / / / / / / / / / /280 PS 40/14 SØKNADER TYDAL SKISSENTER AS 2012/627

3 PS34/14Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 - Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby ORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Mona Moan Lien MEDL A/SV John Inge Sørensen MEDL TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Ketil Nilsen Kari Aune Berit Øian Kåsen Lars Græsli (sak 31/14) V/SP A/SV Fra administrasjonen møtte: Navn Lars-Erik Moxness Marthe Græsli Stilling Rådmann Økonomisjef Møte med Tydal grunneierlag kl Møte med kulturens venner kl Marthe Græsli Økonomisjef

5 Saksliste PS 25/14 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 31/14 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 32/14 SVAR PÅ SØKNAD OM TILSKUDD BREKKA BYGDETUN /240 PS 26/14 TV-AKSJONEN NRK KIRKENS NØDHJELP 2014/336 PS 27/14 ÅRSMELDING 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2013/1044 PS 28/14 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TYDAL KOMMUNE 2014/265 PS 29/14 ÅRSMELDING VÆRNESREGIONEN /298 PS 30/14 PS 31/14 PS 32/14 PS 33/14 ØKONOMISK STØTTE TIL BEREDSKAPSUTSTYR FOR Å SIKRE NÆRINGSGRUNNLAGET I MELKEPRODUKSJONEN I TYDAL SØKNAD OM TILSKUDD TIL ISOLERING/UTBYGGING OG MEKANISERING AV DRIFTSBYGNING TIL GRÆSLI SAMDRIFT- GNR 166 BNR 33 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTBEDRINGER AV SPONGTUN KAROLINERSPELET RAPPORT OG REGNSKAP 2014/ / / /874 PS 25/14 Referater Behandling i Formannskapet Ingen merknader RS 31/14 Møteprotokoll formannskap RS 32/14 Svar på søknad om tilskudd Brekka bygdetun 2014 PS 26/14 TV-aksjonen NRK Kirkens Nødhjelp Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet:

6 Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. Forslaget enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet Menighetsrådet opprettes som aksjonskomité. Ordfører oppnevnes til komitéleder. PS 27/14 Årsmelding 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmeldingen 2013 for Tydal kommune godkjennes som fremlagt. PS 28/14 Årsregnskap 2013 for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunes regnskap for 2013 godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet. PS 29/14 Årsmelding Værnesregionen 2013 Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Årsmelding for Værnesregionen 2013 godkjennes som framlagt.

7 PS 30/14 Økonomisk støtte til beredskapsutstyr for å sikre næringsgrunnlaget i melkeproduksjonen i Tydal Behandling i Formannskapet Forslag fra Ketil Nilsen (V/SP): Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. Votering: En stemte for rådmannens innstilling (J.I.Sørensen). Fire stemte for fremkommet forslag (J.Paulsby, L.Græsli, M.M.Lien, K.Nilsen). Vedtak i Formannskapet Tildeling gis ikke. Regionale virkemidler brukes til faste installasjoner og fellestiltak. PS 31/14 Søknad om tilskudd til isolering/utbygging og mekanisering av driftsbygning til Græsli samdrift- gnr 166 bnr 33 Behandling i Formannskapet Lars Græsli stiller spørsmål om sin habilitet. Lars Græsli fratrer og Kari Aune inntrer som vararepresentant. Lars Græsli foreslås inhabil i saken. Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Græsli samdrift DA innvilges 20 % av godkjent kostnadsgrunnlag inntil kr ,- i tilskudd fra Tydal kommune til isolering av kaldfjøs og større fôrsentral for å automatisere fôringslinjen. 2. Beløpet belastes regionale utviklingsmidler, da det her er snakk om landbruk og unge brukere. 3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass. 4. Det forutsettes at leieavtalene på jord er langsiktige. 5. Tilskudd utbetales mot dokumentert investering og ferdigattest. Eget prosjektregnskap bør nyttes. 6. Arbeidsfrist er 2 år fra tilsagnsdato.

8 PS 32/14 Søknad om økonomisk støtte til utbedringer av Spongtun Behandling i Formannskapet Ketil Nilsen stiller spørsmål om sin habilitet. Saken ble vurdert av formannskapet. Ketil Nilsen er ikke inhabil i saken. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet UL Vårfryd innvilges et tilskudd på inntil kr til utbedring/oppgradering av ungdomshuset Spongtun. 2. Beløpet belastes omdømmefondet. 3. Det forutsettes at oppgitt finansieringsplan oppfylles. 4. Utbetaling mot dokumenterte utgifter. 5. Tilsagnet er gyldig to år fra tilsagnsdato. PS 33/14 Karolinerspelet rapport og regnskap Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet tar rapporten og regnskapet for Karolinerspelet 2014 til orientering.

9 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Anne Randi Græsli Delegert vedtak 7590 TYDAL Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Hege Hopen Amundal Svar på søknad om støtte - Anne Randi Græsli Saken er behandlet med vedtaksnr. 10/14 etter myndighet delegert fra formannskapet Vurdering: Græsli har utdannet seg som veterinær i København og utdannelsen ble avsluttet i januar Hun ønsker å starte opp enkeltpersonforetak i Tydal som veterinær. Søker har fått lovnad om vikariering ved Nea veterinærkontor som veterinær i distriktet i påska samt sommeren I perioden hun ikke vikarierer er hun tilkallingsveterinær på vakt for scandlynx i forbindelse med merking av gaupe i Nord- og Sør-Trøndelag. For å kunne drive veterinærpraksis og vikariering trengs det investering i grunnutstyr. Det søkes om kr ,- i tilskudd til oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. I søknaden er det utstyr som ikke er forbruksartikler. Nea veterinærkontor ser det er viktig at det rekrutteres nye veterinærer som kan utøve praksis, og dermed bistå husdyrnæringa lokalt. Tydal kommune har mottatt flere søknader om tilskudd til nyetableringer. Dette er positivt og vi ønsker en mest mulig rettferdig behandling av alle søknader av denne typen. Vi har i denne omgang valgt å imøtekomme slike søknader med et fast beløp, kr ,-. Vedtak: 1. Veterinær Anne Randi Græsli innvilges et etableringstilskudd på kr ,- til dekning av utgifter i forbindelse med oppstart av enkeltmannsforetak som veterinær. 2. Tilskuddet belastes Tydal næringsfond. 3. Utbetaling av tilskudd mot dokumenterte utgifter. 4. Tilsagnet er gyldig i 2 år fra tilsagnsdato. Postadresse E-post adresse Telefon Bank N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

10 Saksnr. 2014/159-2 Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Hege Hopen Amundal landbrukskonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

11 Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/ Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper fra følgende 104 kommuner, jf forsøksloven 5: Alta Gjerstad Lavangen Osen Alvdal Gol Lesja Overhalla Ballangen Grane Lierne Rana Balsfjord Gratangen Luster Rendalen Bardu Grong Lødingen Rennebu Beiarn Grue Meråker Rindal Bindal Hattfjelldal Midtre Gauldal Rissa Dovre Hemnes Målselv Rollag Drangedal Hjartdal Namdalseid Røros Dyrøy Hol Namsos Røyrvik Eidfjord Holtålen Namsskogan Salangen Engerdal Høylandet Nes Saltdal Etnedal Hægebostad Nesseby Selbu Evenes Inderøy Nesset Seljord Fauske Karlsøy Nissedal Sigdal Flesberg Kautokeino Nord-Fron Sirdal Flå Krødsherad Nore og Uvdal Skånland Folldal Kvalsund Nærøy Snåsa Fosnes Kviteseid Oppdal Steinkjer Fyresdal Kvænangen Os Stor-Elvdal Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltningsavdelinge Saksbehandler Postboks 8013 Dep Kongens gate n Hege Feiring NO-0030 Oslo Org no

12 Surnadal Tokke Vang Våler Sør-Aurdal Tolga Vefsn Åfjord Sørfold Trysil Verdal Ål Sørreisa Tydal Verran Åmli Sør-Varanger Tynset Vestre Slidre Åseral Tinn Valle Vinje Åsnes De stadfestede forskriftene er sendt til Lovdata for kunngjøring. Alle kommunene som har fått stadfestet sine forskrifter er å anse som deltakere i forsøket med snøscooterløyper. Nærmere informasjon om forsøket og hvordan kommunen kan gå fram når den skal planlegge løyper finnes på miljøkommune.no. Klima- og miljødepartementet vil presisere følgende når det gjelder kravet i forskriften om grunneiers samtykke for å anlegge snøscooterløype: I 3 siste ledd om kommunenes adgang til å etablere snøscooterløyper slås det fast at offentlige og private grunneiere må gi sitt samtykke til etablering av snøscooterløyper. Videre står det at For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.. I ettertid har formuleringen i 3 siste ledd gitt opphav til uklarhet om hvem som skal gi samtykke til etablering av snøscooterløyper i statsallmenningene. Statskog SF er hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene i statsallmenning. Fjellstyrene administrerer bruksretter, men har ikke myndighet til å foreta grunndisponeringer. Kommunene må derfor innhente samtykke fra Statskog SF, som har myndighet til å foreta grunndisponeringer i statsallmenning, i henhold til fjelloven 12. I forskriftsmalen har det vært ønskelig å legge noe mer vekt på fjellstyrenes rolle, for å tydeliggjøre at det må tas tilstrekkelig hensyn til bruksrettene i statsallmenning. Derfor presiseres det i forskriften at fjellstyrene skal gi sitt samtykke. Dette må forstås innenfor rammene av fjelloven 12, der fjellstyrene har uttalelsesrett ved grunndisponeringstiltak. Dette innebærer at det er Statskog SF som grunneier som gir det endelige samtykket til etablering av snøscooterløyper på statsgrunn. Med hilsen Øivind Dannevig (e.f.) avdelingsdirektør Hege Feiring seniorrådgiver Side 2

13 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Adresseliste: Alta kommune Alvdal kommune Ballangen kommune Balsfjord kommune Bardu kommune Beiarn kommune Bindal kommune Dovre kommune Drangedal kommune Dyrøy kommune Eidfjord kommune Engerdal kommune Etnedal kommune Evenes kommune Fauske kommune Flesberg kommune Flå kommune Folldal kommune Fosnes kommune Fyresdal kommune Gjerstad kommune Gol kommune Grane kommune Gratangen kommune Grong kommune Grue kommune Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Hjartdal kommune Hol kommune Holtålen kommune Høylandet kommune Hægebostad kommune Inderøy kommune Karlsøy kommune Kautokeino kommune Krødsherad kommune Kvalsund kommune Kviteseid kommune Side 3

14 Kvænangen kommune Lavangen kommune Lesja kommune Lierne kommune Luster kommune Lødingen kommune Meråker kommune Midtre Gauldal kommune Målselv kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Namsskogan kommune Nes kommune Nesseby kommune Nesset kommune Nissedal kommune Nord-Fron kommune Nore og Uvdal kommune Nærøy kommune Oppdal kommune Os kommune Osen kommune Overhalla kommune Rana kommune Rendalen kommune Rennebu kommune Rindal kommune Rissa kommune Rollag kommune Røros kommune Røyrvik kommune Salangen kommune Saltdal kommune Selbu kommune Seljord kommune Sigdal kommune Sirdal kommune Skånland kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Stor-Elvdal kommune Surnadal kommune Sør-Aurdal kommune Sørfold kommune Sørreisa kommune Side 4

15 Sør-Varanger kommune Tinn kommune Tokke kommune Tolga kommune Trysil kommune Tydal kommune Tynset kommune Valle kommune Vang kommune Vefsn kommune Verdal kommune Verran kommune Vestre Slidre kommune Vinje kommune Våler kommune Åfjord kommune Ål kommune Åmli kommune Åseral kommune Åsnes kommune Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Miljødirektoratet Statskog Norges Fjellstyresamband Side 5

16 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til organisasjonsopplæring i 4H Sør-Trøndelag Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til opplæringstiltak i organisasjonen. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknaden avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur. Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

17 Saksnr. 2014/369-2 Side 2 av 2

18 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur 4H Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM Delegert vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ /2014 Jo Vegard Hilmo Svar på søknad om støtte til skolering av voksne frivillige i Tydal kommune Saken er behandlet med vedtaksnr. etter myndighet Sør-Trøndelag 4H søkjer om tilskott til skolering av frivillige vaksne. 4H har eige lokallag i Tydal som både er aktivt og verdifullt for bygda. Lokallaget skal arrangere fylkesleir i 2014 og mottok då eit tilskott på kr ,- frå kommunen. Dette i tillegg til kulturmidlar på kr 7 000,-. Å gi tilskott til organisasjonar utanfor kommunen er i strid med retningslinene for kommunens næringsfond, jf. 2. Vedtak: Søknadens avslås. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Eirik Einum nærings- og kultursjef Jo Vegard Hilmo kulturkonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

19 Saksnr. 2014/370-2 Side 2 av 2

20 TYDAL KOMMUNE Næring og kultur Tydal Restaurant AS Delegert vedtak 7590 TYDAL Att. Mohammed Khaled Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ /2014 Eirik Einum Endring skjenkebevilling - Tydal Restaurant AS Saken er behandlet med vedtaksnr. 14/14 etter myndighet delegert fra formannskapet. Vedtak: 1. Tydal restaurant AS v/mohammed Khaled innvilges en begrenset skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Skjenkeprøve er avlagt i samband med tidligere søknad. 2. Skjenking skal skje i følgende tidsrom: Fredag og lørdag kl Skjenking kan bare foregå i kafeens lokaler samt innenfor avgrenset uteområde begrenset til 100 m2. 4. En forutsetning for vedtaket er at Mohammed Khaled som skjenkeansvarlig er tilstede i virksomhetens lokaler. 5. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak datert , vedtaksnr. 38/13. Klageadgang Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klages sendes Tydal kommune, 7590 Tydal. Med hilsen Lars - Erik Moxness Eirik Einum Postadresse E-post adresse Telefon Bank Tydalsvegen 125 N-7590 TYDAL (00 47) Nettadresse Telefaks Org.nr (00 47) NO MVA

21 Saksnr. 2013/728-4 rådmann nærings- og kultursjef Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur Side 2 av 2

22 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/241 Arkivsaksnr: 2014/269-3 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 25/ Formannskapet 35/ Konsesjon på erverv av fast eiendom med formål reindrift Vedlegg: Oversendelsesbrev - Søknad om konsesjon for Essand reinbeitedistrikt/santi Sitje Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 nr legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Kjøpekontrakt-næringseiendom - u.off Utskrift fra utvalg for areal, miljø og teknikk Situasjonskart Oversikt over fast eiendom fra eiendomsregisteret Evry - legges ikke ut på nett jamfør matrikkelloven Oversikt over gjeterhytter og anlegg i Tydal kommune og andre kommuner Vedr. søknad om konsesjon Saksopplysninger Advokatfirmaet Jonassen har søkt om konsesjon for Essand Reinbeitedistrikt for areal som er tillatt fradelt fra Paul Græslis eiendom i Stugudalen. Arealet skal brukes til reindriftsformål. Arealet, 188/241, som er fradelt er på ca 4000 dekar og består av myr og bjørkeskog av lav bonitet og er LNFR område i kommuneplanens arealdel. Essand reinbeitedistrikt har havning, beite- og samletrøer innenfor dette arealet. Kommunen fikk fra 1. januar 2004 myndighet til å avgjøre alle konsesjonssøknader. Myndigheten ble lagt til kommunene bl.a. for å styrke lokaldemokratiet på landbruksområdet.

23 Kommunen skal forvalte virkemidlene i loven slik at lokale samfunnsbehov ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Vurdering Størrelsen på eiendommen, at eiendommen ikke inngår i regulert område eller er bebygd, tilsier at kjøpet er konsesjonspliktig etter konsesjonsloven 2. AMT skal gi uttalelse og Tydal formannskap avgjøre konsesjonssaker. Formålet med konsesjonsloven er blant annet å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Ved vurdering om konsesjon skal gis skal søkers formål med ervervet danne utgangspunktet for vurderingen av en konsesjonssøknad. Avgjørelsen skal skje etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål. Det skal tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken. Kan det fradelte arealet brukes til landbruksformål? Det er ingen entydig definisjon av hva som er en landbrukseiendom. Det må foretas et skjønn. Lovgivning og rettspraksis gir likevel noen avklaringer. Spørsmålet er omtalt i rundskriv M- 2/2009 kapittel 8.2 der vi finner en vurdering om reindrift; Konsesjonslovens 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til «landbruksformål». Her heter det at «uttrykket ikke må forveksles med det samme uttrykket som er brukt i plan- og bygningslovens regler. I konsesjonsloven omfatter uttrykket landbruksformål jord-, skog- og hagebruk, reindrift og tilleggsnæringer, herunder turisme, salg av gårdsprodukter, utleievirksomhet i forbindelse med jakt m.m.» Som vi ser er reindrift i konsesjonsloven altså ansett som landbruksformål. Eiendommen som er fradelt er sentralt for Essand reinbeitedistrikt som et ledd i deres drift og skal derfor etter vår vurdering behandles etter 9 i konsesjonslova. Dette støttes også av Ot.prp. nr. 44 ( ) Om lov om endring av lov om odelsretten og -åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast -eiendom mv. og lov om jord mv der boplikten er diskutert. Departementet ba om synspunkter på om større utmarkseiendommer skulle være heftet med boplikt. I sin vurdering etter høringen kom man fram til at «forslagene til endringer ikke fikk betydning for bebygde eller ubebygde utmarkseiendommer med produktivt areal under ny arealgrense eller uten produktivt areal. Ved erverv av en del slike eiendommer er det i dag konsesjonsplikt, men hverken boplikt eller priskontroll». Søknaden skal derfor ikke vurderes etter disse kriteriene. Dette viser at slike eiendommer skal vurderes etter 9 i konsesjonslova

24 som har 5 punkter som skal vurderes, hvor pris og bosetting er to av dem. De 3 andre kriteriene er: om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen, om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Vektleggingen ved avgjørelse av konsesjonssaken Driftsmessig god løsning Den fradelte teigen er delt fra en eiendom med 35 dekar fulldyrka jord som drives av nabobruk (Lidulf Stugudal). I følge bygdaboka er eiendommen totalt mellom 5000 og 6000 mål (antagelig et for lavt anslag). Av dette er ca 700 dekar produktiv bjørkeskog i følge gårdskartet. Det har ikke vært husdyrdrift på bruket siden 1963 og fra eiendommen er det fradelt ca 100 hytte- og hustomter. Teigen som er fradelt brukes i dag av Essand reinbeitedistrikt til beite og anlegg for oppsamling av rein (slakting) og Paul Græsli har inngått avtale om salg med reinbeitedistriktet. Uansett er det uheldig med en ny eier på en teig midt i en eksisterende landbrukseiendom. Av den grunn kunne vi nekte konsesjon fordi det blir en ny eier på deler av arealet. I delingssaken mente vi at den opprinnelige eiendommens driftsgrunnlag ikke ville bli vesentlig svekket ved fradelingen mye på grunn av at eiendommen er fragmentert allerede. Vi har allerede gitt tillatelse fradeling av ca 4000 dekar etter jordlova og dermed sagt A til at teigen skal overtas av ny eier. Behandling av konsesjonssøknaden blir derfor å si B. Siden den fradelte teigen deler eksisterende eiendom i to, vil det ikke være naturlig å diskutere om den skulle ha ligget til andre eiendommer i området. Momentet som taler for en slik driftsmessig løsning er at Essand reinbeitedistrikt har beiteretter på teigen fra før, og ved eiendomsoverdragelsen sikres disse ytterligere. På den annen side har reindriften denne rettigheten gjennom lovgivningen. I dag reguleres reindriftens rettigheter av lov om reindrift fra Loven uttrykker ikke noe om reindriftens rettsgrunnlag. At reindriftssamer har rett til å drive på arealene de bruker i reindriften, følger imidlertid av forarbeidene til reindriftsloven og rettspraksis. Selv om man kan argumentere for at kjøper ikke har «bruk for» å eie teigen, er dette ikke et vilkår for å nekte konsesjon. Eierform og skikkethet Det er et nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene, fordi dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 9 tredje ledd åpner likevel for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. I hovedsak er dette uttrykk for at vi ønsker å sikre bosetning av fysiske personer på landbrukseiendommer med boplikt. Denne strategien har vi fulgt i stor grad i kommunen. Når det gjelder den fradelte teigen hviler det ikke boplikt på denne, og dermed er ikke bosettingsspørsmålet like viktig. Samtidig følger det med rettigheter på den fradelte

25 eiendommen, slik som beiterett for rein, husdyr og jakt/fiskeretter. Disse rettsforholdene vil gjøre seg gjeldende uavhengig av hvem som eier. Essand reinbeitedistrikt har 10 driftsenheter, og ca reinsdyr i vinterflokk. Arealene er vår-, sommer- og høstbeite, og benyttes fra april til desember. Vinterbeite søkes lenger sør - i Femund reinbeitedistrikt. Essand dekker et område på ca km 2. Distriktsgrensen følger i øst riksgrensen mot Sverige. Sørgrensen starter ved riksgrensen i Skardsfjellet, og går derfra vestover til Stuggusjøen i Tydal, følger elvene Tya og Nea til Selbusjøen, følger denne og elvene Tømra og Kleivåa over i Nord-Trøndelag til Stjørdalselva, og følger deretter denne oppover Hegra og Meråker tilbake til riksgrensen. Pr i dag eier ikke Essand reinbeitedistrikt grunneiendom men eier gjeterhytter, gjerde- og sankeanlegg. De har sine sekundærboliger i Skarpdalen mot Meråker på privat grunn (Aune sameie) og er således bosatt her deler av året, og har sine rein og sin virksomhet i omtrent halve kommunen fra ca april til desember. Om sameie. Kommunen har stilt spørsmål om organisasjonsformen til søker og fikk følgende svar: Essand reinbeitedistrikt (org nr ) er en privatrettslig enhet med til enhver tid et valgt styre. Denne privatrettslige enheten kan saksøke, saksøkes og inngå forlik. jf reinl 44. Essand reinbeitedistrikt utgjør samtidig en siida, kalt «Saanti sijte».jf reinl 51 ff. Leder er reineier Laila Bergstrøm. Når distriktet samtidig utgjør en siida, kan organisasjonsformen nærmest sammenliknes med det indre selskap. se sel 1-2 bokstav e. Essand reinbeitedistrikt vil da være å betrakte som en eier, dvs det oppstår ikke et sameie. Vår konklusjon er at Essand reinbeitedistrikt, har drevet reindrift i området i generasjoner og ansees med bakgrunn i denne lange tradisjonen som skikket til å drive eiendommen. Medlemmene i distriktet er bosatt her deler av året, samt at en av driftsenhetene har fast bosetting i kommunen. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap Med helhetlig ressursforvaltning menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. Vi kan ikke se at eierskifte for denne teigen vil endre drift/produksjon for området framover. Konklusjon:

26 Vi kan ikke se at det foreligger saklig grunn for å avslå konsesjon, og anbefaler at Essand reinbeitedistrikt får konsesjon for utmarkseiendommen 188/241. Vi finner heller ikke at det er grunnlag for å sette vilkår for konsesjonen. Rådmannens innstilling I medhold av konsesjonslovens 9 gir Tydal kommune Essand reinbeitedistrikt konsesjon på erverv av eiendommen 188/241 med formål reindrift. Tydal kommune gjør oppmerksom på det forvalteransvar som pålegges eiere av landbrukseiendommer. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk John Inge Sørensen erklærte seg inhabil. Kari Haarstad var innkalt og møtte. John Inge Sørensen ble erklært inhabil. Asbjørn Rotvold fremmet følgende forslag: Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen. 5 stemmer ble avgitt for Asbjørn Rotvold sitt forslag. Kari Haarstad, Heidi Lien, Asbjørn Rotvold, Kari Bjørgård Aune og Anne Lise Risan. 2 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling, Henning Bråten og Bodil Græsli. Innstilling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Ut i fra den samfunnsmessige vurdering utsettes saken. Ut ifra at saken sendes ut på høring til naboeiendommer, og de eiendommer og instanser som har installasjoner eller rettigheter på eiendommen.

27 AD VOKATFIRMAET JONASSEN Tydal kommune r %: f lko '2 l»=.""c" 7590 l'yi)/\l. l i ' M i H l flrllgllll mm amxsy mx m.~7a12mg, m :\.vlx,~m; rm* na:i!yurni~~«hhu l Nl m., mlnrllnllgllnaallm, Advokalgaxden, Poslbuks 1%, 7361 R ø r o s ls\\iarb[ldum r\.1mm«maiunawn lun.1~scnflb1ehr no mnhrzccuauwxalurnm [3-\.U~.lu l Rams.09.0-L201-1 Alm.: Ordføreren SØKNAD ()M KONSESJON FOR ESSAND REINBEITEDISTRIKTI SANTI SIJTE SELGER: PAUL GRÆSLLI Undertegnede bislár Paul Græsli og l. and rcinbeiledislrikl f l, Vedlagtsøknadom konsesjonpà forcskrcxelskjema.signen sakenspurler. l Eventuelle sporsmal og henvendelser i saken kan rettes til underlegnede. Deres snarlige behandling a\ saken imøleses. ngjeg takkerpà lhrhund. Med vennlig hilsen Advokatfirmacl Jonassen, \ /,. I/X a M/.1/\/ ~ fin.lonasse d okat Kupi: Paul (ir:csli.s1ugudal T)dul. Essand rclnhciledistrikt.pb Roms Rams walalaa mmsm Kjøpagsalgavalleryper las!erendomnorgeogsvenge Telelax mum lg Trygghands!mederendomsadvokal Advokalaérdan mm; 256 mamram: oslo ralalan zemozzol ezslsaw: ra x mm no Hennk lamagalenn vaalaala 791:Snll Naozuc cal» l40409uvur sflknudjxons

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Konsesjon på erverv av fast eiendom med formål reindrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Konsesjon på erverv av fast eiendom med formål reindrift TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/241 Arkivsaksnr: 2014/269-3 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Konsesjon på erverv av fast

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.06.2013 Tidspunkt: 19:00-20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet.

Bakgrunn Sakens bakgrunn og dokumenter anses kjent og gjengis bare kort og ikke i sin helhet. Advokatfirma Haavind AS Advokat Ola Brekken Deres ref Vår ref Dato 15/447-07.10.2015 Anmodning om ny behandling av avslag på konsesjon - Gnr. 5 bnr. 2 i Nordre Land kommune - AS Kistefos Træsliberi Vi

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-15:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 09:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: 05.02.2014. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 05.02.2014 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 19:00 NÆRINGSARBEIDET I TYDAL VED

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Fradeling av areal fra 188/1 Østre Stugguvollen i Stugudalen

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Fradeling av areal fra 188/1 Østre Stugguvollen i Stugudalen TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/001 Arkivsaksnr: 2013/26-38 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Fradeling av areal fra 188/1 Østre Stugguvollen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jermund Vågen Fræna kommune Landbruk Det kongelige landbruks- og matdepartement Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2841-3 Jermund Vågen 16.12.2014 Høringsuttalelse

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 11/10 10/257 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 28.04.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. , Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo 28. juni 2012 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai 2012. Med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 20.11.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/ Komite plan 116/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 253/1 Arkivsaksnr: 2015/9423-12 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 103/16 28.09.2016 Komite plan 116/16 26.10.2016 253/1 Klefsaas østre

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep.

Medlem Medlem Medlem Medlem. SP SP SP SP Kåre Lunden Medlem SP. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Mona Moan Lien AP/SV Henning Braaten

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Til Aksjonærene Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 25. juni 2013 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 29. mai 2013. Med

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard Rådhuset Tidspunkt: 09.07.2008 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løken Torp, telefon 69 30 56 40 / 41 26 51 88, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 25.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Sverre Horven Asbjørn Rotvold. Medlem Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 19:00-20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit Øian Kåsen Lars Græsli Mona Moan Lien John Inge Sørensen TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møtested Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Berit

Detaljer

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS 30. mai Kommunekraft AS HORDALAND I^I.KESKOMMUNF. Saknr. 3.eC>SOHS5^rx,k.ru t3 Til Aksjonærene Arkivni. SS:*V Eksp. U.off. Saksh.MSSC Deres ref: Vår ref: 118757-500 Oslo, 20. juni 2011 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Klagenemnda Møtested: Tana Rådhus, Rådhussalen Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/635 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV EIENDOM GNR 30 BNR 1 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommune Arkiv: V00 &13 Arkivsaksnr.: 16/5272 Saksbehandler: Ellen Vie Dato: 23.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 22.09.2016 109/16 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune.

Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven om prisvurdering ved erverv av landbrukseiendom. Uttalelse fra Lardal kommune. Lardal kommune Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Morten Ulleberg 33 15 52 06 14/985 FE- 26.02.2014 postmottak@lmd.dep.no. Forslag om å oppheve bestemmelsen i konsesjonsloven

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer