OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: Eventuelt forfall meldes til tlf Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

2 Til behandling foreligger Saksnr Sakstittel Lukket U.off i hht PS 13/28 Makebytte av grunn til ny E6 Oppdal Sentrum PS 13/29 Utestående fordringer pr PS 13/30 Legatregnskap for 2012 PS 13/31 Tertialrapport II 2013 PS 13/32 Budsjettregulering II/2013 Kl Tema/orienteringer v/ Oddbjørn Ressem: Sykkelprosjekt Oppdal - Åndalsnes Prosjekt «Opplev mer av Oppdal»

3 REFERATSAKER RS 13/117 Skatteinngang juni 2013 RS 13/118 Skatteinngang juli 2013 RS 13/119 Skatteinngang august 2013 RS 13/120 RS 13/121 RS 13/122 RS 13/123 RS 13/124 RS 13/125 RS 13/126 RS 13/127 RS 13/128 RS 13/129 RS 13/130 RS 13/131 RS 13/132 RS 13/133 Referat fra møte i representantskapet - IKA Trøndelag Høring - Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget Ingen uttalelse Høring - gjennomgående dokumentasjonsordning i tre yrkesfaglige utdanningsprogram Ingen uttalelse Høring - kulturskoletilbud, forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov Ingen uttalelse Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Ingen uttalelse Høring - utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme Ingen uttalelse Høring - Synspunkter på det grenseoverskridende regionale samarbeidsprogrammet Interreg Sverige Norge Ingen uttalelse Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Gis uttalelse Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Ingen uttalelse Høring - Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel Ingen uttalelse Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven (plandelen) Ingen uttalelse Høring - forenkling i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) Ingen uttalelse Høring - Forslag om nye krav til dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen Ingen uttalelse Høring - endring i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

4 RS 13/134 RS 13/135 RS 13/136 RS 13/137 RS 13/138 RS 13/139 RS 13/140 RS 13/141 RS 13/142 RS 13/143 RS 13/144 RS 13/145 RS 13/146 RS 13/147 RS 13/148 Ingen uttalelse Høringsbrev utredning om fjernvarmereguleringen Ingen uttalelse Høring - endringer i eforvaltningsforskriften Ingen uttalelse Høring - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Ingen uttalelse Høringsbrev - Gjennomføring av Byggevareforordningen i byggteknisk forskrift (TEK10) Ingen uttalelse Høring - endringer i husleieloven Ingen uttalelse Høring - regional plan for kulturminner Ingen uttalelse Høring - endring i rovviltforskriften, forvaltningsområdet for ynglende ulv Vurderes fra Beite- og rovviltutvalget Høring fra Mattilsynet: Forslag til endring av 7 i Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr Ingen uttalelse Høringsbrev - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Ingen uttalelse Høring - Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging Ingen uttalelse Høring - endringer i forskrift om skogfond Ingen uttalelse Høringsuttalelse - "Skogbruksplanleggingen i Norge; formål, behov og organisering" Ingen uttalelse Høring - "Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre." Ingen uttalelse Høring - «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre - tjenester som møter dagens og morgendagens behov" Ingen uttalelse Høring - utkast til Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Ingen uttalelse

5 RS 13/149 RS 13/150 RS 13/151 RS 13/152 RS 13/153 RS 13/154 RS 13/155 Høring - Krav om lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten Ingen uttalelse Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Ingen uttalelse Høring - endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Ingen uttalelse Høring - forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til transplantasjonsloven Ingen uttalelse Delegeringsreglement for Plan og forvaltning Søknad om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Søknad støtte til utviklingsprosjekt RS 13/156 Søknad om prosjektmidler til Arkitekturprosjekt Oppdal 2030 RS 13/157 RS 13/158 RS 13/159 RS 13/160 RS 13/161 RS 13/162 RS 13/163 RS 13/164 RS 13/165 RS 13/166 RS 13/167 RS 13/168 Søknad om økonomisk støtte til NM-bandhund Endring av skjenkestyrer ved Quality Hotel Oppdal Søknad om serveringsbevilling - Hotell Nor Svar på søknad fra Grendalaget Godt Mot om skjenkebevilling i Grovasetra ved enkeltanledning lørdag Bryggeriet og Club Alpin AS - svar på søknad om utvidet skjenkebevilling Søknad om utvidet skjenkeområde for enkelt anledning Bjerkaker gård Godkjenning av utvidelse av skjenkeareal ved Skifer Hotel i anledning Sykkelener'n 2013 Svar på søknad fra Grillkroa om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning - Fjell og Fårikålfestivalen Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning ved Bålplassen på Breesgård Trollheimporten Turistsenter AS Svar på søknad fra Nerskogen Grendalag om skjenkebevilling i Grovasetra ved enkeltanledning lørdag Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal ved enkeltanledning i Villmarksleiren Skifer Hotel Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal Oppdal Bowling - bowlingturnering RS 13/169 Svar på søknad om utvidelse av skjenkeareal i Curlinghallen -

6 Oppdal Kulturhus RS 13/170 Startlån X RS 13/171 Startlån X RS 13/172 Søknad om startlån X RS 13/173 Søknad om startlån X RS 13/174 Søknad om startlån X

7 Vår saksbehandler Dag Hopland Gorseth OPPDAL KOMMUNE Referanse DAGO/2012/159-17/280/41 Saksfremlegg Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Makebytte av grunn til ny E6 Oppdal Sentrum Vedlegg 1 Forslag til kjøpekontrakt mellom Oppdal kommune og Statens vegvesen m/kartvedlegg 2 Avtale inngått Saksopplysninger Statens vegvesen oversender med brev av forslag til kjøpekontrakt for makebytte av areal i forbindelse med bygging av ny E6 gjennom Oppdal sentrum. Forslag til kjøpekontrakt følger som vedlegg 1 til dette saksfremlegget. Vedlagt kjøpekontrakten følger kart der makebyttearealene fremgår slik: Permanent erverv av areal fra kommunal grunn (Gul farge) Permanent klausulert areal fra kommunal grunn (Orange farge) Vegvesenets grunn som tilbakeføres til Oppdal kommune (Blå farge) Areal som beslaglegges midlertidig i anleggstiden fra kommunal grunn (grønn farge) 11886,00 m2 4329,00 m ,00 m ,00 m2 I kjøpekontrakten fremgår at oppgjør for arealene som berøres skjer gjennom makebytte. Arealene som makebyttes/frigjøres til kommunen er vist som tilbakeført areal på vedlagt kart. Oppgjøret er satt til kr. 0,00. Som det fremgår av vedlegg 2 ble det inngått avtale mellom Statens vegvesen datert Vilkårene i denne avtalen inngår i kontrakt, jfr. ovenfor, samt vedlegg 1. Vurdering Som det fremgår av oppstillingen i saksutredningen ovenfor overtar kommunen m2 som i dag er eid av Statens vegvesen. Som det fremgår av kartvedleggene er dette i hovedsak areal regulert til boligformål i sør enden av den nye E6 parsellen, samt arealer i sentrum langs nåværende E6. Arealene kommunen overtar vil kunne gi nye tomter i Mjøen området. Arealene langs nåværende E6 er viktige for kommune for å få til en god utvikling av sentrumsområdet. Matematisk overtar kommunen et betydelig større areal fra Statens vegvesen enn det arealet som beslaglegges fra kommunen til ny E6. Rådmann mener at avtaleforslaget fra Statens vegvesen er en god avtale for kommunen og mener denne kan aksepteres slik den er fremlagt.

8 Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt saksinnledningen: Oppdal Formannskap godkjenner kjøpekontrakt med Statens vegvesen slik den foreligger som vedlegg 1 til dette saksfremlegget. Kjøpekontrakten undertegnes av ordfører.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Anne Nygård Referanse ANNY/2013/468-2/203 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Utestående fordringer pr Vedlegg 1 Skjematisk oversikt utestående fordringer Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Restanseliste pr Nøkkeltall fra procasso(fagprogram inkasso) Saksopplysninger Samla restanser pr , utgjør som vist i oversikt: Kommunale krav: kr ,00. Kommunale krav eldre enn 180 dg har en økning siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012, registreres en nedgang med kr ,00. Kommunale eiendomsgebyr: kr ,00. Kommunale eiendomsgebyr eldre enn 180 dg har en økning siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012, registreres en nedgang med kr 4 573,00. Kommunale krav og kommunale eiendomsgebyr: kr ,00. Her registreres en nedgang fra siste kvartal med kr ,00. Sammenligna med 2. kvartal 2012 registreres en nedgang med kr ,00. Antall saker i vårt inkassosystem: 105 saker med til sammen kr ,00 Vurdering Registrerer at kommunale krav har en nedgang siste kvartal med kr ,00. Eldre krav har en økning siste kvartal og en nedgang siste år. Økning relateres til helsesenter, byggesak og husleie. Disse innfordres videre via vårt inkassosystem. Kommunale eiendomsgebyr har en nedgang siste kvartal og siste år. Rådmannens tilråding Saksdokumenter forelå som nevnt i innledningen. Formannskapet tar oppgaven til etterretning.

26 Fordringer UTESTAENDE KOMMUNALE FORDRINGER ALDER kvartal 2012 TOTALT TOTALT FORDRINGSTYPE BELØP KR BELØP KR. FORF - 60 dg FORF dg OVER 180 DG Ov 180 dager DIFF sum sum sum sum sum 2 KOMM TEKNIKK DIV MILJØSTASJON HELSESENTERET TRYGGHETSALARMER HJEMMETJENESTER BOAS HELSE OG FAMILIE BARNEHAGER MILJØRETTA HELSEVERN 0 22 KOPIERING ETC KRETSSK KULTUR BYGG OG EIENDOM FESTEAVGIFTER KANTINE BRANNSEKSJONEN SKJENKE/SALGSBEV, MILJØ/NÆRING BYGGESAK OPPMALING LANDBRUK BJØRNDALSHAGEN SERVICETORG,KOPIE ETC GEBYR/IKT Sum kommunale krav Kommunale eiendomsgebyr SUM ro ro rn ro L/1 ufl ufl ufl LO LO LO UD NNNN CC o 01 Cr, r-i NNNNMM ,-Ir1t-Irl N N rn rn rv rn rni rn eni rn rn rn rn N C 1 N rrrn ro O 0 r1 ro LO 0 ni rni LO Q r.j ro LO 01 r.j ro LO 01 ni ro LO 01 ni ro LO ct; ro LO 01 ni LO 01 NI ro LO 01 (N rd LO01 NI ro O 0 rnmrnonenrnrornrornrnrnrnrnnirnrnrnrnrnmenrnrnrnrnrnrnrnrnrnennnicnrnmrnnirnmenrnrornrnrnonnn ro

27 Fordringer Aldersfordeling kommunale krav pr. 30.juni over 180 dg f dg b du Aldersfordeling komm.eiend.gebyr pr. 30.juni t over 180dg dg 0-60dg I

28 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/866-1/241 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Legatregnskap for 2012 Vedlegg 1 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Marit Stølens legat 2 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Ole og Elisabeth Mellems legat 3 Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning 2012 for Oppdal kommunes sosiallegat Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Oppdal kommune har tre legater der formannskapet har funksjon som legatstyre: Marit Stølens legat Ole og Elisabeth Mellems legat Oppdal kommunes sosiallegat Vurdering For de to førstnevnte skal rentemidler utdeles årlig etter annonsering. I 2012 var dette beløpet så lite at det ikke forvarte kostnadene, og derfor ble det ikke gjennomført tildeling. Midlene fra Oppdal kommunes sosiallegat blir utdelt uten søknad til registrerte sosialklienter etter faste kriterier. 7 mottakere fikk kr 1.200,- hver før jul. Som balansene viser hadde de tre legatene følgende kapital ved årsskiftet: Marit Stølens legat kr ,- Ole og Elisabeth Mellems legat kr ,- Oppdal kommunes sosiallegat kr ,- Rådmannens tilråding Som legatstyre for Marit Stølens legat, Ole og Elisabeth Mellems legat og Oppdal kommunes sosiallegat fastsetter formannskapet årsmelding, årsregnskap og balanse for 2012 som vist i vedleggene.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/981-3/153 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret Tertialrapport II 2013 Vedlegg 1 Tertialrapport II/2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Årets andre tertialrapport legges på vanlig måte frem som orienteringssak for formannskapet og kommunestyret. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: Tertialrapport II 2013 tas til orientering.

48 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 5 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 38 Tertialrapport II 2013 Oppfølging av politiske vedtak i formannskapet 56 Oppfølging av politiske vedtak i bygningsrådet 59 Oppfølging av politiske vedtak i driftsutvalget 80

49 Tertialrapport II 2013 Kommuneregnskapet Driftsregnskap Regnskap Budsjett Regnskap i fjor tom 2. tertial tom 2. tertial tom 2. tertial Driftsinntekter: Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter: Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Netto driftsresultat Hovedtall Ved utgangen av 2. tertial viste regnskapet et netto driftsresultat på 6,38 mill. Dette var 12,84 mill sterkere enn på samme tidspunkt i fjor. Så langt i året var det budsjettert med et driftsresultat på 0,41 mill. Regnskapet var dermed 5,97 mill bedre enn periodebudsjettet. Hovedårsaken til avviket ligger i omleggingen av forvaltningen av Drivakrafta. I forhold til samme tidsrom i fjor økte driftsinntektene med 39,9 mill (14,3 %), mens driftsutgiftene økte med 28,9 mill (10,6 %). Justert for Drivakraftforvaltningen økte driftsinntektene med 19,3 mill (6,9 %), og driftsutgiftene med 17,9 mill (6,5 %) Så langt i året hadde kommunen en netto finansutgift på 10,2 mill mot 7,9 mill i periodebudsjettet og 12,1 mill for ett år siden. At finansresultatet var svakere enn budsjettert skyldes manglende aksjeutbytte fra Oppdal Everk AS. Det var påløpt 41,0 mill i investeringsutgifter ved utgangen av 2. tertial, mot 9,0 mill på samme tidspunkt i fjor. Den langsiktige lånegjelden utgjorde 324,2 mill, mot 329,3 mill ved siste årsskifte og 347,4 mill for 1 år siden. Den samlede beholdningen av likvide midler utgjorde 93,1 mill mot 114,6 mill ved årsskiftet og 125,6 mill for 1 år siden. Særskilte risikoforhold ved budsjettstyringen Regnskapsprognosene viser at det er behov for en ytterligere tilleggsbevilgning på 1,3 mill for tilskudd til private barnehager. Medfinansieringen av spesialisthelsetjenester har vært høyere enn forventet de siste månedene. Det anslås at utgiftene kan bli 0,5 mill høyere enn budsjettert, men usikkerheten er stor. Bygg og eiendom og PoF har budsjettoverskridelser som det kan bli vanskelig å ta inn i igjen i løpet av årets siste tertial, men begge enheter har disposisjonsfond å tære på. Med forbehold om det ovennevnte anses budsjettstyringen å være under tilfredsstillende kontroll. 2

50 Tertialrapport II 2013 Finansforvaltningen I følge kommunens finansreglement skal vi holde en lav risikoprofil. Hensynet til et stabilt og forutsigbart finansresultat på et akseptabelt nivå skal veie tyngre enn mulighetene til å oppnå gevinst gjennom risikoeksponering. Låneforvaltningen Samlet lånegjeld ved utgangen av tertialet summerte seg til 324,2 mill. For låneforvaltningen setter finansreglementet tre begrensninger i rådmannens handlefrihet: Maksimalt 60 % av gjelden skal være knyttet til den korte pengemarkedsrenten. Det enkelte lån med fast rente skal maksimalt utgjøre 15 % av gjelden. Den veide gjenstående rentebindingstiden skal ikke være under 1,5 år. Ved utgangen av tertialet var 33 % knyttet til den korte pengemarkedsrenten, og 67 % til fastrentebetingelser. Dette inkluderer fire rentebytteavtaler på til sammen 113,3 mill. Det største enkeltlånet med fastrente utgjorde 11,8 % av låneporteføljen. Den veide gjenstående rentebindingstiden var 2,6 år. I 2. tertial ble det tatt opp ett nytt lån - 5 mill i videreutlånsmidler fra Husbanken. Det ble valgt å binde renten i 5 år til 2,39 %. Vi oppnådde en gjennomsnittsrente i tertialet på rundt 3,5 %, omlag det samme som i 1. tertial. Ved utgangen av tertialet lå den på 3,48 %. I budsjettet er det lagt til grunn 3,65 %. Likviditetsforvaltningen Beholdningen av likvide midler ved utgangen av tertialet var på 93,1 mill. Kommunen hadde ingen plasseringer i aksje- obligasjons- eller sertifikatmarkedet. Det ble heller ikke benyttet finansielle instrument knyttet til disse markedene. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 2. tertial var omlag 100,6 mill, og så langt i året 103,0 mill. Av dette utgjorde fondsmidler hvor rentene godskrives på fondene selv rundt 39 mill. Midlene i hovedbanken forrentes etter 3 mnd NIBOR med et påslag på 1,3 %. 3 mnd NIBOR lå ved utgangen av tertialet på 1,72 %, i 1. tertial gjennomsnittlig på 1,73 %, og så langt i året 1,79 %. Dette tilsier en gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,09 %. I budsjettet er det lagt til grunn 3,3 %. Kraftforvaltningen Oppdal kommune disponerer et konsesjonskraftvolum på 49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt 12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet kraftvolum i et normalt nedbørsår utgjør rundt 61 GWh. I 2013 selges ca 10 GWh til en fastpris på 29 øre/kwh, mens resten følger spotprisen på elektrisk kraft. For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt fastsatte konsesjonskraftprisen, som for 2013 er 10,86 øre/kwh. Uttakskostnaden for Drivarettigheten utgjør 7,5 % av de løpende kontantutbetalingene fra kraftverket med tillegg av særskatter. Dette innebærer at investeringskostnader kommer som en utgift inkludert i uttakskostnaden samme år som investeringen gjennomføres. Kraftprisene Til og med august har den gjennomsnittlige spotprisen i vårt prisområde vært 29,76 øre/kwh. Normalt vil vinterprisene være høyere enn sommerprisene. Samme mønster har vi for uttaket, slik at man kan forvente litt høyere gjennomsnittspris enn den uveide spotprisen. Så langt i 2013 har prisleiet imidlertid vært relativt stabilt gjennom sesongene. Driva kraftverk utnytter magasinkapasiteten til å produsere mye ved høye spotpriser og lite ved lave. Ved utgangen av 2. tertial har det for Drivarettigheten blitt oppnådd en gjennomsnittsris på 31,50 øre/kwh. Fremtidskontraktene for 4. kvartal omsettes til rundt 31 øre/kwh. På basis av dette kan det anslås at vi i 2013 kan forvente å oppnå en gjennomsnittlig salgspris (vektet mot volum) på 30,8 øre/kwh for kraftforvaltningen som helhet. Uttakskostnad for Drivarettigheten Vi betaler månedlige a-kontobeløp basert på kraftverkets budsjetterte likviditetsbehov. Til og med august har vi blitt fakturert med 2,9 mill, tilsvarende 13,2 øre/kwh i forhold til uttaket. Vi har et magert grunnlag for å anslå uttakskostnaden for året som helhet. Damanlegget ved Tovatna er under renovering, og 7,5 % av årets investeringsutlegg vil bli belastet kommunens uttakspris. I mangel på noe bedre anslag kan man legge til grunn kostnaden så langt i året på 13,2 øre/kwh. Uttaksvolum - Drivarettigheten Vinteren 2012/2013 var nedbørsfattig, og dermed ble magasintilsiget i vår uvanlig lavt. Derfor har produksjonsvolumet til Driva kraftverk så langt i året vært lavere enn normalt. Ved utgangen av august har kommunen fått levert 22,0 GWh. Volumet for resten av året avhenger av nedbørsmengden. Det anslås at man med en normal nedbørsmengde vil oppnå et samlet volum på rundt 38 GWh. Av dette er 31 GWh konsesjonskraft som ikke blir skattelagt. Anslag for samlet forvaltningssresultat På basis av forventet pris, volum, uttaks- og skattekostnader, anslås det at kommunen vil oppnå et nettoresultat på omlag 10,0 mill for året som helhet. Av dette kommer 6,6 mill fra Drivarettigheten. Oppryddingspengene fra tidligere år er ikke med i disse anslagene. 3

51 Tertialrapport II 2013 Sykefravær 12,00 10,00 8,00 6,00 8,3 7,6 7,3 7 6,8 6,1 5, ,00 2,00 0,00 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Fraværsregistreringen for august var ikke ferdig ved rapportavleggelse. Til og med juli har kommunen hatt et fravær på 7,0 %, mot 6,2 % på samme tidspunkt i 2012 og 8,7 % i Målsetningen for 2013 er å komme under 6 prosent. Det er tvilsomt om vi klarer å komme ned på dette nivået for året som helhet. Selv om fraværet så langt i året både ligger over tallene og målsetningen, har vi kommet ned på et nivå som ligger godt under kommuneforvaltningen som helhet. I 2012 hadde kommunene et fravær på 8,5 %, og i 1. kvartal ,5 %. 4

52 Medarbeidere Brukere Tertialrapport II 2013 Stab og støtte Organisasjonssjef Ingrid Lien Nøkkeltall for støttetjenesten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 27,07 26,63 26,11 25,47 Andre nøkkeltall om enheten: Antall lønns- og trekkoppgaver Antall behandlede politiske saker Databrukere administrasjonsnett Databrukere lærer/elevnett Besøk pr mnd på hjemmeside Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Opplevd kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet PAS, IKT, lønn, personal og økonomi: Resultat Tom 2. tertial 2013 Informasjon 4,7 4,8 Tilgjengelighet og respons 4,8 4,9 Resultat for brukerne -Hjelp og støtte 5,0 5,0 Servicetorget: Informasjon og service (bruker) 4,8 5,0 Informasjon og service (inntrykk) 4,6 4,6 De internettbaserte tjenestene (bruker) 4,6 4,6 De internettbaserte tjenestene (inntrykk) 4,4 4,6 Utviklingsenheten: Utvikling av kommunesenteret 4,0 4,5 Utvikling av tettsteder/boområder 4,0 4,0 Næringsutvikling 4,0 4,5 Ivaretaking av friluftsområder 4,8 4,8 Leke- og aktivitetsområder 4,6 4,6 Behovsdekning Oppetid data 99,50 % 99,90 % 99,90 % 99,90 % Avvik i forhold til leveranse i Infoland 0 5 < 3 Antall arbeidsgiverkontroller Faglig kvalitet Antall avvik ift. Anskaffelsesforskriften < 3 Antall avvik ift. internkontroll 2 0 < 3 Revisjonsberetning Ren Ren Ren Innbetalt restskatt 94,20 % 97,90 % 94 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 4,6 Innhold i arbeidet 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4 4,6 Samarbeid med kollegaer 5,1 5,1 Mobbing, diskriminering 5 5,5 Nærmeste leder 4,5 4,5 Overordnet ledelse 4 4,5 Faglig og personlig utvikling 4 5,0 Mål

53 Økonomi Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Økonomi Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 5,0 Helhetsvurdering 4,6 4,8 Fravær Samlet fravær 3,7 % 2,2 % 3,3 % 2,8 % Langtidsfravær 1,9 % 1,7 % 2,7 % 2,4 % Korttidsfravær 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 2,5 % 1,3 % 0,5 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 8,9 % 8,0 % 8,8 % Kommentarer til resultatene Brukerundersøkelse for interne tjenester gjennomføres seinhøsten Administrering av brukerundersøkelsene for tjenesteområdene skjer i samme tidsrom. Tiltak som er gjennomført er: Implementering av nytt kvalitetsstyringssystem som åpnes for ansatte i hele organisasjonen ved årsskifte Tilrettelegging av Stortingsvalget. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres seinhøsten Sykefraværet er lavt, men ligger over måltallet i stab og støtte. Oppfølging av sykefravær og arbeid med nærvær er gjennomført i samsvar med plan, deriblant møte i det tverretatlige IA- rådet. Det er gjennomført opplæring av ansatte i hjemmetjenestene og sykehjemmet i informasjonssikkerhet, samt opplæring av ledere i barnehage, skole, kommunalteknikk og helse og familie. Opplæringen skal gjennomføres i hele organisasjonen innen årsskifte. Netto driftsutgift til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter har gått ned, fra ,9 % til 8,0% i Måltallet for 2012 er 8,8 %. Mål 2013 Støttetjenestens tertialregnskap Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Sekretariat Lønns- og personalkontor Økonomikontor Servicetorget Rådmannen Utvikling Andre næringsformål Innlandsprogrammet Regionale utviklingsmidler Fellesutgifter Tillitsvalgtordningen Hovedvernombud EDB-drift Overformynderi Sum ansvarsområde

54 Brukere Tertialrapport II 2013 Forklaring på budsjettavviket Note nr. Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp 1 Tidsforskyvning periodisering Større tilskudd enn ventet regionale utviklingsmidler 2 Tidsforskyvning periodisering OU-midler godskrevet, men fellesutgifter skal overf sykehj/hjemmetj. Tiltak for å overholde årsbudsjettet 3 Tidsforskyvning periodisering - EDB drift - Lisenser og avgifter Plan og forvaltning Frøydis Lindstrøm, leder for plan og forvaltning i 2. tertial Nøkkeltall for plan og forvaltning Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 17,82 17,92 17,92 17,92 Andre nøkkeltall om enheten: Driftstilskudd private barnehager 22,3 mill 27,6 30,16 Antall behandlede byggesaker Antall sluttbehandlede plansaker Antall gjennomførte oppmålingssaker Antall saker BU-finansiering Alkoholloven - antall saker Utslippstillatelser - antall saker Støttetjenestens disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette Vedtatt disponert, Disponibelt til % buffer men ikke brukt nye engangstiltak Disposisjonsfond Støttetjenester Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet 7 Resultat Tom 2. tertial 2013 Byggesak - tiltakshaver 5,1 4,6 > 4,6 Byggesak - bransje 3 > 4,0 Produksjonstilskudd 5,2 > 4,6 Utslippssaker 5,5 > 4,6 Søknad om barnehageplass > 4,6 Behovsdekning Saksbehandlingstid byggesak, 1- trinns beh 20-1 og uker 2 uker 3 uker < 3 uker Saksbehandlingstid byggesak, 2-trinns behandling 11 uker 8 uker Ingen saker < 12 uker Saksbehandlingstid reg.planer 32 uker 22 uker 28 uker < 36 uker Saksbehandlingstid oppmåling 10 uker 9 uker < 9 uker < 9 uker Saksbehandlingstid utslippssaker < 6 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker Saksbehandlingstid landbruk < 4 uker 10 uker 6 uker < 4 uker Saksbehandlingstid oppvekst < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4uker Saksbehandlingstid helse < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker Mål 2013

55 Økonomi Medarbeidere Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Saksbehandlingstid kultur < 4 uker < 4 uker < 4 uker < 4 uker Faglig kvalitet Vedtak opphevet av klageorganet PBO 1 3 < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk < 5 Vedtak opphevet av klageorg. Miljø Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst Vedtak opphevet av klageorg. Kultur Vedtak opphevet av klageorg. Helse Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,2 > 4,0 Innhold i arbeidet 4,9 > 4,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 > 3,5 Samarbeid med kollegaer 4,9 > 4,5 Mobbing, diskriminering 4,1 6 Nærmeste leder 4 > 4,5 Overordnet ledelse 3,4 > 4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 > 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 > 5,0 Helhetsvurdering 4,6 > 4,5 Fravær Samlet fravær 1,90 % 1,58 % 7,00 % < 1,8 % Langtidsfravær 0,80 % 1,06 % 6,10 % <1,4 % Korttidsfravær 1,10 % 0,47 % 0,90 % 0,40 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 6,2 % -1,5 % -2,9 % 0,0 % Mål 2013 Fokusområde Brukere Kommentarer til resultatene Plan og byggesak: Det er gjennomført en brukerundersøkelse mot tiltakshaver på byggesak i 1.tertial. Resultatene her viser et godt resultat over landsgjennomsnittet. Det mottas tydelige signaler fra byggebransjen og publikum om tilfredshet med servicen fra byggesakskontoret. Det er i perioden gjennomført 1 dialogmøte med byggebransjen. Landbruk har hatt flere samarbeidsarenaer knyttet til brukere som, deltakelse i styringsgruppe for landbruksplan, beite og rovviltutvalget og landbruksrådet. I tillegg har det vært organisert samling for nye gårdsbrukere i perioden. Skole/Barnehage: Det er gjennomført 2 tilsyn i barnehager Det har vært 2 pedagogisk forum, månedlige rektormøter og styrermøter. Oppdal har blitt en MOT-kommune som administreres av fagansvarlig som jobber opp mot ungdomsskolen og elevene. Fagansvarlig og rådgiver administrerer LØFT sammen med en arbeidsgruppe. LØFT er et kompetanseutviklingsprogram for skoler og barnehager. Helse: Det er gjennomført tilsyn knyttet til miljørettet helsevern både i badeanlegg og hotell. Folkehelsekoordinator har deltatt på foreldremøter i barneskolen med tema folkehelse. Kultur: Fagansvarlig deltar i Nærskogsprosjektet i samarbeid med Rennebu kommune om arrangement/konsert på Nærskogen, fagansvarlig har deltatt og fungerer som sekretær for ungdomsrådet som har hatt 3 møter i perioden. Fagansvarlig har deltatt på 4 møter i museumsstyret. Det er utarbeidet 6 søknader om spillemidler som er videresendt Fylkeskommunen. Fagansvarlig fungerer som sekretær for 17.mai komiteen som har hatt møtevirksomhet og planlegging i perioden. Det er ikke mottatt serviceklager i perioden. 8

56 Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kommentarer til resultatene Plan og byggesak: Det har vært utskifting av personell knyttet til ulovlighetsoppfølging byggesak. Ny medarbeider ble tilsatt i april. Det har vært en hektisk start på året for byggesak. Det har vært enkelte overskridelser av tidsfrister. Det har vært redusert kapasitet som følge av opplæring av nye saksbehandlere etter omrokkering av ressursbruk. Det har i perioden vært innleid bistand fra plankontoret for arbeid med plan tilsvarende 50 % stilling. Medarbeidere Helse: Det har i perioden vært tilsatt 40 % kommuneoverlege bla. som en kompensasjon for at fagansvarlig helse og omsorg innehar stilling som enhetsleder i 50 %. Det ble tilsatt ny kommuneoverlege i januar. Det har i perioden vært en samlet reduksjon i bemanningen knyttet til fagansvarlig helse og omsorg. Det ble tilsatt 30 % prosjektmedarbeider til forprosjektering frisklivssentral. 2 ansatte deltar på etterutdanningen "helse og omsorg i plan" ved Høgskolen i Lillehammer. Folkehelsekoordinator og fagansvarlig har deltatt i et fylkeskommunalt nettverk om folkehelse med 4 samlinger i perioden. Det er gjennomført månedlige møter med fagansvarlige. Det er gjennomført 2 enhetsmøter i perioden. Ett av disse ble benyttet til arbeid med implementering av folkehelse der vi bl.a. arbeidet med enhetens måleindikatorer som en forberedelse til budsjettarbeid for Det har i perioden vært langtidssykemeldinger i tillegg til et økt korttidsfravær. Korttidsfravær er i stor grad fravær som følge av syke barn. Enhetsleder har gjennomført 4 dialogmøter om sykefraværsoppfølging i perioden. Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler og styringsdialog med tilsatte i løpet av sommer/høst Det er i perioden ikke iverksatt særskilte tiltak knyttet til arbeidsmiljøet i enheten. Dette er det ønske om å prioritere fremover. Økonomi Enheten har økonomiske utfordringer knyttet til tilskudd private barnehager. Dette skyldes både etterbetaling for tidligere år og at det har vært flere antall barn i barnehager enn ved budsjetteringstidspunktet. Ved telling i september 2012 var det 246 barn i barnehage, i desember barn, i mars barn, og i september barn. I tillegg har enheten betydelige utfordringer med å overholde budsjettet innen byggesaksområdet. PoF's tertialregnskap Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Enhetsadministrasjon PUF Forvaltning av skole Private barnehager Grønn omsorg Den kulturelle skolesekken Forvaltning barnehage Preparering av turløyper Landbruksforvaltning Klinisk veterinærvakt Miljøforvaltning Viltforvaltning Friluftsliv Oppdal naturparksenter Byggesaks- og reguleringstjeneste Kart- og oppmålingstjeneste Infoland Ungdom i jobb Religiøse formål Forvaltning for helsesektoren Legetjeneste Miljørettet helsevern Brannvern Feiervesen Kulturadministrasjon Bygdebok Vennskapskommuner

57 Tertialrapport II 2013 Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Bygdemuseet Kulturvern Kunst, musikk og sang Barne- og ungdomsarbeid Idretts- og fruluftsaktiviteter Voksenopplæring Bygdebok sentrum Sum ansvarsområde Note nr Forklaring på budsjettavviket Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp 012. Private barnehager: Det negative avviket skyldes dels økt aktivitet og dels etterbetaling i henhold til nye beregninger Brannvern Det positive avviket skyldes feil periodisering. PoF's disposisjonsfond Saldo Byggesak og regulering: Det negative avviket skyldes behov for å leie inn ekstra personell til plan- og byggesaksbehandling for å bedre enhetens omdømme i byggebransjen. 061 Legetjeneste: Det negative avviket skyldes at kommunen forskutterer lønn til lege for veiledet tjeneste til annen lege. Økte satser for tilskudd leger og fysioterapeuter i 2013 er ikke konsekvensjustert etter at tilskuddet økte for tidsrommet juli juni Budsjettet har ikke tatt høyde for tidligere justeringer og er derfor underbudsjettert i Det forventes ytterligere overskridelser med anslagsvis kr ,-, til sammen ca. kr , Miljørettet helsevern Det negative avviket skyldes utgifter til Frisklivssentral Saldo Av dette 3% buffer Tiltak for å overholde årsbudsjettet Enheten tilføres økt ressurs gjennom budsjettregulering Ansvarsområdet tilføres kr ,- gjennom intern budsjettregulering. Innleie av plankompetanse opphører. Ansvarsområdet må påregnes å gå anslagsvis kr ,- i minus ved årsslutt Beløpet blir refundert fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK). Halvparten i 2013 og resterende i Det søkes om kr ,- i tilleggsbevilgning Det er avsatt midler på bundne driftsfond. Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond PoF

58 Medarbeidere Brukere Tertialrapport II 2013 Helse og familie Enhetsleder Anne Kristin Loeng Nøkkeltall for enheten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 28, Andre nøkkeltall om enheten: Antall henvendelser til med. rehab Barn med oppfølging med. rehab Brukere av dagtilbud psyk helse Tjenestemottakere psyk. helse <18 år Flyktninger i integreringsperioden Flyktninger i introduksjonsprogram Tjenestemottakere i PP-tjenesten Antall meldinger til b.vernstjenesten Barn m/hjelpetiltak Barn med omsorgstiltak Antall nyfødte Tjenestemottakere psykisk helse Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Måleindikatorer Resultat Tom 2. tertial 2013 Mål 2013 Opplevd kvalitet Målt kvalitet Opplevd kvalitet Brukertilfredshet Resultat for brukerne 4 4,7 Respektfull behandling 4,3 5 Brukermedvirkning 3,9 4,5 Tilgjengelighet 4,2 4,5 Behovsdekning Antall avslag i barneverntjenesten <10 Skolehelsetj. tilstedeværelse i hht normtall 75 % 50 % 90 % Faglig kvalitet Andel meldinger i b.vernet gjennomført innen frist 100,00 % 100 % 100 % Andel undersøkelser i b.vernet gjennomført innen frist 98,60 % 100 % 100 % Andel barn med lovpålagt tiltaksplan 100,00 % 100 % 100 % Andel førskolebarn med overvekt, KMI >25 17,00 % 6,80 % 15 % Andel 3.trinnselever med overvekt, KMI >25 19,00 % 21,25 17 % Andel gravide med overvekt, KMI >25 37,50 % 35,21 % 35 % Gjennomføring av lovpålagte konsultasjoner 100 % 100 % Klamydia blant ungdom 3 <11 Røykekutt blant gravide 80 % Medarbeidertilfredshet Organisering av arbeidet 4,5 >4,5 Innhold i arbeidet 5 >4,5 Fysiske arbeidsforhold 4,4 >4,5 Samarbeid med kollegaer 5,2 >5,0 Mobbing, diskriminering 5,1 6 Nærmeste leder 4,1 >5,0 Overordnet ledelse 3,8 >4,5 Faglig og personlig utvikling 4,2 >5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 >5,0 Helhetsvurdering 4,7 >4,8 11

59 Økonomi Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Økonomi Måleindikatorer Fravær Resultat Tom 2. tertial 2013 Samlet fravær 3,5 % 5,9 % 10.0% 3,5 % Langtidsfravær 1,2 % 4,9 % 8,8 % 2,5 % Korttidsfravær 2,2 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50 % Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 0,8 % 6,5 % 7,6 % 0,0 % Kommentarer til resultatene Når det gjelder opplevd kvalitet, har vi ikke gjennomført nye brukerundersøkelser i perioden. På målt kvalitet, trengs større innsats i skolehelsetjenesten for å oppnå målene mht overvekt blant barn. Behovsdekningen innen skolehelsetjeneste er fortsatt lav. Forbedringstiltak ved økte ressurser blir gjennomført siste tertial. Antall meldinger til barneverntjenesten øker mer enn tidligere antatt. Det har ikke vært mulig å redusere sykefraværet i perioden. Det gir slitasje i organisasjonen over tid. Det ser imidlertid ut som situasjonen bedrer seg i siste tertial pga friskmeldinger og avklaring i fht. NAV Helse og familie driver virksomheten innenfor tildelte rammer. En del tiltak og innkjøp er utsatt til siste tertial, derfor noe mindre forbruk enn rammen tilsier pr. 2. tertial Mål 2013 Tertialregnskap for helse og familie Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Enhetsadministrasjon Helse og familie Kurativ fysioterapitjeneste Psykisk helsevern Medisinsk rehabilitering Administrasjon flyktninger Barnevern Barnevern Rennebu Helsetjenester for barn og unge Pedagogisk psykologsik rådgivning Sum ansvarsområde Forklaring på budsjettavviket Note Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet nr. Årsak Beløp Årsak Beløp 1 Feil periodisering - seint påløp av utgifter 2 Utsatt iverksetting av tiltak Forsinket tilsetting av ny medarbeider 3 Feil periodisering i forb. med statlig satsning/skjønnsmidler Feil budsjettering slik at positivt avvik er Dette skyldes manglende bemanning som nå er tatt inn Tiltak for å overholde årsbudsjettet Helse og familie sitt disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Helse og familie

60 Brukere Tertialrapport II 2013 Hjemmetjenester Enhetsleder Lill Wangberg Nøkkeltall for enheten Prognose 2013 Budsjettramme (1.000 kr) Fast ansatte Faste årsverk 61,6 57,7 63,03 112,27 Andre nøkkeltall om enheten: Vedtakstimer, hjemmesykepleien Antall oppdrag hjemmesykepleien Antall timer hjemmehjelp/bpa Antall trygghetsalarmer Antall utløste alarmer Antall oppdrag Drivdalsheimen Mottakere av omsorgslønn Antall ressurskrevende brukere Antall brukere i heldøgns bolig Antall brukere som mottar avlasting Antall brukere som mottar boveiledning Antall brukere som har aktivitetskontakt Antall brukere som mottar dagtilbud Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Måleindikatorer Brukertilfredshet hjemmetjenester Resultat Tom 2. tertial 2013 Resultat for brukeren 3,6 3,7 Brukermedvirkning 3,3 3,6 Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,7 Tilgjengelighet 3,5 3,5 Informasjon 3,5 3,6 Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 Brukertilfredshet personer med utviklingshemming Trivsel 3,6 3,9 Brukermedvirkning 2,8 3,5 Respektfull behandling 3,4 3,7 Tilgjengelighet 3,5 3,8 Fysisk miljø 3,6 3,8 Informasjon 3,4 3,8 Personalets kompetanse 3,5 3,8 Samordning mot andre tjenester 3,4 3,9 Behovsdekning Venteliste omsorgsbolig Venteliste Boas Faglig kvalitet Antall årsverk med høgskoleutdanning 16,35 18, Antall årsverk med fagutdanning 21 23,40 45,67 45,67 Antall årsverk ufaglærte 17,34 18,13 30,45 30,45 Antall klagesaker 0 2 0,00 0 Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang 2 0 0,00 0 Mål

61 Økonomi Medarbeidere Tertialrapport II 2013 Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Opplevd kvalitet Målt kvalitet Målt kvalitet Fokusområde Brukere Medarbeidere Måleindikatorer Medarbeidertilfredshet Resultat Tom 2. tertial 2013 Organisering av arbeidet 4,3 5 Innhold i arbeidet 4,8 5 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,5 Samarbeid med kollegaer 5 5 Mobbing, diskriminering 4,7 6 Nærmeste leder 4,5 5 Overordnet ledelse 3,9 4 Faglig og personlig utvikling 3,9 4,5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 5 Helhetsvurdering 4,4 4,6 Fravær Samlet fravær 14,9 % 8,0 % 8,9 % 6,0 % Langtidsfravær 13,9 % 6.5% 7,5 % 6,5 % Korttidsfravær 0,9 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % Deltidsstillinger Antall ansatt med mindre enn 50% Bevilgningene overholdes Avvik i forhold til budsjettramme 2,2 % 4,0 % 0,8 % 0,0 % Kostnadseffektiv drift Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker Kommentarer til resultatene Kvalitet: Gjennom prosjektet "Saman om en bedre kommune" vil tjenesteytingen til brukere/pasienter har stort fokus. Enheten vil se på måten vi yter omsorg på - Eden-, arbeidstidordninger og tilstrebe flest mulig 100 % stillinger, dette for at brukerne/pasientene skal få færre ansatte å forholde seg til og hverdagen skal bli mer forutsigbar. Rett hjelp til rett tid. Enheten jobber med å få bedre informasjonsflyt og større brukermedvirkning. Dette gjøres ved å ha et grundig førstegangsbesøk og en ha en god, ryddig og informativ pasient/brukerperm. Enheten arbeider med å utvikle en «brukerhåndbok/serviceerklæring» som skal gi en oversikt over tjenesteytingen. Et nytt kvalitetssystem med prosedyrer og avviksbehandling er snart på plass, og det skal bidra til å høyne kvaliteten på tjenesten. Dagtilbud for demente var på plass fra 1 juni, og et Demensteam er etablert. Avlasting: avlastingstilbudet for brukere med særskilte behov i Sildreveien ble åpnet 6 sept. Folkehelse: Prosjektet "livsglede for eldre" sammen Oppdal videregående skole er et godt tilbud for å høyne livskvaliteten for mange eldre og funksjonshemmende. Hverdagsrehabilitering er etablert, dvs rehabilitering og forebygging mens brukeren bor i eget hjem. Aktiviteskontakter: Enheten arbeider med å få til gode brukerrettet ordninger for å høyne kvaliteten på tjenesten. Dette er en tjeneste som en ser et økt behov for. Ungdom i aktivitet: En utfordring som enheten har fokus på er å utvikle et tilbud for ungdom med særskilte behov som skal etablere seg, og ikke har behov for heldøgns omsorgstjenester. Dette er en økende gruppe og vi har en utfordring for å finne varig tilrettelagt aktivitetstilbud da Vekst ikke har kapasitet. Enheten skal ha brukerundersøkelse til høsten. Kompetanse/kvalitet: Hjemmetjenesten har slått seg sammen med OBO og har blitt en stor enhet med mange ansatte. Målet vårt er "sammen om en bedre tjeneste". Vi fortsetter arbeidet med satsingsområdene fra siste medarbeiderundersøkelse, faglig og personlig utvikling dette vha strategisk kompetansestyring med fokus på kunnskap, ferdigheter, evner og holdninger. Rett kompetanse på rett sted. Enheten gjennomfører tverrfaglige etiske refleksjonsgrupper. Faglige satsingsområder er demens, diabetes, etikk, tvang/makt, og aktiv omsorg - Eden, og innovasjon. Enheten er med i prosjektet «Saman om en bedre kommune - kvalitet og kontinuitet i pleie og omsorgstjenesten». En arbeidsgruppe som skal jobbe med utviklingen av Boas, tilstrebe flest mulig store stillinger, en heltidskultur. Arbeidsmiljø: Enheten arbeider med å få en oss følelse og at vi skal være stolte av å arbeide i hjemmetjenesten Mål

62 Tertialrapport II 2013 Fokusområde Økonomi Kommentarer til resultatene (Oppdal kommune). I august hadde vi en kveld med faglig innhold og sosialt samvær for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, slik at alle medarbeiderne har mulighet til å treffe hverandre, det ble en suksess Medarbeidersamtaler skal gjennomføres en gang i året. Sykefravær: Det er stort fokus på nærvær/fravær, både gjennom oppfølgning av den enkelte ansatte (enheten har investert et fraværssystem som skal bidra til at dette blir gjort godt) og generelt i enheten. Langtidsfraværet i 2 tertial er 7,5 % og korttidsfraværet er 1,4%. Folkehelse: Enheten har en frisklivskoordinator som skal bidra til god folkehelse blant de ansatte. Målet er å få med flest mulig ansatte på ulike organiserte aktiviteter som turer og treningssenter. Før jul skal enheten ha et seminar i samarbeid med BHT med fokus på egen helse hvor alle ansatte skal delta. Enheten skal ha medarbeiderundersøkelse til høsten. Enheten har et positivt avvik som i hovedsak skyldes lavt fravær/ høyt nærvær, og at enheten har solgt flere avlastningsplasser til annen kommune. Ad note 2 og 4, Enheten har gått over fra tidligere praksis om gjennomsnittsberegning av helligdagsperiode til å følge AML "arbeidstaker som har utført søn- og helligdagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn". Dette etter krav fra tillitsvalgte. Tertialregnskap for hjemmetjenestene Regnskap pr. Budsjett pr. Bud.avvik pr. Årsbudsjett Note Hjemmesykepleien Boveiledn/hjemmehjelp/BPA Enhetsadm hjemmetjenester Bo- og aktivitetssenter Bjerkevegen/avlastning Bjerkehagen/Mellomvegen Dagaktivisering Sum ansvarsområde Note nr Forklaring på budsjettavviket Tiltak for å overholde Tidsforskyvning i forhold til periodebudsjett Avvik med betydning for årsbudsjettet årsbudsjettet Årsak Beløp Årsak Beløp Laget i februar nytt budsjett i Interne omposteringer forbindelse med sammenslåingen av OBO og hjemmetjenesten og det er budsjettert for mye i fastlønn på 382. Helligdagstillegg, godtgjøring Interne omposteringer for arbeid på helligdag, se utfyllende kommentar over under økonomi. KLP, budsjettert for høyt Innsparing ved sykefravær. Solgt flere avlastningsdøgn til annen komm. enn budsjettert Helligdagstillegg, godtgjøring for arbeid på helligdag, se utfyllende kommentar over under økonomi Interne omposteringer Hjemmetjenestene sine disposisjonsfond Saldo Saldo Av dette 3% buffer Vedtatt disponert, men ikke brukt Disponibelt til nye engangstiltak Disposisjonsfond Hjemmetjenesten Disposisjonsfond Opplæring og bolig Sum

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 5 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 38 Tertialrapport II Oppfølging

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 35 Tertialrapport I Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen

Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Støttetjenester PoF Helse og familie Hjemmetjenester Sykehjemmet Aune barneskole Drivdalen og Vollan skole Lønset og Midtbygda skole Ungdomsskolen Kommunale barnehager NAV Tekniske tjenester Fokusområde

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 37 Tertialrapport I Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 39 Tertialrapport I Oppfølging

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 30.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 30.05.2013. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.05. Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltninghen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2013. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltninghen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltninghen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 39 Årsrapport 2013 Oppfølging

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 40 Årsrapport 2014 Oppfølging

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Formannskapet. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 02.10.2014 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 40 Tertialrapport I Oppfølging

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2016. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport I 2016. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 37 Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4

Oppdal kommune. Tertialrapport II 2014. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 43 Tertialrapport II 2014 Oppfølging

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Alf Morten Olsen Trygve Sande. Odd Gorseth Gerd-Mette Vatne Drabløs

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Alf Morten Olsen Trygve Sande. Odd Gorseth Gerd-Mette Vatne Drabløs OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen og OPP samt på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 19.02.2015 10:00-12:00

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2012. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Sykefravær 3. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Sykefravær 3 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 41 Årsrapport 2012 Oppfølging av politiske vedtak

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Oppdal kommune. Årsrapport 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4

Oppdal kommune. Årsrapport 2015. Innhold: Kommuneregnskapet 2. Finansforvaltningen 3. Kraftforvaltningen 3. Sykefravær 4. Enhetsvis rapportering 4 Oppdal kommune Innhold: Kommuneregnskapet 2 Finansforvaltningen 3 Kraftforvaltningen 3 Sykefravær 4 Enhetsvis rapportering 4 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret 42 Årsrapport 2015 Oppfølging

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunestyresalen Rådhuset :00 11:40

Kommunestyresalen Rådhuset :00 11:40 1 OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i OPP 08.12., Opdalingen 09.12.16 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 15.12.2016

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.10.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 6. Gerd-Mette Vatne Drabløs. Ingen varam. For G-M Drabløs

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 6. Gerd-Mette Vatne Drabløs. Ingen varam. For G-M Drabløs 1 OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i OPP 22.08, Opdalingen 23.08.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 29.08.2014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Møtet ble kunngjort i Opdalingen 17.01.13, OPP 18.01.13 og på kommunens hjemmeside. Kommunestyresalen Rådhuset 25.01.

Møtet ble kunngjort i Opdalingen 17.01.13, OPP 18.01.13 og på kommunens hjemmeside. Kommunestyresalen Rådhuset 25.01. OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 17.01.13, OPP 18.01.13 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 25.01.2013

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Henning Boberg MEDL KVAP Jan Helge Jensen Medlem KVKY Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 14:15-16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ann

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer