Jernvinna i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jernvinna i Oppland 2010 2014"

Transkript

1 Jernvinna i Oppland Sluttrapport Ole Tveiten, p.hd. Prosjektleiar i avsluttande fase Oppland fylkeskommune Side 0 av 29

2 Oppsummering Jernvinna i Oppland er eit samarbeidsprosjekt mellom Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Kulturarveininga, Oppland fylkeskommune og regionmusea: Valdresmusea, Randsfjordsmuseene, Mjøsmuseet og Gudbrandsdalsmusea i perioden Prosjektet har hatt som formål å utvikle ny kunnskap om jernutvinning og smiing i Oppland, basert på den samla kompetanse ved musea og kulturarvseininga i Oppland fylkeskommune, og drive formidling av dette.. Prosjektet har fått støtte frå Oppland fylkeskommune, ABM/Norsk Kulturråd og Einkelttilak har fått støtte frå andre, m.a. til publisering. musea. Prosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe (leiarane ved musea og fylkeskonservator) og ei prosjektgruppe (dei ulike fagfolka frå musea som har vore involverte), og lokale ad hoc grupper knytta til einkelte arrangement/arbeidsoppgåver/tiltak. Prosjektleiar har vore ein tilsett ved kulturarveininga i Oppland fylkeskommune. Prosjektet har hatt tiltak og kartlagt verksemd knytta til jernvinneanlegg og smiing spreidd over heile fylket, med ei base i anlegget ved Kittilbu. Det har vore formidlingstiltak ved ulike lokalitetar i heile fylket, inkludert ei utstilling som har turnert. Det har vore knytta kontakt med nordiske fagmiljø og arrangert symposium og samlingar for ulike fagmiljø, inkludert folk frå lokalsamfunna, for å utvikle felles arena for erfaringsbasert kjennskap. Prosjektet har knytta forsking og kjennskap til dei store jernvinnetradisjonane i Oppland til forsking i resten av Norden, og såleis gjensidig fått forankra dette i ein større kontekst. Det er produsert ei mengde artiklar, hefte og rapportar frå prosjektet. Det er ikkje planlagt vidareføring av prosjektet, men arbeidet med jernvinne og smiing i Oppland blir vidareført ved musea, integrert i arbeidet. Side 1 av 29

3 Innhald Oppsummering s 1 1 Bakgrunn og forprosjektfase s 3 2 Oppstart, deltaking og avslutting av prosjektet s 5 3 Økonomi s 7 4 Tiltak s 9 5 Vurdering av prosjektet s 21 Kjelder og litteratur s 28 Side 2 av 29

4 1. Bakgrunn og forprosjektfase Prosjektet Jernvinna i Oppland («Opplandsjern») blei formelt sett i gang våren 2010, men har sin bakgrunn i arbeid tilbake til 1980-talet. I samband med oppdemminga av Dokkavassdraget blei det i gjennomført omfattande utgravingar av mellom anna jarnvinneanlegg i dette området (Larsen 1991). Det blei også gjennomført eksperimentell jarnframstilling undervegs i utgravingane, for betre å kunne tolke utgravingsresultata (Jakobsen et al. 1988). På bakgrunn av dette arbeidet blei Kittilbu utmarksmuseum, i dag ein del av Randsfjordmusea, oppretta. Dette museet formidlar menneska sin historie i Gausdal Vestfjell, mellom anna bruken av området til sætring, elgjakt og jarnutvinning. Det blir jamnleg gjennomført eksperimentell jarnframstilling ved museet. Figur 1-4: Henting av malm, røsting, blestring og reinsing av jarn ved Kittilbu utmarksmuseum på 2000-talet. Alle foto: Charlotte Kirk. På og 2000-talet har det vore stort press på norske utmarksområde, der mellom anna utbygging av fritidsbustader har stått sentralt. Dette har resultert i omfattande registreringar og utgravingar av kolgroper og jarnvinneanlegg i «hyttefylket» Oppland. Oppland fylkeskommune og Kulturhistorisk museum i Oslo sit i dag på store mengder data frå denne typen arbeid. Mellom anna er det gjennomført registreringar og utgravingar kring Beitostølen, Filefjell og Synnfjell dei seinaste 20 åra (Larsen 2009). Side 3 av 29

5 Lokalt forankra registreringar har vist eit betydeleg potensiale for innhenting av ny kunnskap, særleg i område der det ikkje er gjennomført forvaltingsretta undersøkingar tidlegare. I til dømes Snertingdal er det kome til eit omfattande materiale knytt til jarnframstilling på og talet som følge av lokale registreringar med oppfølging frå fagkyndige (Larsen 2003). I 2006 blei det gjennomført eit arbeidsmøte med sikte på å utveksle erfaringar kring formidling av jarnframstilling og samarbeid med lokalsamfunnet om arkeologiske registreringar. Kulturhistorisk museum, Riksantikvaren, Norsk skogmuseum, Mjøsmuseet, NTNU og Gausdal kommune var med på dette arbeidsmøtet. Fylkesutvalet i Oppland bevilga midlar til ei forstudie i august 2007, og i perioden blei dette forprosjektet gjennomført av ei arbeidsgruppe av Kulturhistorisk museum, Mjøsmuseet, Randsfjordsmuseene, Valdresmusea og Oppland fylkeskommune. I mars 2008 opna vandreutstillinga Jernframstilling og smiing produsert av forprosjektet. Utstillinga skulle turnere rundt på alle musea som var med i dette prosjektsamarbeidet, og gjerne supplerast med lokalt materiale. I 2009 blei det gjennomført to foredragskveldar på Valdres folkemuseum (22. og 29. mars), der medlem i arbeidsgruppa til Opplandsjern snakka om kulturminne knytt til jarnframstilling, eksperimentelt arbeid ved Kittilbu og smiing i Valdres. I juni 2009 blei symposiet Ovnskronologi og typologi i den nordiske jernvinna arrangert ved Kittilbu utmarksmuseum av arbeidsgruppa. Til saman 24 deltakarar frå Noreg, Sverige, Danmark, Finland og Island deltok under arrangementet, der det blei halde foredrag og gjennomført eksperimentell jarnframstilling. Eit utval foredrag er omarbeidd og utgitt i ei artikkelsamling i 2013 (Haraldsen et al. 2013). Denne er delvis finansiert av prosjektet. I 2010 blei heftet Valdres. Jernvinne og smiing i Valdres produsert (Larsen og Thømt 2010). Heftet gjev eit kortfatta og lettlest oversyn over jarnframstilling og smiing i Valdres. Heftet vart veldig godt teke i mot av publikum. Side 4 av 29

6 1. Figur 5: «Jernvinne og smiing i Valdres» blei utarbeida i forprosjektperioden og gitt ut i Oppstart, deltaking og avslutting av prosjektet Som del av forprosjektet blei det utarbeidd ein prosjektplan for hovudprosjektet (Prosjekt «Jernvinna i Oppland». Prosjektbeskrivelse datert 18. januar 2010). I utgangspunktet var hovudprosjektet tenkt gjennomført i treårsperioden 1. januar 2010 til 31. desember Mellom anna på grunn av uklare forhold ved finansieringa blei den formelle oppstarten forsinka. Samarbeidsavtala er datert 1. juni 2010 og underskriven i august oktober same året. Aktivitetar knytt til prosjektet har likevel føregått kontinuerleg frå forprosjekt til prosjektfase i Det var vidare planlagt å avslutte prosjektet med å arrangere den felleseuropeiske konferansen Early iron in Europe i Oppland i 2013, men dette gjekk prosjektet tidleg vekk frå grunna manglande kapasitet og finansiering. Formell avslutting var opphavleg sett til 31. desember 2012, men ettersom prosjektet blei vesentleg forseinka i 2012 grunna uavklara finansiering, blei formell avslutting sett til 30. juni I praksis har likevel aktivitetar knytt til prosjektet føregått gjennom heile Rekneskapen for prosjektet er avslutta 31. desember Samarbeidspartnarar i prosjektet var frå oppstart Valdresmusea, Randsfjordmuseene, Mjøsmuseet, Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune. Frå hausten 2010 kom også Gudbrandsdalsmusea med som samarbeidspartner. Styringsgruppa, som har bestått av leiarane for regionsmusea, fylkeskonservatoren i Oppland og leiar for fornminneseksjonen ved Kulturhistorisk museum, har vore prosjektansvarlege. Styringsgruppa har gjennomført møte 8. april 2010, 8. juni 2011, 28. mars 2012, 10. oktober 2012 og avsluttande møte på Valdres Folkemuseum 26. mars I tillegg deltok styringsgruppa på Side 5 av 29

7 arrangementet på Kittilbu juni 2013 som avslutta prosjektet. Styringsgruppa har vore leia av ein styreleiar. Frå oppstarten av prosjektet til mars 2012 var Per Morset ved Randsfjordmuseene styreleiar. Frå mars 2012 til avsluttinga av prosjektet i 2013 har Torveig Dahl ved Gudbrandsdalsmusea vore styreleiar. Den praktiske gjennomføringa av prosjektet er utført av ei prosjektgruppe, med representantar frå kvar samarbeidspartnar, og med ulik og relevant kompetanse for Opplandsjern: Jan Henning Larsen, Kulturhistorisk Museum i Oslo Charlotte Kirk, Kittilbu utmarksmuseum avd. av Randsfjordmuseene Torill Thømt, Valdresmusea Tom H. B. Haraldsen, Mjøsmuseet Elisabeth Holshagen, Gudbrandsdalsmusea (til 1. september 2011) Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea (frå 1. september 2011) Ragnar Bjørnstad, Kulturarveininga i Oppland fylkeskommune (til sommaren 2012) Ole Tveiten Kulturarveininga i Oppland fylkeskommune (frå sommaren 2012) Møtereferat er skrivne av prosjektsekretæren, ein funksjon Torill Thømt ved Valdresmusea har hatt i store delar av perioden. Prosjektgruppa har vore leia av ein prosjektleiar, tilsett ved Oppland fylkeskommune. Frå oppstarten av prosjektet til 1. juni 2012 var dette Ragnar Bjørnstad. Frå 1. juni 2012 til avsluttinga av prosjektet inkl. sluttrapport (24. mars 2014) har dette vore Ole Tveiten. Ettersom Ole Tveiten gjekk over i ny jobb 31.03, har styreleiar hatt det avsluttande arbeidet med høringsrunde, korrektur og ferdigstilling av rapporten Oppland fylkeskommune har i hovudsak hatt det administrative og reknskapsmessige ansvaret for prosjektet. Unnataket her er fyrste året (2010), der Randsfjordmusea sto for rekneskap og rapportering til ABM utvikling (Norsk kulturråd). I sluttperioden søkte Gudbrandsdalsmusea v/ prosjektleiar for prosjektet, midlar frå Norsk Kulturråd. Det vart da inngått ein avtale mellom Gudbrandsdalsmusea og Oppland fylkeskommune om at fylkeskommunen skulle stå ansvarleg for disponering av midla og rapportering. Side 6 av 29

8 3. Økonomi Prosjektet har vore finansiert frå ulike kjelder. Dei viktigaste kjeldene er: 2010 ABM (arkiv, bibliotek og museum) utvikling prosjektmidlar , Oppland fylkeskommune prosjektmidlar , Oppland fylkeskommune prosjektmidlar , ABM utvikling prosjektmidlar , Norsk kulturråd (fusjonert med ABM) prosjektmidlar , Norsk kulturråd prosjektmidlar , Oppland fylkeskommune prosjektmidlar (VINK) (verdiskapingsprosjekt) ,- Det vart også overført midlar frå forprosjekt til hovudprosjekt i Det er søkt støtte hjå fleire andre kjelder til einkelttiltak i prosjektet. Symposiet på Kittilbu i 2011 er støtta av Nordisk kulturfond (44 477,-). Symposiet på Starum i 2012 er støtta av Nordisk kulturfond (25 553,-) og Letterstedska föreningen (8 000,-). Publikasjonen frå symposiet på Kittilbu i 2009 er støtta av Letterstedska föreningen (8 000,-), i tillegg til eigenfinansiering frå Kulturhistorisk museum. Oppland fylkeskommune har sett av øyremerka midlar til prosjektet via dei årvisse løyvingane til regionmusea. Til saman utgjer dette ,- innanfor prosjektperioden: År Randsfjordmuseene Mjøsmuseet Valdresmusea Gudbrandsdalsmusea I tillegg til dei direkte økonomiske løyvingane må det påreknast eigeninnsats frå prosjektdeltakarane. Det er vanskeleg å talfeste denne nøyaktig, og det er truleg variasjonar mellom dei ulike deltakarane, avhengig av kapasitet i høve til andre arbeidsoppgåver. Eigeninnsats dekka privat eller gjennom av dei einkelte samarbeidsinstitusjonane må likevel reknast som ei betydeleg inntektskjelde for prosjektet i perioden Den klart største delen av utgiftene har gått til dekking av personressurs, som hovudregel 20 % av arbeidstida til kvart einkelt medlem i arbeidsgruppa. Regionmusea har dels fått dekka dette gjennom årvisse museumsløyvingar ( ), dels gjennom fakturering etterpå (2010 og 2011). Kulturhistorisk museum i Oslo har fått dekka sine midlar ved fakturering av tilsvarande beløp som regionsmusea ( ). Oppland fylkeskommune har fått dekka sine midlar gjennom intern overføring ( ). For 2013 er det ikkje overført slike lønnsmidlar, og stillinga er dekka internt i kulturarveininga i fylkeskommunen. Dei øvrige midlane har gått til ulike tiltak som er gjennomført innanfor prosjektet. Av større utgifter kan her nemnast: Side 7 av 29

9 til metallurgiske analyser av prøver frå stavkyrkjeportalar til utarbeiding av kopi av smijarnsbeslag frå Valdres til publikasjon frå seminar på Kittilbu i til permanent overbygg på Kittilbu til avsluttingsarrangement i 2013 Øvrige utgifter til tiltak dreier seg mellom anna om dekking av reisekostnader for eksterne deltakarar, kostnader knytt opp mot symposium, blestring, C14-analyser m.m. Midlar frå prosjektet har også gått til aktivitetar som heilt eller delvis har blitt skilt ut som eigne prosjekt, mellom anna Revitalisering av Kittilbu setergrend og Prosjekt Hadelandsgruben. Prosjekt Jernvinna i Oppland Kjørt på klokkeslett: :27: Jernvinna i Oppland Total Funksjon Art Sum alle år Total Funksjon Faste stillinger Lønnshonorar Trekkpliktig diett KLP fellesordningen Personforsikringer Arbeidsgiveravgift Utg.dekning, hotellopphold (ikke kurs), ikke oppg.pl Diverse annet forbruksmateriell/råvarer/tjenester Porto Markedsføringsannonser Trykking Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Diettkostnader, oppgavepliktig Konsulenthonorar, oppg.pliktig Drift/leie av personbil, ikke momskomp Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig Andre transportutgifter Andre tjenester Kjøp av tjenester fra staten/ statlige institusjoner Overføring til andre (private) Fordelte utgifter/internsalg Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre Overføringer fra andre Sluttsum Tabell 1: Prosjektrekneskapen hjå Oppland fylkeskommune, her kjørt for Prosjektrekneskapen for 2010 (ført hjå Randsfjordmusea) er ikkje med her, utover midlar som er overført frå forprosjektet. Side 8 av 29

10 4. Tiltak Som del av prosjektet har det blitt gjennomført ei rekke ulike tiltak knytt til dokumentasjon, forsking og formidling av jarnframstilling og smiing i Oppland. Her følgjer eit kort oversyn over dei viktigaste aktivitetane. Figur 6 (til venstre): Blestring ved Kittilbu i juni Foto: Ole Tveiten. Figur 7 (til høgre): Blestring ved Raufossdagene i august Foto: Ole Tveiten. 4.1 Eksperimentell jarnframstilling Ved Kittilbu utmarksmuseum blir det jamnleg gjennomført eksperimentell blestring som del av formidlings- og undervisningsopplegget til museet. Dette arbeidet har føregått kontinuerleg gjennom heile prosjekttfasa. Det er også gjennomført blestringar direkte knytt til prosjektet sine arrangement ved fleire høve, til dømes symposiet Ovnsbygging og eksperimentell jernframstilling i den nordiske jernvinna 30. august 1. september 2011, der fire ulike omnar blei nytta samstundes. Ved avsluttingsarrangementet for prosjektet juni 2013 blei det blestra i tre ulike omnar samstundes. Rekonstruksjonane var delvis basert på resultat frå arkeologiske undersøkingar som føregjekk parallelt med blestringa. Parallelt med arbeidet på Kittilbu har Mjøsmuseet gjennomført eksperimentell jarnframstilling i ein flyttbar omn. Denne er nytta til formidling ved mellom anna Stenbergdagen i 2012 og Raufossdagene i Registreringar og utgravingar ved Kittilbu I 2010 blei om lag 2,5 kvadratkilometer kring Kittilbu utmarksmuseum laserskanna med tanke på å påvise kulturminne. I løpet av prosjektperioden har lidar-registreringar fått ei sentral rolle gjennom fylkeskommunen sitt Opptakt-prosjekt, og store utmarksområde er skanna og kontrollregistrert (Pilø et al. 2012, 2013; Pilø 2013). Som følge av dette har skanningane ved Kittilbu fått ei mindre rolle i dette arbeidet. Det er likevel gjennomført kontrollregistreringar av jarnvinneanlegg, kolgroper og fangstanlegg i området, mellom anna i juni På bakgrunn av laserskanningar og registreringskart frå Dokkfløyregistreringane er ni lokalitetar lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden. Geometri og skildring av ytterlegare fem lokalitetar er revidert som følgje av skanningane. Side 9 av 29

11 Figur 8: Sjølv om det er gjennomført kontrollregistreringar i 2013, er det framleis mange kulturminne kring Kittilbu som ikkje er lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden. I perioden juni 2013 blei det i regi av prosjektet gjennomført ei mindre utgraving av eit jarnvinneanlegg ved Kittilbu. Jarnvinneanlegg DR 44 (id i Askeladden) blei registrert i 1983 og oppmålt i samband med Dokkfløyundersøkingane. Anlegget består av ei tjøremile (gravd ut i 1989), to kolgroper, blestertuft og minst to omnar med tilhøyrande slagghaugar (Larsen 1991: ). Anlegget ligg i erosjonssona til Dokkfløy, og hustufta er i dag på veg til å bli vaska ut. Som del av avsluttingsarrangementet i Opplandsjern, blei det nordlege av dei to områda gravd ut. Føremålet med utgravinga var dels formidling i samband med avsluttingsarrangementet, dels å gje eit betre empirisk grunnlag for rekonstruksjon og drift av omnar ved museet. Figur 9: Jarnvinneanlegg DR 44 fotografert mot aust. Foto: Unni T. Grøtberg. Side 10 av 29

12 Figur 10 (til venstre): Omnen på DR 44 under utgraving. Foto: Unni T. Grøtberg. Figur 11 (til høgre): Del av omnssjakta med bevara hol etter munnstykket til belgen. Foto: Unni T. Grøtberg. Figur 12 (til venstre): Publikum, i dette tilfellet fylkeskonservatoren og fylkesordføraren, viste stor interesse for utgravinga. Figur 13 (til høgre): Omnen på DR 44 under utgraving. Båe foto: Unni T. Grøtberg. Figur 14: Skisse av omnen som er gravd ut. Side 11 av 29

13 Figur 15: Jarnvinneanlegg DR 44 blei oppmålt i 1989 (Larsen 1991:153). Omn 1 på skissa er no gravd ut. 4.3 Arbeid med smed og smiing Smiedelen av prosjektet vart gjennomført av Valdresmusea ved Torill Thømt. Tanken var å gå inn på kva som skjedde med jarnet etter at det var funne og bearbeidd. For smed- og smikompetanse vart det innleia eit samarbeid med smeden Knut Olav Dokken frå Vestre Slidre. Det vart gjennomført fleire dagar med smiing ved Valdresmusea (avd. Valdres Folkemuseum) med Dokken, men også med andre lokale smedar. Samstundes vart det arrangert foredragskveldar. Ein del av dette delprosjektet var eit skuleopplegg for skulane i Valdres som tok for seg jernet frå det vart funne til ferdig gjenstand. Eit praktisk resultat av smiaktiviteten var ein ope dag med kopiering av eit mellomlaldar ljåblad. Sommaren 2012 var det ei utstilling om ljåblad på museet. Eit anna praktisk resultat var kopiering av det eine dørbeslaget frå Hedalen stavkyrkje. Dette vart utført av Knut Olav Dokken og er i dag stilt ut ved Valdresmusea (2014). Saman med denne kopien vart det laga ei utstilling av mellomalder smijernsbeslag og ringar, m.a. lånt ut av Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Torill Thømt gjennomførte ei registrering av smedar i Oppland basert på gamle kjelder og folketellingar. Torill Thømt og smeden Knut Olav Dokken fekk løyve til å ta ut prøver av jarn frå beslag i Hedal og Reinli stavkyrkjer i Valdres. Prøvematerialet er hausten 2013 sendt til Geoarkeologiskt laboratorium i Uppsala for analyse. Målet med prøvetakinga var m.a. å finne proveniens for jernet. Side 12 av 29

14 Figur 16 og 17: Utstilling av dørringar og beslag ved Valdres folkemuseum. Foto: Torill Thømt. 4.4 Registreringskurs I 2010 og 2011 blei det gjennomført registreringskurs for kulturminne i utmark for historielag og privatpersonar. Kursa var todelte, med ein dag inne (teoretisk del)og ein feltdag med praktisk registrering i terrenget etterpå. Hausten 2010 Innedag på Land museum, Dokka ca. 30 deltakarar Hausten 2010 Innedag på Mjøsmuseet, Kapp ca. 15 deltakarar 31. mars 2011 Innedag på Jutulheimen, Vågå ca. 20 deltakarar 7. april 2011 Innedag på Valdresmusea, Fagernes ca. 30 deltakarar 28. mai 2011 Feltdag på Kittilbu ca deltakarar 8. juni 2011 Feltdag på Beitostølen ca. 10 deltakarar 14. juni 2011 Feltdag på Randsverk ca deltakarar 4.5 Symposium og seminar Symposiet Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna blei arrangert på Kittilbu i perioden 16. til 18. juni Arrangementet samla om lag 25 deltakarar frå alle dei fem nordiske landa, og hadde i alt fire sesjonar med foredrag kring jarnframstilling i Norden. Det blei vidare arrangert eksperimentell blestring ved Kittilbu og ekskursjon til Snertingdal. Dette symposiet var før den formelle starten på hovudprosjektet, men har likevel stått sentralt som utgangspunkt for seinare symposium på Kittilbu og Starum. Vidare har publiseringa av dette seminaret (Haraldsen et al. 2013) vore eit viktig arbeid for prosjektet. Symposiet Oppbygging og eksperimentell jernframstilling i den nordiske jernvinna blei arrangert på Kittilbu i perioden 30. august til 1. september I alt deltok om lag 30 forskarar frå Danmark, Sverige og Noreg. Dette arrangementet hadde ei praktisk tilnærming, der det blei gjennomført eksperimentell jarnframstilling i omnar av dansk «Drengstedtype» og «Espeveitype», svensk «Valbotype» og norsk «Dokkfløytype». Side 13 av 29

15 Figur 18, 19 og 20: Blestring i (frå venstre) Drengsted-, Valbo- og Espeveiomn ved seminaret på Kittilbu i august/september Foto: Charlotte Kirk. Symposiet Fra lupp til jernbarre blei arrangert på Starum hestesenter på Østre Toten 18. og 19. april I alt var det med om lag 20 forskarar frå Danmark, Sverige og Noreg. Seminaret romma foredrag kring smiing med eksperimentell reinsing av jarnlupp og smiing av gjenstandar ved smia på Starum etterpå. Figur 21 og 22: Eksperimentell blestring i tre omnar på Kittilbu 29. juni Foto: Ole Tveiten. Prosjektet arrangerte eit avsluttingsseminar på Kittilbu i perioden 27. til 29. juni Det blei gjennomført utgraving av eit jarnvinneanlegg ved Kittilbu, og på bakgrunn av desse blei det rekonstruert omnar. Arrangementet samla om lag ti forskarar frå Danmark og Norge. Styringsgruppa til prosjektet og representantar frå den politiske leiinga i Oppland fylkeskommune var med på arrangementet 27. juni. 29. juni var seminaret ope for publikum, og om lag 50 personar møtte opp i løpet av dagen. 4.6 Undervisningsopplegg Prosjektet har arbeidd med og tilbydd opplegg og undervisning knytt til jarnutvinning og smiing. På Kittilbu er det arrangert skuleopplegg med «blestringsuke» i sommarhalvåret. Valdresmusea har arrangert årvisse temadagar der det har blitt framstilt gjenstandar av jarn. Publikum har gjennom dette arbeidet hatt høve til å smi sjølve: «Smi deg en dings». Gudbrandsdalsmusea har hatt Side 14 av 29

16 vandreutstillinga med tilhøyrande lokalt tillegg og aktivisering med smiing i Jutulheimen, Vågå, og Lesja bygdemuseum ( ) for regionale skular. Figur 23 og 24: «Smi deg ein dings» ved Valdresmusea. Foto: Valdresmusea. Det var planlagt å utvikle eit felles undervisningsopplegg for Den Kulturelle Skulesekken for alle skulane i Oppland, samt å legge ut undervisningsmateriell på heimesida opplandsjern.no. Det vart lagt ned eit stort arbeid med planlegging og samanstilling av regionale formidlingsopplegg frå alle musea. Men det var ikkje mogeleg å få dette til innanfor Oppland fylkeskommune si organisering av DKS/Kulturmenyen. 4.7 Utstillingar og heimeside Vandreutstillinga Jernvinna i Oppland blei etablert i 2008, og har i perioden 2008 til 2013 vore utstilt ved fylkeshuset på Lillehammer og hjå dei fire regionsmusea i prosjektet. Utstillinga var med fem banner og modellar av omn og røstebål. Gjenstandar relatert til jarnutvinning og smiing var lånt ut frå magasina til Mjøsmuseet og Valdresmusea som del av utstillinga. Våren 2013 vart den utvida utstillinga (supplert av Gudbrandsdalsmusea) vist under handverksdagane på Hjerleid og Torill Thømt heldt foredrag samstundes. I samband med avsluttingsseminaret blei utstillinga sett opp på Kittilbu utmarksmuseum. Utstillinga er deretter avslutta, museumsgjenstandane er tilbakeført og materiellet overlatt til Kittilbu utmarksmuseum. Side 15 av 29

17 Figur 25, 26 og 27: Tre av bannera som vart produsert til vandreutstillinga. Som nemnd i avsnitt 4.3 har Valdresmusea laga ei eiga utstilling kring dørringar av jarn, der mellom anna ein kopi av smijarnsbeslag frå Reinli stavkyrkje er utskilt. Figur 28: Prosjektet si heimeside opplandsjern.no I forprosjektet blei det i 2009 laga ei heimeside for prosjektet (www.oppland.no/opplandsjern). Tanken var å nytte denne til å legge ut informasjon om prosjektet, delrapportar, materiell for undervisningsopplegg osv. Dette har vist seg vanskeleg å gjennomføre i praksis, mellom anna på grunn av manglande kunnskap og tid. Heimesida har vore lite brukt i prosjektet, og er avslutta. Side 16 av 29

18 4.8 Publikasjonar Det var i utgangspunktet planlagt å gje ut fleire artikkelsamlingar knytt til prosjektet, samt artiklar i årbøker og andre publikasjonar. Den største publikasjonen frå prosjektet er artikkelsamlinga frå symposiet på Kittilbu i 2009, som blei gitt ut hausten 2013 (Haraldsen et al. 2013). Publikasjonen er delvis finansiert gjennom prosjektet. Figur 29: «Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna» blei utgitt hausten I 2010 blei det utarbeidd informasjonshefte om jarnutvinning og smiing i Valdres (Larsen og Thømt 2010). Det har også blitt arbeidd med tilsvarande hefte for Gudbrandsdalen og Vestoppland (Toten, Land og Hadeland). Ved avslutting av prosjektet er hefte for Gudbrandsdalen klar til trykking. Til hefte for Vestoppland er det utarbeidd eit uferdig manus. I Synnfjellguiden er det skrive om Kittilbu utmarksmuseum og kulturminne i området, mellom anna jarnutvinning (Kirk 2013; Tveiten 2013). 4.9 Kopling mot andre prosjekt Prosjektet har heile tida vore kopla meir eller mindre tett opp mot andre prosjekt, enten ved at prosjektdeltakarane har tatt med «sine» prosjekt inn i Opplandsjern, eller ved at andre prosjekt har sprunge ut av Opplandsjern. Iron Origins Ved Kulturhistorisk museum i Oslo er det dei seinare åra arbeidd med å proveniensbestemme jarn, dvs. spore opphavet til jarngjenstandar ut frå særskilde sporstoff i jarn, slagg og malm (sjå til dømes Gradin 2009). Det har vore ønskeleg å trekke inn Opplandsjern i dette prosjektet, mellom anna ved å skaffe referansemateriale for analyser. Det er difor teke ut prøver frå stavkyrkjeportalar i Valdres, som hausten 2013 er sendt til Geoarkeologiskt institutt i Uppsala. Analysearbeidet er finansiert av Opplandsjern. Side 17 av 29

19 Laserskanning/prosjekt Opptakt Opplandsjern starta opp om lag på same tida som Oppland fylkeskommune starta arbeidet med laserskanning for å påvise kulturminne. Ved å sende laserpulsar frå fly eller helikopter blir det samla inn høgdedata frå store areal, og desse dannar grunnlag for ein digital terrengmodell. Til ein viss grad trenger desse laserpulsane gjennom vegetasjonsdekket, noko som gjer det mogleg å finne synlege kulturminne som ikkje kjem fram ved flyfotografering eller satellittfoto. Til dømes kan det vere mogleg å sjå gravhaugar, kolgroper, fangstanlegg og vegfar på denne typen terrengmodellar (Risbøl 2009; Skare 2011). Kittilbu blei skanna i 2010, og det var plan om å nytte dette som testområde for metoden. Gjennom prosjektet Opptakt har laserskanningar fått eit langt større omfang, og omfattar i dag utmarksområde i store delar av Oppland. Prosjektet har dessutan ei langt større finansiell ramme enn i 2010 (Pilø et al. 2012, 2013; Pilø 2013). Mellom anna er det gjennomført eit omfattande arbeid i Øystre Slidre i 2011 og 2012, der fleire tusen kolgroper og jarnvinneanlegg er kartlagt (Tveiten og Pettersson 2013; Tveiten in press). Dette har gjort arbeid kring Kittilbu mindre aktuelt som referansemateriale, men det er likevel gjort mindre registreringar her i 2011 og Kittilbu setergrend nye muligheiter Kittilbu utmarksmuseum har sidan 2007 arbeidd med oppgradering av kulturstigen gjennom setergrenda. Opplandsjern har vore involvert i dette arbeidet dels som referansegruppe for arbeidet, og dels i form av finansiering av deler av oppgraderinga. Mellom anna gjeld dette bygging av eit permanent overbygg over området der ein gjer eksperimentell blestring. Figur 30 (til venstre): Permanent overbygg over blesterområdet på Kittilbu. Foto: Ole Tveiten. Figur 31 (til høgre): I 2013 blei kulturstien opprusta ned mot blesterområdet på Kittilbu. Sprengingsmatter blei nytta for ikkje å skade blesterområdet. Foto: Ole Tveiten. Prosjekt «Hadelandsgruben» Ved Randsfjordmuseene avd. Hadeland bergverksmuseum har det blitt arbeidd med å tidfeste den eldste bergverksdrifta på Grua. I 2010 og 2011 gjennomførte bergverksmuseet og Oppland fylkeskommune registreringar og C14-analyser av to lokalitetar. I 2013 er dette arbeidet vidareført, og to nye C14-prøvar er analysert. Oppland fylkeskommune har i tillegg gjennomført dateringar av ein lokalitet som del av sitt forvaltningsarbeid (registreringar av ny riksveg 4 i Lunner). Det er og gjennomført ei befaring på Grua i 2012, der mellom anna Norsk Bergverksmuseum var med. Side 18 av 29

20 Arbeidet har vist at bergverksdrifta kan førast tilbake til og 1400-talet, noko som i dag er den eldste dokumenterte bergverksdrifta på jarn i Noreg. Resultata er under publisering (Friis et al. in press; Tveiten in press). Figur 32: Som del av arbeidet kring Grua er fleire bergverkslokalitetar frå og 1400-talet undersøkt. Smelteplassen «Hanakne» ligg sør for Grua. 1: Slagghaugar. 2: Tuft, truleg råvarelager for malm og trekol. 3: Masomn. 4: Demning og rest av mølle frå 1700-talet Nordisk samarbeid Prosjektet har samhandla med det svenske forskingsmiljøet gjennom GAL, Geoarkeologiskt Laboratorium i Uppsala med Eva Hjärthner-Holdar som kontaktperson, og med dansk forsking ved Henriette Lyngstrøm, København Universitet, gjennom Nettverket "Smedens Rum" og samlingar i nettverket, samt universitet i Århus ved Moesgård, Thy museum, Skanderborg museum og Ribe museum. Jan Henning Larsen og Tom H. Borse Haraldsen har vore med på nettverksmøte i Smedens Rum i Danmark, båe heldt foredrag på Ålborgs Museum på Lindholm Høje 13. oktober Tema var "Jernutvinning i Sydøst-Norge før vikingtid forskjeller og likheter med funn fra Jylland" og "Jernvinna i Oppland betraktninger over et nettverksprosjekt". Foredraga er trykt i publikasjonsrekka Smedens Rum, nr. 3, Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Eksperimentell jarnframstilling har i tillegg til dei 2 nemnde arrangementa på Kittilbu, vore i Danmark i samhandling med Århus universitet, Skanderborg museum, Thy museum og Ribe museum. Undersøkingstema var Jern av kraftig røstet/sintret norsk malm oktober Formålet var å avklare spørsmål rundt danning av lettflytande fayalittslagg. Det har vore to forsøk med Reduksjon av svovelinnhaldet i jern og forsøk med par-omnar 10. oktober 2012 og 9. november Forsøka er gjort med tilsats av soda eller aske til malmen. Andre forsøk: Forsøk med slaggavtapping, Gjenbruk av slagg som grunnlag for driftsstart av jernframstilling" 10. oktober 2012, Jernmakeri av myrmalm fra raudvelle på Toten 1. april 2013 Side 19 av 29

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Side 1/10. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527091 Innsendt 12.10.2012 08:57:27. Opplysninger om søker

Side 1/10. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527091 Innsendt 12.10.2012 08:57:27. Opplysninger om søker Side 1/10 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527091 Innsendt 12.10.2012 08:57:27 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Gudbrandsdalsmusea AS Institusjonens

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård

Sellevåg treskofabrikk. Foto: Ove Losnegård Sellevåg treskofabrikk Foto: Ove Losnegård Framlegg til offentleg ettersyn Gulen kommune 23.05.2014 Innhold 1. Bakgrunn og mål... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Mål... 4 2. Problemstillingar... 5 3. Mandatet...

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M.

BUDSJETT 2015 - REKNESKAP 2013 M.M. BUDSJETT 215 - REKNESKAP 213 M.M. 1 Statlege verksemder under Kulturdepartementet Frist: 1. mars 214 Dato: Styreleiar (sign): Dagleg leiar (sign): Tabell 1: Administrasjon Organisasjonsnummer (9 siffer

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE

KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE KULTURBÅTEN M/S NYBAKK BLIR AMBASSADØR FOR GULATINGET TUSENÅRSSTADEN FOR SOGN OG FJORDANE Veteranfiskebåten M/S Nybakk frå Raudeberg i Vågsøy kommune blir sendebod for Gulatinget Tusenårsstaden for Sogn

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Rekneskapet for prosjektet såg slik ut pr. september 2008:

Rekneskapet for prosjektet såg slik ut pr. september 2008: M PRSJEKTET Det har vore "Styringsgruppa for Pilegrimen" som til nå har hatt eigarskapet til prosjektet. Vest-Telemark Museum har sidan 2004 tatt på seg prosjektleiarrolla på vegne av styringsgruppa. 2009

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008

Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 1 Protokoll frå møtet i det regionale brukarutvalet 30. mai 2008 Til stades: Ingrid Mällberg, Laila Bøe, Jostein Melheim, Helene Aareskjold, Marit Sundal, Gerd Bjørkedal og Tove Tendenes Forfall: Målfrid

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar

Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt. Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Førespurnad om deltaking i forskingsprosjekt Kontrollgruppe til forskingsprosjekt for behandling av sjukleg overvektige personar Bakgrunn og hensikt Dette er eit spørsmål til deg om å ta del i ein studie

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer