Eldresikkerhetsprosjektet i Troms STATUSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 2012-2013 STATUSRAPPORT"

Transkript

1 Eldresikkerhetsprosjektet i Troms STATUSRAPPORT JUNI 2013

2 Bakgrunn Prosjektet er en oppfølging av det systematiske utviklingsarbeid med skadeforebygging og sikkerhet som har foregått i Troms fylke siden Det vises til prosjektet «Troms fylke trygt og tilgjengelig» og kommunale handlingsplaner som er utarbeidet i den forbindelse og til fylkeskommunal handlingsplan «Trygt fylke» vedtatt i oktober Tilgjengelig skadestatistikk og forskning viser at eldre er en svært ulykkes- og skadeutsatt gruppe. De færreste kommuner i Troms kan i dag si at de har et systematisk skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid i forhold til eldre. Kun én kommune har en egen helsestasjon for eldre. Den forestående «eldrebølge» er en ytterligere begrunnelse for økt satsing på skadeforebygging. Formål Prosjektet skal bidra til å utvikle et systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid i kommunene i Troms i forhold til eldre, enten de bor i egen bolig eller på institusjon. Organisering og varighet Prosjektet eies av Sør-Troms regionråd og ledes av NORSAFETY AS. I prosjektet deltar kommunene Lyngen, Tromsø, Sørreisa, Skånland og Harstad. Prosjektet har en forankring på overordnet nivå i alle kommunene. Hver kommune har oppnevnt en prosjektgruppe på 5-8 medlemmer (se vedlagt deltakeroversikt). Prosjektet har en følgegruppe som består av representanter fra folkehelseavdelingen i Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet og Skadeforebyggende Forum 1. Prosjektet fikk innvilget støtte fra Fylkesmannen i Troms i slutten av mars Prosjektet fikk en noe senere oppstart enn forespeilet i søknaden til Fylkesmannen. Dette betyr også at avslutningen er forskjøvet med ca. ett halvt år til oktober Budsjett/finansiering Prosjektet har et totalbudsjett på kr som er finansiert av Fylkesmannen i Troms med og det resterende fra Helse Nord RHF og Troms fylkeskommune. Kommunenes egeninnsats er knyttet til bruk av egne ansatte. 1 Skadeforebyggende Forum er en medlemsorganisasjon, et uavhengig nasjonalt kontakt- og samarbeidsorgan med formål å styrke og utvikle det skadeforebyggende arbeidet, redusere risiko for skader og ulykker som kan føre til personskader og dødsfall, og begrense konsekvensene av alvorlige ulykker.

3 Gjennomføring så langt Prosjektet startet opp i juni 2012 ved at det ble sendt ut invitasjon til et titall kommuner med forespørsel om deltakelse. Fem kommuner svarte positivt på henvendelsen. Et forberedende møte med de fem kommunene ble avviklet i Tromsø 27. september Oppstartsamling ble gjennomført på Finnsnes 30. oktober med 25 deltakere. Samlingen ble brukt til gruppearbeid og til informasjon fra «Helsestasjon for eldre» i Hamar kommune. De kommende tre samlingene ble gjennomført via lyd-/bildestudio som videokonferanser. På samling 29. november var brannsikkerhet et hovedtema med forelesere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges Brannskole. 3. samling ble gjennomført 31. januar Styreleder i Skadeforebyggende Forum, Kari Aursand foreleste om skadeforebygging og sikkerhet i omsorgen for demente og professor Knut Øvsthus fra Høgskolen i Bergen ga en innføring i bruk av velferdsteknologi. Fjerde og siste kompetansesamling ble gjennomført 7. mars. Forelesere var hentet fra Nacka kommun i Sverige og Trondheim kommune. Når det gjelder nærmere detaljer om innholdet til samlingene vises det til vedlagte program. Prosjektgruppene har utover våren 2013 jobbet hver for seg med de oppgaver som man har valgt å prioritere. Det har vært holdt separate møter med noen av kommunene. Det ble holdt et oppsummerings- og planleggingsmøte med gruppelederne 12. juni Foreløpig vurdering av innsats og resultat Prosjektgruppene har en god sammensetning. Det har vært godt oppmøte på samlingene og deltakerne har vist et stort engasjement. I flere av kommunene er det iverksatt undersøkelser og kartleggingsaktiviteter for å sikre et best mulig grunnlag for videre planlegging. Flere kommuner har iverksatt informasjonstiltak og etablert nye samarbeidsrutiner. Siste fase Det som gjenstår før avslutning av prosjektet er følgende: - Det skal lages en sluttrapport eller handlingsplan fra hver av de fem pilotkommunene - Det skal avvikles en erfarings- og spredningskonferanse medio oktober - Avslutningskonferansen søkes avviklet i et samarbeid med Troms fylkeskommune og samkjørt med samling for kommunale folkehelsekoordinatorer Vedlegg: Deltakeroversikt Program for kompetansesamlinger oktober mars 2013

4 DELTAKEROVERSIKT; «ELDRESIKKERHETSPROSJEKTET I TROMS KOMMUNE NAVN STILLING / FUNKSJON E-POST LYNGEN Marita Berglund - lokal prosjektleder Ergoterapeut, Torunn Odden Avd.leder hjemmetjenesten Gøril Lund Sykepleier Øystein Hoe Rådet for folkehelse TROMSØ Cathrine Kristoffersen - lokal prosjektleder Leder komm. LMS Arnljot Næss Eldrerådet Heidi Merete Paulsen Ergoterap./rehab.tjenesten Lill-Janne Isaksen Ergoterap./tildelingskontoret Dag-Ivar Andreassen Kst. enhetsleder/ Bydrift Inga Margrete Lyngmo Geriater/sykehjemslege Sigurd Leithe Kontaktperson hovedtillitsvalgte no SØRREISA Mia Berglund - lokal prosjektleder Ergoterapeut/rehabkoordinator Bjørnar Larsen Eldrerådet Ragnhild Hjorten Daglig leder Frivillighetssentralen Berit Larsen Sykepleier hjemmetjenesten Anne Grete Øverås Avd.leder hjemmetjenesten HARSTAD Ingeborg Skjervum - lokal prosjektleder Avd.leder forebygg. tjenester eldre Solveig Rostøl Bakken Koordinator Trygge Lokalsamfunn Rita Johannessen Rådgiver koordinerende enhet Elise Kviteberg Windstad Avd.leder hjemmetjenesten Katrine Thorsen Rose Fysioterapeut Janne Haugnes Ergoterapeut Johanne Pedersen Eldrerådet Aud Johansen Leder tildelingsenheten SKÅNLAND Ann Eli Edvardsen - lokal prosjektleder Sykepleier hjemmetjenesten Oddveig Nymo Dalbakk Ledende helsesøster Janne Johansen Daglig leder Frivillighetssentralen Birgit Marskar Larsen Politiker Janne Olsen Rådet for funksjonshemmede Birger Strøm Eldrerådet Laila Benjaminsen Hjelpepleier Marianne Sørensen Avd.sykepleier Skånland sykehjem FØLGEGRUPPE: Troms fylkeskommune Kristina Forsberg Rådgiver folkehelse Fylkeseldrerådet Inge Hyld Fylkeseldrerådet Skadeforebyggende Forum Eva Jakobson Vaagland Daglig leder 1

5 Eldresikkerhetsprosjektet i Troms VELKOMMEN TIL OPPSTARTSAMLING Tid: Tirsdag 30. oktober kl. 09: Sted: Studiesenteret Kvistadsenteret 4. etg. (heis til 3. etg + trapp til 4.etg) 5 min. gange fra hurtigbåten til Kvistadsenteret. For dere som kommer fra Lyngen: Parkering nærmest og billigst er Heimlymyra; ta til høyre like før ESSO-stasjonen på innfartsveien mot sentrum. Derfra er det ca. 5 min å gå til Kvistadsenteret med snarvei langs Finnsnesvannet forbi Lenvik Rådhus. Program: 09:30 09:45 Introduksjon/v NORSAFETY daglig leder Stig Fredriksson 09:45 10:00 Presentasjon av kommuner/prosjektgrupper og «følgegruppe» 10:00 11:30 pause Skadeforebyggende og helsefremmende virksomhet i Hamar kommune; Mieke Taverne og Inger Marie Raabel fra «Helsestasjon for eldre» 10:40-10:50 11:30 12:15 Cateringlunsj i møtelokalet 12:15 12:45 Kort info fra fylkesmannen, fylkeskommunen, fylkeseldrerådet og 12:45 14:30 (inkl. kaffepause) Skadeforebyggende Forum Grav der dere står! Gruppearbeid om innhenting av data og kartlegging av skadebilde og eksisterende tiltak; behov, mangler, prioriteringer? 14:30 15:00 Oppsummering fra gruppearbeid hva er viktigst først? 15:00 15:30 Møteplan t.o.m. januar 2013; innhold på videokonferanse i november Fase I; Kompetanseprogram: Denne samlingen er starten på det vi kaller prosjektets Fase I hvor vi «rister oss sammen» og innhenter data, nyttig kunnskap og erfaringer både internt og utenifra. Fase I vil bestå av fire dagssamlinger denne, to videokonferanser i november og desember og en avsluttende fysisk samling i enten Tromsø eller Harstad. Prosjektperm: Hver enkelt deltaker vil få utdelt en prosjektperm på oppstartsamlingen hvor det er samlet en del relevant grunnlagsmateriale og kontaktopplysninger og som siden fylles på etter hvert som nytt materiale blir distribuert og produsert. Kursbevis: Deltakelse på samlingene er å oppfatte som en obligatorisk del av prosjektet. Alle som deltar på minst tre av fire samlinger vil få et kursbevis. Harstad 4.okt 2012 Stig Fredriksson VEL MØTT!

6 Tid: Eldresikkerhetsprosjektet i Troms VELKOMMEN TIL 2. SAMLING Torsdag 29. nov kl. 09: Sted: Lyd-/bildestudio følgende steder: Lyngseidet (Biblioteket), Tromsø (Rådhuset), Sørreisa (Kommunehuset), Harstad (Rådhus 1), Skånland (Kommunehuset), Tønsberg (DSB), Oslo (Norsk brannvernforening) Program: 09:00-09:30 Oppkobling og introduksjon Dagens program spørsmål? 09:30-10:15 Brannsikkerhet for utsatte grupper/v overing. Terje Olav Austerheim, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 10:30-11:00 Brannvernopplæring for hjemmetjenesten; Om erfaringer fra et undervisningsopplegg for hjemmetjenesten om brannvern for utsatte grupper/v representant fra Norsk brannvernforening 11:00-11:20 Orientering om Norges brannskole/v Stig Valter Tovås og Steinar Dybvik 11:20-11:30 Forberedelse til gruppearbeid 11:30-12:15 Lunsj (respektive sted) 12: Gruppearbeid med fokus på brannvern/brannsikkerhet for eldre; om innhenting av data, lokal kartlegging, vurdering av behov - og annen planlegging. Dette er 2. samling i det vi kaller prosjektets kompetansefase som i alt skal bestå av fire dagsseminar som avvikles i perioden oktober mars Notér følgende dato for de kommende to samlinger: torsdagene 31. januar og 7. mars. Neste videokonferanse vies til tema «Demens og sikkerhet og bruk av velferdsteknologi» Foran hver konferanse sendes det ut en del stoff som det vil være nyttig å ha sett igjennom. Til denne konferansen, bl.a. det materiale som er å finne på nettsidene til NORSAFETY og Norsk brannvernforening. (NOU 2012:4 og brannvernopplæring for hjemmetjenesten.) Prosjektet dekker lunsj mot faktura som sendes: NORSAFETY, Havnegt 1, 9404 Harstad (Hver gruppe bestiller for seg!) VEL MØTT! Stig Fredriksson Svein Forsberg

7 Tid: Eldresikkerhetsprosjektet i Troms VELKOMMEN TIL 3. SAMLING Torsdag 31. jan kl. 09:00 14:00 Sted: Lyd-/bildestudio følgende steder: Lyngseidet (Biblioteket), Tromsø I (Rådhuset), Tromsø II (Fylkeshuset), Sørreisa (Kommunehuset), Harstad (Rådhus 1B), Skånland (Kommunehuset), Forelesere: Finansnæringens Hus i Oslo og Høgskolen i Bergen Program: 09:00-09:30 Oppkobling og introduksjon Dagens program - spørsmål 09:30-11:30 Personer med demens og deres sikkerhet v/ prosjektrådgiver Kari Aursand, Oslo Universitetssykehus (styreleder i Skadeforebyggende Forum) 11:30-12:15 Lunsj (respektive sted) 12:15 13:45 Velferdsteknologi; Videreutdanning, omsorgslaboratorium og Lindåsprosjektet v/ professor Knut Øvsthus, Høgskolen i Bergen 13:45 14:00 Oppsummering Dette er 3. samling i det vi kaller prosjektets kompetansefase som i alt skal bestå av fire dagsseminar som avvikles i perioden oktober mars Siste samling søkes holdt tirsdag eller onsdag 5. el. 6. mars, i Dyrøy kommune/«nordavindshagen». Hovedtema her blir «fallforebygging og frivillighet». Viser for øvrig til nyttig informasjon på nettsidene til NORSAFETY Prosjektet dekker lunsj mot faktura som sendes: NORSAFETY, Havnegt 1, 9404 Harstad (Hver gruppe bestiller for seg.) VEL MØTT! Stig Fredriksson Svein H Forsberg

8 Tid: Eldresikkerhetsprosjektet i Troms VELKOMMEN TIL 4. SAMLING Torsdag 7. mars kl. 09:00 14:00 Sted: Lyd-/bildestudio følgende steder: Lyngseidet (Biblioteket), Tromsø I (Rådhuset), Tromsø II (Fylkeshuset), Sørreisa (Kommunehuset), Harstad (Rådhus 1B), Skånland (Kommunehuset), Forelesere: Rådhuset Trondheim kommune, Fylkeshuset Sogn og Fjordane, Leikanger og leid studio i Stockholm, Radisson Blu Strand Hotel/Skiptrip Program: 09:00-09:15 Oppkobling og introduksjon Dagens program - spørsmål 09:15-10:15 «Fall blant eldre og fallforebyggende tiltak»v/ Sylvi Sand, fagleder for fysioterapeutene i Trondheim kommune 10:30-11:10 «Serviceskyssen i Sogn og Fjordane»/v førstekonsulent Oddveig Hove, Samferdsleavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune 11:10 12:00 Lunsj (respektive sted) 12:00 13:30 «Nacka en foregangskommune på eldresikkerhet»/v folkehelseplanlegger Gabriella Nyhäll og arbeidsterapeut Frida Gustavsson, Nacka kommun 13:30 14:00 Oppsummering og drøfting av det videre arbeid Dette er siste samling i det vi har kalt prosjektets kompetansefase som i alt har bestått av fire dagsseminar med start i oktober NORSAFETY vil i tiden frem mot avslutningen av prosjektet i oktober 2013 bistå den enkelte kommunegruppe slik at man kommer ut med noen form for handlings-/tiltaksplan for sitt videre eldresikkerhetsarbeid. Viser for øvrig til nyttig informasjon på nettsidene til NORSAFETY Prosjektet dekker lunsj mot faktura som sendes: NORSAFETY, Havnegt. 1, 9404 Harstad (Hver gruppe bestiller for seg.) VEL MØTT! Stig Fredriksson Svein H Forsberg

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015

TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 TRYGGE SAMISKE LOKALSAMFUNN 2014-2015 Et prosjekt om styrking av sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid i Ávjovárri urfolksregion (Kautokeino-Karasjok-Porsanger) (Prosjektbeskrivelse 12.8.13/rev.

Detaljer

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør.

Hvert år trenger ca 500.000 personer i Norge legehjelp på grunn av ulykkes skader, 36.000 får varige mén, 1.900 dør. ÅRSMELDING 2013 Inhold Fakta 2 Innledning 3 Organisering, økonomi og prioriteringer 4 Medlemmer, fagråd og møteplasser 6 Virksomheten 2013 7 Merkesaker 9 Møter og konferanser 11 Publikasjoner og synliggjøring

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009)

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forums årsberetning for 2008 (godkjent i årsmøte 29. april 2009) Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige

Detaljer

TRYGG I TJELDSUND Skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid

TRYGG I TJELDSUND Skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid TRYGG I TJELDSUND Skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid - ca. 1.300 innbyggere - Fastlandet, Hinnøy og Tjeldøy - ligger mellom Harstad og Narvik - Norges Brannskole, ROS Politikk: - Formannskap

Detaljer

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006

Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forums årsberetning for 2006 Skadeforebyggende forum (SF) er et nasjonalt kunnskaps-, samarbeids- og formidlingsforum for offentlige organer, frivillige organisasjoner og næringslivet

Detaljer

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag

SKADE LÆRER DEN. Årsmelding 2011 KLOKE AV ANNEN MANNS. Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Årsmelding 2011 Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum samarbeid for en sikrere hverdag Skadeforebyggende forum

Detaljer

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no

Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no 1 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. Internett: tromsfylke.no Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet Illustrasjon

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Rapport Nærværsprosjektet

Rapport Nærværsprosjektet 2010 Rapport Nærværsprosjektet Foto: O.G.Skjemstad Oppsummering og evaluering av prosjektperioden 14.06 31.12.2010 Eva Heggstad Aas Prosjektleder 1 15. Desember 2010 1 Innhold 2 SAMMENDRAG... 3 3 GJENNOMFØRING

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge!

STYRKE DET SVAKESTE LEDD DET ER VÅRT YRKE OG PÅ FORHÅND. Skadeforebyggende forum 1985-2010 Å VÆRE LITT REDD. 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum Postboks 2473 Solli 0202 Oslo Telefon 23 28 42 00 post@skafor.org www.skafor.org Skadeforebyggende forum 1985-2010 25 års innsats for et sikrere Norge! Skadeforebyggende forum samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest

Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Statusrapport til Helsedirektoratet pr 01.12.2014 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Vest Prosjektleder: Sønneve Teigen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland sonneve.teigen@bergen.kommune.no

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Trygg og tilgjengelig

Trygg og tilgjengelig SALANGEN KOMMUNE Trygg og tilgjengelig Handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming PLANGRUPPEN SALANGEN Desember 2010 Utarbeidet av: Øystein Ånesen, Bjørn Hugo Solvang, Simon

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer