MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-00:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt Larsen, Ivar Mortensen, Eli-Ann Jensen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen, Kjell Egil Johansen, Anita Sebulonsen, Odd Ivar Enoksen, Leif Rubach Marita Mikalsen Forfall: Marita Mikalsen, Gunvald Wilsgård, Ivar Mortensen, Bengt Larsen Varamedlemmer: Werner Enoksen, Kjell Jensen, Jan Hermar Moan Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn Fredriksen Levekårsjef Jorid Meyer Økonomisjef Heidi Jacobsen Leder for plan, utvikling og drift Wenche Pedersen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Underskrifter: lli-ewv a. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 9385 Skaland SkalandTelefaks: OI

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel /332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR 2/15 15/37 INNKJØPSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE 3/15 15/33 ANG. BYGGE/ETABLERE EN REDUNDANS FIBER P Å YTTERSIA AV SENJA 4/15 14/471 PROSJEKT FELLES PLANKONTOR SØRREISA, DYRØY, BARDU, MÅLSELV, TORSKEN OG BERG 5/15 14/673 EKSTRASTØTTE TIL FØRERKORT FOR BOSATTE FLYKNINGER 6/15 09/796 UTTALELSE HØRING - SMÅKRAFTVERK 7/15 13/597 LØNN TIL RÅDMANN BJØRN FREDRIKSEN Side 2 av 19

3 Ordføreren ønsket velkommen til kommunestyremøte og foretok navneopprop. Innkalling og saksliste godkjent. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Eli-Ann Jensen og Werner Enoksen valgt. I forbindelse med sak 4/15 - felles plankontor Sørreisa, Dyrøy, Bardu, Målselv, Torsken og Berg var leder for prosjektet Wigdis Andersen invitert til å orientere om saken. Referater: Protokoll fra møte i eldrerådet Kontrollrapport 2014 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Berg kommune. Orienteringer: Barnevern: Berg er i et vertskommunesamarbeid med Lenvik der også Tranøy og Torsken deltar. Ved Torskens inntreden ble det satt et nytt prisnivå som skulle dekke vertskommunens faktiske kostnader i denne sammenheng. Lenvik har sagt opp avtalene med virkning fra l september Rådmann er innstilt på å fornye med Lenvik, men avventer møte på rådmannsnivå der tjenesten skal diskuteres etter fylkesmannens bamevernsbesøk i Lenvik og Tranøy. Saken legges til politisk behandling etter dette. Det ble orientert om at det har vært en del barnevernssaker som vil medføre økte kostnader for kommunen. Likedes at det forhandles nå vedr en erstatningssak vedr barnevern. PRO Har taklet omstillingen i forhold til ny turnus greit, men er sårbar ift uvær og stengte veier mht bemanning. Har fått inn to tunge brukere som krever ekstra ressurser. En av disse forhåpentlig av kortere varighet. Side 3 av 19

4 Integreringsprosj ekt. Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe fra virksomhetene ved ledere, samt helsesøster, levekårsleder og rådmann som skal kartlegge konsekvensene vi har med bosettingsvedtakene våre. Gjennomgå utfordringene, dagens tiltak samt legge opp strategier og tiltak der man ser alt i sammenheng. Gruppa skal være ferdig med dette arbeidet innen utgangen av mars. Berg Skole Vi har hatt en total gjennomgang av ressurser, elevstatus og tiltak for dette skoleåret. Samtidig er planleggingen for neste skoleår godt i gang. Rådmannen har deltatt i dette arbeidet og er veldig fornøyd med den enighet rundt alle forhold som nå foreligger på ledernivå. Spesialpedagog har også deltatt her. Vi har også gjort avtale med en lærer om ca lo% IT ressurs for det daglige behovet. Boligstrategi: OPS er lagt ut for anbud og det har meldt seg en del interessenter for bygging av utleieboliger i Senjahopen og på Skaland. Parallelt forhandles det også om erverv av flere boligområder for selvbyggere. OPS (Tranøymodellen) vil fases inn gradvis i forhold til det behovet som måtte oppstå for nye boliger. Tekniske prosjekter: Sjøledningen i Senjahopen er besluttet lagt de siste to ukene av april. Dette etter samråd med næringsaktørene på industrinettet. Har sammenheng med risiko og sårbarhet ved legging som vi ikke kan ha midt i hovedsesong for fiskeriene. Vann fase tre Skaland. Under detaljprosjektering for anbud. Forventet oppstart på prosjektet er Juni. Har hatt et stort havari en gang i vinter og det er overmodent å få gjort noe med dette strekket. Kloakk Mefjordvær. Nordprosjekt jobber med anbudsunderlaget. Legges ut på Doffin og vi påregner oppstart før sommeren. Lønnspolitisk plan Rådmannen har arbeidet med dette sammen med HTV ut fra et behov som ble signalisert under fjorårets lønnsforhandlinger. Det gjenstår et møte i arbeidsgruppen og planutkastet vil da forelegges riktig organ i kommunen for videre behandling, høringer og endelige vedtak. Det skal også settes i gang et arbeide med Personalpolitisk plan, etiske retningslinjer og flere andre vedtekter som er lite oppdatert. Vil behandles på samme måte. Side 4 av 19

5 Administrativ bemanning: Langvarig underkapasitet og store oppgavemengder innenfor lovpålagte oppgaver, samt betydelig trykk rundt henvendelser fra publikum, brukere av kommunale tjenester og andre har i sum ført til en uholdbar arbeidssituasjon innenfor Plan utvikling og drift. Rådmannen er sterkt bekymret for at den store arbeidsmengden kan føre til en varig svekkelse av driften og at nøkkelpersoner faller fra. Kommunen har i tillegg store utredningsoppgaver liggende foran seg, behov for utviklingskapasitet og mere offensivt næringsarbeid samt kapasitet og kompetanse til å medvirke på en offensiv måte i bla kommunereformens arbeid i årene som kommer. Dette er ressurser som må frigjøres hos Leder PUD, som i dag bruker minimum 70-80% av sin tid til rene kommunale driftsoppgaver og henvendelser av ulike slag, og frigjøres av rådmannens kapasitet. Vi har store utbyggingsprosjekter innen VAR sektor og flere utviklingsprosjekter som vil kreve tett regi og oppfølging. Eks Kinderegget i Senjahopen. De større prosjektene vil rådmannen fortsatt håndtere på overordnet nivå. Stillingen som Teknisk sjef har stått vakant i ca 2 år og er ikke besluttet nedlagt. Rådmannen vil omdefinere denne stillingshjemmel i tittel og ansvar til Operativ leder teknisk drift. Vedkommende stilling vil ha det operative ansvaret for teknisk drift med uteseksjonen, ansvar drift kommunal infrastruktur, vedlikeholdsplanlegging, oppfølging av brøyting, vegvedlikehold, vvs, renovasjon og publikumshenvendelser innenfor disse områdene. Det vil også være aktuelt å vurdere andre oppgaver her avhengig av kompetanse på søkere samt eventuelle omrokkeringer i organisasjonen. Det haster med å få dette på plass og utlysning vil gjøres snarest. Forholdet er drøftet med hovedtillitsvalgte som vil involveres på vanlig måte i forhold til utlysning og ansettelsesprosess. Kommunestyret må ta endelig stilling til saken i form av bevilgninger for budsjettåret 2015, og stillingen må innarbeides i budsjett for årene fremover. Kultur, med idrett, friluft og andre aktiviteter har hanglet over tid og vi har pt ikke noen dedikerte ressurser på dette området. Rådmannen ønsker å lyse ut en 20-25% stilling for delvis å dekke opp for behovet her og vil oppfordre ansatte i kommunen til å søke slik at denne stillingsprosenten kan inngå i annen stilling, eventuelt frikjøp. Fiberstrategi: Rådmannen har innledet prosess vedr videre utbygging av fiber til de områder som fortsatt ikke har tilfredsstillende løsninger. Dette vil fremmes i en beskrivelse av behov og utbyggingsfaser som igjen vil danne grunnlag for kostnadsberegninger og søknader på tilskuddsfinansiering. Bergsbotn og Skaland vil være en naturlig første fase, eventuelt også Bøvær primært opp mot reiselivsbedriftens behov. Endelig forslag til plan og fremdrift vil fremlegges kommunestyre for behandling. Side 5 av 19

6 Levekårsjef Jorid Meyer hadde følende orienteringer: Ungdomstrinn i Utvikling. Satsingsområde fra U dir bygget på St.meld.nr. 22 Motivasjon- Mestring- Muligheter. Alle skoler med ungdomstrinn får tilbud om deltakelser i den nasjonale satsingen UIU i løpet av en femårsperiode. Berg skole deltar med alle ansatte på alle trinn. Ytre Midt-Troms er med i pulje 3. (Berg, Torsken og Tranøy+ to privatskoler) Tilbudet om støtte i pulje omfatter følgende elementer: Støtte fra universitet eller høgskole Stimuleringsmidler til skoleeier- inkl. finansiering fri kjøp av ressurslærer Kompetanseutvikling for skoleeier/skoleleder og ressurslærere Utviklingsveileder, samarbeid mellom Ytre Midt-Troms og Sør-Troms. Pedagogiske nettressurser. Satsingens mål er å øke kvaliteten på opplæringa for å oppnå bedre læring for elevene. Dette skal oppnås gjennom å gjøre opplæringa i alle fag mer praktisk og variert, slik at den oppleves mer relevant og utfordrende og bidrar til større motivasjon og mestring for elevene. Ansvar og oppgaver: 1. Skoleeier EIER utviklingsarbeidet 2. Skoleeier er avtalepart med UH-tilbyder 3. Skoleeier forankrer utviklingsarbeidet i kommunens kvalitetsvurderingssystem og orientere politisk ledelse 4. Skoleeier koordinerer skolens utviklingsarbeid og samarbeid med PPT og andre lokale samarbeidspartnere. 5. Skolens ledelse leder utviklingsarbeidet på egen skole 6. Skolens ledelse samarbeider med UH-tilbyder om skolebasert kompetanseutvikling 7. Skolens ledelse legger til rette for ressurslærernes arbeid på egen skole og samarbeid med andre skoler 8. Skolens ledelse involverer elever og foresatte i planer og evaluering av utviklingsarbeidet Lokale aksjoner på skolen Satsningsområder: klasseledelse går gjennom hele perioden. Lesing, skriving og regning kan velges mellom. YMT har valgt lesing. Berg skole starter med lesing, etter hvert over på skriving. www. udir.no/utvikling/ungdomstrinnet/ Nettverkssamlinger - Skoleeier/skoleledere Ressurslærer Alle ansatte i skole Side 6 av 19

7 Til spørsmål2: Ang sjumilssteget Hva er status i dette prosjektet generelt og tverrfaglig team spesielt?! Status generelt Berg kommune har utpekt en Sjumilskoordinator Oppvekst deltar på FM sine samlinger og konferanser (levekårsjef, styrerne i barnehage, rektor i grunnskolen og helsesøster). Ungdomsråd! Tverrfaglig team Dessverre har ikke alle aktuelle medlemmer vært på plass i vår organisasjon. Helsesøster først nå i høst, og det har vært bytting av rektor på begge skolene. Slutten av januar ble første møte i tverrfaglig team avholdt. Tverrfaglig team for flyktningbarn - ledes av tjenesten for integrering med styrerne i barnehagene, inspektør/sped.ped.koordinator og helsesøster med. Det første møtet gikk til å gå gjennom hva dette innebærer for oss i Berg kommune. Med på møtet: begge styrerne, begge rektorene, PPT, barnevern og levekårsjef. Helsesøster kunne ikke delta. l det videre arbeidet er det ønskelig at fysioterapeut og sykepleier i psykiatri er med. Tverrfaglig team: et møte med fagfolk som tar for seg system retta saker. Ingen enkeltperson vil bli diskutert. Møter fire ganger i året. Tverrfaglig møte: Fagfolk+ foreldre. Her vil enkeltperson bli diskutert. Møtes etter innmeldte saker. Hensikt: å hjelpe barnet. Skille mellom ressursmøter, ansvarsgruppemøter og tverrfaglig møte. Berg kommune avviklet fagdag under forskningsdagene med fokus på barns beste. Her var fylkesmannen selv med på hele dagen. Begge barnehagene og skolen hadde alle sine ansatte med på denne fagdagen. Fagdagen ble for øvrig streamet og ligger på kommunens hjemmeside Er fylkesmannen orientert om status i prosjektet, herunder at skjønnsmidlene ikke tilnærmingsvis har gitt resultater i henhold til søknaden fra Berg kommune v/ordfører? Kommunen har jevnlig kontakt med FM/Eivind Pedersen, koordinator for Sjumilssteget hos Fylkesmannen. Kjenner ikke til at prosjektet ikke har gitt forventet resultater. Hvorfor påtar levekårsjef seg et slikt ansvar ovenfor kommunestyret uten å følge dette opp? Levekår tok ansvar og har arbeidet med problematikken siden det tilhører fagfeltet. Side 7 av 19

8 Til spørsmål3: Status norsk-kunnskaper til fremmedspråklige elever. I arbeidsmøtet ifm budsjettarbeidene for 2015 ble det presentert en bekymring over norskkunnskapene hos en del fremmedspråklige elever. Basisferdigheter innenfor norskfaget ble uttrykt svært mangelfull og at dette forholdet burde tillegges vekt ifm rammen for budsjettåret. Budsjettet for 2015 ble styrket med kr til Berg skole, kr til Senjahopen barnehage og kr 276 l 00 til helsesøsterstillinga. Til anførslene vedr overskuddet fra flyktningetjenesten er det kjent for kommunestyre og formannskap at man ikke hadde løpende oversikt over økonomien i kommunen på denne tiden og følgelig heller ikke oversikt over resultater før inn i februar Dette skyldtes store utskiftninger i bemanning og en periode uten rådmann. Man hadde følgelig ikke denne kunnskapen på budsjett tidspunkt. Gjennom budsjettarbeidet for 2014 ble det signalisert problemstillinger rundt tema, men ikke konkretisert i en form som skulle tilsi annet enn det budsjettet som ble vedtatt. I den forbindelsen ble det også oppfordret til at budsjettregulering vår 2014 måtte ta høyde for endringer. Det vil heller ikke være slik at relevante tiltak opp mot spesielle utfordringer i skolen bare har med ekstra bevilgninger å gjøre. Dette må også ses i sammenheng med organisering og optimal bruk av personell i gruppedeling og overfor enkeltelever. Dette er neppe en omstendighet som oppstår i løpet av høsten. Budsjettet for 2014 var en videreføring av 2013 for våren og med et nedtak på en lærerstilling for høsten 14 ut fra reduksjon i PTT -vedtak og forventa mindre undervisning etter 2-8 i Opplæringsloven. Juni 2012 ble det vedtatt å opprette en innføringsklasse med en bemanning på 1,5 lærerstilling, noe som også ble gjennomført med virkning for høstsemesteret Etter det jeg har bragt på det rene ble denne organiseringen endret for vårsemesteret 2013 og helt avviklet høstsemester 2013.Elevene ble fordelt på ordinære klassetrinn med en videreføring av ressursene. Jeg kjenner ikke helt begrunnelsen for dette, men registrerer at det ble gjort. Siden dette har organiseringen vært den samme. Dette har vært oppfattet hensiktsmessig i fra rektor og i samråd med kollegiet. Ressursene har, etter det jeg kan se, vært videreført i forhold til vedtaket fra Vi har hatt en grundig gjennomgang av totaliteten ved Berg skole. Ressurser, bemanning, elevstatus og lagt rammer for gjennomføring av dette skoleåret. Her er ressursene satt inn i forhold til de utfordringer som foreligger og det er en samstemt gruppe som står bak det som skal gjøres ut dette skoleåret. Denne gruppa har bestått av Ame Bergland, Ingrid, Jorid Marit og undertegnede. Arbeidet med neste skoleår er godt i gang med den kunnskapen man har i dag om situasjonen fra høsten av. Utfordringer med fremmedspråklige barn/foreldre er kommunisert inn i forhold til barnehagene og har også paralleller inn mot voksenopplæringen. Sist i virksomhetsleder-møte. Jeg har helt siden min oppstart hatt en bekymring for om vi helt ut hadde oversikt over kostnadene og andre konsekvenser ved bosetningsvedtaket, konsekvensene for de kommunale virksomheter og om de tiltak som var/er etablert er gjort ut fra en helhetlig konsekvensvurdering og med riktige tiltak. Dette har det ved flere anledninger vært orientert om i politiske fora. Side 8 av 19

9 Jeg ønsker ikke å bruke tid og krefter på å fordele skyld og ansvar for de situasjoner som over tid kan ha forårsaket mangelfull opplæring. Det viktigste nå er å skaffe seg en samlet oversikt over de utfordringer vi står overfor innen området, organisere oss i forhold til dette og etablere en mere helhetlig plan for samlet ressursbruk Ut fra dette er det satt ned en gruppe som skal gjøre en helhetlig gjennomgang av hele problemstillingen. Analysere status, utfordringer for alle involverte, identifisere kritiske faktorer og utarbeide en helhetlig strategi med tiltak sett i sammenheng fra barnehage, skole, voksenopplæringen og innenfor den frivillige sektor. Prosjektgruppen fristilles fra alle dagens tiltak og organisering og skal se på hele problemstillingen med «blanke ark» og uten bindinger til hva som gjøres i dag og hvordan dette er organisert. Gruppen skal gi svar på hvordan vi bør organisere oss, tiltakene, ressursbruken. Og utarbeide forslag til bedre samarbeids og samordningsarenaer. Gruppen består av styrerne ved barnehagene, rektor, Marit R, helsesøster, representant for voksenopplæringen, tjeneste for integrering og levekårssjef. Gruppen ledes av rådmannen. Viser til notat med innkalling til første møte. Det første møtet i prosjektgruppen har hatt en kartlegging av utfordringer Berg står over for når det gjelder bosetting av fremmedspråklige. Så langt er det kun kartlegging, men mulige tiltak har blitt skissert. Det første møtet var viet voksengenerasjonen, voksenopplæringen og en kartlegging av utfordringer som også vil ha stor betydning for barnas situasjon inn mot barnehage og skole. Møte to gikk direkte på kartlegging i barnehage og skole. Møte tre vil inkludere frivillig sektor og vi vil også forsøke å få inn representanter fra næringslivet. Siste samling vil brukes til oppsummering, strategi og tiltak og anbefalingene herfra vil bli forelagt til politisk behandling. Som kjent har rådmannen mange hensyn å ta. Man må alltid balansere bruk av kommunes samlede økonomiske ramme i forhold til de behov som foreligger totalt sett. Helheten i driften må ivaretas og alle de prioriteringer man løfter må finansieres innenfor den økonomiske rammen kommunen har til rådighet. Dette vil normalt tilsi at andre områder vil få tilsvarende reduksjoner. Det er følgelig viktig at alle tiltak man måtte finne å iverksette skjer innenfor en forsvarlig økonomisk helhet og at man også ser på optimale løsninger for organisering der man får mest mulig igjen for samlet ressursbruk. Side 9 av 19

10 Svar på spørsmål fra representantene i kommunestyret l 0/12-14 ved Anita S/Berg AP Dagtilbud Berg kommune; l) En dement person får sin diagnose av lege, gjerne etter bekymring fra pårørende. Lege vil da i samarbeid med pårørende henvise t.il vår PRO-avdeling. Alt etter hvor langt i sykdomsforløpet pasienten er kommet, vil det bli gitt tjenester fra PRO ut fra behov. Henvendelse om behov for dagtilbud, vurderes av lege, sykepleiere og leder. 2) Et av tilbudene vi i Berg gir er dagtilbud for demente. Tilbudet er for alle demente i kommunen som har behov for et tilbud på dagtid og gjelder alle dager. Tilbudet gis både på sykehjemmet og på Strandheimen. 3) Innholdet varierer etter behov. Det er først og fremst et tilbud om å komme å være sammen med andre, drikke kaffe og evt spise middag. Håndarbeid, lese aviser og blader. 4) Antall brukere varierer. Skyss planlegges ut fra behov. Her kan hjemmetjenesten være behjelpelig. Pårørende og drosje brukes også. 5) Tilbudet er lagt ut på kommunens hjemmeside under kommunale tjenester, PRO etc. Side 10 av 19

11 1/15 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Innstilling til vedtak: Berg kommunestyre vedtar å delta i felles utrening av mulighetsbilde for å kunne hente ut nødvendig informasjon i forhold til egne vedtatte utredningsaltemativer Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å representere Berg kommune i styringsgruppa for utredningsprosjektet Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å benytte deler av tildelte skjønnsmidler til utredning Behandling: Kommunestyre behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Berg kommunestyre vedtar å delta i felles utredning av mulighetsbilde for å kunne hente ut nødvendig informasjon i forhold til egne vedtatte utredningsaltemativer Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å representere Berg kommune i styringsgruppa for utredningsprosjektet Berg kommunestyre gir ordfører mandat til å benytte deler av tildelte skjønnsmidler til utredning Side 12 av 19

12 2/15 INNKJØPSREGLEMENT FOR BERG KOMMUNE Innstilling: Berg kommune vedtar innkjøpsreglementet slik det foreligger i vedlegg til saken. Reglementet rulleres i takt med endringer i Forskrift om offentlige anskaffelser. Behandling: Kommunestyret behandlet saka i møte og fattet følgende enstemmig Vedtak: Berg kommune vedtar innkjøpsreglementet slik det foreligger i vedlegg til saken. Reglementet rulleres i takt med endringer i Forskrift om offentlige anskaffelser. Side 13 av 19

13 INNKJØPSREGLEMENT BERG KOMMUNE Omfatter anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg Skaland den Kommunestyredato Side l av 12

14 1. Innledning Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunene; anskaffelse av varer og tjenester, herunder konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Ansatte som er involvert i kommunenes innkjøpsvirksomhet, plikter å sette seg grundig inn i anskaffelsesreglementet og utføre innkjøpsarbeidet i henhold til dette. På samme måte plikter den ansatte å sette seg grundig inn i kommunens etiske retningslinjer. Retningslinjene er baser på Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser; revidert For områder beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av; drikkevann, elektrisitet, gass eller varme, eller levering av drikkevann, elektrisitet, gass eller varme til slike nettverk, samt mineral eller oljeutvinning og havneanlegg og transporttjenester, gjelder i hovedsak «Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene vann- og energiforsyning, transport og posttjenester» med sine terskelverdier. 1.1 Formål Formålet med å fastlegge rutiner for kommunens innkjøpsvirksomhet er å sikre at Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og vedtatt innkjøpspolitikk blir fulgt. Rutinene skal sikre at kommunen har en felles opptreden overfor leverandører og at disse behandles på samme måte uavhengig av hvilken enhet som foretar anskaffelsen. Rutinene skal også sikre at kommunen gjennom rammeavtaler utnytter de gunstige betingelsene store kjøp og avtaler gir. Videre skal rutinene sikre at det er reell konkurranse om å oppnå leveranser til kommunen og at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges overfor alle interesserte leverandører. 1.2 Målsetting Innkjøpsrutinene skal gi en effektiv utnyttelse av kommunenes ressurser og sikre at: );> intern kontroll kan oppdage feil slik at disse kan rettes i tide );> det er klare myndighets- og ansvarsforhold );> enhver anskaffelse kan dokumenteres );> ordningen skaper tillit hos ansatte, leverandører og innbyggere );> det skal tas hensyn til miljøaspekter ved anskaffelser 1.3 lnnkjøpsmetoder Ethvert innkjøp skal, så langt det er mulig, baseres på konkurranse. Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere e.l. som kommunen ikke har avtale med, er ikke tillatt. Dersom selgeren har svært interessante produkter, skal denne henvises til innkjøpsleder. 1.4 lnnkjøpsreglementet for Berg kommune - innhold Kap. 2 viser en skjematisk oversikt over innkjøpsprosessen for Berg kommune. Prosessen er inndelt i 8 faser. Kap. 3 gir utfyllende kommentarer for den enkelte fase Kap. 4 viser anbudsnemndas myndighet. Til slutt følger Anbudsprotokollen som vedlegg. Side 2 av 12

15 2. Oversikt over anskaffelsesprosessen Anskaffelsesprosessen i kommunen Fase 1 Beskrivelse Behov oppstår 2 Har kommunen avtale for denne vare/tjeneste gå til kjøp fase 7. Hvis ikke gå videre til fase 3. 3 Har anskaffelsen en verdi som er lavere enn NOK ,- eks mva 4 Anskaffelsen koster mellom NOK og NOK ,-. 5 Anskaffelsen har en verdi høyere enn NOK ,- eks mva 6 Anskaffelsen gjennomføres 1. Anskaffelsesprotokoll 2. Valg av administrativ prosedyre 3. Lage forespørselsgrunnlag 4. Kunngjøring på Doffin.no Evaluering av tilbud 6. Sak til anbudsnemnda som foretak vedtak 7. Tildelingsbrev til leverandørene 8. Behandling av evt klager 9. Kontraktsinngåelse 7 Kjøp 8 5. Kontroll Merknad Enheten følger kommunens reglement for kjøp under NOK ,- eks mva Anbudsplikt, anbudsnemnd og protokollplikt Kunngjøringsplikt Doffin.no, Anbudsnemnd. Nasjonale og EØS-regler, innkjøpsleder kontaktes, karenstid før kontrakt underskrives Side 3 av 12

16 3. Merknader til prosessen 1. BEHOV OPPSTÅR Hva er behovet? Et viktig spørsmål å stille seg selv. Veldig ofte gjøres dårlige innkjøp fordi behovet ikke er godt nok kjent. Et grovt anslag tilsier at 2/3 av mulighetene til å påvirke en anskaffelses totalkostnad skjer i forbindelse med angivelse og spesifisering av behovet. Foruten å angi behovets omfang m h t volum, må en utarbeide en kravspesifikasjon. Ofte foretas en altfor detaljert spesifikasjon, noe som vil virke fordyrende. Spesifikasjonen bør i mange tilfeller heller være funksjons- eller ytelsesesspesifisert. Uansett valg av spesifikasjonsform bør en del praktiske råd vurderes:» Sjekk at behovene dekkes }> Dyreste -løsninger bør unngås }> Benytt standard løsninger og unngå skreddersydde løsninger der det er mulig }> Prioriter to ta l kostnadseffektivitet Når kontraktens verdi skal defineres gjelder følgende prinsipper: }> En anskaffelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå bestemmelsene. En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp.» Ved ensartede varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid som kan føre til flere enkeltkontrakter samtidig, skal den samlede anslåtte verdi av disse enkeltkontraktene legges til grunn. }> Ved tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på 48 mnd eller mindre skal beregningsgrunnlaget være den totale anslåtte verdien i en 4-årsperioden (dvs. for 48 måneder). NB! Sjekk at det er økonomisk dekning i budsjettet for anskaffelsen. 2. HAR KOMMUNEN AVTALE FOR DENNE VAREN/TJENESTEN? Når et behov har oppstått må den enkelte stille seg spørsmålet: Har Berg kommune avtale for denne type vare/tjeneste? Ved JA: Kjøp varen/tjenesten hos avtaleleverandøren! Ufr. punkt 7 i anskaffelsesprosessen- Kjøp) (Sjekk kommunens intranett/internett- side. l venstre meny Aktuelt klikk på Innkjøp og anbud. Her finner man Avtaleoversikt, lover, forskrifter etc.) Ved NEI: Gå til punkt 3 i anskaffelsesprosessen. 3. ANSKAFFELSESVERDI UNDER KR Kommunen har ikke avtale med et firma om leveranse av denne aktuelle varen/tjenesten. Anskaffelsen omfatter dell <<Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling, følge god foretningsskikk. Forespør 3 firmaer. Ansvarlig: Avdelingsleder eller den som har fullmakt i henhold til delegasjonsreglementet. Dess større verdi på kjøpet og leverandøren har måttet bruke mye tid på å utarbeide et tilbud, bør oppdragsgiver gi en tilbakemelding til deltakerne om resultatet av konkurransen. Side 4 av 12

17 4. ANSKAFFELSESVERDI MELLOM Anskaffelsen omfatter dell «Forskrift om offentlige anskaffelser» dvs de generelle reglene om lik konkurranse, likebehandling, følge god foretningsskikk. Lag skriftlig forespørsel fordi forskriften krever at: }> Det føres en anbudsprotokoll for alle anskaffelser over Se vedlagte protokoll. }> Det skal foreligge attester på at leverandør ikke er skyldig i skatter og avgifter }> Valgt leverandør må forevise HMS-erklæring }> Formell anbudsåpning. Videre skal følgende gjennomføres: }> Sak til den kommunale anbudsnemnda (hvis den er etablert) }> Kontrakt underskrives av tjenestestedsleder eller avdelingsleder Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. 5. ANSKAFFELSESVERDI OVER A l, 7 mill kr - Nasjonal utlysning Anskaffelsen omfatter dell/ «Forskrift om offentlige anskaffelser.» Anskaffelsene skal foretas ved åpen eller begrenset anbudskonkurranse eller ved konkurranse med forhandling. All utlysning skal skje gjennom For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. Tapende parter skal få en meddelelse om valg av leverandør. Meddelelsen skal innholde en begrunnelse for valget og angi frist for leverandører til å klage over beslutningen. Kontrakt kan først undertegnes etter at denne fristen er utløpt og evt klager er behandlet (karenstid). Kontakt innkjøpsleder: lnnkjøpsleder avtaler med avdelingen om hvordan anskaffelsesprosessen skal organiseres. lnnkjøpsleder kontaktes på følgende måte: I Kontaktperso n f lefon Det er viktig av lnnkjøpsleder kontaktes så tidlig som mulig etter at behovet har oppstått, fordi en anskaffelsesprosess er tidkrevende. 8 Over mill kr -over EØS-anbud Anskaffelsen omfatter dell/l; 1i Forskrift om offentlige anskaffelser.; åpen eller begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog All utlysning skal skje gjennom inkl TED (anbud over hele EU-området) For øvrig vises det til de krav og forutsetninger som står under pkt 4. og 5 A Oppdragsgiver skal angi den relative vektingen til hvert tildelingskriterium. 1 Her må en skille mellom sk prioriterte og uprioriterte anskaffelser. Uprioriterte anskaffelser skal behandler etter Del li selv om de overstiger terskelverdien på NOK 1,65 mill. Side 5 av 12

18 Hovedfasene i en anskaffelse kan vises som følger: 6 ANSKAFFELSEN GJENNOMFØRES Nr. Fase Ansvar Kommentar 1 nskaffelsesprotokoll lnnkjøpsleder Det avtales hvem som [ører vdeling anskaffelsesprotokoll på!anskaffelsen. 2 alg av administrativ lnnkjøpsleder Avhengig av type anskaffelse og prosedyre vdeling verdien på anskaffelsen 3 Utarbeidelse av lnnkjøpsleder Avdelingen hor ansvaret for orespørselsgrunnlag Avdelingen (for mindre å utarbeide kravspesifikasjon på innnkjøp) anskaffelsen. 4 Utlvsning_(Doffin)_ lnnkiøpsleder 5 Evaluering av tilbud l valg av Innkjøps leder rva/ueringen av leverandør Avdelingen tilbudene/anbudene og vafg av feverandør gjøres i pamarbeid. 6 t: ak til anbudsnemnda lnnkjøpsleder Saken skrives som sak i Ephorte vdelingen 7 Informasjon til tilbyderne lnnkjøpsleder Avdelingen Kontra ktsi n ngå e Ise lnnkjøpsleder Kontrakten kan først skrives under Avdelingsleder tter at Karenstiden er utløpt. Rådmann 1. Anskaffelsesprotokoll l lov om offentlige anskaffelser heter det at for alle kjøp over kr (eks. mva) skal det føres en anskaffelsesprotokoll. Protokollen er bygget opp slik at den følger anskaffelsesprosessen. lnnkjøpsleder har utarbeidet en mal som skal benyttes til dette formålet. 2. Valg av administrativ prosedyre Innkjøp skal foregå ved bruk av en av følgende metoder: );> Åpen anbudskonkurranse Jo> Begrenset anbudskonkurranse Jo> Konkurranse med forhandling Jo> Direkte kjøp Jo> Konkurransepreget dialog og elektronisk auksjon 3. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Etter at administrativ prosedyre er valgt, blir neste trinn å lage et konkurransegrunnlag. Denne vil variere avhengig av hvilke anskaffelser og størrelsen på anskaffelsen en skal foreta. Lovverket setter klare premisser til hva forespørselsgrunnlaget skal inneholde (gjelder anskaffelser større enn kr ). Et konkurransegrunnlag kan f eks ha følgende oppbygning: Side 6 av 12

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer