Klubbens organisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbens organisering"

Transkript

1 Klubbens organisering Sist oppdatert pr Ullern IF Håndball Organisasjon Side 1 av 11

2 1 Årsmøtet Årsmøtet i håndballavdelingen (også benevnt som klubben) er vårt høyeste organ, og skal avholdes i god til før Ullern IFs årsmøte som avholdes innen utgangen av mai. Årsmøtet kalles inn ved kunngjøring på nettsidene og pr. e-post til medlemmene. Årsmøtet i Ullern IF er foreningens høyeste myndighet, hvor bl.a. hovedstyret velges. Stemmeberettigede deltakere er medlemmer av Ullern IF som er 15 år eller eldre og som har betalt sin kontingent, jfr vedtektene. Alle medelmmer og foresatte til yngre spillere er velkommen på årsmøtet. Årsmøtet i klubben velger bl.a. håndballavdelingens styre. For mer informasjon om årsmøtet se eget menypunkt på Håndballstyret er underlagt hovedstyret i Ullern IF da idrettslaget (Ullern Idrettsforening) er den juridiske enheten i formell forstand. 2 Styret Håndballstyret er håndballavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for den daglige driften av klubben, herunder øvrig organisering, kontakt og rapportering mot hovedforening og særforbund mv. I nedenstående organisasjonskart er alle de sentrale/navngitte rollene oppført. De som er valgt som del av styret er markert med røde bokser, mens andre sentrale funksjoner er blå bokser. Styret består av inntil 8 personer, herunder leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styret avholder normalt minimum 8 styremøter i året (ca. 1 pr. måned i sesongen). Ullern IF Håndball Organisasjon Side 2 av 11

3 Funksjoner/roller Leder og Nestleder Leder og Nestleder skal være avdelingens administrative ledelse og koordinere virksomheten. De har møterett (ev. kan delegere styrets møterett) i alle grupper/ komitéer. Disse er ansvarlig for å innkalle til og lede styremøter representere håndballavdelingen i Ullern IFs hovedstyre gjøre kjent og iverksette aktuelle vedtak i Ullern IF som gjelder håndballgruppa repr. klubben overfor offentlige organer, NHF Region Øst og sentralt, OIK m.v. kontakt med andre klubber ifm. samarbeid, overganger, spillerhenvendelser og lignende godkjenne økonomiske rammer for trenerkontrakter søke treningstider i kommunal hall, NIH, samt gymsaler (via Ullern IF) gjennomføre lagspåmelding og verifisere påmeldte dommere ift. kvota, basert på innspill fra hhv. Sportslig leder og Dommerkontakt administrere klubbens e-post initiere toårlig strategioppdatering som beslutningsunderlag for årsmøtet være spesielt godt kjent med lover og regler innen håndballen, samt dele informasjon slik at klubben i størst mulig grad unngår bøter som følge av brudd på reglene sammen med dommerkontakt (og ev lagkontakter for damer senior), bidra til at det finnes nok dommere over 20 for neste sesong før kursene kjøres følge opp og holde à jour håndballens årsplan. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 3 av 11

4 Styremedlemmer Styremedlemmene skal dekke følgende roller, enten i form av egen utøvelse eller ved ansvar for delegert rolleutøvelse; Sponsoransvarlig (Tim) Felles cup -ansvarlig (Delegert til Carhine Rytterager)) o Planlegging, påmelding, informasjon osv. Politiattestansvarlig (Jørgen) o Påse at håndballavd. er à jour til enhver tid Rekrutteringsansvarlig (Sportslig utvalg/sl yngre, Trude Waagan) o sørge for distribusjon av foreldrevettregler o informere om voksnes betydning og påvirkning ift. barna i idretten o generell info til nye medlemmer/spillere o rekrutteringsinfo som ranselpost på skolene i august, ev. oppmøte på skolene o organisere at lagene blir dratt i gang ved oppstart i aug/sept. o sørge for at spiller/medlemslister kommer til kasserer o få trener på plass Dommerkontakt (Randi) Barnekampveileder (Randi) Utdanningsdriver (Nanne) o føre oversikt over all gjennomført utdanning i egen klubb o planlegge og tilrettelegge for gjennomføring av kurs i klubb i samarbeid med region o bistå og motivere trenere til å ta trenerutdanning Sportslig ansvarlig (Sverre) Webredaktør (Ellen) o ansvarlig for nyheter og statisk informasjon på klubbens nettsted PR/Informasjon (Tim) o Presse/media - omtale Materialforvalter (Pia) Arrangementsansvarlig (Svein) Vaktansvarlig (Siri) Kioskansvarlig (Svein, +Jørgen, Sigrun) Hallansvar (hele styret + Rannveig og Cathrine) Kasserer Kasserer er økonomiansvarlig og har ansvaret for håndballavdelingens økonomistyring. Dette innebærer et ansvar for at regninger betales rettidig og at inntekter faktureres og purres i henhold til budsjettet. I tillegg er kassereren ansvarlig for klubbens medlemsregister. Kasserer skal legge frem rapporter om status økonomi for styret etter behov være ansvarlig for budsjettutarbeidelse og regnskap/regnskapskontor, samt være ansvarlig for å styre økonomien gjennom driftsåret hente posten fra avdelingens postboks og ev. distribuere denne til styrets medlemmer sørge for utbetalinger kreve inn treningsavgifter mv. være ansvarlig for å overvåke og søke kommunale, statlige og andre tilskudd/hjelp som ikke hører inn under Hovedstyret, i samarbeid med sponsoransvarlig i klubben registrere og ajourholde medlemsdata i klubben registrere alle spillere på 12-årstrinnet i november og sørge for informasjon til spillere via lagkontakt ifm. første gangs innbetaling av lisens kontrollere spillere over 13 og deres betaling av lisens i september og informere lagkontakt om ev. manglende betaling for oppfølging av spillere for å unngå bøter Cuppåmeldinger/deltageravgifter Ullern IF Håndball Organisasjon Side 4 av 11

5 Sekretær Sekretæren i Håndballstyret har som hovedoppgave å holde føre styreprotokoller. Sekretæren har også ansvar for at alle styremøter i håndballavdelingen blir innsendt (elektronisk) til idrettsekretæren i hovedforeningen. Sekretæren skal i tillegg ta ansvar for oppgaver som er definert for styremedlemmene for øvrig. 3 Øvrige klubbfunksjoner Klubbens sportslige leder og sportslig utvalg Klubbens sportslige leders viktigste oppgave er å bidra til en god utvikling av trenere og spillere ved å legge til rette aktiviteter og sørge for at klubbens sportslige plan er oppdatert og følges opp av Sportslig leder Ungdom/Senior, Sportslig leder Yngre og trenerapparatet. Sportslig ledelse er delt i - Yngre, dvs. sportslig aktivitet t.o.m. 12-årsklassen Ungdom/Senior, dvs. klassene 13-år til og med Senior Klubbens sportlige leder er leder for sportslig utvalg, som foruten lederen består av - Sportlig leder Ungdom/Senior, - Hovedtrener A-lag damer og - Sportslig leder Yngre - Ev andre tilknyttede sportslige kapasiteter ut fra behov el. tilgjengelig kapasitet - Leder/nestleder (eller annen repr. fra styret) Sportslig ledelse/utvalg ansvarer for: Oppdatere og videreutvikle sportslig plan ved behov Vedlikeholde/videreutvikle og sørge for at Ullern håndballs spillemønster ligger til grunn for lagenes treninger Gjennomføre nødvendige trenerforum som møteplasser for utveksling av erfaringer Ansette, forlenge og ev. si opp trenere ut fra håndballavdelingens kompetansekrav, Økonoiske forhold skal avtales med styret. Arrangere temakvelder/aktiviteter I samarbeid med utdanningsdriver; være pådriver for trenerutdanning Utarbeidelse av treningstider Etablere grunnlaget for seriepåmelding o Planlagte påmeldinger av lag (sammensetninger innad i klubben; aldersklasser, nivå påmelding osv.) o Ønskede påmeldinger til tilleggstilbud i regionen o Planlagte påmeldinger til NHF tilbud o Øvrige cuper er det enkelte lags ansvar, men sportslig ledelse skal utarbeide mal for cupdeltagelser for satsningslag, dvs. nivå 1. Klubbens felles cup har egen ansvarlig. Samarbeide med Dommerkontakt etter behov Sportslig ledelse - Yngre Sportslig Leder for yngre har ansvar for den sportslige delen av håndballavdelingens virksomhet for alle i alderen 7-13 år. Leder yngre skal: delta i sportslig utvalg Ullern IF Håndball Organisasjon Side 5 av 11

6 ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen 7-12 år ha en løpende og god kontakt med trenere og lagledere, herunder å arrangere minst 2 trenerforum i løpet av kalenderåret (gjerne i samarbeid med seniorleder) delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan ved behov sportslig ledelse ifm CC Vest Håndballskole Skaffe trenere med erfaring Bistå trenere/kvalitetssikre organiseringen av treningsaktivitetene Invitasjon til alle som fyller 9, 10 og 11 år i året (i samarbeid med Leder/Nestleder) Gjennomføre temasamlinger for yngre spillere opp til 12 år i samråd med andre ressurser i Ullern Håndball Ha løpende kontakt med trenere i sin aldersgruppe og påse at utviklikng skjer i tråd med klubbens intensjoner Etablere forståelse for treningsplanlegging med fokus på individuell og lagmessig utvikling. Skape et positivt treningsmiljø Sportslig ledelse - Ungdom/Senior Sportslig Leder for ungdom/senior har ansvar for den sportslige delen av håndballgruppas virksomhet for alle i alderen 13 år og opp. Leder ungdom / senior skal: delta i sportslig utvalg ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen fra 13år. og opp, For aldersgruppen fra 16 og oppover skal tilbudet koordineres med t hovedtrener for Damelaget. delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan, og har et særlig ansvar for å sikre at trinnet fra 13 år og oppover trenes ut fra omforent ønske om spillemønster i Ullern håndball («rød tråd»). bidra som talentutvikling for klubben, søke etter spillere for å forbedre egen spillerstall Ha løpende kontakt med trenere i alderstrinnet samt ansvar for å etablere rød tråd for trinnet. Bidra som lagressurs for trenere i sitt alderstrinn Være klubbens ressurs i samarbeidet mellom Njård og Ullern Håndball. Herunder påse at initiativ til samtrening mellom klubbene for ungdomslag, som er med i samarbeidsavtalen, gjennomføres. Arrangere minst 2 trenerforum i løpet av sesongen i samarbeid med Klubbens sportslig leder Hovedtrener - Damelaget Hovedtrener Damelaget har ansvar for den sportslige delen av håndballgruppas virksomhet for seniorlagene, i samråd med Sportslig leder Ungdom/Senior og Klubbens Sportslig leder. Hovedtrener Damelag skal delta i sportslig utvalg ha ansvar for å skape et riktig tilbud til flest mulig i aldersgruppen fra 16 og opp ha en løpende kontakt med Sportslig leder Ungdom / Senior delta i oppdatering og videreutvikling av sportslig plan ved behov Materialforvalter Materialforvalteren har ansvar for å holde oversikt over avdelingens materiell, samt stå for alt innkjøp av forbruksartikler og utstyr. Materialforvalter skal hver vår sørge for å kartlegge kommende sesongs utstyrsbehov, og behov for bytte av draktsett mellom de enkelte lag (alternativt samle inn samtlige draktsett og fordele de ut fra behov). Gjennom sesongen skal det sørges for innkjøp av forbruksmateriell til hallen etter behov (sprayklister, tape, isposer, klisterfjerner, plaster mv.) Materialforvalter skal ha fokus på å holde utstyrskostnadene nede på et så lavt nivå som mulig. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 6 av 11

7 Materialforvalter skal: inngå innkjøpsavtaler for materiell i samarbeid med Leder/Nestleder og Sportslig leder forestå innkjøp i henhold til budsjett og budsjettgrunnlag som bør utarbeides av materialforvalter. holde oversikt over alt klubb- og lagsmateriell, herunder drakter, treningsvester, kjegler etc. sørge for lagenes innkjøp av bekledning til enhver tid er i samsvar med styrets godkjente retningslinjer for bekledning sørge for at draktsett ikke merkes med navn eller lag med henblikk på gjenbruk. Dersom noen ønsker draktsett med navn må hele draktsettet bekostes av spiller/foresatte. sørge for at utstyr som elektrisk pumpe og lignende er funksjonsdyktig. Forbruksmateriell og materiell som lagene skal bruke i trening, skal holdes låst i skap. Lagring av annet materiell skal skje i håndballens skap/lager som det er begrenset tilgang til, med mindre det lagres privat. Vaktansvarlig, hallvakter Sette opp ukevakter samt lørdagsvakter pr. lag og formidle dette til lagkontakter i god tid (høst og vår) iht. egen instruks (Siri) Oppfølgingsmail til vakter, hallansvarlig og sekretariat ca. tirsdag-onsdag før vakthelgen (Siri) Sette opp sekretariatsvakter (Svein) Rekruttere nye til sekr.gjengen i samarbeid med lagkontaktene (Svein) Kioskansvarlig/-gruppe Sørge for at rutiner for kiosk følges og gjøres kjent for de det gjelder Sørge for innkjøp/bestilling av varer Sørge for at renholdet er OK, at mopper skiftes og kluter vaskes Sørge for hovedrengjøring i samarbeid med basket hver august Sørge for kioskregnskap, og fordeling mellom håndball og basket. Dommerkontakt Dommerkontakten er klubben ansvarlige for dommerutviklingen i klubben og er klubbens bindeledd mot NHF Region Øst i dommersaker. Dommerkontakten er ansvarlig for at klubben stiller med dommere til alle kamper som klubbens dommere er satt opp til å dømme. Dommerkontakten skal samarbeide med Barnekampveileder etter behov. Dommerkontakten skal: sørge for at klubben møter alle forpliktelser klubben har ifm. dommere, herunder at Ullern stiller på den dømming som vi er satt opp på til enhver tid ha oppdatert oversikt over klubbens dommere sørge for å iverksette nødvendig dommeropplæring; o dommerkurs Trinn1 ca. oktober, for de som har tatt barnekamplederkurs sist februar o damer som skal meldes opp neste sesong må ta BKL-kurs på høsten og påfølgende Trinn 1 før april før dommerpåmelding sørge for å etablere et system for tilbakemeldinger til dommerne, for eksempel på grunnlag av tilbakemeldingsskjemaer fra lagledere og hallansvarlige, eller egne observasjoner sette opp oversikt over hvilke dommere som skal dømme kamper som Ullern er ansvarlig for å sette opp (for eksempel J/G11) sørge for et Dommerforum høst for dommere og et Dommerforum vår for dommere + barnekampveiledere + nye dommere for neste sesong o for eksempel nye regler, sosiale aktiviteter, erfaringsutveksling, kurs, ønsker om observasjon, annen støtte og bidrag som gjør at dommere føler seg verdsatt og ivaretatt bidra til at klubens dommere møte på dommersamlinger og regelkvelder i region Øst Ullern IF Håndball Organisasjon Side 7 av 11

8 være klubbens kontaktperson for våre dommere bistå klubben med dommere ved behov som ved omberamminger og lignende bidra til at flere spillere, ledere og ev. andre tar dommerkurs for å rekruttere nye dommere. Barnekampveileder Barnekampveilederen er den person som skal veilede og støtte barnekamplederne. Barnekampveileder må ta barnakamplederkurs og dommer1-kurs sammen med barnekamplederne. Barnekampveilederen skal: fordele barnekamplederne på alle kamper hvor Ullern har hjemmekamper (merk; Ullern kan ha hjemmekamper i andre haller enn Ørakerhallen, klubdagbok må kontrolleres). Dette gjelder klassene 8,9 og 10 år være tilstede på barnekampledernes første kamper og veilede disse, så som å få de til å blåse høyt nok i fløyta til å gi de honnør for god dømming og konstruktive innspill, samt vektlegge at barnekampledere skal veilede/forklare barna om hva som gjøres feil. Dette er den viktigste rollen barnekampleder har. om nødvendig gå i dialog med lagledere dersom lagledere kommer men noen som helst form for utilbørlig tilsnakk til barnekamplederne Oppfølging av barnekamplederne under hjemmekamper i Ørakerhallen kan etter avtale gjennomføres i et samarbeid med hallansvarlig ifm. arrangement. 4 Lagfunksjoner Hovedtrener Den som har rolle som ansvarlig trener for lag i klubben har ansvaret for å utvikle lagene slik at Ullern håndballs mål kan realiseres, og skal derfor forplikte seg til å arbeide etter klubbens mål, strategi og spillerutviklingsprogram, herunder å ta frem halvårsplaner for eget årstrinn planlegge treningene slik at spillere blir blir utviklet i hht. klubbens spillerutviklingsprogram basert på NEPTUN. kjenne til nødvendige regler hos Norges Håndballforbund (sentralt og region) og Norges Idrettsforbund, herunder barneidrettsbestemmelsene, klisterbestemmelser, spilleberettigelse mv. bygge treninger også ut fra ønske om Lek Glede Trivsel Allsidighet - Ballsidighet møte opp i treningstøy/sko i god tid før treninger og kamper (ihht. avtalt omfang), og gjennomføre disse i god sportsånd som en god representant for Ullern ved forfall til trening/kamp melde fra til andre trenere eller lagkontakt så tidlig som mulig være gode forbilder for utøverne, herunder forplikte seg til å påvirke til og overholde et rusfritt håndballmiljø for gruppen 8-11 år, påse at alle spillere blir trent på alle spillerposisjoner (trening i små grupper gir oftere større læring enn større grupper) vise respekt for den enkelte spiller og andre noe som er et absolutt krav til hver enkelt før, under og etter trening/kamp da lagspill betinger gjensidig respekt føre oppmøtelogg for spillere ift. trening og kamp, herunder ev. årsak til fravær når den er kjent utnytte tildelt treningstid fullt ut, og bidra til at det legges opp til egne, frivillige, ressurstreninger utenfor hall f.o.m. 12-årstrinnet for de som ønsker å satse mest ansvarlig for å ta ut lag, og ev. inndeling av lag i tilfeller der en har mer enn ett lag. legge opp til starte sesongen første uke i august og avslutte den sent i juni for lag som skal spille på nivå 1 f.o.m. 12-årstrinnet sammen med oppmann sørge for at førstehjelpsutstyr alltid er tilstede under trening og kamp. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 8 av 11

9 delta på klubbens trenerforum ta nødvendige trenerkurs for å imøtekomme klubbens kompetansekrav dersom disse ikke er på plass levere polititattest iht. gjeldende regler følge de instrukser som styret gjør gjeldende i klubben til enhver tid. Assistenttrener Assistenttrener skal bistå hovedtrener, og oppgaver/rollefordeling skal avtales med lagets hovedtrener. Alle punktene under hovedtrener gjelder også for assistenttrener, dog hensyntatt avtalt rolle/oppgavefordeling. Ungdomstrener En viktig ressurs i klubben er bidrag fra spillere i eldre aldersbestemte klasser som påtar seg treneroppgaver for yngre lag i klubben. Ungdomstrenere kan fylle rolle så vel hovedtrener eller assistenttrener, beroende på situasjon ift. det enkelte lag. Alle punktene under hovedtrener gjelder også for ungdomstrener, dog hensyntatt avtalt rolle/oppgavefordeling. Det skal dog presiseres atdet alltid skal være en voksen/foreldrerepresentant tilstede på trening da ungdomstrener ikke skal være eneansvarlig for treningsgruppen (i tilfelle skader, ordensproblematikk og lignende) Ungdomstrenere må delta på de utviklingsprogrammer og trenerkurs som klubben bedømmer som nødvendig. Det forventes som en hovedregel at ungdomstrener stiller på alle lagets treninger og kamper, med mindre det er vesentlige hindre for dette (for eksempel kollisjoner med egne kamper, egen dømming, sykdom el.l.). Det understrekes at også ungdomstrenere er pliktig å melde forfall god tid i forveien til lagkontakt eller hovedtrener (slik en bestemmer på det enkelte lag). Ungdomstrenere deltar på de turneringer for laget når dette passer og er avtalt. Lagkontakt/oppmann Lagkontakten har en viktig rolle i forhold til administrasjon av eget/egne lag, samt som bindeledd mellom styre og lag. Lagkontakten er sammen med trenerapparatet ansvarlig for å organisere lagledelse og støttapparat. Følgelig er det mulig som Lagkontakt å ha en eller flere oppmenn som kan ta ansvar for deler av oppgavene som tilligger laget. Lagkontakten skal dekke følgende oppgaver. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 9 av 11

10 Løpende oppgaver: kontinuerlig holde spillerlisten à jour og videresende alle endringer til kasserer fortløpende informere spillere/foresatte om terminlister og endringer i kampoppsett, organisere og føre oversikt over kjøring til/fra seriekamper og turneringer (oppmøtetid/sted og føre oversikt for å sikre jevn foreldrebelastning over tid), m.v. bistå trener ved utfylling av kamprapporten hos sekretariatet om treneren ønsker dette ifm. kampavvikling organisere opplegg for draktvask etter hver kamp, alternativt delegere dette til den enkelte komplettere førstehjelpsutstyret og ha det tilgjengelig, dersom ikke trener ønsker å ta dette selv sammen med lagets nettredaktør sørge for ajourhold av lagets egen nettside/blogg, samt bidra med nyheter og bilder til klubbens webredaktør fra kamper, cuper etc. er ansvarlig for kommunikasjonen mellom lag og klubb, mellom lag og trener, og motsatt. Informasjon til lagledelse/trenere, og spillere/foresatte sendes normalt kun til lagkontakten. Tilsvarende skal lagkontakten være et bindeledd tilbake mot styret for å ta opp forhold som det ønskes bistand til. Periodiske/ad-hoc oppgaver: bistå trener ved behov for å skaffe for eksempel foreldreressurser til å bistå på treninger, ev. tilleggsøkter utenfor halltreninger etc. i samarbeid med trener planlegge treningskamper og skaffe dommere (med hjelp fra Dommerkontakt) vi samarbeid med trener legge opp turneringer og ev. treningsleir, og sørge for praktisk gjennomføring (herunder påmeldinger, betaling via kasserer, ev. avklaring med Ullerns idretter som dette kan kollidere med etc.) sørge for at lagets foreldregruppe utser minst en person pr. påmeldt lag i regionsserien til klubbens sekretariatsgjeng, som tar vaktene i sekretariatet gjennom sesongen. Damer senior er unntas fra sekretariatsforpliktelsen da de pålegges å stille med dommere over 20 år, som er et ansvar for lagkontaktene for damer senior. organisere og delta i/lede spillermøter og foreldremøter, samt invitere styret til å delta med en representant. fordele og føre oversikt over ukevakter og lørdagsvakter basert på de vakter som tildeles av Vaktansvarlig. Lagets deltagere i sekretariatsgjengen skal fritas for ukevakter og lørdagsvakter som følge av at de har egne vakter. Det gjelder trener og lagkontakt. sørge for at lag(ene) har nødvendig utstyr (baller, drakter, førstehjelp osv.) i samarbeid med trenere og Materialforvalter sørge for at alle spillere anskaffer røde shortser (må kjøpes i hallen av den enkelte spiller) følge opp ev. manglende betaling av spillerlisenser i samarbeid med kasserer sørge for at alderstrinnet utser en sosialminister for å iverksette sosiale aktiviteter for spillere og foresatte motivere foreldre ift. deltagelse rundt barnet som utøver av idretten. Erfaringer viser at dette er svært viktig for barn/unge dette til tross for at de ofte sier at de ikke ønsker at foreldre skal delta på tribune og cuper! Sekretariatsmedlemmer Hvert lag som er påmeldt i regionsserien, med unntak av damer senior som pålegges å stille med dommere over 20 år, skal ha stille med (min.) en person til sekretariatsgjengen. Sekretariatsgjengen bemanner sekretarietet ved hjemmearrangementer for å ivareta tidtaking, sekretær og speakerfunksjonene i vakter på ca. 4 timer. Klubbens erfaring er at kvaliteten på våre arrangementer blir vesentlig høyere ved faste personer i sekretariat. Disse foreldrene fritas fra øvrige vakter i klubben. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 10 av 11

11 Anbefalte funksjoner i tillegg For å få et optimalt lag, anbefales det lagene også sørger for å få en person som sosialminister som tar ansvar for sosiale aktiviteter i laget, som et ledd i å bygge et godt miljø utenom de sportslige aktivitetene. Sosialministeren skal sørge for godt miljø i laget, og gjerne i foreldregruppen. Erfaringer viser at utenomsportslige aktiviteter er viktige for samholdet og gleden ved å være med/rundt et lag. Det kan være curling eller bowling for barna, det kan være en voksen grillfest for foreldre kun osv. Foreldre på tribunen er også en nøkkel til at kampene skal være høydepunkter. Det selvsagt ekstra moro å spille med mange på tribunen som heier på vårt lag. Det anbefales også at noen tar en webredaktørrolle i form av omtaler fra kamper på nettsted/blogg og som tar bilder fra lagets aktiviteter, og som også kan bidra til å dele informasjon med Ullern webredaktør som ønsker å få innspill/reportasjer fra alle lag igjennom sesongen til Ullern nettside. Ullern IF Håndball Organisasjon Side 11 av 11

Klubbens organisering

Klubbens organisering Klubbens organisering Sist oppdatert pr. 13.12.2010 Ullern IF Håndball Organisasjon Side 1 av 10 1 Årsmøtet Årsmøtet i håndballavdelingen (også benevnt som klubben) er vårt høyeste organ, og skal avholdes

Detaljer

Roller, organisering, administrasjon og økonomi. Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside

Roller, organisering, administrasjon og økonomi. Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside Roller, organisering, administrasjon og økonomi Tilsvarende innholdes legges ut på klubbens hjemmeside Sist oppdatert 20.4.2016 1 Innhold 1. Medlemsregistrering... 3 2. Økonomistyring... 3 3. Serie- og

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL håndball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 www.randesundil.no - e-post: post@randesundil.no

Detaljer

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år

A. Leder 1år. B. Nestleder 2år. C. Sekretær 2år. D. Regnskapsfører/Kasserer 2år. E. Leder anlegg 2år. F. Sportslig leder senior 2år Arbeidsinstruks for ulike verv i Kvass/Ulvungen FK: A. Leder 1år B. Nestleder 2år C. Sekretær 2år D. Regnskapsfører/Kasserer 2år E. Leder anlegg 2år F. Sportslig leder senior 2år G. Sportslig leder dame

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE.

HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. HANDLINGSPLAN 2015 ÅLEN I.L. FOTBALLGRUPPE. Måned Aktivitet Utføres uke eller dato Januar Må være ferdig innen Ansvarlig som følger opp. Delegert til andre Utført dato. Tilbakemelding leder Februar Mars

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og

Innhente politiattester fra trenere/lagledere. Klargjøre nødvendige dommerkontrakter, oppdatere skjema for utbetaling til dommere og Oppdatert oktober 2013 August Vaktlister høst Håndballskolen Politiattester Vaktlister for arrangement settes opp og distribueres til alle lag i god tid før første arrangement Tifdfeste oppstart, markedsføre

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 17.JUNI 2011 MØTE 17.JUNI 2011 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart, forslag til terminlister

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010

Orkanger IF håndballavdelingenh MØTE 11.JUNI 2010 MØTE 11.JUNI 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; h hvem har ansvar for hva? Presentasjon av trenere, lagledere, dommere Oversikt legges ut påp hjemmesida Treningstider og kamper Treningstider avklart,

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Velkommen som oppmann Ses. 08/09

Velkommen som oppmann Ses. 08/09 HK.Herulf - PB.35 1501 Moss - www.herulf.no Velkommen som oppmann Ses. 08/09 I dette kompendiet skal vi se litt nærmere på dine viktigste oppgaver som oppmann. SENTRALE OPPGAVER 01. Ansvarlig for lagets

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. Februar 2008 Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG Februar 2008 Side 1 av 20 Innhold 1 Forord... 4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag... 5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag... 5 2.2 Formålsparagraf Voll Idrettshall...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Oppgavebeskrivelse for styret

Oppgavebeskrivelse for styret IL Holeværingen fotball Oppgavebeskrivelse for styret Styreleder Leder har det overordnede ansvaret for driften av fotballgruppa, herunder informasjons og presseansvar. Hovedstyret Representere fotballgruppa

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20

ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG. 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 ORGANISASJONSPLAN VOLL IDRETTSLAG 2011 VOLL IDRETTSLAG Side 1 av 20 Innhold 1 Forord...4 2 Formål og målsettinger for Voll Idrettslag...5 2.1 Formålsparagraf Voll Idrettslag...5 2.2 Formålsparagraf Voll

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning

ÅRSRAPPORT. for. håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING. inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning ÅRSRAPPORT 2015 for håndballavdelingen i ULLERN IDRETTSFORENING inkl. årsregnskap, noter og revisors beretning Status Aktive spillere (alder pr. 31.12.2015) 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Kvinner 1211111111

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Klikk for å redigere undertittelstil i malen. INFO MØTE 2012 Dommere Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen INFO MØTE 2012 Dommere 1 1 AGENDA Dommerkontaktens oppgaver Fagsiden Kurs dommere observatører

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2016-2017 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt fom 01.05.2016 Gjelder sesongen 2016-2017 Side 1 av 7 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballåret 11/12. - en huskeliste for styret

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballåret 11/12. - en huskeliste for styret Norges Håndballforbund Region Sør Håndballåret 11/12 - en huskeliste for styret ET NYTTIG ARBEIDSVERKTØY Velkommen til Region Sørs Plan for Håndballåret. Denne planen er ment som et arbeidsverktøy og en

Detaljer

MOLDE HK. Møte

MOLDE HK. Møte MOLDE HK Møte 04.06.2015 AGENDA Informasjon Økonomi Status på bredde, Herre, Info. Status Elite Påmeldinger neste sesong og krav til ledere. Eventuelt MOLDE HÅNDBALLKLUBB SITT MÅL ER: Gjennom vinnervilje,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Rygge IL Fotballgruppen

Rygge IL Fotballgruppen Rygge IL Fotballgruppen Organisasjonsplan 20130321 Versjon 1.1 Innledning Rygge IL ble formelt stiftet 22. november 1932, etter en sammenslåing av flere av bygdas idrettsforeninger, og fylte 80 år sist

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L

Funksjonsbeskrivelse for Fotballavdelingen i Malvik I.L for Fotballavdelingen i Malvik I.L Vedtatt i styremøte 10/1-2002 10/2-2002 Side 1 av 10 1. INNLEDNING Med årsmøtet som øverste myndighet er virksomheten i MIL Fotballavdeling organisert under et styre

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015

ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN. Organisasjonsplan 2015 ÅS IL FOTBALL ORGANISASJONSPLAN 2015 1 HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL Ås IL Fotball har som sin oppgave, i samsvar med Ås Idrettslags vedtekter, å arbeide for et best mulig fotballmiljø i Ås,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer