Klubbens organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbens organisering"

Transkript

1 Klubbens organisering Sist oppdatert pr Ullern IF Håndball Organisasjon Side 1 av 11

2 1 Årsmøtet Årsmøtet i håndballavdelingen (også benevnt som klubben) er vårt høyeste organ, og skal avholdes i god til før Ullern IFs årsmøte som avholdes innen utgangen av mai. Årsmøtet kalles inn ved kunngjøring på nettsidene og pr. e-post til medlemmene. Årsmøtet i Ullern IF er foreningens høyeste myndighet, hvor bl.a. hovedstyret velges. Stemmeberettigede deltakere er medlemmer av Ullern IF som er 15 år eller eldre og som har betalt sin kontingent, jfr vedtektene. Alle medelmmer og foresatte til yngre spillere er velkommen på årsmøtet. Årsmøtet i klubben velger bl.a. håndballavdelingens styre. For mer informasjon om årsmøtet se eget menypunkt på Håndballstyret er underlagt hovedstyret i Ullern IF da idrettslaget (Ullern Idrettsforening) er den juridiske enheten i formell forstand. 2 Styret Håndballstyret er håndballavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, herunder øvrig organisering, kontakt og rapportering mot hovedforening og særforbund mv. I nedenstående organisasjonskart er alle de sentrale/navngitte rollene oppført. De som er valgt som del av styret er markert med røde bokser, mens andre sentrale funksjoner er blå bokser. Styret består av inntil 8 personer, herunder leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret avholder normalt minimum 8 styremøter i året (ca. 1 pr. måned i sesongen). Ullern IF Håndball Organisasjon Side 2 av 11

3 Funksjoner/roller Leder og Nestleder Leder og Nestleder skal være avdelingens administrative ledelse og koordinere virksomheten. De har møterett (ev. kan delegere styrets møterett) i alle grupper/ komitéer. Disse er ansvarlig for å innkalle til og lede styremøter representere håndballavdelingen i Ullern IFs hovedstyre gjøre kjent og iverksette aktuelle vedtak i Ullern IF som gjelder håndballgruppa repr. klubben overfor offentlige organer, NHF Region Øst og sentralt, OIK m.v. kontakt med andre klubber ifm. samarbeid, overganger, spillerhenvendelser og lignende godkjenne økonomiske rammer for trenerkontrakter søke treningstider i kommunal hall, NIH, samt gymsaler (via Ullern IF) gjennomføre lagspåmelding og verifisere påmeldte dommere ift. kvota, basert på innspill fra hhv. Sportslig leder og Dommerkontakt administrere klubbens e-post initiere toårlig strategioppdatering som beslutningsunderlag for årsmøtet være spesielt godt kjent med lover og regler innen håndballen, samt dele informasjon slik at klubben i størst mulig grad unngår bøter som følge av brudd på reglene sammen med dommerkontakt (og ev lagkontakter for damer senior), bidra til at det finnes nok dommere over 20 for neste sesong før kursene kjøres følge opp og holde à jour håndballens årsplan. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 3 av 11

4 Styremedlemmer Styremedlemmene skal dekke følgende roller, enten i form av egen utøvelse eller ved ansvar for delegert rolleutøvelse; Sponsoransvarlig (Tim) Felles cup -ansvarlig (Delegert til Carhine Rytterager)) o Planlegging, påmelding, informasjon osv. Politiattestansvarlig (Jørgen) o Påse at håndballavd. er à jour til enhver tid Rekrutteringsansvarlig (Sportslig utvalg/sl yngre, Trude Waagan) o sørge for distribusjon av foreldrevettregler o informere om voksnes betydning og påvirkning ift. barna i idretten o generell info til nye medlemmer/spillere o rekrutteringsinfo som ranselpost på skolene i august, ev. oppmøte på skolene o organisere at lagene blir dratt i gang ved oppstart i aug/sept. o sørge for at spiller/medlemslister kommer til kasserer o få trener på plass Dommerkontakt (Randi) Barnekampveileder (Randi) Utdanningsdriver (Nanne) o føre oversikt over all gjennomført utdanning i egen klubb o planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av kurs i klubb i samarbeid med region o bistå og motivere trenere til å ta trenerutdanning Sportslig ansvarlig (Sverre) Webredaktør (Ellen) o ansvarlig for nyheter og statisk informasjon på klubbens nettsted PR/Informasjon (Tim) o Presse/media - omtale Materialforvalter (Pia) Arrangementsansvarlig (Svein) Vaktansvarlig (Siri) Kioskansvarlig (Svein, +Jørgen, Sigrun) Hallansvar (hele styret + Rannveig og Cathrine) Kasserer Kasserer er økonomiansvarlig og har ansvaret for håndballavdelingens økonomistyring. Dette innebærer et ansvar for at regninger betales rettidig og at inntekter faktureres og purres i henhold til budsjettet. I tillegg er kassereren ansvarlig for klubbens medlemsregister. Kasserer skal legge frem rapporter om status økonomi for styret etter behov være ansvarlig for budsjettutarbeidelse og regnskap/regnskapskontor, samt være ansvarlig for å styre økonomien gjennom driftsåret hente posten fra avdelingens postboks og ev. distribuere denne til styrets medlemmer sørge for utbetalinger kreve inn treningsavgifter mv. være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under Hovedstyret, i samarbeid med sponsoransvarlig i klubben registrere og ajourholde medlemsdata i klubben registrere alle spillere på 12-årstrinnet i november og sørge for informasjon til spillere via lagkontakt ifm. første gangs innbetaling av lisens kontrollere spillere over 13 og deres betaling av lisens i september og informere lagkontakt om ev. manglende betaling for oppfølging av spillere for å unngå bøter Cuppåmeldinger/deltageravgifter Ullern IF Håndball Organisasjon Side 4 av 11

5 Sekretær Sekretæren i Håndballstyret har som hovedoppgave å holde føre styreprotokoller. Sekretæren har også ansvar for at alle styremøter i håndballavdelingen blir innsendt (elektronisk) til idrettsekretæren i hovedforeningen. Sekretæren skal i tillegg ta ansvar for oppgaver som er definert for styremedlemmene for øvrig. 3 Øvrige klubbfunksjoner Klubbens sportslige leder og sportslig utvalg Klubbens sportslige leders viktigste oppgave er å bidra til en god utvikling av trenere og spillere ved å legge til rette aktiviteter og sørge for at klubbens sportslige plan er oppdatert og følges opp av Sportslig leder Ungdom/Senior, Sportslig leder Yngre og trenerapparatet. Sportslig ledelse er delt i - Yngre, dvs. sportslig aktivitet t.o.m. 12-årsklassen Ungdom/Senior, dvs. klassene 13-år til og med Senior Klubbens sportlige leder er leder for sportslig utvalg, som foruten lederen består av - Sportlig leder Ungdom/Senior, - Hovedtrener A-lag damer og - Sportslig leder Yngre - Ev andre tilknyttede sportslige kapasiteter ut fra behov el. tilgjengelig kapasitet - Leder/nestleder (eller annen repr. fra styret) Sportslig ledelse/utvalg ansvarer for: Oppdatere og videreutvikle sportslig plan ved behov Vedlikeholde/videreutvikle og sørge for at Ullern håndballs spillemønster ligger til grunn for lagenes treninger Gjennomføre nødvendige trenerforum som møteplasser for utveksling av erfaringer Ansette, forlenge og ev. si opp trenere ut fra håndballavdelingens kompetansekrav, Økonoiske forhold skal avtales med styret. Arrangere temakvelder/aktiviteter I samarbeid med utdanningsdriver; være pådriver for trenerutdanning Utarbeidelse av treningstider Etablere grunnlaget for seriepåmelding o Planlagte påmeldinger av lag (sammensetninger innad i klubben; aldersklasser, nivå påmelding osv.) o Ønskede påmeldinger til tilleggstilbud i regionen o Planlagte påmeldinger til NHF tilbud o Øvrige cuper er det enkelte lags ansvar, men sportslig ledelse skal utarbeide mal for cupdeltagelser for satsningslag, dvs. nivå 1. Klubbens felles cup har egen ansvarlig. Samarbeide med Dommerkontakt etter behov Sportslig ledelse - Yngre Sportslig Leder for yngre har ansvar for den sportslige delen av håndballavdelingens virksomhet for alle i alderen 7-13 år. Leder yngre skal: delta i sportslig utvalg Ullern IF Håndball Organisasjon Side 5 av 11

6 ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen 7-12 år ha en løpende og god kontakt med trenere og lagledere, herunder å arrangere minst 2 trenerforum i løpet av kalenderåret (gjerne i samarbeid med seniorleder) delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan ved behov sportslig ledelse ifm CC Vest Håndballskole Skaffe trenere med erfaring Bistå trenere/kvalitetssikre organiseringen av treningsaktivitetene Invitasjon til alle som fyller 9, 10 og 11 år i året (i samarbeid med Leder/Nestleder) Gjennomføre temasamlinger for yngre spillere opp til 12 år i samråd med andre ressurser i Ullern Håndball Ha løpende kontakt med trenere i sin aldersgruppe og påse at utviklikng skjer i tråd med klubbens intensjoner Etablere forståelse for treningsplanlegging med fokus på individuell og lagmessig utvikling. Skape et positivt treningsmiljø Sportslig ledelse - Ungdom/Senior Sportslig Leder for ungdom/senior har ansvar for den sportslige delen av håndballgruppas virksomhet for alle i alderen 13 år og opp. Leder ungdom / senior skal: delta i sportslig utvalg ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen fra 13år. og opp, For aldersgruppen fra 16 og oppover skal tilbudet koordineres med t hovedtrener for Damelaget. delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan, og har et særlig ansvar for å sikre at trinnet fra 13 år og oppover trenes ut fra omforent ønske om spillemønster i Ullern håndball («rød tråd»). bidra som talentutvikling for klubben, søke etter spillere for å forbedre egen spillerstall Ha løpende kontakt med trenere i alderstrinnet samt ansvar for å etablere rød tråd for trinnet. Bidra som lagressurs for trenere i sitt alderstrinn Være klubbens ressurs i samarbeidet mellom Njård og Ullern Håndball. Herunder påse at initiativ til samtrening mellom klubbene for ungdomslag, som er med i samarbeidsavtalen, gjennomføres. Arrangere minst 2 trenerforum i løpet av sesongen i samarbeid med Klubbens sportslig leder Hovedtrener - Damelaget Hovedtrener Damelaget har ansvar for den sportslige delen av håndballgruppas virksomhet for seniorlagene, i samråd med Sportslig leder Ungdom/Senior og Klubbens Sportslig leder. Hovedtrener Damelag skal delta i sportslig utvalg ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen fra 16 og opp ha en løpende kontakt med Sportslig leder Ungdom / Senior delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan ved behov Materialforvalter Materialforvalteren har ansvar for å holde oversikt over avdelingens materiell, samt stå for alt innkjøp av forbruksartikler og utstyr. Materialforvalter skal hver vår sørge for å kartlegge kommende sesongs utstyrsbehov, og behov for bytte av draktsett mellom de enkelte lag (alternativt samle inn samtlige draktsett og fordele de ut fra behov). Gjennom sesongen skal det sørges for innkjøp av forbruksmateriell til hallen etter behov (sprayklister, tape, isposer, klisterfjerner, plaster mv.) Materialforvalter skal ha fokus på å holde utstyrskostnadene nede på et så lavt nivå som mulig. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 6 av 11

7 Materialforvalter skal: inngå innkjøpsavtaler for materiell i samarbeid med Leder/Nestleder og Sportslig leder forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag som bør utarbeides av materialforvalter. holde oversikt over alt klubb- og lagsmateriell, herunder drakter, treningsvester, kjegler etc. sørge for lagenes innkjøp av bekledning til enhver tid er i samsvar med styrets godkjente retningslinjer for bekledning sørge for at draktsett ikke merkes med navn eller lag med henblikk på gjenbruk. Dersom noen ønsker draktsett med navn må hele draktsettet bekostes av spiller/foresatte. sørge for at utstyr som elektrisk pumpe og lignende er funksjonsdyktig. Forbruksmateriell og materiell som lagene skal bruke i trening, skal holdes låst i skap. Lagring av annet materiell skal skje i håndballens skap/lager som det er begrenset tilgang til, med mindre det lagres privat. Vaktansvarlig, hallvakter Sette opp ukevakter samt lørdagsvakter pr. lag og formidle dette til lagkontakter i god tid (høst og vår) iht. egen instruks (Siri) Oppfølgingsmail til vakter, hallansvarlig og sekretariat ca. tirsdag-onsdag før vakthelgen (Siri) Sette opp sekretariatsvakter (Svein) Rekruttere nye til sekr.gjengen i samarbeid med lagkontaktene (Svein) Kioskansvarlig/-gruppe Sørge for at rutiner for kiosk følges og gjøres kjent for de det gjelder Sørge for innkjøp/bestilling av varer Sørge for at renholdet er OK, at mopper skiftes og kluter vaskes Sørge for hovedrengjøring i samarbeid med basket hver august Sørge for kioskregnskap, og fordeling mellom håndball og basket. Dommerkontakt Dommerkontakten er klubben ansvarlige for dommerutviklingen i klubben og er klubbens bindeledd mot NHF Region Øst i dommersaker. Dommerkontakten er ansvarlig for at klubben stiller med dommere til alle kamper som klubbens dommere er satt opp til å dømme. Dommerkontakten skal samarbeide med Barnekampveileder etter behov. Dommerkontakten skal: sørge for at klubben møter alle forpliktelser klubben har ifm. dommere, herunder at Ullern stiller på den dømming som vi er satt opp på til enhver tid ha oppdatert oversikt over klubbens dommere sørge for å iverksette nødvendig dommeropplæring; o dommerkurs Trinn1 ca. oktober, for de som har tatt barnekamplederkurs sist februar o damer som skal meldes opp neste sesong må ta BKL-kurs på høsten og påfølgende Trinn 1 før april før dommerpåmelding sørge for å etablere et system for tilbakemeldinger til dommerne, for eksempel på grunnlag av tilbakemeldingsskjemaer fra lagledere og hallansvarlige, eller egne observasjoner sette opp oversikt over hvilke dommere som skal dømme kamper som Ullern er ansvarlig for å sette opp (for eksempel J/G11) sørge for et Dommerforum høst for dommere og et Dommerforum vår for dommere + barnekampveiledere + nye dommere for neste sesong o for eksempel nye regler, sosiale aktiviteter, erfaringsutveksling, kurs, ønsker om observasjon, annen støtte og bidrag som gjør at dommere føler seg verdsatt og ivaretatt bidra til at klubens dommere møte på dommersamlinger og regelkvelder i region Øst Ullern IF Håndball Organisasjon Side 7 av 11

8 være klubbens kontaktperson for våre dommere bistå klubben med dommere ved behov som ved omberamminger og lignende bidra til at flere spillere, ledere og ev. andre tar dommerkurs for å rekruttere nye dommere. Barnekampveileder Barnekampveilederen er den person som skal veilede og støtte barnekamplederne. Barnekampveileder må ta barnakamplederkurs og dommer1-kurs sammen med barnekamplederne. Barnekampveilederen skal: fordele barnekamplederne på alle kamper hvor Ullern har hjemmekamper (merk; Ullern kan ha hjemmekamper i andre haller enn Ørakerhallen, klubdagbok må kontrolleres). Dette gjelder klassene 8,9 og 10 år være tilstede på barnekampledernes første kamper og veilede disse, så som å få de til å blåse høyt nok i fløyta til å gi de honnør for god dømming og konstruktive innspill, samt vektlegge at barnekampledere skal veilede/forklare barna om hva som gjøres feil. Dette er den viktigste rollen barnekampleder har. om nødvendig gå i dialog med lagledere dersom lagledere kommer men noen som helst form for utilbørlig tilsnakk til barnekamplederne Oppfølging av barnekamplederne under hjemmekamper i Ørakerhallen kan etter avtale gjennomføres i et samarbeid med hallansvarlig ifm. arrangement. 4 Lagfunksjoner Hovedtrener Den som har rolle som ansvarlig trener for lag i klubben har ansvaret for å utvikle lagene slik at Ullern håndballs mål kan realiseres, og skal derfor forplikte seg til å arbeide etter klubbens mål, strategi og spillerutviklingsprogram, herunder å ta frem halvårsplaner for eget årstrinn planlegge treningene slik at spillere blir blir utviklet i hht. klubbens spillerutviklingsprogram basert på NEPTUN. kjenne til nødvendige regler hos Norges Håndballforbund (sentralt og region) og Norges Idrettsforbund, herunder barneidrettsbestemmelsene, klisterbestemmelser, spilleberettigelse mv. bygge treninger også ut fra ønske om Lek Glede Trivsel Allsidighet - Ballsidighet møte opp i treningstøy/sko i god tid før treninger og kamper (ihht. avtalt omfang), og gjennomføre disse i god sportsånd som en god representant for Ullern ved forfall til trening/kamp melde fra til andre trenere eller lagkontakt så tidlig som mulig være gode forbilder for utøverne, herunder forplikte seg til å påvirke til og overholde et rusfritt håndballmiljø for gruppen 8-11 år, påse at alle spillere blir trent på alle spillerposisjoner (trening i små grupper gir oftere større læring enn større grupper) vise respekt for den enkelte spiller og andre noe som er et absolutt krav til hver enkelt før, under og etter trening/kamp da lagspill betinger gjensidig respekt føre oppmøtelogg for spillere ift. trening og kamp, herunder ev. årsak til fravær når den er kjent utnytte tildelt treningstid fullt ut, og bidra til at det legges opp til egne, frivillige, ressurstreninger utenfor hall f.o.m. 12-årstrinnet for de som ønsker å satse mest ansvarlig for å ta ut lag, og ev. inndeling av lag i tilfeller der en har mer enn ett lag. legge opp til starte sesongen første uke i august og avslutte den sent i juni for lag som skal spille på nivå 1 f.o.m. 12-årstrinnet sammen med oppmann sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er tilstede under trening og kamp. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 8 av 11

9 delta på klubbens trenerforum ta nødvendige trenerkurs for å imøtekomme klubbens kompetansekrav dersom disse ikke er på plass levere polititattest iht. gjeldende regler følge de instrukser som styret gjør gjeldende i klubben til enhver tid. Assistenttrener Assistenttrener skal bistå hovedtrener, og oppgaver/rollefordeling skal avtales med lagets hovedtrener. Alle punktene under hovedtrener gjelder også for assistenttrener, dog hensyntatt avtalt rolle/oppgavefordeling. Ungdomstrener En viktig ressurs i klubben er bidrag fra spillere i eldre aldersbestemte klasser som påtar seg treneroppgaver for yngre lag i klubben. Ungdomstrenere kan fylle rolle så vel hovedtrener eller assistenttrener, beroende på situasjon ift. det enkelte lag. Alle punktene under hovedtrener gjelder også for ungdomstrener, dog hensyntatt avtalt rolle/oppgavefordeling. Det skal dog presiseres atdet alltid skal være en voksen/foreldrerepresentant tilstede på trening da ungdomstrener ikke skal være eneansvarlig for treningsgruppen (i tilfelle skader, ordensproblematikk og lignende) Ungdomstrenere må delta på de utviklingsprogrammer og trenerkurs som klubben bedømmer som nødvendig. Det forventes som en hovedregel at ungdomstrener stiller på alle lagets treninger og kamper, med mindre det er vesentlige hindre for dette (for eksempel kollisjoner med egne kamper, egen dømming, sykdom el.l.). Det understrekes at også ungdomstrenere er pliktig å melde forfall god tid i forveien til lagkontakt eller hovedtrener (slik en bestemmer på det enkelte lag). Ungdomstrenere deltar på de turneringer for laget når dette passer og er avtalt. Lagkontakt/oppmann Lagkontakten har en viktig rolle i forhold til administrasjon av eget/egne lag, samt som bindeledd mellom styre og lag. Lagkontakten er sammen med trenerapparatet ansvarlig for å organisere lagledelse og støttapparat. Følgelig er det mulig som Lagkontakt å ha en eller flere oppmenn som kan ta ansvar for deler av oppgavene som tilligger laget. Lagkontakten skal dekke følgende oppgaver. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 9 av 11

10 Løpende oppgaver: kontinuerlig holde spillerlisten à jour og videresende alle endringer til kasserer fortløpende informere spillere/foresatte om terminlister og endringer i kampoppsett, organisere og føre oversikt over kjøring til/fra seriekamper og turneringer (oppmøtetid/sted og føre oversikt for å sikre jevn foreldrebelastning over tid), m.v. bistå trener ved utfylling av kamprapporten hos sekretariatet om treneren ønsker dette ifm. kampavvikling organisere opplegg for draktvask etter hver kamp, alternativt delegere dette til den enkelte komplettere førstehjelpsutstyret og ha det tilgjengelig, dersom ikke trener ønsker å ta dette selv sammen med lagets nettredaktør sørge for ajourhold av lagets egen nettside/blogg, samt bidra med nyheter og bilder til klubbens webredaktør fra kamper, cuper etc. er ansvarlig for kommunikasjonen mellom lag og klubb, mellom lag og trener, og motsatt. Informasjon til lagledelse/trenere, og spillere/foresatte sendes normalt kun til lagkontakten. Tilsvarende skal lagkontakten være et bindeledd tilbake mot styret for å ta opp forhold som det ønskes bistand til. Periodiske/ad-hoc oppgaver: bistå trener ved behov for å skaffe for eksempel foreldreressurser til å bistå på treninger, ev. tilleggsøkter utenfor halltreninger etc. i samarbeid med trener planlegge treningskamper og skaffe dommere (med hjelp fra Dommerkontakt) vi samarbeid med trener legge opp turneringer og ev. treningsleir, og sørge for praktisk gjennomføring (herunder påmeldinger, betaling via kasserer, ev. avklaring med Ullerns idretter som dette kan kollidere med etc.) sørge for at lagets foreldregruppe utser minst en person pr. påmeldt lag i regionsserien til klubbens sekretariatsgjeng, som tar vaktene i sekretariatet gjennom sesongen. Damer senior er unntas fra sekretariatsforpliktelsen da de pålegges å stille med dommere over 20 år, som er et ansvar for lagkontaktene for damer senior. organisere og delta i/lede spillermøter og foreldremøter, samt invitere styret til å delta med en representant. fordele og føre oversikt over ukevakter og lørdagsvakter basert på de vakter som tildeles av Vaktansvarlig. Lagets deltagere i sekretariatsgjengen skal fritas for ukevakter og lørdagsvakter som følge av at de har egne vakter. Det gjelder trener og lagkontakt. sørge for at lag(ene) har nødvendig utstyr (baller, drakter, førstehjelp osv.) i samarbeid med trenere og Materialforvalter sørge for at alle spillere anskaffer røde shortser (må kjøpes i hallen av den enkelte spiller) følge opp ev. manglende betaling av spillerlisenser i samarbeid med kasserer sørge for at alderstrinnet utser en sosialminister for å iverksette sosiale aktiviteter for spillere og foresatte motivere foreldre ift. deltagelse rundt barnet som utøver av idretten. Erfaringer viser at dette er svært viktig for barn/unge dette til tross for at de ofte sier at de ikke ønsker at foreldre skal delta på tribune og cuper! Sekretariatsmedlemmer Hvert lag som er påmeldt i regionsserien, med unntak av damer senior som pålegges å stille med dommere over 20 år, skal ha stille med (min.) en person til sekretariatsgjengen. Sekretariatsgjengen bemanner sekretarietet ved hjemmearrangementer for å ivareta tidtaking, sekretær og speakerfunksjonene i vakter på ca. 4 timer. Klubbens erfaring er at kvaliteten på våre arrangementer blir vesentlig høyere ved faste personer i sekretariat. Disse foreldrene fritas fra øvrige vakter i klubben. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 10 av 11

11 Anbefalte funksjoner i tillegg For å få et optimalt lag, anbefales det lagene også sørger for å få en person som sosialminister som tar ansvar for sosiale aktiviteter i laget, som et ledd i å bygge et godt miljø utenom de sportslige aktivitetene. Sosialministeren skal sørge for godt miljø i laget, og gjerne i foreldregruppen. Erfaringer viser at utenomsportslige aktiviteter er viktige for samholdet og gleden ved å være med/rundt et lag. Det kan være curling eller bowling for barna, det kan være en voksen grillfest for foreldre kun osv. Foreldre på tribunen er også en nøkkel til at kampene skal være høydepunkter. Det selvsagt ekstra moro å spille med mange på tribunen som heier på vårt lag. Det anbefales også at noen tar en webredaktørrolle i form av omtaler fra kamper på nettsted/blogg og som tar bilder fra lagets aktiviteter, og som også kan bidra til å dele informasjon med Ullern webredaktør som ønsker å få innspill/reportasjer fra alle lag igjennom sesongen til Ullern nettside. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 11 av 11

Klubbens organisering

Klubbens organisering Klubbens organisering Sist oppdatert pr. 13.12.2010 Ullern IF Håndball Organisasjon Side 1 av 10 1 Årsmøtet Årsmøtet i håndballavdelingen (også benevnt som klubben) er vårt høyeste organ, og skal avholdes

Detaljer

Roller, organisering, administrasjon og økonomi. Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside

Roller, organisering, administrasjon og økonomi. Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside Roller, organisering, administrasjon og økonomi Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 20.4.2016 1 Innhold 1. Medlemsregistrering... 3 2. Økonomistyring... 3 3. Serie- og

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben

Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Arbeidsbeskrivelser Verv i håndballklubben Norges Håndballforbund 1 Styret Styret i enhver håndballklubb er en avgjørende faktor for hvorvidt klubben vil kunne evne å tilby utviklende og gode miljøer for

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946

Randesund IL Håndball. RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 RIL er til for alle som vil Stiftet 1946 Samhold Mangfold Utvikling Glede Fakta om klubben Sørlandets største idrettsklubb 2500 medlemmer 400 voksne ledere og trenere Norges største håndballklubb 85 lag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2013 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16-års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal

Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Samarbeidsavtale for regulering av Håndballen i Stjørdal Avtalen omfatter håndballavdelinger i klubbene ; Fram IL, Lånke IL, Hegra IL, Remyra IL, Stjørdals Blink og Stjørdal Håndballklubb. Fram, Lånke,

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016

EIF Håndball. Styrets årsberetning Håndballstyret Styremedlem Arrangementsansvarlig. Representasjon i Hovedlaget 2016 EIF Håndball Styrets årsberetning 2016 Håndballstyret 2016 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Materialforvalter Styremedlem Arrangementsansvarlig Styremedlem Dommeransvarlig Kenneth Johnsen

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2014 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Påmelding av lag til kretsen. 16 års lag samt senior herrer og damer. Navn og fødselsnummer til spillerregistret.

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball

Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Årsberetning 2016 for Korsvoll IL Håndball Styret Styret i Korsvoll IL håndball har i perioden bestått av: Anne-Lise Hektoen, leder og registeransvarlig Anders Ljungqvist, sportslig ansvarlig Knut Blaker,

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Instruks Lagledelse i Breddegruppen

Instruks Lagledelse i Breddegruppen Instruks Lagledelse i Breddegruppen Fastsatt 8. mai 2012 1 Innhold Dette er en dokumentasjon rundt lagledelse i RIK som gir en overordnet beskrivelse av roller og oppgaver. God lagledelse er en viktig

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Klubben med hjerte for alle!

Klubben med hjerte for alle! Utkast 1 09.02.2017 Styrets forslag til Årsmøtet 23.mars 2017 VIRKSOMHETSPLAN 2017 2020 SVEIVA INNEBANDY Klubben med hjerte for alle! Sveiva Innebandy Postboks 40 Stovner 0913 Oslo Innholdsfortegnelse;

Detaljer

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og Oppdatert oktober 2013 August Vaktlister høst Håndballskolen Politiattester Vaktlister for arrangement settes opp og distribueres til alle lag i god tid før første arrangement Tifdfeste oppstart, markedsføre

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE

INSTRUKS FOR LAGLEDELSE INSTRUKS FOR LAGLEDELSE Versjon 1.2 1 BAKGRUNN RIHK verdsetter lagledelse høyt og uten lagledelse ingen lag! Foreldrene i laget må ta rollene i lagledelsen foreldrene er klubbens viktigste ressurs Vi ønsker

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer